6.12.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 321/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/2114 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2017. november 9.)

a 680/2014/EU végrehajtási rendeletnek a táblák és útmutatók tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2013. június 26-i 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 99. cikke (5) bekezdésének negyedik albekezdésére, 101. cikke (4) bekezdésének harmadik albekezdésére, 415. cikke (3) bekezdésének negyedik albekezdésére, valamint 430. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

(1)

A 680/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet (2) pontosítja azokat a követelményeket, amelyeknek megfelelően az intézményeknek az 575/2013/EU rendeletnek való megfelelésük szempontjából releváns adatokat kell szolgáltatniuk. Tekintettel arra, hogy az 575/2013/EU rendelet által létrehozott szabályozási keret a nem alapvető rendelkezései vonatkozásában további másodlagos jogi aktusok – jelen esetben az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (3) – elfogadása útján fokozatosan kiegészítésre és módosításra kerül, ezen szabályok figyelembevétele, valamint az intézmények felügyeleti adatszolgáltatásához használt útmutatók és fogalommeghatározások további pontosítása céljából indokolt frissíteni a 680/2014/EU végrehajtási rendeletet is, többek között a lejárati tábla tekintetében, ami lehetővé tenné az intézmények mérlegében fennálló lejárati eltérések megjelenítését az adatszolgáltatás során.

(2)

A 680/2014/EU végrehajtási rendeletet az alkalmazása során felfedezett hibás hivatkozások és formázási következetlenségek javítása céljából módosítani kell.

(3)

Továbbá annak tükrözése érdekében is módosítani kell a 680/2014/EU végrehajtási rendeletet, hogy az illetékes hatóságok hogyan képesek hatékonyan nyomon követni és értékelni az intézmények kockázati profilját és felmérni a pénzügyi szektor számára jelentett kockázatokat, amihez a működési kockázat és a hitelkockázat terén, valamint az intézmények kormányzatokkal szembeni kitettségei tekintetében az adatszolgáltatási követelmények módosítására van szükség.

(4)

Annak érdekében, hogy az intézményeknek és az illetékes hatóságoknak elegendő idő álljon rendelkezésükre az e rendeletben meghatározott módosítások végrehajtására, indokolt, hogy a rendelet 2018. március 1-jétől legyen alkalmazandó.

(5)

Ez a rendelet az Európai Bankhatóság által a Bizottságnak benyújtott végrehajtás-technikai standardtervezeten alapul.

(6)

Az Európai Bankhatóság nyilvános konzultációt folytatott az e rendelet alapját képező végrehajtás-technikai standardtervezetekről, elemezte az esetleges kapcsolódó költségeket és hasznot, továbbá kikérte az 1093/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) 37. cikkével összhangban létrehozott banki érdekképviseleti csoport véleményét.

(7)

A 680/2014/EU végrehajtási rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 680/2014/EU végrehajtási rendelet a következőképpen módosul:

1.

Az 5. cikk b) pontja (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(2)

működési kockázati eseményekből származó jelentős veszteségekkel kapcsolatos információk a következőkképpen:

a)

azok az intézmények, amelyek a működési kockázathoz kapcsolódó szavatolótőke-követelményeket az 575/2013/EU rendelet harmadik része III. címének 4. fejezete szerint számítják ki, ezeket az információkat az I. melléklet 17.01. és 17.02. táblájában meghatározottak szerint kötelesek bejelenteni a II. melléklet II. részének 4.2. pontjában foglalt útmutatónak megfelelően;

b)

azok az intézmények, amelyek a működési kockázathoz kapcsolódó szavatolótőke-követelményeket az 575/2013/EU rendelet harmadik része III. címének 3. fejezete szerint számítják ki, és amelyek a következő kritériumok közül legalább egynek megfelelnek, ezeket az információkat az I. melléklet 17.01. és 17.02. táblájában meghatározottak szerint kötelesek bejelenteni a II. melléklet II. részének 4.2. pontjában foglalt útmutatónak megfelelően:

i.

az egyéni mérlegfőösszegnek az ugyanazon tagállamon belüli összes intézmény összesített mérlegfőösszegéhez viszonyított aránya legalább 1 %, ahol a mérlegfőösszeg-adatok az adatszolgáltatási vonatkozási időpontot megelőző év végi adatokon alapulnak;

ii.

az intézmény eszközeinek összértéke meghaladja a 30 milliárd EUR-t;

iii.

az intézmény eszközeinek összértéke meghaladja mind az 5 milliárd EUR-t, mind azon tagállam GDP-jének 20 %-át, amelyben letelepedett;

iv.

eszközeinek összértéke alapján mérve az intézmény az adott tagállamban letelepedett három legnagyobb intézmény egyike;

v.

az intézmény olyan leányvállalatok anyavállalata, amelyek maguk is hitelintézetek, és legalább kettő, azon tagállamtól eltérő tagállamban letelepedettek, mint amelyben az anyaintézmény engedéllyel rendelkezik, és ha mindkét következő feltétel teljesül:

az intézmény összes konszolidált eszközének értéke meghaladja az 5 milliárd EUR-t,

az intézmény III. (adott esetben IV.) melléklet 1.1. táblája szerinti összes konszolidált eszközének, vagy a III. (adott esetben IV.) melléklet 1.2. táblája szerinti összes konszolidált kötelezettségének több mint 20 %-a olyan tagállamban elhelyezkedő partnerekkel folytatott tevékenységekhez kapcsolódik, amely eltér attól a tagállamtól, amelyben az anyavállalatot engedélyezték;

c)

azok az intézmények, amelyek a működési kockázathoz kapcsolódó szavatolótőke-követelményeket az 575/2013/EU rendelet harmadik része III. címének 3. fejezete szerint számítják ki, és amelyek esetében a b) pontban szereplő egyik feltétel sem teljesül, az alábbi i. és ii. pontban említett információkat kötelesek bejelenteni a II. melléklet II. részének 4.2. pontjában foglalt útmutatónak megfelelően:

i.

az I. melléklet 17.01. táblájának 080-as oszlopára vonatkozóan meghatározottak szerinti információk a következő sorok esetében:

események száma (új események) (910-es sor),

bruttó veszteségérték (új események) (920-as sor),

veszteségkorrekcióval érintett események száma (930-as sor),

korábbi adatszolgáltatási időszakokhoz kapcsolódó veszteségkorrekciók (940-es sor),

legnagyobb egyedi veszteség (950-es sor),

az öt legnagyobb veszteség összege (960-as sor),

teljes közvetlen megtérült veszteség (biztosítás és egyéb kockázat-átruházási mechanizmusok nélkül) (970-es sor),

biztosításból és más kockázat-átruházási mechanizmusokból származó teljes megtérülés (980-as sor);

ii.

az I. melléklet 17.02. táblájában meghatározott információ;

d)

a c) pontban említett intézmények feltüntethetik az I. melléklet 17.01. és 17.02. táblájában meghatározott teljes információkészletet, a II. melléklet II. részének 4.2. pontjában foglalt útmutatónak megfelelően;

e)

azok az intézmények, amelyek a működési kockázathoz kapcsolódó szavatolótőke-követelményeket az 575/2013/EU rendelet harmadik része III. címének 2. fejezete szerint számítják ki, és amelyek a b) pont ii–v. alpontjában szereplő kritériumok közül legalább egynek megfelelnek, ezeket az információkat az I. melléklet 17.01. és 17.02. táblájában meghatározottak szerint kötelesek bejelenteni a II. melléklet II. részének 4.2. pontjában foglalt útmutatónak megfelelően:

f)

azok az intézmények, amelyek a működési kockázathoz kapcsolódó szavatolótőke-követelményeket az 575/2013/EU rendelet harmadik része III. címének 2. fejezete szerint számítják ki, és amelyek esetében a b) pont ii–v. alpontjában szereplő egyik feltétel sem teljesül, az I. melléklet 17.01. és 17.02. táblájában említett információkat bejelenthetik a II. melléklet II. részének 4.2. pontjában foglalt útmutatónak megfelelően;

g)

a 4. cikk belépési és kilépési kritériumai alkalmazandók.”.

2.

Az 5. cikk b) pontja a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3)

az állampapír-kitettségekkel kapcsolatos információk a következőképpen:

a)

az intézményeknek jelenteniük kell az I. melléklet 33. táblájában meghatározott információkat a II. melléklet II. részének 6. pontjában foglalt útmutatónak megfelelően, amennyiben az „államháztartás” partnerágazattól származó pénzügyi eszközök aggregált könyv szerinti értéke legalább akkora, mint a „hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok” és a „kölcsönök és előlegek” teljes könyv szerinti értéke összegének 1 %-a. Az említett könyv szerinti értékek meghatározása céljából az intézmények a III. melléklet 4.1–4.4.1. táblájában, illetve adott esetben a IV. melléklet 4.1–4.4.1. és 4.6–4.10. táblájában használt fogalommeghatározásokat alkalmazzák;

b)

azok az intézmények, amelyek megfelelnek az a) pontban említett kritériumnak, és ha az I. melléklet 33. táblája 010-es oszlopának 010-es sorában meghatározottak szerinti nem származtatott pénzügyi eszközök hazai kitettségeinél feltüntetett érték kevesebb, mint az ugyanazon adatpontra vonatkozóan a hazai és nem hazai kitettségekre feltüntetett érték 90 %-a, az I. melléklet 33. táblájában meghatározott információkat a II. melléklet II. részének 6. pontjában foglalt útmutatónak megfelelően kötelesek bejelenteni, összesített szinten aggregálva és minden egyes olyan országra vonatkozóan, amellyel szemben kitettségük van;

c)

azok az intézmények, amelyek megfelelnek az a) pontban említett kritériumnak, de nem felelnek meg a b) pontban említett kritériumnak, az I. melléklet 33. táblájában meghatározott információkat a II. melléklet II. részének 6. pontjában foglalt útmutatónak megfelelően kötelesek bejelenteni, a kitettségeket mind összesített szinten, mind hazai szinten aggregálva;

d)

a 4. cikk belépési és kilépési kritériumai alkalmazandók.”.

3.

A 16b. cikk (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

„c)

a XXII. mellékletben meghatározott információ a XXIII. mellékletben foglalt útmutató szerint.”.

4.

A 16b. cikk (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„a)

az intézmény nem része egy hitelintézeteket, befektetési vállalkozásokat vagy pénzügyi intézményeket magában foglaló olyan csoportnak, amelynek leányvállalatai vagy anyaintézményei az intézmény cégbejegyzése szerinti joghatóságtól eltérő joghatóságban találhatók;”.

5.

Az I. melléklet helyébe e rendelet I. mellékletének szövege lép.

6.

A II. melléklet helyébe e rendelet II. mellékletének szövege lép.

7.

A VII. melléklet helyébe e rendelet III. mellékletének szövege lép.

8.

A XI. melléklet helyébe e rendelet IV. mellékletének szövege lép.

9.

A XIV. melléklet helyébe e rendelet V. mellékletének szövege lép.

10.

A XV. melléklet helyébe e rendelet VI. mellékletének szövege lép.

11.

A XVIII. melléklet helyébe e rendelet VII. mellékletének szövege lép.

12.

A XIX. melléklet helyébe e rendelet VIII. mellékletének szövege lép.

13.

A XX. melléklet helyébe e rendelet IX. mellékletének szövege lép.

14.

A XXI. melléklet helyébe e rendelet X. mellékletének szövege lép.

15.

A szöveg új XXII. melléklettel egészül ki, melynek szövegét e rendelet XI. melléklete tartalmazza.

16.

A szöveg új XXIII. melléklettel egészül ki, melynek szövegét e rendelet XII. melléklete tartalmazza.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2018. március 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2017. november 9-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 176., 2013.6.27., 1. o.

(2)  A Bizottság 680/2014/EU végrehajtási rendelete az intézmények 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti felügyeleti adatszolgáltatása tekintetében végrehajtás-technikai standardok megállapításáról (HL L 191., 2014.6.28., 1. o.)

(3)  A Bizottság (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. október 10.) az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a hitelintézetekre vonatkozó likviditásfedezeti követelmények tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 11., 2015.1.17., 1. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 1093/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 12. o.).


