29.12.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 348/32


A TANÁCS (EU) 2017/2459 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2017. december 5.)

a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv végrehajtási intézkedéseinek megállapításáról szóló 282/2011/EU végrehajtási rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 397. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A 282/2011/EU tanácsi végrehajtási rendelet (2) megállapítja a nem adóalanyok részére teljesített távközlési-, műsor-, vagy elektronikus úton nyújtott szolgáltatások teljesítési helyének meghatározásához az igénybevevő illetőségének vélelmezésére vonatkozó részletes rendelkezéseket.

(2)

A vélelmek alkalmazására vonatkozó követelmények értékelése rámutatott, hogy a valamely tagállamban letelepedett, és más tagállambeli nem adóalany részére szolgáltatást nyújtó adóalany számára a szolgáltatását igénybe vevő letelepedési helyére, illetve állandó lakóhelyére vagy szokásos tartózkodási helyére vonatkozó két, egymásnak nem ellentmondó bizonyíték beszerzése – bizonyos körülmények között – rendkívül nagy terhet jelent.

(3)

Ez a teher különösen hátrányos a kis- és középvállalkozások számára. Az egy bizonyítékra vonatkozó követelmény várhatóan egyszerűsíti az olyan kis- és középvállalkozások kötelezettségeit, amelyeknek a más tagállambeli igénybevevők részére teljesített Közösségen belüli szolgáltatásnyújtása bizonyos értékhatár alatt van.

(4)

Az igénybevevő illetőségének bizonyítására vonatkozó követelmény egyszerűsítése kiegészíti a 2006/112/EK irányelv XII. címének 6. fejezetében meghatározott különös szabályozásnak az (EU) 2017/2455 tanácsi irányelv (3) 1. cikke által bevezetett módosításait, ezért azt ugyanattól az időponttól célszerű alkalmazni.

(5)

A 282/2011/EU végrehajtási rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 282/2011/EU végrehajtási rendelet 24b. cikke helyébe a következő szöveg lép:

„24b. cikk

A 2006/112/EK irányelv 58. cikke alkalmazásában, amennyiben nem adóalany részére távközlési-, műsor-, vagy elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokat:

a)

a nem adóalany vezetékes telefonvonalán keresztül nyújtanak, azt kell vélelmezni, hogy az igénybevevő a vezetékes vonal telepítési helye szerinti országban telepedett le, illetve állandó lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye ott található;

b)

mobilhálózaton keresztül nyújtanak, azt kell vélelmezni, hogy az igénybevevő a szolgáltatások igénybevételekor használt SIM-kártya mobil országkódjával () azonosított országban telepedett le, illetve állandó lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye ott található;

c)

amelyekhez dekóder vagy hasonló eszköz vagy a megtekintést lehetővé tevő kártya szükséges, vezetékes vonal használata nélkül nyújtanak, azt kell vélelmezni, hogy az igénybevevő ott telepedett le, illetve állandó lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye ott található, ahol a dekóder vagy hasonló eszköz található, vagy ha ez a hely nem ismert, akkor azon a helyen, ahova a megtekintést lehetővé tevő kártyát az ott való használat céljából küldték;

d)

a 24a. cikkben és az e cikk a), b) és c) pontjában említettektől eltérő körülmények között nyújtanak, azt kell vélelmezni, hogy az igénybevevő azon a helyen telepedett le, illetve állandó lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye ott található, amely helyet a szolgáltatásnyújtó az e rendelet 24f. cikkében felsoroltak közül két, egymásnak nem ellentmondó bizonyíték alapján ilyenként meghatároz.

Az első bekezdés d) pontjának sérelme nélkül, az említett pont hatálya alá tartozó szolgáltatásnyújtás esetében, amennyiben egy adóalany által a valamely tagállamban lévő székhelyéről vagy állandó telephelyéről nyújtott ilyen szolgáltatások héa nélküli összértéke a folyó és a megelőző naptári évben nem haladja meg a 100 000 EUR-t, illetve a nemzeti pénznemben számított egyenértékű összeget, azt kell vélelmezni, hogy az igénybevevő azon a helyen telepedett le, illetve állandó lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye ott található, amely helyet a szolgáltatásnyújtó az e rendelet 24f. cikkének a)–e) pontjában felsoroltak közül a szolgáltatásnyújtásban részt vevő, de a szolgáltatás nyújtójától vagy az igénybevevőjétől eltérő személy által szolgáltatott egy bizonyíték alapján ilyenként meghatároz.

Amennyiben valamely naptári év során az előző bekezdésben említett szolgáltatásnyújtás héa nélküli összértéke meghaladja a második bekezdésben előírt értékhatárt, a második bekezdés az adott időponttól kezdve mindaddig nem alkalmazandó, amíg a második bekezdésben előírt feltételek ismét nem teljesülnek.

A nemzeti pénznembeli egyenértékű összeg meghatározásához az Európai Központi Bank által az (EU) 2017/2459 tanácsi végrehajtási rendelet (*1) elfogadásának napján közzétett árfolyamot kell alkalmazni.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2017. december 5-én.

a Tanács részéről

az elnök

T. TÖNISTE


(1)  HL L 347., 2006.12.11., 1. o.

(2)  A Tanács 282/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. március 15.) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv végrehajtási intézkedéseinek megállapításáról (HL L 77., 2011.3.23., 1. o.).

(3)  A Tanács (EU) 2017/2455 irányelve (2017. december 5.) a 2006/112/EK irányelvnek és a 2009/132/EK irányelvnek a szolgáltatásnyújtásra és a termékek távértékesítésére vonatkozó bizonyos hozzáadottértékadó-kötelezettségek tekintetében történő módosításáról (HL L 348., 2017.12.29., 7. o.).