30.5.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 133/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/773 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2018. május 15.)

a tengerészeti felszerelésekre vonatkozó tervezési, gyártási és teljesítménykövetelményekről és vizsgálati előírásokról, valamint az (EU) 2017/306 bizottsági végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a tengerészeti felszerelésekről és a 96/98/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. július 23-i 2014/90/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 35. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Bizottság felhatalmazást kapott arra, hogy a 2014/90/EU irányelv alkalmazási körébe tartozó tengerészeti felszerelések tekintetében végrehajtási jogi aktusok révén meghatározza a tervezési, gyártási és teljesítménykövetelményeket, illetve vizsgálati előírásokat, valamint azt, hogy mely időponttól kezdődően kell alkalmazni ezeket a vizsgálati előírásokat. A szóban forgó követelményeket és vizsgálati előírásokat az irányelvben említett nemzetközi jogi eszközök írják elő.

(2)

A legújabb változások figyelembevétele érdekében célszerű rendszeresen aktualizálni az alkalmazandó nemzetközi jogi eszközök listáját. Annak érdekében, hogy a 2014/90/EU irányelv alkalmazási körébe tartozó termékek jegyzéke teljes körű legyen, helyénvaló az (EU) 2017/306 bizottsági végrehajtási rendeletet (2) hatályon kívül helyezni ezzel a rendelettel.

(3)

A 2014/90/EU irányelv szerinti összehangolt uniós követelmények hatálya alá újonnan bekerülő felszereléseket egyértelműen új tételként kell felsorolni e rendelet mellékletének 1. oszlopában.

(4)

Helyénvaló és arányos továbbra is lehetővé tenni az egy adott tagállamban az e rendelet hatálybalépése előtt hatályos típusjóváhagyásra vonatkozó nemzeti követelményeknek megfelelő új tételek átmeneti időszakra történő forgalomba hozatalát, valamint uniós hajók fedélzetén való elhelyezését.

(5)

A 2014/90/EU irányelv összehangolt, gyors és egyszerű végrehajtásának elősegítése érdekében az említett irányelv értelmében elfogadott végrehajtási jogi aktusoknak végrehajtási rendeletek formáját kell ölteniük.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a tengeri közlekedés biztonságával és a hajókról történő szennyezés megelőzésével foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2014/90/EU irányelvben említett nemzetközi jogi eszközökben előírt tervezési, gyártási és teljesítménykövetelményeket és vizsgálati előírásokat tengerészeti felszereléseknek a mellékletben felsorolt minden egyes tételére alkalmazni kell.

2. cikk

(1)   Az e rendelet mellékletének 1. oszlopában „az (EU) 2017/306 végrehajtási rendelet által beillesztett új tételként” felsorolt azon tengerészeti felszerelések, amelyek megfeleltek a 2017. március 16. megelőzően egy adott tagállamban hatályos típusjóváhagyásra vonatkozó nemzeti követelményeknek, 2020. március 16-ig továbbra is forgalomba hozhatók és elhelyezhetők az uniós hajók fedélzetén.

(2)   Az e rendelet mellékletének 1. oszlopában „az (EU) 2018/773 végrehajtási rendelet által beillesztett új tételként” felsorolt azon tengerészeti felszerelések, amelyek megfeleltek a 2018. június 19-ét megelőzően egy adott tagállamban hatályos típusjóváhagyásra vonatkozó nemzeti követelményeknek, 2021. június 19-ig továbbra is forgalomba hozhatók és elhelyezhetők az uniós hajók fedélzetén.

3. cikk

Az (EU) 2017/306 végrehajtási rendelet hatályát veszti.

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. május 15-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 257., 2014.8.28., 146. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2017/306 végrehajtási rendelete (2017. február 6.) a tengerészeti felszerelésekre vonatkozó tervezési, gyártási és teljesítménykövetelmények, valamint vizsgálati előírások meghatározásáról (HL L 48., 2017.2.24., 1. o.).


MELLÉKLET

Általános megjegyzés: A SOLAS-előírásokon a módosított, az „Életbiztonság a tengeren” tárgyú nemzetközi egyezmény rendelkezései értendők.

Betűszavak és rövidítések

A.1.: az IMO-n kívüli szabványdokumentumokra vonatkozó 1. módosítás

A.2.: az IMO-n kívüli szabványdokumentumokra vonatkozó 2. módosítás

AC: az IMO-n kívüli szabványdokumentumokra vonatkozó módosító helyesbítés

CAT: az IEC 62388 (2007) 1.3. szakaszában meghatározott radarberendezésre vonatkozó kategória

Circ.: körlevél

COLREG: tengeren való összeütközések megelőzésére vonatkozó nemzetközi szabályok

COMSAR: az IMO rádiókommunikációval, felkutatással és mentéssel foglalkozó albizottsága

EN: európai szabvány

ETSI: Európai Távközlési Szabványügyi Intézet

FSS: tűzbiztonsági rendszerek nemzetközi szabályzata

FTP: tűzállósági vizsgálatok alkalmazásának nemzetközi szabályzata

HSC: nagy sebességű vízi járművekre vonatkozó szabályzat

IBC: vegyi anyagokra vonatkozó nemzetközi szabályzat

ICAO: Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet

IEC: Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság

IGC: a cseppfolyósított gázokat ömlesztve szállító hajók építésére és felszerelésére vonatkozó nemzetközi szabályzat

IMO: Nemzetközi Tengerészeti Szervezet

ISO: Nemzetközi Szabványügyi Szervezet

ITU: Nemzetközi Távközlési Unió

LSA: életmentő eszköz

MARPOL: a hajókról történő szennyezés megelőzéséről szóló nemzetközi egyezmény

MED: a tengerészeti felszerelésekről szóló irányelv

MEPC: Tengerikörnyezet-védelmi Bizottság

MSC: Tengerészeti Biztonsági Bizottság

NOx : nitrogén-oxidok

O2/HC rendszerek: oxigén/szénhidrogén-ellátó rendszerek

SOLAS: „Életbiztonság a tengeren” tárgyú nemzetközi egyezmény

SOx : kén-oxidok

Reg.: előírás

Res.: határozat

Az e melléklet egészére vonatkozó megjegyzések

a)

