29.5.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 131/8


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/775 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2018. május 28.)

a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 26. cikke (3) bekezdésének az élelmiszerek elsődleges összetevője származási országának vagy eredete helyének feltüntetésére vonatkozó szabályok tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló, 2011. október 25-i 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 26. cikke (8) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1169/2011/EU rendelet 26. cikke megállapítja az élelmiszerek származási országának vagy eredete helyének megjelölésére vonatkozó általános szabályokat és követelményeket, amelyek a külön uniós rendelkezések sérelme nélkül alkalmazandók.

(2)

Az 1169/2011/EU rendelet 26. cikke (2) bekezdésének a) pontja előírja, hogy a származási országot vagy az eredet helyét fel kell tüntetni, ha annak elmulasztása félrevezethetné a fogyasztókat az élelmiszer valódi származási országa vagy eredetének helye tekintetében, különösen, ha az élelmiszerrel kapcsolatos tájékoztatás vagy a címke egésze egyébként arra utalna, hogy az élelmiszer származási országa vagy eredetének helye más. E cikk célja, hogy megakadályozza az élelmiszerekkel kapcsolatos olyan, félrevezető tájékoztatást, amely egy bizonyos eredet látszatát keltené, noha az élelmiszer valójában máshonnan ered.

(3)

Az 1169/2011/EU rendelet 26. cikkének (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy ha az élelmiszer származási országát vagy eredetének helyét feltüntetik, és az nem egyezik meg elsődleges összetevője vagy összetevői származási országával vagy eredetének helyével, akkor az érintett elsődleges összetevő származási országát vagy eredetének helyét szintén meg kell adni. Úgy rendelkezik továbbá, hogy e követelmények alkalmazásának előfeltételeként egy végrehajtási jogi aktust kell elfogadni.

(4)

Az 1169/2011/EU rendelet 26. cikkének (3) bekezdése azokra az esetekre vonatkozik, amelyeknél a származási országot vagy az eredet helyét kötelezően – többek között a rendelet 26. cikke (2) bekezdése a) pontjának megfelelően – vagy önkéntes alapon, például nyilatkozatok, kifejezések, ábrák vagy szimbólumok révén adják meg.

(5)

Az olyan önkéntes jelölések, mint az élelmiszerek nevében szereplő vagy azt kiegészítő földrajzi utalások, részét képezhetik a termékmegjelöléseknek, amelyek a külön uniós jogszabályok szerint védjegyeknek vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéseknek minősülnek.

(6)

Az élelmiszerek származási országára vagy eredete helyére utaló, az 1151/2012/EU rendelet (2), az 1308/2013/EU rendelet (3), a 110/2008/EK rendelet (4) vagy a 251/2014/EU rendelet (5) alapján vagy a nemzetközi megállapodások értelmében földrajzi árujelzőnek minősülő, oltalom alatt álló termékmegjelölések részét képező megjelölések az 1169/2011/EU rendelet 26. cikke (3) bekezdésének hatálya alá tartoznak. Tekintettel arra, hogy e termékmegjelölések esetében a termékek jellemzői és földrajzi származásuk között lényegi kapcsolat áll fenn, és ezért egyedi szabályok vonatkoznak rájuk, ideértve a jelölésre vonatkozó szabályokat is, valamint figyelembe véve az e nevek külön jellemzőjét, miszerint szellemitulajdon-jogot képeznek, pontosabban meg kell vizsgálni, hogy a szóban forgó elnevezések esetében miként kelljen feltüntetni az 1169/2011/EU rendelet 26. cikkének (3) bekezdésében előírt, az elsődleges összetevő eredetét.

(7)

A bejegyzett védjegyek részét képező, az élelmiszerek származási országának vagy eredete helyének a megjelölése az 1169/2011/EU rendelet 26. cikke (3) bekezdésének hatálya alá tartozik. Védjegyek tartalmazhatnak minden megjelölést, így különösen a következőket: szó – beleértve a személyneveket is –, ábra, kép, alakzat, betű, szám, szín, továbbá az áru vagy az áru csomagolásának formája, vagy hang, amennyiben alkalmas arra, hogy valamely vállalkozás áruit vagy szolgáltatásait megkülönböztesse más vállalkozások áruitól vagy szolgáltatásaitól. A védjegyek célja, hogy meghatározott árukkal és/vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban lehetővé tegyék a fogyasztó számára a kereskedelmi eredet vagy kereskedelmi származás azonosítását. Figyelembe véve a védjegyek egyedi jellegét és célját, helyénvaló mélyebben megvizsgálni, hogy az elsődleges összetevő eredetét az 1169/2011/EU rendelet 26. cikkének (3) bekezdése szerint miként kelljen a védjegyek esetében feltüntetni.

