21.2.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 48/12


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/255 RENDELETE

(2018. február 19.)

az 1338/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az európai egészségfelmérés (EHIS) tekintetében történő végrehajtásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a népegészségre és a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó közösségi statisztikáról szóló, 2008. december 16-i 1338/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1338/2008/EK rendelet létrehozta a népegészségre, valamint a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó európai statisztikák rendszeres összeállításának közös keretét.

(2)

Az 1338/2008/EK rendelet 9. cikke (1) bekezdésének értelmében végrehajtási intézkedésekben kell pontosan meghatározni az egészségi állapotra, az azt meghatározó tényezőkre és az egészségügyi ellátásra vonatkozóan a rendelet I. melléklete szerint szolgáltatandó adatokat és metaadatokat, és megállapítani az azokkal kapcsolatos adatszolgáltatásra vonatkozó tárgyidőszakokat és időközöket.

(3)

Az adatok minimális statisztikai adatállománynak minősülnek, amelynek célja, hogy lehetővé tegye az Unió egészségügyi programjainak, valamint a társadalmi befogadással, a szociális védelemmel, az egészségügyi egyenlőtlenségekkel és az egészséges idősödéssel kapcsolatos szakpolitikáinak fokozottabb nyomon követését.

(4)

A tagállamok által a Bizottsághoz (Eurostat) küldött bizalmas adatokat a statisztikai adatok bizalmas kezelésére vonatkozóan az európai statisztikákról szóló 223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (2) meghatározott elvnek, és a 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (3) megfelelően kell kezelni.

(5)

Az 1338/2008/EK rendelet 6. cikkének megfelelően készült egy költség-haszon elemzés és megtörtént annak értékelése. Eszerint az egészségügyi és szociális szakpolitikákkal kapcsolatos döntések és a tudományos célok szempontjából valószínűleg nagy előnyt jelent majd, hogy rendelkezésre állnak összehasonlítható, uniós szintű adatok. A közös eszközök használata pedig lehetővé teszi a különböző országokból származó adatok következetességét, ugyanakkor a jelenlegi nemzeti felmérések keretében a kért változók és módszertan integrációjának fokától függően a felmerülő költségek eltérhetnek.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Európai Statisztikai Rendszer Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

Az Európai egészségfelmérésen (EHIS) alapuló európai statisztikák alkalmazási köre a 15 éves vagy annál idősebb lakosság egészségi állapotára, egészségügyi ellátására és az egészségét befolyásoló tényezőkre, valamint társadalmi-demográfiai jellemzőire terjed ki.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1.   „magánháztartás”:

a)

egyszemélyes háztartás, azaz egy elkülönített lakóegységben egyedül élő személy, vagy olyan személy, aki bérlőként egy lakóegység külön szobájában (vagy szobáiban) él, azonban a lakóegység más lakóival nem alkot közösséget az alábbi meghatározás szerinti többszemélyes háztartásban való részvétel céljából; vagy

b)

többszemélyes háztartás, azaz két vagy több olyan személyből álló csoport, akik egy lakóegység teljes területén vagy annak egy részén együtt élnek, és élelmiszerrel és adott esetben más, a létfenntartáshoz szükséges eszközökkel közösen látják el magukat. A csoport tagjai összeadhatják jövedelmeiket, közös költségvetéssel rendelkezhetnek és kiadásaikat többé-kevésbé megoszthatják.

Ez a fogalommeghatározás nem terjed ki a kollektív háztartásokra, mint például a kórházak, az ápoló- vagy bentlakásos otthonok, a börtönök, a laktanyák, a vallási intézmények, a panziók vagy a diákszállók;

2.   „szokásos lakóhely”: az a hely, ahol az egyén napi pihenőidejét tölti, tekintet nélkül a kikapcsolódás, nyaralás, baráti és rokonlátogatás, üzleti, orvosi kezelés vagy vallásos zarándoklat céljából való ideiglenes távollétekre.

Kizárólag azok a személyek tekinthetők a szóban forgó földrajzi területen szokásos lakóhellyel rendelkező lakosoknak, akik:

a)

a referencia-időpont előtt legalább 12 hónapig folyamatosan a szokásos lakóhelyükön éltek; vagy

b)

a referencia-időpontot megelőző tizenkét hónap során azzal a szándékkal érkeztek a szokásos lakóhelyükre, hogy legalább egy évig ott tartózkodjanak.

Ha az a) vagy b) alpontban leírt körülmények nem állapíthatók meg, akkor a „szokásos lakóhely” a jogszerű vagy bejegyzett lakóhely;

3.   „mikroadatok”: nem összesített észrevételek vagy egyedi egységek mért jellemzői;

4.   „előzetesen ellenőrzött mikroadatok”: a tagállamok által kölcsönösen elfogadott, közös hitelesítési szabályok alapján ellenőrzött mikroadatok;

5.   „metaadatok”: más adatokat, az alkalmazott módszertant illetve statisztikai munkafolyamatokat meghatározó vagy leíró adatok.

3. cikk

Kötelező adatok

(1)   Valamennyi tagállam az I. mellékletben meghatározott mikroadatokat szolgáltatja a Bizottság (Eurostat) számára.

(2)   A mikroadatoknak országosan reprezentatív valószínűségi mintákon kell alapulniuk.

(3)   A felmérés eredményeinek tagországok közötti nagy fokú harmonizálása érdekében a Bizottság (Eurostat) – a tagállamokkal szoros együttműködésben módszertani és gyakorlati ajánlásokat tesz, illetve iránymutatásokat javasol a mintavételre és a felmérés végrehajtására vonatkozóan. Ezeket az ajánlásokat és iránymutatásokat az „Európai Egészségfelmérési Kézikönyvben” határozzák meg, amely tartalmaz egy mintakérdőívet is.

(4)   A pontossági követelmények meghatározása a II. mellékletben található. A súlyozási tényezőket úgy kell kiszámítani, hogy azok figyelembe vegyék az egység kiválasztásának valószínűségét, a válaszok hiányát, és megfelelő esetben hozzáigazíthassák a mintát a céllakosság eloszlására vonatkozó külső adatokhoz.

4. cikk

Referencianépesség

(1)   A referencianépesség az adatgyűjtéskor a tagállam területén magánháztartásokban élő, ott szokásos tartózkodási hellyel rendelkező valamennyi, 15 éves vagy annál idősebb személy.

(2)   A III. mellékletben felsorolt tagállami területeket kizárják a felmérésből. Emellett a tagállam területének olyan kis részeit, amelyeken a tagállam lakosságának legfeljebb 2 %-a rendelkezik szokásos tartózkodási hellyel kizárják a felmérésből. A tagállami területekre vonatkozó információk a referencia-metaadatokban találhatók.

