16.11.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 288/15


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1733 HATÁROZATA

(2018. november 14.)

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia, Ecuador és Peru közötti kereskedelmi megállapodás XIII. melléklete 1. függeléke módosításának az Európai Unió nevében történő jóváhagyásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodásnak az Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról szóló, 2012. május 31-i 2012/735/EU tanácsi határozatra (1) és különösen annak 4. cikkére,

mivel:

(1)

A felek az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodást (2) (a továbbiakban: a megállapodás) Peruval 2013. március 1-je óta (3), Kolumbiával pedig 2013. augusztus 1-je óta (4) ideiglenesen alkalmazzák. Ecuador csatlakozási jegyzőkönyv (5) révén csatlakozott a megállapodáshoz, amelyet a felek 2017. január 1-je óta ideiglenesen alkalmaznak.

(2)

A megállapodás 209. cikke rendelkezik arról, hogy a 208. cikk szerinti kifogásolási eljárást, illetve a földrajzi árujelzők vizsgálatát követően újabb földrajzi árujelzők vehetők fel a megállapodás XIII. mellékletének 1. függelékébe.

(3)

Kolumbia kérelmet nyújtott be az Unióhoz új földrajzi árujelzőknek a megállapodás XIII. mellékletének 1. függelékébe történő felvétele iránt. Az Unió lefolytatta a Kolumbia által kérelmezett kilenc új földrajzi árujelzőre vonatkozóan a kifogásolási eljárást és a vizsgálatot.

(4)

A megállapodás 257. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy a tagok által a megállapodás 257. cikkének (1) bekezdése szerint létrehozott szellemi tulajdonnal foglalkozó albizottság feladata, hogy értékelje a megállapodás 209. cikkében említett információkat, valamint a megállapodás XIII. melléklete 1. függelékének módosítását javasolja a felek által a megállapodás 12. cikkének (1) bekezdése szerint létrehozott kereskedelmi bizottságnak.

(5)

A szellemi tulajdonnal foglalkozó albizottság 2018. október 5-én értékelte a Kolumbia által kérelmezett kilenc új földrajzi árujelzővel kapcsolatos információkat, és javasolta a kereskedelmi bizottságnak a megállapodás XIII. melléklete 1. függelékének megfelelő módosítását.

(6)

A megállapodás 13. cikke (1) bekezdésének d) pontja megállapítja, hogy a kereskedelmi bizottság feladata a megállapodás által előirányzott határozatok értékelése és elfogadása bármely, a megállapodás szerint létrehozott szakosított testületek által elé terjesztett tárgyban.

(7)

A megállapodás 14. cikke (3) bekezdése alapján a 12. cikk (4) bekezdésében említett esetekben az uniós fél és az érintett andoki aláíró ország bármilyen határozatot elfogadhat, és e határozatnak csak e Felek viszonyában lesz hatálya. A kérdés a 12. cikk (4) bekezdése rendelkezéseinek hatálya alá tartozik, valamint kizárólag az uniós fél és Kolumbia közötti kétoldalú kapcsolatra vonatkozik, amely megvitatásra került a szellemi tulajdonnal foglalkozó albizottság kétoldalú ülésén.

(8)

A megállapodás XIII. mellékletének 1. függelékét ezért módosítani kell, és a módosításokat az Unió nevében jóvá kell hagyni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia, Ecuador és Peru közötti kereskedelmi megállapodás XIII. melléklete 1. függelékének a kereskedelmi bizottság határozattervezetében foglaltak szerinti módosítását a Bizottság az Európai Unió nevében jóváhagyja.

A kereskedelmi bizottság határozattervezetét e határozat melléklete tartalmazza.

2. cikk

A kereskedelmi bizottságban az uniós küldöttség vezetője felhatalmazást kap arra, hogy az Európai Unió nevében jóváhagyja a szóban forgó bizottság határozatát.

3. cikk

A kereskedelmi bizottság határozatát annak elfogadását követően ki kell hirdetni az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

4. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2018. november 14-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 354., 2012.12.21., 1. o.

