4.5.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 115/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/669 RENDELETE

(2018. április 16.)

az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 53. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletének 3.1. és 3.2. táblázatai tartalmazzák a veszélyes anyagok harmonizált osztályozásának és címkézésének listáját, de ez angol nyelven szerepel a rendelet mindegyik nyelvi változatában.

(2)

2008. december 2-án (2) a Bizottság kötelezettséget vállalt arra, hogy az 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletének 3.1. és 3.2. táblázataiban szereplő, a nemzetközi vegyianyag-azonosításnak megfelelő kémiai neveket közzéteszi a rendelet különböző nyelvi változatainak nyelvein.

(3)

Az 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletének 3.1. táblázatát többször módosították, hogy tükrözze a műszaki és tudományos fejlődést, ennek során anyagokat vagy osztályozásokat adtak hozzá, töröltek vagy módosítottak. Az említett változások figyelembevétele érdekében, valamint annak biztosítására, hogy az 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletének 3.1. táblázatában szereplő összes kémiai név ugyanazon a nyelven szerepeljen, mint a rendelet nyelvi változatai, a 3.1. táblázat egy részét ki kell cserélni.

(4)

Tekintettel azon eltérésekre, amelyek a jogszabályok ír nyelvű fordítására vonatkoznak abban az esetben, ha azokat nem az Európai Parlament és a Tanács közösen fogadta el (3), a VI. melléklet 3.1. táblázatában szereplő kémiai neveket nem kell ír nyelvre lefordítani.

(5)

A 3.2. táblázat a veszélyes anyagok harmonizált osztályozását és címkézését a 67/548/EGK tanácsi irányelv (4) VI. mellékletében meghatározott kritériumok alapján sorolja fel, ez azonban 2015. június 1-jén hatályát vesztette. Ennek következtében az (EU) 2016/1179 (5) bizottsági rendelet 1. cikke (2) pontjának megfelelően a 3.2. táblázatot 2017. június 1-i hatállyal törölni kell. Így ezt a táblázatot nem szükséges módosítani. Mindezek következtében az (EU) 2017/776 (6) bizottsági rendelet 2. cikke (2) pontjának megfelelően 2017. június 1-i hatállyal a 3.1. táblázat nevét 3. táblázatra kell módosítani.

(6)

A szállítóknak elegendő időt kell biztosítani az anyagok és keverékek címkézésének és csomagolásának az új fordításban előírtak szerinti alkalmazására, valamint a meglévő készletek értékesítésére.

(7)

Lehetőséget kell biztosítani számukra arra, hogy e rendeletet már az alkalmazásának időpontja előtt alkalmazzák az emberi egészség és a környezet magas szintű védelme, valamint a kellő rugalmasság érdekében.

(8)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (7) 133. cikke alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletében található, az e rendelet mellékletében szereplő bejegyzéseknek megfelelő bejegyzések helyébe az e rendelet mellékletében szereplők lépnek.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet 2019. december 1-től alkalmazandó.

A második albekezdéstől eltérve az anyagok és a keverékek 2019. december 1. előtt osztályozhatók, címkézhetők és csomagolhatók az e rendelettel módosított 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. április 16-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 353., 2008.12.31., 1. o.

(2)  Az Európai Parlament 2008. szeptember 3-i első olvasatot követően elfogadott álláspontjának helyesbítése az Európai Parlament és a Tanács anyagok és keverékek besorolásáról, címkézéséről és csomagolásáról, valamint a 67/548/EGK irányelv és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, illetve az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló 1272/2008/EK rendeletének elfogadása érdekében – P6_TA(2008)0392 (COM (2007)0355 – C6-0197/2007 – 2007/0121 (COD)).

(3)  A Tanács 1257/2010/EU rendelete (2010. december 20.) a 920/2005/EK rendelet által az Európai Gazdasági Közösség által használt nyelvek meghatározásáról szóló, 1958. április 15-i1. sz. rendelet és az Európai Atomenergia-közösség által használt nyelvek meghatározásáról szóló, 1958. április 15-i1. sz. rendelet tekintetében bevezetett ideiglenes eltérések meghosszabbításáról (HL L 343., 2010.12.29., 5. o.).

(4)  A Tanács 67/548/EGK irányelve (1967. június 27.) a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről (HL L 196., 1967.8.16., 1. o.).

(5)  A Bizottság (EU) 2016/1179 rendelete (2016. július 19.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról.

(6)  A Bizottság (EU) 2017/776 rendelete (2017. május 4.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról (HL L 116., 2017.5.5., 1. o.).

(7)  Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 396., 2006.12.30., 1. o.).


MELLÉKLET

Indexszám

Nemzetközi vegyianyag-azonosítás

EK-szám

CAS-szám

Osztályozás

Címkézés

Egyedi koncentráció határértékek

és M-tényezők

Megjegyzések

Veszélyességi osztályok

és kategóriák kódjai

Figyelmeztető mondatok kódjai

Veszélyt jelző piktogramok, figyelmeztetések kódjai

Figyelmeztető mondatok kódjai

Kiegészítő figyelmeztető mondatok kódjai

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

001-001-00-9

hidrogén

215-605-7

1333-74-0

Flam. Gas 1

Press. Gas

H220

GHS02

GHS04

Dgr

H220

 

 

U

001-002-00-4

lítium-alumínium-hidrid

240-877-9

16853-85-3

Water-react. 1

Skin Corr. 1A

H260

H314

GHS02

GHS05

Dgr

H260

H314

 

 

 

001-003-00-X

nátrium-hidrid

231-587-3

7646-69-7

Water-react. 1

H260

GHS02

Dgr

H260

 

 

 

001-004-00-5

kálcium-hidrid

232-189-2

7789-78-8

Water-react. 1

H260

GHS02

Dgr

H260

 

 

 

003-001-00-4

lítium

231-102-5

7439-93-2

Water-react. 1

Skin Corr. 1B

H260

H314

GHS02

GHS05

Dgr

H260

H314

EUH014

 

 

003-002-00-X

n-hexil-lítium

404-950-0

21369-64-2

Water-react. 1

Pyr. Sol. 1

Skin Corr. 1A

H260

H250

H314

GHS02

GHS05

Dgr

H260

H250

H314

EUH014

 

 

003-003-00-5

(2-metilpropil)lítium; izobutil-lítium

440-620-2

920-36-5

Water-react. 1

Pyr. Liq. 1

Skin Corr. 1A

STOT SE 3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H260

H250

H314

H336

H400

H410

GHS02

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H260

H250

H314

H336

H410

EUH014

 

 

004-001-00-7

berillium

231-150-7

7440-41-7

Carc. 1B

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

STOT RE 1

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

H350i

H330

H301

H372 **

H319

H335

H315

H317

GHS06

GHS08

Dgr

H350i

H330

H301

H372 **

H319

H335

H315

H317

 

 

 

004-002-00-2

berilliumvegyületek, kivéve a berillium-alumínium-szilikátokat és az e mellékletben külön szereplő vegyületeket

Carc. 1B

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

STOT RE 1

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H350i

H330

H301

H372 **

H319

H335

H315

H317

H411

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H350i

H330

H301

H372 **

H319

H335

H315

H317

H411

 

 

A

004-003-00-8

berillium-oxid

215-133-1

1304-56-9

Carc. 1B

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

STOT RE 1

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

H350i

H330

H301

H372 **

H319

H335

H315

H317

GHS06

GHS08

Dgr

H350i

H330

H301

H372 **

H319

H335

H315

H317

 

 

 

005-001-00-X

bór-trifluorid

231-569-5

7637-07-2

Press. Gas

Acute Tox. 2 *

Skin Corr. 1A

H330

H314

GHS04

GHS06

GHS05

Dgr

H330

H314

EUH014

 

U

005-002-00-5

bór-triklorid

233-658-4

10294-34-5

Press. Gas

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

Skin Corr. 1B

H330

H300

H314

GHS04

GHS06

GHS05

Dgr

H330

H300

H314

EUH014

 

U

005-003-00-0

bór-tribromid

233-657-9

10294-33-4

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

Skin Corr. 1A

H330

H300

H314

GHS06

GHS05

Dgr

H330

H300

H314

EUH014

 

 

005-004-00-6

trialkil-boránok, szilárd

Pyr. Sol. 1

Skin Corr. 1B

H250

H314

GHS02

GHS05

Dgr

H250

H314

 

 

A

005-004-01-3

trialkil-boránok, folyékony

Pyr. Liq. 1

Skin Corr. 1B

H250

H314

GHS02

GHS05

Dgr

H250

H314

 

 

A

005-005-00-1

trimetil-borát

204-468-9

121-43-7

Flam. Liq. 3

Acute Tox. 4 *

H226

H312

GHS02

GHS07

Wng

H226

H312

 

 

 

005-006-00-7

dibutil-ón-hidrogén-borát

401-040-5

75113-37-0

Repr. 1B

Muta. 2

STOT RE 1

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360FD

H341

H372**

H312

H302

H318

H317

H400

H410

GHS05

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H360FD

H341

H372**

H312

H302

H318

H317

H410

 

 

 

005-007-00-2

bórsav; [1]

bórsav; [2]

233-139-2 [1]

234-343-4 [2]

10043-35-3 [1]

11113-50-1 [2]

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD

 

Repr.1B;

H360FD: C ≥ 5,5  %

 

005-008-00-8

dibór-trioxid;

bór-oxid

215-125-8

1303-86-2

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD

 

Repr.1B;

H360FD:C ≥ 3,1  %

 

005-009-00-3

tetrabutil-ammónium-butiltrifenil-borát

418-080-4

120307-06-4

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H317

H410

 

 

 

005-010-00-9

N, N-dimetilanilinium-tetrakisz-(pentafluorfenil)borát

422-050-6

118612-00-3

Carc. 2

Acute Tox. 4 *

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

H351

H302

H315

H318

GHS08

GHS05

GHS07

Dgr

H351

H302

H315

H318

 

 

 

005-011-00-4

dinátrium-tetraborát, vízmentes; bórsav, dinátriumsó; [1]

tetrabór-dinátrium-heptaoxid, hidrát; [2]

ortobórsav, nátriumsó [3]

215-540-4 [1]

235-541-3 [2]

237-560-2 [3]

1330-43-4 [1]

12267-73-1 [2]

13840-56-7 [3]

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD

 

Repr. 1B; H360FD: C ≥4,5  %

 

005-011-01-1

dinátrium-tetraborát-dekahidrát;

bórax-dekahidrát

215-540-4

1303-96-4

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD

 

Repr.1B; H360FD: C ≥ 8,5  %

 

005-011-02-9

dinátrium-tetraborát-pentahidrát;

bórax-pentahidrát

215-540-4

12179-04-3

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD

 

Repr.B; H360FD: C ≥ 6,5  %

 

005-012-00-X

dietil{4-[1,5,5-trisz(4-dietilamino-fenil)penta-2,4-dienilidin]ciklohexa-2,5-dienilidin}ammónium-butiltrifenil-borát

418-070-1

141714-54-7

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H317

H410

 

 

 

005-013-00-5

dietil-metoxi-borán

425-380-9

7397-46-8

Pyr. Liq. 1

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 4

H250

H332

H312

H302

H373**

H314

H317

H413

GHS02

GHS05

GHS08

GHS07

Dgr

H250

H332

H312

H302

H373**

H314

H317

H413

 

 

 

005-014-00-0

4-formilfenil-bórsav

438-670-5

87199-17-5

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

005-015-00-6

1-klór-metil-4-fluor-1,4-diazoniabiciklo[2.2.2]oktán bisz(tetrafluor-borát)

414-380-4

140681-55-6

Acute Tox. 4 *

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H302

H318

H317

H412

GHS05

GHS07

Dgr

H302

H318

H317

H412

 

 

 

005-016-00-1

tetra-butil-ammónium-butil-trisz-(4-terc-butil-fenil)borát

431-370-5

Aquatic Chronic 4

H413

H413

 

 

 

005-017-00-7

nátrium-perborát; [1]

nátrium-peroxo-metaborát; [2]

nátrium-peroxoborát;

[< 0,1 % (w/w) 50 μm-nél kisebb aerodinamikai átmérőjű részecskét tartalmaz]

239-172-9 [1]

231-556-4 [2]

15120-21-5 [1]

7632-04-4 [2]

Ox. Sol. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 4 *

STOT SE 3

Eye Dam. 1

H272

H360Df

H302

H335

H318

GHS03

GHS05

GHS08

GHS07

Dgr

H272

H360Df

H302

H335

H318

 

Repr.1B; H360Df: C ≥9 % Repr.1B; H360 D: 6,5  % ≤ C <9 % Eye Dam. 1; H318: C ≥ 22 % Eye Irrit. 2; H319: 14 % ≤ C < 22 %

 

005-017-01-4

nátrium-perborát; [1]

nátrium-peroxo-metaborát; [2]

nátrium-peroxoborát;

[≥ 0,1 % (w/w) 50 μm-nél kisebb aerodinamikai átmérőjű részecskét tartalmaz]

239-172-9 [1] 231-556-4 [2]

15120-21-5 [1]

7632-04-4 [2]

Ox. Sol. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

STOT SE 3

Eye Dam. 1

H272

H360Df

H331

H302

H335

H318

GHS03

GHS06

GHS05

GHS08

Dgr

H272

H360Df

H331

H302

H335

H318

 

Repr. 1B; H360Df: C ≥9 % Repr. 1B; H360D: 6,5  % ≤ C < 9 % Eye Dam. 1; H318: C ≥ 22 % Eye Irrit. 2; H319: 14 % ≤ C < 22 %

 

005-018-00-2

perbórsav (H3BO2(O2)), mononátriumsó, trihidrát; [1]

perbórsav, nátriumsó, tetrahidrát; [2]

perbórsav (HBO(O2)), nátriumsó, tetrahidrát [3]

nátrium-peroxoborát, hexahidrát; [< 0,1 % (w/w) 50 μm-nél kisebb aerodinamikai átmérőjű részecskét tartalmaz]

239-172-9 [1]

234-390-0 [2]

231-556-4 [3]

13517-20-9 [1]

37244-98-7 [2]

10486-00-7 [3]

Repr. 1B

STOT SE 3

Eye Dam. 1

H360Df

H335

H318

GHS05

GHS08

GHS07

Dgr

H360Df

H335

H318

 

Repr. 1B;

H360Df: C ≥ 14 % Repr. 1B;

H360D: 10 % ≤ C < 14 % Eye Dam. 1; H318: C ≥ 36 % Eye Irrit. 2;

H319: 22 % ≤ C < 36 %

 

005-018-01-X

perbórsav (H3BO2(O2)), mononátriumsó, trihidrát; [1]

perbórsav, nátriumsó, tetrahidrát; [2]

perbórsav (HBO(O2)), nátriumsó, tetrahidrát [3]

nátrium-peroxoborát, hexahidrát; [≥ 0,1 % (w/w) 50 μm-nél kisebb aerodinamikai átmérőjű részecskét tartalmaz]

239-172-9 [1]

234-390-0 [2]

231-556-4 [3]

13517-20-9 [1]

37244-98-7 [2]

10486-00-7 [3]

Repr. 1B

Acute Tox. 4 *

STOT SE 3

Eye Dam. 1

H360Df

H332

H335

H318

GHS05

GHS08

GHS07

Dgr

H360Df

H332

H335

H318

 

Repr. 1B; H360

Df: C ≥ 14 % Repr. 1B; H360D: 10 % ≤ C < 14 % Eye Dam. 1; H318: C ≥ 36 % Eye Irrit. 2; H319: 22 % ≤ C < 36 %

 

005-019-00-8

perbórsav, nátriumsó; [1]

perbórsav, nátriumsó, monohidrát; [2]

perbórsav (HBO(O2)), nátriumsó, monohidrát [3]

nátrium-peroxoborát;

[< 0,1 % (w/w) 50 μm-nél kisebb aerodinamikai átmérőjű részecskét tartalmaz]

234-390-0 [1]

234-390-0 [2]

231-556-4 [3]

11138-47-9 [1]

12040-72-1 [2]

10332-33-9 [3]

Ox. Sol. 3

Repr. 1B

Acute Tox. 4 *

STOT SE 3

Eye Dam. 1

H272

H360Df

H302

H335

H318

GHS03

GHS05

GHS08

GHS07

Dgr

H272

H360Df

H302

H335

H318

 

Repr. 1B; H360Df: C ≥ 9 %

Repr. 1B; H360D: 6,5  % ≤ C < 9 %

Eye Dam. 1; H318: C ≥ 22 %

Eye Irrit. 2; H319: 14 % ≤ C < 22 %

 

005-019-01-5

perbórsav, nátriumsó; [1]

perbórsav, nátriumsó, monohidrát; [2]

perbórsav (HBO(O2)), nátriumsó, monohidrát [3]

nátrium-peroxoborát;

[≥ 0,1 % (w/w) 50 μm-nél kisebb aerodinamikai átmérőjű részecskét tartalmaz]

234-390-0 [1]

234-390-0 [2]

231-556-4 [3]

11138-47-9 [1]

12040-72-1 [2]

10332-33-9 [3]

Ox. Sol. 3

Repr. 1B

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

STOT SE 3

Eye Dam. 1

H272

H360Df

H331

H302

H335

H318

GHS03

GHS06

GHS05

GHS08

Dgr

H272

H360Df

H331

H302

H335

H318

 

Repr. 1B; H360Df: C ≥

9 %

Repr. 1B; H360D: 6,5  %

≤ C < 9 %

Eye Dam. 1; H318: C ≥ 22 %

Eye Irrit. 2; H319: 14 % ≤ C < 22 %

 

006-001-00-2

szén-monoxid

211-128-3

630-08-0

Flam. Gas 1

Press. Gas

Repr. 1A

Acute Tox. 3 *

STOT RE 1

H220

H360D ***

H331

H372 **

GHS02

GHS04

GHS06

GHS08

Dgr

H220

H360D *** H331

H372 **

 

 

U

006-002-00-8

foszgén; karbonil-klorid

200-870-3

75-44-5

Press. Gas

Acute Tox. 2 *

Skin Corr. 1B

H330

H314

GHS04

GHS06

GHS05

Dgr

H330

H314

 

 