5. cikk

Adatgyűjtési időszak

(1)   Az adatok gyűjtésére 2019-ban kerül sor.

(2)   Az adatgyűjtésnek legalább három hónapra kell kiterjednie, amelyből legalább egy hónapnak a szeptembertől decemberig tartó időszakra kell esnie.

6. cikk

A mikroadatok benyújtása a Bizottsághoz (Eurostat)

(1)   A tagállamok az e rendeletben előírt előzetesen ellenőrzött mikroadatokat (közvetlen azonosító nélkül és a súlyozási tényezőkkel együtt) a Bizottság (Eurostat) által előírt adatcseresablon szerint szolgáltatják. Az adatokat az egyablakos ügyintézés keretében küldik meg az Eurostatnak, hogy a Bizottság (Eurostat) elektronikus úton lehívhassa azokat.

(2)   A tagállamok az előzetesen ellenőrzött mikroadatokat legkésőbb a nemzeti adatgyűjtési időszak lejártát követő kilenc hónappal nyújtják be.

7. cikk

A referencia-metaadatok benyújtása a Bizottsághoz (Eurostat)

(1)   A minőségi referencia-metaadatokat a Bizottság (Eurostat) által meghatározott Európai Statisztikai Rendszer standardja szerint kell megadni, amelyről a tagállamokkal megegyezés született.

(2)   A tagállamok az e rendeletben előírt minőségi referencia-metaadatokat a Bizottság (Eurostat) által előírt adatcseresablon szerint szolgáltatják. Az adatokat az egyablakos ügyintézés keretében küldik meg az Eurostatnak, hogy a Bizottság (Eurostat) elektronikus úton lehívhassa azokat.

(3)   Ezeket a metaadatokat a tagállamoknak az előzetesen ellenőrzött mikroadatok benyújtása után legkésőbb három hónappal nyújtják be a Bizottsághoz (Eurostat).

8. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. február 19-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 354., 2008.12.31., 70. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 223/2009/EK rendelete (2009. március 11.) az európai statisztikákról (HL L 87., 2009.3.31., 164. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 45/2001/EK rendelete (2000. december 18.) a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.).


I. MELLÉKLET

A Bizottságnak (Eurostatnak) benyújtandó mikroadatok

A változó kódja

A változó neve

Kategóriák

Szűrő

A FELMÉRÉS TECHNIKAI VÁLTOZÓI

PID

A válaszadó azonosító száma

Tízjegyű szám

Mindenki

HHID

A háztartás azonosító száma

Tízjegyű szám

Nincs adat

Mindenki

PRIMSTRAT

A minta kiválasztásához használt elsődleges rétegek

Négyjegyű szám

Nem alkalmazható (nincs rétegezés)

Mindenki

PSU

A minta kiválasztásához használt elsődleges mintavételi egységek

Négyjegyű szám

Nem alkalmazható (nincs többlépcsős minta)

Mindenki

WGT

Végső egyéni súly

Nyolcjegyű szám

Mindenki

WGT_SPEC

Speciális végső egyéni súly

Nyolcjegyű szám

Nincs adat

Mindenki

PROXY

A kiválasztott személlyel vagy mással (proxy-interjú esetén) készült az interjú

Magával a személlyel

A háztartás más tagjával

A háztartáson kívüli személlyel

Mindenki

REFDATE

Az interjú referenciadátuma

Nyolcjegyű szám (YYYYMMDD)

Mindenki

INTMETHOD

Az alkalmazott adatgyűjtési módszer

Önkitöltős, postai úton, nem elektronikusan

Önkitöltős, postai úton, elektronikusan

(e-mail)

Önkitöltős, internetes kérdőív

Személyes interjú, nem elektronikusan

Személyes interjú, elektronikusan

Telefonos interjú, nem elektronikusan

Telefonos interjú, elektronikusan

Internetes személyes interjú

Vegyes adatgyűjtés

Mindenki

INTLANG

Az interjú nyelve

Három számjegyű kódok (standard kódlista, Eurostat)

Nincs adat

Mindenki

HÁTTÉRVÁLTOZÓK

NEM

A válaszadó neme

Férfi

Mindenki

YEARBIRTH

A válaszadó születési éve

Négyjegyű szám (YYYY)

Mindenki

PASSBIRTH

A válaszadó születésnapja már elmúlt az interjú napján

Igen

Nem

Mindenki

COUNTRY

Lakóhely szerinti ország

Országkód (SCL GEO kód)

Mindenki

REGION

Lakóhely szerinti régió

Kétszámjegyű kód a NUTS 2 regionális szint szerint (az országkódot követő 2 számjegy)

Nincs adat

Mindenki

DEG_URB

Az urbanizáció foka

Városok

Kisvárosok és elővárosok

Vidéki térségek

Nincs adat

Mindenki

BIRTHPLACE

Születési ország

Országkód (SCL GEO kód)

Nincs adat

Mindenki

CITIZEN

Fő állampolgárság szerinti ország

Országkód (SCL GEO kód)

Hontalan

Nincs adat

Mindenki

BIRHTPLACEFATH

Az apa születési országa

Országkód (SCL GEO kód)

Nincs adat

Mindenki

BIRTHPLACEMOTH

Az anya születési országa

Országkód (SCL GEO kód)

Nincs adat

Mindenki

HATLEVEL

Iskolai végzettség (legmagasabb iskolai végzettség)

Az ISCED-2011 besorolás alapján, ISCED-A kódok

Nem vett részt iskolarendszerű oktatásban, vagy a szint az ISCED 1 alatt van

ISCED 1 Általános iskola

ISCED 2 Alsó középfokú oktatás

ISCED 3 Felső középfokú oktatás

ISCED 4 Nem felsőfokú posztszekunder oktatás

ISCED 5 Rövid képzési idejű felsőfokú oktatás

ISCED 6 Felsőfokú alapképzés vagy ezzel egyenértékű oktatás

ISCED 7 Mesterképzés vagy ezzel egyenértékű oktatás

ISCED 8 Doktori képzés vagy ezzel egyenértékű oktatás

Nincs adat

Mindenki

MAINSTAT

Fő tevékenységi státusz (önmeghatározással)

Foglalkoztatott

Munkanélküli

Nyugdíjas

Tartós egészségügyi problémák miatt munkavégzésre képtelen

Hallgató, tanuló

Háztartási feladatokat lát el

Kötelező sorkatonai vagy polgári szolgálatban áll

Egyéb

Nincs adat

Mindenki

FT_PT

Teljes munkaidős vagy részmunkaidős állás (önmeghatározással)

