27.6.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 223/3


A TANÁCS AJÁNLÁSA

(2018. június 22.)

Románia középtávú költségvetési célhoz vezető korrekciós pályától való jelentős, megfigyelhető eltérésének korrekciójáról

(2018/C 223/02)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 121. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel a költségvetési egyenleg felügyeletének megerősítéséről és a gazdaságpolitikák felügyeletéről és összehangolásáról szóló, 1997. július 7-i 1466/97/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 10. cikke (2) bekezdésének második albekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság ajánlására,

mivel:

(1)

A Szerződés 121. cikke szerint a tagállamoknak a túlzott költségvetési hiány elkerülése érdekében a gazdaságpolitikák összehangolása és a többoldalú felügyelet révén középtávon rendezett államháztartásra kell törekedniük.

(2)

A Stabilitási és Növekedési Paktum az árstabilitás és az erős, fenntartható, munkahelyteremtéshez vezető növekedés eszközeként a rendezett államháztartás célkitűzésén alapul.

(3)

A Tanács 2017. június 16-án azt ajánlotta (2) Romániának, hogy hajtsa végre az annak biztosításához szükséges intézkedéseket, hogy a nettó elsődleges államháztartási kiadások (3) nominális növekedése 2017-ben ne haladja meg a 3,3 %-ot, ami a GDP 0,5 %-át kitevő éves strukturális kiigazításnak felel meg, és az országot a középtávú költségvetési cél eléréséhez vezető megfelelő korrekciós pályára állítja. 2017. december 5-én a Tanács megállapította, hogy Románia a 2017. június 16-i tanácsi ajánlás (4) nyomán nem tett eredményes intézkedéseket. Ennek alapján a Tanács 2017. december 5-én kibocsátott felülvizsgált ajánlásában azt ajánlotta Romániának, hogy hozza meg az annak biztosításához szükséges intézkedéseket, hogy a nettó elsődleges államháztartási kiadások nominális növekedése 2018-ban ne haladja meg a 3,3 %-ot, ami a GDP 0,8 %-át kitevő éves strukturális kiigazításnak felel meg.

(4)

A Bizottság 2018. tavaszi előrejelzése és az Eurostat által validált 2017. évi tényadatok alapján 2017-ben a nettó elsődleges államháztartási kiadások növekedése jócskán meghaladta a kiadási referenciaértéket, jelentős (nevezetesen a GDP 3,3 %-ának megfelelő mértékű) eltérést eredményezve. A strukturális egyenleg a GDP –2,1 %-ának megfelelő pozícióról 2016-ban a GDP –3,3 %-ára romlott, ami szintén jelentős eltérést jelez a középtávú költségvetési cél eléréséhez szükséges kiigazítástól (a GDP 1,7 %-ának megfelelő eltérés). A strukturális egyenleg által jelzett eltérés mértékére negatívan hatott a potenciális GDP-növekedésre vonatkozóan adott, a kiadási referenciaérték számításához használt középtávú átlagos növekedést némileg meghaladó becslés, valamint az állami beruházások visszaesése, amit a kiadási referenciaértékben kisimítottak. Ettől az eltéréstől eltekintve mindkét mutató alátámasztja a Stabilitási és Növekedési Paktum prevenciós ágának követelményeitől való jelentős eltérést 2017 tekintetében.

(5)

A Bizottság átfogó értékelést követően 2018. május 23-án megállapította, hogy Romániában a középtávú költségvetési célhoz vezető korrekciós pályától való jelentős, megfigyelhető eltérés áll fenn, és a Szerződés 121. cikkének (4) bekezdésével, valamint az 1466/97/EK rendelet 10. cikke (2) bekezdésének első albekezdésével összhangban figyelmeztetésben részesítette a tagállamot.

(6)

Az 1466/97/EK rendelet 10. cikke (2) bekezdésének második albekezdésével összhangban a figyelmeztetés elfogadásától számított egy hónapon belül a Tanács a szükséges szakpolitikai intézkedésekre vonatkozó ajánlást intéz az érintett tagállamhoz. Az 1466/97/EK rendelet értelmében az ajánlás öt hónapnál nem hosszabb határidőt határoz meg a tagállam számára az eltérés kezelésére. Ezek alapján helyénvalónak tűnik, hogy Románia esetében 2018. október 15. legyen az eltérés kezelésének határideje. Romániának e határidőn belül kell beszámolnia az ezen ajánlásra válaszul hozott intézkedésekről.

(7)

A kibocsátási résre vonatkozó, a Bizottság 2017. tavaszi előrejelzésében szereplő adatok alapján 2018-ban és 2019-ben rendes gazdasági körülmények maradnak Romániában. Románia adósságrátája a GDP 60 %-ában meghatározott küszöbérték alatt van. Tehát az 1466/97/EK rendelet és az aktuális gazdasági helyzetet, illetve az esetleges fenntarthatósági aggályokat is figyelembe vevő, a Stabilitási és Növekedési Paktum keretében közösen elfogadott kiigazítási mátrix által előírt strukturális kiigazítás legalább a GDP 0,5 %-ának felel meg 2018 és 2019 vonatkozásában egyaránt.

