6.6.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 140/38


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/832 RENDELETE

(2018. június 5.)

a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III. és V. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található ciántraniliprol, cimoxanil, deltametrin, difenokonazol, fenamidon, flubendiamid, fluopikolid, folpet, foszetil, mandesztrobin, mepikvát, metazaklór, propamokarb, propargit, pirimetanil, szulfoxaflór és trifloxistrobin szermaradék-határértéke tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2005. február 23-i 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 14. cikke (1) bekezdésének a) pontjára, valamint 18. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

A ciántraniliprol, a cimoxanil, a deltametrin, a fenamidon, a folpet, a mandesztrobin, a mepikvát, a metazaklór, a propamokarb, a pirimetanil, a szulfoxaflór és a trifloxistrobin tekintetében a 396/2005/EK rendelet II. melléklete szermaradék-határértékeket (a továbbiakban: MRL-ek) állapított meg. A difenokonazol, a flubendiamid, a fluopikolid és a foszetil tekintetében az említett rendelet III. mellékletének A. része határozott meg MRL-eket. A propargit tekintetében az említett rendelet V. melléklete határozott meg MRL-eket.

(2)

2015. július 11-én a Codex Alimentarius Főbizottság CXL-eket (Codex maximum residue limits, a Codex által meghatározott maximális szermaradék-határértékek) fogadott el a fenamidon tekintetében (2).

(3)

A 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) 5. cikkének (3) bekezdése szerint ott, ahol léteznek nemzetközi szabványok, vagy ahol a közeljövőben ilyen szabványokat vezetnek be, az élelmiszerjogi rendelkezések előkészítése vagy kiigazítása során tekintettel kell lenni e szabványok rendelkezéseire, kivéve, ha a szabványok vagy azok vonatkozó részei nem tekinthetők az élelmiszerjog törvényes céljainak megvalósítására alkalmas, illetve az ilyen célok megvalósítását hatékonyan szolgáló eszközöknek, vagy tudományos okok szólnak figyelembevételük ellen, vagy ha az említett szabványok figyelembevétele az Unióban megfelelőnek minősített védelemtől eltérő mértékű védelmet eredményezne. Ezenfelül az említett rendelet 13. cikke e) pontjának értelmében az Uniónak elő kell segítenie a nemzetközi műszaki szabványok és az élelmiszerjog összhangjának megteremtését, eközben pedig gondoskodnia kell arról, hogy a védelemnek az Unióban elért magas szintje ne csökkenhessen.

(4)

Az Unió fenntartást jelentett be a peszticid-szermaradékokkal foglalkozó Codex-bizottságnál a következő növényvédőszer/termék kombinációkra javasolt CXL-ekre vonatkozóan: fenamidon (virágjukért termesztett káposztafélék; termésükért termesztett zöldségek, a kabakosok kivételével).

(5)

Következésképpen azokat a fenamidonra vonatkozó CXL-eket, amelyek nincsenek felsorolva a (4) preambulumbekezdésben, MRL-ként fel kell venni a 396/2005/EK rendeletbe, kivéve, ha az említett rendelet I. mellékletében nem szereplő termékekre vonatkoznak, vagy a jelenlegi MRL-eknél alacsonyabbak. Az említett CXL-ek az uniós fogyasztókra nézve biztonságosak (4).

(6)

Egy, a cimoxanil hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer hüvely nélküli bab esetében való alkalmazásának engedélyezésére irányuló eljárás keretében – a 396/2005/EK rendelet 6. cikke (1) bekezdésének megfelelően – kérelmet nyújtottak be a Bizottsághoz az érvényben lévő MRL-ek módosítása céljából.

(7)

A deltametrin esetében a kelre vonatkozóan nyújtottak be ilyen kérelmet. A difenokonazol esetében a virágukért termesztett egyéb káposztafélékre, a kelbimbóra, az endíviára, a borsmustárra, a spenótra és hasonló levelekre, a cikóriasalátára és a rebarbarára vonatkozóan nyújtottak be ilyen kérelmet. A fluopikolid esetében a mangoldra vonatkozóan nyújtottak be ilyen kérelmet. A folpet esetében az almára és a körtére vonatkozóan nyújtottak be ilyen kérelmet. A foszetil esetében az almatermésűekre, az őszibarackra és a burgonyára vonatkozóan nyújtottak be ilyen kérelmet. A mandesztrobin esetében a sárgabarackra/kajszira, a cseresznyére, az őszibarackra és a szilvára vonatkozóan nyújtottak be ilyen kérelmet. A metazaklór esetében a kínai kelre vonatkozóan nyújtottak be ilyen kérelmet. A propamokarb esetében a mangoldra vonatkozóan nyújtottak be ilyen kérelmet. A pirimetanil esetében az ehető héjú kabakosokra vonatkozóan nyújtottak be ilyen kérelmet. A szulfoxaflór esetében a szőlőlevélre és az articsókára vonatkozóan nyújtottak be ilyen kérelmet. A trifloxistrobin esetében az egyéb bogyósgyümölcsűekre, a salátára és az egyéb salátafélékre, a kövér porcsinra, a hüvely nélküli babra, a borsóra és a hüvelyesekre vonatkozóan nyújtottak be ilyen kérelmet.