(8)

E rendelet hatálya nem terjed ki a szokásos és közönséges nevekre, ideértve azokat a földrajzi megjelöléseket is, amelyek szó szerint jelzik a származást, azonban általában véve nem minősülnek az élelmiszer származási helye vagy eredete helye megjelölésének.

(9)

E rendelet alkalmazásában az élelmiszereket az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (6) megfelelően kísérő azonosító jelölések nem tekinthetők a származási ország vagy az eredet helye megjelölésének.

(10)

Annak érdekében, hogy a fogyasztók megalapozottabb döntéseket hozhassanak, e rendeletben meg kell határozni azokat a különleges szabályokat, amelyeket az elsődleges összetevő származási országának vagy eredete helyének kötelező megjelölése esetén alkalmazni kell. Ezek a szabályok azt hivatottak biztosítani, hogy az így adott tájékoztatás tartalmilag kellően pontos és informatív legyen.

(11)

Ezért helyénvaló, hogy az elsődleges összetevő megjelölése egy olyan földrajzi területre való hivatkozással történjen, amely a fogyasztó számára könnyen érthető. Meg kell tiltani a régiók vagy más földrajzi területek olyan fantázianeveinek a használatát, amelyek nem szolgáltatnak érdemi információt, vagy az elsődleges összetevő valós származási helye tekintetében megtéveszthetik a fogyasztót.

(12)

Amennyiben az elsődleges összetevő olyan élelmiszer, amely a származási országnak vagy az eredet helyének megjelölésére vonatkozó külön uniós rendelkezések hatálya alá tartozik, akkor ezek a rendelkezések mint alternatívák szintén alkalmazhatók az 1169/2011/EU rendelet 26. cikke (3) bekezdése a) pontjának céljából.

(13)

Amennyiben az élelmiszer-vállalkozók úgy döntenek, hogy az elsődleges összetevő származási országát vagy eredetének helyét csak akkor tüntetik fel, ha azok különböznek az élelmiszer származási országától vagy eredetének helyétől – például több vagy változó beszerzési forrás és egyedi gyártási folyamatok miatt –, helyénvaló egy olyan keretről gondoskodni, amely figyelembe veszi az élelmiszer-feldolgozás különféle körülményeit. A vonatkozó megjelölésnek a fogyasztó számára érthető információkkal kell szolgálnia.

(14)

Az elsődleges összetevőről e rendelettel összhangban nyújtott információknak ki kell egészíteniük a fogyasztók számára az élelmiszer származási országára vagy eredetének helyére vonatkozóan nyújtott információkat, és könnyen láthatónak, jól olvashatónak és adott esetben letörölhetetlennek kell lenniük.

(15)

E rendelet alkalmazása tekintetében megfelelő átmeneti időszakot kell meghatározni az 1169/2011/EU rendelet 47. cikkével összhangban, amely úgy rendelkezik, hogy az élelmiszerekre vonatkozó új intézkedések bármely naptári év április 1-jétől alkalmazandók.

(16)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Hatály

(1)   E rendelet meghatározza az 1169/2011/EU rendelet 26. cikke (3) bekezdése alkalmazásának módozatait arra az esetre, amikor egy élelmiszer származási országát vagy eredetének helyét valamilyen módon, például olyan nyilatkozatokkal, ábrákkal, szimbólumokkal vagy kifejezésekkel adják meg, amelyek konkrét helyekre vagy földrajzi területekre utalnak, kivéve a szokásos és közönséges nevekben szereplő földrajzi megjelöléseket, amennyiben azok szó szerint jelzik a származást, amelyek azonban általában véve nem minősülnek az élelmiszer származási országa vagy eredete helye megjelölésének.

(2)   Ez a rendelet nem alkalmazandó az 1151/2012/EU rendelet, az 1308/2013/EU rendelet, az 110/2008/EK rendelet vagy a 251/2014/EU rendelet alapján vagy nemzetközi megállapodások értelmében oltalom alatt álló földrajzi árujelzőkre, valamint a bejegyzett védjegyekre – amennyiben ez utóbbiak származásra utaló megjelölések –, amíg nem kerülnek elfogadásra a 26. cikk (3) bekezdésének az ilyen megjelölésekre való alkalmazására vonatkozó külön szabályok.