Általában: az e mellékletben kifejezetten megemlített tesztelési követelmények mellett a típusvizsgálat (típusjóváhagyás) megköveteli a nemzetközi egyezmények alkalmazandó követelményeinek, valamint az IMO vonatkozó határozatainak és körleveleinek való megfelelést. E megfelelésre a 2014/90/EU irányelvben a megfelelőségértékelési modulok utalnak.

b)

3. oszlop: ahol két különböző, „vagy” kötőszóval elválasztott tesztelési előírás szerepel, ott mindkettő eleget tesz a vizsgálattal szemben támasztott követelményeknek, így megfelel valamennyi IMO teljesítési normának. Ezért csupán az egyikre vonatkozó tesztelés is elegendő az alkalmazandó nemzetközi dokumentumok követelményeinek való megfelelés igazolására. Ugyanakkor ott, ahol egyéb elválasztó elemek (pl. vesszők) szerepelnek, valamennyi felsorolt hivatkozás által jelzett tesztelés alkalmazandó.

c)

6. oszlop: A hajógyártásra vonatkozó időkeretek figyelembevétele érdekében az adott tengerészeti felszerelések jellemzőitől függően „a fedélzeten való elhelyezés” következő (a dátum után zárójelben feltüntetett) jelentései alkalmazandók:

I.

A felszerelések funkcionális pozícióban való első elhelyezése valamely uniós hajó fedélzetén.

II.

A felszerelések funkcionális pozícióban való első elhelyezése vagy funkcionális pozícióban való elrendezése valamely uniós hajó fedélzetén.

III.

A felszereléseknek a hajógyárba történő szállítására a funkcionális pozícióban való első elhelyezést megelőző 30 hónapon belül kerül sor.

d)

Ha egy tengerészeti felszereléshez (pl. MED/3.12) két sor tartozik, a második (alsó) sor tartalmazza a nemzetközi okmányoknak az első (felső) sorban megadottakkal kapcsolatos új követelményeit.

e)

A d) pontban említett esetekben és ha az 5. és 6. oszlopban nincs megadva dátum, ez arra utal, hogy nem történt változás a tesztelési követelményekben, és hogy az érintett tengerészeti felszerelés az alsó (második) sorban feltüntetett követelményeknek felel meg.

f)

Ha egy tengerészeti felszereléshez (pl. MED/3.51a) három sor tartozik, a harmadik (legalsó) sor tartalmazza a nemzetközi okmányoknak az első két (felső) sorban megadottakkal kapcsolatos új követelményeit.

1.   Életmentő eszközök

2. oszlop: az IMO MSC/980. körlevelét kell alkalmazni, kivéve, amikor azt a 2. oszlopban említett különös utasítások felülírják.

Sorszám és megnevezés

Módosított SOLAS 74-előírások, valamint vonatkozó IMO-határozatok és -körlevelek (alkalmazhatóság szerint)

Tesztelési követelmények

A megfelelőségi vizsgálat moduljai

Első forgalomba hozatal

A fedélzeten való utolsó elhelyezés

1

2

3

4

5

6

MED/1.1

Mentőgyűrűk

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res. MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.2a

Életmentő eszközök helyzetjelző lámpái:

a)

túlélési járművekhez és készenléti mentőcsónakokhoz

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res. MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.2a

Életmentő eszközök helyzetjelző lámpái:

a)

túlélési járművekhez és készenléti mentőcsónakokhoz

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res.MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.2b

Életmentő eszközök helyzetjelző lámpái:

b)

mentőgyűrűkhöz,

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res. MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.2c

Életmentő eszközök helyzetjelző lámpái:

c)

mentőmellényekhez.

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res. MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.3

Mentőgyűrűkre szerelt önműködő füstjelző eszközök

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res. MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.4

Mentőmellények

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res. MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.922,

IMO MSC.1/Circ.1304,

IMO MSC.1/Circ.1470.

MED/1.5a

Mentőmellénnyel EGYÜTT viselendő, vízbe merülésre alkalmas ruházat és az időjárási viszontagságok ellen védő ruházat

a)

nem szigetelt, vízbe merülésre alkalmas ruházat,

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res. MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

MED/1.5b

Mentőmellénnyel EGYÜTT viselendő, vízbe merülésre alkalmas ruházat és az időjárási viszontagságok ellen védő ruházat

b)

szigetelt, vízbe merülésre alkalmas ruházat,

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res. MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

MED/1.5c

Mentőmellénnyel EGYÜTT viselendő, vízbe merülésre alkalmas ruházat és az időjárási viszontagságok ellen védő ruházat

c)

időjárási viszontagságok ellen védő ruházat.

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res. MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

MED/1.6a

Mentőmellény NÉLKÜL viselendő, vízbe merülésre alkalmas ruházat és az időjárási viszontagságok ellen védő ruházat

a)

nem szigetelt, vízbe merülésre alkalmas ruházat,

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res. MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

MED/1.6b

Mentőmellény NÉLKÜL viselendő, vízbe merülésre alkalmas ruházat és az időjárási viszontagságok ellen védő ruházat

b)

szigetelt, vízbe merülésre alkalmas ruházat,

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res. MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

MED/1.6c

Mentőmellény NÉLKÜL viselendő, vízbe merülésre alkalmas ruházat és az időjárási viszontagságok ellen védő ruházat

c)

időjárási viszontagságok ellen védő ruházat.

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res. MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

MED/1.7

Kihűlés elleni védőeszköz

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res. MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

MED/1.8

Ejtőernyős világítórakéta (pirotechnika)

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res. MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/6,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) III,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.9

Kézi jelzőfény (pirotechnika)

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res. MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) III,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.10

Úszó füstjelzők (pirotechnika)

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res. MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) III.