U

006-003-00-3

szén-diszulfid

200-843-6

75-15-0

Flam. Liq. 2

Repr. 2

STOT RE 1

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

H225

H361fd

H372 **

H319

H315

GHS02

GHS08

GHS07

Dgr

H225

H361fd

H372 **

H319

H315

 

Repr. 2; H361fd: C ≥ 1 %

STOT RE 1; H372: C ≥ 1 %

STOT RE 2; H373: 0,2  %

≤ C < 1 %

 

006-004-00-9

kálcium-karbid

200-848-3

75-20-7

Water-react. 1

H260

GHS02

Dgr

H260

 

 

T

006-005-00-4

tiram (ISO);

tetrametiltiuram-diszulfid

205-286-2

137-26-8

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H302

H373 **

H319

H315

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H332

H302

H373 **

H319

H315

H317

H410

 

M = 10

 

006-006-00-X

hidrogén-cianid;

hidrociánsav

200-821-6

74-90-8

Flam. Liq. 1

Acute Tox. 2 * Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H224

H330

H400

H410

GHS02

GHS06

GHS09

Dgr

H224

H330

H410

 

 

 

006-006-01-7

hidrogén-cianid …%;

hidrociánsav …%

200-821-6

74-90-8

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H310

H300

H410

 

 

B

006-007-00-5

hidrogén-cianid sói, kivéve a komplex cianidokat, mint például a ferro-cianidok, ferri-cianidok és higany-oxicianid, valamint az e mellékletben külön szereplő vegyületeket

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H310

H300

H410

EUH032

 

A

006-008-00-0

antu (ISO);

1-(1-naftil)-2-tiokarbamid

201-706-3

86-88-4

Acute Tox. 2 *

Carc. 2

H300

H351

GHS06

GHS08

Dgr

H300

H351

 

 

 

006-009-00-6

1-izopropil-3-metilpirazol-5-il-dimetilkarbamát;

izolán

204-318-2

119-38-0

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

H310

H300

GHS06

Dgr

H310

H300

 

 

 

006-010-00-1

5,5-dimetil-3-oxociklohex-1-enil-dimetil-karbamát

5,5-dimetil-dihidrorezorcinol-dimetil-karbamát;

dimetán

204-525-8

122-15-6

Acute Tox. 3 *

H301

GHS06

Dgr

H301

 

 

 

006-011-00-7

karbaril (ISO);

1-naftil-metilkarbamát

200-555-0

63-25-2

Carc. 2

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

H351

H332

H302

H400

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H332

H302

H400

 

M=100

 

006-012-00-2

zirám (ISO);

cink-bisz(dimetil-ditiokarbamát)

205-288-3

137-30-4

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

STOT SE 3

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H302

H373 **

H335

H318

H317

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H330

H302

H373 **

H335

H318

H317

H410

 

M = 100

 

006-013-00-8

metám-nátrium (ISO);

nátrium-metil-ditiokarbamát

205-293-0

137-42-8

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H314

H317

H400

H410

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H302

H314

H317

H410

EUH031

 

 

006-014-00-3

nabám (ISO);

dinátrium-etilén-bisz(N, N'-ditiokarbamát)

205-547-0

142-59-6

Acute Tox. 4 *

STOT SE 3

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H335

H317

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H335

H317

H410

 

 

 

006-015-00-9

diuron (ISO);

3-(3,4-diklór-fenil)-1,1-dimetil-karbamid

206-354-4

330-54-1

Carc. 2

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H302

H373**

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H302

H373** H410

 

M = 10

 

006-016-00-4

propoxur (ISO);

2-izopropil-oxifenil-N-metilkarbamát;

2-izopropoxifenil-metilkarbamát

204-043-8

114-26-1

Acute Tox. 3 * Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H410

 

 

 

006-017-00-X

aldikarb (ISO);

2-metil-2-(metiltio)propanal-O-(N-metilkarbamoil)oxim

204-123-2

116-06-3

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H300

H311

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H300

H311

H410

 

 

 

006-018-00-5

aminokarb (ISO);

4-dimetilamino-3-tolil-metilkarbamát

217-990-7

2032-59-9

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H311

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H311

H301

H410

 

 

 

006-019-00-0

diallát (ISO);

S-(2,3-diklórallil)-N,N- diizopropil-tiokarbamát

218-961-1

2303-16-4

Carc. 2

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H302

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H302

H410

 

 

 

006-020-00-6

barban (ISO);

4-klórbut-2-inil-N-(3-klórfenil)karbamát

202-930-4

101-27-9

Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H317

H410

 

 

 

006-021-00-1

linuron (ISO);

3-(3,4-diklór-fenil)-1-metoxi-1-metil-karbamid

206-356-5

330-55-2

Repr. 1B Carc. 2

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360Df

H351

H302

H373 **

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H360Df

H351

H302

H373 **

H410

 

 

 

006-022-00-7

dekarbofurán (ISO);

2,3-dihidro-2-metilbenzofurán-7-ilmetilkarbamát

1563-67-3

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

H331

H311

H301

GHS06

Dgr

H331

H311

H301

 

 

 

006-023-00-2

merkaptodimetur (ISO);

metiokarb (ISO);

3,5-dimetil-4-metiltiofenil-N-metilkarbamát

217-991-2

2032-65-7

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H410

 

 

 

006-024-00-8

proxán-nátrium (ISO);

nátrium-O-izopropil-ditiokarbonát

205-443-5

140-93-2

Acute Tox. 4 *

Skin Irrit. 2

Aquatic Chronic 2

H302

H315

H411

GHS07

GHS09

Wng

H302

H315

H411

 

 

 

006-025-00-3

alletrin;

(RS)-3-allil-2-metil-4-oxociklopent-2-enil-(1RS,3RS;1RS,3SR)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciklopropán-karboxilát; bioalletrin;

(RS)-3-allil-2-metil-4-oxociklopent-2-enil-(1R,3R)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciklopropán-karboxilát; [1]

S-bioalletrin; [3]

(S)-3-allil-2-metil-4-oxociklopent-2-enil-(1R,3R)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciklopropán-karboxilát; [2]

esbiotrin;

(RS)-3-allil-2-metil-4-oxociklopent-2-enil-(1R,3R)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciklopropán-karboxilát [3]

209-542-4 [1]

249-013-5 [2]-[3]

584-79-2 [1]

28434-00-6 [2]

84030-86-4 [3]

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H332

H302

H410

 

 

C

006-026-00-9

karbofurán (ISO)

2,3-dihidro-2,2-dimetilbenzo-furán-7-il-N-metilkarbamát

216-353-0

1563-66-2

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H300

H410

 

 

 

006-028-00-X

dinobuton (ISO);

2-(1-metilpropil)-4,6-dinitro-fenil-izopropil-karbonát

213-546-1

973-21-7

Acute Tox. 3 * Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H410

 

 

 

006-029-00-5

dioxakarb (ISO);

2-(1,3-dioxolán-2-il)fenil-N-metilkarbamát

230-253-4

6988-21-2

Acute Tox. 3 * Aquatic Chronic 2

H301

H411

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H411

 

 

 

006-030-00-0

EPTC (ISO);

S-etil-dipropiltiokarbamát

212-073-8

759-94-4

Acute Tox. 4 *

H302

GHS07

Wng

H302

 

 

 

006-031-00-6

formetanát (ISO);

3-[(EZ)-dimetilamino-metilénamino]fenilmetilkarbamát

244-879-0

22259-30-9

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H300

H317

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H300

H317

H410

 

 

 

006-032-00-1

monolinuron (ISO);

3-(4-klór-fenil)-1-metoxi-1-metil-karbamid

217-129-5

1746-81-2

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H373 **

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H302

H373 **

H410

 

 

 

006-033-00-7

metoxuron (ISO);

3-(3-klór-4-metoxifenil)-1,1-dimetilkarbamid

243-433-2

19937-59-8

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

 

 

006-034-00-2

pebulát (ISO);

N-butil-N-etil-S-propil-tiokarbamát

214-215-4

1114-71-2

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H302

H411

GHS07

GHS09

Wng

H302

H411

 

 

 

006-036-00-3

benztiazuron (ISO);

1-benzotiazol-2-il-3-metilkarbamid

217-685-9

1929-88-0

Acute Tox. 4 *

H302

GHS07

Wng

H302

 

 

 

006-037-00-9

promekarb (ISO);

3-izopropil-5-metilfenil-N-metilkarbamát

220-113-0

2631-37-0

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H410

 

 

 

006-038-00-4

szulfallát (ISO);

2-klórallil-N, N-dimetilditiokarbamát

202-388-9

95-06-7

Carc. 1B

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H302

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350

H302

H410

 

 

 

006-039-00-X

triallát (ISO);

S-2,3,3-triklórallil-diizopropil-tiokarbamát

218-962-7

2303-17-5

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H373 **

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H302

H373 **

H317

H410

 

 

 

006-040-00-5

3-metilpirazol-5-il-dimetilkarbamát; monometilán

2532-43-6

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

H331

H311

H301

GHS06

Dgr

H331

H311

H301

 

 

 

006-041-00-0

dimetil-karbamoil-klorid

201-208-6

79-44-7

Carc. 1B

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

H350

H331

H302

H319

H335

H315

GHS06

GHS08

Dgr

H350

H331

H302

H319

H335

H315

 

Carc. 1B;

H350: C ≥ 0,001  %

 

006-042-00-6

monuron (ISO);

3-(4-klór-fenil)-1,1-dimetil-karbamid

205-766-1

150-68-5

Carc. 2

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H302

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H302

H410

 

 

 

006-043-00-1

3-(4-klór-fenil)-1,1-dimetil-urónium-triklór-acetát;

monuron-TCA

140-41-0

Carc. 2

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H319

H315

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H319

H315

H410

 

 

 

006-044-00-7

izoproturon (ISO)

3-(4-izopropil-fenil)-1,1-dimetil-karbamid

251-835-4

34123-59-6

Carc. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H410

 

M = 10

 

006-045-00-2

metomil (ISO);

1-(metiltio)etilidén-amino-N-metil-karbamát

240-815-0

16752-77-5

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H410

 

M=100

 

006-047-00-3

bufenkarb (ISO);

a következő anyagok 3-(1-metilbutil)fenil-N-metil-karbamát és 3-(1-etilpropil)fenil-N-metil-karbamát keveréke

8065-36-9

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H311

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H311

H301

H410

 

 

 

006-048-00-9

etiofenkarb (ISO);

2-(etiltiometil)fenil-N-metil-karbamát

249-981-9

29973-13-5

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

 

 

006-049-00-4

dixantogén;

O, O-dietil-ditiobisz(tioformát)

207-944-4

502-55-6

Acute Tox. 4 *

H302

GHS07

Wng

H302

 

 

 

006-050-00-X

1,1-dimetil-3-fenil-urónium-triklór-acetát;

fenuron-TCA

4482-55-7

Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H315

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H315

H410

 

 

 

006-051-00-5

ferbám (ISO);

vas-trisz(dimetil-ditiokarbamát)

238-484-2

14484-64-1

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H319

H335

H315

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H319

H335

H315

H410

 

 

 

006-052-00-0

formetanát-hidroklorid;

3-(N, N-dimetilamino-metilénamino)fenil-N-metilkarbamát

245-656-0

23422-53-9

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H300

H317

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H300

H317

H410

 

 

 

006-053-00-6

izoprokarb (ISO);

2-izopropilfenil-N-metilkarbamát

220-114-6

2631-40-5

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

 

 

006-054-00-1

mexakarbát (ISO);

3,5-dimetil-4-dimetilaminofenil-N-metilkarbamát

206-249-3

315-18-4

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H312

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H312

H410

 

 

 

006-055-00-7

xililkarb (ISO);

3,4-dimetilfenil-N-metilkarbamát;

3,4-xilil-metilkarbamát;

MPMC

219-364-9

2425-10-7

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

 

 

006-056-00-2

metolkarb (ISO);

m-tolil-metilkarbamát;

MTMC

214-446-0

1129-41-5

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H302

H411

GHS07

GHS09

Wng

H302

H411

 

 

 

006-057-00-8

nitrapirin (ISO);

2-klór-6-triklórmetil-piridin

217-682-2

1929-82-4

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H302

H411

GHS07

GHS09

Wng

H302

H411

 

 

 

006-058-00-3

noruron (ISO);

1,1-dimetil-3-(perhidro-4,7-metanoindén-5-il)karbamid

2163-79-3

Acute Tox. 4 *

H302

GHS07

Wng

H302

 

 

 

006-059-00-9

oxamil (ISO);

N',N'-dimetil-karbamoil(metiltio)metilén-amin-N-metilkarbamát;

245-445-3

23135-22-0

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H330

H300

H312

H411

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H300

H312

H411

 

 

 

006-060-00-4

oxikarboxin (ISO);

2,3-dihidro-6-metil-5-(N- fenilkarbamoil)-1,4-oxotiin-4,4-dioxid

226-066-2

5259-88-1

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 3

H302

H412

GHS07

Wng

H302

H412

 

 

 

006-061-00-X

S-etil-N-(dimetilamino-propil)tiokarbamát-hidroklorid;

protiokarb-hidroklorid

243-193-9

19622-19-6

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H302

H411

GHS07

GHS09

Wng

H302

H411

 

 

 

006-062-00-5

metil-3,4-diklórfenil-karbanilát;

SWEP.

1918-18-9

Acute Tox. 4 *

H302

GHS07

Wng

H302

 

 

 

006-063-00-0

tiobenkarb (ISO);

S-4-klórbenzil-dietiltiokarbamát

248-924-5

28249-77-6

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

 

 

006-064-00-6

tiofanox (ISO);

3,3-dimetil-1-(metiltio)butanon-O-(N-metilkarbamoil)oxim

254-346-4

39196-18-4

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H410

 

 

 

006-065-00-1

3-klór-6-cianobiciklo(2,2,1)heptán-2-on-O- (N-metilkarbamoil)oxim;

triamid

15271-41-7

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Chronic 2

H300

H311

H411

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H311

H411

 

 

 

006-066-00-7

vernolát (ISO);

S-propil-dipropil-tiokarbamát

217-681-7

1929-77-7

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H302

H411

GHS07

GHS09

Wng

H302

H411

 

 

 

006-067-00-2

XMC;

3,5-xilil-metilkarbamát

2655-14-3

Acute Tox. 4 *

H302

GHS07

Wng

H302

 

 

 

006-068-00-8

diazometán

206-382-7

334-88-3

Carc. 1B

H350

GHS08

Dgr

H350

 

 

 

006-069-00-3

tiofanát-metil (ISO);

1,2-di-(3-metoxikarbonil-2-tioureido)benzol

245-740-7

23564-05-8

Muta. 2

Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H341

H332

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H341

H332

H317

H410

 

 

 

006-070-00-9

furmeciklox (ISO);

N-ciklohexil-N-metoxi-2,5-dimetil-3-furamid

262-302-0

60568-05-0

Carc. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H410

 

 

 

006-071-00-4

ciklookt-4-én-1-il-metil-karbonát

401-620-8

87731-18-8

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

006-072-00-X

proszulfokarb (ISO);

S-benzil-N, N-dipropil-tiokarbamát

401-730-6

52888-80-9

Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H302

H317

H411

GHS07

GHS09

Wng

H302

H317

H411

 

 

 

006-073-00-5

3-(dimetilamino)propilkarbamid

401-950-2

31506-43-1

Eye Dam. 1

H318

GHS05

Dgr

H318

 

 

 

006-074-00-0

2-(3-(prop-1-én-2-il)fenil)prop-2-il-izocianát

402-440-2

2094-99-7

Acute Tox. 2 *

Skin Corr. 1B

STOT RE 2 *

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H314

H373 **

H334

H317

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H330

H314

H373 **

H334

H317

H410

 

 

 

006-076-00-1

mankozeb (ISO);

mangán-etilén-bisz(ditiokarbamát)

(polimer)komplex cinksóval

8018-01-7

Repr. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

H361d***

H317

H400

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361d***

H317

H400

 

M=10

 

006-077-00-7

maneb (ISO);

mangán

etilén-bisz(ditiokarbamát)

(polimer)

235-654-8

12427-38-2

Repr. 2

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d***

H332

H319

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361d***

H332

H319

H317

H410

 

M=10

 

006-078-00-2

zineb (ISO);

cink-etilén-bisz(ditiokarbamát)(polimer)

235-180-1

12122-67-7

STOT SE 3

Skin Sens. 1

H335

H317

GHS07

Wng

H335

H317

 

 

 

006-079-00-8

diszulfiram;

tetraetiltiuram-diszulfid

202-607-8

97-77-8

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H373 **

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H302

H373 **

H317

H410

 

 

 

006-080-00-3

tetrametiltiuram-monoszulfid

202-605-7

97-74-5

Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H302

H317

H411

GHS07

GHS09

Wng

H302

H317

H411

 

 

 

006-081-00-9

cink-bisz(dibutilditiokarbamát)

205-232-8

136-23-2

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H319

H335

H315

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H319

H335

H315

H317

H410

 

 

 

006-082-00-4

cink-bisz(dietilditiokarbamát)

238-270-9

14324-55-1

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H319

H335

H315

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H319

H335

H315

H317

H410

 

 

 

006-083-00-X

butokarboxim (ISO);

3-(metiltio)-2-butanon-O-[(metilamino)karbonil]oxim

252-139-3

34681-10-2

Flam. Liq. 3

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Eye Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H226

H331

H311

H301

H319

H400

H410

GHS02

GHS06

GHS09

Dgr

H226

H331

H311

H301

H319

H410

 

 

 

006-084-00-5

karboszulfán (ISO);

2,3-dihidro-2,2-dimetil-7-benzofuril-[(dibutilamino)tio]-metilkarbamát

259-565-9

55285-14-8

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H301

H317

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H301

H317

H410

 

 

 

006-085-00-0

fenobukarb (ISO);

2-butilfenil-metilkarbamát

223-188-8

3766-81-2

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

 

 

006-086-00-6

fenoxikarb (ISO);

etil-[2-(4-fenoxifenoxi)etil]karbamát

276-696-7

72490-01-8

Carc. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H410

 

M = 1

M = 10 000

 

006-087-00-1

furatiokarb (ISO);

