6.2.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 32/48


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/175 RENDELETE

(2018. február 2.)

a szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló 110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló, 2008. január 15-i 110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 26. cikkére,

mivel:

(1)

A 110/2008/EK rendelet II. melléklete értelmében a 9. kategóriába („Gyümölcspárlat”) tartozó szeszes italok kereskedelmi megnevezésének a gyümölcs, bogyótermés vagy zöldség nevéből és az azt követő „párlat” szóból kell állnia. Egyes hivatalos nyelveken azonban e kereskedelmi megnevezések hagyományosan úgy épülnek fel, hogy a gyümölcs megnevezését toldalék egészíti ki. Ezért az érintett hivatalos nyelveken felcímkézett gyümölcspárlatok esetében célszerű engedélyezni a gyümölcs toldalékkal ellátott megnevezéséből álló kereskedelmi megnevezések feltüntetését.

(2)

A 110/2008/EK rendelet II. melléklete a 10. kategória („Almabor- és körteborpárlat”) esetében nem rendelkezik egyértelműen arról, hogy előállítható-e ilyen típusú párlat az almabor és a körtebor együttes lepárlásával. Ugyanakkor egyes esetekben az ilyen típusú szeszes ital hagyományos előállítási módja az alma- és körtebor együttes lepárlásával jár. Ezért célszerű a szeszes italok e kategóriájának meghatározását úgy módosítani, hogy az kifejezetten tartalmazza az alma- és körtebor együttes lepárlásának lehetőségét is, amennyiben a hagyományos előállítási mód ezt írja elő. Egyúttal célszerű meghatározni a kapcsolódó kereskedelmi megnevezésekre vonatkozó szabályokat is. A gazdasági szereplők számára adódó nehézségek elkerülése érdekében ugyanakkor helyénvaló átmeneti rendelkezést lefektetni az e rendelet hatálybalépése előtt előállított szeszes italok kereskedelmi megnevezésére vonatkozóan.

(3)

A 110/2008/EK rendelet II. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a szeszes italokkal foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 110/2008/EK rendelet II. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A 9. kategória f) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

„f)

A gyümölcspárlat kereskedelmi megnevezése a gyümölcs, bogyótermés vagy zöldség nevéből és az azt követő »párlat« szóból áll, például: cseresznyepárlat vagy kirsch, szilvapárlat vagy slivovitz, mirabella-, őszibarack-, alma-, körte-, kajszibarack-, füge-, citrus-, szőlő- vagy más gyümölcspárlat. Ez a kereskedelmi megnevezés cseh, horvát, görög, lengyel, szlovák, szlovén és román nyelven a gyümölcs nevének toldalékkal kiegészített változatából is állhat.

A párlatok wasser-nek is nevezhetők, a gyümölcs nevének feltüntetésével.

A »párlat« szó és az előtte álló gyümölcs neve helyébe a gyümölcs neve kizárólag csak a következő gyümölcsök esetén léphet:

mirabellszilva (Prunus domestica L. subsp. syriaca (Borkh.) Janch. ex Mansf.),

szilva (Prunus domestica L.),

szilva (»quetsch«) (Prunus domestica L.),

faepergyümölcs (Arbutus unedo L.),

»Golden Delicious« alma.

Ha fennáll annak a kockázata, hogy a végső fogyasztó számára nehezen érthető valamely olyan kereskedelmi megnevezés, amely nem tartalmazza a »párlat« szót, ez esetben a címkének és a kiszerelésnek tartalmaznia kell a »párlat« szót, amelyet esetlegesen magyarázat egészíthet ki.”.

2.

A 10. kategória helyébe a következő szöveg lép:

„10.

Almaborpárlat, körteborpárlat, valamint almabor- és körteborpárlat

a)

Az almaborpárlat, a körteborpárlat és az almabor- és körteborpárlat olyan szeszes italok, amelyek megfelelnek a következő feltételeknek:

i.

kizárólag almabor vagy körtebor 86 % (V/V)-nál kisebb alkoholtartalomra történő lepárlásával állítják elő úgy, hogy a gyümölcsök aromája és íze megmarad a párlatban;

ii.

illóanyag-tartalmuk legalább 200 g/hl abszolút alkoholra vonatkoztatva;

iii.

metanoltartalmuk maximum 1 000 g/hl abszolút alkoholra vonatkoztatva.

Az i. pontban említett feltétel nem zárja ki az olyan hagyományos módszerekkel előállított szeszes italokat, amelyek az almabor és a körtebor együttes lepárlását is lehetővé teszik. Ezekben az esetekben a kereskedelmi elnevezés »almabor- és körteborpárlat«.

b)

Az almaborpárlat, a körteborpárlat, illetve az almabor- és körteborpárlat minimális alkoholtartalma 37,5 térfogatszázalék.

c)

Alkoholnak az I. melléklet 5. pontja szerinti hozzáadására sem hígított, sem hígítás nélküli formában nem kerülhet sor.

d)

Az almaborpárlat, a körteborpárlat, illetve az almabor- és körteborpárlat nem ízesíthető.

e)

Az almaborpárlat, a körteborpárlat és az almabor- és körteborpárlat színezőanyagként csak karamellt tartalmazhat.”

2. cikk

Mindazon, a 110/2008/EK rendelet II. mellékletének 10. kategóriájába tartozó szeszes italok, amelyek kereskedelmi elnevezése e rendelet hatálybalépésének időpontjában megfelel az említett rendeletben előírt követelményeknek, a készletek kimerüléséig továbbra is forgalomba hozhatók.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. február 2-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 39., 2008.2.13., 16. o.