Teljes munkaidős állás

Részmunkaidős állás

Nincs adat

Nem alkalmazandó

MAINSTAT = Foglalkoztatott

JOBSTAT

Foglalkoztatási viszony a fő munkakörben

Alkalmazottakat foglalkoztató önálló vállalkozó

Alkalmazottakat nem foglalkoztató önálló vállalkozó

Alkalmazott

Segítő családtag (fizetés nélkül)

Nincs adat

Nem alkalmazandó

MAINSTAT = Foglalkoztatott

JOBISCO

Foglalkozás a fő munkakörben

ISCO-08, 2 számjeggyel

Nincs adat

Nem alkalmazandó

MAINSTAT = Foglalkoztatott

LOCNACE

A helyi egység gazdasági tevékenysége a fő munkakörben (gazdasági ágazat)

NACE Rev. 2. egyszámjegyű szintjén

Nincs adat

Nem alkalmazandó

MAINSTAT = Foglalkoztatott

PARTNERS

Ugyanabban a háztartásban élő partnerek

Törvényes vagy tényleges partnerrel élő személy

Törvényes vagy tényleges partnerrel nem élő személy

Nincs adat

Nem alkalmazandó

Mindenki

MARSTALEGAL

Jogi értelemben vett családi állapot

Sohasem volt házas és sohasem volt regisztrált élettársi kapcsolata

Házas vagy regisztrált élettársi kapcsolatban él

Özvegy vagy regisztrált élettársi kapcsolatban élt, amely az élettárs halálával szűnt meg (nem házasodott újra/nem kötött újabb regisztrált élettársi kapcsolatot)

Elvált vagy regisztrált élettársi kapcsolatban élt, amelyet jogilag megszüntettek (nem házasodott újra/nem kötött újabb regisztrált élettársi kapcsolatot)

Nincs adat

Mindenki

HHNBPERS

Háztartás mérete

A háztartásban élők száma

Nincs adat

Mindenki

HHNBPERS_0_13

13 éves vagy annál fiatalabb gyermekek száma

Szám

Nincs adat

Mindenki

HHTYPE

Háztartás típusa

Egyszemélyes háztartás

Egyedülálló szülő, akinek legalább egy gyermeke 25 évesnél fiatalabb

Egyedülálló szülő, akinek minden gyermeke 25 évesnél idősebb

Gyermektelen pár

Gyermekes pár, legalább egy, 25 évesnél fiatalabb gyermekkel

Gyermekes pár, akinek minden gyermeke 25 évesnél idősebb

Más háztartástípus

Nincs adat

Mindenki

HHINCOME

A háztartás havi nettó ekvivalens összjövedelme

1. jövedelmi kvintilis csoport

2. jövedelmi kvintilis csoport

3. jövedelmi kvintilis csoport

4. jövedelmi kvintilis csoport

5. jövedelmi kvintilis csoport

Nincs adat

Mindenki

AZ EGÉSZSÉGRE VONATKOZÓ VÁLTOZÓK

Egészségügyi állapot

Európai minimális egészségmodul

HS1

A válaszadó általános egészségi állapota a saját megítélése szerint

Nagyon jó

Megfelelő (se nem jó, se nem rossz)

Rossz

Nagyon rossz

Nincs adat

Mindenki

HS2

Tartós egészségügyi probléma

Igen

Nem

Nincs adat

Mindenki

HS3

Tevékenységekben való korlátozottság egészségügyi probléma miatt

Erősen korlátozott

Korlátozott, de nem erősen

Egyáltalán nem korlátozott

Nincs adat

Mindenki

Betegségek és krónikus betegségek

CD1A

Asztmában szenvedett (allergiás asztmát beleértve) az elmúlt 12 hónapban

Igen

Nem

Nincs adat

Mindenki

CD1B

Krónikus hörghurutban, krónikus obstruktív légúti betegségben vagy tüdőtágulatban szenvedett az elmúlt 12 hónapban

Igen

Nem

Nincs adat

Mindenki

CD1C

Szívizominfarktust kapott vagy szívizominfarktus krónikus szövődményeiben szenvedett az elmúlt 12 hónapban

Igen

Nem

Nincs adat

Mindenki

CD1D

Szívkoszorúér-betegségben vagy angina pectorisban szenvedett az elmúlt 12 hónapban

Igen

Nem

Nincs adat

Mindenki

CD1E

Magas volt a vérnyomása az elmúlt 12 hónapban

Igen

Nem

Nincs adat

Mindenki

CD1F

Agyi érkatasztrófát (agyvérzést, agyi trombózist) kapott vagy agyi érkatasztrófa krónikus szövődményeitől szenvedett az elmúlt 12 hónapban

Igen

Nem

Nincs adat

Mindenki

CD1G

Porckopásban szenvedett (az ízületi gyulladás kivételével) az elmúlt 12 hónapban

Igen

Nem

Nincs adat

Mindenki

CD1H

Alsó hátszakaszi gerincproblémája vagy más krónikus gerincproblémája volt az elmúlt 12 hónapban

Igen

Nem

Nincs adat

Mindenki

CD1I

Nyaki gerincproblémája vagy más krónikus nyaki problémája volt az elmúlt 12 hónapban

Igen

Nem

Nincs adat

Mindenki

CD1J

Cukorbetegségben szenvedett az elmúlt 12 hónapban

Igen

Nem

Nincs adat

Mindenki

CD1K

Allergiában szenvedett az elmúlt 12 hónapban, mint például orrnyálkahártya-gyulladás, szemgyulladás, bőrgyulladás, élelmiszer-allergia vagy más (allergiás asztma kivételével)

Igen

Nem

Nincs adat

Mindenki

CD1L

Májzsugorodásban szenvedett az elmúlt 12 hónapban

Igen

Nem

Nincs adat

Mindenki

CD1M

Inkontinenciája, vizelet-visszatartási problémája volt az elmúlt 12 hónapban

Igen

Nem

Nincs adat

Mindenki

CD1N

Vesebetegségben szenvedett az elmúlt 12 hónapban

Igen

Nem

Nincs adat

Mindenki

CD1O

Depresszióban szenvedett az elmúlt 12 hónapban

Igen

Nem

Nincs adat

Mindenki

CD1P

Magas volt a vérzsírszintje az elmúlt 12 hónapban

Igen

Nem

Nincs adat

Mindenki

CD2

Általános szájhigiénés állapot a válaszadó saját megítélése szerint

Nagyon jó

Megfelelő (se nem jó, se nem rossz)