I. MELLÉKLET

I. MELLÉKLET

A SZAVATOLÓ TŐKÉRE ÉS A SZAVATOLÓTŐKE-KÖVETELMÉNYEKRE VONATKOZÓ ADATSZOLGÁLTATÁS

COREP TÁBLÁK

A tábla száma

A tábla kódja

A tábla vagy táblacsoport neve

Rövid név

 

 

Tőkemegfelelés

CA

1

C 01.00

SZAVATOLÓ TŐKE

CA1

2

C 02.00

SZAVATOLÓTŐKE-KÖVETELMÉNY

CA2

3

C 03.00

TŐKEMEGFELELÉSI MUTATÓK

CA3

4

C 04.00

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

CA4

 

 

Átmeneti rendelkezések

CA5

5,1

C 05.01

ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

CA5.1

5,2

C 05.02

SZERZETT JOGOK ALAPJÁN FIGYELEMBE VETT TŐKEINSTRUMENTUMOK: ÁLLAMI TÁMOGATÁSNAK NEM MINŐSÜLŐ INSTRUMENTUMOK

CA5.2

 

 

Csoportszintű szavatolótőke-megfelelés

GS

6,1

C 06.01

CSOPORTSZINTŰ SZAVATOLÓTŐKE-MEGFELELÉS: INFORMÁCIÓK A CSOPORTBA TARTOZÓ SZERVEZETEKRŐL – ÖSSZESEN

GS Total

6,2

C 06.02

CSOPORTSZINTŰ SZAVATOLÓTŐKE-MEGFELELÉS: INFORMÁCIÓK A CSOPORTBA TARTOZÓ SZERVEZETEKRŐL

GS

 

 

Hitelkockázat

CR

7

C 07.00

HITELKOCKÁZAT, PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVA SZÁLLÍTÁSOK: A SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY

CR SA

 

 

HITELKOCKÁZAT, PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVA SZÁLLÍTÁSOK: AZ IRB-MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY

CR IRB

8,1

C 08.01

HITELKOCKÁZAT, PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVA SZÁLLÍTÁSOK: AZ IRB-MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY

CR IRB 1

8,2

C 08.02

HITELKOCKÁZAT, PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVA SZÁLLÍTÁSOK: AZ IRB-MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (Ügyfél-kategória vagy -halmaz [pool] szerint)

CR IRB 2

 

 

FÖLDRAJZI BONTÁS

CR GB

9,1

C 09.01

9.1. tábla – Kitettségek földrajzi bontása a kötelezett illetősége szerint (SA kitettségek)

CR GB 1

9,2

C 09.02

9.2. tábla – Kitettségek földrajzi bontása a kötelezett illetősége szerint (IRB kitettségek)

CR GB 2

9,4

C 09.04

9.4. tábla – A lényeges hitelkockázati kitettségek országonkénti bontása az anticiklikus tőkepuffer és az intézményspecifikus anticiklikus tőkepuffer kiszámításához

CCB

 

 

HITELKOCKÁZAT: RÉSZVÉNYJELLEGŰ KITETTSÉGEK – AZ IRB-MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY

CR EQU IRB

10,1

C 10.01

HITELKOCKÁZAT: RÉSZVÉNYJELLEGŰ KITETTSÉGEK – AZ IRB-MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY

CR EQU IRB 1

10,2

C 10.02

HITELKOCKÁZAT: RÉSZVÉNYJELLEGŰ KITETTSÉGEK – AZ IRB-MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY. A TELJES KITETTSÉG ÜGYFÉL-KATEGÓRIA SZERINTI BONTÁSA A PD/LGD-MÓDSZER ALAPJÁN

CR EQU IRB 2

11

C 11.00

ELSZÁMOLÁSI/TELJESÍTÉSI KOCKÁZAT

CR SETT

12

C 12.00

HITELKOCKÁZAT: ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS – A SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI SZAVATOLÓTŐKE-KÖVETELMÉNY

CR SEC SA

13

C 13.00

HITELKOCKÁZAT: ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS – AZ IRB-MÓDSZER SZERINTI SZAVATOLÓTŐKE-KÖVETELMÉNY

CR SEC IRB

14

C 14.00

AZ ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS RÉSZLETES INFORMÁCIÓK

CR SEC Details

 

 

Működési kockázat

OPR

16

C 16.00

MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT

OPR

17

C 17.00

MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT: AZ ELŐZŐ ÉVI BRUTTÓ VESZTESÉGEK ÜZLETÁGANKÉNT ÉS ESEMÉNYTÍPUSONKÉNT

OPR Details

 

 

Piaci kockázat

MKR

18

C 18.00

PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓKOCKÁZATÁNAK SZTENDERD MÓDSZERE

MKR SA TDI

19

C 19.00

PIACI KOCKÁZAT: AZ ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSOK EGYEDI KOCKÁZATÁNAK SZTENDERD MÓDSZERE

MKR SA SEC

20

C 20.00

PIACI KOCKÁZAT: A KORRELÁCIÓKERESKEDÉSI PORTFÓLIÓ EGYEDI KOCKÁZATÁNAK SZTENDERD MÓDSZERE

MKR SA CTP

21

C 21.00

PIACI KOCKÁZAT: A RÉSZVÉNYEK POZÍCIÓKOCKÁZATÁNAK SZTENDERD MÓDSZERE

MKR SA EQU

22

C 22.00

PIACI KOCKÁZAT: A DEVIZAÁRFOLYAM-KOCKÁZAT SZTENDERD MÓDSZEREI

MKR SA FX

23

C 23.00

PIACI KOCKÁZAT: AZ ÁRUPOZÍCIÓK SZTENDERD MÓDSZEREI

MKR SA COM

24

C 24.00

PIACI KOCKÁZAT: BELSŐ MODELLEK

MKR IM

25

C 25.00

HITELÉRTÉKELÉSI KORREKCIÓK KOCKÁZATA

CVA

33

C 33.00

ÁLLAMHÁZTARTÁSI KITETTSÉGEK A PARTNER ORSZÁGA SZERINT

GOV


C 01.00 – SZAVATOLÓ TŐKE (CA1)

Sor

Azonosító

Tétel

Összeg

010

1

SZAVATOLÓ TŐKE

 

015

1.1

ALAPVETŐ TŐKE (TIER 1 VAGY T1 TŐKE)

 

020

1.1.1

ELSŐDLEGES ALAPVETŐ TŐKE (CET1 TŐKE)

 

030

1.1.1.1

CET1 tőkeelemként figyelembe vehető tőkeinstrumentumok

 

040

1.1.1.1.1

Befizetett tőkeinstrumentumok

 

045

1.1.1.1.1*

Ebből: Sürgősségi helyzetekben állami hatóságok által lejegyzett tőkeinstrumentumok

 

050

1.1.1.1.2*

Tájékoztató adat: figyelembe nem vehető tőkeinstrumentumok

 

060

1.1.1.1.3

Névértéken felüli befizetés (ázsió)

 

070

1.1.1.1.4

(–) Saját CET1 tőkeinstrumentumok

 

080

1.1.1.1.4.1

(–) Közvetlen részesedések CET1 tőkeinstrumentumokban

 

090

1.1.1.1.4.2

(–) Közvetett részesedések CET1 tőkeinstrumentumokban

 

091

1.1.1.1.4.3

(–) Szintetikus részesedések CET1 tőkeinstrumentumokban

 

092

1.1.1.1.5

(–) Saját CET1 tőkeinstrumentumok megvásárlására vonatkozó tényleges vagy függő kötelezettségek

 

130

1.1.1.2

Eredménytartalék

 

140

1.1.1.2.1

Előző évek eredménytartaléka

 

150

1.1.1.2.2

Figyelembe vehető nyereség/veszteség

 

160

1.1.1.2.2.1

Az anyavállalat tulajdonosainak tulajdonítható eredmény

 

170

1.1.1.2.2.2

(–) Az évközi vagy év végi nyereség figyelembe nem vehető része

 

180

1.1.1.3

Halmozott egyéb átfogó jövedelem

 

200

1.1.1.4

Egyéb tartalékok

 

210

1.1.1.5

Általános banki kockázatok fedezetére képzett tartalékok

 

220

1.1.1.6

Szerzett jogok alapján figyelembe vett CET1 tőkeinstrumentumok miatti átmeneti kiigazítások

 

230

1.1.1.7

CET1 tőkében megjelenített kisebbségi részesedés

 

240

1.1.1.8

Kisebbségi részesedések és megfelelőik miatti átmeneti kiigazítások

 

250

1.1.1.9

Prudenciális szűrők miatt végrehajtott kiigazítások a CET1 tőkében

 

260

1.1.1.9.1

(–) Értékpapírosított eszközökből származó növekedés a saját tőkében

 

270

1.1.1.9.2

Cash flow fedezeti ügyletek tartaléka

 

280

1.1.1.9.3

Valós értéken értékelt kötelezettségekben a saját hitelkockázat változásából származó halmozott nyereség vagy veszteség

 

285

1.1.1.9.4

Származtatott ügyletekből eredő kötelezettségekhez kapcsolódó, az intézmény saját hitelkockázatából adódó valósérték-növekedés és -csökkenés

 

290

1.1.1.9.5

(–) Prudens értékelés követelményei miatti értékelési korrekció

 

300

1.1.1.10

(–) Cégérték (goodwill)

 

310

1.1.1.10.1

(–) Immateriális javak között elszámolt cégérték

 

320

1.1.1.10.2

(–) Jelentős részesedések értékelésébe beszámított cégérték

 

330

1.1.1.10.3

Cégértékhez kapcsolódó halasztott adókötelezettségek

 

340

1.1.1.11

(–) Egyéb immateriális javak

 

350

1.1.1.11.1

(–) Egyéb immateriális javak a halasztott adókötelezettségek levonása előtt

 

360

1.1.1.11.2

Egyéb immateriális javakhoz kapcsolódó halasztott adókötelezettségek

 

370

1.1.1.12

(–) Jövőbeli nyereségtől függően érvényesíthető, nem átmeneti különbözetből eredő halasztott adókövetelések kapcsolódó adókötelezettségek nélkül

 

380

1.1.1.13

(–) Hitelkockázati kiigazítások IRB-módszerrel számított hiánya a várható veszteséghez viszonyítva

 

390

1.1.1.14

(–) Meghatározott szolgáltatást nyújtó nyugdíjalapban lévő eszközök

 

400

1.1.1.14.1

(–) Meghatározott szolgáltatást nyújtó nyugdíjalapban lévő eszközök

 

410

1.1.1.14.2

Meghatározott szolgáltatást nyújtó nyugdíjalapban lévő eszközökhöz kapcsolódó halasztott adókötelezettségek

 

420

1.1.1.14.3

Meghatározott szolgáltatást nyújtó nyugdíjalapban lévő eszközök, amelyeket az intézmény korlátlanul képes felhasználni

 

430

1.1.1.15

(–) Kölcsönös részesedések CET1 tőkeinstrumentumokban

 

440

1.1.1.16

AT1 tőkeelemek összegét meghaladó AT1 levonások többlete

 

450

1.1.1.17

(–) A pénzügyi ágazaton kívüli befolyásoló részesedések, amelyekre alternatívaként 1 250 %-os kockázati súly alkalmazható

 

460

1.1.1.18

(–) Értékpapírosítási pozíciók, amelyekre alternatívaként 1 250 %-os kockázati súly alkalmazható

 

470

1.1.1.19

(–) Nyitva szállítások, amelyekre alternatívaként 1 250 %-os kockázati súly alkalmazható

 

471

1.1.1.20

(–) Egy kosárban lévő azon pozíciók, amelyekre az intézmény nem tudja az IRB-módszer alapján meghatározni a kockázati súlyt, és amelyekre így alternatívaként 1 250 %-os kockázati súly alkalmazható

 

472

1.1.1.21

(–) Belsőmodell-módszer hatálya alá tartozó részvényjellegű kitettségek, amelyekre alternatívaként 1 250 %-os kockázati súly alkalmazható

 

480

1.1.1.22

(–) Pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott CET1 tőkeinstrumentumok, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

 

490

1.1.1.23

(–) Levonható, jövőbeli nyereségtől függően érvényesíthető, átmeneti különbözetből eredő halasztott adókövetelések

 

500

1.1.1.24

(–) Pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott CET1 tőkeinstrumentumok, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

 

510

1.1.1.25

(–) A 17,65 %-os küszöbértéket meghaladó összeg

 

520

1.1.1.26

CET1 tőke egyéb átmeneti kiigazításai

 

524

1.1.1.27

(–) Pótlólagos levonások a CET1 tőkéből a CRR 3. cikke alapján

 

529

1.1.1.28

CET1 tőkeelemek vagy levonások – egyéb

 

530

1.1.2

KIEGÉSZÍTŐ ALAPVETŐ TŐKE (AT1 TŐKE)

 

540

1.1.2.1

Kiegészítő alapvető tőkeként figyelembe vehető tőkeinstrumentumok

 

550

1.1.2.1.1

Befizetett tőkeinstrumentumok

 

560

1.1.2.1.2*

Tájékoztató adat: figyelembe nem vehető tőkeinstrumentumok

 

570

1.1.2.1.3

Névértéken felüli befizetés (ázsió)

 

580

1.1.2.1.4

(–) Saját kiegészítő alapvető tőkeinstrumentumok

 

590

1.1.2.1.4.1

(–) Közvetlen részesedések AT1 tőkeinstrumentumokban

 

620

1.1.2.1.4.2

(–) Közvetett részesedések AT1 tőkeinstrumentumokban

 

621

1.1.2.1.4.3

(–) Szintetikus részesedések AT1 tőkeinstrumentumokban

 

622

1.1.2.1.5

(–) Saját AT1 tőkeinstrumentumok megvásárlására vonatkozó tényleges vagy függő kötelezettségek

 

660

1.1.2.2

Szerzett jogok alapján figyelembe vett AT1 tőkeinstrumentumok miatti átmeneti kiigazítások

 

670

1.1.2.3

Leányvállalatok által kibocsátott, AT1 tőkeként megjelenített instrumentumok

 

680

1.1.2.4

Átmeneti kiigazítások a leányvállalatok által kibocsátott instrumentumok AT1 tőkeként való pótlólagos megjelenítése miatt

 

690

1.1.2.5

(–) Kölcsönös részesedések AT1 tőkeinstrumentumokban

 

700

1.1.2.6

(–) Pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott AT1 tőkeinstrumentumok, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

 

710

1.1.2.7

(–) Pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott AT1 tőkeinstrumentumok, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

 

720

1.1.2.8

T2 tőkeelemek összegét meghaladó T2 levonások többlete

 

