31.8.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 224/1


A TANÁCS (EU) 2017/1509 RENDELETE

(2017. augusztus 30.)

a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről és a 329/2007/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 215. cikkére,

tekintettel a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről és a 2013/183/KKBP határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. május 27-i (KKBP) 2016/849 tanácsi határozatra (1),

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és az Európai Bizottság együttes javaslatára,

mivel:

(1)

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa (a továbbiakban: ENSZ BT) 2006. október 14-én elfogadta az 1718 (2006) sz. határozatot, amelyben elítélte a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság (a továbbiakban: KNDK) által 2006. október 9-én végrehajtott atomkísérletet, mivel úgy ítélte meg, hogy az egyértelműen veszélyeztette a nemzetközi békét és biztonságot, és az ENSZ minden tagállamát korlátozó intézkedések alkalmazására kötelezte a KNDK-val szemben. A későbbi 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) és 2371 (2017) sz. ENSZ BT-határozatok tovább szigorították e korlátozó intézkedéseket.

(2)

Az említett ENSZ BT-határozatoknak megfelelően a (KKBP) 2016/849 határozat mindenekelőtt rendelkezik egyes olyan áruk, szolgáltatások és technológiák importjának és exportjának korlátozásairól, amelyek hozzájárulhatnak a KNDK nukleáris tevékenységekkel, ballisztikus rakétákkal vagy más tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos programjaihoz (a továbbiakban: tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos programok), valamint előírja a luxuscikkekre vonatkozó embargót, továbbá a tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos programokhoz kapcsolódó személyek, szervezetek és szervek eszközeinek befagyasztását. További intézkedések irányulnak a szállítási ágazatra, beleértve a rakományok átvizsgálását, a KNDK hajóira és légi járműveire vonatkozó tilalmakat, a pénzügyi szektorra – így egyes pénzügyi szolgáltatások nyújtására – és a diplomáciai szférára a kiváltságokkal és mentességekkel való visszaélések megelőzése érdekében.

(3)

Ezenfelül a Tanács számos további uniós korlátozó intézkedést fogadott el, amelyek kiegészítik és megerősítik az ENSZ korlátozó intézkedéseit. E célból a Tanács kiterjesztette a fegyverembargót, az import- és exportkorlátozásokat, valamint kibővítette a vagyoni eszközök befagyasztása alá tartozó személyek és szervezetek jegyzékét, valamint a pénzátutalásokat és a beruházásokat érintő tilalmakat vezetett be.

(4)

A Szerződés 215. cikke szerinti rendelet uniós szintű elfogadása szükséges a korlátozó intézkedések végrehajtásához, különösen a gazdasági szereplők által valamennyi tagállamban történő egységes alkalmazásuk biztosítása érdekében.

(5)

A 329/2007/EK tanácsi rendeletet (2) többször módosították. A bevezetett módosítások mértékére tekintettel, helyénvaló az összes intézkedést egy új rendeletbe foglalni, amely a 329/2007/EK rendeletet hatályon kívül helyezi, és annak helyébe lép.

(6)

A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy közzétegye a termékeknek és technológiáknak az 1718 (2006) sz. ENSZ BT-határozat 12. pontja alapján létrehozott ENSZ BT bizottság (a továbbiakban: szankcióbizottság) vagy az ENSZ BT által elfogadandó jegyzékét, valamint arra, hogy adott esetben kiegészítse e jegyzéket a 2658/87/EGK tanácsi rendelet (3) I. mellékletében szereplő Kombinált Nómenklatúra referenciaszámaival.

(7)

A Bizottságot fel kell hatalmazni arra is, hogy szükség esetén módosítsa a luxuscikkek jegyzékét, tekintetbe véve – más joghatóságok által készített jegyzékekre is figyelemmel – a szankcióbizottság által a luxuscikkekre vonatkozó korlátozások végrehajtásának elősegítése érdekében esetleg kiadott bármely meghatározást vagy iránymutatást.

(8)

Az e rendelet XIII., XIV., XV., XVI. és XVII. mellékletében szereplő jegyzékek módosítására vonatkozó hatáskört a Tanácsnak a KNDK-ban fennálló helyzet által a nemzetközi békére és biztonságra gyakorolt konkrét veszélyre tekintettel, valamint a 2016/849/KKBP határozat I., II. III., IV. és V. mellékletének módosítására és felülvizsgálatára irányuló eljárással való összhang biztosítása érdekében kell gyakorolnia.