2,3-dihidro-2,2-dimetil-7-benzofuril-2,4-dimetil-6-oxa-5-oxo-3-tia-2,4-diaza-dekanoát

265-974-3

65907-30-4

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

STOT RE 2 *

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H301

H373**

H319

H315

H317

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H330

H301

H373**

H319

H315

H317

H410

 

M = 100

 

006-088-00-7

benfurakarb (ISO);

etil-N-[2,3-dihidro-2,2-dimetil-benzofurán-7-il-oxi-karbonil(metil)aminotio]-N-izopropil-ß-alaninát

82560-54-1

Repr. 2

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361f***

H331

H302

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H361f***

H331

H302

H410

 

 

 

006-090-00-8

2-(3-jód-prop-2-in-1-il-oxi)etil-fenilkarbamát

408-010-0

88558-41-2

Acute Tox. 4 *

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 3

H332

H318

H412

GHS05

GHS07

Dgr

H332

H318

H412

 

 

 

006-091-00-3

propineb (ISO);

polimer cink-propilén-bisz(ditiokarbamát)

9016-72-2

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

H332

H373**

H317

H400

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H332

H373**

H317

H400

 

 

 

006-092-00-9

terc-butil-(1S)-N-[1-((2S)-2-oxiranil)-2-fenil-etil]karbamát

425-420-5

98737-29-2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

 

 

006-093-00-4

2,2'-ditio-di(etil-ammónium)-bisz(dibenzil-ditiokarbamát)

427-180-7

Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H317

H410

 

 

 

006-094-00-X

O-izobutil-N-etoxikarbonil-tiokarbamát

434-350-4

103122-66-3

Flam. Liq. 3

Carc. 1B

Muta. 1B

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H226

H350

H340

H302

H373**

H317

H411

GHS02

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H226

H350

H340

H302

H373**

H317

H411

 

 

 

006-095-00-5

foszetil-alumínium (ISO);

alumínium-trietil-trifoszfonát

254-320-2

39148-24-8

Eye Dam. 1

H318

GHS05

Dgr

H318

 

 

 

006-096-00-0

klórprofám (ISO);

izopropil-3-klór-karbanilát

202-925-7

101-21-3

Carc. 2

STOT RE 2 *

Aquatic Chronic 2

H351

H373**

H411

GHS08

GHS09

Wng

H351

H373**

H411

 

 

 

006-097-00-6

1-fenil-3-(p-toluolszulfonil)karbamid

424-620-1

13909-63-2

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Aquatic Chronic 3

H302

H373**

H412

GHS08

GHS07

Wng

H302

H373**

H412

 

 

 

006-098-00-1

terc-butil-(1R,5S)-3-azabiciklo[3.1.0]hex-6-ilkarbamát

429-170-8

134575-17-0

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

H302

H373**

H318

H317

GHS05

GHS08

GHS07

Dgr

H302

H373**

H318

H317

 

 

 

006-099-00-7

N-(p-toluolszulfonil)-N'-(3-(p-toluolszulfoniloxi)fenil)karbamid;

3-][(4-metilfenil)szulfonil]karbamoil}amino)fenil-4-metil-benzol szulfonát

520-2

232938-43-1

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411

 

 

 

006-101-00-6

a következő anyagok keveréke: N, N''-(metilén-di-4,1-fenilén)bisz[N'-fenilkarbamid];

N-(4-[[4-[[(fenilamino)karbonil]amino]fenilmetil]fenil]-N'-ciklohexilkarbamid;

N, N''-(metilén-di-4,1-fenilén)bisz[N'-ciklohexilkarbamid]

423-070-8

Aquatic Chronic 4

H413

H413

 

 

 

006-102-00-1

O-hexil-N-etoxikarbonil-tiokarbamát

432-750-3

Carc. 1B

Muta. 1B

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H350

H340

H302

H373**

H317

H411

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350

H340

H302

H373**

H317

H411

 

 

 

006-103-00-7

N, N′′-(metilén-di-4,1-fenilén)-bisz[N′-oktil]karbamid

445-760-8

Eye Dam. 1

Resp. Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H318

H334

H400

H410

GHS05

GHS08

GHS09

Dgr

H318

H334

H410

 

M=100

 

007-001-00-5

ammónia, vízmentes

231-635-3

7664-41-7

Flam. Gas 2

Press. Gas

Acute Tox. 3 *

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

H221

H331

H314

H400

GHS04

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H221

H331

H314

H400

 

 

U

007-001-01-2

ammónia ….%

215-647-6

1336-21-6

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

H314

H400

GHS05

GHS09

Dgr

H314

H400

 

STOT SE 3; H335: C ≥ 5 %

B

007-002-00-0

nitrogén-dioxid; [1]

dinitrogén-tetraoxid [2]

233-272-6 [1]

234-126-4 [2]

10102-44-0 [1]

10544-72-6 [2]

Press. Gas

Ox. Gas 1

Acute Tox. 2 *

Skin Corr. 1B

H270

H330

H314

GHS04

GHS03

GHS06

GHS05

Dgr

H270

H330

H314

 

*

STOT SE 3; H335: C ≥0,5  %

5

007-003-00-6

klórmekvát-klorid (ISO);

2-klóretil-trimetilammónium-klorid

213-666-4

999-81-5

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H312

H302

GHS07

Wng

H312

H302

 

 

 

007-006-00-2

etil-nitrit

203-722-6

109-95-5

Flam. Gas 1

Press. Gas

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H220

H332

H312

H302

GHS02

GHS04

GHS07

Dgr

H220

H332

H312

H302

 

 

U

007-007-00-8

etil-nitrát

210-903-3

625-58-1

Unst. Expl.

H200

GHS01

Dgr

H200

 

 

 

007-008-00-3

hidrazin

206-114-9

302-01-2

Flam. Liq. 3

Carc. 1B

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H226

H350

H331

H311

H301

H314

H317

H400

H410

GHS02

GHS06

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H226

H350

H331

H311

H301

H314

H317

H410

 

Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 10 % Skin Irrit. 2; H315: 3 % ≤ C < 10 %

Eye Irrit. 2; H319: 3 % ≤ C < 10 %

 

007-009-00-9

diciklohexil-ammónium-nitrit

221-515-9

3129-91-7

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H332

H302

GHS07

Wng

H332

H302

 

*

 

007-010-00-4

nátrium-nitrit

231-555-9

7632-00-0

Ox. Sol. 3

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

H272

H301

H400

GHS03

GHS06

GHS09

Dgr

H272

H301

H400

 

*

 

007-011-00-X

kálium-nitrit

231-832-4

7758-09-0

Ox. Sol. 2

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

H272

H301

H400

GHS03

GHS06

GHS09

Dgr

H272

H301

H400

 

*

 

007-012-00-5

N,N-dimetilhidrazin

200-316-0

57-14-7

Flam. Liq. 2

Carc. 1B

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Skin Corr. 1B

Aquatic Chronic 2

H225

H350

H331

H301

H314

H411

GHS02

GHS06

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H225

H350

H331

H301

H314

H411

 

 

 

007-013-00-0

1,2-dimetilhidrazin

540-73-8

Carc. 1B

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Chronic 2

H350

H331

H311

H301

H411

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H350

H331

H311

H301

H411

 

Carc. 1B; H350: C ≥ 0,01  %

 

007-014-00-6

hidrazin sói

Carc. 1B

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H331

H311

H301

H317

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H350

H331

H311

H301

H317

H410

 

 

A

007-015-00-1

O-etil-hidroxilamin

402-030-3

624-86-2

Flam. Liq. 2

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

STOT RE 1

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

H225

H331

H311

H301

H372 **

H319

H317

H400

GHS02

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H225

H331

H311

H301

H372 **

H319

H317

H400

 

 

 

007-016-00-7

butil-nitrit

208-862-1

544-16-1

Flam. Liq. 2

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

H225

H331

H301

GHS02

GHS06

Dgr

H225

H331

H301

 

 

 

007-017-00-2

izobutilnitrit

208-819-7

542-56-3

Flam. Liq. 2

Carc. 1B

Muta. 2

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H225

H350

H341

H332

H302

GHS02

GHS08

GHS07

Dgr

H225

H350

H341

H332

H302

 

 

 

007-018-00-8

szek-butil-nitrit

213-104-8

924-43-6

Flam. Liq. 2

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H225

H332

H302

GHS02

GHS07

Dgr

H225

H332

H302

 

 

 

007-019-00-3

terc-butil-nitrit

208-757-0

540-80-7

Flam. Liq. 2

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H225

H332

H302

GHS02

GHS07

Dgr

H225

H332

H302

 

 

 

007-020-00-9

pentil-nitrit; [1]

„amil-nitrit”, kevert izomerek [2]

207-332-7 [1]

203-770-8 [2]

463-04-7 [1]

110-46-3 [2]

Flam. Liq. 2

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H225

H332

H302

GHS02

GHS07

Dgr

H225

H332

H302

 

 

 

007-021-00-4

hidrazobenzol;

1,2-difenilhidrazin

204-563-5

122-66-7

Carc. 1B

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H302

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350

H302

H410

 

 

 

007-022-00-X

hidrazin-bisz(3-karboxi-4-hidroxi-benzol-szulfonát)

405-030-1

Carc. 1B

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H350

H302

H314

H317

H412

GHS08

GHS05

GHS07

Dgr

H350

H302

H314

H317

H412

 

 

 

007-023-00-5

nátrium-3,5-bisz(3-(2,4-di-terc-pentilfenoxi)propilkarbamoil)benzolszulfonát

405-510-0

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

H315

H317

GHS07

Wng

H315

H317

 

 

 

007-024-00-0

2-(deciltio)etilammónium-klorid

405-640-8

36362-09-1

STOT RE 2 *

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H373 **

H315

H318

H400

H410

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H373 **

H315

H318

H410

 

 

 

007-025-00-6

(4-hidrazinofenil)-N-metilmetánszulfonamid-hidroklorid

406-090-1

81880-96-8

Muta. 2

Acute Tox. 3 *

STOT RE 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H341

H301

H372 **

H317

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H341

H301

H372 **

H317

H410

 

 

 

007-026-00-1

oxo-((2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)amino)karbonilaceto-hidrazid

413-230-5

122035-71-6

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

H318

H317

GHS05

GHS07

Dgr

H318

H317

 

 

 

007-027-00-7

1,6-bisz(3,3-bisz((1-metilpentilidén-imino)propil)ureido)hexán

420-190-2

771478-66-1

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H312

H302

H373 **

H314

H317

H400

H410

GHS08

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H312

H302

H373 **

H314

H317

H410

 

 

 

007-028-00-2

hidroxil-ammónium-nitrát

236-691-2

13465-08-2

Expl. 1.1 ****

Carc. 2

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

H201

H351

H311

H302

H373**

H319

H315

H317

H400

GHS01

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H201

H351

H311

H302

H373**

H319

H315

H317

H400

 

 

 

007-029-00-8

dietil-dimetil-ammónium-hidroxid

419-400-5

95500-19-9

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1A

H312

H302

H314

GHS05

GHS07

Dgr

H312

H302

H314

 

 

 

008-001-00-8

oxigén

231-956-9

7782-44-7

Ox. Gas 1

Press. Gas

H270

GHS03

GHS04

Dgr

H270

 

 

U

008-003-00-9

hidrogén-peroxid oldat …%

231-765-0

7722-84-1

Ox. Liq. 1

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1A

H271

H332

H302

H314

GHS03

GHS05

GHS07

Dgr

H271

H332

H302

H314

 

Ox. Liq. 1; H271: C ≥70 %****

Ox. Liq. 2; H272: 50 % ≤ C < 70 % ****

*

Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 70 % Skin Corr. 1B; H314: 50 % ≤ C < 70 %

Skin Irrit. 2; H315: 35 % ≤ C < 50 %

Eye Dam. 1; H318: 8 % ≤ C < 50 %

Eye Irrit. 2; H319: 5 % ≤ C< 8 % STOT SE 3; H335; C ≥ 35 %

B

009-001-00-0

fluor

231-954-8

7782-41-4

Press. Gas

Ox. Gas 1

Acute Tox. 2 *

Skin Corr. 1A

H270

H330

H314

GHS04

GHS03

GHS06

GHS05

Dgr

H270

H330

H314

 

 

 

009-002-00-6

hidrogén-fluorid

231-634-8

7664-39-3

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Skin Corr. 1A

H330

H310

H300

H314

GHS06

GHS05

Dgr

H330

H310

H300

H314

 

 

 

009-003-00-1

fluorsav …%

231-634-8

7664-39-3

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Skin Corr. 1A

H330

H310

H300

H314

GHS06

GHS05

Dgr

H330

H310

H300

H314

 

Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 7 % Skin Corr. 1B; H314: 1 % ≤ C< 7 % Eye Irrit. 2; H319: 0,1  % ≤C < 1 %

B

009-004-00-7

nátrium-fluorid

231-667-8

7681-49-4

Acute Tox. 3 *

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

H301

H319

H315

GHS06

Dgr

H301

H319

H315

EUH032

 

 

009-005-00-2

kálium-fluorid

232-151-5

7789-23-3

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

H331

H311

H301

GHS06

Dgr

H331

H311

H301

 

 

 

009-006-00-8

ammónium-fluorid

235-185-9

12125-01-8

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

H331

H311

H301

GHS06

Dgr

H331

H311

H301

 

 

 

009-007-00-3

nátrium-bifluorid;

nátrium-hidrogén-difluorid

215-608-3

1333-83-1

Acute Tox. 3 *

Skin Corr. 1B

H301

H314

GHS06

GHS05

Dgr

H301

H314

 

*Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 1 % Skin Irrit. 2; H315: 0,1  % ≤ C < % Eye Irrit. 2;

H319: 0,1  % ≤

C < 1 %

 

009-008-00-9

kálium-bifluorid;

kálium-hidrogén-difluorid

232-156-2

7789-29-9

Acute Tox. 3 *

Skin Corr. 1B

H301

H314

GHS06

GHS05

Dgr

H301

H314

 

*

Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 1 %

Skin Irrit. 2; H315: 0,1  % ≤ C < 1 %

Eye Irrit. 2; H319: 0,1  % ≤ C < 1 %

 

009-009-00-4

ammónium-bifluorid;

ammónium-hidrogén-difluorid

215-676-4

1341-49-7

Acute Tox. 3 *

Skin Corr. 1B

H301

H314

GHS06

GHS05

Dgr

H301

H314

 

*

Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 1 % Skin Irrit.2; H315: 0,1  % ≤ C < 1 %

Eye Irrit. 2; H319: 0,1  % ≤ C < 1 %

 

009-010-00-X

fluorbórsav … %

240-898-3

16872-11-0

Skin Corr. 1B

H314

GHS05

Dgr

H314

 

Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 25 % Skin Irrit. 2; H315: 10 % ≤ C < 25 %

Eye Irrit. 2; H319: 10 % ≤

C < 25 %

B

009-011-00-5

fluorkovasav … %

241-034-8

16961-83-4

Skin Corr. 1B

H314

GHS05

Dgr

H314

 

 

B

009-012-00-0

alkáli-fluorszilikátok (Na); [1]

alkáli-fluorszilikátok (K); [2]

alkáli-fluorszilikátok (NH4) [3]

240-934-8 [1]

240-896-2 [2]

240-968-3 [3]

16893-85-9 [1]

16871-90-2 [2]

16919-19-0 [3]

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

H331

H311

H301

GHS06

Dgr

H331

H311

H301

 

*

A

009-013-00-6

fluorszilikátok, kivéve az e mellékletben külön szereplőket

Acute Tox. 4 *

H302

GHS07

Wng

H302

 

*

A

009-014-00-1

ólom-hexafluorszilikát

247-278-1

25808-74-6

Repr. 1A

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360Df

H332

H302

H373 **

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H360Df

H332

H302

H373 **

H410

 

 

1

009-015-00-7

szulfuril-difluorid

220-281-5

2699-79-8

Press. Gas

Acute Tox. 3 *

STOT RE 2 *

Aquatic Acute 1

H331

H373 **

H400

GHS04

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H331

H373 **

H400

 

 

U

009-016-00-2

trinátrium-hexafluoraluminát [1]

trinátrium-hexafluoraluminát (kriolit) [2]

237-410-6 [1]

239-148-8 [2]

13775-53-6 [1]

15096-52-3 [2]

STOT RE 1

Acute Tox. 4

Aquatic Chronic 2

H372

H332

H411

GHS07

GHS08

GHS09

Dgr

H372

H332

H411

 

 

 

009-017-00-8

kálium-mu-fluorbisz(trietil-alumínium)

400-040-2

12091-08-6

Flam. Sol. 1

Water-react. 1

Skin Corr. 1A

Acute Tox. 4 *

H228

H270

H314

H332

GHS02

GHS05

GHS07

Dgr

H228

H270

H314

H332

EUH014

 

T

009-018-00-3

magnézium-hexafluorszilikát

241-022-2

16949-65-8

Acute Tox. 3 *

H301

GHS06

Dgr

H301

 

*

 

011-001-00-0

nátrium

231-132-9

7440-23-5

Water-react. 1

Skin Corr. 1B

H260

H314

GHS02

GHS05

Dgr

H260

H314

EUH014

 

 

011-002-00-6

nátrium hidroxid;

marónátron

215-185-5

1310-73-2

Skin Corr. 1A

H314

GHS05

Dgr

H314

 

Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 5 % Skin Corr. 1B; H314 2 % ≤ C < 5 % Skin Irrit. 2; H315: 0,5  % ≤ C < 2 % Eye Irrit.2; H319: 0,5  % ≤ C < 2 %

 

011-003-00-1

nátrium-peroxid

215-209-4

1313-60-6

Ox. Sol. 1

Skin Corr. 1A

H271

H314

GHS03

GHS05

Dgr

H271

H314

 

 

 

011-004-00-7

nátrium-azid

247-852-1

26628-22-8

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H400

H410

EUH032

 

 

011-005-00-2

nátrium-karbonát

207-838-8

497-19-8

Eye Irrit. 2

H319

GHS07

Wng

H319

 

 

 

011-006-00-8

nátrium-cianát

213-030-6

917-61-3

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 3

H302

H412

GHS07

Wng

H302

H412

 

 

 

011-007-00-3

propoxikarbazon-nátrium

181274-15-7

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 10

 