Rossz

Nagyon rossz

Nincs adat

Mindenki

Balesetek és sérülések

AC1A

Közúti balesetet szenvedett az elmúlt 12 hónapban

Igen

Nem

Nincs adat

Mindenki

AC1B

Otthoni balesetet szenvedett az elmúlt 12 hónapban

Igen

Nem

Nincs adat

Mindenki

AC1C

Szabadidős tevékenység alatt bekövetkezett balesetet szenvedett az elmúlt 12 hónapban

Igen

Nem

Nincs adat

Mindenki

AC2

A legsúlyosabb elszenvedett balesetből kifolyólag az a legkomolyabb orvosi ellátás, amelyben az elmúlt 12 hónapban részesült

Kórházba vagy más egészségügyi intézménybe történő beutalás

Orvosi vagy ápolói ellátás

Nem volt szükség ellátásra

Nincs adat

Nem alkalmazandó

amennyiben

AC1A = Igen vagy

AC1B = Igen vagy

AC1C = Igen

(Egészségproblémák miatt felmerült) munkahelyi távollét

AW1

Személyes egészségproblémák miatt távol volt a munkahelyétől az elmúlt 12 hónapban

Igen

Nem

Nincs adat

Nem alkalmazandó

ha MAINSTAT = Foglalkoztatott

AW2

Hány napot volt távol a munkahelyétől egészségproblémák miatt az elmúlt 12 hónapban

Napok száma

Nincs adat

Nem alkalmazandó

Ha AW1 = Igen

Funkcióképességi korlátozások

PL1

Szemüveget vagy kontaktlencsét visel

Igen

Nem

Vak vagy egyáltalán nem lát

Nincs adat

Mindenki

PL2

Látási probléma, a szemüveg vagy kontaktlencse viselése ellenére

Nincs látási problémája

Kismértékű látási problémája van

Súlyos látási problémája van

Teljesen látásképtelen

Nincs adat

Nem alkalmazandó

Ha PL1 = Igen vagy Nem vagy Nincs adat

PL3

Hallókészülék használata

Igen

Nem

Teljesen siket

Nincs adat

Mindenki

PL4

Hallókészülék ellenére fennálló hallási probléma, zajmentes helyiségben történő beszélgetés esetén

Nincs hallási problémája

Enyhe hallási problémája van

Súlyos hallási problémája van

Egyáltalán nem hall

Nincs adat

Nem alkalmazandó

Ha PL3 = Igen vagy Nem vagy Nincs adat

PL5

Hallókészülék ellenére fennálló hallási probléma, zajosabb helyiségben történő beszélgetés esetén

Nincs hallási problémája

Enyhe hallási problémája van

Súlyos hallási problémája van

Egyáltalán nem hall

Nincs adat

Nem alkalmazandó

Ha PL3 = Igen vagy Nem vagy Nincs adat

PL6

Fél kilométer gyalogos megtétele sík terepen, segítség nélkül

Nem okoz nehézséget

Kisebb nehézséget okoz

Súlyos nehézséget okoz

Egyáltalán nem tudja megtenni/nem képes rá

Nincs adat

Mindenki

PL7

Nehezen tud fel-/lemenni 12 lépcsőfokot

Nem okoz nehézséget

Kisebb nehézséget okoz

Súlyos nehézséget okoz

Egyáltalán nem tudja megtenni/nem képes rá

Nincs adat

Mindenki

PL8

Emlékezés és koncentráció

Nem okoz nehézséget

Kisebb nehézséget okoz

Súlyos nehézséget okoz

Egyáltalán nem tudja megtenni/nem képes rá

Nincs adat

Mindenki

PL9

Kemény ételek harapása és rágása

Nem okoz nehézséget

Kisebb nehézséget okoz

Súlyos nehézséget okoz

Egyáltalán nem tudja megtenni/nem képes rá

Nincs adat

Nem alkalmazandó

ha AGE (1) ≥ 55

Önellátással kapcsolatos tevékenységek

PC1A

Önálló étkezés

Nem okoz nehézséget

Kisebb nehézséget okoz

Súlyos nehézséget okoz

Egyáltalán nem tudja megtenni/nem képes rá

Nincs adat

Nem alkalmazandó

Ha AGE ≥ 55

PC1B

Ágyból vagy székről való felkelés, illetve visszafekvés/visszaülés

Nem okoz nehézséget

Kisebb nehézséget okoz

Súlyos nehézséget okoz

Egyáltalán nem tudja megtenni/nem képes rá

Nincs adat

Nem alkalmazandó

ha AGE ≥ 55

PC1C

Öltözés és vetkőzés

Nem okoz nehézséget

Kisebb nehézséget okoz

Súlyos nehézséget okoz

Egyáltalán nem tudja megtenni/nem képes rá

Nincs adat

Nem alkalmazandó

ha AGE ≥ 55

PC1D

WC-használat

Nem okoz nehézséget

Kisebb nehézséget okoz

Súlyos nehézséget okoz

Egyáltalán nem tudja megtenni/nem képes rá

Nincs adat

Nem alkalmazandó

ha AGE ≥ 55

PC1E

Fürdés vagy zuhanyzás

Nem okoz nehézséget

Kisebb nehézséget okoz

Súlyos nehézséget okoz

Egyáltalán nem tudja megtenni/nem képes rá

Nincs adat

Nem alkalmazandó

ha AGE ≥ 55

PC2

A következő, egy vagy több önellátással kapcsolatos tevékenység esetén általában segítséget kap: étkezés, ágyból vagy székről való felkelés, illetve visszafekvés/visszaülés, öltözés és vetkőzés, WC-használat, fürdés vagy zuhanyzás

Igen, legalább egy tevékenység esetében

Nem

Nincs adat

Nem alkalmazandó

ha (AGE ≥ 55) és

{PC1A ≠ Nem okoz nehézséget

vagy PC1B ≠ Nem okoz nehézséget

vagy PC1C ≠ Nem okoz nehézséget

vagy PC1D ≠ Nem okoz nehézséget

vagy PC1E ≠ Nem okoz nehézséget}

PC3

A következő, egy vagy több önellátással kapcsolatos tevékenység esetén segítségre szorul: étkezés, ágyból vagy székről való felkelés, illetve visszafekvés/visszaülés, öltözés és vetkőzés, WC-használat, fürdés vagy zuhanyzás

Igen, legalább egy tevékenység esetében

Nem

Nincs adat

Nem alkalmazandó

ha (AGE ≥ 55) és

{PC1A ≠ Nem okoz nehézséget

vagy PC1B ≠ Nem okoz nehézséget

vagy PC1C ≠ Nem okoz nehézséget

vagy PC1D ≠ Nem okoz nehézséget

vagy PC1E ≠ Nem okoz nehézséget}

Háztartási tevékenységek

HA1A

Nehézségek az ételek elkészítésében

Nem okoz nehézséget

Kisebb nehézséget okoz

Súlyos nehézséget okoz

Egyáltalán nem tudja megtenni/nem képes rá

Nem alkalmazható (soha nem próbálta vagy nincs szüksége rá)

