19.9.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 239/3


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/1576 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2017. június 26.)

az 540/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a hangjelző rendszerekre vonatkozó, a járművek EU-típusjóváhagyásához szükséges követelmények tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a gépjárművek zajszintjéről és a csere-hangtompítórendszerekről, és a 2007/46/EK irányelv módosításáról, valamint a 70/157/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 540/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 8. cikke második bekezdésére és 9. cikkére,

mivel:

(1)

Az 540/2014/EU rendelet meghatározza az M (személyszállító járművek) és N (áruszállító járművek) kategóriájú új járműveknek a zajszint tekintetében történő EU-típusjóváhagyására vonatkozó követelményeket. A rendelet továbbá intézkedéseket állapít meg a csendes közúti járművekbe szerelt, a veszélyeztetett úthasználók figyelmeztetésére szolgáló hangjelző rendszerekre (AVAS) vonatkozóan.

(2)

Miután az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága (ENSZ EGB) keretében működő Járműelőírások Harmonizálása Világfórum 2016. március 8–11-i 168. ülésén elfogadták a csendes közúti járművek jóváhagyásáról szóló 138. sz. ENSZ EGB-előírást, felül kell vizsgálni az 540/2014/EU rendelet VIII. mellékletét a hangjelző rendszerekre vonatkozó követelményeknek a kibocsátott hang típusa és erősége, a hangkibocsátás módja, a szüneteltető kapcsoló és az álló járművek zajszintje tekintetében történő pontosítása érdekében.

(3)

A 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) I. melléklete szerinti, a járműveknek a megengedett zajszint tekintetében történő EU-típusjóváhagyásával kapcsolatos adatközlő lapot és az EU-típusbizonyítvány kiegészítését felül kell vizsgálni annak érdekében, hogy tükrözzék a hangjelző rendszerekre vonatkozó részletes követelményeket.

(4)

Továbbá a hangjelző rendszerrel felszerelt hibrid elektromos és tisztán elektromos járművek jóváhagyásának lehetővé tétele érdekében helyénvaló vizsgálati követelményeket meghatározni a hangjelző rendszerek által előre- és hátramenetben kibocsátott zaj minimumszintjére és a kibocsátott zaj frekvenciaeltolására vonatkozóan.

(5)

Az 540/2014/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Tekintettel arra, hogy az 540/2014/EU rendelet 2016. július 1-je óta hatályos és teljes körű alkalmazása nem lehetséges a VIII. melléklet e jogi aktus szerinti módosításai nélkül, e rendeletnek a lehető leghamarabb hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 540/2014/EU rendelet módosításai

Az 540/2014/EU rendelet a következőképpen módosul:

1.

Az I. melléklet a következőképpen módosul:

a)

az 1. függelék a következő 12.8. ponttal egészül ki:

„12.8.   Hangjelző rendszer

12.8.1.

A járműtípusnak a 138. sz. ENSZ EGB-előírás szerint a zajkibocsátás tekintetében megadott jóváhagyási száma (1)

vagy

12.8.2.

Teljes hivatkozás a hangjelző rendszernek az 540/2014/EU rendelet szerint mért zajkibocsátási szintjére (1)”;

b)

a 2. függelékben a kiegészítés a következőképpen módosul:

i.

a 3. pont helyébe a következő szöveg lép:

„3.

Hangjelző rendszerrel felszerelve: igen/nem (1)”;

ii.

a szöveg a következő 4. ponttal egészül ki:

„4.

Megjegyzések: …”.

2.

A VIII. melléklet helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

2. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2017. június 26-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 158., 2014.5.27., 131. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 2007/46/EK irányelve (2007. szeptember 5.) a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról (keretirányelv) (HL L 263., 2007.10.9., 1. o.).


MELLÉKLET

VIII. MELLÉKLET

A HANGJELZŐ RENDSZERRE VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK

I. SZAKASZ

Ez a melléklet a hibrid elektromos és a tisztán elektromos (HEV és EV) járművekhez használható hangjelző rendszerrel (AVAS) kapcsolatos intézkedéseket állapítja meg.

1.   A 2. a) és a 2. b) ponttól függetlenül a II. szakasz rendelkezései vonatkoznak a következő járművekbe szerelt hangjelző rendszerekre:

a)

valamennyi, 2019. július 1-je előtt jóváhagyott járműtípus;

b)

az a) pontban említett típuson alapuló valamennyi új jármű 2021. július 1-je előtt.