012-001-00-3

magnéziumpor (pirofóros)

231-104-6

7439-95-4

Water-react. 1

Pyr. Sol. 1

H260

H250

GHS02

Dgr

H260

H250

 

 

T

012-002-00-9

magnézium, por vagy forgács

231-104-6

Flam. Sol. 1

Water-react. 2

Self-heat. 1

H228

H261

H252

GHS02

Dgr

H228

H261

H252

 

 

T

012-003-00-4

magnézium-alkilek

Pyr. Liq. 1

Water-react. 1

Skin Corr. 1B

H250

H260

H314

GHS02

GHS05

Dgr

H250

H260

H314

EUH014

 

A

012-004-00-X

alumínium-magnézium-karbonát-hidroxid-perklorát-hidrát

422-150-1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

 

 

013-001-00-6

alumíniumpor (pirofóros)

231-072-3

7429-90-5

Water-react. 2

Pyr. Sol. 1

H261

H250

GHS02

Dgr

H261

H250

 

 

T

013-002-00-1

alumínium por (stabilizált)

231-072-3

7429-90-5

Water-react. 2

Flam. Sol. 1

H261

H228

GHS02

Dgr

H261

H228

 

 

T

013-003-00-7

alumínium-klorid, vízmentes

231-208-1

7446-70-0

Skin Corr. 1B

H314

GHS05

Dgr

H314

 

 

 

013-004-00-2

alumínium-alkilek

Pyr. Liq. 1

Water-react. 1

Skin Corr. 1B

H250

H260

H314

GHS02

GHS05

Dgr

H250

H260

H314

EUH014

 

A

013-005-00-8

dietil(etildimetilszilánoláto)alumínium

401-160-8

55426-95-4

Water-react. 1

Pyr. Liq. 1

Skin Corr. 1A

H260

H250

H314

GHS02

GHS05

Dgr

H260

H250

H314

EUH014

 

 

013-006-00-3

(etil-3-oxobutanoáto- O'1,O'3)(2-dimetilaminoetanoláto)(1-metoxipropán-2-oláto)alumínium(III), dimer

402-370-2

Flam. Liq. 3

Eye Dam. 1

H226

H318

GHS02

GHS05

Dgr

H226

H318

 

 

 

013-007-00-9

poli(oxo(2-butoxietil-3-oxobutanoáto-O'1,O'3)alumínium)

403-430-0

Eye Dam. 1

H318

GHS05

Dgr

H318

 

 

 

013-008-00-4

di-n-oktil-alumínium-jodid

408-190-0

7585-14-0

Pyr. Liq. 1

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H250

H314

H400

H410

GHS02

GHS05

GHS09

Dgr

H250

H314

H410

EUH014

 

 

013-009-00-X

nátrium((n-butil)x(etil)y-1,5-dihidro)aluminát) x = 0,5, y = 1,5

418-720-2

Flam. Sol. 1

Water-react. 1

Pyr. Sol. 1

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1A

H228

H260

H250

H332

H314

GHS02

GHS05

GHS07

Dgr

H228

H260

H250

H332

H314

EUH014

 

T

013-010-00-5

hidroxi-alumínium-bisz-(2,4,8,10-tetra-terc-butil-6-hidroxi-12H-dibenzo[d, g][1.3.2]dioxa-foszfocin-6-oxid)

430-650-4

151841-65-5

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411

 

 

 

014-001-00-9

triklórszilán

233-042-5

10025-78-2

Flam. Liq. 1

Pyr. Liq. 1

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1A

H224

H250

H332

H302

H314

GHS02

GHS05

GHS07

Dgr

H224

H250

H332

H302

H314

EUH014

EUH029

*

STOT SE 3; H335: C ≥ 1 %

T

014-002-00-4

szilícium-tetraklorid

233-054-0

10026-04-7

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

H319

H335

H315

GHS07

Wng

H319

H335

H315

EUH014

 

 

014-003-00-X

dimetil-diklór-szilán

200-901-0

75-78-5

Flam. Liq. 2

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

H225

H319

H335

H315

GHS02

GHS07

Dgr

H225

H319

H335

H315

 

 

 

014-004-00-5

triklór(metil)szilán;

metil-triklór-szilán

200-902-6

75-79-6

Flam. Liq. 2

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

H225

H319

H335

H315

GHS02

GHS07

Dgr

H225

H319

H335

H315

EUH014

Skin Irrit.2; H315: C ≥ 1 % Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 1 % STOT SE 3; H335: C ≥ 1 %

 

014-005-00-0

tetraetil-szilikát;

etil-szilikát

201-083-8

78-10-4

Flam. Liq. 3

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

H226

H332

H319

H335

GHS02

GHS07

Wng

H226

H332

H319

H335

 

 

 

014-006-00-6

bisz(4-fluorfenil)-(metil)-(1,2,4-triazol-4-ilmetil)szilán-hidroklorid

401-380-4

Eye Irrit. 2

Aquatic Chronic 2

H319

H411

GHS07

GHS09

Wng

H319

H411

 

 

 

014-007-00-1

trietoxi-izobutil-szilán

402-810-3

17980-47-1

Skin Irrit. 2

H315

GHS07

Wng

H315

 

 

 

014-008-00-7

(klórmetil)bisz(4-fluorfenil)metilszilán

401-200-4

85491-26-5

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411

 

 

 

014-009-00-2

izobutil-izopropil-dimetoxiszilán

402-580-4

111439-76-0

Flam. Liq. 3

Acute Tox. 4 *

Skin Irrit. 2

H226

H332

H315

GHS02

GHS07

Wng

H226

H332

H315

 

 

 

014-010-00-8

dinátrium-metaszilikát

229-912-9

6834-92-0

Skin Corr. 1B

STOT SE 3

H314

H335

GHS05

GHS07

Dgr

H314

H335

 

 

 

014-011-00-3

ciklohexil-dimetoxi-metilszilán

402-140-1

17865-32-6

Skin Irrit. 2

Aquatic Chronic 2

H315

H411

GHS07

GHS09

Wng

H315

H411

 

 

 

014-012-00-9

bisz(3-(trimetoxiszilil)propil)amin

403-480-3

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 2

H318

H411

GHS05

GHS09

Dgr

H318

H411

 

 

 

014-013-00-4

α-hidroxipoli(metil-(3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-iloxi)propil)sziloxán)

404-920-7

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1B

Aquatic Chronic 2

H312

H302

H314

H411

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H312

H302

H314

H411

 

 

 

014-014-00-X

etacelaszil (ISO);

6-(2-klóretil)-6-(2-metoxietoxi)-2,5,7,10-tetraoxa-6-szilaundekán

253-704-7

37894-46-5

Repr. 1B

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

H360D *** H302

H373 **

GHS08

GHS07

Dgr

H360D *** H302

H373 **

 

 

 

014-015-00-5

α-trimetilszilanil-ω-trimetilsziloxopoli[oxi(metil-3-(2-(2-metoxipropoxi)propoxi)propilszilándiil]-ko-oxi(dimetilszilán))

406-420-4

69430-40-6

Aquatic Chronic 4

H413

H413

 

 

 

014-016-00-0

1,3-dihex-5-én-1-il-1,1,3,3-tetrametildisziloxán;

1,3-dihex-n-én-1-il-1,1,3,3-tetrametildisziloxán keveréke

406-490-6

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411

 

 

 

014-017-00-6

fluszilazol (ISO);

bisz(4-fluorfenil)(metil)(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)szilán

85509-19-9

Carc. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H351

H360D *** H302

H411

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H351

H360D *** H302

H411

 

 

 

014-018-00-1

oktametil-ciklotetrasziloxán

209-136-7

556-67-2

Repr. 2

Aquatic Chronic 4

H361f *** H413

GHS08

Wng

H361f *** H413

 

 

 

014-019-00-7

4-[[bisz-(4-fluorfenil)metilszilil)metil]-4H-1,2,4-triazol;

1-[[bisz-(4-fluorfenil)metil-szilil]metil]-1H-1,2,4-triazol keveréke

403-250-2

Carc. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H351

H360D *** H302

H411

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H351

H360D *** H302

H411

 

 

 

014-020-00-2

bisz(1,1-dimetil-2-propiniloxi)dimetilszilán

414-960-7

53863-99-3

Acute Tox. 4 *

H332

GHS07

Wng

H332

 

 

 

014-021-00-8

trisz(izopropeniloxi)fenilszilán

411-340-8

52301-18-5

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H400

H410

 

 

 

014-022-00-3

a következő anyagok reakcióterméke: (2-hidroxi-4-(3-propénoxi)benzofenon és trietoxiszilán) és (szilícium-dioxid és metil-trimetoxiszilán hidrolízis terméke)

401-530-9

Flam. Sol. 1

STOT SE 1

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H228

H370 **

H332

H312

H302

GHS02

GHS08

GHS07

Dgr

H228

H370 **

H332

H312

H302

 

 

T

014-023-00-9

α, ω-dihidroxipoli(hex-5-én-1-ilmetilsziloxán)oxiszilán és (szilícium-dioxid és metiltrimetoxiszilán)iazole

408-160-7

125613-45-8

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411

 

 

 

014-024-00-4

1-[[3-(3-klór-4-fluorfenil)propil] dimetilszilanil]-4-etoxibenzol

412-620-2

121626-74-2

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411

 

 

 

014-025-00-X

4-[3-(dietoxi-metil-szili-propoxi)-2,2,6,6-tetrametil]piperidin

411-400-3

102089-33-8

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 3

H302

H373 **

H315

H318

H412

GHS08

GHS05

GHS07

Dgr

H302

H373 **

H315

H318

H412

 

 

 

014-026-00-5

diklór-(3-(3-klór-4-fluorfenil)propil)metilszilán

407-180-3

770722-36-6

Skin Corr. 1A

H314

GHS05

Dgr

H314

 

 

 

014-027-00-0

klór(3-(3-klór-4-fluorfenil)propil)dimetilszilán

410-270-5

770722-46-8

Skin Corr. 1A

H314

GHS05

Dgr

H314

 

 

 

014-028-00-6

α-[3-(1-oxoprop-2-enil)-1-oxipropil]dimetoxiszililoxi-ω-[3(1-oxoprop-2-enil) 1-oxipropil]dimetoxiszilil-poli(dimetilsziloxán)

415-290-8

193159-06-7

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

014-029-00-1

O, O′-(etenilmetilszililén)-di[(4-metilpentan-2-on)-oxim]

421-870-1

156145-66-3

Repr. 2

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

H361f *** H302

H373 **

GHS08

GHS07

Wng

H361f *** H302

H373 **

 

 

 

014-030-00-7

[(dimetilszililén)bisz((1,2,3,3a,7a-η)-1 H-indén-1-ilidén)dimetil]-hafnium

422-060-0

137390-08-0

Acute Tox. 2 *

H300

GHS06

Dgr

H300

 

 

 

014-031-00-2

bisz(1-metiletil)dimetoxi szilán

421-540-7

18230-61-0

Flam. Liq. 3

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H226

H315

H317

H412

GHS02

GHS07

Wng

H226

H315

H317

H412

 

 

 

014-032-00-8

diciklopentil-dimetoxi-szilán

404-370-8

126990-35-0

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H315

H318

H400

H410

GHS05

GHS09

Dgr

H315

H318

H410

 

 

 

014-033-00-3

2-metil-3-(trimetoxi-szilil)propil-2-propenoát szilícium-dioxidos hidrolízisének terméke

419-030-4

125804-20-8

Flam. Liq. 2

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

H225

H319

H336

GHS02

GHS07

Dgr

H225

H319

H336

 

 

 

014-034-00-9

3-hexil-heptametil-trisziloxán

428-700-5

1873-90-1

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 4

H332

H413

GHS07

Wng

H332

H413

 

 

 

014-035-00-4

2-(3,4-epoxi-ciklohexil)etil-trietoxi-szilán

425-050-4

10217-34-2

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H317

H412

GHS07

Wng

H317

H412

 

 

 

014-036-00-X

(4-etoxifenil)(3-(4-fluor-3-fenoxifenil)propil)dimetil-szilán

405-020-7

105024-66-6

Repr. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360F*** H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H360F*** H410

 

M=1000

 

014-037-00-5

2-butanon-O, O',O''-(fenilszililidin)trioxim

433-360-6

34036-80-1

STOT RE 2 *

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H373**

H317

H412

GHS08

GHS07

Wng

H373**

H317

H412

 

 

 

014-038-00-0

S-(3-(trietoxiszilil)propil)oktán-tioát

436-690-9

220727-26-4

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

014-039-00-6

(2,3-dimetilbut-2-il)-trimetoxi-szilán

439-360-2

142877-45-0

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 3

H315

H318

H412

GHS05

Dgr

H315

H318

H412

 

 

 

014-041-00-7

N, N-bisz(trimetilszilil)amino-propilmetil-dietoxiszilán

445-890-5

201290-01-9

Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

H302

H317

GHS07

Wng

H302

H317

 

 

 

014-042-00-2

O,O',O'',O'''- szilántetrail-tetrakisz(4-metil-2-pentanon-oxim) (3 sztereoizomer) keveréke

423-010-0

Eye Dam. 1

H318

GHS05

Dgr

H318

 

 

 

014-043-00-8

amorf szilícium-dioxid (50-85 %), butil(1-metilpropil)-magnézium (3-15 %), tetraetil-ortoszilikát (5-15 %) és titán-tetraklorid (5-20 %) reakcióterméke

432-200-2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 3

H335

H315

H318

H412

GHS05

GHS07

Dgr

H335

H315

H318

H412

 

 

 

014-044-00-3

3-[(4'-acetoxi-3'-metoxifenil)propil]trimetoxiszilán

433-050-0

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411

 

 

 

014-045-00-9

magnézium-nátrium-fluorid-szilikát

442-650-1

STOT RE 2 *

H373**

GHS08

Wng

H373**

 

 

 

015-001-00-1

foszfor (fehér, sárga)

231-768-7

12185-10-3

Pyr. Sol. 1

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

Skin Corr. 1A

Aquatic Acute 1

H250

H330

H300

H314

H400

GHS02

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H250

H330

H300

H314

H400

 

 

 

015-002-00-7

vörös foszfor

231-768-7

7723-14-0

Flam. Sol. 1

Aquatic Chronic 3

H228

H412

GHS02

Dgr

H228

H412

 

 

 

015-004-00-8

alumínium-foszfid

244-088-0

20859-73-8

Water-react. 1

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 1

Aquatic Acute 1

H260

H300

H311

H330

H400

GHS02

GHS06

GHS09

Dgr

H260

H300

H311

H330

H400

EUH029

EUH032

M = 100

 

015-005-00-3

magnézium-foszfid;

trimagnézium-difoszfid

235-023-7

12057-74-8

Water-react. 1

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 1

Aquatic Acute 1

H260

H300

H311

H330

H400

GHS02

GHS06

GHS09

Dgr

H260

H300

H311

H330

H400

EUH029

EUH032

M = 100

 

015-006-00-9

tricink-difoszfid;

cink-foszfid

215-244-5

1314-84-7

Water-react. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H260

H300

H400

H410

GHS02

GHS06

GHS09

Dgr

H260

H300

H410

EUH029

EUH032

M=100

T

015-007-00-4

foszfor-triklorid

231-749-3

7719-12-2

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

STOT RE 2 *

Skin Corr. 1A

H330

H300

H373 **

H314

GHS06

GHS08

GHS05

Dgr

H330

H300

H373 **

H314

EUH014

EUH029

 

 

015-008-00-X

foszfor-pentaklorid

233-060-3

10026-13-8

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Skin Corr. 1B

H330

H302

H373 **

H314

GHS06

GHS08

GHS05

Dgr

H330

H302

H373 **

H314

EUH014

EUH029

 

 

015-009-00-5

foszforil-triklorid

233-046-7

10025-87-3

Acute Tox. 2 *

STOT RE 1

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1A

H330

H372 **

H302

H314

GHS06

GHS08

GHS05

Dgr

H330

H372 **

H302

H314

EUH014

EUH029

 

 

015-010-00-0

foszfor-pentoxid

215-236-1

1314-56-3

Skin Corr. 1A

H314

GHS05

Dgr

H314

 

 

 

015-011-00-6

foszforsav … %, ortofoszforsav … %

231-633-2

7664-38-2

Skin Corr. 1B

H314

GHS05

Dgr

H314

 

Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 25 % Skin Irrit. 2; H315: 10 % ≤ C < 25 % Eye Irrit. 2; H319: 10 % ≤ C < 25 %

B

015-012-00-1

tetrafoszfor-triszulfid;

foszfor-szeszkviszulfid

215-245-0

1314-85-8

Flam. Sol. 2

Water-react. 1

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

H228

H260

H302

H400

GHS02

GHS07

GHS09

Dgr

H228

H260

H302

H400

 

 

T

015-013-00-7

trietil-foszfát

201-114-5

78-40-0

Acute Tox. 4 *

H302

GHS07

Wng

H302

 

 

 

015-014-00-2

tributil-foszfát

204-800-2

126-73-8

Carc. 2

Acute Tox. 4 *

Skin Irrit. 2

H351

H302

H315

GHS08

GHS07

Wng

H351

H302

H315

 

 

 

015-015-00-8

trikrezil-foszfát (o-o-o-, o-o- m-, o-o-p-, o-m-m-, o-m-p-, o-p- p-);

tritolil-foszfát (o-o-o-, o-o-m-, o-o-p-, o-m-m-, o-m-p-, o-p-p-);

201-103-5

78-30-8

STOT SE 1

Aquatic Chronic 2

H370 **

H411

GHS08

GHS09

Dgr

H370 **

H411

 

STOT SE 1; H370: C ≥ 1 % STOT SE 2; H371: 0,2  % ≤ C < 1 %

C

015-016-00-3

trikrezil-foszfát (m-m-m-, m-m-p-, m-p-p-, p-p-p-);

tritolil-foszfát (m-m-m-, m-m-p-, m-p-p-, p-p-p-);

201-105-6

78-32-0

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H312

H302

H411

GHS07

GHS09

Wng

H312

H302

H411

 

*

C

015-019-00-X

diklórvosz (ISO);

2,2-diklórvinil-dimetil-foszfát

200-547-7

62-73-7

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

H330

H311

H301

H317

H400

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H311

H301

H317

H400

 