(9)

A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy módosítsa a szolgáltatások jegyzékét, figyelembe véve a tagállamoktól kapott információkat, valamint az ENSZ Statisztikai Bizottsága által esetlegesen kiadott fogalommeghatározásokat vagy iránymutatásokat, illetve a jegyzéknek az árukra és szolgáltatásokra vonatkozó – az ENSZ Statisztikai Bizottsága által összeállított – központi termékosztályozási rendszerből átvett hivatkozási számokkal való kiegészítése céljából.

(10)

A 2270 (2016) sz. ENSZ BT-határozat emlékeztet arra, hogy a Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) felszólította az országokat, hogy vezessenek be fokozott átvilágítási, illetve hatékony ellenintézkedéseket annak érdekében, hogy a KNDK által folytatott tiltott pénzügyi tevékenységgel szemben megvédjék a joghatóságuk alá tartozó területeket, valamint felszólította az ENSZ-tagállamokat arra, hogy alkalmazzák a 7. FATF-ajánlást, valamint az arra vonatkozó értelmező közleményt és egyéb iránymutatásokat a proliferációval kapcsolatos célzott pénzügyi szankciók hatékony végrehajtása céljából.

(11)

Ez a rendelet tiszteletben tartja az alapvető jogokat és betartja különösen az Európai Unió Alapjogi Chartájában elismert elveket, különösen a hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz való jogot, valamint a személyes adatok védelméhez való jogot. E rendeletet az említett jogokkal összhangban kell alkalmazni.

(12)

E rendelet végrehajtása és az Unión belüli lehető legmagasabb szintű jogbiztonság megteremtése érdekében közzé kell tenni azon természetes vagy jogi személyek, szervezetek és szervek nevét és más lényeges adatait, amelyek pénzeszközeit és gazdasági erőforrásait e rendelettel összhangban be kell fagyasztani. A személyes adatok e rendelet alapján történő bármely feldolgozásának a 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (4) és a 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (5) összhangban kell történnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

Fogalommeghatározások

1. cikk

E rendeletet alkalmazni kell:

a)

az Unió területén;

b)

a valamely tagállam joghatósága alá tartozó bármely légi vagy vízi jármű fedélzetén;

c)

minden olyan, az Unió területén vagy azon kívül tartózkodó személyre, aki valamely tagállam állampolgára;

d)

bármely tagállam joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személyre, szervezetre vagy szervre az Unió területén belül vagy azon kívül;

e)

a teljes egészében vagy részben az Unión belül üzleti tevékenységet folytató bármely jogi személyre, szervezetre vagy szervre.

2. cikk

E rendelet alkalmazásában:

1.

pénzügyi intézmény vagy hitelintézet „fióktelepe”: olyan üzletviteli hely, amely egy pénzügyi intézmény vagy hitelintézet jogilag nem önálló része, és amely közvetlenül végzi a pénzügyi intézmények vagy hitelintézetek tevékenységének szerves részét képező ügyleteket vagy az ügyletek egy részét;

2.

„brókertevékenység”:

a)

olyan ügyletek tárgyalása vagy intézése, amelyek célja áruk és technológia vagy pénzügyi és műszaki szolgáltatások vétele, eladása vagy szolgáltatása többek között egy harmadik országból egy más harmadik országba; vagy

b)

áruk és technológia vagy pénzügyi és műszaki szolgáltatások eladása vagy vétele, ideértve azt az esetet, amikor ezek egy más harmadik országba történő átadás céljából harmadik országokban találhatók;

3.

„igény”: bármely, szerződés vagy ügylet alapján vagy ahhoz kapcsolódóan keletkezett igény, akár bírósági eljárásban érvényesítik, akár nem, amely különösen az alábbiakat foglalja magában:

a)

szerződés vagy ügylet alapján vagy ezekhez kapcsolódóan felmerülő kötelezettség teljesítése iránti igény;

b)

kötvény, pénzügyi garancia vagy viszontgarancia kifizetése vagy meghosszabbítása iránti igény;

c)

szerződés vagy ügylet vonatkozásában kártérítés iránti igény;

d)

ellenkövetelés;

e)

bárhol meghozott ítélet, választottbírósági határozat vagy ezzel egyenértékű határozat elismerése vagy végrehajtása iránti igény, többek között a külföldön hozott határozat belföldön történő végrehajthatóvá nyilvánítására irányuló eljárás útján;

4.