MED/1.11

Kötélkilövő készülékek

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res. MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/18,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VII,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.12

Felfújható mentőtutajok

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res.MSC.81(70).

Valamint hosszabb karbantartási időszakok esetében:

IMO MSC.1/Circ.1328.

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/13,

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.811,

IMO MSC.1/Circ.1328.

MED/1.13

Merev szerkezetű mentőtutajok

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res. MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.1006.

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.811.

MED/1.13

Merev szerkezetű mentőtutajok

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res. MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.14

Önbeálló mentőtutajok

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res. MSC.81(70).

Valamint hosszabb karbantartási időszakok esetében:

IMO MSC.1/Circ.1328.

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.809,

IMO MSC/Circ.811,

IMO MSC.1/Circ.1328.

MED/1.15

Átfordítható fedett mentőtutajok

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res.MSC.81(70).

Valamint hosszabb karbantartási időszakok esetében:

IMO MSC.1/Circ.1328.

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.809,

IMO MSC/Circ.811,

IMO MSC.1/Circ.1328.

MED/1.16

Felúszást elősegítő berendezések mentőtutajokhoz (hidrosztatikus kioldó szerkezetek)

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res.MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/13,

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.811.

MED/1.17a

Mentőcsónakok:

a)

csónakdaruval vízre eresztett mentőcsónakok:

részben zárt terű,

teljesen zárt terű.

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res.MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.1006.

B+D

B+F

G

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1423.

MED/1.17b

Mentőcsónakok:

b)

szabadesési üzemmódban vízre bocsátható mentőcsónakok.

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res.MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.1006.

B+D

B+F

G

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1423.

MED/1.17b

Mentőcsónakok:

b)

szabadesési üzemmódban vízre bocsátható mentőcsónakok.

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res.MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.1006.

B+D

B+F

G

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1423.

MED/1.18

Merev szerkezetű készenléti mentőcsónakok

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res.MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.1006.

B+D

B+F

G

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.19

Felfújható készenléti mentőcsónakok

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res.MSC.81(70),

ISO 15372:2000.

B+D

B+F

G

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.20a

Nagy sebességű készenléti mentőcsónakok:

a)

felfújható,

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4.

módosított IMO Res.MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.1006,

ISO 15372:2000.

B+D

B+F

G

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO MSC/Circ.1016,

IMO MSC/Circ.1094.

MED/1.20a

Nagy sebességű készenléti mentőcsónakok:

a)

felfújható,

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4.

módosított IMO Res.MSC.81(70),

ISO 15372:2000.

B+D

B+F

G

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO MSC/Circ.1016,

IMO MSC/Circ.1094.

MED/1.20b

Nagy sebességű készenléti mentőcsónakok:

b)

merev szerkezetű,

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4.

módosított IMO Res.MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.1006,

ISO 15372:2000.

B+D

B+F

G

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO MSC/Circ.1016,

IMO MSC/Circ.1094.

MED/1.20b

Nagy sebességű készenléti mentőcsónakok:

b)

merev szerkezetű,

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4.

módosított IMO Res.MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.1006.

B+D

B+F

G

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO MSC/Circ.1016,

IMO MSC/Circ.1094.

MED/1.20c

Nagy sebességű készenléti mentőcsónakok:

c)

merev szerkezetű, felfújható.

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4.

módosított IMO Res.MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.1006,

ISO 15372:2000.

B+D

B+F

G

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO MSC/Circ.1016,

IMO MSC/Circ.1094.

MED/1.21

Csigás vízrebocsátó berendezések (csónakdaru)

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res.MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/33,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.23

Gravitációs rendszerű vízre bocsátó berendezések mentőcsónakokhoz

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res.MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/33,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.24

Vízre bocsátó berendezés mentőtutajokhoz

(csónakdaruk)

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res.MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/12,

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.25

Vízre bocsátó berendezések nagy sebességű készenléti mentőcsónakokhoz

(csónakdaruk)

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4.

módosított IMO Res.MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI.

MED/1.26a

Kioldószerkezet

a)

mentőcsónakokhoz és készenléti mentőcsónakhoz (csigasorral vagy csigasorokkal történő vízre bocsátás),

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res.MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1419.

MED/1.26a

Kioldószerkezet

a)

mentőcsónakokhoz és készenléti mentőcsónakhoz (csigasorral vagy csigasorokkal történő vízre bocsátás),

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res.MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1419.

MED/1.26b

Kioldószerkezet

b)

mentőtutajokhoz (csigasorral vagy csigasorokkal történő vízre bocsátás),

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res.MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1419.

MED/1.26b

Kioldószerkezet

b)

mentőtutajokhoz (csigasorral vagy csigasorokkal történő vízre bocsátás),

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res.MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

MED/1.26c

Kioldószerkezet

c)

szabadesési üzemmódban vízre bocsátható mentőcsónakokhoz.

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res.MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1419.

MED/1.26c

Kioldószerkezet

c)

szabadesési üzemmódban vízre bocsátható mentőcsónakokhoz.

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res.MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.27

Tengeri evakuálást szolgáló rendszerek

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res.MSC.81(70).

B+D

B+F

G

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/15,

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.28

Mentésre szolgáló eszközök

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4.

módosított IMO Res.MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.810.

B+D

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI.

MED/1.29

Beszállóhágcsók

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. III/11,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res.MSC.81(70),

ISO 5489:2008.

B+D

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/11,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code),

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code),

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code),

IMO MSC.1/Circ.1285.

MED/1.29

Beszállóhágcsók

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. III/11,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res.MSC.81(70),

ISO 5489:2008.

B+D

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/11,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code),

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code),

IMO MSC.1/Circ.1285.

MED/1.30

Fényvisszaverő anyagok

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. A.658(16).

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.31 – URH adó-vevő készülék túlélési járművekhez – Áthelyezve: MED/5.17 és MED/5.18.

