19.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 99/14


A TANÁCS (EU) 2018/593 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2018. április 16.)

az Olasz Köztársaságnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 218. és 232. cikkétől eltérő különös intézkedés bevezetésére történő felhatalmazásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 395. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A Bizottságnál 2017. szeptember 27-én iktatott levelében Olaszország felhatalmazást kért arra, hogy a 2006/112/EK irányelv 218. és 232. cikkétől eltérő különös intézkedés alkalmazására, valamint hogy kötelező elektronikus számlázást vezessen be az Olaszország területén letelepedett valamennyi adóalany tekintetében – kivéve az ezen irányelv 282. cikkében meghatározottak szerint a kisvállalkozások számára nyújtott mentességben részesülő adóalanyokat –, valamint hogy a számlákat az olasz adóhivatal által kezelt „Sistema di Interscambio” (a továbbiakban: SdI) rendszeren keresztül továbbítása.

(2)

A 2006/112/EK irányelv 395. cikke (2) bekezdésének megfelelően a Bizottság 2017. november 3-án és november 6-án kelt levelében tájékoztatta a többi tagállamot Olaszország kérelméről. A Bizottság 2017. november 7-én kelt levelében értesítette Olaszországot arról, hogy a kérelem elbírálásához szükséges valamennyi információval rendelkezik.

(3)

Olaszország előadja, hogy a kötelező elektronikus számlázás alkalmazása – amelynek esetében a számlák az SdI-n keresztül kerülnek továbbításra – lehetővé tenné az olasz adóhatóság számára, hogy valós időben megkapja a kereskedők által kibocsátott és kapott számlákon szereplő információkat. Az adóhatóságok így képesek lennének a bejelentett és befizetett héa összegeket időben és automatikus következetességi ellenőrzések útján ellenőrizni.

(4)

Olaszország előadja, hogy az általános elektronikus számlázási kötelezettség bevezetése előnyös hatást gyakorolna az adócsalás és az adókijátszás elleni küzdelemre, a digitalizáció terén tett erőfeszítések fokozására, valamint az adóbehajtás egyszerűsítésére.

(5)

Olaszország előadja, hogy a létező SdI rendszer opcionális használatával már megteremtette a kötelező elektronikus számlázás bevezetésének alapját, amely biztosítja a kötelező elektronikus számlázásra való zökkenőmentes áttérést, valamint korlátozza a különös intézkedés adóalanyokra gyakorolt hatását.

(6)

Tekintettel a különös intézkedés széles alkalmazási körére és újszerűségére, fontos értékelni a különös intézkedésnek a héacsalás és a héakijátszás elleni küzdelemre, valamint az adóalanyokra gyakorolt hatását. Ezért amennyiben Olaszország úgy véli, hogy a különös intézkedés kiterjesztése szükséges, a kiterjesztés iránti kérelemmel együtt egy jelentést kell benyújtania a Bizottsághoz, amely tartalmazza a különös intézkedés értékelését a héacsalás és a héakijátszás elleni küzdelem, valamint az adóbehajtás egyszerűsítése tekintetében elért eredményessége szempontjából.

(7)

Ez a különös intézkedés nem érinti a fogyasztónak azt a jogát, hogy a Közösségen belüli ügyletek esetében papíralapú számlát kapjon.

(8)

A kérelmezett különös intézkedésnek meghatározott időre kell szólnia azért, annak érdekében, hogy a különös intézkedés alkalmasságát és hatékonyságát értékelni lehessen célkitűzései fényében.

(9)

A különös intézkedés ezért arányban áll a kitűzött célokkal, hiszen alkalmazása korlátozott időtartamra szól, és a hatálya is korlátozott, mivel nem vonatkozik azokra az adóalanyokra, akik a 2006/112/EK irányelv 282. cikkében említett, kisvállalkozások számára nyújtott mentességben részesülnek. A különös intézkedés továbbá nem növeli annak kockázatát, hogy a csalás átterjed más ágazatra vagy más tagállamokra.

(10)

A különös intézkedés a végső fogyasztói szinten beszedett adóbevétel teljes összegét nem fogja negatívan befolyásolni és nem lesz kedvezőtlen hatással az Unió héából származó saját forrásaira,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2006/112/EK irányelv 218. cikkétől eltérve, Olaszország felhatalmazást kap arra, hogy a számlákat csak dokumentumok formájában vagy elektronikus üzenet formátumában fogadja el, ha azokat Olaszország területén letelepedett adóalanyok adják ki, kivéve azokat az adóalanyokat, akik a 2006/112/EK irányelv 282. cikkében említett, kisvállalkozások számára nyújtott mentességben részesülnek.

2. cikk

A 2006/112/EK irányelv 232. cikkétől eltérve Olaszország felhatalmazást kap arra, hogy az Olaszország területén letelepedett adóalanyok által kibocsátott elektronikus számlák alkalmazásához a számlabefogadó beleegyezése nem szükséges, kivéve, ha ezeket a számlákat olyan adóalanyok bocsátották ki, akik a 2006/112/EK irányelv 282. cikkében említett, kisvállalkozások számára nyújtott mentességben részesülnek.

3. cikk

Olaszország az 1. és 2. cikkben említett eltérések végrehajtására vonatkozó nemzeti intézkedésekről értesíti a Bizottságot.

4. cikk

Ez a határozat 2018. július 1-jétől2021. december 31-ig alkalmazandó.

Amennyiben Olaszország úgy véli, hogy az 1. és 2. cikkben említett eltérések meghosszabbítása szükséges, Olaszország a meghosszabbítás iránti kérelemmel együtt egy jelentést nyújt be a Bizottságnak, amelyben értékeli, hogy a 3. cikkben említett nemzeti intézkedések milyen mértékben bizonyultak hatékonynak a héacsalás és a héakijátszás elleni küzdelemben, valamint az adóbehajtás egyszerűsítésében. Ennek a jelentésnek az intézkedések adóalanyokra gyakorolt hatását is értékelnie kell, valamint különösen azt, hogy ezek az itézkedések növelik-e az adóalanyok adminisztratív terheit és költségeit.

5. cikk

Ennek a határozatnak az Olasz Köztársaság a címzettje.

Kelt Luxembourgban, 2018. április 16-án.

a Tanács részéről

az elnök

R. PORODZANOV


(1)  HL L 347., 2006.12.11., 1. o.