20.12.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 325/50


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/2031 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2018. december 19.)

a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságában a központi szerződő felekre alkalmazandó szabályozási keretrendszer korlátozott idejű egyenértékűségének a megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló, 2012. július 4-i 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 25. cikke (6) bekezdésére,

mivel:

(1)

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (a továbbiakban: az Egyesült Királyság) 2017. március 29-én az Európai Unióról szóló szerződés 50. cikkének megfelelően bejelentette az Unióból való kilépésre vonatkozó szándékát. A kilépésről rendelkező megállapodás hatálybalépésének időpontjától, illetve ennek hiányában a bejelentéstől számított két év elteltével, vagyis 2019. március 30-ától a Szerződések az Egyesült Királyság tekintetében hatályukat vesztik, kivéve, ha az Európai Tanács az Egyesült Királysággal egyetértésben egyhangúlag ennek a határidőnek a meghosszabbításáról határoz.

(2)

Amint azt a Bizottság a „Felkészülés az Egyesült Királyságnak az Európai Unióból 2019. március 30-án való kilépésére: rendkívüli helyzetre szóló cselekvési terv” című, 2018. november 13-i közleményében (2) (a továbbiakban: rendkívüli helyzetre szóló cselekvési terv) bejelentette, a megállapodás nélküli kilépés kockázatokat jelenthet az Unió és tagállamai pénzügyi stabilitására nézve. Az ilyen kockázatok megelőzése céljából indokolt, továbbá az Unió és tagállamai érdekében áll annak biztosítása, hogy az Egyesült Királyságban már engedélyezett központi szerződő felek (a továbbiakban: egyesült királyságbeli központi szerződő felek) korlátozott ideig még 2019. március 29. után is nyújthassanak elszámolási szolgáltatásokat az Unióban.

(3)

A központi elszámolás fokozza a piac átláthatóságát, mérsékli a hitelkockázatokat, és a központi szerződő fél egy vagy több résztvevőjének nemteljesítése esetén csökkenti az átterjedés kockázatát. Az ilyen szolgáltatások nyújtása ezért döntő fontosságú a pénzügyi stabilitás biztosítása szempontjából. Az elszámolási szolgáltatások nyújtásának zavara a központi bankok monetáris politikájának végrehajtását is érintheti, amennyiben az ügyleteket uniós központi bank által kibocsátott pénznemben számolják el. Emellett a központi szerződő felek által elszámolt pénzügyi eszközök a pénzügyi közvetítők és ügyfeleik számára is elengedhetetlenek, például a kamatlábkockázatok fedezése céljából, így az elszámolási szolgáltatások nyújtásának zavara az Unió reálgazdasága számára is kockázatot jelenthet.

(4)

2017. december 31-én a tőzsdén kívüli származtatott ügyletek világszerte kinnlévő névleges összege meghaladta az 500 billió EUR-t, amelyből a származtatott kamatügyletek több mint 75 %-ot tettek ki, a származtatott devizaügyletek pedig majdnem 20 %-ot. A tőzsdén kívüli származtatott ügyletek mintegy 30 %-a euróban és egyéb uniós pénznemekben denominált. A tőzsdén kívüli származtatott ügyletek központi elszámolásának piaca igen koncentrált, különösen a tőzsdén kívüli származtatott kamatügyletek esetében, amelyek 97 %-át egy egyesült királyságbeli központi szerződő fél számolja el (3).

(5)

2019. március 30-tól az egyesült királyságbeli központi szerződő felek „harmadik országbeli központi szerződő felek” lesznek, és így csak akkor nyújthatnak elszámolási szolgáltatásokat, ha az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (a továbbiakban: ESMA) a 648/2012/EU rendelet 25. cikkének megfelelően elismeri őket. Az egyesült királyságbeli központi szerződő felek elismerésének hiányában az Unióban letelepedett szerződő felek az egyesült királyságbeli központi szerződő feleken keresztül nem számolhatnak el olyan tőzsdén kívüli származtatott ügyleteket, amelyek a 648/2012/EU rendelet 4. cikke szerinti elszámolási kötelezettség hatálya alá tartoznak. Ez a helyzet átmenetileg megnehezítheti az érintett szerződő felek számára, hogy teljesítsék elszámolási kötelezettségeiket, ami viszont kockázatot jelenthet az Unió és tagállamai pénzügyi stabilitására és monetáris politikájának végrehajtására nézve. A rendkívüli helyzetre szóló cselekvési tervben bejelentetteknek megfelelően ezért a szóban forgó kivételes helyzetben – szigorúan korlátozott időtartamra és meghatározott feltételek mellett – indokolt megállapítani az egyesült királyságbeli központi szerződő felekre vonatkozó jogi és felügyeleti keretrendszer egyenértékűségét annak érdekében, hogy e központi szerződő felek továbbra is nyújthassanak elszámolási szolgáltatásokat az Unióban.