730

1.1.2.9

AT1 tőke egyéb átmeneti kiigazításai

 

740

1.1.2.10

AT1 tőkeelemek összegét meghaladó AT1 levonások többlete (levonás a CET1 tőkében)

 

744

1.1.2.11

(–) Pótlólagos levonások a AT1 tőkéből a CRR 3. cikke alapján

 

748

1.1.2.12

AT1 tőkeelemek vagy levonások – egyéb

 

750

1.2

JÁRULÉKOS TŐKE (T2 TŐKE)

 

760

1.2.1

T2 tőkeként és alárendelt kölcsönként figyelembe vehető tőkeinstrumentumok

 

770

1.2.1.1

Befizetett tőkeinstrumentumok és alárendelt kölcsönök

 

780

1.2.1.2*

Tájékoztató adat: figyelembe nem vehető tőkeinstrumentumok és alárendelt kölcsönök

 

790

1.2.1.3

Névértéken felüli befizetés (ázsió)

 

800

1.2.1.4

(–) Saját T2 tőkeinstrumentumok

 

810

1.2.1.4.1

(–) Közvetlen részesedések T2 tőkeinstrumentumokban

 

840

1.2.1.4.2

(–) Közvetett részesedések T2 tőkeinstrumentumokban

 

841

1.2.1.4.3

(–) Szintetikus részesedések T2 tőkeinstrumentumokban

 

842

1.2.1.5

(–) Saját T2 tőkeinstrumentumok megvásárlására vonatkozó tényleges vagy függő kötelezettségek

 

880

1.2.2

Szerzett jogok alapján figyelembe vett T2 tőkeinstrumentumok és alárendelt kölcsönök miatti átmeneti kiigazítások

 

890

1.2.3

Leányvállalatok által kibocsátott, T2 tőkeként megjelenített instrumentumok

 

900

1.2.4

Átmeneti kiigazítások a leányvállalatok által kibocsátott instrumentumok T2 tőkeként való pótlólagos megjelenítése miatt

 

910

1.2.5

Az IRB-módszerrel számított céltartalékok többlete a figyelembe vehető várható veszteségekhez viszonyítva

 

920

1.2.6

Általános hitelkockázati kiigazítások – sztenderd módszer (SA)

 

930

1.2.7

(–) Kölcsönös részesedések T2 tőkeinstrumentumokban

 

940

1.2.8

(–) Pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott T2 tőkeinstrumentumok, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

 

950

1.2.9

(–) Pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott T2 tőkeinstrumentumok, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

 

960

1.2.10

T2 tőke egyéb átmeneti kiigazításai

 

970

1.2.11

T2 tőkeelemek összegét meghaladó T2 levonások többlete (levonás a AT1 tőkében)

 

974

1.2.12

(–) Pótlólagos levonások a T2 tőkéből a CRR 3. cikke alapján

 

978

1.2.13

T2 tőkeelemek vagy levonások – egyéb

 


C 02.00 – SZAVATOLÓTŐKE-KÖVETELMÉNY (CA2)

Sor

Azonosító

Tétel

Összeg

010

1

TELJES KOCKÁZATI KITETTSÉGÉRTÉK

 

020

1*

Ebből: befektetési vállalkozások a CRR 95. cikkének (2) bekezdése, valamint 98. cikke szerint

 

030

1**

Ebből: befektetési vállalkozások a CRR 96. cikkének (2) bekezdése, valamint 97. cikke szerint

 

040

1.1

HITELKOCKÁZATRA, PARTNERKOCKÁZATRA ÉS FELHÍGULÁSI KOCKÁZATRA, VALAMINT NYITVA SZÁLLÍTÁSOKRA VONATKOZÓ, KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉKEK

 

050

1.1.1

Sztenderd módszer (SA)

 

060

1.1.1.1

Sztenderd módszer (SA) szerinti kitettségi osztályok értékpapírosítási pozíciók nélkül

 

070

1.1.1.1.01

Központi kormányzatok vagy központi bankok

 

080

1.1.1.1.02

Regionális kormányzatok vagy helyi hatóságok

 

090

1.1.1.1.03

Közszektorbeli intézmények

 

100

1.1.1.1.04

Multilaterális fejlesztési bankok

 

110

1.1.1.1.05

Nemzetközi szervezetek

 

120

1.1.1.1.06

Intézmények

 

130

1.1.1.1.07

Vállalkozások

 

140

1.1.1.1.08

Lakosság

 

150

1.1.1.1.09

Ingatlanra bejegyzett zálogjoggal fedezett kitettségek

 

160

1.1.1.1.10

Nemteljesítő kitettségek

 

170

1.1.1.1.11

Kiemelkedően magas kockázatú kitettségek

 

180

1.1.1.1.12

Fedezett kötvények

 

190

1.1.1.1.13

Rövid távú hitelminősítéssel rendelkező intézményekkel és vállalkozásokkal szembeni követelések

 

200

1.1.1.1.14

Kollektív befektetési formák (KBF)

 

210

1.1.1.1.15

Részvényjellegű kitettségek

 

211

1.1.1.1.16

Egyéb tételek

 

220

1.1.1.2

Értékpapírosítási pozíciók (SA)

 

230

1.1.1.2*

ebből: újra-értékpapírosítás

 

240

1.1.2

Belső minősítésen alapuló módszer (IRB)

 

250

1.1.2.1

IRB-módszer a nemteljesítéskori veszteségrátára (LGD) vonatkozó saját becslés és hitel-egyenértékesítési tényező (CCF) mellőzésekor

 

260

1.1.2.1.01

Központi kormányzatok és központi bankok

 

270

1.1.2.1.02

Intézmények

 

280

1.1.2.1.03

Vállalkozások – kkv

 

290

1.1.2.1.04

Vállalkozások – speciális hitelezés

 

300

1.1.2.1.05

Vállalkozások – egyéb

 

310

1.1.2.2

IRB-módszer a nemteljesítéskori veszteségrátára (LGD) vonatkozó saját becslés és/vagy hitel-egyenértékesítési tényező (CCF) alkalmazásakor

 

320

1.1.2.2.01

Központi kormányzatok és központi bankok

 

330

1.1.2.2.02

Intézmények

 

340

1.1.2.2.03

Vállalkozások – kkv

 

350

1.1.2.2.04

Vállalkozások – speciális hitelezés

 

360

1.1.2.2.05

Vállalkozások – egyéb

 

370

1.1.2.2.06

Lakosság – ingatlannal fedezett (kkv)

 

380

1.1.2.2.07

Lakosság – ingatlannal fedezett (nem kkv)

 

390

1.1.2.2.08

Lakosság – a rulírozó állományba beszámítható

 

400

1.1.2.2.09

Lakosság – egyéb kkv

 

410

1.1.2.2.10

Lakosság – egyéb nem kkv

 

420

1.1.2.3

Részvényjellegű kitettségek (IRB)

 

430

1.1.2.4

Értékpapírosítási pozíciók (IRB)

 

440

1.1.2.4*

Ebből: újra-értékpapírosítás

 

450

1.1.2.5

Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök

 

460

1.1.3

Központi szerződő fél garanciaalapjába befizetett hozzájárulások kockázati kitettségértéke

 

490

1.2

ELSZÁMOLÁSI/TELJESÍTÉSI KOCKÁZAT TELJES KOCKÁZATI KITETTSÉGÉRTÉKE

 

500

1.2.1

Nem kereskedési könyvi elszámolási/teljesítési kockázat

 

510

1.2.2

Kereskedési könyvi elszámolási/teljesítési kockázat

 

520

1.3

POZÍCIÓKOCKÁZAT, DEVIZAÁRFOLYAM-KOCKÁZAT ÉS ÁRUKOCKÁZAT TELJES KOCKÁZATI KITETTSÉGÉRTÉKE

 

530

1.3.1

Pozíciókockázat, devizaárfolyam-kockázat és árukockázat sztenderd módszer (SA) szerinti kockázati kitettségértéke

 

540

1.3.1.1

Forgalmazott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

 

550

1.3.1.2

Részvényjellegű kitettségek

 

555

1.3.1.3

Egyedi módszer a kollektív befektetési formák pozíciókockázatára

 

556

1.3.1.3*

Tájékoztató adat: kizárólag forgalmazott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba befektetett kollektív befektetési formák

 

557

1.3.1.3**

Tájékoztató adat: kizárólag tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumokba vagy vegyes eszközökbe befektetett kollektív befektetési formák

 

560

1.3.1.4

Deviza

 

570

1.3.1.5

Áru

 

580

1.3.2

Pozíciókockázat, devizaárfolyam-kockázat és árukockázat belsőmodell-módszer (IM) szerinti kockázati kitettségértéke

 

590

1.4

MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT (OpR) TELJES KOCKÁZATI KITETTSÉGÉRTÉKE

 

600

1.4.1

Működési kockázatra vonatkozó alapmutató módszere (BIA)

 

610

1.4.2

Működési kockázatra vonatkozó sztenderd (STA) / alternatív sztenderd módszer (ASA)

 

620

1.4.3

Működési kockázatra vonatkozó fejlett mérési módszerek (AMA)

 

630

1.5

FIX MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEKBŐL EREDŐ PÓTLÓLAGOS KOCKÁZATI KITETTSÉGÉRTÉK

 

640

1.6

A HITELÉRTÉKELÉSI KORREKCIÓ TELJES KOCKÁZATI KITETTSÉGÉRTÉKE

 

650

1.6.1

Fejlett módszer

 

660

1.6.2

Sztenderd módszer

 

670

1.6.3

Eredeti kitettség szerinti módszer (OEM) alapján

 

680

1.7

KERESKEDÉSI KÖNYVBEN NYILVÁNTARTOTT NAGYKOCKÁZATOK TELJES KOCKÁZATI KITETTSÉGÉRTÉKE

 

690

1.8

EGYÉB KOCKÁZATI KITETTSÉGÉRTÉKEK

 

710

1.8.2

Ebből: kiegészítő szigorúbb prudenciális követelmények a 458. cikk alapján

 

720

1.8.2*

Ebből: nagykockázat-vállalással kapcsolatos követelmények

 

730

1.8.2**

Ebből: a lakóingatlanok és kereskedelmi ingatlanok piacán jelentkező eszközbuborékok kezelését célzó kockázati súlyok módosításából eredő követelmények

 

740

1.8.2***

Ebből: a pénzügyi szektoron belüli kitettségekből eredő követelmények

 

750

1.8.3

Ebből: kiegészítő szigorúbb prudenciális követelmények a 459. cikk alapján

 

760

1.8.4

Ebből: a CRR 3. cikkéből eredő pótlólagos kockázati kitettségérték

 


C 03.00 – TŐKEMEGFELELÉSI MUTATÓK ÉS TŐKESZINTEK (CA3)

Sor

Azonosító

Tétel

Összeg

010

1

CET1 tőkemegfelelési mutató

 

020

2

A CET1 tőke többlete (+) / hiánya (–)

 

030

3

T1 tőkemegfelelési mutató

 

040

4

A T1 tőke többlete (+) / hiánya (–)

 

050

5

Teljes tőkemegfelelési mutató

 

060

6

A teljes tőke többlete (+) / hiánya (–)

 

Tájékoztató adatok: a II. pillér kiigazításaiból eredő tőkemegfelelési mutatók

070

7

CET1 tőkemegfelelési mutató a II. pillér kiigazításaival együtt

 

080

8

A CET1 tőkemegfelelési mutatónak a II. pillér kiigazításaiból eredő célértéke

 

090

9

T1 tőkemegfelelési mutató a II. pillér kiigazításaival együtt

 

100

10

A T1 tőkemegfelelési mutatónak a II. pillér kiigazításaiból eredő célértéke

 

110

11

Teljes tőkemegfelelési mutató a II. pillér kiigazításaival együtt

 

120

12

A teljes tőkemegfelelési mutatónak a II. pillér kiigazításaiból eredő célértéke

 


C 04.00 – TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (CA4)

Sor

Azonosító

Tétel

Oszlop

Halasztott adókövetelések és adókötelezettségek

010

010

1

Halasztott adókövetelések összesen

 

020

1.1

Nem a jövőbeli nyereségtől függően érvényesíthető halasztott adókövetelések

 

030

1.2

Jövőbeli nyereségtől függően érvényesíthető, nem átmeneti különbözetből eredő halasztott adókövetelések

 

040

1.3

Jövőbeli nyereségtől függően érvényesíthető, átmeneti különbözetből eredő halasztott adókövetelések

 

050

2

Halasztott adókötelezettségek összesen

 

060

2.1

Jövőbeli nyereségtől függően érvényesíthető, halasztott adókövetelésekhez kapcsolódó, nem levonható halasztott adókötelezettségek

 

070

2.2

Jövőbeli nyereségtől függően érvényesíthető, halasztott adókövetelésekhez kapcsolódó, levonható halasztott adókötelezettségek

 

080

2.2.1

Nem átmeneti különbözetből eredő, jövőbeli nyereségtől függően érvényesíthető, halasztott adókövetelésekhez kapcsolódó, levonható halasztott adókötelezettségek

 

090

2.2.2

Átmeneti különbözetből eredő, jövőbeli nyereségtől függően érvényesíthető, halasztott adókövetelésekhez kapcsolódó, levonható halasztott adókötelezettségek

 

093

2A

Adótúlfizetések és negatív adóalaphoz kapcsolódó visszakönyvelések

 

