16.2.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 44/1


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/196 RENDELETE

(2018. február 7.)

az Amerikai Egyesült Államokból származó egyes termékek behozatalára vonatkozó kiegészítő vámokról

(kodifikált szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 207. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében (1),

mivel:

(1)

A 673/2005/EK tanácsi rendeletet (2) több alkalommal jelentősen módosították (3). A rendeletet az áttekinthetőség és észszerűség érdekében célszerű kodifikálni.

(2)

2003. január 27-én a Kereskedelmi Világszervezet (a továbbiakban: WTO) Vitarendezési Testülete (a továbbiakban: DSB) elfogadta a Fellebbezési Testület jelentését (4) és a vizsgálóbizottságnak a Fellebbezési Testület jelentésével megerősített jelentését (5), és úgy találta, hogy a folyamatos dömping- és támogatás-ellentételezésről szóló törvény (a továbbiakban: CDSOA) nem volt összhangban az Egyesült Államoknak a WTO-megállapodásokból eredő kötelezettségeivel.

(3)

Mivel az Egyesült Államok elmulasztotta jogszabályait összhangba hozni a vonatkozó megállapodásokkal, az Európai Közösség (a továbbiakban: a Közösség) felhatalmazást kért a DSB-től, hogy az Egyesült Államokkal szemben felfüggessze az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (a továbbiakban: GATT) szerinti vámkedvezményei és vonatkozó kötelezettségei alkalmazását (6). Az Egyesült Államok kifogásolta a vámkedvezmények és a vonatkozó kötelezettségek felfüggesztésének mértékét, és az ügy választott bíróság elé került.

(4)

2004. augusztus 31-én a választott bíró megállapította, hogy a Közösséggel szemben egy adott évben alkalmazott hatálytalanítás vagy gyengítés mértéke megfelelt a Közösségből érkező behozatalra vonatkozó dömpingellenes, illetve kiegyenlítő vámok utáni CDSOA-kifizetések 72 %-ának azon legutóbbi évre, amely tekintetében abban az időben az Egyesült Államok hatóságai által közzétett adatok rendelkezésre álltak. A választott bíró arra a következtetésre jutott, hogy a WTO szabályaival összhangban állna az engedmények vagy egyéb kötelezettségek Közösség általi felfüggesztése egy olyan, a kötött kereskedelmi vámokon felüli kiegészítő behozatali vám formájában, amelyet a hatálytalanítás és gyengítés összegét nem meghaladó kereskedelem teljes értékét éves alapon magában foglaló, az Egyesült Államokból származó termékek listáján felsorolt termékekre vetnek ki. 2004. november 26-án a DSB megadta a felhatalmazást az 1994. évi GATT szerinti vámkedvezmények és vonatkozó kötelezettségek alkalmazásának az Egyesült Államokkal szembeni felfüggesztésére, a választott bíró határozatával összhangban.

(5)

A legutóbbi olyan év CDSOA-kifizetései, amellyel kapcsolatban adatok álltak abban az időben rendelkezésre, a 2004. pénzügyi év (2003. október 1-jétől2004. szeptember 30-ig) során beszedett dömpingellenes és kiegyenlítő vámok kifizetéseire vonatkoznak. Az Egyesült Államok Vámügyi és Határvédelmi Hivatala által közzétett adatok alapján a Közösséggel szembeni hatálytalanítás vagy gyengítés mértéke 27,81 millió USD volt. A Közösség ezért ennek megfelelő összegig felfüggeszthette vámkedvezményei alkalmazását az Egyesült Államokkal szemben. Az I. mellékletben felsorolt, az Egyesült Államokból származó termékek behozatalára vonatkozó 15 %-os kiegészítő értékvám egy évre vonatkozó hatása által képviselt kereskedelmi érték nem lépte túl a 27,81 millió USD-t. E termékek vonatkozásában a Közösség 2005. május 1-jétől felfüggesztette vámkedvezményeinek alkalmazását az Egyesült Államokkal szemben.

