21.8.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 210/2


A TANÁCS (EU) 2018/1153 HATÁROZATA

(2018. június 26.)

az Európai Unió és a Kínai Népköztársaság kormánya közötti, a polgári légi közlekedés biztonságáról szóló megállapodásnak az Unió nevében történő aláírásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 100. cikke (2) bekezdésére, összefüggésben annak 218. cikke (5) bekezdésével,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

2016. március 7-i határozatával a Tanács felhatalmazta a Bizottságot, hogy tárgyalásokat kezdjen a Kínai Népköztársaság kormányával a polgári légi közlekedés biztonságáról szóló megállapodásról. A Bizottság tárgyalásokat folytatott az Unió nevében az Európai Unió és a Kínai Népköztársaság kormánya közötti, a polgári légi közlekedés biztonságáról szóló megállapodásról (a továbbiakban: a megállapodás), az Unió és a Kínai Népköztársaság között a polgári légi közlekedés biztonságával kapcsolatos kétoldalú együttműködés előmozdítása, valamint a repüléstechnikai termékek terén a kereskedelem és a beruházások elősegítése céljából.

(2)

A megállapodást az Unió nevében alá kell írni, figyelemmel annak későbbi időpontban történő megkötésére,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió és a Kínai Népköztársaság kormánya közötti, a polgári légi közlekedés biztonságáról szóló megállapodásnak (a továbbiakban: a megállapodás) az Unió nevében történő aláírására a Tanács felhatalmazást ad, figyelemmel a megállapodás megkötésére.

2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a megállapodásnak az Unió nevében történő aláírására jogosult személy(eke)t.

3. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2018. június 26-án.

a Tanács részéről

az elnök

E. ZAHARIEVA