(8)

A 396/2005/EK rendelet 6. cikke (2) és (4) bekezdésének megfelelően kérelmet nyújtottak be a flubendiamidnak az Egyesült Államokban a sárgabarack/kajszi, az őszibarack, a szilva és a szójabab esetében történő alkalmazására, a dinátrium-foszfonátnak az Egyesült Államokban a fán termő (a kókuszdiótól eltérő) héjas gyümölcsűek esetében történő alkalmazására, továbbá a propargitnak Brazíliában a narancs, valamint Indiában a tea esetében történő alkalmazására vonatkozóan. A kérelmezők állítása szerint a szóban forgó anyagoknak az érintett exportáló országokban az említett terményekre vonatkozóan engedélyezett alkalmazásai a 396/2005/EK rendeletben megállapított MRL-eknél magasabb maradékanyag-értékekhez vezetnek, ezért magasabb MRL-eket kell megállapítani annak érdekében, hogy az említett termények behozatalát ne gátolják kereskedelmi akadályok.

(9)

Az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) 53. cikkének megfelelően 2017. augusztus 8-án az Egyesült Királyság tájékoztatta a Bizottságot, hogy a foltosszárnyú muslica (Drosophila suzukii) váratlan inváziója miatt engedélyezte egy, a feketeszeder és a málna esetében történő alkalmazásra szánt, a ciántraniliprol hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer forgalomba hozatalát. 2017. szeptember 13-án az Egyesült Királyság az 53. cikknek megfelelően arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy a dohánytripsz (Thrips tabaci), a nyugati virágtripsz (Frankliniella occidentalis), a hagymalégy (Delia antiqua) és a póréhagymafej-aknázólégy (Phytomyza gymnostoma) váratlan inváziója miatt engedélyezte egy, a póréhagyma esetében történő alkalmazásra szánt, a ciántraniliprol hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer forgalomba hozatalát. Ezen engedélyek megadása szükséges intézkedésnek tűnt, mivel az említett károsítók inváziója olyan veszélyt jelentett, amelyet más észszerű eszközzel nem lehetett elhárítani. Az Egyesült Királyság a 396/2005/EK rendelet 18. cikke (4) bekezdésének megfelelően értesítette a többi tagállamot, a Bizottságot, valamint az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságot (a továbbiakban: „a Hatóság”) az engedélyek kibocsátásáról, és kérelmeket nyújtott be a szóban forgó terményekre vonatkozó ideiglenes MRL-ek meghatározása iránt.

(10)

Az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 53. cikkének megfelelően 2017. szeptember 19-én Görögország tájékoztatta a Bizottságot, hogy engedélyezte egy, a gyapot esetében, növényfejlődés-szabályozóként történő alkalmazásra szánt, a mepikvát hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer forgalomba hozatalát. Az engedély megadása szükségesnek tűnt annak érdekében, hogy elkerülhetők legyenek a hozamkiesések. Görögország a 396/2005/EK rendelet 18. cikke (4) bekezdésének megfelelően értesítette a többi tagállamot, a Bizottságot, valamint a Hatóságot az engedély kibocsátásáról, és kérelmet nyújtott be a gyapotmagokra vonatkozó ideiglenes MRL meghatározása iránt.

(11)

A 396/2005/EK rendelet 8. cikkének megfelelően az érintett tagállamok értékelték a fent említett kérelmeket, és az értékelő jelentéseket továbbították a Bizottságnak.

(12)

A Hatóság megvizsgálta a kérelmeket és az értékelő jelentéseket, különös tekintettel a fogyasztókat és adott esetben az állatokat érintő kockázatokra, és a javasolt MRL-ekről indokolással ellátott véleményeket (6) adott ki. Ezeket a véleményeket továbbította a kérelmezőknek, a Bizottságnak és a tagállamoknak, és hozzáférhetővé tette őket a nyilvánosság számára.

(13)

A hatóság indokolással ellátott véleményében arra a következtetésre jutott, hogy a deltametrinnak a kel esetében történő alkalmazása tekintetében a kockázatértékelést nem standard bizonytalanságok befolyásolják. Tekintettel azonban a kelnek a táplálkozásból származó teljes expozícióhoz való csekély mértékű hozzájárulására, helyénvaló az MRL értékét 0,15 mg/kg-ban megállapítani.