Nincs adat

Nem alkalmazandó

ha AGE ≥ 55

HA1B

Nehézségek a telefonhasználatban

Nem okoz nehézséget

Kisebb nehézséget okoz

Súlyos nehézséget okoz

Egyáltalán nem tudja megtenni/nem képes rá

Nem alkalmazható (soha nem próbálta vagy nincs szüksége rá)

Nincs adat

Nem alkalmazandó

ha AGE ≥ 55

HA1C

Nehézségek a bevásárlásban

Nem okoz nehézséget

Kisebb nehézséget okoz

Súlyos nehézséget okoz

Egyáltalán nem tudja megtenni/nem képes rá

Nem alkalmazható (soha nem próbálta vagy nincs szüksége rá)

Nincs adat

Nem alkalmazandó

ha AGE ≥ 55

HA1D

Nehézségek a gyógyszerszedésben

Nem okoz nehézséget

Kisebb nehézséget okoz

Súlyos nehézséget okoz

Egyáltalán nem tudja megtenni/nem képes rá

Nem alkalmazható (soha nem próbálta vagy nincs szüksége rá)

Nincs adat

Nem alkalmazandó

ha AGE ≥ 55

HA1E

Nehézségek a könnyű házimunkában

Nem okoz nehézséget

Kisebb nehézséget okoz

Súlyos nehézséget okoz

Egyáltalán nem tudja megtenni/nem képes rá

Nem alkalmazható (soha nem próbálta vagy nincs szüksége rá)

Nincs adat

Nem alkalmazandó

ha AGE ≥ 55

HA1F

Nehézségek az alkalmankénti nehéz házimunkában

Nem okoz nehézséget

Kisebb nehézséget okoz

Súlyos nehézséget okoz

Egyáltalán nem tudja megtenni/nem képes rá

Nem alkalmazható (soha nem próbálta vagy nincs szüksége rá)

Nincs adat

Nem alkalmazandó

ha AGE ≥ 55

HA1G

Nehézségek a pénzügyek kezelésében és a mindennapos ügyintézésben

Nem okoz nehézséget

Kisebb nehézséget okoz

Súlyos nehézséget okoz

Egyáltalán nem tudja megtenni/nem képes rá

Nem alkalmazható (soha nem próbálta vagy nincs szüksége rá)

Nincs adat

Nem alkalmazandó

ha AGE ≥ 55

HA2

A következő, egy vagy több személyes tevékenység esetén általában segítséget kap: Ételek elkészítése, telefonhasználat, bevásárlás, gyógyszerek szedése, könnyű vagy alkalmankénti nehéz házimunka, pénzügyek kezelése és mindennapos ügyintézés

Igen, legalább egy tevékenység esetében

Nem

Nincs adat

Nem alkalmazandó

ha (AGE ≥ 55) és

{HA1A ≠ Nem okoz nehézséget

vagy HA1B ≠ Nem okoz nehézséget

vagy HA1C ≠ Nem okoz nehézséget

vagy HA1D ≠ Nem okoz nehézséget

vagy HA1E ≠ Nem okoz nehézséget

vagy HA1F ≠ Nem okoz nehézséget

vagy HA1G ≠ Nem okoz nehézséget}

HA3

A következő, egy vagy több személyes tevékenység esetén segítségre szorul: Ételek elkészítése, telefonhasználat, bevásárlás, gyógyszerek szedése, könnyű vagy alkalmankénti nehéz házimunka, pénzügyek kezelése és mindennapos ügyintézés

Igen, legalább egy tevékenység esetében

Nem

Nincs adat

Nem alkalmazandó

ha (AGE ≥ 55) és

{HA1A ≠ Nem okoz nehézséget

vagy HA1B ≠ Nem okoz nehézséget

vagy HA1C ≠ Nem okoz nehézséget

vagy HA1D ≠ Nem okoz nehézséget

vagy HA1E ≠ Nem okoz nehézséget

vagy HA1F ≠ Nem okoz nehézséget

vagy HA1G ≠ Nem okoz nehézséget}

Fájdalom

PN1

A fizikai fájdalom mértéke az elmúlt 4 hétben

Nincs

Nagyon gyenge

Gyenge

Mérsékelt

Erős

Nagyon erős

Nincs adat

Mindenki

PN2

A fájdalomnak a szokásos munkára gyakorolt hatása az elmúlt 4 hétben (az otthonon kívüli és a házimunkát egyaránt beleértve)

Egyáltalán nem volt rá hatással

Enyhe hatással volt rá

Mérsékelt hatással volt rá

Meglehetősen nagy hatással volt rá

Rendkívül nagy hatással volt rá

Nincs adat

Mindenki

Lelki egészség

MH1A

Az elmúlt 2 hétben végzett tevékenységekkel kapcsolatban csökkent érdeklődést vagy kedvet érzett

Egyáltalán nem volt jellemző

Több napon is jellemző volt

Az időszak több mint felére jellemző volt

Szinte minden napra jellemző volt

Nincs adat

Mindenki

MH1B

Rosszkedv, lehangoltság és reménytelenség az elmúlt 2 hétben

Egyáltalán nem volt jellemző

Több napon is jellemző volt

Az időszak több mint felére jellemző volt

Szinte minden napra jellemző volt

Nincs adat

Mindenki

MH1C

Elalvási vagy alvási problémák vagy túlzott alvás az elmúlt 2 hétben

Egyáltalán nem volt jellemző

Több napon is jellemző volt

Az időszak több mint felére jellemző volt

Szinte minden napra jellemző volt

Nincs adat

Mindenki

MH1D

Fáradtság-, erőtlenségérzet az elmúlt 2 hétben

Egyáltalán nem volt jellemző

Több napon is jellemző volt

Az időszak több mint felére jellemző volt

Szinte minden napra jellemző volt

Nincs adat

Mindenki

MH1E

Étvágytalanság vagy túlzott étvágy az elmúlt 2 hétben

Egyáltalán nem volt jellemző

Több napon is jellemző volt

Az időszak több mint felére jellemző volt

Szinte minden napra jellemző volt

Nincs adat

Mindenki

MH1F

Az elmúlt két hétben érzett kellemetlen érzés vagy kudarcérzés saját magával kapcsolatban vagy olyan érzés, hogy csalódást okozott saját magának vagy a családjának

Egyáltalán nem volt jellemző

Több napon is jellemző volt

Az időszak több mint felére jellemző volt

Szinte minden napra jellemző volt

Nincs adat

Mindenki

MH1G

Koncentráció hiánya, pl. újságolvasás vagy televíziónézés közben, az elmúlt 2 hétben

