20.3.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 77/4


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/455 RENDELETE

(2018. március 16.)

a halak és rákfélék betegségeit vizsgáló uniós referencialaboratórium további kötelezettségeinek és feladatainak meghatározásáról és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VII. mellékletének módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állategészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló, 2004. április 29-i 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 32. cikke (5) és (6) bekezdésére,

tekintettel a tenyésztett víziállatokra és az azokból származó termékekre vonatkozó állategészségügyi követelményekről és a víziállatokban előforduló egyes betegségek megelőzéséről és az azok elleni védekezésről szóló, 2006. október 24-i 2006/88/EK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 55. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 882/2004/EK rendelet meghatározza az élelmiszereket és a takarmányokat, valamint az állategészségügyi kérdéseket vizsgáló uniós referencialaboratóriumok általános feladatait, kötelezettségeit és a velük szemben támasztott követelményeket. Az állategészségügyi kérdéseket, illetve élő állatokat vizsgáló uniós referencialaboratóriumokat a 882/2004/EK rendelet VII. mellékletének II. része sorolja fel. A szóban forgó melléklet II. részének 15. pontja a Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas) (Egyesült Királyság, Weymouth) laboratóriumot sorolja fel a rákfélék betegségeit vizsgáló uniós referencialaboratóriumként.

(2)

A 2006/88/EK irányelv meghatározza a tenyésztett víziállatok és az azokból származó termékek forgalomba hozatalára, behozatalára és az Unión keresztül történő átszállítására vonatkozó állategészségügyi követelményeket, valamint a víziállatokban előforduló egyes betegségekkel szembeni bizonyos minimális megelőzési és védekezési intézkedéseket. A 2006/88/EK irányelv 55. cikkének (1) bekezdése rendelkezik az irányelv szempontjából releváns víziállat-betegségeket vizsgáló uniós referencialaboratóriumok kijelöléséről.

(3)

A 737/2008/EK bizottsági rendelet (3) a Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas), Weymouth Laboratory (Egyesült Királyság) intézményt jelölte ki a rákfélék betegségeit vizsgáló uniós referencialaboratóriumként a 2008. július 1-jétől2018. június 30-ig tartó időszakra. A 2006/88/EK irányelv 55. cikkének (3) bekezdése a szóban forgó laboratórium által ellátott feladatok felülvizsgálatáról rendelkezik.

(4)

Az Egyesült Királyság által az Európai Unióról szóló szerződés 50. cikke alapján tett bejelentés következményeként a Cefas 2018. július 1-jét követően már nem töltheti be a rákfélék betegségeit vizsgáló uniós referencialaboratórium szerepét.

(5)

A szakértelem, a laboratóriumi kapacitás és a nemzeti referencialaboratóriumokkal való kapcsolattartás tekintetében érvényesülő szinergiákra tekintettel indokolt, hogy a halbetegségeket vizsgáló uniós referencialaboratórium vállalja át a rákfélék betegségeit vizsgáló uniós referencialaboratórium feladatait.

(6)

A halbetegségeket vizsgáló uniós referencialaboratóriumként kijelölt „Danmarks Tekniske Universitet, Veterinærinstituttet Afdeling for Diagnostik og Beredskab – Fiskesygdomme, 2800 Kgs. Lyngby, Danmark” laboratóriumnak ezért át kell vállalnia a rákfélék betegségeit vizsgáló uniós referencialaboratórium feladatait.

(7)

A halak és rákfélék betegségeit vizsgáló uniós referencialaboratórium feladatait ellátó DTU Veterinærinstituttet Afdeling for Diagnostik og Beredskab – Fiskesygdomme intézményt kell a rákfélék betegségeit vizsgáló uniós referencialaboratóriumként kijelölni a 2018. július 1-jétől2023. június 30-ig tartó időszakra. Ezenkívül az említett intézményt fel kell sorolni a 882/2004/EK rendelet VII. mellékletének II. részében. A 882/2004/EK rendelet VII. mellékletének II. részét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(8)

Annak érdekében, hogy biztosítani lehessen a rákfélék betegségeit vizsgáló uniós referencialaboratórium tevékenységeinek zökkenőmentes folytonosságát, helyénvaló rendelkezni az e rendeletben előírt intézkedések alkalmazásának kezdő napjáról.

(9)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A rákfélék betegségeit vizsgáló uniós referencialaboratórium feladatait 2018. július 1-jétől2023. június 30-ig a Danmarks Tekniske Universitet, Veterinærinstituttet Afdeling for Diagnostik og Beredskab – Fiskesygdomme (2800 Kgs. Lyngby, Dánia) látja el.

2. cikk

A 882/2004/EK rendelet VII. mellékletének II. része a következőképpen módosul:

1.

a 6. pont helyébe a következő szöveg lép:

„6.

A halak és rákfélék betegségeit vizsgáló uniós referencialaboratórium

Danmarks Tekniske Universitet

Veterinærinstituttet

Afdeling for Diagnostik og Beredskab – Fiskesygdomme, Kemitorvet, Bygning 202

2800 Kgs. Lyngby

Dánia”

2.

a 15. pontot el kell hagyni.

3. cikk

Ez a rendelet 2018. július 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. március 16-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 165., 2004.4.30., 1. o.

(2)  HL L 328., 2006.11.24., 14. o.

(3)  A Bizottság 737/2008/EK rendelete (2008. július 28.) a rákfélék betegségeit, a veszettséget és a szarvasmarha-tuberkulózist vizsgáló közösségi referencialaboratóriumok kijelöléséről, a veszettséget és a szarvasmarha-tuberkulózist vizsgáló közösségi referencialaboratóriumok számára további kötelezettségek és feladatok meghatározásáról, valamint a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VII. mellékletének módosításáról (HL L 201., 2008.7.30., 29. o.).