18.5.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 123/100


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/738 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE

(2018. február 27.)

a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a cermet-alapú beállító potenciométer egyes alkatrészeiben lévő ólomra megadott mentesség tekintetében, a tudományos és a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló, 2011. június 8-i 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 5. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

A 2011/65/EU irányelv előírja a tagállamok számára annak biztosítását, hogy a forgalomba hozott elektromos és elektronikus berendezések ne tartalmazzanak ólmot.

(2)

A 2011/65/EU irányelv III. mellékletének 34. bejegyzése 2016 július 21-ig mentességet adott az ólomnak a cermet-alapú beállító potenciométer egyes alkatrészeiben való alkalmazására. A Bizottsághoz a 2011/65/EU irányelv 5. cikke (5) bekezdésének megfelelően 2015. január 21. előtt kérelem érkezett e mentességnek az 1–7. és a 10. kategória tekintetében történő megújítására.

(3)

A beállító potenciométerek változtatható ellenállások. Az áramkör ellenállásának beállítását kefeérintkezővel végzik. Ezeket a termékek széles skálájában, például audiovizuális berendezésekben, kommunikációs berendezésekben, játékokban és mérőeszközökben, valamint elektromos háztartási készülékekben alkalmazzák. Ólmot rezisztív tintában lévő ólom-oxidként tartalmaznak, amely a kötőanyag szerepét tölti be.

(4)

Jelenleg megbízható ólommentes alternatívák nem állnak rendelkezésre, ezért az ólom helyettesítése még tudományosan és műszakilag nem kivitelezhető.

(5)

mivel az 1–7. és a 10. kategóriába tartozó érintett alkalmazások esetében ma még nem állnak rendelkezésre és várhatóan a közeljövőben sem fognak a piacra kerülni kellően megbízható alternatívák, az érvényességi időtartamot indokolt 2021. július 21-ig megállapítani. Az 1–7. és a 10. kategóriától eltérő kategóriák esetében az érvényben lévő mentesség a 2011/65/EU irányelv 5. cikke (2) bekezdésének második albekezdésében megállapított érvényességi időtartamig marad hatályban.

(6)

A 2011/65/EU irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2011/65/EU irányelv III. melléklete ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

(1)   A tagállamok legkésőbb 2019. június 30-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.

Ezeket a rendelkezéseket 2019. július 1-jétől alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2018. február 27-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 174., 2011.7.1., 88. o.


MELLÉKLET

A 2011/65/EU irányelv III. mellékletében a 34. pont helyébe a következő szöveg lép:

„34.

A cermet-alapú beállító potenciométer egyes alkatrészeiben lévő ólom

A mentesség valamennyi kategóriára vonatkozik, és lejártának időpontja:

az 1–7. és a 10. kategória esetében 2021. július 21.,

a 8. és a 9. kategóriába tartozó, az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközöktől, valamint az ipari felügyeleti és vezérlő eszközöktől eltérő eszközök esetében 2021. július 21.,

a 8. kategóriába tartozó in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök esetében 2023. július 21.,

a 9. kategóriába tartozó ipari felügyeleti és vezérlő eszközök és a 11. kategória esetében 2024. július 21.”