Egyáltalán nem volt jellemző

Több napon is jellemző volt

Az időszak több mint felére jellemző volt

Szinte minden napra jellemző volt

Nincs adat

Mindenki

MH1H

A mozgás- vagy beszéd mások által is megfigyelhető lassúsága; vagy a szokásosnál sokkal több mozgást eredményező idegesség, illetve nyugtalanság az elmúlt 2 hétben

Egyáltalán nem volt jellemző

Több napon is jellemző volt

Az időszak több mint felére jellemző volt

Szinte minden napra jellemző volt

Nincs adat

Mindenki

Egészségügyi ellátás

Fekvőbeteg- és egynapos kórházi ellátás igénybevétele

HO12

Kórházban páciensként töltött éjszakák száma az elmúlt 12 hónapban

Szám

Nincs adat

Mindenki

HO34

Kórházi felvételek száma egynapos ellátásra az elmúlt 12 hónapban

Szám

Nincs adat

Mindenki

Járóbeteg- és otthoni ellátás igénybevétele

AM1

Az utolsó fogorvosi vagy fogszabályozási látogatás időpontja (személyes kezelés céljából)

Kevesebb mint 6 hónapja

6–12 hónappal ezelőtt

12 hónapja vagy még régebben

Soha

Nincs adat

Mindenki

AM2

Az utolsó háziorvosi vagy családorvosi látogatás időpontja (személyes kezelés céljából)

Kevesebb mint 12 hónapja

12 hónapja vagy még régebben

Soha

Nincs adat

Mindenki

AM3

Háziorvosi vagy családorvosi látogatások száma az elmúlt négy hétben (személyes kezelés céljából)

Szám

Nincs adat

Nem alkalmazandó

Ha AM2 = Kevesebb mint 12 hónapja

AM4

Az utolsó szakorvosi látogatás időpontja (személyes kezelés céljából)

Kevesebb mint 12 hónapja

12 hónapja vagy még régebben

Soha

Nincs adat

Mindenki

AM5

Szakorvosi látogatások száma az elmúlt négy hétben (személyes kezelés céljából)

Szám

Nincs adat

Nem alkalmazandó

Ha AM4 = Kevesebb mint 12 hónapja

AM6A

Gyógytornász vagy kineziológus felkeresése az elmúlt 12 hónapban

Igen

Nem

Nincs adat

Mindenki

AM6B

Pszichológus vagy pszichoterapeuta felkeresése az elmúlt 12 hónapban

Igen

Nem

Nincs adat

Mindenki

AM7

Házi ápolói szolgáltatások igénybevétele személyes célra az elmúlt 12 hónapban

Igen

Nem

Nincs adat

Mindenki

Gyógyszerek szedése

MD1

Orvos által felírt gyógyszerek szedése az elmúlt két hétben (a fogamzásgátlás kivételével)

Igen

Nem

Nincs adat

Mindenki

MD2

Nem orvos által felírt gyógyszerek, gyógynövénykészítmények vagy vitaminok szedése az elmúlt két hétben (a fogamzásgátlás kivételével)

Igen

Nem

Nincs adat

Mindenki

Megelőző szolgáltatások

PA1

Legutóbbi influenza elleni oltás időpontja

Év és hónap (YYYYMM)

Nagyon régen (az előző naptári év előtt)

Soha

Nincs adat

Mindenki

PA2

A legutóbbi, egészségügyi szakember által végzett vérnyomásmérés időpontja

Az elmúlt 12 hónapban

1–3 évvel ezelőtt

3–5 évvel ezelőtt

5 évnél hosszabb időtartamban

Soha

Nincs adat

Mindenki

PA3

A legutóbbi, egészségügyi szakember által végzett koleszterinszint-mérés időpontja

Az elmúlt 12 hónapban

1–3 évvel ezelőtt

3–5 évvel ezelőtt

több mint 5 évvel ezelőtt

Soha

Nincs adat

Mindenki

PA4

A legutóbbi, egészségügyi szakember által végzett vércukorszintmérés időpontja

Az elmúlt 12 hónapban

1–3 évvel ezelőtt

3–5 évvel ezelőtt

több mint 5 évvel ezelőtt

Soha

Nincs adat

Mindenki

PA5

A legutóbbi székletminta rejtett bélvérzés tekintetében történő vizsgálatának időpontja

Az elmúlt 12 hónapban

1–2 évvel ezelőtt

2–3 évvel ezelőtt

több mint 3 évvel ezelőtt

Soha

Nincs adat

Mindenki

PA6

Legutóbbi vastagbéltükrözés időpontja

Az elmúlt 12 hónapban

1–5 évvel ezelőtt

5–10 évvel ezelőtt

több mint 10 évvel ezelőtt

Soha

Nincs adat

Mindenki

PA7

Legutóbbi mammográfia (emlőröntgen) időpontja

Az elmúlt 12 hónapban

1–2 évvel ezelőtt

2–3 évvel ezelőtt

több mint 3 évvel ezelőtt

Soha

Nincs adat

Nem alkalmazandó

Ha SEX = Nő

PA8

Legutóbbi citológiai vizsgálat (méhnyakrákszűrés) időpontja

Az elmúlt 12 hónapban

1–2 évvel ezelőtt

2–3 évvel ezelőtt

több mint 3 évvel ezelőtt

Soha

Nincs adat

Nem alkalmazandó

Ha SEX = Nő

Nem kielégített egészségügyi ellátási szükségletek

UN1A

Hosszú várólista/listák miatt nem kielégített egészségügyi ellátási szükségletek az elmúlt 12 hónapban

Igen

Nem

Nincs szüksége egészségügyi ellátásra

Nincs adat

Mindenki

UN1B

Távolság, illetve közlekedési nehézségek miatt nem kielégített egészségügyi ellátási szükségletek az elmúlt 12 hónapban

Igen

Nem

Nincs szüksége egészségügyi ellátásra

Nincs adat

Mindenki

UN2A

Az elmúlt 12 hónapban anyagi okok miatt nem engedhetett meg magának orvosi vizsgálatot vagy kezelést

Igen

Nem

Nem volt szüksége rá

Nincs adat

Mindenki

UN2B

Az elmúlt 12 hónapban anyagi okok miatt nem engedhetett meg magának fogorvosi vizsgálatot vagy kezelést

Igen

Nem

Nem volt szüksége rá

Nincs adat

Mindenki

UN2C

Az elmúlt 12 hónapban anyagi okok miatt nem tudta az orvos által felírt gyógyszereket kiváltani