096

2B

250 %-os kockázati súlyú halasztott adókövetelések

 

097

2C

0 %-os kockázati súlyú halasztott adókövetelések

 

Hitelkockázati kiigazítások és várható veszteség

100

3

Hitelkockázati kiigazítások és a kiegészítő értékelési korrekciók, valamint az egyéb szavatolótőke-csökkentések IRB-módszerrel számított többlete (+) vagy hiánya (–) a várható veszteséghez viszonyítva, teljesítő kitettségek esetén

 

110

3.1

A hitelkockázati kiigazítások és a kiegészítő értékelési korrekciók, valamint az egyéb szavatolótőke-csökkentések teljes, a várható veszteség kiszámításakor figyelembe vehető összege

 

120

3.1.1

Általános hitelkockázati kiigazítások

 

130

3.1.2

Egyedi hitelkockázati kiigazítások

 

131

3.1.3

Kiegészítő értékelési korrekciók és egyéb szavatolótőke-csökkentések

 

140

3.2

Figyelembe vehető várható veszteségek összesen

 

145

4

Az egyedi hitelkockázati kiigazítások IRB-módszerrel számított többlete (+) vagy hiánya (–) a várható veszteséghez viszonyítva, nemteljesítő kitettségek esetén

 

150

4.1

Hasonló módon kezelt egyedi hitelkockázati kiigazítások és pozíciók

 

155

4.2

Figyelembe vehető várható veszteségek összesen

 

160

5

Kockázattal súlyozott kitettségérték a T2 tőkeként figyelembe vehető céltartaléktöbblet felső határának kiszámításához

 

170

6

A T2 tőkébe beszámítható bruttó céltartalékok összesen

 

180

7

Kockázattal súlyozott kitettségérték a T2 tőkeként figyelembe vehető céltartalék felső határának kiszámításához

 

Az elsődleges alapvető tőkéből történő levonások küszöbértékei

190

8

Pénzügyi ágazatbeli szervezetekben lévő részesedések nem levonható részének küszöbértéke, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

 

200

9

A CET1 tőkére vonatkozóan rögzített 10 %-os küszöb

 

210

10

A CET1 tőkére vonatkozóan rögzített 17,65 %-os küszöb

 

225

11,1

Pénzügyi ágazaton kívüli befolyásoló részesedés szempontjából figyelembe vehető szavatoló tőke

 

226

11,2

Nagykockázat-vállalás korlátozása szempontjából figyelembe vehető szavatoló tőke

 

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek tőkéjében fennálló részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

230

12

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek CET1 tőkéjében lévő részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban, a rövid pozíciók nélkül

 

240

12.1

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek CET1 tőkéjében lévő közvetlen részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

 

250

12.1.1

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek CET1 tőkéjében lévő bruttó közvetlen részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

 

260

12.1.2

(–) A fent figyelembe vett bruttó közvetlen részesedésekkel kapcsolatban megengedett kiegyenlítő rövid pozíciók

 

270

12.2

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek CET1 tőkéjében lévő közvetett részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

 

280

12.2.1

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek CET1 tőkéjében lévő bruttó közvetett részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

 

290

12.2.2

(–) A fent figyelembe vett bruttó közvetett részesedésekkel kapcsolatban megengedett kiegyenlítő rövid pozíciók

 

291

12.3

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek CET1 tőkéjében lévő szintetikus részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

 

292

12.3.1

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek CET1 tőkéjében lévő bruttó szintetikus részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

 

293

12.3.2

(–) A fent figyelembe vett bruttó szintetikus részesedésekkel kapcsolatban megengedett kiegyenlítő rövid pozíciók

 

300

13

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek AT1 tőkéjében lévő részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban, a rövid pozíciók nélkül

 

310

13.1

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek AT1 tőkéjében lévő közvetlen részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

 

320

13.1.1

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek AT1 tőkéjében lévő bruttó közvetlen részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

 

330

13.1.2

(–) A fent figyelembe vett bruttó közvetlen részesedésekkel kapcsolatban megengedett kiegyenlítő rövid pozíciók

 

340

13.2

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek AT1 tőkéjében lévő közvetett részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

 

350

13.2.1

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek AT1 tőkéjében lévő bruttó közvetett részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

 

360

13.2.2

(–) A fent figyelembe vett bruttó közvetett részesedésekkel kapcsolatban megengedett kiegyenlítő rövid pozíciók

 

361

13.3

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek AT1 tőkéjében lévő szintetikus részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

 

362

13.3.1

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek AT1 tőkéjében lévő bruttó szintetikus részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

 

363

13.3.2

(–) A fent figyelembe vett bruttó szintetikus részesedésekkel kapcsolatban megengedett kiegyenlítő rövid pozíciók

 

370

14

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek T2 tőkéjében lévő részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban, a rövid pozíciók nélkül

 

380

14.1

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek T2 tőkéjében lévő közvetlen részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

 

390

14.1.1

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek T2 tőkéjében lévő bruttó közvetlen részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

 

400

14.1.2

(–) A fent figyelembe vett bruttó közvetlen részesedésekkel kapcsolatban megengedett kiegyenlítő rövid pozíciók

 

410

14.2

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek T2 tőkéjében lévő közvetett részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

 

420

14.2.1

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek T2 tőkéjében lévő bruttó közvetett részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

 

430

14.2.2

(–) A fent figyelembe vett bruttó közvetett részesedésekkel kapcsolatban megengedett kiegyenlítő rövid pozíciók

 

431

14.3

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek T2 tőkéjében lévő szintetikus részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

 

432

14.3.1

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek T2 tőkéjében lévő bruttó szintetikus részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

 

433

14.3.2

(–) A fent figyelembe vett bruttó szintetikus részesedésekkel kapcsolatban megengedett kiegyenlítő rövid pozíciók

 

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek tőkéjében lévő részesedések, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

440

15

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek CET1 tőkéjében lévő részesedések, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban, rövid pozíciók nélkül

 

450

15.1

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek CET1 tőkéjében lévő közvetlen részesedések, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

 

460

15.1.1

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek CET1 tőkéjében lévő bruttó közvetlen részesedések, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

 

470

15.1.2

(–) A fent figyelembe vett bruttó közvetlen részesedésekkel kapcsolatban megengedett kiegyenlítő rövid pozíciók

 

480

15.2

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek CET1 tőkéjében lévő közvetett részesedések, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

 

490

15.2.1

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek CET1 tőkéjében lévő bruttó közvetett részesedések, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

 

500

15.2.2

(–) A fent figyelembe vett bruttó közvetett részesedésekkel kapcsolatban megengedett kiegyenlítő rövid pozíciók

 

501

15.3

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek CET1 tőkéjében lévő szintetikus részesedések, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

 

502

15.3.1

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek CET1 tőkéjében lévő bruttó szintetikus részesedések, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

 

503

15.3.2

(–) A fent figyelembe vett bruttó szintetikus részesedésekkel kapcsolatban megengedett kiegyenlítő rövid pozíciók

 

510

16

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek AT1 tőkéjében lévő részesedések, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban, rövid pozíciók nélkül

 

520

16.1

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek AT1 tőkéjében lévő közvetlen részesedések, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

 

530

16.1.1

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek AT1 tőkéjében lévő bruttó közvetlen részesedések, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

 

540

16.1.2

(–) A fent figyelembe vett bruttó közvetlen részesedésekkel kapcsolatban megengedett kiegyenlítő rövid pozíciók

 

550

16.2

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek AT1 tőkéjében lévő közvetett részesedések, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

 

560

16.2.1

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek AT1 tőkéjében lévő bruttó közvetett részesedések, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

 

570

16.2.2

(–) A fent figyelembe vett bruttó közvetett részesedésekkel kapcsolatban megengedett kiegyenlítő rövid pozíciók

 

571

16.3

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek AT1 tőkéjében lévő szintetikus részesedések, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

 

572

16.3.1

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek AT1 tőkéjében lévő bruttó szintetikus részesedések, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

 

573

16.3.2

(–) A fent figyelembe vett bruttó szintetikus részesedésekkel kapcsolatban megengedett kiegyenlítő rövid pozíciók

 

580

17

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek T2 tőkéjében lévő részesedések, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban, rövid pozíciók nélkül

 

590

17.1

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek T2 tőkéjében lévő közvetlen részesedések, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

 

600

17.1.1

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek T2 tőkéjében lévő bruttó közvetlen részesedések, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

 

610

17.1.2

(–) A fent figyelembe vett bruttó közvetlen részesedésekkel kapcsolatban megengedett kiegyenlítő rövid pozíciók

 

620

17.2

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek T2 tőkéjében lévő közvetett részesedések, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

 

630

17.2.1

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek T2 tőkéjében lévő bruttó közvetett részesedések, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

 

640

17.2.2

(–) A fent figyelembe vett bruttó közvetett részesedésekkel kapcsolatban megengedett kiegyenlítő rövid pozíciók

 

641

17.3

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek T2 tőkéjében lévő szintetikus részesedések, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

 

642

17.3.1

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek T2 tőkéjében lévő bruttó szintetikus részesedések, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

 

643

17.3.2

(–) A fent figyelembe vett bruttó szintetikus részesedésekkel kapcsolatban megengedett kiegyenlítő rövid pozíciók

 

A megfelelő tőkekategóriából le nem vont részesedések teljes kockázati kitettségértéke:

650

18

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek CET1 tőkéjében meglévő olyan részesedések kockázattal súlyozott kitettségei, amelyeket az intézmény CET1 tőkéjéből nem vonnak le

 

660

19

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek AT1 tőkéjében meglévő olyan részesedések kockázattal súlyozott kitettségei, amelyeket az intézmény AT1 tőkéjéből nem vonnak le

 

670

20

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek T2 tőkéjében meglévő olyan részesedések kockázattal súlyozott kitettségei, amelyeket az intézmény T2 tőkéjéből nem vonnak le

 

A szavatoló tőke levonása alóli átmeneti felmentés

680

21

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott CET1 tőkeinstrumentumokban lévő részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik átmenetileg mentesülő jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

 

690

22

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott CET1 tőkeinstrumentumokban lévő részesedések, ha az intézmény átmenetileg mentesülő jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

 

700

23

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott AT1 tőkeinstrumentumokban lévő részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik átmenetileg mentesülő jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

 

710

24

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott AT1 tőkeinstrumentumokban lévő részesedések, ha az intézmény átmenetileg mentesülő jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

 

720

25

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott T2 tőkeinstrumentumokban lévő részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik átmenetileg mentesülő jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

 

730

26

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott T2 tőkeinstrumentumokban lévő részesedések, ha az intézmény átmenetileg mentesülő jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

 

Tőkepufferek

740

27

Kombinált pufferkövetelmény

 

750

 

Tőkefenntartási puffer

 

760

 

A tagállamok szintjén azonosított makroprudenciális vagy rendszerkockázatokra képzett fenntartási puffer

 

770

 

Intézményspecifikus anticiklikus tőkepuffer

 

780

 

Rendszerkockázati tőkepuffer

 

800

 

Globálisan rendszerszinten jelentős intézményekre vonatkozó tőkepuffer

 

810

 

Egyéb rendszerszinten jelentős intézményekre vonatkozó tőkepuffer

 

II. pillér szerinti követelmények

820

28

A II. pillérből eredő kiigazításokhoz kapcsolódó szavatolótőke-követelmények

 

Kiegészítő információk befektetési vállalkozások esetében

830

29

Induló tőke

 

840

30

Fix működési költségeken alapuló szavatolótőke-követelmény

 

Kiegészítő információk az adatszolgáltatási küszöbök számításához

850

31

Nem hazai eredeti kitettségek

 

860

32

Teljes eredeti kitettség

 

Bázel I-es alsó korlát

870

 

Szavatoló tőke teljes összegének kiigazítása

 

880

 

A szavatoló tőke Bázel I-es alsó korlátnak megfelelő teljes kiigazítása

 

890

 

A Bázel I-es alsó korlátnak megfelelő szavatolótőke-követelmény

 

900

 

A Bázel I-es alsó korlátnak megfelelő szavatolótőke-követelmény – Sztenderd módszer

 

910

 

A teljes tőke hiánya a Bázel I-es alsó korlátnak megfelelő minimális szavatolótőke-követelmények tekintetében

 


C 05.01 – ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK (CA5.1)

 

A CET1 tőke kiigazításai

Az AT1 tőke kiigazításai

A T2 tőke kiigazításai

A kockázattal súlyozott eszközértékekben figyelembe vett kiigazítások

Tájékoztató adatok

Alkalmazandó százalékos arány

Figyelembe vehető összeg az átmeneti rendelkezések nélkül

Kód

Azonosító

Tétel

010

020

030

040

050

060

010

1

KIIGAZÍTÁSOK ÖSSZESEN

 

 

 

 

 

 

020

1.1

SZERZETT JOGOK ALAPJÁN FIGYELEMBE VETT TŐKEINSTRUMENTUMOK

cella kapcsolata {CA1;r220}

cella kapcsolata {CA1;r660}

cella kapcsolata {CA1;r880}

 

 

 

030

1.1.1

Szerzett jogok alapján figyelembe vett tőkeinstrumentumok: Állami támogatásnak minősülő instrumentumok