M=1000

 

015-020-00-5

mevinfosz (ISO);

2-metoxikarbonil-1-metilvinil-dimetil-foszfát

232-095-1

7786-34-7

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H410

 

M = 10000

 

015-021-00-0

triklórfon (ISO);

dimetil-2,2,2-triklór-1-hidroxietilfoszfonát

200-149-3

52-68-6

Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H317

H400

H410

 

M = 1000

 

015-022-00-6

foszfamidon (ISO);

2-klór-2-dimetilkarbamoil-1-metilvinil-dimetil-foszfát

236-116-5

13171-21-6

Muta. 2

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H341

H300

H311

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H341

H300

H311

H410

 

 

 

015-023-00-1

pirazoxon;

dietil-3-metilpirazol-5-il-foszfát

108-34-9

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

H330

H310

H300

GHS06

Dgr

H330

H310

H300

 

 

 

015-024-00-7

triamfosz (ISO);

5-amino-3-fenil-1,2,4-triazol-1-il-N, N,N’,N’-tetrametilfoszfonsav-diamid

1031-47-6

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

H310

H300

GHS06

Dgr

H310

H300

 

 

 

015-025-00-2

TEPP (ISO);

tetraetil-pirofoszfát

203-495-3

107-49-3

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

H310

H300

H400

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H400

 

 

 

015-026-00-8

sradan (ISO);

oktametil-pirofoszforamid

205-801-0

152-16-9

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

H310

H300

GHS06

Dgr

H310

H300

 

 

 

015-027-00-3

szulfotep (ISO);

O, O,O, O-tetraetil-ditiopirofoszfát

222-995-2

3689-24-5

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H410

 

M = 1000

 

015-028-00-9

demeton-O (ISO);

O,O-dietil-O-2-etiltioetil-tiofoszfát

206-053-8

298-03-3

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

H310

H300

H400

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H400

 

 

 

015-029-00-4

demeton-S (ISO);

dietil-S-2-etiltioetil-tiofoszfát

204-801-8

126-75-0

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

H310

H300

GHS06

Dgr

H310

H300

 

 

 

015-030-00-X

demeton-O-metil (ISO);

O-2-etiltioetil O,O-dimetil-tiofoszfát

212-758-1

867-27-6

Acute Tox. 3 *

H301

GHS06

Dgr

H301

 

 

 

015-031-00-5

demeton-S-metil (ISO);

S-2-etiltioetil-dimetil-tiofoszfát

213-052-6

919-86-8

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Chronic 2

H311

H301

H411

GHS06

GHS09

Dgr

H311

H301

H411

 

 

 

015-032-00-0

protoát (ISO);

O,O-dietil-izopropil-karbamoilmetil-ditiofoszfát

218-893-2

2275-18-5

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Chronic 3

H310

H300

H412

GHS06

Dgr

H310

H300

H412

 

 

 

015-033-00-6

forát (ISO);

O,O-dietil-etiltiometil-ditiofoszfát

206-052-2

298-02-2

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H410

 

M = 1000

 

015-034-00-1

paration (ISO);

O,O-dietil O-4-nitrofenil-tiofoszfát

200-271-7

56-38-2

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H300

H311

H372 **

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H330

H300

H311

H372 **

H410

 

M = 100

 

015-035-00-7

paration-metil (ISO);

O,O-dimetil O-4-nitrofenil-tiofoszfát

206-050-1

298-00-0

Flam. Liq. 3

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

STOT RE 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H226

H330

H300

H311

H373 **

H400

H410

GHS02

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H226

H330

H300

H311

H373 **

H410

 

M = 100

 

015-036-00-2

O-etil O-4-nitrofenil-fenil-tiofoszfonát;

EPN

218-276-8

2104-64-5

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H410

 

 

 

015-037-00-8

fenkapton (ISO);

S-(2,5-diklórfeniltiometil) O, O-dietil-ditiofoszfát

218-892-7

2275-14-1

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H311

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H331

H311

H301

H410

 

 

 

015-038-00-3

kumafosz (ISO);

O-3-klór-4-metilkumarin-7-il O,O-dietil-tiofoszfát

200-285-3

56-72-4

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H312

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H312

H410

 

 

 

015-039-00-9

azinfosz-metil (ISO);

O,O-dimetil-4-oxobenzotriazin-3-ilmetil-ditiofoszfát

201-676-1

86-50-0

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H300

H311

H317

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H300

H311

H317

H410

 

 

 

015-040-00-4

diazinon (ISO);

O,O-dietil O-2-izopropil-6-metilpirimidin-4-il-tiofoszfát

206-373-8

333-41-5

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H400

H410

 

 

 

015-041-00-X

malation (ISO);

1,2-bisz(etoxikarbonil)etil-O, O-dimetil-ditiofoszfát;

[≤ 0,03 % izomalationt tartalmaz]

204-497-7

121-75-5

Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H317

H410

 

M=1000

 

015-042-00-5

klórtion O-(3-klór-4-nitrofenil)-O, O-dimetil-tiofoszfát

207-902-5

500-28-7

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H312

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H332

H312

H302

H410

 

M = 100

 

015-043-00-0

foszniklór (ISO);

O-4-klór-3-nitrofenil O, O-dimetil-tiofoszfát

5826-76-6

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H332

H312

H302

GHS07

Wng

H332

H312

H302

 

 

 

015-044-00-6

karbofenotion (ISO);

4-klórfeniltiometil-O, O- dietil-ditiofoszfát

212-324-1

786-19-6

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H311

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H311

H301

H410

 

 

 

015-045-00-1

mekarbam (ISO);

N-etoxikarbonil-N-metilkarbamoilmetil-O, O-dietil-ditiofoszfát

219-993-9

2595-54-2

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H311

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H311

H301

H400

H410

 

 

 

015-046-00-7

oxidemeton-metil;

S-2-(etilszulfinil)etil O, O-dimetil-tiofoszfát

206-110-7

301-12-2

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

H311

H301

H400

GHS06

GHS09

Dgr

H311

H301

H400

 

 

 

015-047-00-2

etion (ISO);

O, O,O',O'-tetraetil-S, S'-metiléndi(tiofoszfát);

dietion

209-242-3

563-12-2

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H312

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H312

H410

 

M = 10000

 

015-048-00-8

fention (ISO);

O, O-dimetil-O-(4-metiltion-m-tolil)-tiofoszfát

200-231-9

55-38-9

Muta. 2

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H341

H331

H312

H302

H372**

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H341

H331

H312

H302

H372** H410

 

M=100

 

015-049-00-3

endotion (ISO);

S-5-metoxi-4-oxopyran-2-ilmetil-dimetil-tiofoszfát

220-472-3

2778-04-3

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

H311

H301

GHS06

Dgr

H311

H301

 

 

 

015-050-00-9

tiometon (ISO);

S-2-etiltioetil-O, O-dimetil-ditiofoszfát

211-362-6

640-15-3

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

H301

H312

GHS06

Dgr

H301

H312

 

 

 

015-051-00-4

dimetoát (ISO);

O, O-dimetil-metilkarbamoil-metil-ditiofoszfát

200-480-3

60-51-5

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H312

H302

GHS07

Wng

H312

H302

 

 

 

015-052-00-X

fenklórfosz (ISO);

O, O-dimetil O-2,4,5-triklórfenil-tiofoszfát

206-082-6

299-84-3

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H312

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H312

H302

H410

 

 

 

015-053-00-5

menazon (ISO);

S-[(4,6-diamino-1,3,5-triazin-2-il)metil] O, O-dimetil-ditiofoszfát

201-123-4

78-57-9

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 3

H302

H412

GHS07

Wng

H302

H412

 

 

 

015-054-00-0

fenitrotion (ISO);

O, O-dimetil O-4-nitro-m-tolil-tiofoszfát

204-524-2

122-14-5

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

 

 

015-055-00-6

naled (ISO);

1,2-dibróm-2,2-diklóretil-dimetil-foszfát

206-098-3

300-76-5

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

H312

H302

H319

H315

H400

GHS07

GHS09

Wng

H312

H302

H319

H315

H400

 

M = 1000

 

015-056-00-1

azinfosz-etil (ISO);

O, O-dietil-4-oxobenzotriazin-3-ilmetil-ditiofoszfát

220-147-6

2642-71-9

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H311

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H311

H410

 

M=100

 

015-057-00-7

formotion (ISO);

N-formil-N-metilkarbamoilmetil-O, O-dimetil-ditiofoszfát

219-818-6

2540-82-1

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H312

H302

GHS07

Wng

H312

H302

 

 

 

015-058-00-2

morfotion (ISO);

O, O-dimetil-S-(morfolinokarbonilmetil)-ditiofoszfát

205-628-0

144-41-2

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H311

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H331

H311

H301

H410

 

 

 

015-059-00-8

vamidotion (ISO);

O, O-dimetil S-2-(1-metilkarbamoil-etiltio) etil-tiofoszfát

218-894-8

2275-23-2

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

H301

H312

H400

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H312

H400

 

 

 

015-060-00-3

diszulfoton (ISO);

O, O-dietil-2-etiltioetil-ditiofoszfát

206-054-3

298-04-4

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H410

 

 

 

015-061-00-9

dimefox (ISO); tetrametilfluorfoszforsav-diamid

204-076-8

115-26-4

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

H310

H300

GHS06

Dgr

H310

H300

 

 

 

015-062-00-4

mipafox (ISO);

N,N'-di-izopropilfluorfoszforsav-diamid

206-742-3

371-86-8

STOT SE 1

H370 **

GHS08

Dgr

H370 **

 

 

 

015-063-00-X

dioxation (ISO);

1,4-dioxán-2,3-diil-O, O,O',O'-tetraetil-di(ditiofoszfát)

201-107-7

78-34-2

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H300

H311

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H300

H311

H410

 

M = 1000

 

015-064-00-5

bromofosz-etil (ISO);

O-4-bróm-2,5-diklórfenil-O, O-dietil-tiofoszfát

225-399-0

4824-78-6

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H312

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H312

H410

 

 

 

015-065-00-0

O, O-dimetil-S-[2-(etilszulfinil)etil] ditiofoszfát

2703-37-9

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Chronic 2

H330

H310

H300

H411

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H310

H300

H411

 

 

 

015-066-00-6

ometoát (ISO);

O, O-dimetil-S-metilkarbamoilmetil-tiofoszfát

214-197-8

1113-02-6

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

H301

H312

H400

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H312

H400

 

 

 

015-067-00-1

foszalon (ISO);

S-(6-klór-2-oxobenzoxazolin-3-ilmetil) O, O-dietil-ditiofoszfát

218-996-2

2310-17-0

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H332

H312

H317

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H332

H312

H317

H410

 

M=1000

 

015-068-00-7

diklofention (ISO);

O-2,4-diklórfenil-O, O-dietil-tiofoszfát

202-564-5

97-17-6

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H400

H410

 

 

 

015-069-00-2

metidation (ISO);

2,3-dihidro-5-metoxi-2-oxo-1,3,4-tiadiazol-3-ilmetil-O, O-dimetil-ditiofoszfát

213-449-4

950-37-8

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H312

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H312

H410

 

 

 

015-070-00-8

ciantoát (ISO);

S-(N-(1-ciano-1-metiletil)karbamoilmetil) O, O-dietil-tiofoszfát

223-099-4

3734-95-0

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

H300

H311

GHS06

Dgr

H300

H311

 

 

 

015-071-00-3

klórfenvinfosz (ISO);

2-klór-1-(2,4 diklórfenil)vinil-dietil-foszfát

207-432-0

470-90-6

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H311

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H311

H410

 

 

 

015-072-00-9

monokrotofosz (ISO);

dimetil-1-metil-2-(metilkarbamoil)vinil-foszfát

230-042-7

6923-22-4

Muta. 2

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H341

H330

H300

H311

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H341

H330

H300

H311

H410

 

 

 

015-073-00-4

dikrotofosz (ISO);

(Z)-2-dimetilkarbamoil-1-metilvinil-dimetil-foszfát

205-494-3

141-66-2

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H311

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H311

H410

 

 

 

015-074-00-X

krufomát (ISO);

4-terc-butil-2-klórfenilmetil-metilfoszforamidát

206-083-1

299-86-5

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H312

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H312

H302

H410

 

 

 

015-075-00-5

O, O-dimetil-S-[2-(izopropilszulfinil)etil]-tiofoszfát

2635-50-9

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

H331

H311

H301

GHS06

Dgr

H331

H311

H301

 

 

 

015-076-00-0

potazan;

O, O-dietil-O-(4-metilkumarin-7-il)-tiofoszfát

299-45-6

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H310

H300

H410

 

M = 1000

 

015-077-00-6

2,2-diklórvinil-2-etilszulfiniletil-metil-foszfát

7076-53-1

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

H331

H311

H301

GHS06

Dgr

H331

H311

H301

 

 

 

015-078-00-1

demeton-S-metilszulfon (ISO);

S-2-etilszulfoniletil-dimetil-tiofoszfát

241-109-5

17040-19-6

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H301

H312

H411

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H312

H411

 

 

 

015-079-00-7

acefát (ISO);

O,S-dimetil-acetilfoszforamidotioát

250-241-2

30560-19-1

Acute Tox. 4 *

H302

GHS07

Wng

H302

 

 

 

015-080-00-2

amidition (ISO);

2-metoxietilkarbamoilmetil-O,O-dimetil-tiofoszfát

919-76-6

Acute Tox. 4 *

H302

GHS07

Wng

H302

 

 

 

015-081-00-8

O,O,O',O'-tetrapropil-ditiopirofoszfát

221-817-0

3244-90-4

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H312

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H312

H302

H410

 

 

 

015-082-00-3

azotoát (ISO);

O-4-(4-klórfenilazo)fenil-O,O-dimetil-tiofoszfát

227-419-3

5834-96-8

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H332

H302

GHS07

Wng

H332

H302

 

 

 

015-083-00-9

benszulid (ISO);

O, O-diizopropil-2-fenilszulfonilaminoetil-ditiofoszfát

212-010-4

741-58-2

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

 

 

015-084-00-4

klórpirifosz (ISO);

O,O-dietil-O-3,5,6-triklór-2-piridil-tiofoszfát

220-864-4

2921-88-2

Acute Tox. 3 * Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H400

H410

 

M = 10000

 

015-085-00-X

klórfónium-klorid (ISO);

tributil-(2,4-diklórbenzil)foszfónium-klorid

204-105-4

115-78-6

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

H301

H312

H319

H315

GHS06

Dgr

H301

H312

H319

H315

 

 

 

015-086-00-5

kumitoát (ISO);

O,O-dietil-O-7,8,9,10-tetrahidro-6-oxobenzo(c)kromén-3-il-tiofoszfát

572-48-5

Acute Tox. 3 *

H301

GHS06

Dgr

H301

 

 

 

015-087-00-0

cianofosz (ISO);

O-4-cianofenil-O,O-dimetil-tiofoszfát

220-130-3

2636-26-2

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H312

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H312

H302

H410

 

 

 

015-088-00-6

dialifosz (ISO);

2-klór-1-ftalimidoetil-O,O-dietil-ditiofoszfát

233-689-3

10311-84-9

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H311

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H311

H400

H410

 

 

 

015-089-00-1

etoát-metil (ISO);

etilkarbamoilmetil-O,O-dimetil-ditiofoszfát

204-121-1

116-01-8

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H312

H302

GHS07

Wng

H312

H302

 

 

 

015-090-00-7

fenszulfotion (ISO);

O,O-dietil-O-4-metilszulfinilfenil-tiofoszfát

204-114-3

115-90-2

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H410

 

 

 

015-091-00-2

fonofosz (ISO);

O-etil-feniletil-ditiofoszfonát

213-408-0

944-22-9

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H410

 

 

 

015-092-00-8

foszacetim (ISO);

O,O-bisz(4-klórfenil) N-acetimidoil-foszforamidotioát

223-874-7

4104-14-7

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H410

 

 

 

015-093-00-3

leptofosz (ISO);

O-4-bróm-2,5-diklórfenil-O-metilfenil-tiofoszfát

244-472-8

21609-90-5

Acute Tox. 3 *

STOT SE 1

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H370 **

H312

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H301

H370 **

H312

H410

 

 

 

015-094-00-9

mefoszfolán (ISO);

dietil-4-metil-1,3-ditiolan-2- ilidén-foszforamidát

213-447-3

950-10-7

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Chronic 2

H310

H300

H411

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H411

 

 

 

015-095-00-4

metamidofosz (ISO);

O,S-dimetil-foszforamidotioát

233-606-0

10265-92-6

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

H330

H300

H311

H400

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H300

H311

H400

 

 

 

015-096-00-X

oxidiszulfoton (ISO);

O, O-dietil-S-2-etilszulfiniletil-ditiofoszfát

219-679-1

2497-07-6

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H311

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H311

H410

 

M = 10

 

015-097-00-5

fentoát (ISO);

etil 2-(dimetoxifoszfinotioiltio)-2-fenilacetát

219-997-0

2597-03-7

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H312

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H312

H302

H410

 

M = 100

 

015-098-00-0

trikloronát (ISO);

O-etil-O-2,4,5-triklórfenil-etiltiofoszfonát

206-326-1

327-98-0

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H311

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H311

H410

 

 

 

015-099-00-6

pirimifosz-etil (ISO);

O, O-dietil-O-2-dietilamino-6-metilpirimidin-4-il-tiofoszfát

245-704-0

23505-41-1

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H312

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H312

H410

 

 

 

015-100-00-X

foxim (ISO);

α-(dietoxi-foszfin-tioilimino)fenil-acetonitril

238-887-3

14816-18-3

Repr. 2

Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361f*** H302

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361f*** H302

H317

H410

 

M=1000

 

015-101-00-5

foszmet (ISO);

O, O-dimetil-ftálimidometil-S-ditiofoszfát

211-987-4

732-11-6

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H312

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H312

H302

H410

 

M = 100

 

015-102-00-0

trisz(2-klóretil)foszfát

204-118-5

115-96-8

Carc. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H351

H360F*** H302

H411

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H351

H360F*** H302

H411

 

 

 

015-103-00-6

foszfor-tribromid

232-178-2

7789-60-8

Skin Corr. 1B

STOT SE 3

H314

H335

GHS05

GHS07

Dgr

H314

H335

EUH014

 

