7.6.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 141/9


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/840 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2018. június 5.)

a vízpolitika területén uniós szintű monitoring alá helyezendő anyagok megfigyelési listájának a 2008/105/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján történő összeállításáról és az (EU) 2015/495 bizottsági végrehajtási határozat hatályon kívül helyezéséről

(az értesítés a C(2018) 3362. számú dokumentummal történt)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vízpolitika területén a környezetminőségi előírásokról, a 82/176/EGK, a 83/513/EGK, a 84/156/EGK, a 84/491/EGK és a 86/280/EGK tanácsi irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről, valamint a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2008. december 16-i 2008/105/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 8b. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2008/105/EK irányelv 8b. cikkének (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy megfigyelési listát kell készíteni azon anyagokról, amelyekről uniós szintű monitoringadatokat kell gyűjteni a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) 16. cikkének (2) bekezdése szerinti prioritási sorrend jövőbeli megállapításainak támogatása céljából. Az előírás szerint az első ilyen megfigyelési listán minden egyes anyag tekintetében fel kellett tüntetni a monitoringmátrixot és a nem aránytalanul költséges lehetséges elemzési módszereket.

(2)

A 2008/105/EK irányelv 8b. cikke előírja a megfigyelési listára felvett anyagok monitoringjának feltételeit és szabályait, valamint azt, hogy a tagállamoknak hogyan kell jelenteniük a monitoringeredményeket.

(3)

A megfigyelési listán feltüntetendő anyagokat azok közül kell kiválasztani, amelyekkel kapcsolatban a rendelkezésre álló információk arra utalnak, hogy uniós szinten jelentős kockázatot jelenthetnek a vízi környezetre vagy a vízi környezeten keresztül, és amelyek tekintetében a tényleges kockázat megállapításához nem áll rendelkezésre elegendő monitoringadat. Mindenképpen meg kell fontolni azon rendkívül veszélyes mérgező anyagoknak a megfigyelési listára való felvételét, amelyeket sok tagállamban használnak, a vízi környezetbe bocsátanak ki, ám egyáltalán nem vagy csak ritkán követnek nyomon. A kiválasztási folyamat során figyelemmel kell lenni a 2008/105/EK irányelv 8b. cikke (1) bekezdésének a)–e) pontjaiban említett információkra és különösen az új szennyező anyagokra.

(4)

A megfigyelési listán szereplő anyagok monitoringjának jó minőségű adatokat kell szolgáltatnia az anyagok vízi környezetben jelentkező koncentrációjáról, és ezeknek az adatoknak alkalmasnak kell lenniük arra, hogy a 2000/60/EK irányelv 16. cikkének (4) bekezdése szerinti külön felülvizsgálat keretében is felhasználhatók legyenek az elsőbbségi anyagok azonosítását szolgáló kockázatértékelések alátámasztására. Az említett felülvizsgálat során meg kell fontolni a jelentős kockázatot jelentőként azonosított anyagok felvételét az elsőbbségi anyagok listájára. Ezt követően megállapításra kerül majd a tagállamok által teljesítendő környezetminőségi előírás is. Valamely anyagnak az elsőbbségi anyagok listájára való felvételére irányuló javaslathoz hatásvizsgálatot kellene készíteni.

(5)

Az első, tíz anyagot, illetve anyagcsoportot tartalmazó megfigyelési listát az (EU) 2015/495 bizottsági végrehajtási határozat (3) állapította meg, előírva egyben a monitoringmátrixot, a nem aránytalanul költséges lehetséges elemzési módszereket, valamint a módszerek legnagyobb elfogadható kimutatási határait.

(6)

A 2008/105/EK irányelv 8b. cikkének (2) bekezdése értelmében a Bizottságnak a megfigyelési listát kétévente naprakésszé kell tennie. A megfigyelési lista naprakésszé tételekor a Bizottság töröl a listáról minden olyan anyagot, amelyre vonatkozóan a 2000/60/EK irányelv 16. cikkének (2) bekezdése szerinti kockázatalapú értékelés további monitoringadatok nélkül is elvégezhető.

(7)

2017 folyamán a Bizottság elemezte az első megfigyelési listán szereplő anyagok megfigyelésének első évéből származó adatokat. Az elemzésből azt a következtetést vonta le, hogy elegendő jó minőségű monitoringadat áll rendelkezésre a triallát, az oxadiazon, a 2,6-ditercier-butil-4-metil-fenol és a diklofenák anyagokról, és ezért ezeket indokolt törölni a megfigyelési listáról.