„illetékes hatóságok”: az I. mellékletben felsorolt honlapokon feltüntetett illetékes hatóságok;

5.

„szerződés vagy ügylet, illetve tranzakció”: bármely ügylet bármely alakban – bármely jog is legyen rá alkalmazandó –, függetlenül attól, hogy egy vagy több szerződést vagy hasonló kötelezettségeket foglal-e magában ugyanazon vagy különböző felek közt; e célból a „szerződés” magában foglal minden kötvényt, garanciát vagy viszontgaranciát – nevezetesen a pénzügyi garanciát vagy pénzügyi viszontgaranciát –, továbbá minden jogilag független és nem független hitelt, és bármely olyan kapcsolódó megállapodást, amely az ügyletből, illetve tranzakcióból származik vagy azzal kapcsolatos;

6.

„hitelintézet”: az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (6) 4. cikke (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott, Unión belüli hitelintézet, ideértve annak az Unión belüli – az említett rendelet 4. cikke (1) bekezdésének 17. pontjában szereplő meghatározás szerinti – fióktelepeit is, függetlenül attól, hogy a székhely az Unión belül vagy harmadik országban található-e;

7.

„diplomáciai képviseletek, konzuli képviseletek és azok személyzeti tagjai”: jelentése megegyezik a diplomáciai kapcsolatokról szóló, 1961. évi bécsi szerződés és a konzuli kapcsolatokról szóló, 1963. évi bécsi egyezmény szerinti meghatározással, és az a KNDK-nak a tagállamokban működő nemzetközi szervezetek melletti képviseleteit és azok KNDK-beli személyzeti tagjait is magukban foglalja;

8.

„gazdasági erőforrások”: bármilyen materiális vagy immateriális, ingó vagy ingatlan, tényleges vagy potenciális eszközök, amelyek nem minősülnek pénzeszköznek, de felhasználhatók pénzeszközök, termékek vagy szolgáltatások megszerzésére, ideértve hajók, mint például a tengeri hajók megszerzését is;

9.

„pénzügyi intézmény”:

a)

a hitelintézettől eltérő vállalkozás, amely a 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (7) I. mellékletének 2–12., 14. és 15. pontjában felsorolt egy vagy több tevékenységet végez, beleértve a pénzváltó irodák (bureaux de change) tevékenységeit is;

b)

a 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (8) 13. cikkének 1. pontjában meghatározott biztosító, amennyiben az említett irányelv hatálya alá tartozó életbiztosítási tevékenységeket folytat;

c)

a 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (9) 4. cikke (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott befektetési vállalkozás;

d)

a befektetési jegyeit vagy részvényeit forgalmazó kollektív befektetési vállalkozás;

e)

a 2002/92/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (10) 2. cikkének 5. pontjában meghatározott biztosítási közvetítő, amennyiben életbiztosítási és egyéb, befektetéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal összefüggésben jár el, kivéve az említett cikk 7. pontjában meghatározott szerződéses biztosítási közvetítőt;

f)

az a)–e) pontban említett pénzügyi intézményeknek az Unióban található fióktelepei, függetlenül attól, hogy a székhelyük valamely tagállamban vagy harmadik országban található-e;

10.

„gazdasági erőforrások befagyasztása”: annak megakadályozása, hogy a gazdasági erőforrásokat pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások bármilyen módon történő megszerzésére használják fel, beleértve – de nem kizárólag – azok eladását, bérbeadását vagy jelzáloggal való megterhelését;

11.

„pénzeszközök befagyasztása”: a pénzeszközök minden olyan mozgásának, átutalásának, megváltoztatásának, felhasználásának, az azokhoz való hozzáférésnek, vagy a velük való kereskedésnek a megakadályozása, amelynek következtében a pénzeszközök mennyisége, összege, helye, tulajdona, birtoklása, jellege, rendeltetése vagy bármely egyéb tulajdonsága oly módon változna meg, hogy az lehetővé tenné a pénzeszközök felhasználását, a portfólió-kezelést is beleértve;

12.

