12.12.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 328/3


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/2279 RENDELETE

(2017. december 11.)

a takarmányok forgalomba hozataláról és felhasználásáról szóló 767/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., IV., VI., VII. és VIII. mellékletének módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a takarmányok forgalomba hozataláról és felhasználásáról, az 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 79/373/EGK tanácsi irányelv, a 80/511/EGK bizottsági irányelv, a 82/471/EGK, 83/228/EGK, 93/74/EGK, 93/113/EK és 96/25/EK tanácsi irányelv és a 2004/217/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 767/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 20. cikke (2) bekezdésére és 27. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az észszerű címkézés lehetővé tétele érdekében egyes uniós nyelveken megengedett a kedvtelésből tartott állatoknak szánt takarmányokra vonatkozó különleges kifejezések használata. Két tagállamban a kedvtelésből tartott állatok eledeleinek előállításával foglalkozó ágazatban történt új fejlemények arra utalnak, hogy az ilyen állatok eledelére vonatkozó meghatározott kifejezések e tagállamok nyelvén is megfelelőek.

(2)

A 767/2009/EK rendelet II. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(3)

Az analitikai összetevőknek és a takarmány-adalékanyagoknak a takarmány-alapanyagokban és takarmánykeverékekben tapasztalható eltéréseit felül kell vizsgálni figyelembe véve az analitikai módszerek technológiai fejlődését és a helyes laboratóriumi gyakorlattal kapcsolatos tapasztalatokat. A 767/2009/EK rendelet IV. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

A takarmány-adalékanyagok esetében egyre több, az 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) szerinti engedély állapít meg felső határértéket a takarmánykeverékekben és a takarmány-alapanyagokban lévő olyan adalékanyagokra vonatkozóan, amelyek tekintetében korábban nem kerültek megállapításra ilyen értékek, más engedélyek pedig bevezették az adott adalékanyag teljes takarmányra vetített javasolt maximális tartalmának fogalmát. Ezenkívül a takarmánygyártási technológia az adalékanyagok hozzáadott mennyiségének csökkenését eredményezheti; ilyen adalékanyagok például a vitaminok, amelyek természetes módon is előfordulhatnak a végtermékben. Ez a gyakorlatban félreértésekhez vezethet, ha a gazdasági szereplőnek a címkén fel kell tüntetnie a hozzáadott mennyiséget, de az ellenőrző hatóság csak a végtermékben lévő mennyiséget tudja elemezni és ellenőrizni. E fejlemények figyelembevétele, valamint a takarmány-alapanyagok és takarmánykeverékek kiegyensúlyozott, megfelelő és észszerű címkézésének biztosítása érdekében a 767/2009/EK rendelet VI. és VII. mellékletét ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

A technológiai fejlesztések lehetővé teszik a takarmányként emberi fogyasztásra már nem szánt élelmiszerek fokozott felhasználását. A 68/2013/EU bizottsági rendelet (3) az ilyen „korábbi élelmiszereket” takarmány-alapanyagként sorolja fel. Mivel azonban az ilyen korábbi élelmiszerek minősége bizonyos esetekben nem felel meg a takarmányokra vonatkozó követelményeknek, e korábbi élelmiszerek címkéin fel kell tüntetni, hogy takarmányként való felhasználásuk csak feldolgozás után megengedett. A 767/2009/EK rendelet VIII. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Mivel biztonsági okok nem indokolják a mellékleteket érintő módosítások azonnali alkalmazását, a kereskedelmi gyakorlatok szükségtelen megzavarásának elkerülésére, illetve annak érdekében, hogy gazdasági szereplőket ne sújtsák szükségtelen adminisztratív terhek, helyénvaló a címkézés zökkenőmentes átalakítását lehetővé tévő átmeneti intézkedésekről rendelkezni.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 767/2009/EK rendelet II., IV., VI., VII. és VIII. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

(1)   Azok a takarmány-alapanyagok és takarmánykeverékek, amelyeket 2019. január 1. előtt címkéztek fel a 2018. január 1. előtt alkalmazandó szabályoknak megfelelően, a meglévő készletek kimerüléséig továbbra is forgalomba hozhatók és felhasználhatók, amennyiben azokat élelmiszer-termelő állatok takarmányozására szánják.