2.   A III. szakasz rendelkezései vonatkoznak a következő járművekbe szerelt hangjelző rendszerekre:

a)

valamennyi, 2019. július 1-je előtt jóváhagyott járműtípus, amennyiben a gyártó így dönt;

b)

az a) pontban említett típuson alapuló valamennyi új jármű;

c)

valamennyi, 2019. július 1-jén vagy azt követően jóváhagyott járműtípus;

d)

a c) pontban említett típuson alapuló valamennyi új jármű;

e)

valamennyi új jármű 2021. július 1-jétől.

II. SZAKASZ

II.1.   A rendszer teljesítménye

Amennyiben a hangjelző rendszer fel van szerelve a járműre, meg kell felelnie a II.2. és a II.3. pontban említett követelményeknek.

II.2.   Üzemi körülmények

a)

A hangkibocsátás módja

A hangjelző rendszernek automatikusan hangot kell kibocsátania a járműsebesség alsó tartományában az elindulástól megközelítőleg 20 km/h sebesség eléréséig, valamint tolatás közben. Amennyiben a jármű olyan belső égésű motorral van felszerelve, amely a fentiekben meghatározott járműsebesség-tartományon belül üzemben van, a hangjelző rendszernek nem kell hangot kibocsátania.

A tolatásjelzővel felszerelt járművek esetében a hangjelző rendszernek nem szükséges hangot kibocsátania tolatás közben.

b)

Kapcsoló

A hangjelző rendszert a járművezető számára könnyen elérhető kapcsolóval kell ellátni, így téve lehetővé a működtetést és a kikapcsolást. A jármű újraindításakor a hangjelző rendszer bekapcsolt állapotban kezd működni.

c)

Hangtompítás

A hangjelző rendszer zajszintje csökkenthető a jármű üzemeltetése közben.

II.3.   A hang típusa és erőssége

a)

A hangjelző rendszer által kibocsátott hangnak folyamatosnak kell lennie, hogy tájékoztassa a gyalogosokat és a többi úthasználót az üzemben lévő járműről. A jármű működési módjának egyszerűen azonosíthatónak kell lennie a kibocsátott hang alapján, amelynek hasonlónak kell lennie az ugyanolyan kategóriájú, belső égésű motorral felszerelt jármű hangjához.

b)

A jármű működési módjának egyszerűen azonosíthatónak kell lennie a hangjelző rendszer által kibocsátott hang alapján, például a zajszintnek vagy a hang jellemzőinek automatikusan változnia kell a jármű sebességének megfelelően.

c)

A hangjelző rendszer által kibocsátott zajszint nem haladhatja meg jelentős mértékben a belső égésű motorral felszerelt és azonos körülmények között üzemelő, M1 kategóriába tartozó jármű zajszintjét.

III. SZAKASZ

III.1.   A rendszer teljesítménye

A hangjelző rendszernek teljesítenie kell a III.2–III.6. pontban foglalt követelményeket.

III.2.   Üzemi körülmények

a)

A hangkibocsátás módja

A hangjelző rendszernek automatikusan hangot kell kibocsátania a járműsebesség alsó tartományában az elindulástól megközelítőleg 20 km/h sebesség eléréséig, valamint tolatás közben. Amennyiben a jármű olyan belső égésű motorral van felszerelve, amely az említett járműsebesség-tartományon belül üzemben van, a hangjelző rendszernek nem kell hangot kibocsátania.

A 138. sz. ENSZ EGB-előírás (1) 6.2.8. szakaszában meghatározott követelményeknek +3 dB(A) tűrés mellett megfelelő teljes zajszinttel rendelkező járműveket nem kötelező hangjelző rendszerrel felszerelni. A 138. sz. ENSZ EGB-előírás 6.2.8. szakaszában a harmadoktávsávokra és a 138. sz. ENSZ EGB-előírás 6.2.3. szakaszában az ugyanezen ENSZ EGB-előírás 2.4. szakasza szerinti frekvenciaeltolásra vonatkozóan meghatározott követelmények nem vonatkoznak e járművekre.

A tolatásjelzővel felszerelt járművek esetében a hangjelző rendszernek nem szükséges hangot kibocsátania tolatás közben, amennyiben a tolatásjelző hangja megfelel a 138. sz. ENSZ EGB-előírás 6.2. szakaszának második albekezdésében és 6.2.2. szakaszában meghatározott követelményeknek.