(14)

A trifloxistrobin tekintetében a kérelmező benyújtotta az állati eredetű termékekre alkalmazott analitikai módszerekre vonatkozó hiányzó információkat, és a CGA321113 referenciaszabványát kereskedelmi forgalomban elérhetővé tette.

(15)

A flubendiamidnak a szójabab esetében történő alkalmazását illetően az MRL jelenlegi értéke az exportáló országban 0,25 mg/kg. Tekintve, hogy a maradéknak az ellenőrzött szabadföldi kísérletek során mért legmagasabb értéke némileg meghaladja az említett értéket, helyénvaló az MRL-t 0,3 mg/kg-ra felkerekíteni.

(16)

A ciántraniliprolnak a feketeszeder, a málna és a póréhagyma esetében történő alkalmazását illetően indokolt 2021. június 30-ig érvényes ideiglenes MRL-eket megállapítani.

(17)

A mepikvátnak a gyapot esetében történő alkalmazását illetően indokolt 2021. június 30-ig érvényes ideiglenes MRL-t megállapítani.

(18)

A többi kérelmet illetően a Hatóság arra a következtetésre jutott, hogy az adatokra vonatkozó valamennyi követelmény teljesült, és a kérelmezők által kért MRL-módosítások – 27 specifikus európai fogyasztói csoport fogyasztói expozíciójának vizsgálata alapján – a fogyasztók biztonsága szempontjából elfogadhatók. A Hatóság figyelembe vette az anyagok toxikológiai tulajdonságaira vonatkozó legfrissebb információkat. Sem az említett hatóanyagokat esetlegesen tartalmazó valamennyi élelmiszer fogyasztásából következő, egész életen át tartó expozíció, sem pedig az adott termékek fokozott fogyasztásából következő, rövid távú expozíció esetében nem merült fel a megengedhető napi bevitel vagy az akut referenciadózis túllépésének kockázata.

(19)

Az MRL-ekre vonatkozó megfelelő módosítások – a Hatóság indokolással ellátott véleményei alapján és a kérdés szempontjából jelentős tényezőket figyelembe véve – eleget tesznek a 396/2005/EK rendelet 14. cikkének (2) bekezdésében megfogalmazott követelményeknek.

(20)

A 396/2005/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(21)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 396/2005/EK rendelet II., III. és V. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. június 5-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 70., 2005.3.16., 1. o.

(2)  ftp://ftp.fao.org/codex/reports/reports_2015/REP15_PRe.pdf

Joint FAO/WHO food standards programme Codex Alimentarius Commission (a FAO/WHO közös élelmiszerszabvány-programmal foglalkozó Codex Alimentarius Bizottság). Harmincnyolcadik ülés, III. és IV. függelék. Genf, Svájc, 2015. július 6-11.

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 178/2002/EK rendelete (2002. január 28.) az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 31., 2002.2.1., 1. o.).

(4)  Scientific support for preparing an EU position for the 46th Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR) (Tudományos alátámasztó munka a peszticid-szermaradékokkal foglalkozó Codex-bizottság (CCPR) 46. ülésén képviselendő uniós álláspont előkészítéséhez). EFSA Journal 2014;12(7):3737 [182. o.].

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 1107/2009/EK rendelete (2009. október 21.) a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről (HL L 309., 2009.11.24., 1. o.).

(6)  Az EFSA tudományos jelentéseinek internetes elérhetősége: http://www.efsa.europa.eu:

 

Reasoned opinion on the setting of maximum residue levels for cyantraniliprole in raspberries and blackberries (Indokolással ellátott vélemény a ciántraniliprol MRL-jeinek a málna és a feketeszeder vonatkozásában történő megállapításáról). EFSA Journal 2017;15(11):5061 [24 o.].

 

Reasoned opinion on the setting of maximum residue levels for cyantraniliprole in leeks (Indokolással ellátott vélemény a ciántraniliprol MRL-jeinek a póréhagyma vonatkozásában történő megállapításáról). EFSA Journal 2018;16(1):5124 [24 o.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for cymoxanil in beans without pods (Indokolással ellátott vélemény a cimoxanilra a hüvely nélküli bab vonatkozásában megállapított jelenlegi MRL módosításáról). EFSA Journal 2017;15(11):5066 [19 o.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for deltamethrin in kale (Indokolással ellátott vélemény a deltametrinra a kel vonatkozásában megállapított jelenlegi MRL módosításáról). EFSA Journal 2018;16(1):4683 [28 o.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for difenoconazole in various crops (Indokolással ellátott vélemény a difenokonazolra különböző termények vonatkozásában megállapított jelenlegi MRL-ek módosításáról). EFSA Journal 2018;16(1):5143 [28 o.].

