19.6.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 155/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/878 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2018. június 18.)

az (EU) 2018/772 felhatalmazáson alapuló rendelet 2. cikkének (2) és (3) bekezdésében meghatározott besorolási szabályoknak a kutyák Echinococcus multilocularis fertőzése elleni védekezést célzó megelőző egészségügyi intézkedések alkalmazása tekintetében megfelelő tagállamok vagy tagállami területrészek jegyzékének elfogadásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgásáról és a 998/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. június 12-i 576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 20. cikkére,

mivel:

(1)

Az 576/2013/EU rendelet meghatározza a kutyák, macskák és görények uniós tagállamokba történő nem kereskedelmi célú mozgására alkalmazandó szabályokat. A 19. cikk megelőző egészségügyi intézkedések alkalmazását írja elő, amelyekkel biztosítható az olyan, veszettségtől eltérő betegségek vagy fertőzések elleni védekezés, amelyek terjedésének lehetősége az érintett, kedvtelésből tartott állatok mozgása következtében fennáll.

(2)

Az 576/2013/EU rendelet 19. cikke emellett előírja a tagállamoknak vagy részeiknek az állategészségügyi helyzetük, valamint a veszettségtől eltérő betegségek vagy fertőzések vonatkozásában működtetett felügyeleti és jelentéstételi rendszereik alapján történő besorolására vonatkozó szabályok elfogadását. Az említett besorolási szabályoknak megfelelő tagállamok vagy tagállami területrészek felvehetők egy, az említett rendelet 20. cikke alapján elfogadásra kerülő jegyzékbe.

(3)

A Bizottság az 576/2013/EU rendelet 19. cikkének (1) bekezdése alapján elfogadta az (EU) 2018/772 felhatalmazáson alapuló rendeletet (2), amely engedélyezi a kutyák Echinococcus multilocularis fertőzése elleni védekezést célzó megelőző egészségügyi intézkedések alkalmazását, meghatározza a tagállamoknak és tagállami területrészeknek az említett fertőzés tekintetében történő besorolására vonatkozó szabályokat, és megállapítja az említett megelőző egészségügyi intézkedések alkalmazására való jogosultság megőrzése érdekében teljesítendő feltételeket.

(4)

Az (EU) 2018/772 felhatalmazáson alapuló rendeletben meghatározott besorolási szabályok között szerepel, hogy a tagállamoknak milyen feltételeket kell teljesíteniük vagy annak bizonyítására, hogy területük egészén sehol sem fordulnak elő vadon élő vörös rókák, vagy – ha területük egészén vagy részein olyan vadon élő végleges gazdaállatok vannak jelen, amelyekben megtelepedhet az Echinococcus multilocularis parazita – annak bizonyítására, hogy eddig még nem rögzítették az Echinococcus multilocularis parazitával való fertőzöttség előfordulását az említett állatokban. Az 576/2013/EU rendelet 20. cikke alapján jegyzékbe felvett, az említett besorolási szabályoknak megfelelő tagállamok vagy tagállami területrészek jogosultak az (EU) 2018/772 felhatalmazáson alapuló rendeletben meghatározott megelőző egészségügyi intézkedések alkalmazására.

(5)

Az (EU) 2018/772 felhatalmazáson alapuló rendelet célja, hogy felváltsa az 1152/2011/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletet (3), amely hasonló megelőző egészségügyi intézkedéseket tartalmaz a kutyák Echinococcus multilocularis fertőzése elleni védekezés tekintetében, és amelynek jegyzéke alapján Finnország, Írország, Málta és az Egyesült Királyság jogosult az említett intézkedések alkalmazására. Finnország, Írország, Málta és az Egyesült Királyság az 1152/2011/EU felhatalmazáson alapuló rendeletben megállapított feltételeknek megfelelően megőrizte az említett megelőző egészségügyi intézkedések alkalmazására való jogosultságát, mivel folyamatosan bizonyítékot szolgáltatott arról, hogy az Echinococcus multilocularis nincs jelen a területén vadon élő gazdaállatokban, vagy pedig, mint Málta esetében, bizonyítékot szolgáltatott arról, hogy a szigeten nincs fogékony vadon élő végleges gazdaállomány, és hogy az Echinococcus multilocularis parazitával való fertőzöttség házi végleges gazdaállatokban való előfordulását eddig még nem rögzítették.