(2)   Azok a takarmány-alapanyagok és takarmánykeverékek, amelyeket 2020. január 1. előtt címkéztek fel a 2018. január 1. előtt alkalmazandó szabályoknak megfelelően, a meglévő készletek kimerüléséig továbbra is forgalomba hozhatók és felhasználhatók, amennyiben azokat nem élelmiszer-termelő állatok takarmányozására szánják.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2017. december 11-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 229., 2009.9.1., 1. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 1831/2003/EK rendelete (2003. szeptember 22.) a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról (HL L 268., 2003.10.18., 29. o.).

(3)  A Bizottság 68/2013/EU rendelete (2013. január 16.) a takarmány-alapanyagok jegyzékéről (HL L 29., 2013.1.30., 1. o.).


MELLÉKLET

1.

A II. melléklet a következőképpen módosul:

A 3. pont b) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„b)

a kedvtelésből tartott állatok eledelének megjelöléseként a következő kifejezések is használhatók: bolgár nyelven »храна«; spanyol nyelven az »alimento«; cseh nyelven a »kompletní krmná směs« kifejezés helyettesíthető a »kompletní krmivo« kifejezéssel, a »doplňková krmná směs« pedig a »doplňkové krmivo« kifejezéssel; angol nyelven a »pet food«; olasz nyelven az »alimento«; magyar nyelven az »állateledel«; holland nyelven a »samengesteld voeder«; lengyel nyelven a »karma«; szlovén nyelven a »hrana za hišne živali«; finn nyelven a »lemmikkieläinten ruoka«; észt nyelven a »lemmikloomatoit«; horvát nyelven a »hrana za kućne ljubimce«.”

2.

A IV. melléklet a következőképpen módosul:

Az A. rész helyébe a következő szöveg lép:

„A. rész: Az I., V., VI. és VII. mellékletben meghatározott analitikai összetevőkre vonatkozó eltérések

1.

Az ebben a részben meghatározott eltérések technikai és vizsgálati különbségeket foglalnak magukban. Amint uniós szinten megtörténik a mérési bizonytalanságokhoz és eljárási változatokhoz kapcsolódó vizsgálati eltérések megállapítása, a (2) bekezdésben meghatározott értékeket ki kell igazítani oly módon, hogy azok csak a technikai eltérésekre vonatkozzanak.

2.

Amennyiben valamely takarmány-alapanyag vagy takarmánykeverék összetétele és az I., V., VI. és VII. mellékletben meghatározott analitikai összetevők címkén feltüntetett értéke között különbség tapasztalható, a következő eltérések engedélyezettek:

Összetevő

Az összetevő feltüntetett tartalma

Eltérés (1)

 

[%]

A címkén feltüntetett érték alatt

A címkén feltüntetett érték felett

nyerszsír

< 8

1

2

8–24

12,5 %

25 %

> 24

3

6

nyerszsír, nem élelmiszer-termelés céljából tartott állatoknak szánt takarmány

< 16

2

4

16–24

12,5 %

25 %

> 24

3

6

nyersfehérje

< 8

1

1

8–24

12,5 %

12,5 %

> 24

3

3

nyersfehérje, nem élelmiszer-termelés céljából tartott állatoknak szánt takarmány

< 16

2

2

16–24

12,5 %

12,5 %

> 24

3

3

nyershamu

< 8

2

1

8–32

25 %

12,5 %

> 32

8

4

nyersrost

< 10

1,75

1,75

10–20

17,5 %

17,5 %

> 20

3,5

3,5

cukor

< 10

1,75

3,5

10–20

17,5 %

35 %

> 20

3,5

7

keményítő

< 10

3,5

3,5

10–20

35 %

35 %

> 20

7

7

kalcium

< 1

0,3

0,6

1–5

30 %

60 %

> 5

1,5

3

magnézium

< 1

0,3

0,6

1–5

30 %

60 %

> 5

1,5

3

nátrium

< 1

0,3

0,6

1–5

30 %

60 %

> 5

1,5

3

összes foszfor

< 1

0,3

0,3

1–5

30 %

30 %

> 5

1,5

1,5

sósavban oldhatatlan hamu

< 1

nincs korlátozás

0,3

1–< 5

30 %

> 5

1,5

kálium

< 1

0,2

0,4

1–5

20 %

40 %

> 5

1

2

nedvesség

< 2

nincs korlátozás

0,4

2–< 5

20 %

5–12,5

1

> 12,5

8 %

energiaérték (2)

 

5 %

10 %

fehérjeérték (2)

 

10 %

20 %

3.