 

015-104-00-1

difoszfor-pentaszulfid;

foszfor-pentaszulfid

215-242-4

1314-80-3

Flam. Sol. 1

Water-react. 1

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

H228

H260

H332

H302

H400

GHS02

GHS07

GHS09

Dgr

H228

H260

H332

H302

H400

EUH029

 

T

015-105-00-7

trifenil-foszfit

202-908-4

101-02-0

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H319

H315

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H319

H315

H410

 

Skin Irrit. 2; H315: C ≥ 5 % Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 5 %

 

015-106-00-2

hexametil-foszforsav-triamid; hexametil-foszfor-amid

211-653-8

680-31-9

Carc. 1B

Muta. 1B

H350

H340

GHS08

Dgr

H350

H340

 

Carc. 1B;

H350: C ≥ 0,01  %

 

015-107-00-8

etoprofosz (ISO);

etil-S,S-dipropil-ditiofoszfát

236-152-1

13194-48-4

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 1

Acute Tox. 3 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H310

H301

H317

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H310

H301

H317

H410

 

 

 

015-108-00-3

bromofosz (ISO);

O-4-bróm-2,5-diklórfenil-O,O-dimetil-tiofoszfát

218-277-3

2104-96-3

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

M = 100

 

015-109-00-9

krotoxifosz (ISO);

1-feniletil-3-(dimetoxifoszfiniloxi)-izokrotonát

231-720-5

7700-17-6

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H311

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H311

H301

H410

 

M = 10

 

015-110-00-4

cianofenfosz (ISO);

O-4-cianofenil-O-etil-tiofoszfonát

13067-93-1

Acute Tox. 3 *

STOT SE 1

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

Aquatic Chronic 2

H301

H370 **

H312

H319

H411

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H301

H370 **

H312

H319

H411

 

 

 

015-111-00-X

foszfolán (ISO);

dietil-1,3-ditiolán-2-ilidén-foszforamidát

213-423-2

947-02-4

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

H310

H300

GHS06

Dgr

H310

H300

 

 

 

015-112-00-5

tionazin (ISO);

O,O-dietil-O-pirazin-2-il-tiofoszfát;

206-049-6

297-97-2

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

H310

H300

GHS06

Dgr

H310

H300

 

 

 

015-113-00-0

tolklofosz-metil (ISO);

O-(2,6-diklór-p-tolil)-O,O- dimetil-tiofoszfát

260-515-3

57018-04-9

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H317

H410

 

 

 

015-114-00-6

klórmefosz (ISO);

S-klórmetil-O,O-dietil-ditiofoszfát

246-538-1

24934-91-6

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H410

 

M = 10

 

015-115-00-1

klórtiofosz (ISO);

[izomerkeverék, amelyben O-2,5-diklórfenil-4-metiltiofenil-O, O-dietil-tiofoszfát van túlsúlyban]

244-663-6

21923-23-9

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H311

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H311

H410

 

M = 1000

 

015-116-00-7

demefion-O (ISO);

O, O-dimetil-O-2-metiltioetil-tiofoszfát

211-666-9

682-80-4

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

H300

H311

GHS06

Dgr

H300

H311

 

 

 

015-117-00-2

demefion-S (ISO);

O, O-dimetil-S-2-metiltioetil-tiofoszfát

219-971-9

2587-90-8

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

H300

H311

GHS06

Dgr

H300

H311

 

 

 

015-118-00-8

demeton

8065-48-3

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

H310

H300

H400

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H400

 

 

 

015-119-00-3

dimetil-4-(metiltio)fenil-foszfát

3254-63-5

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

H310

H300

GHS06

Dgr

H310

H300

 

 

 

015-120-00-9

ditalimfosz (ISO);

O, O-dietil-ftálimido-tiofoszfonát

225-875-8

5131-24-8

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

H315

H317

GHS07

Wng

H315

H317

 

 

 

015-121-00-4

edifenfosz (ISO);

O-etil-S, S-difenil-tiofoszfát

241-178-1

17109-49-8

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H301

H312

H317

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H331

H301

H312

H317

H410

 

 

 

015-122-00-X

etrimfosz(ISO);

O-6-etoxi-2-etilpirimidin-4-il-O, O-dimetil-tiofoszfát

253-855-9

38260-54-7

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

M = 10

 

015-123-00-5

fenamifosz (ISO);

etil-4-metiltio-m-tolil-izopropil-foszforamidát

244-848-1

22224-92-6

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

Eye Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H310

H330

H319

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H310

H330

H319

H410

 

M = 100

M = 100

 

015-124-00-0

fosztietán (ISO);

dietil-1,3-ditietan-2-ilidén-foszforamidát

244-437-7

21548-32-3

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

H310

H300

GHS06

Dgr

H310

H300

 

 

 

015-125-00-6

glifozin (ISO);

N,N-bisz(foszfonometil)glicin

219-468-4

2439-99-8

Eye Dam. 1

H318

GHS05

Dgr

H318

 

 

 

015-126-00-1

heptenofosz (ISO);

7-klórbiciklo(3.2.0)hepta-2,6-dién-6-il-dimetil-foszfát

245-737-0

23560-59-0

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H410

 

M = 100

 

015-127-00-7

iprobenfosz (ISO);

S-benzil-diizopropil-tiofoszfát

247-449-0

26087-47-8

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H302

H411

GHS07

GHS09

Wng

H302

H411

 

 

 

015-128-00-2

IPSP;

O, O-diizopropil-S-etiszulfinilmetil-ditiofoszfát

5827-05-4

Acute Tox. 1

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H310

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H301

H410

 

M = 100

 

015-129-00-8

izofenfosz (ISO);

O-etil O-2-izopropoxi-karbonil-fenil-izopropil-foszforamidotioát

246-814-1

25311-71-1

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H311

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H311

H301

H410

 

M = 100

 

015-130-00-3

izotioát (ISO);

S-2-izopropiltioetil-O,O- dimetil-ditiofoszfát;

36614-38-7

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

H311

H301

GHS06

Dgr

H311

H301

 

 

 

015-131-00-9

izoxation (ISO);

O,O-dietil-O-5-fenil-izoxazol-3-il-tiofoszfát

242-624-8

18854-01-8

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H311

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H311

H301

H410

 

 

 

015-132-00-4

S-(klórfenil-tiometil)-O,O-dimetil-ditiofoszfát;

metilkarbofenotion

953-17-3

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H311

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H311

H301

H410

 

M = 1000

 

015-133-00-X

piperofosz (ISO);

S-2-metilpiperidin-karbonilmetil-O, O-dipropil-ditiofoszfát

24151-93-7

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

M = 10

 

015-134-00-5

pirimifosz-metil (ISO);

O-(2-dietilamino-6-metilpirimidin-4-il)-O, O-dimetil-tiofoszfát

249-528-5

29232-93-7

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

 

 

015-135-00-0

profenofosz (ISO);

O-(4-bróm-2-klórfenil)-O-etil-S-propil-tiofoszfát;

255-255-2

41198-08-7

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H312

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H332

H312

H302

H410

 

M = 1000

 

015-136-00-6

transz-izopropil-3-[[(etilamino)metoxi-foszfinotioil]oxi]krotonát;

izopropil-3-[[(etilamino)metoxi-foszfinotioil]oxi]izokrotonát;

propetamfosz (ISO)

250-517-2

31218-83-4

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H410

 

M = 100

 

015-137-00-1

pirazofosz (ISO);

O, O-dietil-O-(6-etoxikarbonil-5-metilpirazolo[2,3-a]pirimidin-2-il)-tiofoszfát

236-656-1

13457-18-6

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H332

H302

H410

 

 

 

015-138-00-7

kvinalfosz (ISO);

O, O-dietil-O-kinoxalin-2-il-tiofoszfát

237-031-6

13593-03-8

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H312

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H312

H410

 

M = 1000

 

015-139-00-2

terbufosz (ISO);

S-terc-butiltiometil-O, O- dietil-ditiofoszfát;

235-963-8

13071-79-9

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H410

 

M = 1000

 

015-140-00-8

triazofosz (ISO);

O, O-dietil-O-1-fenil-1H-1,2,4-triazol-3-il-tiofoszfát

245-986-5

24017-47-8

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H301

H312

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H331

H301

H312

H410

 

M=100

 

015-141-00-3

etilén-diammónium-O, O-bisz(oktil)-ditiofoszfát (kevert izomerek)

400-520-1

Skin Corr. 1B

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H314

H302

H400

H410

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H314

H302

H410

 

 

 

015-142-00-9

butil(dialkiloxi(dibutoxi-foszforiloxi))-titán-tri(alkiloxi)-titán-foszfát

401-100-0

Flam. Liq. 2

Eye Irrit. 2

Aquatic Chronic 2

H225

H319

H411

GHS02

GHS07

GHS09

Dgr

H225

H319

H411

 

 

T

015-143-00-4

2-klóretil klórpropil 2-klóretil-foszfonát izomerkeverék és

2-klóretil klórpropil 2-klórpropil-foszfonát izomerkeverék elegye

401-740-0

Acute Tox. 4 *

H302

GHS07

Wng

H302

 

 

 

015-144-00-X

pentil-metilfoszfinát és 2-metilbutil-metilfoszfinát keveréke

402-090-0

87025-52-3

Skin Corr. 1B

H314

GHS05

Dgr

H314

 

 

 

015-145-00-5

a következő anyagok keveréke: réz(I)-O, O-diizopropil-ditiofoszfát, réz(I)-O-izopropil-O-(4-metilpent-2-il)-ditiofoszfát és réz(I)-O, O-bisz(4-metilpent-2-il)-ditiofoszfát

401-520-4

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

 

 

015-146-00-0

O-(izopropil vagy izobutil vagy 2-etilhexil)-O-(izopropil vagy izobutil vagy 2-etilhexil)-S-(triciklo(5.2.1.02,6)deka-3-én-8-(vagy 9)-il-ditiofoszfát

401-850-9

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

 

 

015-147-00-6

C12-C14-terc-alkilammónium-difenil-tiofoszfát és dinonil-szulfid (vagy -diszulfid) keveréke

400-930-0

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H315

H318

H317

H411

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H315

H318

H317

H411

 

 

 

015-148-00-1

2-(difoszfonometil)borostyánkősav

403-070-4

51395-42-7

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

H314

H317

GHS05

GHS07

Dgr

H314

H317

 

 

 

015-149-00-7

hexil-dioktil-foszfin-oxid;

dihexiloktil-foszfin-oxid;

trioktilfoszfin-oxid keveréke

403-470-9

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H314

H400

H410

GHS05

GHS09

Dgr

H314

H410

 

 

 

015-150-00-2

(2-(1,3-dioxolán-2-il)etil)trifenilfoszfónium-bromid

404-940-6

86608-70-0

Acute Tox. 4 *

Eye Dam. 1

STOT RE 2 *

Aquatic Chronic 3

H302

H318

H373 **

H412

GHS08

GHS05

GHS07

Dgr

H302

H318

H373 **

H412

 

 

 

015-151-00-8

trisz(izopropil/terc-butilfenil)foszfát

405-010-2

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411

 

 

 

015-152-00-3

dioxabenzofosz (ISO);

2-metoxi-4H-1,3,2-benzodioxafoszforin-2-szulfid

223-292-3

3811-49-2

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

STOT SE 1

Aquatic Chronic 2

H311

H301

H370 **

H411

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H311

H301

H370 **

H411

 

 

 

015-153-00-9

izazofosz (ISO);

O-(5-klór-1-izopropil-1,2,4-triazol-3-il)-O, O-dietil-tiofoszfát

255-863-8

42509-80-8

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

STOT RE 2 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H311

H301

H373 **

H317

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H330

H311

H301

H373 **

H317

H410

 

 

 

015-154-00-4

etefon;

2-klóretilfoszfonsav

240-718-3

16672-87-0

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

Skin Corr. 1C

Aquatic Chronic 2

H311

H332

H302

H314

H411

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H311

H332

H302

H314

H411

EUH071

 

 

015-155-00-X

glufoszinát-ammónium (ISO); ammónium-2-amino-4-(hidroximetilfoszfinil)butirát

278-636-5

77182-82-2

Repr. 1B

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

H360Fd

H332

H312

H302

H373**

GHS08

GHS07

Dgr

H360Fd

H332

H312

H302

H373**

 

 

 

015-156-00-5

metil-3-[(dimetoxifoszfinotioil)oxi]metakrilát; [1]

metakrifosz (ISO);

metil-(E)-3-[(dimetoxifoszfinotioil)oxi]metakrilát [2]

250-366-9 [1]-[2]

30864-28-9 [1]

62610-77-9 [2]

Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H317

H410

 

 

 

015-157-00-0

foszfonsav; [1]

foszforos-sav [2]

237-066-7 [1]

233-663-1 [2]

13598-36-2 [1]

10294-56-1 [2]

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1A

H302

H314

GHS05

GHS07

Dgr

H302

H314

 

 

 

015-158-00-6

(η-ciklopenta-dienil)(η-kumenil)vas(1+)-hexafluorofoszfát(1-)

402-340-9

32760-80-8

Aquatic Chronic 3

H412

H412

 

 

 

015-159-00-1

hidroxifoszfonecetsav

405-710-8

23783-26-8

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

H302

H373 **

H314

H317

GHS08

GHS05

GHS07

Dgr

H302

H373 **

H314

H317

 

 

 

015-160-00-7

vanádium-pirofoszfát

406-260-5

58834-75-6

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H319

H317

H412

GHS07

Wng

H319

H317

H412

 

 

 

015-161-00-2

divanádium-pirofoszfát

407-130-0

65232-89-5

Acute Tox. 4 *

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H302

H318

H317

H411

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H302

H318

H317

H411

 

 

 

015-162-00-8

vanádium(IV)-oxid-hidrogén-foszfát-hemihidrát, lítium, cink, molibdén, vas és klór adalékkal

407-350-7

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 2

H332

H373 **

H318

H411

GHS08

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H332

H373 **

H318

H411

 

 

 

015-163-00-3

bisz(2,6-dimetoxibenzoil)-2,4,4-trimetilpentilfoszfin-oxid

412-010-6

145052-34-2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H317

H410

 

 

 

015-164-00-9

kálcium-P, P'-(1-hidroxietilén)bisz(hidrogén-foszfonát)dihidrát

400-480-5

36669-85-9

Aquatic Chronic 3

H412

H412

 

 

 

015-165-00-4

tiobisz(4,1-fenilén)-S, S,S',S'-tetrafenildiszulfónium-biszhexafluorfoszfát;

difenil(4-feniltiofenil)szulfónium-hexafluorantimonát keveréke

404-986-7

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H318

H400

H410

GHS05

GHS09

Dgr

H318

H410

 

 

 

015-166-00-X

3,9-bisz(2,6-di-terc-butil-4-metilfenoxi)-2,4,8,10- tetraoxa-3,9-difoszfaspiro[5.5]undekán

410-290-4

80693-00-1

Aquatic Chronic 4

H413

H413

 

 

 

015-167-00-5

3-(hidroxifenilfoszfinil)propánsav

411-200-6

14657-64-8

Eye Dam. 1

H318

GHS05

Dgr

H318

 

 

 

015-168-00-0

fosztiazát (ISO);

(RS)-S-szek-butil-O-etil-2-oxo-1,3-tiazolidin-3-il-tiofoszfát

98886-44-3

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H301

H312

H317

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H331

H301

H312

H317

H410

EUH070

 

 

015-169-00-6

tributiltetradecilfoszfónium-tetrafluoroborát

413-520-1

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H373 **

H314

H317

H400

H410

GHS08

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H302

H373 ** H314

H317

H410

 

 

 

015-170-00-1

a következő anyagok keveréke:

di-(1-oktán-N, N,N-trimetil-ammónium) oktil-foszfát;

1-oktán-N, N,N-trimetil-ammónium-di-oktil-foszfát;

1-oktán-N, N,N-trimetil-ammónium oktil-foszfát

407-490-9

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1B

H312

H302

H314

GHS05

GHS07

Dgr

H312

H302

H314

 

 

 

015-171-00-7

O, O,O-trisz(2(vagy 4)-C9-10-izoalkilfenil)-tiofoszfát

406-940-1

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411

 

 

 

015-172-00-2

bisz(izotridecilammónium)mono(di-(4-metilpent-2-iloxi)tiofoszforotionil-izopropil)-foszfát;

izotridecilammónium-bisz(di-(4- metilpent-2-iloxi)tiofoszforotionil-izopropil)-foszfát keveréke

406-240-6

Flam. Liq. 3

Skin Corr. 1B

Aquatic Chronic 2

H226

H314

H411

GHS02

GHS05

GHS09

Dgr

H226

H314

H411

 

 

 

015-173-00-8

metil-[2-(1,1-dimetiletil)-6-metoxipirimidin-4-il]etiltiofoszfonát

414-080-3

117291-73-3

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

 

 

015-174-00-3

1-klór-N,N-dietil-1,1-difenil-1-(fenilmetil)foszforamin

411-370-1

82857-68-9

Acute Tox. 3 *

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 2

H301

H318

H411

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H301

H318

H411

 

 

 

015-175-00-9

terc-butil(trifenilfoszforanilidén)-acetát

412-880-7

35000-38-5

Acute Tox. 3 *

STOT RE 2 *

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H301

H373 **

H319

H317

H411

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H301

H373 ** H319

H317

H411

 

 

 

015-176-00-4

P, P,P',P'-tetrakisz-(o-metoxifenil)propán-1,3-difoszfin

413-430-2

116163-96-3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

 

 

015-177-00-X

[(4-fenilbutil)hidroxifoszforil] ecetsav

412-170-7

83623-61-4

STOT RE 2 *

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

H373 **

H318

H317

GHS08

GHS05

Dgr

H373 ** H318

H317

 

 

 

015-178-00-5

(R)-α-feniletilammónium(-)-(1R, 2S)-(1,2-epoxipropil)foszfonát-monohidrát

418-570-8

25383-07-7

Repr. 2

Aquatic Chronic 2

H361f *** H411

GHS08

GHS09

Wng

H361f *** H411

 

 

 