MED/1.32 – 9 GHz-es kereső-mentő adókészülék (SART) – Áthelyezve: MED/4.18.

MED/1.33

Radarreflektor mentőcsónakhoz és készenléti mentőcsónakhoz

(passzív)

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

EN ISO 8729:1998,

EN 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008).

Vagy:

EN ISO 8729:1998,

IEC 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

Vagy:

ISO 8729-1:2010,

EN 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

Vagy:

ISO 8729-1:2010,

IEC 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008).

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.A.384(X),

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.164(78).

MED/1.36

Mentőcsónak és készenléti mentőcsónak hajtómotorja

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res.MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) V.

MED/1.37

Készenléti mentőcsónak hajtómotorja, külső motor

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res.MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) V.

MED/1.38

Kereső fényszórók mentőcsónakhoz és készenléti mentőcsónakhoz

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res.MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.39

Átfordítható nyitott mentőtutajok

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 10. melléklet,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 11. melléklet.

Valamint hosszabb karbantartási időszakok esetében:

IMO MSC.1/Circ.1328.

B+D

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 10. melléklet,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 11. melléklet,

IMO MSC.1/Circ.1328.

MED/1.40 – Mechanikus révkalauz-beemelő szerkezet – Áthelyezve: MED/4.48

MED/1.41a

Csörlők túlélési járművekhez és készenléti mentőcsónakokhoz:

a)

csónakdaruval vízre eresztett mentőcsónakok,

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res.MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/17,

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/24,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.41a

Csörlők túlélési járművekhez és készenléti mentőcsónakokhoz:

a)

csónakdaruval vízre eresztett mentőcsónakok,

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res.MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/24,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.41b

Csörlők túlélési járművekhez és készenléti mentőcsónakokhoz:

b)

szabadesési üzemmódban vízre bocsátható mentőcsónakok,

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res.MSC.81(70).

Hivatkozás a nagy sebességű vízi járművekre vonatkozó szabályzatra: a nagy sebességű vízi járművek nem rendelkeznek szabadesési üzemmódban vízre bocsátható mentőcsónakokkal.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/17,

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/24,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.41b

Csörlők túlélési járművekhez és készenléti mentőcsónakokhoz:

b)

szabadesési üzemmódban vízre bocsátható mentőcsónakok,

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res.MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/24,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI.

MED/1.41c

Csörlők túlélési járművekhez és készenléti mentőcsónakokhoz:

c)

mentőtutajok

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res.MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/17,

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/24,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.41d

Csörlők túlélési járművekhez és készenléti mentőcsónakokhoz:

d)

készenléti mentőcsónakok,

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res.MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/17,

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/24,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.41d

Csörlők túlélési járművekhez és készenléti mentőcsónakokhoz:

d)

készenléti mentőcsónakok,

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res.MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/17,

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.41e

Csörlők túlélési járművekhez és készenléti mentőcsónakokhoz:

e)

nagy sebességű készenléti mentőcsónakok.

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res.MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/17,

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/24,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.41e

Csörlők túlélési járművekhez és készenléti mentőcsónakokhoz:

e)

nagy sebességű készenléti mentőcsónakok.

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res.MSC.81(70).

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/17,

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.42 – Révkalauzhágcsó – Áthelyezve: MED/4.49

MED/1.43

Merev szerkezetű/felfújható készenléti mentőcsónakok

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res.MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.1006,

ISO 15372:2000.

B+D

B+F

G

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

2.   Tengerszennyezés megelőzése

Sorszám és megnevezés

Módosított MARPOL 73/78-előírások, valamint vonatkozó IMO-határozatok és -körlevelek (alkalmazhatóság szerint)

Tesztelési követelmények

A megfelelőségi vizsgálat moduljai

Első forgalomba hozatal

A fedélzeten való utolsó elhelyezés

1

2

3

4

5

6

MED/2.1

Olajszűrő berendezés (legfeljebb 15 ppm olajtartalmú szennyvíz esetén)

Típus-jóváhagyási követelmények

MARPOL 73/78 I. melléklet, Reg. 14.

IMO Res.MEPC.107(49),

IMO MEPC.1/Circ. 643.

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

MARPOL 73/78 I. melléklet, Reg. 14.

IMO MEPC.1/Circ. 643.

MED/2.1

Olajszűrő berendezés (legfeljebb 15 ppm olajtartalmú szennyvíz esetén)

Típus-jóváhagyási követelmények

MARPOL 73/78 I. melléklet, Reg. 14.

módosított IMO Res.MEPC.107(49),

IMO MEPC.1/Circ. 643.

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

MARPOL 73/78 I. melléklet, Reg. 14.

IMO MEPC.1/Circ. 643.

MED/2.2

Olaj/víz-határfelület-érzékelők

Típus-jóváhagyási követelmények

MARPOL 73/78 I. melléklet, Reg. 32.

IMO Res.MEPC.5(XIII).

B+D

B+E

B+F

 

 

MED/2.3

Olajtartalom-mérő műszerek

Típus-jóváhagyási követelmények

MARPOL 73/78 I. melléklet, Reg. 14.

IMO Res.MEPC.107(49),

IMO MEPC.1/Circ. 643.

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

MARPOL 73/78 I. melléklet, Reg. 14.

IMO MEPC.1/Circ. 643.

MED/2.3

Olajtartalom-mérő műszerek

Típus-jóváhagyási követelmények

MARPOL 73/78 I. melléklet, Reg. 14.

módosított IMO Res.MEPC.107(49),

IMO MEPC.1/Circ. 643.

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

MARPOL 73/78 I. melléklet, Reg. 14.

IMO MEPC.1/Circ. 643.

MED/2.5

Olajkibocsátás-ellenőrző és -szabályozó rendszer olajszállító tartályhajókhoz

Típus-jóváhagyási követelmények

MARPOL 73/78 I. melléklet, Reg. 31,

IMO MEPC.1/Circ.761 Rev.1,

IMO MEPC.1/Circ.858.

módosított IMO Res. MEPC.108(49).

