6.3.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 63/13


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/329 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2018. március 5.)

az állatjóléttel foglalkozó európai uniós referenciaközpont kijelöléséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növényegészségügyi szabályok és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, a 396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, a 652/2014/EU, az (EU) 2016/429 és az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1/2005/EK és az 1099/2009/EK tanácsi rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, a 2008/119/EK és a 2008/120/EK tanácsi irányelv módosításáról, és a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 89/608/EGK, a 89/662/EGK, a 90/425/EGK, a 91/496/EGK, a 96/23/EK, a 96/93/EK és a 97/78/EK tanácsi irányelv és a 92/438/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. március 15-i (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) (a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) és különösen annak 95. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Bizottság az (EU) 2017/625 rendelet 95. cikkével összhangban nyilvános felhívást tett közzé egy állatjóléttel foglalkozó európai uniós referenciaközpont kiválasztása és kijelölése céljából, melynek feladata az lesz, hogy támogassa a Bizottságot és a tagállamokat a szóban forgó rendelet 1. cikke (2) bekezdésének f) pontja szerinti állatjóléti követelményekkel kapcsolatos szabályok alkalmazásában.

(2)

A szóban forgó felhívás értékelő és kiválasztó bizottsága arra a következtetésre jutott, hogy a Wageningen Livestock Research vezette és az Aarhusi Egyetem és a Friedrich-Loeffler-Institut által is alkotott konzorcium megfelel az (EU) 2017/625 rendelet 95. cikke (3) bekezdésében meghatározott követelményeknek, és meg lehet bízni az említett rendelet 96. cikkében meghatározott feladatok ellátásával.

(3)

A konzorciumot ezért indokolt kijelölni arra, hogy az állatjóléttel foglalkozó európai uniós referenciaközpontként e támogató feladatokat ellássa, amelyek részét fogják képezni a referenciaközpont éves vagy többéves munkaprogramjainak. A programokat a Bizottság által a 652/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 36. cikke értelmében elfogadott vonatkozó munkaprogramokban foglalt célkitűzésekkel és prioritásokkal összhangban kell meghatározni.

(4)

A kijelölést ötévente felül kell vizsgálni, e rendelet alkalmazásának napjával kezdődően.

(5)

Ezt a rendeletet az (EU) 2017/625 rendelet 167. cikke (3) bekezdésében előírt alkalmazási kezdőnappal összhangban 2018. április 29-től kell alkalmazni.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A Bizottság kijelöli az alábbi konzorciumot az állatjóléttel foglalkozó európai uniós referenciaközpontnak, amelynek illetékessége a Bizottság és a tagállamok állatjóléti követelményekkel kapcsolatos horizontális tevékenységeinek támogatása:

Név

:

A Wageningen Livestock Research vezette és az Aarhusi Egyetem és a Friedrich-Loeffler-Institut által is alkotott konzorcium

Címe

:

Drevendaalsesteeg 4

6708 PB Wageningen

NEDERLAND

A kijelölést ötévente felül kell vizsgálni, e rendelet alkalmazásának napjával kezdődően.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet 2018. április 29-től alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. március 5-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 95., 2017.4.7., 1. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 652/2014/EU rendelete (2014. május 15.) az élelmiszerlánccal, az állategészségüggyel és állatjóléttel, valamint a növényegészségüggyel és a növényi szaporítóanyagokkal kapcsolatos kiadások kezelésére vonatkozó rendelkezések megállapításáról, a 98/56/EK, a 2000/29/EK és a 2008/90/EK tanácsi irányelv, a 178/2002/EK, a 882/2004/EK és a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 66/399/EGK, a 76/894/EGK és a 2009/470/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 189., 2014.6.27., 1. o.).