6.2.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 32/6


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/172 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2017. november 28.)

a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. és V. mellékletének módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló, 2012. július 4-i 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 23. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1998. szeptember 11-én aláírt és az Európai Közösség nevében a 2003/106/EK tanácsi határozattal (2) jóváhagyott, a nemzetközi kereskedelemben forgalmazott egyes veszélyes vegyi anyagok és peszticidek előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárásáról szóló Rotterdami Egyezményt (a továbbiakban: Rotterdami Egyezmény) a 649/2012/EU rendelet hajtja végre.

(2)

A dec-3-én-2-on anyagot nem hagyták jóvá az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) alapján, tehát ezt az anyagot tilos peszticidként használni, és fel kell venni a 649/2012/EU rendelet I. mellékletének 1. és 2. részében található vegyianyagjegyzékekbe.

(3)

A karbendazim hatóanyag jóváhagyásának meghosszabbítására nem értekezett kérelem az 1107/2009/EK rendelet alapján, tehát ezt az anyagot tilos a növényvédő szerek csoportjába tartozó peszticidként használni, és fel kell venni a 649/2012/EU rendelet I. mellékletének 1. részében található vegyianyagjegyzékbe.

(4)

A tepraloxidim hatóanyag jóváhagyásának meghosszabbítására nem értekezett kérelem az 1107/2009/EK rendelet alapján, tehát ezt az anyagot tilos peszticidként használni, és fel kell venni a 649/2012/EU rendelet I. mellékletének 1. és 2. részében található vegyianyagjegyzékekbe.

(5)

A cibutrin és a triklozán anyagot nem hagyták jóvá biocid termékekben való felhasználásra az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) alapján, tehát ezeket az anyagokat tilos peszticidként használni, és fel kell venni őket a 649/2012/EU rendelet I. mellékletének 1. és 2. részében található vegyianyagjegyzékekbe.

(6)

A triflumuron anyagot nem hagyták jóvá biocid termékekben való felhasználásra az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján, tehát ezt az anyagot tilos a „más peszticid, beleértve a biocideket is” alkategóriában használni, és fel kell venni a 649/2012/EU rendelet I. mellékletének 1. részében található vegyianyagjegyzékbe.

(7)

Az 5-terc-butil-2,4,6-trinitro-m-xilén, a benzil-butil-ftalát, a diizobutil-ftalát, a diarzén-pentaoxid és a trisz(2-klóretil)foszfát anyag szerepel az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) XIV. mellékletében, mivel különös aggodalomra okot adó anyagként kerültek azonosításra. Következésképpen ezeket az anyagokat engedélyeztetni kell. Mivel engedély kiadására nem került sor, a szóban forgó anyagok ipari felhasználása szigorúan korlátozott. Ezért a szóban forgó anyagokat indokolt felvenni a 649/2012/EU rendelet I. mellékletének 1. és 2. részébe.

(8)

A Rotterdami Egyezmény részes felei konferenciájának 2015. május 4. és 15. között tartott hetedik ülésén úgy határoztak, hogy a metamidofoszt felveszik az egyezmény III. mellékletébe, így az említett vegyületre az egyezmény értelmében az előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárás vonatkozik. A részes felek konferenciája emellett úgy határozott, hogy törli a III. mellékletben jelenleg szereplő „Metamidofosz (az anyag 600 g/l-t meghaladó hatóanyag-tartalmú oldható folyékony készítményei)” bejegyzést. Ezért ezeket a módosításokat a 649/2012/EU rendelet I. mellékletének 1. és 3. részében szereplő vegyianyagjegyzéknek is tükröznie kell.

(9)

A 2006/507/EK tanácsi határozattal (6) jóváhagyott, a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló Stockholmi Egyezmény (a továbbiakban: Stockholmi Egyezmény) részes felei konferenciájának 2015. május 4. és 15. között tartott hetedik ülésén úgy határoztak, hogy a hexaklór-butadién anyagot és a poliklórozott naftalinokat felveszik az egyezmény A. mellékletébe. Ezek az anyagok szerepelnek a 850/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (7) I. mellékletének B. részében, ezért a Stockholmi Egyezmény végrehajtása érdekében fel kell őket venni a 649/2012/EU rendelet V. mellékletének 1. részébe.

