8.9.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 232/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/1529 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2017. szeptember 7.)

a nátrium-klorid egyszerű anyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 23. cikke (5) bekezdésére, összefüggésben 13. cikke (2) bekezdésével,

mivel:

(1)

A Bizottsághoz 2016. június 7-én az 1107/2009/EK rendelet 23. cikke (3) bekezdésének megfelelő kérelem érkezett az Agriculture and Horticulture Development Boardtól (UK) és az Institut Technique de l'Agriculture Biologique-tól (ITAB) a só gombák esetében gombaölőszerként használatos egyszerű anyagként való jóváhagyására vonatkozóan. A Bizottsághoz továbbá 2016. július 21-én kérelem érkezett az ITAB-tól a tengeri só szőlő esetében gomba- és rovarölőszerként használatos egyszerű anyagként való jóváhagyására vonatkozóan. Mivel mindkét kérelem élelmiszer-minőségű nátrium-klorid anyagra vonatkozik, a Bizottság a kérelmeket egyesítette. A kérelmekhez csatolták az 1107/2009/EK rendelet 23. cikke (3) bekezdésének második albekezdésében megkövetelt információkat.

(2)

A Bizottság felkérte tudományos segítségnyújtásra az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságot (EFSA, a továbbiakban: a Hatóság). A Hatóság 2017. január 20-án technikai jelentést (2) terjesztett a Bizottság elé a nátrium-kloridról. A Bizottság 2017. március 23-án benyújtotta vizsgálati jelentését (3) és e rendelet tervezetét a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának, melyeket az említett bizottság 2017. július 20-i ülésére véglegesített.

(3)

A kérelmező által benyújtott dokumentáció alátámasztja, hogy a nátrium-klorid megfelel a 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) 2. cikkében szereplő meghatározás szerinti élelmiszerekre vonatkozó kritériumoknak. Ezenfelül döntően nem növényvédelmi célokra használják, de vízzel keverve ilyen célokra is alkalmazható. Következésképpen egyszerű anyagnak tekintendő.

(4)

A különböző vizsgálatokból kiderült, hogy a nátrium-klorid várhatóan általában megfelel az 1107/2009/EK rendelet 23. cikkében megállapított követelményeknek, különösen a Bizottság vizsgálati jelentésében megvizsgált és részletezett alkalmazások tekintetében. Ezért a nátrium-klorid egyszerű anyagként való jóváhagyása indokolt.

(5)

Az 1107/2009/EK rendelet 13. cikke (2) bekezdésének a rendelet 6. cikkével összefüggésben értelmezett rendelkezései alapján, valamint a jelenlegi tudományos és műszaki ismeretek fényében azonban a jóváhagyás feltételeit bizonyos feltételekkel és korlátozásokkal ki kell egészíteni.

(6)

Az 1107/2009/EK rendelet 13. cikke (4) bekezdésének megfelelően az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (5) mellékletét ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Egyszerű anyag jóváhagyása

A nátrium-klorid anyag egyszerű anyagként az I. mellékletben meghatározottak szerint jóváhagyásra kerül.

2. cikk

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet módosításai

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet e rendelet II. mellékletének megfelelően módosul.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2017. szeptember 7-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 309., 2009.11.24., 1. o.

(2)  Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság, 2016; Outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for sodium chloride for use in plant protection as fungicide and bactericide in seed treatment and for disinfecting cutting tools (A tagállamokkal és az EFSA-val való konzultáció eredménye a nátrium-kloridnak mint egyszerű anyagnak a növényvédelemben vetőmagcsávázás esetén gombaölő szerként és baktericidként, valamint vágószerszámok fertőtlenítésére való felhasználására irányuló kérelem vonatkozásában). EFSA supporting publication (kapcsolódó közlemény), 2016:EN-1091. 39 o.

(3)  http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=EN.

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 178/2002/EK rendelete (2002. január 28.) az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 31., 2002.2.1., 1. o.).

(5)  A Bizottság 540/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. május 25.) az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a jóváhagyott hatóanyagok jegyzéke tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 153., 2011.6.11., 1. o.).


I. MELLÉKLET

Közhasználatú név, Azonosító szám

IUPAC-név

Tisztaság (1)

Jóváhagyás dátuma

Egyedi rendelkezések

Nátrium-klorid

CAS-szám: 7647-14-5

Nátrium-klorid

970 g/kg

Élelmiszer-minőség

2017. szeptember 28.

A jóváhagyás kizárólag gomba- és rovarölő egyszerű anyagként történő felhasználásra vonatkozik.

A nátrium-klorid használata a nátrium-kloridról szóló vizsgálati jelentésben (SANTE/10383/2017) megfogalmazott következtetésekben és különösen a jelentés I. és II. függelékében meghatározott egyedi feltételekkel összhangban engedélyezett.


(1)  Az egyszerű anyag azonosítására, specifikációjára és alkalmazási módjára vonatkozó további részletek a felülvizsgálati jelentésben találhatók.


II. MELLÉKLET

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletének C. része a következő bejegyzéssel egészül ki:

Szám

Közhasználatú név, Azonosító szám

IUPAC-név

Tisztaság (1)

Jóváhagyás dátuma

Egyedi rendelkezések

„16

Nátrium-klorid

CAS-szám: 7647-14-5

Nátrium-klorid

970 g/kg

Élelmiszer-minőség

2017. szeptember 28.

A jóváhagyás kizárólag gomba- és rovarölő egyszerű anyagként történő felhasználásra vonatkozik.

A nátrium-klorid használata a nátrium-kloridról szóló vizsgálati jelentésben (SANTE/10383/2017) megfogalmazott következtetésekben és különösen a jelentés I. és II. függelékében meghatározott egyedi feltételekkel összhangban engedélyezett.”


(1)  Az egyszerű anyag azonosítására, specifikációjára és alkalmazási módjára vonatkozó további részletek a felülvizsgálati jelentésben találhatók.