2. cikk

Az elsődleges összetevő származási országának vagy eredete helyének megjelölése

Az elsődleges összetevőnek az élelmiszer származási országától vagy eredetének helyétől különböző származási országát vagy eredetének helyét a következőképpen kell megadni:

a)

az alábbi földrajzi területek valamelyikére való hivatkozással:

i.

„EU”, „nem EU” vagy „EU és nem EU” vagy

ii.

olyan régió vagy bármely más földrajzi terület, amely vagy több tagállamban vagy több harmadik országban terül el, amennyiben azt a nemzetközi jog akként határozza meg, vagy ha az egy átlagosan tájékozott fogyasztó számára jól érthető; vagy

iii.

egy FAO halászati terület, vagy tengeri vagy édesvízi terület, amelyet a nemzetközi jog akként határozza meg, vagy amely egy átlagosan tájékozott fogyasztó számára jól érthető; vagy

iv.

adott tagállam(ok) vagy harmadik ország(ok); vagy

v.

olyan régió vagy bármely más földrajzi terület egy tagállamban vagy egy harmadik országokban, amely egy átlagosan tájékozott fogyasztó számára jól érthető; vagy

vi.

a származási ország vagy az eredet helye, az elsődleges összetevő(k)re alkalmazandó különleges uniós rendelkezésekkel összhangban;

b)

vagy az alábbi nyilatkozattal:

„(az elsődleges összetevő neve) nem az élelmiszer származási országából vagy eredetének helyéről származik” vagy bármely olyan hasonló felirat, amely a fogyasztó számára valószínűsíthetően ugyanazt jelenti.

3. cikk

Az információk megjelenítése

(1)   A 2. cikkben előírt információkat az 1169/2011/EU rendelet 13. cikkének (2) bekezdésében előírt legkisebb betűméretnél nem kisebb betűméretben kell megadni.

(2)   Az (1) bekezdés sérelme nélkül, amennyiben az élelmiszer származási országát vagy eredetének helyét szavakkal adják meg, a 2. cikk alapján megadott információkat ugyanabban a látómezőben kell feltüntetni, mint az élelmiszer származási országának vagy eredete helyének megjelölését, és a betűméret x-magasságának az élelmiszer származási országának vagy eredete helyének megjelölésére alkalmazott betűméret x-magasságának legalább 75 %-át kell kitennie.

(3)   Az (1) bekezdés sérelme nélkül, amennyiben az élelmiszer származási országát vagy eredete helyét nem írásos formában adják meg, a 2. cikk alapján megadott információkat ugyanabban a látómezőben kell feltüntetni, mint az élelmiszer származási országának vagy eredete helyének megjelölését.

4. cikk

Hatálybalépés, az alkalmazás időpontja és átmeneti intézkedések

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2020. április 1-jétől kell alkalmazni.

Az e rendelet alkalmazásának időpontja előtt forgalomba hozott vagy jelöléssel ellátott élelmiszerek mindaddig forgalmazhatók, amíg a készlet tart.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. május 28-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Az Európai Parlament és a Tanács 1169/2011/EU rendelete (2011. október 25.) a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról, az 1924/2006/EK és az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a 87/250/EGK bizottsági irányelv, a 90/496/EGK tanácsi irányelv, az 1999/10/EK bizottsági irányelv, a 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2002/67/EK és a 2008/5/EK bizottsági irányelv és a 608/2004/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 304., 2011.11.22., 18. o.).

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 1151/2012/EU rendelete (2012. november 21.) a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről (HL L 343., 2012.12.14., 1. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 1308/2013/EU rendelete (2013. december 17.) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 671. o.)

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 110/2008/EK rendelete (2008. január 15.) a szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról, valamint az 1576/89/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 39., 2008.2.13., 16. o.).

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 251/2014/EU rendelete (2014. február 26.) az ízesített borászati termékek meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, jelöléséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról és az 1601/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 84., 2014.3.20., 14. o.).

(6)  Az Európai Parlament és a Tanács 853/2004/EK rendelete (2004. április 29.) az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról (HL L 139., 2004.4.30., 55. o.).