20.3.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 77/16


A TANÁCS (KKBP) 2018/458 HATÁROZATA

(2018. március 19.)

az 1997. február 10-i mostari események idején erőszakos cselekményeket elkövető személyekkel szemben meghozandó korlátozó intézkedésekről a 97/193//KKBP közös álláspont hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 29. cikkére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 1997. március 17-én elfogadta a 97/193/KKBP közös álláspontot (1).

(2)

A 97/193/KKBP közös álláspont felülvizsgálata alapján a közös állásponttal bevezetett intézkedéseket vissza kell vonni.

(3)

A 97/193/KKBP közös álláspontot ezért hatályon kívül kell helyezni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 97/193/KKBP közös álláspont hatályát veszti.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2018. március 19-én.

a Tanács részéről

az elnök

F. MOGHERINI


(1)  97/193/KKBP Közös Álláspont (1997. március 17.) amelyet a Tanács az Európai Unióról szóló szerződés J.2. cikke alapján fogadott el, az 1997. február 10-i mostari események idején erőszakos cselekményeket elkövető személyekkel szemben meghozandó korlátozó intézkedésekről (HL L 81., 1997.3.21., 1. o.).