18.7.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 181/1


A TANÁCS (EU) 2018/1009 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2018. július 17.)

a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló (EU) 2017/1509 rendelet végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről és a 329/2007/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. augusztus 30-i (EU) 2017/1509 rendeletre (1) és különösen annak 47. cikke (5) bekezdésére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2017. augusztus 30-án-én elfogadta a (EU) 2017/1509 rendeletet.

(2)

2018. július 9-én az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának (a továbbiakban: ENSZ BT) az 1718 (2006) sz. ENSZ BT-határozata alapján létrehozott bizottsága módosította egy korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személy és szervezet jegyzékét.

(3)

Az (EU) 2017/1509 rendelet XIII. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2017/1509 rendelet XIII. melléklete az e rendelet mellékletében foglaltak szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. július 17-én.

a Tanács részéről

az elnök

G. BLÜMEL


(1)  HL L 224., 2017.8.31., 1. o.


MELLÉKLET

1.

Az (EU) 2017/1509 határozat XIII. mellékletében az „a) Természetes személyek” részben a 4. bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„4.

Ri Hong-sop

 

1940

2009.7.16.

A Jongbjoni Nukleáris Kutatóközpont volt igazgatója és a Nukleáris Fegyverek Intézetének vezetője, aki felügyelte a fegyverminőségű plutónium előállításában részt vevő három kulcsfontosságú létesítményt: az üzemanyaggyártó üzemet, az atomreaktort és az újrafeldolgozó üzemet.”.

2.

Az (EU) 2017/1509 határozat XIII. mellékletében a „b) Jogi személyek, szervezetek és szervek” részben a 28. bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„28.

Munitions Industry Department (Hadianyag-ipari Minisztérium)

Military Supplies Industry Department (Katonai Ipari Minisztérium)

Phenjan, KNDK

2016.3.2.

A Hadianyag-ipari Minisztérium (MID) a KNDK rakétaprogramjának kulcsfontosságú szereplője. Az MID feladata a KNDK ballisztikusrakéta-fejlesztésének felügyelete, beleérte a Taepo Dong-2-t is. Az MID felügyeli a KNDK fegyvergyártási és kutatás-fejlesztési programjait, beleértve a KNDK ballisztikusrakéta-programját is. A Munitions Industry Department alá tartozik a Second Economic Committee (Második Gazdasági Bizottság) és a Second Academy of Natural Sciences (Második Természettudományi Akadémia), amelyeket 2010 augusztusában ugyancsak jegyzékbe vettek. Az elmúlt években az MID a KN08 mobil platformról indítható interkontinentális ballisztikus rakéta kifejlesztésén dolgozott. Az MID felügyeli a KNDK nukleáris programját. Az MID alá tartozik a Nukleáris Fegyverek Intézete.”.