12.10.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 256/103


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1523 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2018. október 11.)

a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló (EU) 2016/2102 európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti akadálymentesítési mintanyilatkozat létrehozásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló, 2016. október 26-i (EU) 2016/2102 európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 7. cikke (2) bekezdésére,

az (EU) 2016/2102 irányelv 11. cikkének (1) bekezdése szerint létrehozott bizottsággal folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

Az (EU) 2016/2102 irányelv közös akadálymentesítési követelményeket állapít meg a közszférabeli szervezetek honlapjaira és mobilalkalmazásaira vonatkozóan, és meghatározza az azokra az akadálymentesítési nyilatkozatokra vonatkozó követelményeket, amelyeket a közszférabeli szervezeteknek a honlapjaik és a mobilalkalmazásaik szóban forgó irányelvnek való megfelelése tekintetében tenniük kell.

(2)

A tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy a közszférabeli szervezetek a Bizottság által létrehozott akadálymentesítési mintanyilatkozat alapján akadálymentesítési nyilatkozatot tegyenek.

(3)

A tagállamoknak ajánlatos gondoskodniuk arról, hogy a közszférabeli szervezetek rendszeresen, de legalább évente felülvizsgálják és naprakésszé tegyék az akadálymentesítési nyilatkozatukat.

(4)

Az akadálymentesítési nyilatkozathoz való könnyű hozzáférés érdekében a tagállamoknak ösztönözniük kell a közszférabeli szervezeteket, hogy a nyilatkozatot a honlap minden egyes oldaláról elérhetővé tegyék. A nyilatkozatokat a mobilalkalmazáson belül is hozzáférhetővé lehet tenni.

(5)

A fellelhetőség és hozzáférhetőség növelése és a benne szolgáltatott információk további felhasználásának megkönnyítése érdekében az akadálymentesítési nyilatkozatot adott esetben a 2003/98/EK Európai Parlament és tanácsi irányelvben (2) említett, számítógéppel olvasható formátumban is elérhetővé kell tenni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Tárgy

E határozat létrehozza annak az akadálymentesítési nyilatkozatnak a mintáját, amelyet a tagállamok közszférabeli szervezetei az e határozat mellékletében foglaltak szerint kötelesek tenni arról, hogy honlapjaik és mobilalkalmazásaik megfelelnek az (EU) 2016/2102 irányelv követelményeinek.

2. cikk

A nyilatkozat formátuma

A nyilatkozatot az (EU) 2016/2102 irányelv 4. cikkének megfelelő akadálymentes formában és adott esetben a 2003/98/EK irányelv 2. cikkének 6. pontjában említett, számítógéppel olvasható formátumban kell rendelkezésre bocsátani.

3. cikk

A nyilatkozat elkészítése

(1)   A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a nyilatkozatban foglalt állítások az (EU) 2016/2102 irányelvben meghatározott követelmények tekintetében pontosak legyenek és az alábbiak egyikén alapuljanak:

a)

a honlap vagy a mobilalkalmazás tekintetében az (EU) 2016/2102 irányelv követelményeinek való megfelelés tényleges értékelése, például:

a közszférabeli szervezet által végzett önértékelés,

harmadik fél által végzett értékelés, például tanúsítás;

b)

a tagállamok által megfelelőnek ítélt egyéb intézkedések, amelyek egyenértékű biztosítékot nyújtanak arra, hogy a nyilatkozatban tett állítások pontosak.

(2)   A nyilatkozatban fel kell tüntetni az (1) bekezdésben említett, alkalmazott módszert.

4. cikk

A nyilatkozat alkalmazása

(1)   A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a közszférabeli szervezetek nyilatkozataikban legalább a melléklet 1. szakaszában meghatározott kötelező tartalmi követelményeknek megfeleljenek.

(2)   A tagállamok előírhatnak a melléklet 2. szakaszában felsorolt opcionális tartalmi elemeken kívül egyéb követelményeket is.

5. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2018. október 11-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 327., 2016.12.2., 1. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 2003/98/EK irányelve (2003. november 17.) a közszféra információinak további felhasználásáról (HL L 345., 2003.12.31., 90. o.).


MELLÉKLET

AKADÁLYMENTESÍTÉSI MINTANYILATKOZAT

Előírások

A dőlt betűvel szedett szövegrészt a közszférabeli szervezet törli és/vagy értelemszerűen módosítja.

Az akadálymentesítési nyilatkozat közzététele előtt valamennyi lábjegyzetet törölni kell.