 

Reasoned opinion on the setting of import tolerance for flubendiamide in apricots, peaches, nectarines, plums and soya beans (Indokolással ellátott vélemény a sárgabarackban/kajsziban, az őszibarackban, a nektarinban, a szilvában és a szójababban előforduló flubendiamidra vonatkozó import tűréshatárok meghatározásáról). EFSA Journal 2018;16(1):5128 [31 o.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fluopicolide in chards (Indokolással ellátott vélemény a fluopikolidra a mangold vonatkozásában megállapított jelenlegi MRL módosításáról). EFSA Journal 2018;16(1):5135 [21 o.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for folpet in apples and pears (Indokolással ellátott vélemény a folpetra az alma és a körte vonatkozásában megállapított jelenlegi MRL-ek módosításáról). EFSA Journal 2017;15(10):5041 [21 o.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fosetyl-Al in tree nuts, pome fruit, peach and potato (Indokolással ellátott vélemény a foszetil-Al-ra a fán termő héjas gyümölcsűek, az almatermésűek, az őszibarack és a burgonya vonatkozásában megállapított jelenlegi MRL-ek módosításáról). EFSA Journal 2018;16(2):5161 [36 o.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for mandestrobin in apricots, cherries, peaches/nectarines and plums (Indokolással ellátott vélemény a mandesztrobinra a sárgabarack/kajszi, a cseresznye, az őszibarack/nektarin és a szilva vonatkozásában megállapított jelenlegi MRL-ek módosításáról). EFSA Journal 2018;16(1):5148 [22 o.].

 

Reasoned opinion on the setting of maximum residue levels for mepiquat chloride in cotton (Indokolással ellátott vélemény a mepikvát-klorid MRL-jeinek a gyapot vonatkozásában történő megállapításáról). EFSA Journal 2018;16(2):5162 [25 o.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for metazachlor in Chinese cabbage (Indokolással ellátott vélemény a metazaklórra a kínai kel vonatkozásában megállapított jelenlegi MRL módosításáról). EFSA Journal 2018;16(1):5127 [20 o.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for propamocarb in chards/beet leaves (Indokolással ellátott vélemény a propamokarbra a mangold vonatkozásában megállapított jelenlegi MRL módosításáról). EFSA Journal 2017;15(11):5055 [22 o.].

 

Reasoned opinion on the setting of import tolerances for propargite in citrus fruits and tea (Indokolással ellátott vélemény a citrusfélékben és a teában előforduló propargitra vonatkozó import tűréshatárok meghatározásáról). EFSA Journal 2018;16(2):5193 [25 o.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for pyrimethanil in cucurbits with edible peel (Indokolással ellátott vélemény a pirimetanilra az ehető héjú kabakosok vonatkozásában megállapított jelenlegi MRL módosításáról). EFSA Journal 2018;16(2):5145 [20 o.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for sulfoxaflor in grape leaves and similar species, and globe artichokes (Indokolással ellátott vélemény a szulfoxaflórra a szőlőlevél és hasonló fajok, valamint az articsóka vonatkozásában megállapított jelenlegi MRL-ek módosításáról). EFSA Journal 2017;15(11):5070 [23 o.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for trifloxystrobin in various crops (Indokolással ellátott vélemény a trifloxistrobinra különböző termények vonatkozásában megállapított jelenlegi MRL-ek módosításáról). EFSA Journal 2018;16(1):5154 [33 o.].


MELLÉKLET

A 396/2005/EK rendelet II., III. és V. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A II. melléklet a következőképpen módosul:

a)

A ciántraniliprolra, a cimoxanilra, a deltametrinra, a fenamidonra, a folpetra, a mandesztrobinra, a mepikvátra, a metazaklórra, a propamokarbra, a pirimetanilra, a szulfoxaflórra és a trifloxistrobinra vonatkozó oszlopok helyébe a következő szöveg lép:

Növény védőszer-maradékok és megengedett szermaradék-határértékek (mg/kg)

Kódszám

Olyan csoportok és egyedi termékek, amelyekre MRL-ek alkalmazandók (1)

Ciántraniliprol

Cimoxanil

Deltametrin (cisz-deltametrin) (F)

Fenamidon

Folpet (a folpet és a ftalimid összesen, folpetban kifejezve) (R)

Mandesztrobin

Mepikvát (mepikvát és sói összesen, megpikvát-kloridban kifejezve)

Metazaklór (a 479M04, a 479M08 és a 479M16 metabolitok összesen, metazaklórban kifejezve) (R)

Propamokarb (propamokarb és sói összesen, propamokarbban kifejezve) (R)

Pirimetanil (R)

Szulfoxaflór (izomerek összesen)

Trifloxistrobin (F) (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

0100000

FRISS ÉS FAGYASZTOTT GYÜMÖLCS; FÁN TERMŐ HÉJAS GYÜMÖLCSŰEK

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0110000

Citrusfélék

0,9

0,01 (*1)

0,04 (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

8

 