A jóváhagyásra benyújtott járműtípus által kibocsátott hangot a 138. sz. ENSZ EGB-előírás 3. mellékletében, valamint 6.2.1.3. és 6.2.2.2. szakaszában meghatározott módszerekkel kell mérni.

b)

Kapcsoló

A hangjelző rendszert el lehet látni olyan, a járművezető számára könnyen elérhető, be- és kikapcsolható mechanizmussal, amely lehetővé teszi a járművezető számára a hangjelző rendszer működésének felfüggesztését („szüneteltetési funkció”). Szüneteltetési funkció megléte esetén a hangjelző rendszernek a jármű újraindításakor bekapcsolt állapotba kell kapcsolnia.

A szüneteltetési funkciónak továbbá teljesítenie kell a 138. sz. ENSZ EGB-előírás 6.2.6. szakaszában meghatározott követelményeket.

c)

Hangtompítás

A hangjelző rendszer zajszintje csökkenthető a jármű üzemeltetése közben. Ilyen esetben a hangjelző rendszer zajszintjének teljesítenie kell a 138. sz. ENSZ EGB-előírás 6.2.8. szakaszában meghatározott követelményeket.

III.3.   A hang típusa és erőssége

a)

A hangjelző rendszer által kibocsátott hangnak folyamatosnak kell lennie, hogy tájékoztassa a gyalogosokat és a többi úthasználót az üzemben lévő járműről. A jármű működési módjának egyszerűen azonosíthatónak kell lennie a hang alapján, például a zajszintnek vagy a hang jellemzőinek automatikusan változniuk kell a jármű sebességének megfelelően. A hangnak hasonlónak kell lennie az ugyanolyan kategóriájú, belső égésű motorral felszerelt jármű hangjához.

A következő szabályokat kell alkalmazni:

i.

ha a hangkibocsátás a jármű mozgó állapotában történik, a hangjelző rendszer hangjának teljesítenie kell (az adott esetnek megfelelően) a 138. sz. ENSZ EGB-előírás 6.2.1.1., 6.2.1.2., 6.2.1.3., 6.2.2.1., 6.2.2.2. és 6.2.3. szakaszában meghatározott követelményeket;

ii.

a jármű álló helyzetben is kibocsáthat hangot a 138. sz. ENSZ EGB-előírás 6.2.4. szakaszának megfelelően.

b)

A jármű gyártója lehetővé teheti, hogy a járművezető többféle hang közül válasszon, melyek mindegyikének teljesítenie kell a 138. sz. ENSZ EGB-előírás 6.2.5. szakaszában meghatározott követelményeket.

c)

A hangjelző rendszer által kibocsátott zajszint nem haladhatja meg jelentős mértékben a belső égésű motorral felszerelt és azonos körülmények között üzemelő, M1 kategóriába tartozó jármű zajszintjét. Emellett a 138. sz. ENSZ EGB-előírás 6.2.7. szakaszában meghatározott követelményeket kell alkalmazni.

d)

A 2. a) pont második albekezdésének megfelelő jármű által kibocsátott teljes zajszint nem haladhatja meg jelentős mértékben a belső égésű motorral felszerelt és azonos körülmények között üzemelő, M1 kategóriába tartozó jármű hozzávetőleges zajszintjét.

III.4.   A próbapályára vonatkozó követelmények

2019. június 30-ig az ISO 10844:1994 szabvány is alkalmazható az ISO 10844:2014 szabvány alternatívájaként a próbapálya megfelelőségének a 138. sz. ENSZ EGB-előírás 3. mellékletének 2.1.2. szakasza szerinti ellenőrzésére.

III.5.   Típusbizonyítvány

A járműgyártónak az EU-típusbizonyítványhoz csatolnia kell az alábbi dokumentumok valamelyikét:

a)

a 138. sz. ENSZ EGB-előírás 5.3. szakasza szerinti, az említett előírás 1. mellékletében található mintának megfelelő nyomtatványt;

b)

a hangjelző rendszer zajkibocsátási szintjének vizsgálati eredményeit az e rendeletnek megfelelő mérés alapján.

III.6.   Jelölések

A hangjelző rendszer valamennyi elemén fel kell tüntetni az alábbi jelöléseket:

a)

a gyártó kereskedelmi nevét vagy védjegyét;

b)

a hozzárendelt azonosító számot.

A jelöléseknek eltávolíthatatlanoknak és jól olvashatóknak kell lenniük.


(1)  HL L 9., 2017.1.13., 33. o.