26.10.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 276/22


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/1945 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2017. június 19.)

a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően a kérelmező és engedélyezett befektetési vállalkozások által és számukra nyújtandó értesítések tekintetében végrehajtás-technikai standardok meghatározásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU irányelv módosításáról szóló, 2014. május 15-i 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 7. cikke (5) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

(1)

Helyénvaló egységes formanyomtatványok, mintadokumentumok és eljárások meghatározása egy olyan egységes mechanizmus biztosítása érdekében, amellyel a tagállamok illetékes hatóságai hatékonyan gyakorolhatják hatásköreiket a vállalkozások befektetési szolgáltatások nyújtására, befektetési tevékenységek végzésére és ahol releváns, kiegészítő szolgáltatások nyújtására vonatkozó engedélyezése tekintetében.

(2)

A 2014/65/EU irányelv II. címének megfelelően befektetési vállalkozásként történő engedélyezésért folyamodó kérelmező és az illetékes hatóság közötti kommunikáció megkönnyítése érdekében az illetékes hatóságoknak ki kell jelölniük egy kapcsolattartó pontot specifikusan az engedélyezési eljárás céljára, és a kapcsolattartó pontra vonatkozó információkat közzé kell tenniük weboldalukon.

(3)

Annak érdekében, hogy az illetékes hatóság értékelni tudja, hogy a vállalkozás vezetőtestületében bekövetkező változások veszélyeztethetik-e a vállalkozás hatékony, megalapozott és megbízható vezetését, és megfelelően figyelembe tudja venni az ügyfelei érdekeit és a piac integritását, egyértelmű határidőket kell meghatározni az ilyen változásokra vonatkozó információ benyújtására.

(4)

Mindazonáltal ha a vezetőtestületben bekövetkező változás a vállalkozás ellenőrzésén kívüli tényezők miatt történik – például a vezetőtestület egy tagjának halála esetén –, mentesíteni kell a vállalkozásokat azon követelmény alól, hogy a változásokra vonatkozó információkat a változás érvénybelépése előtt benyújtsák. Ilyen körülmények között a vállalkozások számára engedélyezni kell, hogy a változást követő 10 munkanapon belül értesítsék az illetékes hatóságot.

(5)

A személyes adatoknak a tagállamok által e rendelet alkalmazásában történő feldolgozására a 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) alkalmazandó.

(6)

Ez a rendelet az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) által a Bizottsághoz benyújtott végrehajtás-technikai standardtervezeten alapul.

(7)

Az ESMA nyilvános konzultációt folytatott, elemezte az ezekkel összefüggésben felmerülő, esetleges költségeket és hasznot, és kikérte az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) 37. cikke alapján létrehozott Értékpapírpiaci Érdekképviseleti Csoport véleményét,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Kapcsolattartó pont kijelölése

Az illetékes hatóságoknak ki kell jelölniük egy kapcsolattartó pontot, amely a 2014/65/EU irányelv II. címének megfelelően befektetési vállalkozásként történő engedélyezésért folyamodó kérelmezőktől kapott minden információt kezel. A kijelölt kapcsolattartó pont elérhetőségét közzé kell tenni és rendszeresen frissíteni kell az illetékes hatóság weboldalán.

2. cikk

A kérelem benyújtása

(1)   A 2014/65/EU irányelv II. címének megfelelően befektetési vállalkozásként történő engedélyezésért folyamodó kérelmezőnek az I. mellékletben meghatározott mintadokumentum kitöltésével kell benyújtania kérelmét az illetékes hatóságnak.

(2)   A kérelmezőnek a II. mellékletben meghatározott mintadokumentum kitöltésével vezetőtestületének minden tagjára vonatkozóan információkkal kell ellátnia az illetékes hatóságot.

3. cikk

A kérelem formanyomtatványának kézhezvétele és átvételi elismervény

Az illetékes hatóság a kérelem kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül átvételi elismervényt küld a kérelmezőnek, amelybe belefoglalja az 1. cikkben említett kijelölt kapcsolattartó pont elérhetőségét.

4. cikk

További információ kérése

Ha a kérelem értékeléséhez további információra van szükség, az illetékes hatóság kérést küld a kérelmezőnek, amelyben megjelöli a rendelkezésre bocsátandó információkat.

5. cikk

A vezetőtestület tagságában bekövetkezett változások bejelentése

(1)   A befektetési vállalkozás értesíti az illetékes hatóságot a vezetőtestülete tagságában bekövetkező változásról, mielőtt a változás érvénybe lép.

Amennyiben megalapozott indokokból nem lehetséges megtenni az értesítést a változás érvénybelépése előtt, akkor azt a változást követően 10 munkanapon belül kell megtenni.

(2)   A befektetési vállalkozás a III. mellékletben meghatározott formátumban nyújtja be az (1) bekezdésben említett változásra vonatkozó információkat.

6. cikk

A határozat közlése

Az illetékes hatóság a 2014/65/EU irányelv 7. cikkének (3) bekezdésében említett hat hónapos időszakon belül papíron, elektronikus úton, vagy mindkét módon tájékoztatja a kérelmezőt az engedély megadására vagy elutasítására vonatkozó határozatáról.

7. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2018. január 3-tól kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2017. június 19-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 173., 2014.6.12., 349. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 281., 1995.11.23., 31. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2010. november 24-i 1095/2010/EU rendelete az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 84. o.)


I. MELLÉKLET

Befektetési vállalkozásként való engedélyezés iránti kérelem formanyomtatványa

Image

Szövege kép

Image

Szövege kép

II. MELLÉKLET

A vezető testület tagjainak listája

Image

Szövege kép

Image

Szövege kép

III. MELLÉKLET

A vezető testület tagságában bekövetkezett változásokra vonatkozó információk bejelentése

Image

Szövege kép

Image

Szövege kép

Image

Szövege kép