Az akadálymentesítési nyilatkozatot a felhasználó számára könnyen elérhetővé kell tenni. Az akadálymentesítési nyilatkozathoz vezető linket jól láthatóan fel kell tüntetni a honlap kezdőlapján, vagy minden oldalán elérhetővé kell tenni, például statikus fej- vagy lábléc formájában. Az akadálymentesítési nyilatkozathoz egységes formátumú URL-cím használható. A mobilalkalmazások esetében a nyilatkozatot az (EU) 2016/2102 irányelv 7. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdése szerint kell elhelyezni. A nyilatkozatokat a mobilalkalmazáson belül is hozzáférhetővé lehet tenni.

1. SZAKASZ

KÖTELEZŐ TARTALMI KÖVETELMÉNYEK

AKADÁLYMENTESÍTÉSI NYILATKOZAT

[Közszférabeli szervezet neve] elkötelezett amellett, hogy [honlap(ok)]-t [és] [mobilalkalmazás(ok)]-t [az (EU) 2016/2102 európai parlamenti és tanácsi irányelvet (1) átültető nemzeti jogszabály] szerint akadálymentessé tegye.

Ezen akadálymentesítési nyilatkozat a [illessze be a nyilatkozat hatályát, például értelemszerűen a honlapo(ka)t/mobilalkalmazás(oka)t i , amely(ek)re a nyilatkozat vonatkozik]-ra/-re vonatkozik.

Megfelelőségi státusz ii

a) iii

[Ez] [Ezek] a [honlap(ok)] [mobilalkalmazás(ok)] teljes mértékben megfelel(nek) a/az [xxx iv]-nak/-nek.

b) v

[Ez] [Ezek] a [honlap(ok)] [mobilalkalmazás(ok)] az alábbiakban felsorolt [meg nem felelés(ek)] [és/vagy] [kivételek] miatt csak részben felel(nek) megvi a/az [xxx vii]-nak/-nek.

c) viii

[Ez] [Ezek] a [honlap(ok)] [mobilalkalmazás(ok)] nem felel(nek) meg a/az [xxx ix]-nak/nek. A [meg nem felelés(ek)] [és/vagy] [a kivételek] jegyzéke alább olvasható.

Nem akadálymentes tartalom x

Az alábbiakban felsorolt tartalom a következő ok(ok) miatt nem akadálymentes:

a)

a [nemzeti jogszabály]-nak/-nek való meg nem felelés

[Sorolja fel a honlap(ok)/mobilalkalmazás(ok) meg nem felelését/feleléseit, és/vagy írja le, mely rész(ek)/tartalom/funkció(k) nem megfelelő(ek) xi].

b)

aránytalan teher

[Azon nem akadálymentes rész(ek)/tartalom/funkció(k) felsorolása, amely(ek) esetében ideiglenesen az (EU) 2016/2102 irányelv 5. cikke szerinti aránytalan teher miatti kivétel van érvényben]

c)

a tartalom nem tartozik az alkalmazandó jogszabályok hatálya alá

[Azon nem akadálymentes rész(ek)/tartalom/funkció(k) felsorolása, amely(ek) nem tartozik/tartoznak az alkalmazandó jogszabályok hatálya alá].

[Adott esetben nevezzen meg alternatív akadálymentes megoldásokat].

Az akadálymentesítési nyilatkozat elkészítése

E nyilatkozat [dátum xii]-án/-én készült.

[Nevezze meg a nyilatkozat elkészítéséhez használt módszert (lásd az (EU) 2018/1523 bizottsági végrehajtási határozat (2) 3. cikkének (1) bekezdését – a határozat számát a Kiadóhivatal illeszti be)].

[A nyilatkozatot legutóbb [illessze be a legutóbbi felülvizsgálat dátumát xiii] -án/-én vizsgálták felül].

Visszajelzés és elérhetőségek

[Ismertesse a visszajelzési mechanizmus leírását és az ahhoz vezető linket, amelyen keresztül a közszférabeli szervezet tudomására hozhatók az esetleges megfelelési hiányosságok, és tájékoztatás kérhető az irányelvben nem szabályozott tartalmakról és információkról].

[Adja meg az akadálymentesítésért és a visszajelzési mechanizmuson keresztül küldött kérések feldolgozásáért felelős (az esettől függően) érintett szervezet(ek)/egység(ek)/személy(ek) elérhetőségét].

Végrehajtási eljárás

[Írja le az irányelv 7. cikke (1) bekezdésének b) pontjával összhangban küldött értesítésre vagy kérelemre adott nem kielégítő válaszok esetén alkalmazandó végrehajtási eljárást, és adja meg az arra mutató linket].

[Adja meg az illetékes végrehajtó szerv elérhetőségét].