A VI. melléklet helyébe a következő szöveg lép:

VI. MELLÉKLET

Az élelmiszer-termelés céljából tartott állatoknak szánt takarmány-alapanyagokra és takarmánykeverékre vonatkozó címkézési adatok

I. fejezet: A takarmány-adalékanyagok kötelező és önkéntes címkézése a 15. cikk f) pontja és a 22. cikk (1) bekezdése szerint

1.

Az alábbi adalékanyagokat konkrét nevük, azonosító számuk, hozzáadott mennyiségük, valamint az 1831/2003/EK rendelet I. melléklete szerinti funkcionális csoportjuk vagy ugyanezen rendelet 6. cikkének (1) bekezdésében említett kategóriájuk megadásával kell felsorolni:

a)

azok az adalékanyagok, amelyek esetében legalább egy élelmiszer-termelő állatra vonatkozóan maximális tartalmat határoztak meg;

b)

az »állattenyésztésben alkalmazott adalékanyagok«, valamint a »kokcidiosztatikumok és hisztomonosztatikumok« kategóriáiba tartozó adalékanyagok;

c)

azok az adalékanyagok, amelyek esetében túllépik a takarmány-adalékanyagot engedélyező jogi aktusban megállapított javasolt maximális tartalmat.

A címkézési adatokat az adott takarmány-adalékanyagot engedélyező jogi aktusnak megfelelően kell feltüntetni.

Az első bekezdésben említett hozzáadott mennyiséget a takarmány-adalékanyag mennyiségeként kell kifejezni, kivéve, ha az adott takarmány-adalékanyagot engedélyező jogi aktus a »minimális/maximális tartalom« oszlopban feltüntet egy anyagot. Ez utóbbi esetben a hozzáadott összeget az adott anyag mennyiségeként kell kifejezni.

2.

A »vitaminok, provitaminok és olyan kémiailag jól meghatározott anyagok, amelyeknek hasonló hatása van« funkcionális csoportba tartozó, az 1. pont értelmében felsorolandó takarmány-adalékanyagok esetében a címkén az »adalékanyagok« cím alatt feltüntetett hozzáadott tartalom helyett az »analitikai összetevők« cím alatt megadható a teljes eltarthatósági idő alatt garantált teljes mennyiség.

3.

Az 1., 4. és 6. pontban említett funkcionális csoport neve helyettesíthető a következő rövidítéssel, ha az 1831/2003/EK rendelet I. melléklete nem tartalmaz ilyen rövidítést:

Funkcionális csoport

Megnevezés és leírás

Rövidített név

1h

A radionuklidokkal való szennyeződést korlátozó anyagok: olyan anyagok, amelyek megakadályozzák a radionuklidok felszívódását, vagy elősegítik azok kiválasztását

Radionuklid-korlátozók

1 m

A takarmány mikotoxinok általi szennyeződésének csökkentésére szolgáló anyagok: olyan anyagok, amelyek gátolják vagy csökkentik a mikotoxinok felszívódását, segítik azok kiválasztódását, vagy módosítják azok hatásmechanizmusát

Mikotoxin-csökkentők

1n

Higiéniai állapotjavítók: olyan anyagok vagy adott esetben mikroorganizmusok, amelyek bizonyos mikrobiológiai szennyeződések csökkentése révén kedvezően befolyásolják a takarmány higiéniai jellemzőit

Higiéniajavítók

2b

Aromaanyagok: olyan anyagok, amelyek takarmányokba keverése javítja a takarmány szagát vagy ízletességét.