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

MARPOL 73/78 I. melléklet, Reg. 31.

MED/2.5

Olajkibocsátás-ellenőrző és -szabályozó rendszer olajszállító tartályhajókhoz

Típus-jóváhagyási követelmények

MARPOL 73/78 I. melléklet, Reg. 31,

IMO MEPC.1/Circ.858.

módosított IMO Res. MEPC.108(49).

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

MARPOL 73/78 I. melléklet, Reg. 31.

MED/2.6

Szennyvízkezelő berendezések

Típus-jóváhagyási követelmények

MARPOL 73/78 IV. melléklet, Reg. 9.

IMO Res.MEPC.227(64).

B+D

B+E

B+F

 

2018. január 1.

(III.)

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

MARPOL 73/78 IV. melléklet, Reg. 9.

MED/2.6

Szennyvízkezelő berendezések

Típus-jóváhagyási követelmények

MARPOL 73/78 IV. melléklet, Reg. 9.

módosított IMO Res.MEPC.227(64)

a)

beleértve a 4.2. szakaszt (személyhajókon való használatra minden területen, beleértve a MARPOL-egyezmény IV. melléklete szerinti különleges területet is),

b)

a 4.2. szakasz kivételével (a személyhajóktól eltérő hajókon való használatra minden területen és a személyhajókon való használatra a MARPOL-egyezmény IV. melléklete szerinti különleges területeken kívül).

B+D

B+E

B+F

G

2017. március 16.

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

MARPOL 73/78 IV. melléklet, Reg. 9.

MED/2.7

Hajófedélzeti hulladékégetők

Típus-jóváhagyási követelmények

MARPOL 73/78 VI. melléklet, Reg. 16.

IMO Res.MEPC.76(40).

B+D

B+E

B+F

G

 

2018. január 1.

(III.)

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

MARPOL 73/78 VI. melléklet, Reg. 16.

IMO MEPC.1/Circ.793.

MED/2.7

Hajófedélzeti hulladékégetők

(1 500  kW-nál nagyobb, de legfeljebb 4 000  kW kapacitású hulladékégetők)

Típus-jóváhagyási követelmények

MARPOL 73/78 VI. melléklet, Reg. 16.

IMO Res. MEPC.244(66).

B+D

B+E

B+F

G

2017. március 16.

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

MARPOL 73/78 VI. melléklet, Reg. 16.

MED/2.8

NOx-elemző készülék fedélzeti használatra a NOx műszaki előírás 2008 szerint

Típus-jóváhagyási követelmények

IMO Res. MEPC.176(58) – (a felülvizsgált MARPOL VI. melléklete, Reg. 13).

módosított IMO Res. MEPC.177(58) – (NOx műszaki előírás 2008).

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

IMO Res. MEPC.176(58) – (a felülvizsgált MARPOL VI. melléklete, Reg. 13).

IMO Res. MEPC.177(58) – (NOx műszaki előírás 2008),

IMO Res.MEPC.198(62),

IMO MEPC.1/Circ. 638.

MED/2.8

NOx-elemző készülék fedélzeti használatra a NOx műszaki előírás 2008 szerint

Típus-jóváhagyási követelmények

IMO Res. MEPC.176(58) – (a felülvizsgált MARPOL VI. melléklete, Reg. 13).

módosított IMO Res. MEPC.177(58) – (NOx műszaki előírás 2008).

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

IMO Res. MEPC.176(58) – (a felülvizsgált MARPOL VI. melléklete, Reg. 13).

IMO Res. MEPC.177(58) – (NOx műszaki előírás 2008),

IMO Res.MEPC.198(62),

IMO MEPC.1/Circ. 638.

MED/2.10

Kipufogógázt tisztító fedélzeti berendezések

Típus-jóváhagyási követelmények

IMO Res. MEPC.176(58) – (a felülvizsgált MARPOL VI. melléklete, Reg. 4),

IMO Res. MEPC.184(59).

IMO Res.MEPC.184(59).

B+D

B+E

B+F

G

 

2018. május 15.

(III.)

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

IMO Res. MEPC.176(58) – (a felülvizsgált MARPOL VI. melléklete, Reg. 4),

MED/2.10

Kipufogógázt tisztító fedélzeti berendezések

Típus-jóváhagyási követelmények

IMO Res. MEPC.176(58) – (a felülvizsgált MARPOL VI. melléklete, Reg. 4),

IMO Res.MEPC.259 (68).

IMO Res.MEPC.259(68).

A rendszer

B+F

G

2018. június 19.

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

IMO Res. MEPC.176(58) – (a felülvizsgált MARPOL VI. melléklete, Reg. 4).

B rendszer

G

3.   Tűzvédelmi berendezés

Sorszám és megnevezés

Módosított SOLAS 74-előírás, valamint vonatkozó IMO-határozatok és -körlevelek (alkalmazhatóság szerint)

Tesztelési követelmények

A megfelelőségi vizsgálat moduljai

Első forgalomba hozatal

A fedélzeten való utolsó elhelyezés

1

2

3

4

5

6

MED/3.1

Fedélzetek elsődleges burkolatai

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. II-2/6,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. II-2/6,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

MED/3.2

Hordozható tűzoltó készülékek

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 4.

EN 3-7:2004, benne: A1:2007,

EN 3-8:2006, benne: AC:2007,

EN 3-9:2006, benne: AC:2007,

EN 3-10:2009.

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. II-2/18,

SOLAS 74 Reg. II-2/19,

SOLAS 74 Reg. II-2/20,

IMO Res.A.951(23),

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 4.

IMO MSC/Circ.1239,

IMO MSC/Circ.1275.

MED/3.2

Hordozható tűzoltó készülékek

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 4.

EN 3-7:2004, benne: A1:2007,

EN 3-8:2006, benne: AC:2007,

EN 3-9:2006, benne: AC:2007,

EN 3-10:2009.

