7.6.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 141/4


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/838 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2018. május 31.)

egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 57. cikke (4) bekezdésére és 58. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2658/87/EGK tanácsi rendelet (2) mellékletét képező Kombinált Nómenklatúra egységes alkalmazása érdekében intézkedéseket szükséges elfogadni az e rendelet mellékletében meghatározott áruk besorolásáról.

(2)

A 2658/87/EGK rendelet meghatározza a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére vonatkozó általános szabályokat. Ezeket a szabályokat kell alkalmazni bármely más olyan nómenklatúrára vonatkozóan is, amely részben vagy egészben a Kombinált Nómenklatúrán alapul, vagy azt bármilyen további albontással egészíti ki, és amelyet az árukereskedelemhez kapcsolódó tarifális és más intézkedések alkalmazása céljából az Unió valamely más rendelkezése hoz létre.

(3)

Az említett általános szabályok értelmében a mellékletben szereplő táblázat 1. oszlopában leírt árukat a táblázat 3. oszlopában feltüntetett indokok alapján a 2. oszlopban megjelölt KN-kód alá kell besorolni.

(4)

Indokolt úgy rendelkezni, hogy az e rendelet hatálya alá tartozó áruk tekintetében kibocsátott, de az e rendelet rendelkezéseivel összhangban nem álló kötelező érvényű tarifális felvilágosítást a jogosult – a 952/2013/EU rendelet 34. cikke (9) bekezdésével összhangban – meghatározott ideig továbbra is felhasználhatja. Ezt az időszakot három hónapban kell meghatározni.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vámkódexbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A melléklet táblázatának 1. oszlopában leírt árukat a Kombinált Nómenklatúrában a táblázat 2. oszlopában megjelölt KN-kód alá kell besorolni.

2. cikk

Az e rendelet rendelkezéseivel összhangban nem álló kötelező érvényű tarifális felvilágosítás – a 952/2013/EU rendelet 34. cikke (9) bekezdésével összhangban – e rendelet hatálybalépésének időpontjától kezdve három hónapig továbbra is felhasználható.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. május 31-én.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Stephen QUEST

főigazgató

Adóügyi és Vámuniós Főigazgatóság


(1)  HL L 269., 2013.10.10., 1. o.

(2)  A Tanács 2658/87/EGK rendelete (1987. július 23.) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról (HL L 256., 1987.9.7., 1. o.).


MELLÉKLET

Árumegnevezés

Besorolás (KN-kód)

Indokolás

(1)

(2)

(3)

Eldobható betétből álló, gyermek éjjeli edénnyel együtt használható termék, amely egy olyan műanyag zacskóból áll, amelynek aljához egy többrétegű, papírból és granulátum formájú, szuperabszorbens poliakrilát polimerből álló nedvszívó párna van rögzítve.

Ezek a szuperabszorbens poliakrilát granulátumok géllé alakulnak, amikor vizelettel érintkeznek.

3924 90 00

A besorolást a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére vonatkozó 1., 3. b) és 6. általános szabály, valamint a 3924 és a 3924 90 00 KN-kód szövegezése határozza meg.

A 4818 vtsz. alá történő besorolás kizárt, mivel a termék lényeges jellemzőjét nem papír összetevői adják, hanem a szuperabszorbens poliakrilát polimer.

A 9619 vtsz. alá történő besorolás kizárt, mivel a termék nem úgy van kialakítva, hogy illeszkedjen az emberi testhez (lásd még a 9619 vámtarifaszámhoz tartozó Harmonizált Rendszer Magyarázatot).

A termék műanyagok és egyéb anyagok kombinációja. A műanyagok és egyéb anyagok kombinációjából álló termékeket a 39. árucsoportba sorolják be, feltéve, hogy megőrzik a műanyagból készült áruk lényeges jellemzőjét (lásd még a HRM 39. árucsoporthoz tartozó Általános Rendelkezéseket).

A termék lényeges jellemzőjét a szuperabszorbens polimer adja; a papír kizárólag úgy tekintendő, hogy csupán hordozó vagy csomagolási funkciót tölt be.

Ezért a terméket a 3924 90 00 KN-kód alá kell besorolni, mint, műanyagból készült más háztartási eszközt és higiéniai vagy tisztálkodási árut.