Igen

Nem

Nem volt szüksége rá

Nincs adat

Mindenki

UN2D

Az elmúlt 12 hónapban anyagi okok miatt nem engedhetett meg magának mentálhigiénés ellátást (például pszichológust vagy pszichiátert)

Igen

Nem

Nem volt szüksége rá

Nincs adat

Mindenki

Az egészséget befolyásoló tényezők

Testsúly és -magasság

BM1

Testmagasság cipő nélkül

Szám, cm-ben megadva

Nincs adat

Mindenki

BM2

Testtömeg ruha és cipő nélkül

Szám, kg-ban megadva

Nincs adat

Mindenki

Fizikai tevékenység

PE1

Fizikai igénybevétel a munkafeladatok ellátása alatt (fizetett és nem fizetett munkatevékenységek alatt egyaránt)

Főként ülő- vagy állómunka

Főként sétálás vagy mérsékelt fizikai megerőltetéssel járó feladatok

Főként nehéz, illetve fizikailag megterhelő munka

Nem folytat munkatevékenységet

Nincs adat

Mindenki

PE2

Napok száma egy szokásos héten, amikor legalább 10 percet tölt folyamatos gyaloglással

Napok száma

Soha nem végez ilyen fizikai tevékenységet

Nincs adat

Mindenki

PE3

Egy szokásos napon gyaloglással töltött idő

Naponta 10-29 perc

Naponta 30-59 perc

Naponta legalább 1, de legfeljebb 2 óra

Naponta legalább 2, de legfeljebb 3 óra

Naponta három óra vagy annál több

Nincs adat

Nem alkalmazandó

Ha PE2 ≠ Soha nem végez ilyen fizikai tevékenységet

PE4

Napok száma egy szokásos héten, amikor legalább 10 percet tölt folyamatos kerékpározással.

Napok száma

Soha nem végez ilyen fizikai tevékenységet

Nincs adat

Mindenki

PE5

Egy szokásos napon kerékpározással töltött idő

Naponta 10-29 perc

Naponta 30-59 perc

Naponta legalább 1, de legfeljebb 2 óra

Naponta legalább 2, de legfeljebb 3 óra

Naponta három óra vagy annál több

Nincs adat

Nem alkalmazandó

Ha PE4 ≠ Soha nem végez ilyen fizikai tevékenységet

PE6

Egy szokásos héten hány napon végez sport, fitnesz vagy regenerálódás céljából (szabadidős) testmozgást, amely legalább 10 percen át legalább kis mértékben növeli a légzésszámot, szívfrekvenciát

Napok száma

Soha nem végez ilyen fizikai tevékenységet

Nincs adat

Mindenki

PE7

Egy szokásos héten sporttal, fitnesszel vagy szabadidős fizikai tevékenységekkel töltött idő

Óra és perc (HHMM)

Nincs adat

Nem alkalmazandó

Ha PE6 ≠ Soha nem végez ilyen fizikai tevékenységet

PE8

Egy szokásos héten izomerősítő tevékenységekkel töltött napok száma

Napok száma

Soha nem végez ilyen fizikai tevékenységet

Nincs adat

Mindenki

PE9

Egy szokásos napon üléssel töltött idő

Óra és perc (HHMM)

Nincs adat

Mindenki

Táplálkozási szokások

DH1

Gyümölcsfogyasztás gyakorisága, gyümölcslé kivételével

Naponta egyszer vagy többször

Hetente 4–6 alkalommal

Hetente 1–3 alkalommal

Ritkábban mint hetente egyszer

Soha

Nincs adat

Mindenki

DH2

Naponta fogyasztott gyümölcsadagok száma, a gyümölcslé kivételével

Szám

Nincs adat

Nem alkalmazandó

ha DH1 = Naponta egyszer vagy többször

DH3

Zöldség- vagy salátafogyasztás gyakorisága, a zöldséglevek és a burgonya kivételével

Naponta egyszer vagy többször

Hetente 4–6 alkalommal

Hetente 1–3 alkalommal

Ritkábban mint hetente egyszer

Soha

Nincs adat

Mindenki

DH4

Naponta elfogyasztott zöldség- vagy salátaadagok száma, a zöldséglevek és a burgonya kivételével

Szám

Nincs adat

Nem alkalmazandó

ha DH3 = Naponta egyszer vagy többször

DH5

Tiszta gyümölcs- vagy zöldséglé fogyasztásának gyakorisága

Naponta egyszer vagy többször

Hetente 4–6 alkalommal

Hetente 1–3 alkalommal

Ritkábban mint hetente egyszer

Soha

Nincs adat

Mindenki

DH6

Cukorral édesített üdítőitalok fogyasztásának gyakorisága

Naponta egyszer vagy többször

Hetente 4–6 alkalommal

Hetente 1–3 alkalommal

Ritkábban mint hetente egyszer

Soha

Nincs adat

Mindenki

Dohányzás

SK1

Jelenlegi dohányzási szokások

Naponta dohányzik

Alkalmanként dohányzik

Nem dohányzik

Nincs adat

Mindenki

SK2

Naponta elszívott cigaretták átlagos száma

Szám

Nincs adat

Nem alkalmazandó

Ha SK1 = Naponta dohányzik

SK3

Korábbi dohányzás

Igen

Nem

Nincs adat

Nem alkalmazandó

Ha SK1 = Alkalmanként dohányzik vagy Nem dohányzik

SK4

Napi gyakoriságú dohányzással töltött évek száma

Szám

Nincs adat

Nem alkalmazandó

Ha SK1 = Naponta dohányzik

vagy

{(SK1 = Alkalmanként dohányzik

vagy Nem dohányzik

vagy Nincs adat

és SK3 = Igen

SK5

Beltéri passzív dohányzás gyakorisága

Naponta 1 óra vagy annál több

Naponta legfeljebb 1 óra

Legalább hetente egyszer (de nem minden nap)

Ritkábban mint hetente egyszer

Soha vagy szinte soha

Nincs adat

Mindenki

SK6

Elektronikus cigaretta típusok vagy hasonló elektronikus eszközök használata

Naponta szív elektromos cigarettát

Alkalmanként szív elektronikus cigarettát

Korábban szívott elektronikus cigarettát

Soha nem szívott elektronikus cigarettát

Nincs adat

Mindenki

Alkoholfogyasztás

AL1

Bármilyen alkoholtartalmú ital (sör, bor, almabor, rövidital, koktél, alkoholkeverék, likőr, házilag előállított alkohol stb.) fogyasztásának gyakorisága az elmúlt 12 hónapban