 

 

 

 

 

 

040

1.1.1.1

A 2006/48/EK irányelv értelmében szavatoló tőkének minősülő instrumentumok

 

 

 

 

 

 

050

1.1.1.2

Gazdasági kiigazítási programban részt vevő EU-tagállamban bejegyzett intézmények által a program keretében kibocsátott instrumentumok

 

 

 

 

 

 

060

1.1.2

Állami támogatásnak nem minősülő instrumentumok

cella kapcsolata {CA5.2;r010;c060}

cella kapcsolata {CA5.2;r020;c060}

cella kapcsolata {CA5.2;r090;c060}

 

 

 

070

1.2

KISEBBSÉGI RÉSZESEDÉSEK ÉS AZOK MEGFELELŐI

cella kapcsolata {CA1;r240}

cella kapcsolata {CA1;r680}

cella kapcsolata {CA1;r900}

 

 

 

080

1.2.1

Kisebbségi részesedésnek nem minősülő tőkeinstrumentumok és egyéb tőkeelemek

 

 

 

 

 

 

090

1.2.2

A kisebbségi részesedések átmeneti figyelembevétele a konszolidált szavatoló tőkében

 

 

 

 

 

 

091

1.2.3

Az AT1 tőkébe beszámítható elemek átmeneti figyelembevétele a konszolidált szavatoló tőkében

 

 

 

 

 

 

092

1.2.4

A T2 tőkébe beszámítható elemek átmeneti figyelembevétele a konszolidált szavatoló tőkében

 

 

 

 

 

 

100

1.3

EGYÉB ÁTMENETI KIIGAZÍTÁSOK

cella kapcsolata {CA1;r520}

cella kapcsolata {CA1;r730}

cella kapcsolata {CA1;r960}

 

 

 

110

1.3.1

Nem realizált nyereség és veszteség

 

 

 

 

 

 

120

1.3.1.1

Nem realizált nyereség

 

 

 

 

 

 

130

1.3.1.2

Nem realizált veszteség

 

 

 

 

 

 

133

1.3.1.3.

Az EU által jóváhagyott IAS 39 szerint az „értékesíthető” kategóriába sorolt, központi kormányzattal szembeni kitettségek nem realizált nyeresége

 

 

 

 

 

 

136

1.3.1.4.

A központi kormányzatokkal szembeni, az EU által jóváhagyott IAS 39 szerint „értékesíthető” kategóriába sorolt kitettségek nem realizált vesztesége

 

 

 

 

 

 

138

1.3.1.5.

Származtatott ügyletekből eredő kötelezettségekhez kapcsolódó, az intézmény saját hitelkockázatából adódó valósérték-növekedés és -csökkenés

 

 

 

 

 

 

140

1.3.2

Levonások

 

 

 

 

 

 

150

1.3.2.1

Folyó üzleti év veszteségei

 

 

 

 

 

 

160

1.3.2.2

Immateriális javak

 

 

 

 

 

 

170

1.3.2.3

Jövőbeli nyereségtől függően érvényesíthető, nem átmeneti különbözetből eredő halasztott adókövetelések

 

 

 

 

 

 

180

1.3.2.4

Értékvesztés és céltartalékhiány az IRB szerinti várható veszteséghez viszonyítva

 

 

 

 

 

 

190

1.3.2.5

Meghatározott szolgáltatást nyújtó nyugdíjalapban lévő eszközök

 

 

 

 

 

 

194

1.3.2.5*

Ebből: az IAS 19 módosításainak bevezetése – pozitív tétel

 

 

 

 

 

 

198

1.3.2.5**

Ebből: az IAS 19 módosításainak bevezetése – negatív tétel

 

 

 

 

 

 

200

1.3.2.6

Saját tőkeinstrumentumok

 

 

 

 

 

 

210

1.3.2.6.1

Saját CET1 tőkeinstrumentumok

 

 

 

 

 

 

211

1.3.2.6.1**

Ebből: Közvetlen részesedés

 

 

 

 

 

 

212

1.3.2.6.1*

Ebből: Közvetett részesedés

 

 

 

 

 

 

220

1.3.2.6.2

Saját AT1 tőkeinstrumentumok

 

 

 

 

 

 

221

1.3.2.6.2**

Ebből: Közvetlen részesedés

 

 

 

 

 

 

222

1.3.2.6.2*

Ebből: Közvetett részesedés

 

 

 

 

 

 

230

1.3.2.6.3

Saját T2 tőkeinstrumentumok

 

 

 

 

 

 

231

1.3.2.6.3*

Ebből: Közvetlen részesedés

 

 

 

 

 

 

232

1.3.2.6.3**

Ebből: Közvetett részesedés

 

 

 

 

 

 

240

1.3.2.7

Kölcsönös részesedések

 

 

 

 

 

 

250

1.3.2.7.1

Kölcsönös részesedések CET1 tőkeinstrumentumokban

 

 

 

 

 

 

260

1.3.2.7.1.1

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek CET1 tőkeinstrumentumaiban lévő kölcsönös részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

 

 

 

 

 

 

270

1.3.2.7.1.2

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek CET1 tőkeinstrumentumaiban lévő kölcsönös részesedések, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

 

 

 

 

 

 

280

1.3.2.7.2

Kölcsönös részesedések AT1 tőkeinstrumentumokban

 

 

 

 

 

 

290

1.3.2.7.2.1

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek AT1 tőkeinstrumentumaiban lévő kölcsönös részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

 

 

 

 

 

 

300

1.3.2.7.2.2

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek AT1 tőkeinstrumentumaiban lévő kölcsönös részesedések, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

 

 

 

 

 

 

310

1.3.2.7.3

Kölcsönös részesedések T2 tőkeinstrumentumokban

 

 

 

 

 

 

320

1.3.2.7.3.1

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek T2 tőkeinstrumentumaiban lévő kölcsönös részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

 

 

 

 

 

 

330

1.3.2.7.3.2

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek T2 tőkeinstrumentumaiban lévő kölcsönös részesedések, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

 

 

 

 

 

 

340

1.3.2.8

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott szavatolótőke-instrumentumok, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

 

 

 

 

 

 

350

1.3.2.8.1

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott CET1 tőkeinstrumentumok, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

 

 

 

 

 

 

360

1.3.2.8.2

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott AT1 tőkeinstrumentumok, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

 

 

 

 

 

 

370

1.3.2.8.3

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott T2 tőkeinstrumentumok, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

 

 

 

 

 

 

380

1.3.2.9

A jövőbeni nyereségtől függően érvényesíthető és átmeneti különbözetekből eredő halasztott adókövetelések, valamint a pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott CET1 tőkeinstrumentumok, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

 

 

 

 

 

 

385

1.3.2.9a

Jövőbeli nyereségtől függően érvényesíthető, átmeneti különbözetből eredő halasztott adókövetelések

 

 

 

 

 

 

390

1.3.2.10

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott szavatolótőke-instrumentumok, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

 

 

 

 

 

 

400

1.3.2.10.1

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott CET1 tőkeinstrumentumok, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

 

 

 

 

 

 

410

1.3.2.10.2

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott AT1 tőkeinstrumentumok, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

 

 

 

 

 

 

420

1.3.2.10.3

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott T2 tőkeinstrumentumok, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

 

 

 

 

 

 

425

1.3.2.11

Mentesség a biztosítókban lévő tulajdoni részesedésnek a CET1 tőkeelemekből történő levonása alól

 

 

 

 

 

 

430

1.3.3

További szűrők és levonások

 

 

 

 

 

 

440

1.3.4

Az IFRS 9-hez kapcsolódó átmeneti intézkedések miatti kiigazítások

 

 

 

 

 

 


C 05.02 – SZERZETT JOGOK ALAPJÁN FIGYELEMBE VETT TŐKEINSTRUMENTUMOK: ÁLLAMI TÁMOGATÁSNAK NEM MINŐSÜLŐ INSTRUMENTUMOK (CA5.2)

CA 5.2

Szerzett jogok alapján figyelembe vett tőkeinstrumentumok: Állami támogatásnak nem minősülő instrumentumok

Az instrumentumok kapcsolódó ázsióval növelt értéke

A korlátszámítás alapja

Alkalmazandó százalékos arány

Korlát

(–) A szerzett jogok figyelembevételének korlátját meghaladó összeg

A szerzett jogok alapján figyelembe vett teljes összeg

Kód

Azonosító

Tétel

010

020

030

040

050

060

010

1.

A 2006/48/EK irányelv 57. cikkének a) pontja értelmében a szavatoló tőkében figyelembe vett instrumentumok

 

 

 

 

 

cella kapcsolata {CA5.1;r060;c010)

020

2.

A 2006/48/EK irányelv 57. cikkének ca) pontja, valamint 154. cikkének (8) és (9) bekezdése értelmében figyelembe vett instrumentumok, a 489. cikkben rögzített korlát alkalmazásával

 

 

 

 

 

cella kapcsolata {CA5.1;r060;c020)

030

2.1

Visszavásárlásra nem ösztönző, visszahívási opciót nem tartalmazó instrumentumok összesen

 

 

 

 

 

 

040

2.2.

Visszavásárlásra ösztönző, visszahívási opciót tartalmazó, de a szerzett jogok alapján figyelembe vett instrumentumok

 

 

 

 

 

 

050

2.2.1

Az adatszolgáltatás időpontja után érvényesíthető visszahívási opcióval rendelkező, a CRR 52. cikkében foglalt feltételeket a tényleges lejáratot követően teljesítő instrumentumok

 

 

 

 

 

 

060

2.2.2

Az adatszolgáltatás időpontja után érvényesíthető visszahívási opcióval rendelkező, a CRR 52. cikkében foglalt feltételeket a tényleges lejáratot követően nem teljesítő instrumentumok

 

 

 

 

 

 

070

2.2.3

2011. július 20-ig érvényesíthető visszahívási opcióval rendelkező, a CRR 52. cikkében foglalt feltételeket a tényleges lejáratot követően nem teljesítő instrumentumok

 

 

 

 

 

 

080

2.3

A szerzett jogokkal kapcsolatos rendelkezések hatálya alá tartozó CET1 tőkeinstrumentumok korlátját meghaladó érték

 

 

 

 

 

 

090

3

A 2006/48/EK irányelv 57. cikkének e), f), g) vagy h) pontja értelmében figyelembe vett tételek, a 490. cikkben rögzített korlát alkalmazásával

 

 

 

 

 

cella kapcsolata {CA5.1;r060;c030)

100

3.1

Visszavásárlásra nem ösztönző tételek összesen

 

 

 

 

 

 

110

3.2

Visszavásárlásra ösztönző, a szerzett jogok alapján figyelembe vett tételek

 

 

 

 

 

 

120

3.2.1

Az adatszolgáltatás időpontja után érvényesíthető visszahívási opcióval rendelkező, a CRR 63. cikkében foglalt feltételeket a tényleges lejáratot követően teljesítő tételek

 

 

 

 

 

 

130

3.2.2

Az adatszolgáltatás időpontja után érvényesíthető visszahívási opcióval rendelkező, a CRR 63. cikkében foglalt feltételeket a tényleges lejáratot követően nem teljesítő tételek

 

 

 

 

 

 

140

3.2.3

2011. július 20-ig érvényesíthető visszahívási opcióval rendelkező, a CRR 63. cikkében foglalt feltételeket a tényleges lejáratot követően nem teljesítő tételek

 

 

 

 

 

 

150

3.3

A szerzett jogok alapján figyelembe vett AT1 tőkeinstrumentumok korlátját meghaladó érték

 

 

 

 

 

 


C 06.01 – CSOPORTSZINTŰ SZAVATOLÓTŐKE-MEGFELELÉS: INFORMÁCIÓK A CSOPORTBA TARTOZÓ SZERVEZETEKRŐL – ÖSSZESEN (GS TOTAL)

 

AZ EGYES SZERVEZETEKNEK A CSOPORTSZINTŰ SZAVATOLÓTŐKE-MEGFELELÉSHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁSÁVAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

TŐKEPUFFEREK

TELJES KOCKÁZATI KITETTSÉGÉRTÉK

 

A KONSZOLIDÁLT SZAVATOLÓ TŐKE RÉSZÉT KÉPEZŐ, A SZAVATOLÓ TŐKÉBE BESZÁMÍTHATÓ TŐKE

 

KONSZOLIDÁLT SZAVATOLÓ TŐKE

 

KOMBINÁLT PUFFERKÖVETELMÉNYEK

 

HITELKOCKÁZAT; PARTNERKOCKÁZAT; FELHÍGULÁSI KOCKÁZAT, NYITVA SZÁLLÍTÁSOK, ELSZÁMOLÁSI/TELJESÍTÉSI KOCKÁZAT

POZÍCIÓKOCKÁZAT, DEVIZAÁRFOLYAM-KOCKÁZAT ÉS ÁRUKOCKÁZAT

MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT

EGYÉB KOCKÁZATI KITETTSÉGÉRTÉKEK

A KONSZOLIDÁLT T1 TŐKE RÉSZÉT KÉPEZŐ, A T1 TŐKÉBE BESZÁMÍTHATÓ INSTRUMENTUMOK

 

A KONSZOLIDÁLT T2 TŐKE RÉSZÉT KÉPEZŐ, A SZAVATOLÓ TŐKÉBE BESZÁMÍTHATÓ INSTRUMENTUMOK

TÁJÉKOZTATÓ ADAT:

(–) CÉGÉRTÉK / (+) NEGATÍV CÉGÉRTÉK

EBBŐL: CET1 TŐKE

EBBŐL: AT1 TŐKE

EBBŐL: HOZZÁJÁRULÁS A KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYHEZ

EBBŐL: (–) CÉGÉRTÉK / (+) NEGATÍV CÉGÉRTÉK

TŐKEFENNTARTÁSI PUFFER

INTÉZMÉNYSPECIFIKUS ANTICIKLIKUS TŐKEPUFFER

A TAGÁLLAMOK SZINTJÉN AZONOSÍTOTT MAKROPRUDENCIÁLIS VAGY RENDSZERKOCKÁZATOKRA KÉPZETT FENNTARTÁSI PUFFER

RENDSZERKOCKÁZATI TŐKEPUFFER

GLOBÁLISAN RENDSZERSZINTEN JELENTŐS INTÉZMÉNYEKRE VONATKOZÓ TŐKEPUFFER

EGYÉB RENDSZERSZINTEN JELENTŐS INTÉZMÉNYEKRE VONATKOZÓ TŐKEPUFFER

A KONSZOLIDÁLT CET1 TŐKE RÉSZÉT KÉPEZŐ KISEBBSÉGI RÉSZESEDÉSEK

A KONSZOLIDÁLT AT1 TŐKE RÉSZÉT KÉPEZŐ, A T1 TŐKÉBE BESZÁMÍTHATÓ INSTRUMENTUMOK

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

470

480

010

ÖSSZESEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 06.02 – CSOPORTSZINTŰ SZAVATOLÓTŐKE-MEGFELELÉS: INFORMÁCIÓK A CSOPORTBA TARTOZÓ SZERVEZETEKRŐL (GS)

A KONSZOLIDÁCIÓ KÖRÉBE BEVONT SZERVEZETEK

SZAVATOLÓTŐKE-KÖVETELMÉNY HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETEKKEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

AZ EGYES SZERVEZETEKNEK A CSOPORTSZINTŰ SZAVATOLÓTŐKE-MEGFELELÉSHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁSÁVAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

TŐKEPUFFEREK

NÉV

KÓD

LEI-kód

INTÉZMÉNY VAGY ANNAK MEGFELELŐ (IGEN / NEM)

AZ ADATOK TERJEDELME: EGYEDI ALAPON TELJES KÖRŰEN KONSZOLIDÁLT (SF), EGYEDI ALAPON RÉSZLEGESEN KONSZOLIDÁLT (SP)

ORSZÁGKÓD

RÉSZESEDÉS ARÁNYA (%)

TELJES KOCKÁZATI KITETTSÉGÉRTÉK

 

SZAVATOLÓ TŐKE

 

 

TELJES KOCKÁZATI KITETTSÉGÉRTÉK

 

A KONSZOLIDÁLT SZAVATOLÓ TŐKE RÉSZÉT KÉPEZŐ, A SZAVATOLÓ TŐKÉBE BESZÁMÍTHATÓ TŐKE

 

KONSZOLIDÁLT SZAVATOLÓ TŐKE

 

KOMBINÁLT PUFFERKÖVETELMÉNYEK

 

HITELKOCKÁZAT; PARTNERKOCKÁZAT; FELHÍGULÁSI KOCKÁZAT, NYITVA SZÁLLÍTÁSOK, ELSZÁMOLÁSI/TELJESÍTÉSI KOCKÁZAT

POZÍCIÓKOCKÁZAT, DEVIZAÁRFOLYAM-KOCKÁZAT ÉS ÁRUKOCKÁZAT

MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT

EGYÉB KOCKÁZATI KITETTSÉGÉRTÉKEK

 

T1 TŐKE ÖSSZESEN

 

 

T2 TŐKE

 

HITELKOCKÁZAT; PARTNERKOCKÁZAT; FELHÍGULÁSI KOCKÁZAT, NYITVA SZÁLLÍTÁSOK, ELSZÁMOLÁSI/TELJESÍTÉSI KOCKÁZAT

POZÍCIÓKOCKÁZAT, DEVIZAÁRFOLYAM-KOCKÁZAT ÉS ÁRUKOCKÁZAT

MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT

EGYÉB KOCKÁZATI KITETTSÉGÉRTÉKEK

A KONSZOLIDÁLT T1 TŐKE RÉSZÉT KÉPEZŐ, A T1 TŐKÉBE BESZÁMÍTHATÓ INSTRUMENTUMOK

 

A KONSZOLIDÁLT T2 TŐKE RÉSZÉT KÉPEZŐ, A SZAVATOLÓ TŐKÉBE BESZÁMÍTHATÓ INSTRUMENTUMOK

TÁJÉKOZTATÓ ADAT:

(–) CÉGÉRTÉK / (+) NEGATÍV CÉGÉRTÉK

EBBŐL: CET1 TŐKE

EBBŐL: AT1 TŐKE

EBBŐL: HOZZÁJÁRULÁS A KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYHEZ

EBBŐL: (–) CÉGÉRTÉK / (+) NEGATÍV CÉGÉRTÉK

TŐKEFENNTARTÁSI PUFFER

INTÉZMÉNYSPECIFIKUS ANTICIKLIKUS TŐKEPUFFER

A TAGÁLLAMOK SZINTJÉN AZONOSÍTOTT MAKROPRUDENCIÁLIS VAGY RENDSZERKOCKÁZATOKRA KÉPZETT FENNTARTÁSI PUFFER

RENDSZERKOCKÁZATI TŐKEPUFFER

GLOBÁLISAN RENDSZERSZINTEN JELENTŐS INTÉZMÉNYEKRE VONATKOZÓ TŐKEPUFFER

EGYÉB RENDSZERSZINTEN JELENTŐS INTÉZMÉNYEKRE VONATKOZÓ TŐKEPUFFER

 

CET1 TŐKE

 

AT1 TŐKE

 

A KONSZOLIDÁLT CET1 TŐKE RÉSZÉT KÉPEZŐ KISEBBSÉGI RÉSZESEDÉSEK

A KONSZOLIDÁLT AT1 TŐKE RÉSZÉT KÉPEZŐ, A T1 TŐKÉBE BESZÁMÍTHATÓ INSTRUMENTUMOK

EBBŐL: A SZAVATOLÓ TŐKÉBE BESZÁMÍTHATÓ

KAPCSOLÓDÓ SZAVATOLÓTŐKE-INSTRUMENTUMOK, KAPCSOLÓDÓ EREDMÉNYTARTALÉKOK ÉS NÉVÉRTÉKEN FELÜLI BEFIZETÉSEK

EBBŐL: A T1 TŐKÉBE BESZÁMÍTHATÓ

KAPCSOLÓDÓ T1 INSTRUMENTUMOK, KAPCSOLÓDÓ EREDMÉNYTARTALÉKOK ÉS NÉVÉRTÉKEN FELÜLI BEFIZETÉSEK

EBBŐL: KISEBBSÉGI RÉSZESEDÉSEK

KAPCSOLÓDÓ SZAVATOLÓTŐKE-INSTRUMENTUMOK, KAPCSOLÓDÓ EREDMÉNYTARTALÉKOK, NÉVÉRTÉKEN FELÜLI BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB TARTALÉKOK

EBBŐL: AZ AT1 TŐKÉBE BESZÁMÍTHATÓ

EBBŐL: A T2 TŐKÉBE BESZÁMÍTHATÓ

010

020

025

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

470

480

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 07.00 – HITELKOCKÁZAT, PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVA SZÁLLÍTÁSOK: A SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR SA)

SA kitettségi osztály

 

 

 

 

 

HITEL-EGYENÉRTÉKESÍTÉSI TÉNYEZŐK ELŐTTI EREDETI KITETTSÉG

(–) AZ EREDETI KITETTSÉGGEL ÖSSZEFÜGGŐ ÉRTÉKELÉSI KORREKCIÓK ÉS CÉLTARTALÉKOK

ÉRTÉKELÉSI KORREKCIÓKKAL ÉS CÉLTARTALÉKOKKAL CSÖKKENTETT KITETTSÉG

A KITETTSÉGRE HELYETTESÍTÉSI HATÁSSAL JÁRÓ HITELKOCKÁZAT-MÉRSÉKLÉSI (CRM) TECHNIKÁK

HELYETTESÍTÉSI HATÁSSAL JÁRÓ CRM-TECHNIKÁK UTÁNI, HITEL-EGYENÉRTÉKESÍTÉSI TÉNYEZŐK ELŐTTI NETTÓ KITETTSÉG

A KITETTSÉGÉRTÉKET ÉRINTŐ HITELKOCKÁZAT-MÉRSÉKLÉSI TECHNIKÁK: ELŐRE RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET. PÉNZÜGYI BIZTOSÍTÉKOK ÖSSZETETT MÓDSZERE

TELJES MÉRTÉKBEN KORRIGÁLT KITETTSÉGÉRTÉK (E*)

A MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK TELJES MÉRTÉKBEN KORRIGÁLT KITETTSÉGÉRTÉKE HITEL-EGYENÉRTÉKESÍTÉSI TÉNYEZŐK SZERINTI BONTÁSBAN

KITETTSÉGÉRTÉK

 

A KKV-SZORZÓ ELŐTTI, KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK

A KKV-SZORZÓ UTÁNI, KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK

 

ELŐRE NEM RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET: KORRIGÁLT ÉRTÉKEK (Ga)

ELŐRE RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET

A KITETTSÉG HITELKOCKÁZAT-MÉRSÉKLÉS MIATTI HELYETTESÍTÉSE

A KITETTSÉG VOLATILITÁSI KORREKCIÓS TÉNYEZŐJE

(–) PÉNZÜGYI BIZTOSÍTÉKOK EGYSZERŰ MÓDSZERE: KORRIGÁLT ÉRTÉK (Cvam)

0 %

20 %

50 %

100 %

EBBŐL: PARTNERKOCKÁZATBÓL SZÁRMAZÓ

EBBŐL: KIJELÖLT KHMI ÁLTAL KÉSZÍTETT HITELMINŐSÍTÉSSEL

EBBŐL: KÖZPONTI KORMÁNYZATTAL MEGEGYEZŐ HITELMINŐSÍTÉSSEL

(–) GARANCIÁK

(–) HITELDERIVATÍVÁK

(–) PÉNZÜGYI BIZTOSÍTÉKOK EGYSZERŰ MÓDSZERE

(–) EGYÉB ELŐRE RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET

(–) KIÁRAMLÁSOK ÖSSZESEN

BEÁRAMLÁSOK ÖSSZESEN (+)

 

(–) EBBŐL: VOLATILITÁSI ÉS LEJÁRATI KORREKCIÓ

010

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

215

220

230

240

010

TELJES KITETTSÉG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cella kapcsolata: CA

 

 

015

Ebből: Nemteljesítő kitettségek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Ebből: KKV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Ebből: Kitettség a kkv-szorzó alkalmazásával

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Ebből: Ingatlanra bejegyzett zálogjoggal fedezett – lakóingatlan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Ebből: Tartós mentesítés alapján a sztenderd módszerrel kezelt kitettségek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Ebből: Az IRB-módszer fokozatos bevezetésére vonatkozó előzetes felügyeleti engedély alapján sztenderd módszerrel kezelt kitettségek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A TELJES KITETTSÉG KITETTSÉGTÍPUS SZERINTI BONTÁSA

070

Hitelkockázattal érintett mérlegen belüli kitettségek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Hitelkockázattal érintett mérlegen kívüli kitettségek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partnerkockázattal érintett kitettségek/ügyletek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Értékpapír-finanszírozási ügyletek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Ebből: minősített központi szerződő félen keresztül központilag elszámolt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Származtatott és hosszú teljesítési idejű ügyletek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Ebből: minősített központi szerződő félen keresztül központilag elszámolt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Eltérő termékkategóriák közötti nettósításról szóló szerződéses megállapodásból

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TELJES KITETTSÉG KOCKÁZATI SÚLY SZERINTI BONTÁSA

140

0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

2 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

4 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

10 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

35 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

50 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

70 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

75 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

150 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

250 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

370 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

1 250 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

Egyéb kockázati súlyok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

290

Kereskedelmi ingatlanra bejegyzett zálogjoggal fedezett kitettségek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

100 %-os kockázati súlyú nemteljesítő kitettségek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

Lakóingatlanra bejegyzett jelzáloggal fedezett kitettségek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

150 %-os kockázati súlyú nemteljesítő kitettségek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 08.01 – HITELKOCKÁZAT, PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVA SZÁLLÍTÁSOK: AZ IRB-MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR IRB 1)

IRB kitettségi osztály:

 

 

Az LGD-kre vonatkozó saját becslések és/vagy hitel-egyenértékesítési tényezők:

 

 

 

BELSŐ MINŐSÍTÉSI RENDSZER

HITEL-EGYENÉRTÉKESÍTÉSI TÉNYEZŐK ELŐTTI EREDETI KITETTSÉG

A KITETTSÉGRE HELYETTESÍTÉSI HATÁSSAL JÁRÓ HITELKOCKÁZAT-MÉRSÉKLÉSI (CRM) TECHNIKÁK

HELYETTESÍTÉSI HATÁSSAL JÁRÓ CRM-TECHNIKÁK UTÁNI, A HITEL-EGYENÉRTÉKESÍTÉSI TÉNYEZŐK ELŐTTI KITETTSÉG

 