(6)

A Természetvédelmi Világszövetség adatai alapján a vadon élő vörös róka Málta egyetlen részén sem fordul elő. Ennek alapján, valamint az (5) preambulumbekezdésben említett bizonyítékok fényében úgy kell tekinteni, hogy Málta teljes területe tekintetében megfelel az (EU) 2018/772 felhatalmazáson alapuló rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében meghatározott besorolási szabályoknak. Máltát ezért – mint az említett besorolási szabályoknak teljes területe tekintetében megfelelő tagállamot – fel kell venni a jegyzékbe.

(7)

Finnország, Írország és az Egyesült Királyság teljes területén olyan vadon élő végleges gazdaállat – a vörös róka – van jelen, amelyben megtelepedhet az Echinococcus multilocularis parazita. 2012. január 1-je óta mindhárom tagállam patogénspecifikus megfigyelési programot hajt végre vörösróka-állományai tekintetében az 1152/2011/EU felhatalmazáson alapuló rendelet követelményeinek megfelelően, és ennek során egyetlen esetben sem rögzítették az Echinococcus multilocularis parazitával való fertőzöttség előfordulását az említett állományokban. A fertőzöttség előfordulását az említett tagállamok nemzeti joga szerint minden esetben kötelező bejelenteni. Következésképpen úgy kell tekinteni, hogy Finnország, Írország és az Egyesült Királyság teljes területe tekintetében megfelel az (EU) 2018/772 felhatalmazáson alapuló rendelet 2. cikkének (3) bekezdésében meghatározott besorolási szabályoknak. Finnországot, Írországot és az Egyesült Királyságot ezért – mint az említett besorolási szabályoknak teljes területe tekintetében megfelelő tagállamot – fel kell venni a jegyzékbe.

(8)

Az (EU) 2018/772 felhatalmazáson alapuló rendelet az 1152/2011/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 2018. július 1-jével történő hatályon kívül helyezéséről rendelkezik. Annak érdekében, hogy a Finnország, Írország, Málta és az Egyesült Királyság területére belépő kutyák tekintetében biztosított legyen a megelőző egészségügyi intézkedések folytonossága, e rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon hatályba kell lépnie, és 2018. július 1-jétől alkalmazni kell.

(9)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2018/772 felhatalmazáson alapuló rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében meghatározott besorolási szabályoknak teljes területük tekintetében megfelelő tagállamok jegyzékét e rendelet mellékletének 1. része tartalmazza.

2. cikk

Az (EU) 2018/772 felhatalmazáson alapuló rendelet 2. cikkének (3) bekezdésében meghatározott besorolási szabályoknak megfelelő tagállamok vagy tagállami területrészek jegyzékét e rendelet mellékletének 2. része tartalmazza.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2018. július 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. június 18-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 178., 2013.6.28., 1. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2018/772 felhatalmazáson alapuló rendelete (2017. november 21.) az 576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kutyák Echinococcus multilocularis fertőzése elleni védekezést célzó megelőző egészségügyi intézkedések tekintetében történő kiegészítéséről és az 1152/2011/EU felhatalmazáson alapuló rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 130., 2018.5.28., 1. o.).

(3)  A Bizottság 1152/2011/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2011. július 14.) a 998/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek kutyák Echinococcus multilocularis fertőzése elleni védekezést célzó megelőző egészségügyi intézkedések tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 296., 2011.11.15., 6. o.).


MELLÉKLET

1. RÉSZ

Az (EU) 2018/772 felhatalmazáson alapuló rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében meghatározott besorolási szabályoknak teljes területük tekintetében megfelelő tagállamok jegyzéke

ISO-országkód

Tagállam

MT

MÁLTA

2. RÉSZ

Az (EU) 2018/772 felhatalmazáson alapuló rendelet 2. cikkének (3) bekezdésében meghatározott besorolási szabályoknak megfelelő tagállamok vagy tagállami területrészek jegyzéke

ISO-országkód

Tagállam

Teljes terület/területrészek

FI

FINNORSZÁG

Teljes terület

GB

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Teljes terület

IE

ÍRORSZÁG

Teljes terület