(10)

A Stockholmi Egyezmény részes felei konferenciájának 2013. április 28. és május 10. között tartott hatodik ülésén hozott határozatot követően, miszerint a hexabróm-ciklododekán (HBCDD) vegyi anyagot fel kell venni az egyezmény A. mellékletének 1. részébe, az anyag az (EU) 2016/293 bizottsági rendelettel (8) felvételre került a 850/2004/EK rendelet I. mellékletének A. részébe. Ezért a szóban forgó vegyi anyagot fel kell venni a 649/2012/EU rendelet V. mellékletének 1. részébe.

(11)

A Stockholmi Egyezmény megengedi az olyan árucikkek újrahasznosítását, amelyek tetra- és pentabróm-difenil-étert vagy hexa- és heptabróm-difenil-étert tartalmaznak vagy tartalmazhatnak, valamint az olyan újrahasznosított anyagokból gyártott árucikkek használatát és végső ártalmatlanítását, amelyek ezen anyagok bármelyikét tartalmazzák, feltéve, hogy intézkedés történik a szóban forgó anyagokat annál magasabb szinten és koncentrációban tartalmazó árucikkek kivitelének megakadályozására, amely szinteket és koncentrációkat az egyes felek a területükön az érintett árucikkek értékesítése, használata, behozatala, illetőleg előállítása tekintetében megállapítottak. E kötelezettség Unióban való végrehajtása érdekében a szóban forgó anyagokat 0,1 tömegszázalékban vagy annál nagyobb koncentrációban tartalmazó, részben vagy teljesen újrahasznosított anyagokból vagy újrahasználatra előkészített hulladékból származó anyagokból gyártott árucikkek kivitelét a 649/2012/EU rendelet V. mellékletének 1. részébe való felvételük révén meg kell tiltani.

(12)

Ezért a 649/2012/EU rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(13)

Helyénvaló észszerű időkeretet biztosítani valamennyi érdekelt félnek az e rendeletnek való megfeleléshez szükséges intézkedések meghozatalához, valamint a tagállamoknak az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedések meghozatalához,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 649/2012/EU rendelet a következőképpen módosul:

1.

Az I. melléklet e rendelet I. mellékletének megfelelően módosul.

2.

Az V. melléklet e rendelet II. mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2018. április 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2017. november 28-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 201., 2012.7.27., 60. o.

(2)  A Tanács 2003/106/EK határozata (2002. december 19.) a nemzetközi kereskedelemben forgalmazott egyes veszélyes vegyi anyagok és növényvédő szerek előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárásáról szóló rotterdami egyezménynek a Közösség nevében való jóváhagyásáról (HL L 63., 2003.3.6., 27. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 1107/2009/EK rendelete (2009. október 21.) a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről (HL L 309., 2009.11.24., 1. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 528/2012/EU rendelete (2012. május 22.) a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról (HL L 167., 2012.6.27., 1. o.).

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 396., 2006.12.30., 1. o.).

(6)  A Tanács 2006/507/EK határozata (2004. október 14.) a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló Stockholmi Egyezménynek az Európai Közösség részéről való megkötéséről (HL L 209., 2006.7.31., 1. o.).

(7)  Az Európai Parlament és a Tanács 850/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról és a 79/117/EGK irányelv módosításáról (HL L 158., 2004.4.30., 7. o.).

(8)  A Bizottság (EU) 2016/293 rendelete (2016. március 1.) a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló 850/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról (HL L 55., 2016.3.2., 4. o.).


I. MELLÉKLET

A 649/2012/EU rendelet I. melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az 1. rész a következőképpen módosul:

a)

a metamidofoszra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

Vegyi anyag

CAS-szám

Einecs-szám

KN-kód (***)

Alkategória (*)

Felhasználási korlátozás (**)

Értesítést nem igénylő országok

„Metamidofosz (#)

10265-92-6

233-606-0

ex 2930 80 00

p(1)

b”;

 

b)

a metamidofoszra (az anyag 600 g/l-t meghaladó hatóanyag-tartalmú oldható folyékony készítményei) vonatkozó bejegyzést el kell hagyni;

c)

a szöveg a következő bejegyzésekkel egészül ki:

Vegyi anyag

CAS-szám

Einecs-szám

KN-kód (***)

Alkategória (*)

Felhasználási korlátozás (**)

Értesítést nem igénylő országok

„Dec-3-én-2-on (+)

10519-33-2

234-059-0

ex 2914 19 90

p(1)

b

 

5-terc-butil-2,4,6-trinitro-m-xilén (+)

81-15-2

201-329-4

ex 2904 20 00

i(1)-i(2)

sr

 

Benzil-butil-ftalát (+)

85-68-7

201-622-7

ex 2917 34 00

i(1)-i(2)

sr

 