Aromák

3a

Vitaminok, provitaminok és olyan kémiailag jól meghatározott anyagok, amelyeknek hasonló hatásuk van

Vitaminok

3b

Nyomelemek vegyületei

Nyomelemek

3c

Aminosavak, sóik és analógjaik

Aminosavak

3d

Karbamid és származékai

Karbamid

4c

A környezetet kedvezően befolyásoló anyagok

Környezetjavítók

4.

A címkéken szavakkal, képpel vagy grafikával kiemelt takarmány-adalékanyagokat – az adott esetnek megfelelően – az 1. vagy a 2. pontban foglaltak szerint kell feltüntetni.

5.

A címkézésért felelős személy a vásárló kérésére megadja az 1., 2. és 4. pontban nem említett takarmány-adalékanyagok elnevezését, azonosító számát és funkcionális csoportját. Ez a rendelkezés nem vonatkozik az aromaanyagokra.

6.

Az 1., 2. és 4. pontban nem említett takarmány-adalékanyagokat önkéntes alapon fel lehet tüntetni, megadva legalább a nevüket, aromaanyagok esetében pedig legalább azok funkcionális csoportját.

7.

A 6. pont sérelme nélkül, amennyiben az érzékszervi tulajdonságokat javító adalékanyagot vagy a tápértékkel rendelkező takarmány-adalékanyagot önkéntes alapon tüntetik fel, annak hozzáadott mennyiségét – az adott esetnek megfelelően – az 1. vagy a 2. pontban foglaltak szerint kell megadni.

8.

Amennyiben egy adalékanyag több funkcionális csoportba tartozik, a szóban forgó takarmány szempontjából elsődleges funkciójának megfelelő funkcionális csoportot vagy kategóriát kell megadni.

9.

A takarmány-alapanyagoknak és takarmánykeverékeknek az adott takarmány-adalékanyagot engedélyező jogi aktusban meghatározott helyes használatára vonatkozó címkézési adatokat fel kell tüntetni.

II. fejezet: A 17. cikk (1) bekezdésének f) pontjában és a 22. cikk (1) bekezdésében említett analitikai összetevők címkézése

1.

Az élelmiszer-termelés céljából tartott állatoknak szánt takarmánykeverékek analitikai összetevőit az »Analitikai összetevők« (3) cím után az alábbiak szerint kell a feltüntetni a címkén:

Takarmánykeverékek

Célfaj

Analitikai összetevők és szintjeik

Teljes értékű takarmányok

Valamennyi faj

Valamennyi faj

Valamennyi faj

Valamennyi faj

Valamennyi faj

Valamennyi faj

Valamennyi faj

Sertések és baromfi

Sertések és baromfi

Nyersfehérje

Nyersrost

Nyerszsír

Nyershamu

Kalcium

Nátrium

Foszfor

Lizin

Metionin

Kiegészítő takarmányok – Ásványi

Valamennyi faj

Valamennyi faj

Valamennyi faj

Sertések és baromfi

Sertések és baromfi

Kérődzők

Kalcium

Nátrium

Foszfor

Lizin

Metionin

Magnézium

Kiegészítő takarmányok – Egyéb

Valamennyi faj

Valamennyi faj

Valamennyi faj

Valamennyi faj

Valamennyi faj

Valamennyi faj

Valamennyi faj

Sertések és baromfi

Sertések és baromfi

Kérődzők

Nyersfehérje

Nyersrost

Nyerszsír

Nyershamu

Kalcium ≥ 5 %

Nátrium

Foszfor ≥ 2 %

Lizin

Metionin

Magnézium ≥ 0,5 %

2.

Az e szakaszban megjelölt, érzékszervi tulajdonságokat javító vagy tápértékkel rendelkező adalékanyagokat fel kell tüntetni teljes mennyiségükkel együtt.

3.

Energiaérték és/vagy fehérjeérték feltüntetése esetén ezeket az értékeket a 882/2004/EK rendelet 11. cikkének megfelelően kell megadni.

4.