2. SZAKASZ

OPCIONÁLIS TARTALOM

Az akadálymentesítési nyilatkozatot szükség esetén a következő opcionális tartalmi elemekkel lehet kiegészíteni:

(1)

a közszférabeli szervezet digitális akadálymentesítés iránti elkötelezettségének magyarázata, például:

az a szándéka, hogy a jogszabályok által előírtnál magasabb szintű akadálymentesítést valósítson meg,

a honlapok és mobilalkalmazások nem akadálymentes tartalmának kezelésére szolgáló, tervben lévő korrekciós intézkedések, beleértve az említett intézkedések életbeléptetésének ütemtervét;

(2)

az akadálymentesítési nyilatkozat (közigazgatási vagy politikai szinten történő) hivatalos jóváhagyása;

(3)

a honlap és/vagy mobilalkalmazás megjelenésének időpontja;

(4)

a tartalom átfogó felülvizsgálatát követően a honlap és/vagy mobilalkalmazás legutóbbi frissítésének időpontja;

(5)

az értékelő jelentéshez vezető link, amennyiben elérhető, különösen akkor, ha a honlapot vagy a mobilalkalmazást „a) teljes mértékben megfelelőnek” tüntetik fel;

(6)

kiegészítő telefonos segítségnyújtás a fogyatékossággal élő személyek számára, és a támogató-segítő eszközöket és technológiákat használók segítése;

(7)

bármilyen más megfelelőnek ítélt tartalom.

i

A mobilalkalmazások esetében, kérjük, adja meg a verzióadatokat és a verzió dátumát.

ii

Válassza ki az alábbi lehetőségek egyikét, például a), b), vagy c) lehetőséget, és törölje ki azokat, amelyek nem alkalmazhatók.

iii

Az a) pontot akkor válassza, ha a szabvány vagy műszaki előírás valamennyi követelménye kivétel nélkül teljes mértékben teljesül.

iv

Illessze be a szabványokra és/vagy műszaki előírásokra való hivatkozást; vagy az irányelvet átültető nemzeti jogszabály(ok)ra való hivatkozást.

v

A b) pontot akkor válassza, ha a szabványok vagy a műszaki előírások legtöbb követelménye néhány kivételtől eltekintve teljesül.

vi

Ez azt jelenti, hogy az adott honlap(ok), illetve mobilalkalmazás(ok) még nem teljes mértékben megfelelő(ek), és még meg kell hozni a teljes megfelelés elérése érdekében szükséges intézkedéseket.

vii

Illessze be a szabványokra és/vagy műszaki előírásokra való hivatkozást; vagy az irányelvet átültető nemzeti jogszabály(ok)ra való hivatkozást.

viii

A c) pontot akkor válassza, ha a szabvány vagy a műszaki előírás legtöbb követelménye nem teljesül.

ix

Illessze be a szabványokra és/vagy műszaki előírásokra való hivatkozást; vagy az irányelvet átültető nemzeti jogszabály(ok)ra való hivatkozást.

x

Törölhető, amennyiben nem alkalmazható.

xi

Írja le – amennyire lehetséges, mellőzve a műszaki kifejezéseket – a tartalom akadálymentességével kapcsolatos hiányosságokat, beleértve a vonatkozó szabványok és/vagy műszaki előírások azon vonatkozó követelményeit, amelyek nem teljesülnek; például:

„A dokumentummegosztó alkalmazás bejelentkezési formája nem használható teljes mértékben a billentyűzet kizárólagos használatával ((adott esetben) XXX. számú követelmény)”

xii

Az adott honlap/mobilalkalmazás értékelése után illessze be a vonatkozó akadálymentesítési nyilatkozat első változatának, illetőleg későbbi aktualizálásának időpontját. A honlapok/mobilalkalmazások átfogó felülvizsgálatát követően javasolt értékelést végezni és a nyilatkozatot aktualizálni.

xiii

A pontosság szempontjából ajánlott az akadálymentesítési nyilatkozatban szereplő állítások rendszeres, de legalább évente egyszeri felülvizsgálata. Ha ilyenfajta felülvizsgálatra a honlap/mobilalkalmazás teljes értékelése nélkül sor került, kérjük, jelezze a legutóbbi ilyen felülvizsgálat dátumát, függetlenül attól, hogy a szóban forgó felülvizsgálat nyomán módosult-e az akadálymentesítési nyilatkozat.

(1)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/2102 irányelve (2016. október 26.) a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről (HL L 327., 2016.12.2., 1. o.).

(2)  A Bizottság (EU) 2018/1523 végrehajtási határozata (2018. október 11.) a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló (EU) 2016/2102 európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti akadálymentesítési mintanyilatkozat létrehozásáról (HL L 256., 2018.10.12., 103. o.).