15.3.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 72/13


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/400 RENDELETE

(2018. március 14.)

az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1126/2008/EK rendeletnek az IAS 40 nemzetközi számviteli standard tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a nemzetközi számviteli standardok alkalmazásáról szóló, 2002. július 19-i 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 3. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1126/2008/EK bizottsági rendelettel (2) elfogadásra kerültek egyes, 2008. október 15-én érvényben lévő nemzetközi standardok és értelmezések.

(2)

2016. december 8-án a Nemzetközi Számviteli Standard Testület (IASB) közzétette az IAS 40 Befektetési célú ingatlan nemzetközi számviteli standard (IAS) módosításait. A módosítások tisztázzák, hogy a társaságok az ingatlanokat mikor sorolhatják át a „befektetési célú ingatlan” kategóriába (vagy abból vissza).

(3)

Az Európai Pénzügyi Beszámolási Tanácsadó Csoporttal folytatott konzultációt követően a Bizottság megállapította, hogy az IAS 40 nemzetközi számviteli standard módosításai megfelelnek az 1606/2002/EK rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében megállapított elfogadási kritériumoknak.

(4)

Az 1126/2008/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Számviteli Szabályozó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1126/2008/EK rendelet mellékletében az IAS 40 Befektetési célú ingatlan nemzetközi számviteli standard e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Az 1. cikkben említett módosításokat minden társaságnak legkésőbb a 2018. január 1-jén vagy azt követően kezdődő első pénzügyi éve kezdőnapjától alkalmaznia kell.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. március 14-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 243., 2002.9.11., 1. o.

(2)  A Bizottság 1126/2008/EK rendelete (2008. november 3.) az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról (HL L 320., 2008.11.29., 1. o.).


MELLÉKLET

Befektetési célú ingatlanok átsorolása

(Az IAS 40 standard módosításai)

Az IAS 40 Befektetési célú ingatlan standard módosításai

Az 57–58. bekezdés módosul.

ÁTSOROLÁSOK

57.

A gazdálkodó egység valamely ingatlant akkor, és csak akkor sorol át a befektetési célú ingatlanok kategóriájába vagy kategóriájából, ha annak használati célja megváltozik. A használati cél megváltozása akkor következik be, ha az ingatlan újonnan felel meg, vagy már nem felel meg a befektetési célú ingatlan fogalmának, és a használati cél megváltozása bizonyítható. A vezetésnek az ingatlan használati célja megváltoztatására irányuló szándéka önmagában nem szolgáltat bizonyítékot a használati cél megváltozására. A használati cél megváltozását bizonyítja például:

a)

a befektetési célú ingatlanok közül a saját használatú ingatlanokhoz történő átsorolás tekintetében a saját használat – vagy a saját használat céljából történő fejlesztés – megkezdése;

b)

a befektetési célú ingatlanok közül a készletekhez történő átsorolás tekintetében a későbbi eladás céljából történő fejlesztés megkezdése;

c)

a saját használatú ingatlanok közül a befektetési célú ingatlanokhoz történő átsorolás tekintetében a saját használat befejezése; valamint

d)

a készletek közül a befektetési célú ingatlanokhoz történő átsorolás tekintetében a másik fél részére történő operatív lízingbe adás megkezdése.

e)

[Törölve]

58.

Ha a gazdálkodó egység úgy dönt, hogy fejlesztés nélkül idegeníti el a befektetési célú ingatlant, akkor a gazdálkodó egység az ingatlant továbbra is befektetési célú ingatlanként kezeli annak kivezetéséig (pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásból történő eltávolításáig), és azt nem sorolja át a készletek közé. Hasonlóképpen, ha a gazdálkodó egység egy meglévő befektetési célú ingatlan átalakítását abból a célból kezdi meg, hogy azt a jövőben továbbra is befektetési célú ingatlanként hasznosítsa, az ingatlan befektetési célú ingatlan marad, és az átalakítás idejére nem kell átsorolni a saját használatú ingatlanok közé.

A standard kiegészül a 84C–84E. bekezdéssel és a kapcsolódó címmel, továbbá a 85G. bekezdéssel.

ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

Befektetési célú ingatlanok átsorolása

84C.

A 2016 decemberében kibocsátott Befektetési célú ingatlanok átsorolása (Az IAS 40 standard módosításai) módosította az 57–58. bekezdést. A gazdálkodó egység a módosításokat a használati célnak az azon éves beszámolási időszak kezdetén vagy azt követően bekövetkező megváltozására alkalmazza, amelyben először alkalmazza a módosításokat (az első alkalmazás időpontja). A gazdálkodó egység az első alkalmazás időpontjában újraértékeli az abban az időpontban tartott ingatlanok besorolását, és az adott időpontbeli feltételek tükrözése céljából szükség esetén a 7–14. bekezdés alkalmazásával ingatlanátsorolást végez.

84D.

A 84C. bekezdés követelményei ellenére a gazdálkodó egység az 57–58. bekezdés módosítását az IAS 8 standardnak megfelelően visszamenőlegesen is alkalmazhatja akkor, és csak akkor, ha ez az utólag ismertté vált tények felhasználása nélkül lehetséges.

84E.

Ha a gazdálkodó egység a 84C. bekezdésnek megfelelően az első alkalmazás időpontjában ingatlanátsorolást végez, akkor

a)

az átsorolást az 59–64. bekezdés alkalmazásával kell elszámolnia. Az 59–64. bekezdés alkalmazásakor a gazdálkodó egység

i.

az első alkalmazás időpontjaként a használati cél megváltozásának időpontját veszi figyelembe; valamint

ii.

az első alkalmazás napján a felhalmozott eredmény nyitóegyenlegének kiigazításaként jeleníti meg azt az összeget, amelyet az 59–64. bekezdésnek megfelelően az eredményben jelenített volna meg;

b)

közzéteszi a 84C. bekezdésnek megfelelően a befektetési célú ingatlanok kategóriájába vagy kategóriájából átsorolt összegeket. A gazdálkodó egység az említett átsorolt összegeket közzéteszi, a 76. és a 79. bekezdés előírásának megfelelően a befektetési célú ingatlanok nyitó és záró könyv szerinti értéke levezetésében.

HATÁLYBALÉPÉS NAPJA

85G.

A 2016 decemberében kibocsátott Befektetési célú ingatlanok átsorolása (Az IAS 40 standard módosításai) módosította az 57–58. bekezdést, és a standardot kiegészítette a 84C–84E. bekezdéssel. A gazdálkodó egységnek ezeket a módosításokat a 2018. január 1-jén, vagy azt követően kezdődő éves időszakokra kell alkalmaznia. A korábbi alkalmazás megengedett. Ha a gazdálkodó egység ezeket a módosításokat egy korábbi időszakra alkalmazza, közzé kell tennie ezt a tényt.