(8)

Románia strukturális hiánya 2016-ban a GDP 2,1 %-ával, 2017-ben pedig a GDP 1,2 %-ával nőtt a GDP 3,3 %-ára 2017-ben. A minimális kiigazítási követelményen felül további kiigazítás szükséges ahhoz, hogy a kumulatív eltérést kiigazítsák és Románia a 2016-ban és 2017-ben bekövetkezett eltérés után visszatérjen a megfelelő kiigazítási pályára. A középtávú költségvetési célhoz vezető korrekciós pályától való jelentős, megfigyelhető eltérés nagyságrendje miatt a GDP 0,3 %-át kitevő további kiigazítás tűnik megfelelőnek, amely felgyorsítja a középtávú költségvetési célhoz visszavezető korrekciót.

(9)

A 2018. és 2019. évi strukturális egyenleg GDP 0,8 %-ának megfelelő javulására vonatkozó követelmény összhangban áll a nettó elsődleges államháztartási kiadások legfeljebb 3,3 %-os 2018. évi és 5,1 %-os 2019. évi nominális növekedésével.

(10)

A Bizottság 2018. tavaszi előrejelzése 2018 tekintetében a strukturális egyenleg további, a GDP 0,4 %-ának, 2019 tekintetében pedig a GDP 0,4 %-ának megfelelő mértékű romlását vetíti előre. Következésképpen a 2018. és 2019. évi 0,8 %-os GDP-arányos strukturális javulás azt jelenti, hogy a Bizottság 2018. őszi előrejelzésében foglalt jelenlegi alapforgatókönyvhöz képest 2018-ban összesen a GDP 1,2 %-át kitevő strukturális kiigazításra, 2019-ben pedig a GDP 1,2 %-át kitevő strukturális kiigazításra irányuló további intézkedésekre van szükség.

(11)

A Bizottság 2018. tavaszi előrejelzése 2018 tekintetében a GDP 3,4 %-ának, 2019-ben pedig a GDP 3,8 %-ának megfelelő költségvetési hiánnyal számol, ami meghaladja a Szerződésben a GDP 3 %-ában meghatározott referenciaértéket. Az előírt strukturális kiigazítás annak biztosítása szempontjából is helyénvalónak tűnik, hogy Románia 2018-ban és 2019-ben biztonsággal betartsa a Szerződésben a GDP 3 %-ában meghatározott referenciaértéket.

(12)

A megfigyelt jelentős eltérés kiigazítására vonatkozó korábbi ajánlások végrehajtásának elmulasztása és a Szerződésben meghatározott referenciaérték 3 %-os GDP túllépésének kockázata sürgős intézkedést tesznek szükségessé annak érdekében, hogy Románia költségvetési politikája újra prudens pályára álljon.

(13)

Helyénvaló, hogy ezt az ajánlást nyilvánosan közzé tegyék.

(14)

Az ajánlott költségvetési célok elérése érdekében elengedhetetlen, hogy Románia elfogadja és szigorúan végrehajtsa a szükséges intézkedéseket, valamint szorosan nyomon kövesse a folyó kiadások alakulását,

AJÁNLJA, HOGY ROMÁNIA:

1.

hajtsa végre az annak biztosításához szükséges intézkedéseket, hogy a nettó elsődleges államháztartási kiadások nominális növekedése 2018-ban ne haladja meg a 3,3 %-ot, 2019-ben pedig az 5,1 %-ot, ami mindegyik évben a GDP 0,8 %-át kitevő éves strukturális kiigazításnak felel meg, és a tagállamot a középtávú költségvetési cél eléréséhez vezető megfelelő korrekciós pályára állítja.

2.

az összes rendkívüli bevételt a hiány csökkentésére használja fel. A költségvetési konszolidációs intézkedések révén növekedésbarát módon kell biztosítani az államháztartás strukturális egyenlegének tartós javulását.

3.

2017. október 15-ig jelenésben számoljon be a Tanácsnak az ezen ajánlásra válaszul hozott intézkedésekről. A jelentésnek kellően részletesen ismertetnie kell a hitelesen bejelentett intézkedéseket, kitérve azok költségvetési hatására is, továbbá a jelentésben közölni kell a 2018–2019 közötti időszakra vonatkozó aktualizált és részletes költségvetési előrejelzéseket.

Ennek az ajánlásnak Románia a címzettje.

Kelt Luxembourgban, 2018. június 22-én.

a Tanács részéről

az elnök

V. GORANOV


(1)  HL L 209., 1997.8.2., 1. o.

(2)  A Tanács ajánlása (2017. június 16.) Románia középtávú költségvetési célhoz vezető korrekciós pályától való jelentős, megfigyelhető eltérésének korrekciójáról (HL C 216., 2017.7.6., 1. o.).

(3)  A nettó elsődleges államháztartási kiadások nem tartalmazzák a kamatkiadásokat, az uniós programokra fordított azon kiadásokat, amelyeket teljes mértékben ellentételeznek az uniós alapokból származó bevételek, sem pedig az álláskeresési ellátásokra fordított kiadások nem diszkrecionális változásait. A hazai finanszírozású bruttó állóeszköz-felhalmozás négyéves időszakra van szétterítve. A diszkrecionális bevételi intézkedéseket, illetve a törvényben előírt bevételnövelést figyelembe veszik, a bevételi és a kiadási oldalon végrehajtott egyszeri intézkedéseket pedig nettósítják.

(4)  A Tanács ajánlása (2017. december 5.) Románia középtávú költségvetési célhoz vezető korrekciós pályától való jelentős, megfigyelhető eltérésének korrekciójáról (HL C 439., 2017.12.20., 1. o.).