(2)  Kereskedelmi megállapodás egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru között (HL L 354., 2012.12.21., 3. o.).

(3)  Értesítés az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodásnak az Európai Unió és Peru közötti ideiglenes alkalmazásáról (HL L 56., 2013.2.28., 1. o.).

(4)  Értesítés az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodásnak az Európai Unió és Kolumbia közötti ideiglenes alkalmazásáról (HL L 201., 2013.7.26., 7. o.).

(5)  A Tanács (EU) 2016/2369 határozata (2016. november 11.) az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodáshoz csatolt, Ecuadornak a kereskedelmi megállapodáshoz való csatlakozásának figyelembevétele céljából készült csatlakozási jegyzőkönyvnek az Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról (HL L 356., 2016.12.24., 1. o.).


MELLÉKLET

A KERESKEDELMI BIZOTTSÁG […]/2018 HATÁROZATA

2018. […]

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia, Ecuador és Peru közötti kereskedelmi megállapodás XIII. melléklete 1. függelékének módosításáról

A KERESKEDELMI BIZOTTSÁG,

tekintettel az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia, Ecuador és Peru közötti kereskedelmi megállapodásra és különösen annak 13. cikke (1) bekezdésének d) pontjára,

mivel:

(1)

2014. február 11-én Kolumbia a megállapodás 209. cikke alapján kérelmet nyújtott be az Unióhoz új földrajzi árujelzőknek a megállapodás XIII. mellékletének 1. függelékébe történő felvétele iránt. Az Unió lefolytatta a Kolumbia által kérelmezett kilenc új földrajzi árujelzőre vonatkozóan a kifogásolási eljárást és a vizsgálatot.

(2)

A megállapodás 257. cikkének (2) bekezdése alapján a szellemi tulajdonnal foglalkozó albizottság 2018. október 5-én – az uniós fél és Kolumbia részvételével tartott ülés keretében – értékelte a Kolumbia által kérelmezett kilenc új földrajzi árujelzővel kapcsolatos információkat, és javasolta a kereskedelmi bizottságnak a megállapodás XIII. melléklete 1. függelékének megfelelő módosítását.

(3)

A megállapodás XIII. mellékletének 1. függelékét ezért módosítani kell.

(4)

A megállapodás XIII. melléklete 1. függelékének módosításáról szóló határozat a kereskedelmi megállapodás 14. cikkének (3) bekezdése alapján elfogadható a kereskedelmi bizottság uniós fél és Kolumbia részvételével tartott ülésén, mivel kizárólag az említett két fél közötti kétoldalú kapcsolatra vonatkozik, és nem érinti más aláíró andoki ország jogait és kötelezettségeit,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás XIII. mellékletének 1. függelékében található táblázatban az a) pont („A Kolumbia területén érvényes földrajzi árujelzők mezőgazdasági termékek és élelmiszerek, borok, alkoholtartalmú italok és ízesített borok esetében”) kiegészül az e határozat mellékletében található bejegyzésekkel.

2. cikk

Ezt a két példányban készült határozatot a kereskedelmi bizottság azon képviselői írják alá, akik meghatalmazással rendelkeznek arra vonatkozóan, hogy a megállapodás módosítása céljából a felek részéről eljárjanak. Ez a határozat az utolsó aláírás napjától alkalmazandó.

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, n.

a kereskedelmi bizottság részéről,

az Unió küldöttségének vezetője

Kolumbia küldöttségének vezetője


MELLÉKLET

Café de Nariño

Kávé

Café de Cauca

Kávé

Café del Huila

Kávé

Bizcocho de Achira del Huila

Kenyér, péksütemények, cukrászsütemények, édesipari termékek, kekszek és egyéb pékáru

Queso Paipa

Sajt

Queso del Caquetá

Sajt

Clavel de Colombia

Virágok és dísznövények

Rosa de Colombia

Virágok és dísznövények

Crisantemo de Colombia

Virágok és dísznövények