(6)

A 648/2012/EU rendelet 25. cikkének (6) bekezdésével összhangban három feltételnek kell teljesülnie annak megállapításához, hogy valamely harmadik ország jogi és felügyeleti keretrendszere az ott engedéllyel rendelkező központi szerződő felek tekintetében egyenértékű az említett rendeletben rögzített követelményekkel.

(7)

Először is, a harmadik ország jogi és felügyeleti keretrendszerének biztosítania kell, hogy az adott harmadik országbeli központi szerződő felek olyan, jogilag kötelező érvényű követelményeket teljesítsenek, amelyek egyenértékűek a 648/2012/EU rendelet IV. címében megállapított követelményekkel. A 648/2012/EU rendelet 2019. március 29-ig közvetlenül alkalmazandó az Egyesült Királyságban, vagyis az említett rendelet 14. cikke szerint engedélyezett egyesült királyságbeli központi szerződő feleknek meg kell felelniük a rendelet követelményeinek. Az Egyesült Királyság 2018. június 26-án a kilépésről rendelkező 2018. évi törvényben (European Union (Withdrawal) Act 2018) az Egyesült Királyság Unióból való kilépésének időpontjától kezdődő hatállyal az Egyesült Királyság nemzeti jogába emelte a 648/2012/EU rendelet rendelkezéseit.

(8)

Másodszor, a harmadik ország jogi és felügyeleti keretrendszerének biztosítania kell, hogy a harmadik országban letelepedett központi szerződő felek folyamatos és hatékony felügyelet és végrehajtás hatálya alá essenek. Az egyesült királyságbeli központi szerződő felek 2019. március 29-ig a Bank of England felügyelete alatt állnak, amint azt az Egyesült Királyság nemzeti joga a 648/2012/EU rendeletnek megfelelően előírja (4). A 648/2012/EU rendeletnek az Egyesült Királyság belső jogába való beemelésével továbbra is a Bank of England felel a központi szerződő felek felügyeletéért, valamint a központi szerződő felekre vonatkozó felügyeleti és végrehajtási hatáskörei is lényegében változatlanok maradnak.

(9)

Harmadszor, az adott harmadik ország jogi keretrendszerének ténylegesen egyenértékű rendszert kell biztosítania a harmadik ország jogi szabályozása alapján engedélyezett központi szerződő felek elismeréséhez. Ezt az biztosítja, hogy a 648/2012/EU rendelet 25. cikke szerinti egyenértékűségi rendszert beemelik az Egyesült Királyság nemzeti jogába.

(10)

A Bizottság megállapítja, hogy az Egyesült Királyságnak az egyesült királyságbeli központi szerződő felekre vonatkozó jogi és felügyeleti keretrendszere az országnak az Unióból való kilépését követő napon megfelel a 648/2012/EU rendelet 25. cikkének (6) bekezdésében megállapított feltételeknek.

(11)

Ez a határozat azonban az egyesült királyságbeli központi szerződő felekre az Egyesült Királyság Unióból való kilépését követő napon alkalmazandó jogi és felügyeleti keretrendszeren alapul. E jogi és felügyeleti keretrendszer csak akkor tekinthető egyenértékűnek, ha az Egyesült Királyság nemzeti jogában a központi szerződő felekre alkalmazandó követelményeket fenntartják, és folyamatos jelleggel továbbra is hatékonyan alkalmazzák és végrehajtják. Az egyenértékűségi megállapítás fenntartásának ezért alapvető feltétele az ESMA és a Bank of England közötti hatékony információcsere és a felügyeleti tevékenységek összehangolása.

(12)

Az említett információcsere a 648/2012/EU rendelet 25. cikkének (7) bekezdésével összhangban átfogó és hatékony együttműködési megállapodások megkötését teszi szükségessé. Ezen együttműködési megállapodásoknak biztosítaniuk kell annak lehetőségét is, hogy az összes vonatkozó információ megosztható legyen a 648/2012/EU rendelet 25. cikkének (3) bekezdésében említett hatóságokkal, beleértve az Európai Központi Bankot és a Központi Bankok Európai Rendszerének egyéb tagjait, ha az említett hatóságokkal konzultálni kell az egyesült királyságbeli központi szerződő felek elismertségéről, vagy ha az információk megosztása az említett hatóságok felügyeleti feladatainak ellátásához szükséges.

(13)