0,5

0110010

Grapefruitfélék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,15

 

0110020

Narancs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8

 

0110030

Citrom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,4

 

0110040

Zöld citrom/lime

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0110050

Mandarin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8

 

0110990

Egyéb (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0120000

Fán termő héjas gyümölcsűek

0,04

0,01 (*1)

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

0,07 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,02

0120010

Mandula

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

 

0120020

Paradió/brazil dió

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120030

Kesu/kesudió

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120040

Gesztenye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120050

Kókuszdió

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120060

Mogyoró

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120070

Ausztráliai mogyoró/makadámdió

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120080

Pekándió

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120090

Fenyőmag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120100

Pisztácia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

 

0120110

Dió

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120990

Egyéb (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0130000

Almatermésűek

0,8

0,01 (*1)

(+)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

15

 

0,7

0130010

Alma

 

 

0,2

 

0,3

 

 

 

 

 

0,4

 

0130020

Körte

 

 

0,1

 

0,3

 

 

 

 

 

0,4

 

0130030

Birsalma

 

 

0,1

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,3

 

0130040

Naspolya

 

 

0,1

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,3

 

0130050

Japán naspolya

 

 

0,1

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,3

 

0130990

Egyéb (2)

 

 

0,1

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,3

 

0140000

Csonthéjasok

 

0,01 (*1)

(+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

3

0140010

Sárgabarack/kajszi

0,01 (*1)

 

0,15

 

 

2

 

 

 

10

0,5

 

0140020

Cseresznye

6

 

0,1

 

 

3

 

 

 

4

1,5

 

0140030

Őszibarack

1,5

 

0,15

 

 

2

 

 

 

10

0,5

 

0140040

Szilva

0,7

 

0,07

 

 

0,5

 

 

 

2

0,5

 

0140990

Egyéb (2)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0150000

Bogyósgyümölcsűek

 

 

(+)

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0151000

a)

Szőlő

1,5

0,3 (+)

0,2

0,6

 

 

 

 

 

5

2

3

0151010

Csemegeszőlő

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

0151020

Borszőlő

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

0152000

b)

Szamóca

0,5

0,01 (*1)

0,2

0,04

5 (+)

 

 

 

 

5

0,5

1

0153000

c)

Vesszőn termő bogyósgyümölcsűek

 

0,01 (*1)

0,1

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

3

0153010

Feketeszeder

0,9 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

0153020

Hamvas szeder

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0153030

Málna (piros és sárga)

0,9 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

0153990

Egyéb (2)

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0154000

d)

Egyéb bogyósgyümölcsűek

 

0,01 (*1)

0,6

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

 

3

0154010

Fürtös áfonya

4

 

 

 

 

 

 

 

 

8

0,01 (*1)

 

0154020

Tőzegáfonya

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154030

Ribiszke (fekete, piros és fehér)

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154040

Köszméte/egres (zöld, piros és sárga)

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154050

Csipkebogyó

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154060

Faeper (fekete és fehér)

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154070

Azarólgalagonya/franciagalagonya

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

15

0,3

 

0154080

Fekete bodza

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154990

Egyéb (2)

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0160000

Egyéb gyümölcsök

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0161000

a)

ehető héjúak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0161010

Datolya

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161020

Füge

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161030

Étkezési olajbogyó

1,5

 

1 (+)

 

0,15 (*1) (+)

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,3

0161040

Kumkvat/japán törpemandarin

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161050

Karambola/uborkafa

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161060

Kakiszilva/datolyaszilva

0,8

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

15

0,3

0,01 (*1)

0161070

Jávai szilva/dzsambolán

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161990

Egyéb (2)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0162000

b)

kisebbek, nem ehető héjúak

0,01 (*1)

 

 

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0162010

Kivi (zöld, piros, sárga)

 

 

0,15 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162020

Licsiszilva/kínai ikerszilva

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162030

Passiógyümölcs/marakuja

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

4 (+)

0162040

Töviskörte/fügekaktusz

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162050

Csillagalma

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162060

Amerikai datolyaszilva/virginiai szilva

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162990

Egyéb (2)

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0163000

c)

nagyobbak, nem ehető héjúak

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0163010

Avokádó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163020

Banán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1

 

0,05

0163030

Mangó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163040

Papája

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,6

0163050

Gránátalma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163060

Csirimojó/krémalma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163070

Guáva/guajava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163080

Ananász

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163090

Kenyérgyümölcs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163100

Durián

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163110

Tüskés annóna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163990

Egyéb (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0200000

FRISS ÉS FAGYASZTOTT ZÖLDSÉGEK

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

0210000

Gyökér- és gyökgumós zöldségek

0,05

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0211000

a)

burgonya

 

 

0,3 (+)

0,02  (*1)

0,06 (*1) (+)

 

 

0,02 (*1)