A VII. melléklet helyébe a következő szöveg lép:

VII. MELLÉKLET

A nem élelmiszer-termelés céljából tartott állatoknak szánt takarmány-alapanyagokra és összetett takarmányra vonatkozó címkézési adatok

I. fejezet: A takarmány-adalékanyagok kötelező és önkéntes címkézése a 15. cikk f) pontja és a 22. cikk (1) bekezdése szerint

1.

Az alábbi adalékanyagokat konkrét nevük és/vagy azonosító számuk, hozzáadott mennyiségük, valamint az 1831/2003/EK rendelet I. melléklete szerinti funkcionális csoportjuk vagy ugyanezen rendelet 6. cikkének (1) bekezdésében említett kategóriájuk megadásával kell felsorolni:

a)

azok az adalékanyagok, amelyek esetében legalább egy nem élelmiszer-termelő állatra vonatkozóan maximális tartalmat határoztak meg;

b)

az »állattenyésztésben alkalmazott adalékanyagok«, valamint a »kokcidiosztatikumok és hisztomonosztatikumok« kategóriáiba tartozó adalékanyagok;

c)

azok az adalékanyagok, amelyek esetében túllépik a takarmány-adalékanyagot engedélyező jogi aktusban megállapított javasolt maximális tartalmat.

A címkézési adatokat az adott takarmány-adalékanyagot engedélyező jogi aktusnak megfelelően kell feltüntetni.

Az első bekezdésben említett hozzáadott mennyiséget a takarmány-adalékanyag mennyiségeként kell kifejezni, kivéve, ha az adott takarmány-adalékanyagot engedélyező jogi aktus a »minimális/maximális tartalom« oszlopban feltüntet egy anyagot. Ez utóbbi esetben a hozzáadott összeget az adott anyag mennyiségeként kell kifejezni.

2.

A »vitaminok, provitaminok és olyan kémiailag jól meghatározott anyagok, amelyeknek hasonló hatása van« funkcionális csoportba tartozó, az 1. pont értelmében felsorolandó takarmány-adalékanyagok esetében a címkén az »adalékanyagok« cím alatt feltüntetett hozzáadott tartalom helyett az »analitikai összetevők« cím alatt megadható a teljes eltarthatósági idő alatt garantált teljes mennyiség.

3.

Az 1., 5. és 7. pontban említett funkcionális csoport neve helyettesíthető a VI. melléklet 3. pontjában szereplő táblázat szerinti rövidítéssel, ha a rövidítés nem szerepel az 1831/2003/EK rendelet I. mellékletében.

4.

A címkéken szavakkal, képpel vagy grafikával kiemelt takarmány-adalékanyagokat – az adott esetnek megfelelően – az 1. vagy a 2. pontban foglaltak szerint kell feltüntetni.

5.

Az 1. ponttól eltérve, a »tartósítószerek«, »antioxidánsok«, »színezékek« és »aromaanyagok« funkcionális csoportokba tartozó adalékanyagok esetében csak a funkcionális csoportot kell feltüntetni. Ebben az esetben a címkézésért felelős személy a vásárló kérésére megadja az 1. és 2. pont szerinti információkat.

6.

A címkézésért felelős személy a vásárló kérésére megadja az 1., 2. és 4. pontban nem említett takarmány-adalékanyagok elnevezését, azonosító számát és funkcionális csoportját. Ez a rendelkezés nem vonatkozik az aromaanyagokra.

7.

Az 1., 2. és 4. pontban nem említett takarmány-adalékanyagok önkéntes alapon fel lehet tüntetni, megadva legalább a nevüket, aromaanyagok esetében pedig legalább azok funkcionális csoportját.

8.

Az érzékszervi tulajdonságokat javító adalékanyag vagy a tápértékkel rendelkező takarmány-adalékanyag hozzáadott mennyiségét – az adott esetnek megfelelően – az 1. vagy a 2. pont szerint kell megadni, ha a címkézés önkéntes alapon történik.

9.

Amennyiben egy adalékanyag több funkcionális csoportba tartozik, a szóban forgó takarmány szempontjából elsődleges funkciójának megfelelő funkcionális csoportot vagy kategóriát kell megadni.

10.

