21.12.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 327/84


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/2048 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2018. december 20.)

a honlapokra és mobilalkalmazásokra vonatkozó, az (EU) 2016/2102 európai parlamenti és tanácsi irányelv támogatására kidolgozott harmonizált szabványról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az európai szabványosításról, a 89/686/EGK és a 93/15/EGK tanácsi irányelv, a 94/9/EK, a 94/25/EK, a 95/16/EK, a 97/23/EK, a 98/34/EK, a 2004/22/EK, a 2007/23/EK, a 2009/23/EK és a 2009/105/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 87/95/EGK tanácsi határozat és az 1673/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 1025/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 10. cikke (6) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2016/2102 irányelv (2) 6. cikke (1) bekezdésének megfelelően azon honlapok és mobilalkalmazások tartalmáról, amelyek megfelelnek azon harmonizált szabványoknak vagy azok részeinek, amelyek hivatkozási adatait a Bizottság közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában, vélelmezni kell, hogy megfelelnek a szóban forgó irányelv 4. cikkében foglalt azon akadálymentesítési követelményeknek, amelyekre e szabványok vagy azok részei vonatkoznak.

(2)

A C(2017) 2585 végrehajtási határozattal (3) a Bizottság felkérte az Európai Szabványügyi Bizottságot (CEN), az Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottságot (CENELEC) és az Európai Távközlési Szabványügyi Intézetet (ETSI), hogy az EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) szabvány alapján dolgozzanak ki harmonizált szabvány(oka)t, és foglalják bele az összes szükséges rendelkezést az (EU) 2016/2102 irányelv 4. cikke végrehajtásának támogatásához. Az EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) szabvány a Bizottság 376. számon adott szabványosítási megbízásának (4) az eredménye, amely már tartalmazott bizonyos, a honlapok és mobilalkalmazások, valamint az ikt-termékek és -szolgáltatások akadálymentesítésére vonatkozó rendelkezéseket.

(3)

A C(2017)2585 végrehajtási határozat alapján a CEN, a CENELEC és az ETSI elvégezte a felkérés tárgyát képező harmonizált szabvány kidolgozására irányuló munkát, és eljuttatta a Bizottságnak az EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) harmonizált európai szabványt, amely többek között műszaki követelményeket határoz meg a honlapok és mobilalkalmazások akadálymentesítésére vonatkozóan. Az EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) harmonizált európai szabvány többek között tartalmaz egy táblázatot is, amely feltérképezi az (EU) 2016/2102 irányelv 4. cikkében meghatározott akadálymentesítési követelményekre vonatkozó szabvány vonatkozó rendelkezéseit.

(4)

A Bizottság a CEN-nel, a CENELEC-cel és az ETSI-vel közösen értékelte, hogy az EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) harmonizált európai szabvány érintett rendelkezései megfelelnek-e a C(2017) 2585 végrehajtási határozatban meghatározott felkérésnek.

(5)

Az EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) harmonizált szabvány érintett rendelkezései megfelelnek a céljukkal összhangban álló, a C(2017) 2585 végrehajtási határozat II. mellékletében meghatározott követelményeknek. Ezért a szóban forgó szabványra történő hivatkozást indokolt közzétenni az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

(6)

A harmonizált szabványnak való megfelelés alapján a szóban forgó szabványra való hivatkozásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételi időpontjától kezdődően vélelmezhető az uniós harmonizációs jogszabályokban meghatározott, megfelelő alapvető követelményeknek való megfelelés. Következésképpen elő kell írni, hogy e határozat a kihirdetése napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A honlapokra és mobilalkalmazásokra vonatkozó, az (EU) 2016/2102 irányelv támogatására kidolgozott és e határozat mellékletében szereplő harmonizált szabványra vonatkozó referencia közzétételre kerül az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2018. december 20-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 316., 2012.11.14., 12. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/2102 irányelve (2016. október 26.) a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről (HL L 327., 2016.12.2., 1. o.).

(3)  A Bizottság C(2017)2585 végrehajtási határozata (2017. április 27.) az európai szabványügyi szervekhez intézett, a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló (EU) 2016/2102 európai parlamenti és tanácsi irányelvet támogató szabványosítási felkérésről.

(4)  A CEN, a CENELEC és az ETSI számára 2005. december 7-én, M/376. számon adott szabványosítási megbízás az ikt-termékek és -szolgáltatások közbeszerzésével kapcsolatos akadálymentesítési követelmények kidolgozására.


MELLÉKLET

Sz.

Hivatkozás a szabványra

1.

EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

IKT-termékekre és -szolgáltatásokra vonatkozó akadálymentesítési követelmények