0,3

0,05 (*1)

0,03

0,02

0212000

b)

trópusi gyökér- és gumós zöldségek

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,01 (*1)

0212010

Kasszava gyökér/manióka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212020

Édesburgonya/batáta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212030

Jamszgyökér

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212040

Nyílgyökér

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212990

Egyéb (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213000

c)

egyéb gyökér- és gyökgumós zöldségek, a cukorrépa kivételével

 

 

0,02 (*1) (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213010

Cékla

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,02

0213020

Sárgarépa

 

 

 

0,2

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

1

0,05

0,1

0213030

Gumós zeller

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,09

0,01 (*1)

0,03

0,03

0213040

Torma

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,15 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,08

0213050

Csicsóka

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,01 (*1)

0213060

Pasztinák/paszternák

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,04

0213070

Petrezselyemgyökér

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,08

0213080

Retek

 

 

 

0,15

0,04 (*1) (+)

 

 

0,4 (+)

3

0,01 (*1)

0,03

0,08

0213090

Bakszakáll

 

 

 

0,15

0,04 (*1) (+)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,04

0213100

Karórépa

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,15 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,04

0213110

Tarlórépa

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,15 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,04

0213990

Egyéb (2)

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,01 (*1)

0220000

Hagymafélék

 

0,01 (*1)

(+)

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0220010

Fokhagyma

0,05

 

0,06

0,2

 

 

 

0,06 (*1)

2

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0220020

Vöröshagyma

0,05

 

0,06

0,2

 

 

 

0,02 (*1)

2

0,2

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0220030

Salotta/mogyoróhagyma

0,05

 

0,06

0,2

 

 

 

0,02 (*1)

2

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0220040

Újhagyma/zöldhagyma és téli sarjadékhagyma

8

 

0,3

3

 

 

 

0,02 (*1)

30

3

0,7

0,1

0220990

Egyéb (2)

0,05

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0230000

Termésükért termesztett zöldségek

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

 

0231000

a)

burgonyafélék és mályvafélék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0231010

Paradicsom

1

0,4

0,07 (+)

1

5 (+)

 

 

 

4

1

0,3

0,7

0231020

Étkezési paprika

1,5

0,01 (*1)

0,2 (+)

1 (+)

0,03 (*1)

 

 

 

3

2

0,4

0,4 (+)

0231030

Padlizsán/tojásgyümölcs

1

0,3

0,4 (+)

1

0,03 (*1)

 

 

 

4

1

0,3

0,7

0231040

Okra/bámia

1,5

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0231990

Egyéb (2)

1,5

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0232000

b)

kabakosok – ehető héjúak

0,4

0,08

0,2 (+)

0,2

0,03 (*1)

 

 

 

5

0,8

0,5

0,3

0232010

Uborka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(+)

0232020

Apró uborka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(+)

0232030

Cukkini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0232990

Egyéb (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0233000

c)

kabakosok – nem ehető héjúak

0,3

0,4

(+)

0,2

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

0,5

0,3

0233010

Dinnye

 

 

0,02 (*1)

 

0,4 (+)

 

 

 

 

 

 

 

0233020

Sütőtök

 

 

0,2

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0233030

Görögdinnye

 

 

0,02 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0233990

Egyéb (2)

 

 

0,02 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0234000

d)

csemegekukorica

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0239000

e)

egyéb termésükért termesztett zöldségek

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0240000

Káposztafélék (nem tartalmazza a káposztafélék gyökereit és kis levelű terményeit)

 

0,01 (*1)

(+)

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

0241000

a)

virágukért termesztett káposztafélék

2

 

0,1

 

 

 

 

0,4 (+)

 

 

 

0,5

0241010

Brokkoli

 

 

 

5

 

 

 

 

3

 

3

 

0241020

Karfiol

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

10 (+)

 

0,04

 

0241990

Egyéb (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0242000

b)

fejképző káposztafélék

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0242010

Kelbimbó

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,06 (*1)

2

 

0,01 (*1)

0,6

0242020

Fejeskáposzta

 

 

0,1

0,9

 

 

 

0,4 (+)

0,7

 

0,4

0,5

0242990

Egyéb (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0243000

c)

leveles káposzta

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 (+)

0243010

Kínai kel/pekingi káposzta/pe-tsai

 

 

0,2

55

 

 

 

0,6

20

 

2

 

0243020

Kel

 

 

0,15

0,01 (*1)

 

 

 

0,2 (+)

20

 

0,01 (*1)

 

0243990

Egyéb (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,2 (+)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0244000

d)

karalábé

2

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,3 (+)

0,3

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0250000

Levélzöldségek, fűszernövények és ehető virágok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0251000

a)

saláta és egyéb salátafélék

 

 

(+)

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

15

0251010

Galambbegysaláta

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251020

Fejessaláta-félék

5

0,03 (+)

