12.1.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 7/37


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/51 HATÁROZATA

(2017. október 25.)

a Rugalmassági Eszköznek az Európai Fenntartható Fejlődési Alap finanszírozása céljából történő igénybevételéről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra (1) és különösen annak 12. pontjára,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A Rugalmassági Eszköz arra szolgál, hogy fedezze azon pontosan meghatározott kiadásokat, amelyeket egy vagy több más fejezet felső határán belül nem lehetne finanszírozni.

(2)

Az 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet (2) 11. cikkében foglaltaknak megfelelően a Rugalmassági Eszköz céljára rendelkezésre álló éves összeg felső határa (2011-es árakon) 600 000 000 EUR.

(3)

A migráció, a menekültáradat és a biztonsági fenyegetések jelenlegi kihívásainak kezelése érdekében sürgősen jelentős további összegeket kell igénybe venni megfelelő intézkedések finanszírozása céljából.

(4)

Miután a Bizottság megvizsgálta a 4. fejezet (Globális Európa) kiadási felső határán belül az előirányzatok átcsoportosításának valamennyi lehetőségét, igénybe kell venni a Rugalmassági Eszközt annak érdekében, hogy az Európai Fenntartható Fejlődési Alap (EFFA) finanszírozására az Unió 2017-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésében rendelkezésre álló finanszírozást a 4. fejezet felső határán felül 275 000 000 EUR-val ki lehessen egészíteni. Az 1311/2013/EU, Euratom rendelet 11. cikke (1) bekezdésének második albekezdésével összhangban ez az összeg magában foglalja az Európai Unió Szolidaritási Alapja és az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap korábbi években megszűnt összegeit, amelyeket rendelkezésre kell bocsátani a Rugalmassági Eszköz számára.

(5)

A várható kifizetési profil alapján a Rugalmassági Eszköz igénybevételének megfelelő kifizetési előirányzatokat csak 2017-re kell allokálni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1)   Az Unió 2017-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének keretein belül a Rugalmassági Eszközből 275 000 000 EUR összeg igénybevételére kerül sor kötelezettségvállalási előirányzatok formájában a 4. fejezetben (Globális Európa).

Az első albekezdésben említett összeget az Európai Fenntartható Fejlődési Alap finanszírozásának biztosítására kell felhasználni.

(2)   A várható kifizetési profil alapján a Rugalmassági Eszköz igénybevételéből fakadó kifizetési előirányzatok összege 2017-ben 275 000 000 EUR. Az összeget a költségvetési eljárásnak megfelelően kell engedélyezni.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt Strasburgban, 2017. október 25-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

A. TAJANI

a Tanács részéről

az elnök

M. MAASIKAS


(1)  HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

(2)  A Tanács 1311/2013/EU, Euratom rendelete (2013. december 2.) a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről (HL L 347., 2013.12.20., 884. o.).