015-179-00-0

tetrakisz-hidroximetilfoszfónium-klorid, karbamid és desztillált, hidrogénezett C16-18 helyen alkilaminezett viasz UVCB kondenzációs terméke

422-720-8

166242-53-1

Carc. 2

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H302

H373 **

H314

H317

H400

H410

GHS08

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H351

H302

H373 ** H314

H317

H410

 

 

 

015-180-00-6

[R-(R*,S*)]-[[2-metil-1-(1-oxopropoxi)propoxi]-(4-fenilbutil)foszfinil]ecetsav, (-)-cinkonidin (1:1) só

415-820-8

137590-32-0

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H318

H317

H412

GHS05

GHS07

Dgr

H318

H317

H412

 

 

 

015-181-00-1

foszfin

232-260-8

7803-51-2

Flam. Gas 1

Press. Gas

Acute Tox. 2 *

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

H220

H330

H314

H400

GHS02

GHS04

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H220

H330

H314

H400

 

 

U

015-182-00-7

tetrapropán-2-il (diklórmetán-diil)bisz(foszfonát)

430-630-5

10596-22-2

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

H302

H319

H317

GHS07

Wng

H302

H319

H317

 

 

 

015-183-00-2

(1-hidroxi-dodecilidén)difoszfonsav

425-230-2

16610-63-2

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H314

H400

H410

GHS05

GHS09

Dgr

H314

H410

 

 

 

015-184-00-8

glifozát sói, kivéve az e mellékletben külön szereplőket

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411

 

 

A

015-186-00-9

klórpirifosz-metil (ISO);

O, O-dimetil-O-3,5,6-triklór-2-piridil-tiofoszfát

227-011-5

5598-13-0

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H317

H410

 

M = 10000

 

015-187-00-4

tetranátrium(((2-hidroxi-etil)imino)bisz(metilén))biszfoszfonát, N-oxid;

trinátrium ((tetrahidro-2-hidroxi-4H-1,4,2-oxazafoszforin-4-il)-metil)foszfonát, N-oxid, P-oxid keveréke

417-540-1

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 2

H318

H411

GHS05

GHS09

Dgr

H318

H411

 

 

 

015-189-00-5

fenil-bisz(2,4,6-trimetilbenzoil)-foszfin-oxid

423-340-5

162881-26-7

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 4

H317

H413

GHS07

Wng

H317

H413

 

 

 

015-190-00-0

bisz(2,4-dikumilfenil)neopentil-difoszfit;

3,9-bisz[2,4-bisz(1-metil-1-feniletil)fenoxi]-2,4,8,10- tetraoxa-3,9-difoszfázpiro[5.5]undekán

421-920-2

154862-43-8

Aquatic Chronic 4

H413

H413

 

 

 

015-191-00-6

dodecildifenil-foszfát

431-760-5

27460-02-2

Skin Irrit. 2

Aquatic Chronic 3

H315

H412

GHS07

Wng

H315

H412

 

 

 

015-192-00-1

tetrakisz(2,6-dimetilfenil)-m-fenilén-bifoszfát

432-770-2

139189-30-3

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

015-193-00-7

trifenil(fenilmetil)foszfónium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluor-N-metil-1-butánszulfonamid (1:1)

442-960-7

332350-93-3

Acute Tox. 3 *

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H318

H400

H410

GHS05

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H318

H410

 

 

 

015-194-00-2

tetrabutil-foszfónium-nonafluor-bután-1-szulfonát

444-440-5

220689-12-3

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 3

H302

H412

GHS07

Wng

H302

H412

 

 

 

015-195-00-8

kálium-o-toluolfoszfonát;

kálium-m-toluolfoszfonát;

kálium-p-toluolfoszfonát keveréke

433-860-4

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H319

H317

H412

GHS07

Wng

H319

H317

H412

 

 

 

015-196-00-3

dimetil-(2-(hidroximetilkarbamoil)etil)foszfonát;

dietil-(2-(hidroximetilkarbamoil)etil)foszfonát;

metil-etil-(2-(hidroximetilkarbamoil)etil)foszfonát keveréke

435-960-3

Carc. 1B

Muta. 1B

Skin Sens. 1

H350

H340

H317

GHS08

GHS07

Dgr

H350

H340

H317

 

 

 

015-197-00-9

bisz(2,4,4-trimetilpentil)-ditiofoszfonsav

420-160-9

107667-02-7

Flam. Liq. 3

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1B

Aquatic Chronic 2

H226

H331

H302

H314

H411

GHS02

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H226

H331

H302

H314

H411

 

 

 

015-198-00-4

(4-fenilbutil)foszfinsav;

420-450-5

86552-32-1

Carc. 2

Eye Dam. 1

H351

H318

GHS05

GHS08

Dgr

H351

H318

 

 

 

015-199-00-X

trisz[2-klór-1-klórmetil)etil]-foszfát

237-159-2

13674-87-8

Carc. 2

H351

GSH08

Wng

H351

 

 

 

015-200-00-3

indium-foszfid

244-959-5

22398-80-7

Carc. 1B Repr. 2

STOT RE 1

H350

H361f

H372 (tüdő)

GHS08

Dgr

H350

H361f

H372 (tüdő)

 

STOT RE 1; H372: C ≥0,1  % Carc 1B;

H350: C

≥0,01  % STOT RE 2;

H373: 0,01  % ≤

C < 0,1  %

 

015-201-00-9

trixilil-foszfát

246-677-8

25155-23-1

Repr. 1B

H360F

GHS08

Dgr

H360F

 

 

 

015-202-00-4

trisz(nonil-fenil)-foszfit

247-759-6

26523-78-4

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H317

H410

 

 

 

015-203-00-X

difenil(2,4,6-trimetilbenzoil)foszfin-oxid

278-355-8

75980-60-8

Repr. 2

H361f (heresorvadást okoz)

GHS08

Wng

H361f (heresorvadást okoz)

 

 

 

016-001-00-4

hidrogén-szulfid;

kén-hidrogén

231-977-3

7783-06-4

Flam. Gas 1

Press. Gas

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

H220

H330

H400

GHS02

GHS04

GHS06

GHS09

Dgr

H220

H330

H400

 

 

U

016-002-00-X

bárium-szulfid

244-214-4

21109-95-5

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

H332

H302

H400

GHS07

GHS09

Wng

H332

H302

H400

EUH031

 

 

016-003-00-5

bárium-poliszulfidok

256-814-3

50864-67-0

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

H319

H335

H315

H400

GHS07

GHS09

Wng

H319

H335

H315

H400

EUH031

 

 

016-004-00-0

kálcium-szulfid

243-873-5

20548-54-3

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

H319

H335

H315

H400

GHS07

GHS09

Wng

H319

H335

H315

H400

EUH031

 

 

016-005-00-6

kálcium-poliszulfidok

215-709-2

1344-81-6

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

H319

H335

H315

H400

GHS07

GHS09

Wng

H319

H335

H315

H400

EUH031

 

 

016-006-00-1

dikálium-szulfid;

kálium-szulfid

215-197-0

1312-73-8

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

H314

H400

GHS05

GHS09

Dgr

H314

H400

EUH031

 

 

016-007-00-7

kálium-poliszulfidok

253-390-1

37199-66-9

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

H314

H400

GHS05

GHS09

Dgr

H314

H400

EUH031

 

 

016-008-00-2

ammónium-poliszulfidok

232-989-1

9080-17-5

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

H314

H400

GHS05

GHS09

Dgr

H314

H400

EUH031

EUH031: C ≥1 %

 

016-009-00-8

dinátrium-szulfid;

nátrium-szulfid

215-211-5

1313-82-2

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

H311

H302

H314

H400

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H311

H302

H314

H400

 

 

 

016-010-00-3

nátrium-poliszulfidok

215-686-9

1344-08-7

Acute Tox. 3 *

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

H301

H314

H400

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H301

H314

H400

EUH031

 

 

016-011-00-9

kén-dioxid

231-195-2

7446-09-5

Press. Gas

Acute Tox. 3 *

Skin Corr. 1B

H331

H314

GHS04

GHS06

GHS05

Dgr

H331

H314

 

*

U5

016-012-00-4

dikén-diklorid;

kén-monoklorid

233-036-2

10025-67-9

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1A

Aquatic Acute 1

H301

H332

H314

H400

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H301

H332

H314

H400

EUH014

EUH029

STOT SE 3; H335: C ≥ 1 %

 

016-013-00-X

kén-diklorid

234-129-0

10545-99-0

Skin Corr. 1B

STOT SE 3

Aquatic Acute 1

H314

H335

H400

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H314

H335

H400

EUH014

STOT SE 3; H335: C ≥ 5 %

 

016-014-00-5

kén-tetraklorid

13451-08-6

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

H314

H400

GHS05

GHS09

Dgr

H314

H400

EUH014

STOT SE 3; H335: C ≥ 5 %

 

016-015-00-0

tionil-diklorid;

tionil-klorid

231-748-8

7719-09-7

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1A

H332

H302

H314

GHS05

GHS07

Dgr

H332

H302

H314

EUH014

EUH029

STOT SE 3; H335: C ≥ 1 %

 

016-016-00-6

szulfuril-diklorid

232-245-6

7791-25-5

Skin Corr. 1B

STOT SE 3

H314

H335

GHS05

GHS07

Dgr

H314

H335

EUH014

 

 

016-017-00-1

klórszulfonsav

232-234-6

7790-94-5

Skin Corr. 1A

STOT SE 3

H314

H335

GHS05

GHS07

Dgr

H314

H335

EUH014

 

 

016-018-00-7

fluorszulfonsav

232-149-4

7789-21-1

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1A

H332

H314

GHS05

GHS07

Dgr

H332

H314

 

 

 

016-019-00-2

óleum … % SO3

Skin Corr. 1A

STOT SE 3

H314

H335

GHS05

GHS07

Dgr

H314

H335

EUH014

 

B

016-020-00-8

kénsav … %

231-639-5

7664-93-9

Skin Corr. 1A

H314

GHS05

Dgr

H314

 

Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 15 % Skin Irrit. 2; H315: 5 % ≤ C

< 15 %

Eye Irrit. 2; H319: 5 % ≤ C

< 15 %

B

016-021-00-3

metántiol;

metil-merkaptán

200-822-1

74-93-1

Flam. Gas. 1

Press. Gas

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H220

H331

H400

H410

GHS02

GHS04

GHS06

GHS09

Dgr

H220

H331

H410

 

 

U

016-022-00-9

etántiol;

etil-merkaptán

200-837-3

75-08-1

Flam. Liq. 2

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H225

H332

H400

H410

GHS02

GHS07

GHS09

Dgr

H225

H332

H410

 

 

 

016-023-00-4

dimetil-szulfát

201-058-1

77-78-1

Carc. 1B

Muta. 2

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

H350

H341

H330

H301

H314

H317

GHS06

GHS08

GHS05

Dgr

H350

H341

H330

H301

H314

H317

 

Carc. 1B; H350: C ≥ 0,01  % Muta. 2 H341: C ≥ 0,01  % STOT SE 3; H335: C ≥ 5 %

 

016-024-00-X

dimexano(ISO); bisz(metoxitiokarbonil)diszulfid

215-993-8

1468-37-7

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

 

 

016-025-00-5

diszul (ISO);

2-(2,4-diklórfenoxi)etil-hidrogén-szulfát;

2,4-DES

205-259-5

149-26-8

Acute Tox. 4 *

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

H302

H315

H318

GHS05

GHS07

Dgr

H302

H315

H318

 

 

 

016-026-00-0

szulfamidsav;

szulfaminsav;

szulfaminsav

226-218-8

5329-14-6

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

Aquatic Chronic 3

H319

H315

H412

GHS07

Wng

H319

H315

H412

 

 

 

016-027-00-6

dietil-szulfát

200-589-6

64-67-5

Carc. 1B

Muta. 1B

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1B

H350

H340

H332

H312

H302

H314

GHS05

GHS08

GHS07

Dgr

H350

H340

H332

H312

H302

H314

 

 

 

016-028-00-1

nátrium-ditionit;

nátrium-hidroszulfit

231-890-0

7775-14-6

Self-heat. 1

Acute Tox. 4 *

H251

H302

GHS02

GHS07

Dgr

H251

H302

EUH031

 

 

016-029-00-7

p-toluolszulfonsav (kénsav (H2SO4) tartalom több mint 5 %)

Skin Corr. 1B

H314

GHS05

Dgr

H314

 

Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 25 % Skin Irrit. 2; H315: 10 % ≤ C < 25 %

Eye Irrit. 2; H319: 10 % ≤ C < 25 %

 

016-030-00-2

p-toluolszulfonsav (kénsav (H2SO4) tartalom max. 5 %)

203-180-0

104-15-4

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

H319

H335

H315

GHS07

Wng

H319

H335

H315

 

STOT SE 3; H335: C ≥ 20 %

 

016-031-00-8

tetrahidrotiofén-1,1-dioxid; szulfolán

204-783-1

126-33-0

Acute Tox. 4 *

H302

GHS07

Wng

H302

 

 

 

016-032-00-3

1,3-propánszulton;

1,2-oxatiolán-2,2-dioxid

214-317-9

1120-71-4

Carc. 1B

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H350

H312

H302

GHS08

GHS07

Dgr

H350

H312

H302

 

Carc. 1B; H350: C ≥ 0,01  %

 

016-033-00-9

dimetilszulfamoil-klorid

236-412-4

13360-57-1

Carc. 1B

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1B

H350

H330

H312

H302

H314

GHS06

GHS05

GHS08

Dgr

H350

H330

H312

H302

H314

 

 

 

016-034-00-4

tetranátrium-3,3’-[piperazin-1,4-diilbisz[(6-klór-1,3,5-triazin-2,4,-diil)imino(2-acetamido)-4,1-fenilénazo]]bisz(naftalin-1,5-diszulfonát)

400-010-9

81898-60-4

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

016-035-00-X

pentanátrium-5-anilino-3-(4-(4-(6-klór-4-(3-szulfonátoanilino)-1,3,5-triazin-2-ilamino)-2,5-dimetilfenilazo)-2,5- diszulfonátofenilazo)-4- hidroxinaftalin-2,7-diszulfonát

400-120-7

Eye Irrit. 2

H319

GHS07

Wng

H319

 

 

 

016-036-00-5

tetranátrium-5-(4,6-diklór-5-cianopirimidin-2-ilamino)-4-hidroxi-2,3-azodinaftalin -1,2,5,7-diszulfonát

400-130-1

Resp. Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H334

H411

GHS08

GHS09

Dgr

H334

H411

 

 

 

016-037-00-0

dinátrium-1-amino-4-(4-benzolszulfonamido-3-szulfonátoanilino)antrakinon-2-szulfonát

400-350-8

85153-93-1

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 3

H318

H412

GHS05

Dgr

H318

H412

 

 

 

016-038-00-6

dinátrium-6-((4-klór-6-(N- metil)-2-toluidino)-1,3,5-triazin-2-ilamino)-1-hidroxi-2- (4-metoxi-2-szulfonátofenilazo)-naftalin-3-szulfonát

400-380-1

86393-35-3

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

016-039-00-1

tetranátrium-2-(6-klór-4-(4-(2,5-dimetil-4-(2,5-diszulfonátofenilazo)

fenilazo)-3-ureidoanilino)-1,3,5-triazin-2-ilamino)benzol-1,4-diszulfonát

400-430-2

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

016-040-00-7

a következő anyagok keveréke:

dinátrium-6- (2,4-dihidroxifenilazo)-3-(4-(4-(2,4-dihidroxifenilazo)anilino)-3-szulfonátofenilazo)-4-hidroxinaftalin-2-szulfonát és dinátrium-6-(2,4-diaminofenilazo)-3-(4-(4-(2,4-diaminofenilazo)anilino)-3-szulfonátofenilazo)-4-hidroxinaftalin-2-szulfonát és trinátrium 6-(2,4-dihidroxifenilazo)-3-(4-(4-(7-(2,4-dihidroxifenilazo)-1-hidroxi-3- szulfonáto-2-naftilazo)anilino)-3-szulfonátofenilazo)-4-hidroxinaftalin-2-szulfonát

400-570-4

Eye Irrit. 2

H319

GHS07

Wng

H319

 

 

 

016-041-00-2

kálcium-2,5-diklór-4-(4-((5-klór-4-metil-2-szulfonátofenil)azo)-5-hidroxi-3-metilpirazol-1-il)benzolszulfonát

400-710-4

Acute Tox. 4 *

H332

GHS07

Wng

H332

 

 

 

016-042-00-8

tetranátrium-5-benzamido-3-(5-(4-fluor-6-(1-szulfonáto-2- naftilamino)-1,3,5-triazin-2- ilamino)-2-szulfonátofenilazo)-4-hidroxinaftalin-2,7-diszulfonát

400-790-0

85665-97-0

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

H319

H315

H317

GHS07

Wng

H319

H315

H317

 

 

 

016-043-00-3

dilítium-6-acetamido-4-hidroxi-3-(4-((2-szulfonátooxi)etilszulfonil)fenilazo)naftalin-2-szulfonát

401-010-1

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

016-044-00-9

dinátrium-S, S-hexán-1,6-diil-di(tioszulfát)-dihidrát

401-320-7

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H317

H412

GHS07

Wng

H317

H412

 

 

 

016-045-00-4

lítium-nátrium-hidrogén-4-amino-6-[5-(5-klór-2,6-difluorpirimidin-4-ilamino)-2-szulfonátofenilazo]-5-hidroxi-3-[4-[2-(szulfonátooxi)etilszolfonil])fenilazo]naftalin-2,7-diszulfonát

401-560-2

108624-00-6

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

016-046-00-X

nátrium-hidrogén-szulfát

231-665-7

7681-38-1

Eye Dam. 1

H318

GHS05

Dgr

H318

 

 

 

016-047-00-5

hexanátrium-7-[4-[4-[4-(2,5-diszulfonátoanilino)-6-fluor-1,3,5-triazin-2-ilamino]-2-metilfenilazo]-7-szulfonátonaftilazo]naftalin-1,3,5-triszulfonát

401-650-1

85665-96-9

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

016-048-00-0

nátrium-3,5-diklór-2-(5-ciano-2,6-bisz(3-hidroxipropilamino)-4-metilpiridin-3-ilazo)benzolszulfonát