0,5

30

 

 

 

 

40

20

4

 

0251030

Endívia/széles levelű batáviai endívia

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,1

40

 

 

 

 

20 (+)

20

0,01 (*1)

 

0251040

Kerti zsázsa/közönséges borbálafű, valamint egyéb csírák és hajtások

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251050

Közönséges borbálafű/szárazföldi zsázsa

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251060

Borsmustár/rukkola

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

30

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251070

Vörös mustár

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251080

Kis levelű termények (a Brassica fajok is)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

20

0,01 (*1)

 

0251990

Egyéb (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0252000

b)

spenót és hasonló levelek

0,01 (*1)

 

0,01 (*1) (+)

60

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

40

0,01 (*1)

 

 

0252010

Spenótfélék

 

1 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

6

0,01 (*1)

0252020

Kövér porcsin

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

15

0252030

Mangold

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0252990

Egyéb (2)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0253000

c)

szőlőlevél és hasonló fajták

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2 (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

0,01 (*1)

0254000

d)

vízitorma

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2 (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0255000

e)

cikóriasaláta

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

15

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0256000

f)

fűszernövények és ehető virágok

0,02 (*1)

0,02 (*1)

2 (+)

60

0,06 (*1)

 

0,05 (*1)

0,1 (*1)

30 (+)

20

 

15 (+)

0256010

Turbolya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256020

Metélőhagyma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256030

Zellerlevél

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5

 

0256040

Petrezselyemlevél/metélőpetrezselyem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256050

Zsálya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256060

Rozmaring

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256070

Kakukkfű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256080

Bazsalikom, valamint ehető virágok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256090

Babérlevél

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256100

Tárkony

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256990

Egyéb (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0260000

Hüvelyes zöldségek

 

 

0,2 (+)

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0260010

Bab (hüvelyben)

1,5

0,05 (*1)

 

0,8

 

 

 

 

0,1

3

 

1 (+)

0260020

Bab (hüvely nélkül)

0,3

0,05  (*1)

 

0,15

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,09

0260030

Borsó (hüvelyben)

2

0,15

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

3

 

1,5

0260040

Borsó (hüvely nélkül)

0,3

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,2

 

0,09

0260050

Lencse

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0260990

Egyéb (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0270000

Szárukért termesztett zöldségek

 

 

 

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0270010

Spárga

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1) (+)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,05

0270020

Kardonna/szúrós articsóka

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

40

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270030

Szárzeller

15

0,01 (*1)

0,3

40

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1,5

1

0270040

Olasz édeskömény

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,3

4

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270050

Articsóka

0,1

0,01 (*1)

0,2 (+)

0,01 (*1)

 

 

 

0,06 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,06

0,3

0270060

Póréhagyma

0,6 (+)

0,02

0,3 (+)

0,3

 

 

 

0,06 (*1)

20

4

0,01 (*1)

0,7

0270070

Rebarbara

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,3

4

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270080

Bambuszrügy

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270090

Pálmafa csúcsrügy

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270990

Egyéb (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0280000

Gombák, mohák és zuzmók

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0280010

Termesztett gomba

 

 

0,05 (+)

 

 

 

0,09 (+)

 

 

 

 

 

0280020

Vadgomba

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0280990

Moha és zuzmó

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0290000

Algák és prokarióta szervezetek

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0300000

HÜVELYESEK

 

0,05 (*1) (+)

(+)

0,01 (*1)

0,07 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,2

0300010

Bab

0,3

 

0,6

 

 

 

 

 

 

0,5

0,3

 

0300020

Lencse

0,01 (*1)

 

1

 

 

 

 

 

 

0,5

0,01 (*1)

 

0300030

Borsó

0,01 (*1)

 

1

 

 

 

 

 

 

0,5

0,01 (*1)

 

0300040

Csillagfürt/farkasbab

0,01 (*1)

 

1

 

 

 

 

 

 

0,5

0,01 (*1)

 

0300990

Egyéb (2)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0400000

OLAJOS MAGVAK ÉS OLAJTARTALMÚ GYÜMÖLCSÖK

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0401000

Olajos magvak

 

 

 

 

0,07 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0401010

Lenmag

0,01 (*1)

 

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,06 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401020

Földimogyoró/amerikai mogyoró

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,02

0401030

Mák

0,01 (*1)

 

0,2 (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401040

Szezámmag

0,01 (*1)

 

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401050

Napraforgómag

0,5

 

0,05 (*1) (+)

0,02  (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,06 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401060

Repcemag

0,8

 

0,2

0,01 (*1)

 

 

4 (+)

0,06 (*1)

 

 

0,15

0,01 (*1)

0401070

Szójabab

0,4

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,3

0,05

0401080

Mustármag

0,01 (*1)

 

0,07 (*1) (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,06 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401090