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. II-2/18,

SOLAS 74 Reg. II-2/19,

SOLAS 74 Reg. II-2/20,

IMO Res.A.951(23),

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 4.

IMO Res.MSC.391(95)-(IGF Code) 11,

IMO MSC/Circ.1239,

IMO MSC/Circ.1275.

MED/3.3

Tűzoltó felszerelés: védőöltözet (hőálló védőöltözet)

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

Védőöltözet tűzoltáshoz:

EN 469 2005, benne: A1:2006 és AC:2006,

Vagy:

Védőöltözet tűzoltáshoz – Hővisszaverő öltözet különleges tűzoltáshoz:

EN 1486:2007.

Vagy:

Védőöltözet tűzoltáshoz – Védőöltözet hővisszaverő külső felülettel:

ISO 15538:2001.

Megjegyzés: 2. szint.

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

MED/3.4

Tűzoltó felszerelés: lábbeli

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

EN 15090:2012.

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

MED/3.5

Tűzoltó felszerelés: kesztyű

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

EN 659 2003, benne: A1:2008 és AC:2009.

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

MED/3.6

Tűzoltó felszerelés: sisak

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

EN 443:2008.

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

MED/3.7

Autonóm túlnyomásos légzőkészülék

Megjegyzés: veszélyes áruval összefüggő baleseteknél kötelező a túlnyomásos maszk használata.

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

EN 136:1998, benne: AC:2003,

EN 137:2006.

A készülék rakománnyal terhelt állapotban bekövetkező baleseteknél való alkalmazása esetén:

ISO 23269-3:2011.

B+D

B+E

B+F

 

2018. június 19.

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

A készülék rakománnyal terhelt állapotban bekövetkező baleseteknél való alkalmazása esetén:

IMO Res.MSC.4(48)-(IBC Code) 14,

IMO Res.MSC.5(48)-(IGC Code) 14,

IMO MSC.1/Circ.1499.

MED/3.7

Autonóm túlnyomásos légzőkészülék

Megjegyzés: veszélyes áruval összefüggő baleseteknél kötelező a túlnyomásos maszk használata.

(Hivatkozás a 7.1 tételre)

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

ISO 23269-2:2011 (tűzoltás – csak tengeri használatra)

1. típusú maszk nem alkalmazható sem a MED/3.7, sem a MED/7.1 esetében.

B+D

B+E

B+F

2018. június 19.

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. II-2/15,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

MED/3.8

Zártrendszerű túlnyomásos légzőkészülék

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

Megjegyzés: Ez a felszerelés csak az 1994. évi HSC Code rendelkezéseinek megfelelően megépített nagy sebességű vízi járművekhez használható.

EN 14593-1:2005,

EN 14594:2005, benne: AC:2005.

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

MED/3.8

Zártrendszerű túlnyomásos légzőkészülék

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

Megjegyzés: Ez a felszerelés csak az 1994. évi HSC Code rendelkezéseinek megfelelően megépített nagy sebességű vízi járművekhez használható.

EN 14593-1:2005,

vagy:

EN 14594:2005, benne: AC:2005.

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

MED/3.9

Permetező rendszereknek a SOLAS 74 II-2/12 előírásban említettekkel egyenértékű, lakóterekben, szolgálati tereken és vezérlőállásokon használt részei (szórófejekre és azok teljesítményére korlátozva).

(Idesorolva a nagy sebességű vízi járműveken alkalmazott beépített permetező rendszerek szórófejeit)

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/7,

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 8.

módosított IMO Res. A.800(19).

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/7,

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.44(65),

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 8.

IMO MSC/Circ.912,

IMO MSC/Circ. 1556.

MED/3.10

Gépterek és rakományszivattyú-terek beépített, nagynyomású vízpermettel oltó tűzoltó rendszereinek szórófejei

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 7.

módosított IMO MSC/Circ.1165, A. függelék.

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 7.

IMO MSC.1/Circ.1313.

MED/3.10

Gépterek és rakományszivattyú-terek beépített, nagynyomású vízpermettel oltó tűzoltó rendszereinek szórófejei

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 7.

módosított IMO MSC/Circ.1165.

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 7,

IMO Res.MSC.391(95)-(IGF Code) 11).

IMO MSC.1/Circ.1313.

MED/3.11a

„A” és „B” tűzállósági osztályú válaszfalak

a)

„A” osztályú válaszfalak,

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/3.2.

módosított IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code),

IMO MSC.1/Circ.1435.

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/3.2.

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

IMO MSC/Circ.1120,

IMO MSC.1/Circ.1434.

MED/3.11b

„A” és „B” tűzállósági osztályú válaszfalak

b)

„B” osztályú válaszfalak.

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/3.4.

módosított IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/3.4.

SOLAS 74 Reg. II-2/9.

MED/3.12

Olajszállító tartályhajókon a tűz raktérbe jutását gátló berendezések

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. II-2/16.

a)

P/V szelepek:

módosított IMO MSC/Circ.677,

EN ISO 16852:2010,

ISO 15364:2016.

b)

lángvisszacsapást meggátló berendezések:

módosított IMO MSC/Circ.677,

EN ISO 16852:2010.

c)

robbanási láng visszacsapását meggátló berendezések

módosított IMO MSC/Circ.677.

EN ISO 16852:2010.

d)

nagy sebességű szellőzőszelepek:

módosított IMO MSC/Circ.677,

EN ISO 16852:2010,

ISO 15364:2016.

Szelepektől eltérő berendezések:

 

B+D

 

B+E

 

B+F

Szelepekhez:

B+F

 

2019. május 23.

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. II-2/16.

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 15.

