3.10.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 248/209


AZ EURÓPAI PARLAMENT (EU) 2018/1364 HATÁROZATA

(2018. április 18.)

az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

AZ EURÓPAI PARLAMENT,

tekintettel az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a központ válaszával együtt (1),

tekintettel a Számvevőszéknek a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára (2),

tekintettel a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a hatóság számára adandó mentesítésről szóló, 2018. február 20-i tanácsi ajánlásra, (05941/2018 – C8-0070/2018),

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre (3) és különösen annak 208. cikkére,

tekintettel az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ létrehozásáról szóló, 2004. április 21-i 851/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (4) és különösen annak 23. cikkére,

tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre (5) és különösen annak 108. cikkére,

tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére (A8-0085/2018),

1.

mentesítést ad az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ igazgatója számára a központ 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.

megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

az elnök

Antonio TAJANI

a főtitkár

Klaus WELLE


(1)  HL C 417., 2017.12.6., 92. o.

(2)  Lásd az 1. lábjegyzetet.

(3)  HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(4)  HL L 142., 2004.4.30., 1. o.

(5)  HL L 328., 2013.12.7., 42. o.