(8)

Az (EU) 2015/495 végrehajtási határozatban foglaltaknak megfelelően indokolt volna megfigyelés alá vonni az üledékekben található 2-etil-hexil-4-metoxi-cinnamát anyagot. Azonban a gyűjtött monitoringadatok többsége vízre vonatkozik, és az üledékre vonatkozóan jelentett adatok mennyisége nem elegendő e monitoringmátrix megbízható elemzéséhez. Az anyag által jelentett kockázat szintjének megfelelő monitoringadatok gyűjtése érdekében a Bizottság tovább fog vizsgálódni arról, hogy a tagállamok hogyan követhetnék nyomon kellően megbízható és összehasonlítható módon ezt az anyagot üledékben. Időközben indokolt levenni az említett anyagot a megfigyelési listáról.

(9)

Az azitromicin makrolid antibiotikum és két neonikotinoid, nevezetesen az imidakloprid és a tiametoxam esetében további jó minőségű monitoringadatokra van szükség a 2000/60/EK irányelv 16. cikkének (2) bekezdése szerinti célzott kockázatalapú értékelés alátámasztásához. Ezért ezeket az anyagokat továbbra is szerepeltetni kell a megfigyelési listán. A makrolid antibiotikumok csoportja és a neonikotinoidok csoportja abból a megfontolásból került fel az első megfigyelési listára, hogy az azonos hatásmechanizmusú anyagok hatása halmozódhat. Ez indokolja a két csoportnak annak ellenére a megfigyelési listán tartását, hogy az anyagcsoportokon belül egyes anyagokról elegendő jó minőségű monitoringadat áll rendelkezésre (pl. a makrolid antibiotikumok közül a klaritromicin és az eritromicin esetében, a neonikotinoidok közül az acetamiprid, a klotianidin és a tiakloprid esetében).

(10)

2017 során a Bizottság adatokat gyűjtött számos egyéb olyan anyagról, amely esetleg felvehető volna a megfigyelési listára. A Bizottság figyelembe vette a 2008/105/EK irányelv 8b. cikkének (1) bekezdésében említett különböző releváns információforrásokat, és konzultált tagállami szakértőkkel, valamint érdekképviseleti csoportokkal is. Olyan anyagokat, amelyek toxicitása megkérdőjelezhető, vagy amelyek tekintetében a rendelkezésre álló megfigyelési módszerek érzékenysége, megbízhatósága vagy összehasonlíthatósága kétséges, nem szabad felvenni a megfigyelési listára. A metaflumizon rovarirtó szer, valamint az amoxicillin és a ciprofloxacin antibiotikumok azonban alkalmasaknak minősültek a listára való felvételre. Az amoxicillin és a ciprofloxacin felvétele összhangban áll az antimikrobiális rezisztencia (AMR) leküzdése érdekében kialakított egységes egészségügyi megközelítés szerinti európai cselekvési tervvel (4), amely támogatja a megfigyelési lista használatát „az antimikrobiális szerek környezetben való előfordulásával és terjedésével kapcsolatos ismeretek javítása érdekében”.

(11)

A 2008/105/EK irányelv 8b. cikke (1) bekezdésének megfelelően a Bizottság azonosította a javasolt anyagok elemzésére alkalmas módszereket. Az egyes anyagokra alkalmazandó módszer kimutatási határa nem lehet magasabb, mint az adott mátrixban az anyagra jellemző becsült hatásmentes koncentráció értéke.

(12)

Az első megfigyelési lista áttekintésekor a Bizottság új ökotoxikológiai információkat talált a makrolid antibiotikumok közül a klaritromicin és az azitromicin kapcsán, a metiokarb kapcsán, valamint az imidakloprid, a tiakloprid és a tiametoxam neonikotinoidok esetében. Ezen információk alapján felülvizsgálta az említett anyagok becsült hatásmentes koncentrációit. Ennek megfelelően indokolt kiigazítani a megfigyelési listán az ezen anyagok, illetve anyagcsoportok tekintetében meghatározott elemzési módszerek legnagyobb elfogadható kimutatási határait.