MED/3.12

Olajszállító tartályhajókon a tűz raktérbe jutását gátló berendezések

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. II-2/16.

a)

P/V szelepek:

módosított IMO MSC/Circ.677,

EN ISO 16852:2016,

ISO 15364: 2016.

b)

lángvisszacsapást meggátló berendezések:

módosított IMO MSC/Circ.677,

EN ISO 16852:2016,

c)

robbanási láng visszacsapását meggátló berendezések

módosított IMO MSC/Circ.677,

EN ISO 16852:2016,

d)

nagy sebességű szellőzőszelepek:

módosított IMO MSC/Circ.677,

EN ISO 16852:2016,

ISO 15364:2016.

Szelepektől eltérő berendezések:

 

B+D

 

B+E

 

B+F

Szelepekhez:

B+F

2018. június 19.

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. II-2/16.

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 15.

MED/3.13

Nem éghető anyagok

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/5,

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

MED/3.15a

Olaj vagy fűtőolaj továbbítására használt, nem acélból készült csövek anyaga:

a)

műanyag csövek és illesztések

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

Csövek és illesztések:

módosított IMO Res.A.753(18),

módosított IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 10,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 10,

IMO MSC/Circ.1120.

MED/3.15a

Olaj vagy fűtőolaj továbbítására használt, nem acélból készült csövek anyaga:

műanyag csövek és illesztések

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res.A.753(18),

módosított IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 10,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 10,

IMO MSC/Circ.1120.

MED/3.15b

Olaj vagy fűtőolaj továbbítására használt, nem acélból készült csövek anyaga:

b)

szelepek

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

Szelepek:

EN ISO 10497:2010.

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 10,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 10,

IMO MSC/Circ.1120.

MED/3.15b

Olaj vagy fűtőolaj továbbítására használt, nem acélból készült csövek anyaga:

szelepek

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

EN ISO 10497:2010.

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 10,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 10,

IMO MSC/Circ.1120.

MED/3.15c

Olaj vagy fűtőolaj továbbítására használt, nem acélból készült csövek anyaga:

c)

rugalmas csőszerelvények és kompenzátorok

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

Rugalmas csőszerelvények:

EN ISO 15540:2001,

EN ISO 15541:2001.

B+D

B+E

B+F

 

2019. július 1.

(III.)

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 10,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 10,

IMO MSC/Circ.1120.

MED/3.15c

Olaj vagy fűtőolaj továbbítására használt, nem acélból készült csövek anyaga:

rugalmas csőszerelvények és kompenzátorok

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

ISO 15540:2016,

ISO 15541:2016.

B+D

B+E

B+F

2018. június 19.

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 10,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 10,

IMO MSC/Circ.1120.

MED/3.15d

Olaj vagy fűtőolaj továbbítására használt, nem acélból készült csövek anyaga:

d)

rugalmas, elasztomer tömítéssel ellátott fém csőalkatrészek

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

Rugalmas, elasztomer tömítéssel ellátott fém csőalkatrészek:

ISO 19921:2005,

ISO 19922:2005.

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 10,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 10,

IMO MSC/Circ.1120.

MED/3.15d

Olaj vagy fűtőolaj továbbítására használt, nem acélból készült csövek anyaga:

rugalmas, elasztomer tömítéssel ellátott fém csőalkatrészek

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

ISO 19921:2005,

ISO 19922:2005.

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 10,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 10,

IMO MSC/Circ.1120,

IMO MSC/Circ.1527.

MED/3.16

Tűzvédelmi ajtók

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/9.

módosított IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code),

IMO MSC.1/Circ.1319

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

IMO MSC.1/Circ.1511.

MED/3.17

Tűzálló ajtók vezérlő rendszerének részei.

Megjegyzés: Ahol a „rendszer részei” kifejezés szerepel, ott vagy egyetlen részt, vagy a részek egy csoportját, vagy az egész rendszert kell vizsgálni, biztosítva a nemzetközi előírások teljesítését.

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

MED/3.18a

Felületi anyagok és padlóburkolatok alacsony lángterjedési jellemzőkkel:

díszítő burkolatok,

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/5,

SOLAS 74 Reg. II-2/6,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/5,

SOLAS 74 Reg. II-2/6,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO MSC/Circ.1120.

MED/3.18b

Felületi anyagok és padlóburkolatok alacsony lángterjedési jellemzőkkel:

festési rendszerek,

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/5,

SOLAS 74 Reg. II-2/6,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/5,

SOLAS 74 Reg. II-2/6,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO MSC/Circ.1120.

MED/3.18c

Felületi anyagok és padlóburkolatok alacsony lángterjedési jellemzőkkel:

padlóburkolatok.

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/5,

SOLAS 74 Reg. II-2/6,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/5,

SOLAS 74 Reg. II-2/6,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO MSC/Circ.1120.

MED/3.18d

Felületi anyagok és padlóburkolatok alacsony lángterjedési jellemzőkkel:

csőszigetelések burkolatai,

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/5,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/5,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO MSC/Circ.1120.

MED/3.18e

Felületi anyagok és padlóburkolatok alacsony lángterjedési jellemzőkkel:

e)

„A”, „B” és „C” osztályú válaszfalak kialakítása során használt ragasztóanyagok,

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/5,

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/5,

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

MED/3.18e

Felületi anyagok és padlóburkolatok alacsony lángterjedési jellemzőkkel:

„A”, „B” és „C” osztályú válaszfalak kialakítása során használt ragasztóanyagok,

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/5,

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/5,

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO MSC/Circ.1120.

MED/3.18f

Felületi anyagok és padlóburkolatok alacsony lángterjedési jellemzőkkel:

éghető csövek membránja

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/5,

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/5,

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO MSC/Circ.1120.

MED/3.19

Kárpitok, függönyök, más függesztett textilanyagok és fóliák

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code),

módosított IMO MSC.1/Circ.1456.

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

MED/3.20

Kárpitozott bútorok

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/5,

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/5,

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

MED/3.21

Ágynemű

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

MED/3.22

Tűzvédelmi csappantyúk

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/9.

módosított IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/9.

MED/3.23 – Nem éghető csőátvezetések „A” osztályú válaszfalakon – Szándékosan üresen hagyva.