KITETTSÉGÉRTÉK

 

AZ LGD-BECSLÉSEK SORÁN FIGYELEMBE VETT HITELKOCKÁZAT-MÉRSÉKLÉSI TECHNIKÁK, KIVÉVE AZ EGYÜTTES NEMTELJESÍTÉSRE VONATKOZÓ ELJÁRÁST

EGYÜTTES NEMTELJESÍTÉSRE VONATKOZÓ ELJÁRÁS

KITETTSÉGGEL SÚLYOZOTT ÁTLAGOS LGD (%)

NAGY MÉRETŰ PÉNZÜGYI ÁGAZATBELI SZERVEZETEK ÉS NEM SZABÁLYOZOTT PÉNZÜGYI VÁLLALATOK KITETTSÉGGEL SÚLYOZOTT ÁTLAGOS LGD-ÉRTÉKE (%)

KITETTSÉGGEL SÚLYOZOTT ÁTLAGOS LEJÁRATI ÉRTÉK (NAP)

A KKV-SZORZÓ ELŐTTI, KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK

A KKV-SZORZÓ UTÁNI, KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

ELŐRE NEM RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET

(–) EGYÉB ELŐRE RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET

A KITETTSÉG HITELKOCKÁZAT-MÉRSÉKLÉS MIATTI HELYETTESÍTÉSE

SAJÁT LGD-BECSLÉS ALKALMAZÁSA:

ELŐRE NEM RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET

ELŐRE RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET

ELŐRE NEM RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET

VÁRHATÓ VESZTESÉGÉRTÉK

(–) ÉRTÉKELÉSI KORREKCIÓK ÉS CÉLTARTALÉKOK

A KÖTELEZETTEK SZÁMA

AZ ÜGYFÉL-KATEGÓRIÁHOZ VAGY -HALMAZHOZ (POOLHOZ) RENDELT NEMTELJESÍTÉSI VALÓSZÍNŰSÉG (PD) (%)

 

EBBŐL: NAGY MÉRETŰ PÉNZÜGYI ÁGAZATBELI SZERVEZETEK ÉS NEM SZABÁLYOZOTT PÉNZÜGYI VÁLLALATOK

(–) GARANCIÁK

(–) HITELDERIVATÍVÁK

(–) KIÁRAMLÁSOK ÖSSZESEN

BEÁRAMLÁSOK ÖSSZESEN (+)

EBBŐL: MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

EBBŐL: MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

EBBŐL: PARTNERKOCKÁZATBÓL SZÁRMAZÓ

EBBŐL: NAGY MÉRETŰ PÉNZÜGYI ÁGAZATBELI SZERVEZETEK ÉS NEM SZABÁLYOZOTT PÉNZÜGYI VÁLLALATOK

GARANCIÁK

HITELDERIVATÍVÁK

SAJÁT LGD-BECSLÉS ALKALMAZÁSA:

EGYÉB ELŐRE RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET

ELISMERT PÉNZÜGYI BIZTOSÍTÉKOK

EGYÉB ELISMERT BIZTOSÍTÉK

 

EBBŐL: NAGYMÉRETŰ PÉNZÜGYI ÁGAZATBELI SZERVEZETEK ÉS NEM SZABÁLYOZOTT PÉNZÜGYI VÁLLALATOK

INGATLAN

EGYÉB DOLOGI BIZTOSÍTÉKOK

KÖVETELÉSEK

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

255

260

270

280

290

300

010

TELJES KITETTSÉG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cella kapcsolata: CA

 

 

 

 

015

Ebből: Kitettség a kkv-szorzó alkalmazásával

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A TELJES KITETTSÉG KITETTSÉGTÍPUS SZERINTI BONTÁSA

020

Hitelkockázattal érintett mérlegtételek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Hitelkockázattal érintett mérlegen kívüli tételek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partnerkockázattal érintett kitettségek/ügyletek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Értékpapír-finanszírozási ügyletek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Származtatott és hosszú teljesítési idejű ügyletek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Eltérő termékkategóriák közötti nettósításról szóló szerződéses megállapodásból

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

ÜGYFÉL-KATEGÓRIÁKBA VAGY –HALMAZOKBA (POOLOKBA) SOROLT KITETTSÉGEK: ÖSSZESEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

SLOTTING MÓDSZER ALÁ TARTOZÓ SPECIÁLIS HITELEZÉSI KITETTSÉGEK: ÖSSZESEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A SLOTTING MÓDSZER ALÁ TARTOZÓ TELJES SPECIÁLIS HITELEZÉSI KITETTSÉG KOCKÁZATI SÚLY SZERINTI BONTÁSA:

090

KOCKÁZATI SÚLY: 0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

50 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

70 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Ebből: az 1. kategóriában

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

90 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

115 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

250 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

ALTERNATÍV KEZELÉS: INGATLANNAL FEDEZETT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

NYITVA SZÁLLÍTÁSBÓL EREDŐ, ALTERNATÍV KEZELÉS ALAPJÁN MEGÁLLAPÍTOTT VAGY 100 %-OS KOCKÁZATI SÚLYÚ KITETTSÉGEK, VALAMINT EGYÉB, KOCKÁZATI SÚLYOZÁS ALÁ TARTOZÓ KITETTSÉGEK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

FELHÍGULÁSI KOCKÁZAT: VÁSÁROLT KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 08.02 – HITELKOCKÁZAT, PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVA SZÁLLÍTÁSOK: AZ IRB-MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY: ÜGYFÉL-KATEGÓRIA VAGY -HALMAZ (POOL) SZERINT (CR IRB 2)

IRB kitettségi osztály:

 

 

Az LGD-kre vonatkozó saját becslések és/vagy hitel-egyenértékesítési tényezők:

 

 

ÜGYFÉL-KATEGÓRIA (SORAZONOSÍTÓ)

BELSŐ MINŐSÍTÉSI RENDSZER

HITEL-EGYENÉRTÉKESÍTÉSI TÉNYEZŐK ELŐTTI EREDETI KITETTSÉG

A KITETTSÉGRE HELYETTESÍTÉSI HATÁSSAL JÁRÓ HITELKOCKÁZAT-MÉRSÉKLÉSI (CRM) TECHNIKÁK

HELYETTESÍTÉSI HATÁSSAL JÁRÓ CRM-TECHNIKÁK UTÁNI, A HITEL-EGYENÉRTÉKESÍTÉSI TÉNYEZŐK ELŐTTI KITETTSÉG

 

KITETTSÉGÉRTÉK

 

AZ LGD-BECSLÉSEK SORÁN FIGYELEMBE VETT HITELKOCKÁZAT-MÉRSÉKLÉSI TECHNIKÁK, KIVÉVE AZ EGYÜTTES NEMTELJESÍTÉSRE VONATKOZÓ ELJÁRÁST

EGYÜTTES NEMTELJESÍTÉSRE VONATKOZÓ ELJÁRÁS

KITETTSÉGGEL SÚLYOZOTT ÁTLAGOS LGD (%)

NAGY MÉRETŰ PÉNZÜGYI ÁGAZATBELI SZERVEZETEK ÉS NEM SZABÁLYOZOTT PÉNZÜGYI VÁLLALATOK KITETTSÉGGEL SÚLYOZOTT ÁTLAGOS LGD-ÉRTÉKE (%)

KITETTSÉGGEL SÚLYOZOTT ÁTLAGOS LEJÁRATI ÉRTÉK (NAP)

A KKV-SZORZÓ ELŐTTI, KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK

A KKV-SZORZÓ UTÁNI, KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

ELŐRE NEM RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET

(–) EGYÉB ELŐRE RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET

A KITETTSÉG HITELKOCKÁZAT-MÉRSÉKLÉS MIATTI HELYETTESÍTÉSE

SAJÁT LGD-BECSLÉS ALKALMAZÁSA:

ELŐRE NEM RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET

ELŐRE RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET

ELŐRE NEM RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET

VÁRHATÓ VESZTESÉGÉRTÉK

(–) ÉRTÉKELÉSI KORREKCIÓK ÉS CÉLTARTALÉKOK

A KÖTELEZETTEK SZÁMA

AZ ÜGYFÉL-KATEGÓRIÁHOZ VAGY -HALMAZHOZ (POOLHOZ) RENDELT NEMTELJESÍTÉSI VALÓSZÍNŰSÉG (PD) (%)

 

EBBŐL: NAGY MÉRETŰ PÉNZÜGYI ÁGAZATBELI SZERVEZETEK ÉS NEM SZABÁLYOZOTT PÉNZÜGYI VÁLLALATOK

(–) GARANCIÁK

(–) HITELDERIVATÍVÁK

(–) KIÁRAMLÁSOK ÖSSZESEN

BEÁRAMLÁSOK ÖSSZESEN (+)

EBBŐL: MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

EBBŐL: MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

EBBŐL: PARTNERKOCKÁZATBÓL SZÁRMAZÓ

EBBŐL: NAGY MÉRETŰ PÉNZÜGYI ÁGAZATBELI SZERVEZETEK ÉS NEM SZABÁLYOZOTT PÉNZÜGYI VÁLLALATOK

GARANCIÁK

HITELDERIVATÍVÁK

SAJÁT LGD-BECSLÉS ALKALMAZÁSA:

EGYÉB ELŐRE RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET

ELISMERT PÉNZÜGYI BIZTOSÍTÉKOK

EGYÉB ELISMERT BIZTOSÍTÉK

 

EBBŐL: NAGY MÉRETŰ PÉNZÜGYI ÁGAZATBELI SZERVEZETEK ÉS NEM SZABÁLYOZOTT PÉNZÜGYI VÁLLALATOK

INGATLAN

EGYÉB DOLOGI BIZTOSÍTÉKOK

KÖVETELÉSEK

005

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

255

260

270

280

290

300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 09.01 – KITETTSÉGEK FÖLDRAJZI BONTÁSA A KÖTELEZETT ILLETŐSÉGE SZERINT: SA KITETTSÉGEK (CR GB 1)

Ország:

 

 

 

 

HITEL-EGYENÉRTÉKESÍTÉSI TÉNYEZŐK ELŐTTI EREDETI KITETTSÉG

Nemteljesítő kitettségek

Az időszakban megállapított új nemteljesítések

Általános hitelkockázati kiigazítások

Egyedi hitelkockázati kiigazítások

Ebből: leírás

A megállapított új nemteljesítések utáni hitelkockázati kiigazítások / leírások

KITETTSÉGÉRTÉK

A KKV-SZORZÓ ELŐTTI, KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK

A KKV-SZORZÓ UTÁNI, KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK

010

020

040

050

055

060

070

075

080

090

010

Központi kormányzatok vagy központi bankok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Regionális kormányzatok vagy helyi hatóságok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Közszektorbeli intézmények

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Multilaterális fejlesztési bankok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Nemzetközi szervezetek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Intézmények

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Vállalkozások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

075

Ebből: KKV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Lakosság

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

085

Ebből: KKV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Ingatlanra bejegyzett zálogjoggal fedezett kitettségek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

095

Ebből: KKV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Nemteljesítő kitettségek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Kiemelkedően magas kockázatú tételek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Fedezett kötvények

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Rövid távú hitelminősítéssel rendelkező intézményekkel és vállalkozásokkal szembeni követelések

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Kollektív befektetési formák (KBF)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Részvényjellegű kitettségek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Egyéb kitettségek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Teljes kitettség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 09.02 – KITETTSÉGEK FÖLDRAJZI BONTÁSA A KÖTELEZETT ILLETŐSÉGE SZERINT: IRB KITETTSÉGEK (CR GB 2)

Ország:

 

 

 

 

HITEL-EGYENÉRTÉKESÍTÉSI TÉNYEZŐK ELŐTTI EREDETI KITETTSÉG

Ebből: nemteljesítő kitettségek

Az időszakban megállapított új nemteljesítések

Általános hitelkockázati kiigazítások

Egyedi hitelkockázati kiigazítások

Ebből: leírás

A megállapított új nemteljesítések utáni hitelkockázati kiigazítások / leírások

AZ ÜGYFÉL-KATEGÓRIÁHOZ VAGY -HALMAZHOZ (POOLHOZ) RENDELT NEMTELJESÍTÉSI VALÓSZÍNŰSÉG (PD) (%)

KITETTSÉGGEL SÚLYOZOTT ÁTLAGOS LGD (%)

Ebből: nemteljesítő kitettségek

KITETTSÉGÉRTÉK

A KKV-SZORZÓ ELŐTTI, KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK

Ebből: nemteljesítő kitettségek

A KKV-SZORZÓ UTÁNI, KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK

VÁRHATÓ VESZTESÉGÉRTÉK

010

030

040

050

055

060

070

080

090

100

105

110

120

125

130

010

Központi kormányzatok vagy központi bankok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Intézmények

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Vállalkozások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

042

Ebből: Speciális hitelezés (kivéve a slotting módszer alá tartozó speciális hitelezés)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

045

Ebből: slotting módszer alá tartozó speciális hitelezés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Ebből: KKV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Lakosság

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

ingatlannal fedezett

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

KKV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Nem kkv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