401-870-8

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 3

H318

H412

GHS05

Dgr

H318

H412

 

 

 

016-049-00-6

kálcium-oktadecilxilolszulfonát

402-040-8

Skin Corr. 1B

Aquatic Chronic 2

H314

H411

GHS05

GHS09

Dgr

H314

H411

 

 

 

016-050-00-1

kálium-nátrium-5-(4-klór-6-(N-(4-(4-klór-6-(5-hidroxi-2,7-diszulfonáto-6-(2-szulfonátofenilazo)-4-naftilamino)-1,3,5-triazin-2-ilamino) fenil-N-metil)amino)-1,3,5- triazin-2-ilamino)-4-hidroxi-3-(2-szulfonátofenilazo)naftalin-2,7-diszulfonát

402-150-6

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

H319

H317

GHS07

Wng

H319

H317

 

 

 

016-051-00-7

trinátrium-7-[4-[6-fluor-4-[2-(2-vinilszulfoniletoxi)etilamino]-1,3,5-triazin-2-ilamino]-2-ureidofenilazo]naftalin-1,3,6-triszulfonát

402-170-5

106359-91-5

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

016-052-00-2

benziltributilammónium-4-hidroxinaftalin-1-szulfonát

402-240-5

102561-46-6

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H332

H411

GHS07

GHS09

Wng

H332

H411

 

 

 

016-053-00-8

(C16 vagy C18-n-alkil)(C16 vagy C18-n-alkil)ammónium-2-((C16 vagy C18-n-alkil)(C16 vagy C18-n-alkil)karbamoil)benzolszulfonát

402-460-1

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 4

H315

H317

H413

GHS07

Wng

H315

H317

H413

 

 

 

016-054-00-3

nátrium-4-(2,4,4-trimetilpentilkarboniloxi)-benzolszulfonát

400-030-8

Acute Tox. 3 *

STOT RE 1

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Sens. 1

H331

H372 **

H302

H319

H335

H317

GHS06

GHS08

Dgr

H331

H372 ** H302

H319

H335

H317

 

 

 

016-055-00-9

tetranátrium-4-amino-3,6-bisz[5-[6-klór-4-(2-hidroxietilamino)-1,3,5-triazin-2-ilamino]-2-szulfonátofenilazo]-5-hidroxinaftalin-2,7-szulfonát (> 35 % nátrium-kloridot és nátrium-acetátot tartalmaz)

400-510-7

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

H318

H317

GHS05

GHS07

Dgr

H318

H317

 

 

 

016-056-00-4

kálium-hidrogén-szulfát

231-594-1

7646-93-7

Skin Corr. 1B

STOT SE 3

H314

H335

GHS05

GHS07

Dgr

H314

H335

 

 

 

016-057-00-X

sztirol-4-szulfonil-klorid

404-770-2

2633-67-2

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

H315

H318

H317

GHS05

GHS07

Dgr

H315

H318

H317

 

 

 

016-058-00-5

tionil-klorid reakcióterméke 1,3,4-tiadiazol-2,5-ditiollal, terc-nonánetiollal és C12-14-terc-alkil-aminnal

404-820-3

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H315

H317

H412

GHS07

Wng

H315

H317

H412

 

 

 

016-059-00-0

N, N,N',N'-tetrametil-ditiobisz(etilén)diamin-dihidroklorid

405-300-9

17339-60-5

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H319

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H319

H317

H410

 

 

 

016-060-00-6

diammónium-peroxodiszulfát; ammónium-perszulfát

231-786-5

7727-54-0

Ox. Sol. 3

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

H272

H302

H319

H335

H315

H334

H317

GHS03

GHS08

GHS07

Dgr

H272

H302

H319

H335

H315

H334

H317

 

 

 

016-061-00-1

dikálium-peroxodiszulfát;

kálium-perszulfát

231-781-8

7727-21-1

Ox. Sol. 3

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

H272

H302

H319

H335

H315

H334

H317

GHS03

GHS08

GHS07

Dgr

H272

H302

H319

H335

H315

H334

H317

 

 

 

016-062-00-7

benszultap (ISO);

1,3-bisz(fenilszulfoniltio)-2-(N,N-dimetilamino)propán

17606-31-4

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

 

 

016-063-00-2

nátrium-metabiszulfit

231-673-0

7681-57-4

Acute Tox. 4 *

Eye Dam. 1

H302

H318

GHS05

GHS07

Dgr

H302

H318

EUH031

 

 

016-064-00-8

nátrium-hidrogén-szulfit . %;

nátrium-biszulfit . . . %

231-548-0

7631-90-5

Acute Tox. 4 *

H302

GHS07

Wng

H302

EUH031

 

B

016-065-00-3

nátrium-1-amino-4-[2-metil-5-(4-metilfenilszulfonilamino)fenilamino]antrakinon-2-szulfonát

400-100-8

84057-97-6

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411

 

 

 

016-066-00-9

tetranátrium-[5-((4-amino-6-klór-1,3,5-triazin-2-il)amino)-2-((2-hidroxi-3,5-diszulfonátofenilazo)-2-szulfonátobenzilidén-hidrazino)benzoát]réz(II)

404-070-7

116912-62-0

Aquatic Chronic 3

H412

H412

 

 

 

016-067-00-4

(4-metilfenil)mezitilén-szulfonát

407-530-5

67811-06-7

Aquatic Chronic 4

H413

H413

 

 

 

016-068-00-X

nátrium-3,5-bisz(tetradeciloxikarbonil)benzolszulfinát

407-720-8

155160-86-4

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H317

H411

GHS07

GHS09

Wng

H317

H411

 

 

 

016-069-00-5

3,5-bisz(tetradeciloxikarbonil)benzolszulfinsav

407-990-7

141915-64-2

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H317

H411

GHS07

GHS09

Wng

H317

H411

 

 

 

016-070-00-0

4-benziloxi-4'-(2,3-epoxi-2-metilprop-1-iloxi)difenilszulfon

408-220-2

Aquatic Chronic 4

H413

H413

 

 

 

016-071-00-6

trinátrium-3-amino-6,13-diklór-10-[[3-[[4-klór-6-(2-szulfofenilamino)-1,3,5-triazin-2-il]amino]propil]amino]-4,11-

trifenoxidioxazin-diszulfonát

410-130-3

136248-03-8

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

016-072-00-1

3-amino-4-hidroxi-N-(2-metoxietil)-benzolszulfonamid

411-520-6

112195-27-4

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H318

H317

H411

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H318

H317

H411

 

 

 

016-073-00-7

tetrakisz(fenilmetil)tioperoxidi(karbotioamid)

404-310-0

10591-85-2

Aquatic Chronic 4

H413

H413

 

 

 

016-074-00-2

6-fluor-2-metil-3-(4-metiltiobenzil)indén

405-410-7

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H315

H318

H317

H411

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H315

H318

H317

H411

 

 

 

016-075-00-8

2,2'-diallil-4,4'-szulfonildifenol

411-570-9

41481-66-7

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H317

H411

GHS07

GHS09

Wng

H317

H411

 

 

 

016-076-00-3

2,3-bisz[(2-merkaptoetil)tio]-1-propántiol

411-290-7

131538-00-6

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H373 ** H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H302

H373 ** H410

 

 

 

016-077-00-9

2-klór-p-toluolszulfoklorid

412-890-1

42413-03-6

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H314

H317

H412

GHS05

GHS07

Dgr

H314

H317

H412

 

 

 

016-078-00-4

4-metil-N, N-bisz(2-(((4-metilfenil)szulfonil)amino)etil)benzolszulfonamid

413-300-5

56187-04-3

Aquatic Chronic 4

H413

 

 

 

 

016-079-00-X

N, N-bisz(2-(p-toluolszulfoniloxi)etil)-p-toluolszulfonamid

412-920-3

16695-22-0

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 4

H317

H413

GHS07

Wng

H317

H413

 

 

 

016-080-00-5

nátrium-2-anilino-5-[2-nitro-4-(N-fenilszulfamoil)]anilinobenzol-szulfonát

412-320-1

31361-99-6

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 3

H318

H412

GHS05

Dgr

H318

H412

 

 

 

016-081-00-0

hexahidrociklopenta[c]pirrol-1-(1H)-ammónium-N-etoxikarbonil-N-(p-tolilszulfonil)azanid

418-350-1

Muta. 2

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H341

H302

H319

H317

H411

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H341

H302

H319

H317

H411

 

 

 

016-082-00-6

etoxiszulfuron (ISO);

1-(4,6-dimetoxipirimidin-2-il)-3-(2-etoxifenoxiszulfonil)urea

126801-58-9

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

 

 

016-083-00-1

acibenzolar-S-metil; benzo[1,2,3]tiadiazol-7-tiokarbonsav S-metil-észter

420-050-0

135158-54-2

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H319

H335

H315

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H319

H335

H315

H317

H410

 

 

 

016-084-00-7

proszulfuron (ISO);

1-(4-metoxi-6-metil-1,3,5-triazin-2-il)-3-[2-(3,3,3-trifluoropropil)fenilszulfonil]karbamid

94125-34-5

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

M=100

 

016-085-00-2

flazaszulfuron (ISO);

1-(4,6-dimetoxipirimidin-2-il)-3-(3-trifluormetil-2-piridilszulfonil)karbamid

104040-78-0

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

 

 

016-086-00-8

tetranátrium-10-amino-6,13- diklór-3-(3-(4-(2,5-diszulfonátoanilino)-6-fluor-1,3,5-triazin-2-ilamino)prop-3- ilamino)-5,12-dioxa-7,14-diazapentacén-4,11-diszulfonát

402-590-9

109125-56-6

Eye Dam. 1

H318

GHS05

Dgr

H318

 

 

 

016-087-00-3

tiobisz(4,1-fenilén)-S, S,S',S'-tetrafenildiszulfónium-biszhexafluorfoszfát;

difenil(4-feniltiofenil)szulfónium-hexafluorofoszfát;

propilén-karbonát keveréke

403-490-8

104558-95-4

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H319

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H319

H317

H410

 

 

 

016-088-00-9

4-(bisz(4-dietilamino)fenil)metil)benzol-1,2-dimetánszulfonsav

407-280-7

71297-11-5

Aquatic Chronic 3

H412

H412

 

 

 

016-089-00-4

5,5',6,6',7,7'-hexahidroxi-3,3,3',3'-tetrametil-1,1'-spirobiindán és 2-diazo-1,2-dihidro-1-oxo-5-szulfonaftalin észtereinek keveréke

413-840-1

Self-react. C ****

Aquatic Chronic 4

H242

H413

GHS02

Dgr

H242

H413

 

 

 

016-090-00-X

4-metil-N-(metilszulfonil)benzolszulfonamid

415-040-8

14653-91-9

Acute Tox. 4 *

STOT SE 3

Eye Dam. 1

H302

H335

H318

GHS05

GHS07

Dgr

H302

H335

H318

 

 

 

016-091-00-5

C12-14-terc-alkil-ammónium-1-amino-9,10-dihidro-9,10-dioxo-4-(2,4,6-trimetilanilino)- antracén-2-szulfonát

414-110-5

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H318

H400

H410

GHS05

GHS09

Dgr

H318

H410

 

 

 

016-092-00-0

4,7-bisz(merkaptometil)-3,6,9-tritia-1,11-undekánditiol;

4,8-bisz(merkaptometil)-3,6,9- tritia-1,11-undekánditiol;

5,7-bisz(merkaptometil)-3,6,9-tritia-1,11-undekánditiol keveréke

427-050-1

Repr. 2

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361f

H315

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361f

H315

H317

H410

 

 

 

016-093-00-6

4-(7-hidroxi-2,4,4-trimetil-2-kromanil)rezorcin-4-il-trisz(6-diazo-5,6- dihidro-5-oxonaftalin-1- szulfonát);

4-(7-hidroxi-2,4,4-trimetil-2-kromanil)rezorcin bisz(6-diazo-5,6-dihidro-5-oxonaftalin-1-szulfonát) (2:1 arányú) keveréke

414-770-4

140698-96-0

Self-react. C ****

Carc. 2

H242

H351

GHS02

GHS08

Dgr

H242

H351

 

 

 

016-094-00-1

kén

231-722-6

7704-34-9

Skin Irrit. 2

H315

GHS07

Wng

H315

 

 

 

016-095-00-7

4,4′-metilén-bisz[2-(4-hidroxibenzil)-3,6-dimetilfenol] és 6-diazo-5,6-dihidro-5-oxonaftalin-szulfonát (1:2) reakciótermékének;

4,4′-metilén-bisz[2-(4-hidroxibenzil)-3,6-dimetilfenol] és 6-diazo-5,6-dihidro-5-oxonaftalin-szulfonát (1:3) reakciótermékének keveréke

417-980-4

Self-react. C ****

Carc. 2

H242

H351

GHS02

GHS08

Dgr

H242

H351

 

 

 

016-096-00-2

tifenszulfuron-metil (ISO);

metil-3-(4-metoxi-6-metil-1,3,5-triazin-2-ilkarbamoilszulfamoil)tiofén-2-karboxilát

79277-27-3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

 

 

016-097-00-8

1-amino-2-metil-2- propántiol-hidroklorid

434-480-1

32047-53-3

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H302

H314

H317

H412

GHS05

GHS07

Dgr

H302

H314

H317

H412

 

 

 

017-001-00-7

klór

231-959-5

7782-50-5

Ox. Gas 1

Press. Gas

Acute Tox. 3 *

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

H270

H331

H319

H335

H315

H400

GHS03

GHS04

GHS06

GHS09

Dgr

H270

H331

H319

H335

H315

H400

 

M = 100

U

017-002-00-2

hidrogén-klorid (gáz)

231-595-7

7647-01-0

Press. Gas

Acute Tox. 3 *

Skin Corr. 1A

H331

H314

GHS04

GHS06

GHS05

Dgr

H331

H314

 

 

U5

017-002-01-X

hidrogén-klorid … %

231-595-7

Skin Corr. 1B

STOT SE 3

H314

H335

GHS05

GHS07

Dgr

H314

H335

 

Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 25 % Skin Irrit. 2; H315: 10 % ≤ C < 25 %

EyeIrrit. 2; H319: 10 % ≤ C < 25 %

STOT SE 3; H335: C ≥ 10 %

B

017-003-00-8

bárium-klorát

236-760-7

13477-00-4

Ox. Sol. 1

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H271

H332

H302

H411

GHS03

GHS07

GHS09

Dgr

H271

H332

H302

H411

 

 

 

017-004-00-3

kálium-klorát

223-289-7

3811-04-9

Ox. Sol. 1

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H271

H332

H302

H411

GHS03

GHS07

GHS09

Dgr

H271

H332

H302

H411

 

 

 

017-005-00-9

nátrium-klorát

231-887-4

7775-09-9

Ox. Sol. 1

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H271

H302

H411

GHS03

GHS07

GHS09

Dgr

H271

H302

H411

 

 

 

017-006-00-4

perklórsav … %

231-512-4

7601-90-3

Ox. Liq. 1

Skin Corr. 1A

H271

H314

GHS03

GHS05

Dgr

H271

H314

 

Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 50 % Skin Corr. 1B; H314: 10 % ≤ C < 50 %

Skin Irrit. 2; H315: 1 % ≤ C

< 10 %

Eye Irrit. 2; H319: 1 % ≤ C

< 10 %

Ox. Liq. 1; H271: C > 50 %:

Ox. Liq. 2; H272: C ≤ 50 %:

B

017-007-00-X

bárium-perklorát

236-710-4

13465-95-7

Ox. Sol. 1

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H271

H332

H302

GHS03

GHS07

Dgr

H271

H332

H302

 

 

 

017-008-00-5

kálium-perklorát

231-912-9

7778-74-7

Ox. Sol. 1

Acute Tox. 4 *

H271

H302

GHS03

GHS07

Dgr

H271

H302

 

 

 

017-009-00-0

ammónium-perklorát

232-235-1

7790-98-9

Expl. 1.1

Ox. Sol. 1

H201

H271

GHS01

Dgr

H201

H271

 

 

T

017-010-00-6

nátrium-perklorát

231-511-9

7601-89-0

Ox. Sol. 1

Acute Tox. 4 *

H271

H302

GHS03

GHS07

Dgr

H271

H302

 

 

 

017-011-00-1

nátrium-hipoklorit, oldat … % aktív klór

231-668-3

7681-52-9

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

H314

H400

GHS05

GHS09

Dgr

H314

H400

EUH031

EUH031: C ≥5 %

B

017-012-00-7

kálcium-hipoklorit

231-908-7

7778-54-3

Ox. Sol. 2

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

H272

H302

H314

H400

GHS03

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H272

H302

H314

H400

EUH031

Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 5 % Skin Irrit. 2; H315: 1 % ≤ C

< 5 %

Eye Dam.1; H318: 3 % ≤ C

< 5 %

Eye Irrit. 2; H319: 0,5  % ≤ C < 3 %

M = 10

T

017-013-00-2

kálcium-klorid

233-140-8

10043-52-4

Eye Irrit. 2

H319

GHS07

Wng

H319

 

 

 

017-014-00-8

ammónium-klorid

235-186-4

12125-02-9

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

H302

H319

GHS07

Wng

H302

H319

 

 

 

017-015-00-3

(2-(aminometil)fenil)acetil-klorid-hidroklorid

417-410-4

61807-67-8

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1A

Skin Sens. 1

H302

H314

H317

GHS05

GHS07

Dgr

H302

H314

H317

 

 

 

017-016-00-9

metiltrifenilfoszfónium-klorid

418-400-2

1031-15-8

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 2

H312

H302

H315

H318

H411

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H312

H302

H315

H318

H411

 

 

 

017-017-00-4

(Z)-13-dokozenil-N,N-bisz(2- hidroxietil)-N-metil-ammónium-klorid

426-210-6

120086-58-0

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H314

H400

H410

GHS05

GHS09

Dgr

H314

H410

 

 

 

017-018-00-X

N, N,N-trimetil-2,3-bisz(sztearoiloxi)propil-ammónium-klorid

405-660-7

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411

 

 

 

017-019-00-5

(R)-1,2,3,4-tetrahidro-6,7-dimetoxi-1-veratrilizokinolin-hidroklorid

415-110-8