2017.10.25.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 275/9


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/1941 RENDELETE

(2017. október 24.)

az uniós ökocímkéről szóló 66/2010/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az uniós ökocímkéről szóló, 2009. november 25-i 66/2010/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 15. cikkére,

mivel:

(1)

A 66/2010/EK rendelet általános útmutatást nyújt az uniós ökocímke logójának formátumáról. Specifikus útmutatást egy külön dokumentum fog tartalmazni, amelyet a tagállami illetékes hatóságokkal és az Európai Unió ökocímke-bizottságával való konzultációt követően szövegeznek meg.

(2)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 66/2010/EK rendelet 16. cikke alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 66/2010/EK rendelet II. mellékletének helyébe az e rendelet mellékletében szereplő szöveg lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2017. október 24-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 27., 2010.1.30., 1. o.


MELLÉKLET

„II. MELLÉKLET

Az uniós ökocímke formátuma

Az uniós ökocímke formátuma a következő:

Címke:

Image 1

Választható címke szövegmezővel (a piaci szereplő e szövegmező használatára vonatkozó lehetősége és a felhasznált szöveg az érintett termékcsoportra vonatkozó kritériumokban meghatározottaknak felel meg):

Image 2

Az uniós ökocímke nyilvántartási számának szintén szerepelnie kell a terméken. Formátuma a következő:

Image 3

ahol XXXX a nyilvántartó országot, YYY a termékcsoportot, ZZZZZ pedig az illetékes testület által kibocsátott nyilvántartási számot jelöli.

Az Európai Bizottság az uniós ökocímke kialakítására és használatára vonatkozó további utasításokkal az EUÖB-vel folytatott konzultációt követően egy külön útmutatóban fog szolgálni.