A rulírozó állományba beszámítható

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Egyéb lakosság

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

KKV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Nem kkv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Részvényjellegű kitettségek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Teljes kitettség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 09.04 – A LÉNYEGES HITELKOCKÁZATI KITETTSÉGEK ORSZÁGONKÉNTI BONTÁSA AZ ANTICIKLIKUS TŐKEPUFFER ÉS AZ INTÉZMÉNYSPECIFIKUS ANTICIKLIKUS TŐKEPUFFER KISZÁMÍTÁSÁHOZ

Ország:

 

 

 

 

Összeg

Százalék

Kvalitatív információk

010

020

030

Lényeges hitelkockázati kitettségek – hitelkockázat

 

010

Kitettségérték a sztenderd módszer szerint

 

 

 

020

Kitettségérték az IRB-módszer szerint

 

 

 

Lényeges hitelkockázati kitettségek – piaci kockázat

 

030

Kereskedési könyvi kitettségek hosszú és rövid pozícióinak összege a sztenderd módszerek szerint

 

 

 

040

Kereskedési könyvi kitettségek értéke a belső modellek szerint

 

 

 

Lényeges hitelkockázati kitettségek – értékpapírosítás

 

050

Banki könyvi értékpapírosítási pozíciók kitettségértéke a sztenderd módszer szerint

 

 

 

060

Banki könyvi értékpapírosítási pozíciók kitettségértéke az IRB-módszer szerint

 

 

 

Szavatolótőke-követelmények és súlyok

 

070

Az anticiklikus tőkepufferre vonatkozó teljes szavatolótőke-követelmény

 

 

 

080

A lényeges hitelkockázati kitettségekre vonatkozó szavatolótőke-követelmény – hitelkockázat

 

 

 

090

A lényeges hitelkockázati kitettségekre vonatkozó szavatolótőke-követelmény – piaci kockázat

 

 

 

100

A lényeges hitelkockázati kitettségekre vonatkozó szavatolótőke-követelmény – banki könyvi értékpapírosítási pozíciók

 

 

 

110

Szavatolótőke-követelmények súlyai

 

 

 

Anticiklikustőkepuffer-ráták

 

120

A kijelölt hatóság által meghatározott anticiklikustőkepuffer-ráta

 

 

 

130

Az intézmény helye szerinti országban alkalmazandó anticiklikustőkepuffer-ráta

 

 

 

140

Intézményspecifikus anticiklikustőkepuffer-ráta

 

 

 

2 %-os küszöbérték alkalmazása

 

150

2 %-os küszöbérték alkalmazása az általános hitelkockázati kitettségekre

 

 

 

160

2 %-os küszöbérték alkalmazása a kereskedési könyvi kitettségekre

 

 

 


C 10.01 – HITELKOCKÁZAT: RÉSZVÉNYJELLEGŰ KITETTSÉGEK – AZ IRB-MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR EQU IRB 1)

 

BELSŐ MINŐSÍTÉSI RENDSZER

HITEL-EGYENÉRTÉKESÍTÉSI TÉNYEZŐK ELŐTTI EREDETI KITETTSÉG

A KITETTSÉGRE HELYETTESÍTÉSI HATÁSSAL JÁRÓ HITELKOCKÁZAT-MÉRSÉKLÉSI (CRM) TECHNIKÁK

KITETTSÉGÉRTÉK

KITETTSÉGGEL SÚLYOZOTT ÁTLAGOS LGD (%)

KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK

TÁJÉKOZTATÓ ADAT:

ELŐRE NEM RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET

A KITETTSÉG HITELKOCKÁZAT-MÉRSÉKLÉS MIATTI HELYETTESÍTÉSE

VÁRHATÓ VESZTESÉGÉRTÉK

AZ ÜGYFÉL-KATEGÓRIÁHOZ RENDELT NEMTELJESÍTÉSI VALÓSZÍNŰSÉG (PD) (%)

(–) GARANCIÁK

(–) HITELDERIVATÍVÁK

(–) KIÁRAMLÁSOK ÖSSZESEN

010

020

030

040

050

060

070

080

090

010

IRB RÉSZVÉNYJELLEGŰ KITETTSÉGEK ÖSSZESEN

 

 

 

 

 

 

 

Cella kapcsolata: CA

 

020

PD/LGD-MÓDSZER: ÖSSZESEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

EGYSZERŰ KOCKÁZATI SÚLYOZÁSI MÓDSZER: ÖSSZESEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

A TELJES KITETTSÉG KOCKÁZATI SÚLY SZERINTI BONTÁSA AZ EGYSZERŰ KOCKÁZATI SÚLYOZÁSI MÓDSZER ALAPJÁN:

070

KOCKÁZATI SÚLY: 190 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

290 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

370 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

BELSŐ MODELLEN ALAPULÓ MÓDSZER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

KOCKÁZATI SÚLYOZÁS ALÁ TARTOZÓ RÉSZVÉNYJELLEGŰ KITETTSÉGEK

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 10.02 – HITELKOCKÁZAT: RÉSZVÉNYJELLEGŰ KITETTSÉGEK – AZ IRB-MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY. A TELJES KITETTSÉG ÜGYFÉL-KATEGÓRIA SZERINTI BONTÁSA A PD/LGD-MÓDSZER ALAPJÁN (CR EQU IRB 2)

ÜGYFÉL-KATEGÓRIA

(SORAZONOSÍTÓ)

BELSŐ MINŐSÍTÉSI RENDSZER

HITEL-EGYENÉRTÉKESÍTÉSI TÉNYEZŐK ELŐTTI EREDETI KITETTSÉG

A KITETTSÉGRE HELYETTESÍTÉSI HATÁSSAL JÁRÓ HITELKOCKÁZAT-MÉRSÉKLÉSI (CRM) TECHNIKÁK

KITETTSÉGÉRTÉK

KITETTSÉGGEL SÚLYOZOTT ÁTLAGOS LGD (%)

KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK

TÁJÉKOZTATÓ ADAT:

ELŐRE NEM RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET

A KITETTSÉG HITELKOCKÁZAT-MÉRSÉKLÉS MIATTI HELYETTESÍTÉSE

VÁRHATÓ VESZTESÉGÉRTÉK

AZ ÜGYFÉL-KATEGÓRIÁHOZ RENDELT NEMTELJESÍTÉSI VALÓSZÍNŰSÉG (PD) (%)

(–) GARANCIÁK

(–) HITELDERIVATÍVÁK

(–) KIÁRAMLÁSOK ÖSSZESEN

005

010

020

030

040

050

060

070

080

090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 11.00 – ELSZÁMOLÁSI/TELJESÍTÉSI KOCKÁZAT (CR SETT)

 

KI NEM EGYENLÍTETT ÜGYLETEK TELJESÍTÉSI ÁRA

A KI NEM EGYENLÍTETT ÜGYLETEKBŐL EREDŐ ÁRKÜLÖNBÖZETI KITETTSÉG

SZAVATOLÓTŐKE-KÖVETELMÉNY

TELJES ELSZÁMOLÁSI KOCKÁZATI KITETTSÉGÉRTÉK

010

020

030

040

010

A nem kereskedési könyvi ki nem egyenlített ügyletek összesen

 

 

 

Cella kapcsolata: CA

020

Legfeljebb 4 napig ki nem egyenlített ügyletek (0 %-os szorzó)

 

 

 

 

030

5–15 napig ki nem egyenlített ügyletek (8 %-os szorzó)

 

 

 

 

040

16–30 napig ki nem egyenlített ügyletek (50 %-os szorzó)

 

 

 

 

050

31–45 napig ki nem egyenlített ügyletek (75 %-os szorzó)

 

 

 

 

060

Legalább 46 napig ki nem egyenlített ügyletek (100 %-os szorzó)

 

 

 

 

070

A kereskedési könyvi ki nem egyenlített ügyletek összesen

 

 

 

Cella kapcsolata: CA

080

Legfeljebb 4 napig ki nem egyenlített ügyletek (0 %-os szorzó)

 

 

 

 

090

5–15 napig ki nem egyenlített ügyletek (8 %-os szorzó)

 

 

 

 

100

16–30 napig ki nem egyenlített ügyletek (50 %-os szorzó)

 

 

 

 

110

31–45 napig ki nem egyenlített ügyletek (75 %-os szorzó)

 

 

 

 

120

Legalább 46 napig ki nem egyenlített ügyletek (100 %-os szorzó)

 

 

 

 


C 12.00 – HITELKOCKÁZAT: ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS – A SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI SZAVATOLÓTŐKE-KÖVETELMÉNY (CR SEC SA)

 

ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSRA KERÜLŐ KITETTSÉGEK ÖSSZÉRTÉKE

SZINTETIKUS ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS: ÉRTÉKPAPÍROSÍTOTT KITETTSÉGEK HITELKOCKÁZATI FEDEZETE

ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSI POZÍCIÓK

(–) ÉRTÉKELÉSI KORREKCIÓK ÉS CÉLTARTALÉKOK

ÉRTÉKELÉSI KORREKCIÓKKAL ÉS CÉLTARTALÉKOKKAL CSÖKKENTETT KITETTSÉG

A KITETTSÉGRE HELYETTESÍTÉSI HATÁSSAL JÁRÓ HITELKOCKÁZAT-MÉRSÉKLÉSI (CRM) TECHNIKÁK

HELYETTESÍTÉSI HATÁSSAL JÁRÓ CRM-TECHNIKÁK UTÁNI, HITEL-EGYENÉRTÉKESÍTÉSI TÉNYEZŐK ELŐTTI NETTÓ KITETTSÉG

(–) A KITETTSÉGÉRTÉKET ÉRINTŐ HITELKOCKÁZAT-MÉRSÉKLÉSI TECHNIKÁK: ELŐRE RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET, A PÉNZÜGYI BIZTOSÍTÉKOK ÖSSZETETT MÓDSZERE, KORRIGÁLT ÉRTÉK (Cvam)

TELJES MÉRTÉKBEN KORRIGÁLT KITETTSÉGÉRTÉK (E*)

A MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK TELJES MÉRTÉKBEN KORRIGÁLT KITETTSÉGÉRTÉKE (E*) HITEL-EGYENÉRTÉKESÍTÉSI TÉNYEZŐ SZERINT

KITETTSÉGÉRTÉK

 

KOCKÁZATI SÚLYOZÁS ALÁ TARTOZÓ KITETTSÉGÉRTÉK BONTÁSA

KOCKÁZATI SÚLYOZÁS ALÁ TARTOZÓ KITETTSÉGÉRTÉK BONTÁSA

KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK

AZ ELŐZETES VIZSGÁLATRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK MEGSÉRTÉSE MIATTI ÁLTALÁNOS HATÁS (KORREKCIÓ)

A KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK LEJÁRATI ELTÉRÉS MIATTI KORREKCIÓJA

KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT TELJES KITETTSÉGÉRTÉK

TÁJÉKOZTATÓ ADAT:

AZ SA ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSBÓL MÁS KITETTSÉGI OSZTÁLYOKBA IRÁNYULÓ KIÁRAMLÁSNAK MEGFELELŐ KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK

(–) ELŐRE RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET (Cva)

(–) KIÁRAMLÁSOK ÖSSZESEN

A VISSZATARTOTT VAGY VISSZAVÁSÁROLT HITELKOCKÁZATI FEDEZET NÉVLEGES ÖSSZEGE

HITEL-EGYENÉRTÉKESÍTÉSI TÉNYEZŐK ELŐTTI EREDETI KITETTSÉG

(–) ELŐRE NEM RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET: KORRIGÁLT ÉRTÉKEK (Ga)

(–) ELŐRE RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET

A KITETTSÉG HITELKOCKÁZAT-MÉRSÉKLÉS MIATTI HELYETTESÍTÉSE

0 %

> 0 % és <= 20 %

> 20 % és <= 50 %

> 50 % és <= 100 %

(–) SZAVATOLÓ TŐKÉBŐL LEVONT

KOCKÁZATI SÚLYOZÁS ALÁ TARTOZÓ

MINŐSÍTETT

(HITELMINŐSÉGI BESOROLÁSOK)

1 250 %

AZ ALAPUL SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA (ÁTTEKINTÉS ELVE)

BELSŐ ÉRTÉKELÉSI MÓDSZER

(–) ELŐRE NEM RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET: KORRIGÁLT ÉRTÉKEK (G*)

(–) KIÁRAMLÁSOK ÖSSZESEN

BEÁRAMLÁSOK ÖSSZESEN

CQS 1

CQS 2

CQS 3

CQS 4

MINDEN EGYÉB HITELMINŐSÉGI BESOROLÁS

NEM MINŐSÍTETT

 

EBBŐL: ABCP-PROGRAM MÁSODIK VESZTESÉGVISELŐ KATEGÓRIÁJA

EBBŐL: ÁTLAGOS KOCKÁZATI SÚLY (%)

 

ÁTLAGOS KOCKÁZATI SÚLY (%)

 

EBBŐL: SZINTETIKUS ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS

FELSŐ KORLÁT FIGYELEMBEVÉTELE ELŐTT

FELSŐ KORLÁT FIGYELEMBEVÉTELE UTÁN

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

010

TELJES KITETTSÉG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cella kapcsolata: CA

 

020

EBBŐL: ÚJRA-ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cella kapcsolata: CA

 

030

ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁST KEZDEMÉNYEZŐ: TELJES KITETTSÉG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

MÉRLEGTÉTELEK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

ÚJRA-ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK ÉS SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

ÚJRA-ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

GYORSÍTOTT VISSZAFIZETÉS