(13)

A megfigyelési listán szereplő elemzési módszerek nem járnak aránytalan költségekkel. Amennyiben a jövőben új információk fényében egyes anyagokra vonatkozóan csökkenteni kell a becsült hatásmentes koncentrációt, szükség lehet a módszerek elfogadható legmagasabb kimutatási határának csökkentésére mindaddig, amíg az érintett anyagok még szerepelnek a listán.

(14)

Az összehasonlíthatóság érdekében minden anyag jelenlétét teljes vízmintákban kell vizsgálni.

(15)

Az (EU) 2015/495 végrehajtási határozatot hatályon kívül kell helyezni.

(16)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a 2000/60/EK irányelv 21. cikkének (1) bekezdésével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2008/105/EK irányelv 8b. cikkében említett, uniós szintű monitoring alá helyezendő anyagokat felsoroló megfigyelési lista e határozat mellékletében kerül meghatározásra.

2. cikk

Az (EU) 2015/495 végrehajtási határozat hatályát veszti.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2018. június 5-én.

a Bizottság részéről

Karmenu VELLA

a Bizottság tagja


(1)  HL L 348., 2008.12.24., 84. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 2000/60/EK irányelve (2000. október 23.) a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról (HL L 327., 2000.12.22., 1. o.).

(3)  A Bizottság (EU) 2015/495 végrehajtási határozata (2015. március 20.) a 2008/105/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján a vízpolitika keretében uniós szintű monitoring alá helyezendő anyagok megfigyelési listájának összeállításáról (HL L 78., 2015.3.24., 40. o.).

(4)  A Bizottság közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek: Az egységes egészségügyi megközelítés szerinti európai cselekvési terv az antimikrobiális rezisztencia (AMR) leküzdése érdekében (COM(2017) 339 final).


MELLÉKLET

A 2008/105/EK irányelv 8b. cikkében említett, uniós szintű monitoring alá helyezendő anyagokat felsoroló megfigyelési lista

Az anyag vagy anyagcsoport neve

CAS-szám (1)

EU-szám (2)

Indikatív elemzési módszer (3)  (4)

A módszer legnagyobb elfogadható kimutatási határa (ng/l)

17-alfa-etinil-ösztradiol (EE2)

57-63-6

200-342-2

SPE nagy mennyiségen - LC-MS-MS

0,035

17-béta-ösztradiol (E2), ösztron (E1)

50-28-2,

53-16-7

200-023-8

SPE – LC-MS-MS

0,4

Makrolid antibiotikumok (5)

 

 

SPE – LC-MS-MS

19

Metiokarb

2032-65-7

217-991-2

SPE – LC-MS-MS

vagy GC-MS

2

Neonikotinoidok (6)

 

 

SPE – LC-MS-MS

8,3

Metaflumizon

139968-49-3

604-167-6

LLE - LC-MS-MS vagy SPE – LC-MS-MS

65

Amoxicillin

26787-78-0

248-003-8

SPE – LC-MS-MS

78

Ciprofloxacin

85721-33-1

617-751-0

SPE – LC-MS-MS

89


(1)  Chemical Abstracts Service: Vegyianyag Nyilvántartási Szolgálat

(2)  Az Európai Uniós szám nem minden anyag esetében áll rendelkezésre.

(3)  A különböző tagállamokból származó eredmények összehasonlíthatósága érdekében minden anyagot teljes vízmintákban kell megfigyelni.

(4)  Kivonási módszerek:

LLE– liquid liquid extraction: folyadék/folyadék extrakció

SPE– solid-phase extraction: szilárd fázisú extrakció

Elemzési módszerek:

GC-MS– Gas chromatography-mass spectrometry: gázkromatográfia-tömegspektrometria

LC-MS-MS– Liquid chromatography (tandem) triple quadrupole mass spectrometry: folyadék-kromatográffal kapcsolt tandem tripla kvadrupól tömegspektrométer

(5)  Eritromicin (CAS-szám: 114-07-8, EU-szám: 204-040-1), klaritromicin (CAS-szám: 81103-11-9), azitromicin (CAS-szám: 83905-01-5, EU-szám: 617-500-5).

(6)  Imidakloprid (CAS-szám: 105827-78-9/138261-41-3, EU-szám: 428-040-8), tiakloprid (CAS-szám: 111988-49-9), tiametoxam (CAS-szám: 153719-23-4, EU-szám: 428-650-4), klotianidin (CAS-szám: 210880-92-5, EU-szám: 433-460-1), acetamiprid (CAS-szám: 135410-20-7/160430-64-8).