19.12.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 337/19


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/2365 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2017. december 18.)

a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a szerződés-odaítélési eljárásokra irányadó értékhatárok tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. február 26-i 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 6. cikke (5) bekezdésének második albekezdésére,

mivel:

(1)

A 2014/115/EU határozattal (2) a Tanács jóváhagyta a Kereskedelmi Világszervezet keretében megkötött, a közbeszerzésről szóló megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) (3) módosításáról szóló jegyzőkönyvet. A megállapodás olyan plurilaterális eszköz, melynek célja a szerződő felek közbeszerzési piacainak egymás előtti megnyitása. Minden olyan közbeszerzési szerződésre vonatkozik, amelynek értéke eléri vagy meghaladja a megállapodásban meghatározott, különleges lehívási jogként kifejezett összegeket (a továbbiakban: értékhatárok).

(2)

A 2014/24/EU irányelv célja többek között, hogy lehetővé tegye az irányelvet alkalmazó ajánlatkérő szervek számára, hogy egyidejűleg a megállapodásban meghatározott kötelezettségeiknek is eleget tudjanak tenni. E cél eléréséhez módosítani kell az említett irányelvben az azokra a közbeszerzési szerződésekre vonatkozóan megállapított értékhatárokat, amelyek egyúttal a megállapodás hatálya alá is tartoznak, így biztosítva, hogy azok megfeleljenek a megállapodásban meghatározott értékhatárok euróban kifejezett, a legközelebbi ezresre lekerekített egyenértékének.

(3)

A koherencia érdekében a 2014/24/EU irányelvben megállapított azon értékhatárokat is célszerű módosítani, amelyek nem tartoznak a megállapodás hatálya alá.

(4)

A 2014/24/EU irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2014/24/EU irányelv a következőképpen módosul:

1.

A 4. cikk a következőképpen módosul:

a)

az a) pontban az „5 225 000 EUR” összeg helyébe „5 548 000 EUR” lép;

b)

a b) pontban a „135 000 EUR” összeg helyébe „144 000 EUR” lép;

c)

a c) pontban a „209 000 EUR” összeg helyébe „221 000 EUR” lép;

2.

A 13. cikk első bekezdése a következőképpen módosul:

a)

az a) pontban az „5 225 000 EUR” összeg helyébe „5 548 000 EUR” lép;

b)

a b) pontban a „209 000 EUR” összeg helyébe „221 000 EUR” lép.

2. cikk

Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2017. december 18-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 94., 2014.3.28., 65. o.

(2)  A Tanács 2014/115/EU határozata (2013. december 2.) a Kormányzati Beszerzési Megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv megkötéséről (HL L 68., 2014.3.7., 1. o.).

(3)  HL L 68., 2014.3.7., 4. o.