MED/3.24 – Elektromos kábelátvezetések „A” osztályú válaszfalakon – Szándékosan üresen hagyva.

MED/3.25

„A” és „B” tűzveszélyességi fokozatú tűzálló ablakok és oldalablakok

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/9.

módosított IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/9.

IMO MSC/Circ.1120.

MED/3.26a

Átvezetések „A” osztályú válaszfalon:

elektromos kábelátvezetések

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/9.

módosított IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code),

MSC.1/Circ. 1488.

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/9.

MED/3.26b

Átvezetések „A” osztályú válaszfalon:

csövek, csatornák stb. átvezetései

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/9.

módosított IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code),

IMO MSC.1/Circ. 1488.

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

IMO MSC.1/Circ. 1276.

MED/3.27a

Átvezetések „B” osztályú válaszfalon:

elektromos kábelátvezetések,

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/9.

módosított IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/9.

MED/3.27b

Átvezetések „B” osztályú válaszfalon:

csövek, csatornák stb. átvezetései.

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/9.

módosított IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/9.

MED/3.28

Permetező rendszerek (a szórófejekre korlátozva).

(Idesorolva a nagy sebességű vízi járműveken alkalmazott beépített permetező rendszerek szórófejeit)

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/7,

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3.

ISO 6182-1:2014.

Vagy:

EN 12259-1:1999, benne: A1:2001, A2:2004 és A3:2006.

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/7,

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.44(65),

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 8,

IMO MSC/Circ.912,

MED/3.28

Permetező rendszerek (a szórófejekre korlátozva).

(Idesorolva a nagy sebességű vízi járműveken alkalmazott beépített permetező rendszerek szórófejeit)

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/7,

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3.

ISO 6182-1:2014.

Vagy:

EN 12259-1:1999, benne: A1:2001, A2:2004 és A3:2006.

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/7,

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.44(65),

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 8,

IMO MSC/Circ.912,

MSC.1/Circ.1556.

MED/3.29

Tűzoltó tömlők

a)

Szivárgásmentes lapos tűzoltó tömlők (25 mm és 52 mm közötti belső átmérővel)

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3.

EN 14540:2014.

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

MED/3.30

Hordozható oxigénelemző és gázérzékelő berendezés

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. VI/3,

SOLAS 74 Reg. XI-1/7.

EN 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008) vagy IEC 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

IEC 60092-504:2001, benne: IEC 60092 -504. 1. helyesbítés: 2011

IEC 60533:1999,

illetve alkalmazhatóság szerint:

a)

1. Kategória: (biztonságos terület):

EN 50104:2010,

EN 60079-29-1:2007,

b)

2. kategória: (robbanásveszélyes gázt tartalmazó légterek),

EN 50104:2010,

EN 60079-29-1:2007,

EN 60079-0:2012, benne: A11:2013,

EN 60079-1:2014,

EN 60079-10-1:2015,

EN 60079-11:2012,

EN 60079-15:2010,

EN 60079-26:2015.

B+D

B+E

B+F

 

2019. június 1.

(II.)

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. VI/3,

SOLAS 74 Reg. XI-1/7.

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 15,

IMO MSC.1/Circ.1477.

MED/3.30

Hordozható oxigénelemző és gázérzékelő berendezés

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. VI/3,

SOLAS 74 Reg. XI-1/7.

EN 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008) vagy IEC 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

IEC 60092-504:2016,

IEC 60533:2015,

illetve alkalmazhatóság szerint:

a)

1. kategória: (biztonságos terület):

EN 50104:2010,

EN 60079-29-1:2016,

b)

2. kategória: (robbanásveszélyes gázt tartalmazó légterek),

EN 50104:2010,

EN 60079-29-1:2007,

EN 60079-0:2012, benne: A11:2013,

EN 60079-1:2014,

EN 60079-10-1:2015,

EN 60079-11:2012,

EN 60079-15:2010,

EN 60079-26:2015.

B+D

B+E

B+F

2017. március 16.

2020. február 28.

(II.)

MED/3.30

Hordozható oxigénelemző és gázérzékelő berendezés

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. VI/3,

SOLAS 74 Reg. XI-1/7.

EN 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008) vagy IEC 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

IEC 60092-504:2016,

IEC 60533:2015,

illetve alkalmazhatóság szerint:

a)

1. kategória: (biztonságos terület):

EN 50104:2010,

EN 60079-29-1:2016,

b)

2. kategória: (robbanásveszélyes gázt tartalmazó légterek),

EN 50104:2010,

EN 60079-29-1:2016,

EN 60079-0:2012, benne: A11:2013,

EN 60079-1:2014,

EN 60079-10-1:2015,

EN 60079-11:2012,

EN 60079-15:2010,

EN 60079-26:2015.

B+D

B+E

B+F

2018. június 19.

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. VI/3,

SOLAS 74 Reg. XI-1/7.

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 15,

IMO MSC.1/Circ.1477.

MED/3.31 – Nagy sebességű vízi járműveken alkalmazott beépített permetező rendszerek szórófejei – Törölve – a MED/3.9 és MED/3.28 sorszám alatt szerepel.

MED/3.32

Tűzgátló anyagok (bútorok kivételével) nagy sebességű vízi járműveken

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO MSC.1/Circ.1457.

MED/3.33

Tűzgátló anyagok bútorokhoz nagy sebességű vízi járműveken

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

MED/3.34

Tűzgátló válaszfalak nagy sebességű vízi járműveken

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO MSC.1/Circ.1457.

MED/3.35

Tűzálló ajtók nagy sebességű vízi járműveken

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

MED/3.36

Tűzvédelmi csappantyúk nagy sebességű vízi járműveken

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

MED/3.37a

Átvezetések nagy sebességű vízi járművek tűzgátló válaszfalain

elektromos kábelátvezetések,

Típus-jóváhagyási követelmények

SOLAS 74 Reg. X/3.

módosított IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

B+D

B+E

B+F

 

 

Felszerelésszállítási és teljesítménykövetelmények