28.12.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 331/224


A TANÁCS (KKBP) 2018/2078 HATÁROZATA

(2018. december 21.)

az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2014/512/KKBP határozat módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 29. cikkére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2014. július 31-én elfogadta a 2014/512/KKBP határozatot (1).

(2)

Az Európai Tanács 2015. március 19-én megállapodott arról, hogy meghozatalra kerülnek az ahhoz szükséges intézkedések, hogy a korlátozó intézkedések időtartama egyértelműen a minszki megállapodások teljes körű végrehajtásához kapcsolódjon, szem előtt tartva, hogy a teljes körű végrehajtás 2015. december 31-re volt ütemezve.

(3)

A Tanács 2018. július 5-;n 2019. január 31-ig megújította a 2014/512/KKBP határozatot (2) annak érdekében, hogy lehetősége legyen folytatni a minszki megállapodások végrehajtásának értékelését.

(4)

A minszki megállapodások végrehajtásának értékelését követően a 2014/512/KKBP határozatot további hat hónapra meg kell újítani, hogy a Tanácsnak lehetősége legyen folytatni az említett megállapodások végrehajtásának értékelését.

(5)

A 2014/512/KKBP határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2014/512/KKBP határozat 9. cikke (1) bekezdésének első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Ezt a határozatot 2019. július 31-ig kell alkalmazni.”

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2018. december 21-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. BOGNER-STRAUSS


(1)  A Tanács 2014/512/KKBP határozata (2014. július 31.) az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről (HL L 229., 2014.7.31., 13. o.).

(2)  A Tanács (KKBP) 2018/964 határozata (2018. július 5.) az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2014/512/KKBP határozat módosításáról (HL L 172., 2018.7.9., 3. o.).