(6)

Ha továbbra sem történik meg a DSB határozatának és ajánlásának végrehajtása, a Bizottságnak évente ki kell igazítania a felfüggesztés mértékét a CDSOA alapján, az abban az időben az Európai Unióval szemben alkalmazott hatálytalanítás vagy gyengítés mértékének megfelelően. A Bizottságnak úgy kell módosítania a kiegészítő behozatali vám mértékét, vagy az I. mellékletben foglalt listát, hogy az Egyesült Államokból származó kiválasztott termékek behozatalára vonatkozó kiegészítő vámok egy évre vonatkozó hatása által képviselt kereskedelmi érték ne lépje túl a hatálytalanítás vagy gyengítés mértékét.

(7)

A Bizottságnak tiszteletben kell tartania a következő feltételeket:

a)

a Bizottságnak akkor kell módosítania a kiegészítő behozatali vám mértékét, ha az I. mellékletben foglalt lista termékekkel történő kiegészítése vagy az arról való termékeltávolítás nem teszi lehetővé a felfüggesztés mértékének a hatálytalanítás vagy gyengítés mértékéhez történő igazítását; egyébként a Bizottságnak akkor kell termékekkel kiegészítenie az I. mellékletben foglalt listát, ha a felfüggesztés mértéke nő, vagy akkor kell termékeket törölnie erről a listáról, ha a felfüggesztés mértéke csökken;

b)

a lista kiegészítése esetén a Bizottságnak automatikusan a II. mellékletben foglalt listáról kell kiválasztania a termékeket, az ott szereplő sorrendnek megfelelően; ennek következtében a Bizottságnak módosítania kell a II. mellékletben foglalt listát is, azáltal, hogy arról eltávolítja az I. melléklethez hozzáadott termékeket;

c)

a listáról való törlés esetén a Bizottságnak először azokat a termékeket kell eltávolítania, amelyekkel az I. mellékletben foglalt lista 2005. május 1-je után egészült ki; a Bizottságnak csak ezt követően kell eltávolítania a 2005. május 1-jén az I. mellékletben foglalt listán szereplő termékeket, a lista szerinti sorrendben.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések szükséges kiigazításainak megvalósítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a kiegészítő behozatali vám mértéke, vagy az I. és a II. mellékletében foglalt listák e rendeletben megállapított feltételek szerint történő módosítására vonatkozóan. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak (7) megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az Uniónak az 1994. évi GATT hatálya alá tartozó vámkedvezményei és vonatkozó kötelezettségei ezennel felfüggesztésre kerülnek az Egyesült Államokból származó, e rendelet I. mellékletében felsorolt termékek tekintetében.

2. cikk

A 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (8) alapján alkalmazandó vámtételen felül 4,3 %-os kiegészítő behozatali értékvámot kell alkalmazni az e rendelet I. mellékletében felsorolt, az Egyesült Államokból származó termékekre vonatkozóan.

3. cikk

(1)   A Bizottság évente kiigazítja a felfüggesztés mértékét az Egyesült Államok folyamatos dömping- és támogatás-ellentételezésről szóló törvénye (a továbbiakban: CDSOA) alapján, az abban az időben az Unióval szemben alkalmazott hatálytalanítás vagy gyengítés mértékének megfelelően. A Bizottság a kiegészítő behozatali vám mértékét vagy az I. mellékletben foglalt listát a következő feltételek mellett módosítja:

a)

a hatálytalanítás vagy gyengítés mértéke megfelel az Unióból érkező behozatalra vonatkozó dömpingellenes és kiegyenlítő vámok utáni CDSOA-kifizetések 72 %-ának azon legutóbbi évre, amely tekintetében abban az időben az Egyesült Államok hatóságai által közzétett adatok rendelkezésre állnak;

b)

a módosítás úgy történik, hogy az Egyesült Államokból származó kiválasztott termékek behozatalára vonatkozó kiegészítő vámok egy évre vonatkozó hatása által képviselt kereskedelmi érték ne lépje túl a hatálytalanítás vagy gyengítés mértékét;

c)

az e) pontban foglalt körülmények kivételével, ha a felfüggesztés mértéke nő, a Bizottság az I. mellékletben foglalt listát termékekkel egészíti ki; ezeket a termékeket a II. mellékletben foglalt listáról választja ki a lista szerinti sorrendben;

