16.2.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 43/18


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2018/228 HATÁROZATA

(2018. február 13.)

a szakmai alkalmasságra és üzleti megbízhatóságra vonatkozó, felhatalmazáson alapuló határozatokat meghozó szervezeti egységek vezetőinek kijelöléséről szóló (EU) 2017/936 határozat módosításáról (EKB/2018/6)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IGAZGATÓSÁGA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 11.6. cikkére,

tekintettel a felügyeleti feladatokhoz kapcsolódó jogi eszközök tekintetében a döntéshozatali hatáskörök átruházásának általános keretéről szóló, 2016. november 16-i (EU) 2017/933 európai központi banki határozatra (EKB/2016/40) (1) és különösen annak 4. és 5. cikkére,

tekintettel a szakmai alkalmasságra és üzleti megbízhatóságra vonatkozó határozatok elfogadásával kapcsolatos hatáskör-átruházásról és a szakmai alkalmassági és üzleti megbízhatósági követelmények értékeléséről szóló, 2016. november 16-i (EU) 2017/935 európai központi banki határozatra (EKB/2016/42) (2) és különösen annak 2. cikkére,

tekintettel az Európai Központi Bank eljárási szabályzatának elfogadásáról szóló, 2004. február 19-i EKB/2004/2 határozatra (3) és különösen annak 10. cikkére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2017/936 európai központi banki határozat (EKB/2017/16) (4) úgy rendelkezik, hogy az (EU) 2017/935 határozat (EKB/2016/42) 2. cikke szerinti felhatalmazáson alapuló határozatokat a Mikroprudenciális Felügyelet IV. Főigazgatóság szakmai alkalmasságra és üzleti megbízhatóságra vonatkozó határozatokért felelős helyettes főigazgatója, valamint más szervezeti egységek vezetői fogadják el.

(2)

2018. február 1-jén az EKB bankfelügyeletét érintő szervezeti változás történt, amelynek keretében három osztály, köztük az Engedélyeztetési Osztály is, átkerült a Mikroprudenciális Felügyelet IV. Főigazgatóságtól a felügyeleti testület Titkárság Főigazgatóságához. A Mikroprudenciális Felügyelet IV. Főigazgatóság helyettes főigazgatója a továbbiakban már nem lesz felelős a szakmai alkalmasságra és üzleti megbízhatóságra vonatkozó határozatokért.

(3)

A felügyeleti testület elnökével konzultációra került sor azon szervezeti egységek vezetőit illetően, akikre a szakmai alkalmasságra és üzleti megbízhatóságra vonatkozó határozatok meghozatalára irányuló hatáskört át kell ruházni.

(4)

Ezért az (EU) 2017/936 európai központi banki határozatot (EKB/2017/16) megfelelően módosítani kell annak érdekében, hogy az figyelembe vegye a szakmai alkalmasságra és üzleti megbízhatóságra vonatkozó határozatokért való felelősségnek a felügyeleti testület Titkárság Főigazgatóságához való áthelyezését,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Módosítások

Az (EU) 2017/936 (EKB/2017/16) határozat 1. cikkének helyébe a következő szöveg lép:

„1. cikk

A szakmai alkalmasságra és üzleti megbízhatóságra vonatkozó, felhatalmazáson alapuló határozatok

Az (EU) 2017/935 határozat (EKB/2016/42) 2. cikke szerinti felhatalmazáson alapuló határozatokat a felügyeleti testület Titkárság Főigazgatósága szakmai alkalmasságra és üzleti megbízhatóságra vonatkozó határozatokért felelős főigazgatója vagy helyettes főigazgatója fogadja el, vagy annak távollétében az Engedélyeztetési Osztály vezetője és a következő szervezeti egységek vezetőinek egyike:

a)

a Mikroprudenciális Felügyelet I. Főigazgatóság főigazgatója, ha az érintett felügyelt szervezet vagy csoport felügyeletét a Mikroprudenciális Felügyelet I. Főigazgatóság látja el;

b)

a Mikroprudenciális Felügyelet II. Főigazgatóság főigazgatója, ha az érintett felügyelt szervezet vagy csoport felügyeletét a Mikroprudenciális Felügyelet II. Főigazgatóság látja el; vagy

c)

a főigazgató távollétében a helyettes főigazgató.”

2. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2018. február 13-án.

az EKB elnöke

Mario DRAGHI


(1)  HL L 141., 2017.6.1., 14. o.

(2)  HL L 141., 2017.6.1., 21. o.

(3)  HL L 80., 2004.3.18., 33. o.

(4)  Az Európai Központi Bank (EU) 2017/936 határozata (2017. május 23.) a szakmai alkalmasságra és üzleti megbízhatóságra vonatkozó, felhatalmazáson alapuló határozatokat meghozó szervezeti egységek vezetőinek kijelöléséről (EKB/2017/16) (HL L 141., 2017.6.1., 26. o.).