3.10.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 248/109


AZ EURÓPAI PARLAMENT (EU, EURATOM) 2018/1319 HATÁROZATA

(2018. április 18.)

az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

AZ EURÓPAI PARLAMENT,

tekintettel az Európai Unió 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésére (1),

tekintettel az Európai Unió 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó összevont éves beszámolójára (COM(2017) 365 – C8-0247/2017) (2),

tekintettel az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára (3),

tekintettel a Bizottság által benyújtott, a 2015. évi mentesítés nyomon követéséről szóló jelentésre (COM(2017) 379),

tekintettel a Bizottságnak a 2016-ban elvégzett belső ellenőrzésekről szóló, a mentesítésért felelős hatóság számára készített éves jelentésére (COM(2017) 497) és az ahhoz csatolt bizottsági szolgálati munkadokumentumra (SWD(2017) 306),

tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszával együtt (4),

tekintettel a Számvevőszéknek a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára (5),

tekintettel a Tanács által a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a végrehajtó ügynökségek számára adandó mentesítésről szóló, 2018. február 20-i ajánlásra (05942/2018 – C8-0043/2018),

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 317., 318. és 319. cikkére,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére,

tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre (6) és különösen annak 62., 164., 165. és 166. cikkére,

tekintettel a közösségi programok igazgatásában bizonyos feladatokkal megbízott végrehajtó hivatalokra vonatkozó alapszabály megállapításáról szóló, 2002. december 19-i 58/2003/EK tanácsi rendeletre (7) és különösen annak 14. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel a közösségi programok igazgatásában bizonyos feladatokkal megbízott végrehajtó hivatalokra vonatkozó alapszabály megállapításáról szóló 58/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazásában a végrehajtó hivatalok pénzügyi szabályzásáról szóló, 2004. szeptember 21-i 1653/2004/EK bizottsági rendeletre (8) és különösen annak 66. cikke első és második bekezdésére,

tekintettel az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége létrehozásáról és a 2008/37/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 2013/779/EU bizottsági végrehajtási határozatra (9),

tekintettel eljárási szabályzata 93. cikkére és IV. mellékletére,

tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a többi érintett bizottság véleményére (A8-0137/2018),

A.

mivel az Európai Unióról szóló szerződés 17. cikkének (1) bekezdése értelmében a Bizottság végrehajtja a költségvetést és irányítja a programokat, és mindezt az Európai Unió működéséről szóló szerződés 317. cikkének értelmében a költségvetést a tagállamokkal együttműködésben, saját felelősségére hajtja végre, a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elveinek tiszteletben tartásával;

1.

mentesítést ad az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége igazgatója számára az ügynökség 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.

ismerteti észrevételeit az Európai Unió 2016. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására (III. szakasz – Bizottság és végrehajtó ügynökségek) vonatkozó mentesítésről szóló határozatok szerves részét képező állásfoglalásban, valamint a Bizottság 2016. évi mentesítése kapcsán a Számvevőszék által készített különjelentésekről szóló,2018. április 18-i állásfoglalásában (10);

3.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, az Európai Unió 2016. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének (III. szakasz – Bizottság és végrehajtó ügynökségek) végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatot és az e határozatok szerves részét képező állásfoglalást az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

az elnök

Antonio TAJANI

a főtitkár

Klaus WELLE


(1)  HL L 48., 2016.2.24.

(2)  HL C 323., 2017.9.28., 1. o.

(3)  HL C 384., 2017.11.14., 9. o.

(4)  HL C 417., 2017.12.6., 171. o.

(5)  HL C 322., 2017.9.28., 10. o.

(6)  HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(7)  HL L 11., 2003.1.16., 1. o.

(8)  HL L 297., 2004.9.22., 6. o.

(9)  HL L 346., 2013.12.20., 58. o.

(10)  Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0122 (lásd e Hivatalos Lap 71. oldalát).