Gyapotmag

1,5

 

0,02 (*1) (+)

0,02  (*1)

 

 

5 (+)

0,02 (*1)

 

 

0,4

0,01 (*1)

0401100

Tökmag

0,01 (*1)

 

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401110

Pórsáfránymag

0,01 (*1)

 

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401120

Borágó magja

0,01 (*1)

 

0,2 (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,06 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401130

Gomborkamag

0,01 (*1)

 

0,07 (*1) (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,06 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401140

Kendermag

0,01 (*1)

 

0,2 (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401150

Ricinusbab

0,01 (*1)

 

0,2 (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401990

Egyéb (2)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0402000

Olajtartalmú gyümölcsök

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

 

0402010

Olajbogyó olajkinyerésre

1,5

 

0,6 (+)

 

0,15 (*1) (+)

 

 

 

 

 

 

0,3

0402020

Olajpálma magja

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0,07 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0402030

Afrikai olajpálma gyümölcs

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0,07 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0402040

Kapok

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0,07 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0402990

Egyéb (2)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0,07 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0500000

GABONAFÉLÉK

0,01 (*1)

0,01 (*1)

(+)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0500010

Árpa

 

 

2

 

1 (+)

 

4

 

 

0,05 (*1) (+)

0,6

0,5

0500020

Hajdina és egyéb álgabonafélék

 

 

2

 

0,07 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0500030

Kukorica

 

 

2

 

0,07 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02

0500040

Köles

 

 

2

 

0,07 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0500050

Zab

 

 

2

 

0,07 (*1)

 

3

 

 

0,05 (*1) (+)

0,04

0,4 (+)

0500060

Rizs

 

 

1

 

0,07 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

5

0500070

Rozs

 

 

2

 

0,07 (*1)

 

3

 

 

0,05 (*1) (+)

0,015

0,3

0500080

Cirok

 

 

2

 

0,07 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0500090

Búza

 

 

1

 

0,4 (+)

 

3

 

 

0,05 (*1) (+)

0,2

0,3

0500990

Egyéb (2)

 

 

0,02 (*1)

 

0,07 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0600000

KÁVÉ, TEA, GYÓGYNÖVÉNYTEA, KAKAÓ ÉS SZENTJÁNOSKENYÉR

 

0,1 (*1)

 

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0610000

Tea

0,05 (*1)

 

5 (+)

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

0620000

Kávébab

0,05

 

0,1 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

0630000

Gyógyteafőzet a következőből:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631000

a)

virág

0,05 (*1)

(+)

15 (+)

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

0631010

Kamilla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631020

Rozella/szudáni hibiszkusz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631030

Rózsa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631040

Jázminvirág/fehér jázmin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631050

Kislevelű hárs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631990

Egyéb (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632000

b)

levelek és fűszernövények

0,05 (*1)

 

15 (+)

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

0632010

Kerti szamóca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632020

Vörös fokföldirekettye/rooibos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632030

Maté

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632990

Egyéb (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0633000

c)

gyökér

0,2

 

0,3 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0633010

Macskagyökér

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

0633020

Ginszeng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5

 

 

0633990

Egyéb (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

0639000

d)

a növény bármely más részei

0,05 (*1)

 

0,1 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

0640000

Kakaóbab

0,05 (*1)

 

0,1 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

0650000

Szentjánoskenyér

0,05 (*1)

 

0,1 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

0700000

KOMLÓ

0,05 (*1)

0,1 (*1) (+)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

400 (+)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

40

0800000

FŰSZEREK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810000

Mag

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0810010

Ánizsmag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810020

Fekete kömény

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810030

Zeller

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810040

Koriander/kerti koriander

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810050

Kömény

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810060

Kapor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810070

Édeskömény

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810080

Görögszéna/lepkeszeg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810090

Szerecsendió

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810990

Egyéb (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820000

Termés

0,05 (*1)

0,1 (*1)

15 (+)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0820010

Szegfűbors

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820020

Szecsuáni bors

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820030

Kömény

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820040

Kardamom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820050

Borókabogyó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820060

Borsfélék (fekete, zöld és fehér)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820070

Vanília

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820080

Tamarinduszgyümölcs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820990

Egyéb (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0830000

Kéreg

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0830010

Fahéj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0830990

Egyéb (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0840000

Gyökér és rizóma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0840010

Édesgyökér

0,2

0,1 (*1)

0,5 (+)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840020

Gyömbér (10)

0,2

0,1 (*1)

0,5 (+)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840030

Kurkuma/indiai sáfrány

0,2

0,1 (*1)

0,5 (+)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840040

Torma (11)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

0840990

Egyéb (2)

0,2

0,1 (*1)

0,5 (+)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0850000

Bimbó

0,05 (*1)

0,1 (*1)

15 (+)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0850010

Szegfűszeg