Azon rendkívüli helyzet esetén, ha az Egyesült Királyság megállapodás nélkül lépne ki az Unióból, a 648/2012/EU rendelet 25. cikkének (7) bekezdése alapján létrehozott együttműködési megállapodásoknak biztosítaniuk kell, hogy az ESMA azonnal és folyamatosan hozzáférjen minden általa kért információhoz. Ez az információ többek között azokat az információkat foglalja magában, amelyek lehetővé teszik az egyesült királyságbeli központi szerződő felek által az Unió vagy annak tagállamai számára közvetve vagy közvetlenül jelentett bármely lényeges kockázat értékelését. Az együttműködési megállapodásoknak ezért meg kell határozniuk az egyesült királyságbeli központi szerződő felek elszámolási tevékenységeivel kapcsolatos információk azonnali cseréjének mechanizmusait és eljárásait az uniós pénznemekben denominált pénzügyi eszközök, a kereskedési helyszínek, a klíringben részt vevő felek, valamint az uniós hitelintézetek és befektetési vállalkozások leányvállalatai tekintetében; a más központi szerződő felekkel kötött interoperabilitási megállapodások tekintetében; a saját források tekintetében; a garanciaalapok összetétele és kalibrálása tekintetében, a letétek, a likvid források és a biztosítéki portfóliók tekintetében – ideértve a haircutok kalibrálását is –, valamint a stressztesztek tekintetében; az egyesült királyságbeli központi szerződő feleket vagy az egyesült királyságbeli központi szerződő felekre az Egyesült Királyságban alkalmazandó jogi és felügyeleti keretrendszert érintő bármilyen változás azonnali bejelentése tekintetében; valamint meg kell határozniuk az ESMA azonnali értesítésére vonatkozó mechanizmust az egyesült királyságbeli központi szerződő felekkel kapcsolatos azon fejlemények tekintetében, amelyek hatással lehetnek az Unió monetáris politikájára.

(14)

A Bizottság az ESMA-val együttműködve nyomon fogja követni a jogi és felügyeleti keretrendszernek az egyesült királyságbeli központi szerződő feleket érintő változásait, a piaci fejleményeket, valamint a felügyeleti együttműködés – többek között az ESMA és a Bank of England közötti azonnali információcsere – hatékonyságát. A Bizottság bármikor végezhet felülvizsgálatot, ha a releváns fejlemények alapján úgy ítéli meg, hogy újra kell értékelnie az e határozattal biztosított egyenértékűséget, ideértve azt is, ha az ESMA és a Bank of England közötti együttműködési megállapodások feltételei nem teljesülnek, vagy nem teszik lehetővé annak tényleges értékelését, hogy az egyesült királyságbeli központi szerződő felek milyen kockázatot jelentenek az Unió vagy annak tagállamai számára.

(15)

Tekintettel az Egyesült Királyság és az Unió jövőbeli kapcsolatát övező bizonytalanságokra, valamint azokra a hatásokra, amelyeket e bizonytalanságok az Unió és tagállamai pénzügyi stabilitására és az egységes piac integritására gyakorolhatnak, indokolt, hogy e határozat 2020. március 30-án hatályát veszítse. Az e határozatban foglalt értékelés ezért nem érinti az Egyesült Királyság központi szerződő felekre vonatkozó jogi és felügyeleti keretrendszerének jövőbeli értékelését, és mint ilyen, nem használható fel e határozat céljain túlmenően.

(16)

Ennek a határozatnak sürgősen hatályba kell lépnie, de indokolt, hogy csak az azon dátumot követő naptól váljon alkalmazandóvá, amikortól a Szerződések többé nem alkalmazandók az Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban, kivéve, ha az említett dátumig hatályba lépett az Egyesült Királysággal kötött, a kilépésről rendelkező megállapodás, vagy ha meghosszabbították az Európai Unióról szóló szerződés 50. cikkének (3) bekezdésében említett kétéves időszakot.

(17)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Európai Értékpapír-bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 648/2012/EU rendelet 25. cikkének alkalmazásában Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságában már letelepedett és engedélyezett központi szerződő felekre alkalmazandó jogi és felügyeleti keretrendszere, amely a pénzügyi szolgáltatásokról és piacokról szóló 2000. évi törvényből és a kilépésről rendelkező 2018. évi törvényből áll, egyenértékűnek tekintendő a 648/2012/EU rendeletben megállapított követelményekkel.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a határozatot az azon dátumot követő naptól kell alkalmazni, amikortól a Szerződések az Európai Unióról szóló szerződés 50. cikkének (3) bekezdése alapján többé nem alkalmazandók az Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban.

Ez a határozat azonban az alábbi esetekben nem alkalmazandó:

a)

ha az említett dátumig hatályba lépett az Európai Unióról szóló szerződés 50. cikke (2) bekezdésének megfelelően Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságával kötött, a kilépésről rendelkező megállapodás;

b)

ha határozatot hoztak az Európai Unióról szóló szerződés 50. cikkének (3) bekezdésében említett kétéves időszak meghosszabbításáról.

Ez a határozat 2020. március 30-án hatályát veszti.

Kelt Brüsszelben, 2018. december 19-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 201., 2012.7.27., 1. o.

(2)  COM(2018) 880 final.

(3)  Bank for International Settlement, Statistical release: OTC derivatives statistics at end December 2017 of 3 May 2018 (https://www.bis.org/publ/otc_hy1805.pdf).

(4)  A pénzügyi szolgáltatásokról és piacokról szóló, 2000. évi törvénynek a tőzsdén kívüli származtatott ügyletek, központi szerződő felek és kereskedési adattárak tekintetében történő végrehajtásáról szóló 2013. évi rendelet (The Financial Services and Markets Act 2000 (Over the Counter Derivatives, Central Counterparties and Trade Repositories) Regulations 2013) 5. része.