d)

az e) pontban foglalt körülmények kivételével, ha a felfüggesztés mértéke csökken, az I. mellékletben foglalt listáról termékeket kell törölni; a Bizottság először azokat a termékeket távolítja el, amelyek 2005. május 1-jén a II. mellékletben foglalt listán szerepeltek, és amelyekkel később az I. mellékletben foglalt lista kiegészült; a Bizottság ezt követően eltávolítja a 2005. május 1-jén az I. mellékletben foglalt listán szereplő termékeket, a lista szerinti sorrendben;

e)

a Bizottság akkor módosítja a kiegészítő behozatali vám mértékét, ha az I. mellékletben foglalt lista termékekkel történő kiegészítésével vagy az arról való termékeltávolítással nem lehet a felfüggesztés mértékét a hatálytalanítás vagy gyengítés mértékéhez igazítani.

(2)   Amennyiben az I. mellékletben foglalt lista termékekkel egészül ki, a Bizottság ezzel egy időben módosítja a II. mellékletben foglalt listát azáltal, hogy az adott termékeket eltávolítja az említett listáról. A II. mellékletben foglalt listán maradó termékek sorrendje nem változik.

(3)   A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 4. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az e cikk (1) és (2) bekezdésében említett kiigazítások és módosítások céljából.

Amennyiben az Egyesült Államok által teljesített kifizetések összegére vonatkozó információt az év késői szakaszában bocsátják rendelkezésre, olyan módon, hogy a 4. cikkben meghatározott eljárás alkalmazásával nem lehetséges a WTO által, valamint a jogszabályban előírt határidők betartása, és amennyiben a mellékletek kiigazítása és módosítása esetén az rendkívül sürgős okokból szükséges, az első albekezdés alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra az 5. cikkben meghatározott eljárást kell alkalmazni.

4. cikk

(1)   A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)   A Bizottságnak a 3. cikk (3) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól 2014. február 20-tól kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

(3)   Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 3. cikk (3) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)   A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)   A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)   A 3. cikk (3) bekezdése értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

5. cikk

(1)   Az e cikk alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok haladéktalanul hatályba lépnek és alkalmazandók mindaddig, amíg az Európai Parlament vagy a Tanács a (2) bekezdésnek megfelelően nem emel ellenük kifogást. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusról az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak küldött értesítésben meg kell indokolni a sürgősségi eljárás alkalmazását.

(2)   Az Európai Parlament vagy a Tanács a 4. cikk (6) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen. Ebben az esetben a Bizottság az Európai Parlament vagy a Tanács kifogásáról szóló határozatról való értesítést követően haladéktalanul hatályon kívül helyezi a szóban forgó, felhatalmazáson alapuló jogi aktust.

6. cikk

Az e rendelet hatálya alá tartozó bármely termék származását a 952/2013/EU rendelettel összhangban kell megállapítani.

7. cikk

(1)   Az I. mellékletben felsorolt azon termékekre, amelyekre 2005. április 30. előtt nulla vámtétellel vagy vámcsökkentéssel adtak ki behozatali engedélyt, nem vonatkozik a kiegészítő behozatali vám.

(2)   Az I. mellékletben felsorolt azon termékre, amelyek az 1186/2009/EK tanácsi rendelet (9) értelmében vámmentesen kerülnek behozatalra, nem vonatkozik a kiegészítő behozatali vám.

8. cikk

A 673/2005/EK rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre történő hivatkozásokat e rendeletre való hivatkozásnak kell tekinteni és a IV. mellékletben szereplő megfelelési táblázattal összhangban kell értelmezni.

9. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2018. február 7-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

A. TAJANI

a Tanács részéről

az elnök

M. PANAYOTOVA


(1)  Az Európai Parlament 2017. december 12-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2018. január 29-i határozata (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  A Tanács 673/2005/EK rendelete (2005. április 25.) az Amerikai Egyesült Államokból származó egyes termékek behozatalára vonatkozó kiegészítő vámok megállapításáról (HL L 110., 2005.4.30., 1. o.).

(3)  Lásd a III. mellékletet.