Naponta vagy szinte naponta

Hetente 5–6 nap

Hetente 3–4 nap

Hetente 1–2 nap

Havonta 2–3 nap

Havonta egyszer

Ritkábban, mint havonta egyszer

Az elmúlt 12 hónapra nem jellemző, mivel már nem iszik alkoholt

Soha vagy egész életében csak néhányszor kortyolt vagy kóstolt alkoholt

Nincs adat

Mindenki

AL2

Alkoholtartalmú italok fogyasztásának gyakorisága hétfőtől csütörtökig

Mind a 4 nap

A 4 napból 3

A 4 napból 2

A 4 napból 1

A 4 napból egyik nap sem

Nincs adat

Nem alkalmazandó

Ha AL1=

Naponta vagy szinte naponta

vagy hetente 5–6 nap

vagy hetente 3–4 nap

vagy hetente 1–2 nap

AL3

E napok egyikén (hétfőtől csütörtökig) fogyasztott alkoholtartalmú italok átlagos száma

Naponta 16 vagy annál több ital

Naponta 10–15 ital

Naponta 6–9 ital

Naponta 4–5 ital

Naponta 3 ital

Naponta 2 ital

Naponta 1 ital

Naponta 0 ital

Nincs adat

Nem alkalmazandó

Ha AL1=

Naponta vagy szinte naponta

vagy hetente 5–6 nap

vagy hetente 3–4 nap

vagy hetente 1–2 nap

és

(AL2 = Mind a 4 nap

vagy a 4 napból 3

vagy a 4 napból 2

vagy a 4 napból 1

AL4

Alkoholtartalmú italok fogyasztásának gyakorisága péntektől vasárnapig

mind a 3 nap

a 3 napból 2

a 3 napból 1

a 3 napból egyik nap sem

Nincs adat

Nem alkalmazandó

Ha AL1=

Naponta vagy szinte naponta

vagy hetente 5–6 nap

vagy hetente 3–4 nap

vagy hetente 1–2 nap

AL5

Átlagosan hány alkoholtartalmú italt (szabványos italegységet) fogyaszt e napok egyikén (péntektől vasárnapig)

Naponta 16 vagy annál több ital

Naponta 10–15 ital

Naponta 6–9 ital

Naponta 4–5 ital

Naponta 3 ital

Naponta 2 ital

Naponta 1 ital

Naponta 0 ital

Nincs adat

Nem alkalmazandó

Ha AL1 =

Naponta vagy szinte naponta

vagy hetente 5–6 nap

vagy hetente 3–4 nap

vagy hetente 1–2 nap

és

(AL4 = Mind a 3 nap

vagy a 3 napból 2

vagy a 3 napból 1

AL6

A kockázatos, egyszerre nagy adagú (60 g tiszta etanolnak megfelelő vagy annál több) alkoholfogyasztás gyakorisága az elmúlt 12 hónapban

Naponta vagy szinte naponta

Hetente 5–6 nap

Hetente 3–4 nap

Hetente 1–2 nap

Havonta 2–3 nap

Havonta egyszer

Ritkábban, mint havonta egyszer

Az elmúlt 12 hónapban nem fordult elő

Soha nem fordult elő életében

Nincs adat

Nem alkalmazandó

Ha AL1 =

Naponta vagy szinte naponta

vagy hetente 5–6 nap

vagy hetente 3–4 nap

vagy hetente 1–2 nap

vagy havonta 2–3 nap

vagy Havonta egyszer

vagy Ritkábban, mint havonta egyszer

Társas támogatás

SS1

Azon közeli személyek száma, akikre komoly személyes problémák esetén számíthat

Nincs

1 vagy 2

3 vagy 5

6 vagy több

Nincs adat

Mindenki

SS2

Mások által mutatott törődés mértéke azzal, mi történik az illetővel

Sok törődés és érdeklődés

Bizonyos mértékű törődés és érdeklődés

Bizonytalan

Kevés törődés és érdeklődés

Törődés és érdeklődés teljes hiánya

Nincs adat

Mindenki

SS3

Szükség esetén milyen könnyű konkrét segítséget kérni a szomszédoktól

Nagyon könnyű

Könnyű

Lehetséges

Nehéz

Nagyon nehéz

Nincs adat

Mindenki

Nem hivatalos gondozás, illetve segítségnyújtás biztosítása

IC1

Hetente legalább egyszer egy vagy több, időskorú, vagy krónikus betegségben szenvedő, vagy legyengült személyt gondoz vagy segítséget nyújt neki (a hivatásos tevékenységeket kivéve)

Igen

Nem

Nincs adat

Mindenki

IC2

Gondozásban vagy segítségben részesülő időskorú, vagy krónikus betegségben szenvedő, vagy legyengült személlyel/személyekkel hetente legalább egyszer személyes kapcsolatban áll

a válaszadó családtagja(i)

a válaszadónak nem családtagja(i)

Nincs adat

Nem alkalmazandó

Ha IC1 = Igen

IC3

Hetente hány órát tölt a válaszadó időskorú, vagy krónikus betegségben szenvedő, vagy legyengült személy gondozásával vagy segítésével

Heti 10 óránál kevesebb

Hetente legalább 10, legfeljebb 20 órát

Hetente legalább 20 órát

Nincs adat

Nem alkalmazandó

Ha IC1 = Igen


(1)  Az AGE a válaszadó életkorára (betöltött életéveire) utal.


II. MELLÉKLET

Pontossági követelmények

1.

A pontossági követelmények valamennyi adatállomány esetében standard hibák formájában kerülnek kifejezésre, és a tényleges becslések, valamint egy ország statisztikai populációja méretének folyamatos függvényeiként határozandók meg.

2.

Adott becslés becsült standard hibája

Image

nem lehet nagyobb az alábbi összegnél:

Image

3.

Az f(N) függvény meghatározása:

Formula

.

4.

A következő N, a és b paraméterértékeket kell alkalmazni:

Image

N

a

b

Egészségügyi problémák miatt szokásos tevékenységükben súlyosan korlátozott népesség százalékos aránya (15 éves vagy a feletti korosztály)

Az ország magánháztartásban élő, 15 éves vagy annál idősebb lakossága millió főben, 3 tizedes jegyre kerekítve

1 200

2 800


III. MELLÉKLET

A felmérésből kizárt nemzeti területek

Ország

Nemzeti területek

Franciaország

Franciaország tengerentúli megyéi és területei

Ciprus

A kormány fennhatósága alá nem tartozó terület

Hollandia

Karib-szigetek (Bonaire, Saint-Eustache és Saba szigetek)

Írország

Az összes tengeri sziget az Achill, Bull, Cruit, Gorumna, Inishnee, Lettermore, Lettermullan és Valentia szigetek kivételével

Egyesült Királyság

Skócia a Kaledóniai-csatornától északra, a Scilly szigetek