Karbendazim

10605-21-7

234-232-0

ex 2933 99 80

p(1)

b

 

Cibutrin (+)

28159-98-0

248-872-3

ex 2933 69 80

p(2)

b

 

Diizobutil-ftalát (+)

84-69-5

201-553-2

ex 2917 34 00

i(1)-i(2)

sr

 

Diarzén-pentaoxid (+)

1303-28-2

215-116-9

ex 2811 29 90

i(1)-i(2)

sr

 

Tepraloxidim (+)

149979-41-9

n.a.

ex 2932 99 00

p(1)

b

 

Triklozán (+)

3380-34-5

222-182-2

ex 2909 50 00

p(2)

b

 

Triflumuron

64628-44-0

264-980-3

ex 2924 21 00

p(2)

b

 

Trisz(2-klóretil)foszfát (+)

115-96-8

204-118-5

ex 2919 90 00

i(1)-i(2)

sr”;

 

2.

A 2. rész a következőképpen módosul:

a)

a metamidofoszra vonatkozó bejegyzést el kell hagyni;

b)

a szöveg a következő bejegyzésekkel egészül ki:

Vegyi anyag

CAS-szám

Einecs-szám

KN-kód (***)

Kategória (*)

Felhasználási korlátozás (**)

„Dec-3-én-2-on

10519-33-2

234-059-0

ex 2914 19 90

p

b

5-terc-butil-2,4,6-trinitro-m-xilén

81-15-2

201-329-4

ex 2904 20 00

i

sr

Benzil-butil-ftalát

85-68-7

201-622-7

ex 2917 34 00

i

sr

Cibutrin

28159-98-0

248-872-3

ex 2933 69 80

p

b

Diizobutil-ftalát

84-69-5

201-553-2

ex 2917 34 00

i

sr

Diarzén-pentaoxid

1303-28-2

215-116-9

ex 2811 29 90

i

sr

Tepraloxidim

149979-41-9

n.a.

ex 2932 99 00

p

b

Triklozán

3380-34-5

222-182-2

ex 2909 50 00

p

b

Trisz(2-klóretil)foszfát

115-96-8

204-118-5

ex 2919 90 00

i

sr”;

3.

A 3. rész a következőképpen módosul:

a)

a szöveg a következő bejegyzéssel egészül ki:

Vegyi anyag

Vonatkozó CAS-szám(ok)

HR-kód

Tiszta anyag (**)

HR-kód

Az anyagot tartalmazó keverékek (**)

Kategória

„Metamidofosz

10265-92-6

ex ex 2930.80

ex ex 3808.59

Peszticid”;

b)

a metamidofoszra (az anyag 600 g/l-t meghaladó hatóanyag-tartalmú oldható folyékony készítményei) vonatkozó bejegyzést el kell hagyni.


II. MELLÉKLET

A 649/2012/EU rendelet V. mellékletének 1. része a következő bejegyzésekkel egészül ki:

Kiviteli tilalom alá eső vegyi anyagok/áruk leírása

Esetleges további részletek (például a vegyi anyag neve, EK-száma, CAS-száma stb.)

 

„Hexaklór-butadién

201-765-5 EK-kód

87-68-3 CAS-kód

2903 29 00 KN-kód

 

Poliklórozott naftalinok

274-864-4 EK-kód

70776-03-3 és egyéb CAS-kódok

3824 99 93 KN-kód

 

Hexabróm-ciklododekán

247-148-4, 221-695-9 EK-kódok

25637-99-4, 3194-55-6, 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8 és egyéb CAS-kódok

2903 89 80 KN-kód

Tetra-, penta-, hexa- vagy heptabróm-difenil-étert 0,1 tömegszázalékban vagy annál nagyobb koncentrációban tartalmazó, részben vagy teljesen újrahasznosított anyagokból vagy újrahasználatra előkészített hulladékból származó anyagokból gyártott árucikkek

Tetrabróm-difenil-éter

254-787-2 és egyéb EK-kódok

40088-47-9 és egyéb CAS-kódok

2909 30 38 KN-kód

Pentabróm-difenil-éter

251-084-2 és egyéb EK-kódok

32534-81-9 és egyéb CAS-kódok

2909 30 31 KN-kód

Hexabróm-difenil-éter

253-058-6 és egyéb EK-kódok

36483-60-0 és egyéb CAS-kódok

2909 30 38 KN-kód

Heptabróm-difenil-éter

273-031-2 és egyéb EK-kódok

68928-80-3 és egyéb CAS-kódok

2909 30 38 KN-kód”.