(4)  Egyesült Államok – Ellentételezési törvény (Byrd-módosítás), a Fellebbezési Testület jelentése (WT/DS217/AB/R, WT/DS234/AB/R, 2003. január 16.).

(5)  Egyesült Államok – Ellentételezési törvény (Byrd-módosítás), a vizsgálóbizottság jelentése (WT/DS217/R, WT/DS234/R, 2002. szeptember 16.).

(6)  Egyesült Államok – Ellentételezési törvény (Byrd-módosítás), az Európai Közösségek hivatkozása a DSU 22. cikkének (2) bekezdésére (WT/DS217/22, 2004. január 16.).

(7)  HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

(8)  Az Európai Parlament és a Tanács 952/2013/EU rendelete (2013. október 9.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról (HL L 269., 2013.10.10., 1. o.).

(9)  A Tanács 1186/2009/EK rendelete (2009. november 16.) a vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról (HL L 324., 2009.12.10., 23. o.).


I. MELLÉKLET

Azokat a termékeket, amelyekre kiegészítő behozatali vámokat kell alkalmazni, nyolcjegyű KN-kódjaik azonosítják. Az e kódok alá besorolt termékek leírása a 2658/87/EGK tanácsi rendelet (1) I. mellékletében található.

0710 40 00

ex 9003 19 00„Keret és szerelék: … nem nemesfémből”

8705 10 00

6204 62 31


(1)  A Tanács 2658/87/EGK rendelete (1987. július 23.) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról (HL L 256., 1987.9.7., 1. o.).


II. MELLÉKLET

Az e mellékletben szereplő termékeket nyolcjegyű KN-kódjaik azonosítják. Az e kódok alá besorolt termékek leírása a 2658/87/EGK rendelet I. mellékletében található.


III. MELLÉKLET

A hatályon kívül helyezett rendelet és módosításai jegyzéke

A Tanács 673/2005/EK rendelete

(HL L 110., 2005.4.30., 1. o.)

 

A Bizottság 632/2006/EK rendelete

(HL L 111., 2006.4.25., 5. o.)

 

A Bizottság 409/2007/EK rendelete

(HL L 100., 2007.4.17., 16. o.)

 

A Bizottság 283/2008/EK rendelete

(HL L 86., 2008.3.28., 19. o.)

 

A Bizottság 317/2009/EK rendelete

(HL L 100., 2009.4.18., 6. o.)

 

A Bizottság 305/2010/EU rendelete

(HL L 94., 2010.4.15., 15. o.)

 

A Bizottság 311/2011/EU végrehajtási rendelete

(HL L 86., 2011.4.1., 51. o.)

 

A Bizottság 349/2013/EU végrehajtási rendelete

(HL L 108., 2013.4.18., 6. o.)

 

Az Európai Parlament és a Tanács 37/2014/EU rendelete

(HL L 18., 2014.1.21., 1. o.)

Kizárólag a melléklet 11. pontja

Az Európai Parlament és a Tanács 38/2014/EU rendelete

(HL L 18., 2014.1.21., 52. o.)

Kizárólag a melléklet 4. pontja

A Bizottság 303/2014/EU végrehajtási rendelete

(HL L 90., 2014.3.26., 6. o.)

 

A Bizottság (EU) 2015/675 felhatalmazáson alapuló rendelete

(HL L 111., 2015.4.30., 16. o.)

 

A Bizottság (EU) 2016/654 felhatalmazáson alapuló rendelete

(HL L 114., 2016.4.28., 1. o.)

 

A Bizottság (EU) 2017/750 felhatalmazáson alapuló rendelete

(HL L 113., 2017.4.29., 12. o.)

 


IV. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

673/2005/EK rendelet

E rendelet

1–4. cikk

1–4. cikk

4a. cikk

5. cikk

5. cikk

6. cikk

6. cikk, (1) bekezdés

7. cikk, (1) bekezdés

6. cikk, (2) bekezdés

6. cikk, (3) bekezdés

7. cikk, (2) bekezdés

6. cikk, (4) bekezdés

8. cikk

8. cikk

9. cikk

I. melléklet

I. melléklet

II. melléklet

II. melléklet

III. melléklet

IV. melléklet