A takarmány-alapanyagoknak és takarmánykeverékeknek az adott takarmány-adalékanyagot engedélyező jogi aktusban meghatározott helyes használatára vonatkozó címkézési adatokat fel kell tüntetni.

II. fejezet: A 17. cikk (1) bekezdésének f) pontjában és a 22. cikk (1) bekezdésében említett analitikai összetevők címkézése

1.

A nem élelmiszer-termelés céljából tartott állatoknak szánt takarmánykeverékek analitikai összetevőit fel kell sorolni az »Analitikai összetevők« (4) cím alatt, és az alábbiak szerint fel kell tüntetni a címkén:

Takarmánykeverékek

Célfaj

Analitikai összetevők

Teljes értékű takarmányok

Macska, kutya és prémes állatok

Macska, kutya és prémes állatok

Macska, kutya és prémes állatok

Macska, kutya és prémes állatok

Nyersfehérje

Nyersrost

Nyerszsír

Nyershamu

Kiegészítő takarmányok – Ásványi

Valamennyi faj

Valamennyi faj

Valamennyi faj

Kalcium

Nátrium

Foszfor

Kiegészítő takarmányok – Egyéb

Macska, kutya és prémes állatok

Macska, kutya és prémes állatok

Macska, kutya és prémes állatok

Macska, kutya és prémes állatok

Nyersfehérje

Nyersrost

Nyerszsír

Nyershamu

2.

Az e szakaszban megjelölt, érzékszervi tulajdonságokat javító vagy tápértékkel rendelkező adalékanyagokat fel kell tüntetni teljes mennyiségükkel együtt.

3.

Energiaérték és/vagy fehérjeérték feltüntetése esetén ezeket az értékeket a 882/2004/EK rendelet 11. cikkének megfelelően kell megadni.

5.

A VIII. melléklet a következőképpen módosul:

a)

az 1. pont helyébe a következő szöveg lép:

„1.

A szennyezett anyagok címkéjén a következő szöveget kell feltüntetni: »határértéken felül …-t (a nemkívánatos anyag(ok) megnevezése a 2002/32/EK irányelv I. mellékletének megfelelően) tartalmazó takarmány, takarmányként csak az engedélyezett létesítményekben folytatott méregtelenítést követően használható fel«. E létesítményeket a 183/2005/EK rendelet 10. cikkének (2) és (3) bekezdésével összhangban engedélyezik.”

b)

A szöveg a következő ponttal egészül ki:

„3.

Az 1. és 2. pont sérelme nélkül azokat a korábbi élelmiszerek, amelyeket takarmányként való felhasználásuk előtt fel kell dolgozni, a következő jelöléssel kell ellátni: »korábbi élelmiszer, takarmány-alapanyagként csak a(z) … (a megfelelő eljárás megjelölése az (EU) 68/2013/EU rendelet mellékletének B. része szerint) után használható.«”


(1)  Az eltéréseket vagy abszolút százalékos értékben kell megadni (ezt az értéket ki kell vonni a megadott tartalomból vagy hozzá kell ahhoz adni) vagy az érték után »%«-kal jelölt relatív értékként (a megengedett eltérés kiszámításához ezt a százalékos értéket kell a megadott tartalomra alkalmazni).

(2)  Az eltérések akkor alkalmazandók, ha valamely uniós módszer vagy a takarmány forgalomba hozatalának helyszínét képező tagállam hivatalos nemzeti módszere vagy az Európai Szabványügyi Bizottság által elfogadott módszer szerint nem került meghatározásra eltérés. (https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:32:0::::FSP_ORG_ID,FSP_LANG_ID:6308,25&cs=1C252307F473504B6354F4EE56B99E235).”

(3)  Német nyelven az »analytische Bestandteile« kifejezést felválthatja az »Inhaltsstoffe« szó. Svéd nyelven az »Analytiska beståndsdelar« kifejezést felválthatja »Analyserat innehåll« kifejezés.

(4)  Német nyelven az »analytische Bestandteile« kifejezést felválthatja az »Inhaltsstoffe« szó. Svéd nyelven az »Analytiska beståndsdelar« kifejezést felválthatja »Analyserat innehåll« kifejezés.