„pénzeszközök”: bármilyen pénzügyi eszköz és gazdasági előny, beleértve – de nem kizárólag – a következőket:

a)

készpénz, csekk, pénzkövetelés, váltó, fizetési megbízás és egyéb fizetési eszközök;

b)

pénzügyi intézményeknél vagy egyéb szervezeteknél elhelyezett betétek, számlaegyenlegek, követelések és adóskötelezvények;

c)

nyilvánosan és zárt körben forgalmazott, hitelviszonyt és tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a részvényeket és részesedéseket, az értékpapírnak minősülő okiratokat, a kötvényeket, a kötelezvényeket, az opciós utalványokat, az adósleveleket és a származtatott ügyleteket;

d)

kamatok, osztalékok, vagy vagyoni eszközökből származó vagy azok által képzett jövedelem vagy értéktöbblet;

e)

hitelek, beszámítási jogok, garanciák, teljesítési kötelezvények és egyéb pénzügyi kötelezettségvállalások;

f)

hitellevelek, fuvarlevelek, adásvételi szerződések;

g)

pénzeszközökben vagy pénzügyi forrásokban fennálló érdekeltséget bizonyító okiratok;

13.

„biztosítás”: olyan vállalás vagy kötelezettségvállalás, amelynek alapján egy vagy több természetes vagy jogi személy fizetés ellenében, valamely biztosítási esemény bekövetkezése esetén – a vállalásban vagy a kötelezettségvállalásban meghatározott – kártérítést vagy vagyoni előnyt nyújt egy vagy több személy részére;

14.

„befektetési szolgáltatások”: az alábbi szolgáltatások és tevékenységek:

a)

egy vagy több pénzügyi eszközzel kapcsolatos megbízás felvétele és továbbítása;

b)

megbízás végrehajtása az ügyfél nevében;

c)

saját számlás kereskedés;

d)

portfóliókezelés;

e)

befektetési tanácsadás;

f)

pénzügyi instrumentumok elhelyezése az eszköz vételére vonatkozó kötelezettségvállalással (jegyzési garanciavállalás) és/vagy a kibocsátás átvételére irányuló kötelezettségvállalás alapján történő kihelyezése;

g)

pénzügyi instrumentumok elhelyezése az instrumentum vételére vonatkozó kötelezettségvállalás nélkül;

h)

szabályozott piacra történő bevezetéssel vagy multilaterális kereskedési rendszerbe történő bevezetéssel kapcsolatos bármilyen szolgáltatás;

15.

„kedvezményezett”: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely a pénzátutalások szándékolt címzettje;

16.

„fizető fél”: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely egy fizetési számla tulajdonosa, és aki vagy amely az adott fizetési számláról pénzátutalást engedélyez, vagy – fizetési számla hiányában – pénzátutalási megbízást ad;

17.

„pénzforgalmi szolgáltató”: a 2007/64/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (11) 1. cikkének (1) bekezdésében említett pénzforgalmi szolgáltatói kategóriák, a 2007/64/EK irányelv 26. cikke szerinti mentességet élvező, pénzátutalási szolgáltatásokat nyújtó természetes vagy jogi személyek, valamint a 2009/110/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (12) 9. cikke szerinti mentességet élvező, pénzátutalási szolgáltatásokat nyújtó jogi személyek;

18.

„viszontbiztosítás” az a tevékenység, amely egy biztosítási vállalkozás vagy egy másik viszontbiztosítási vállalkozás által engedményezett kockázatok elfogadásából áll, vagy a Lloyd's néven ismert biztosítóintézetek egyesülete esetében az a tevékenység, amely a Lloyd's bármely tagja által engedményezett kockázatoknak a Lloyd's néven ismert biztosítóintézetek egyesületétől különböző biztosítási vagy viszontbiztosítási vállalkozás általi elfogadásából áll;

19.

„járulékos szolgáltatások”: elsődlegesen szállítható áruk előállításával foglalkozó egységek által díjazás ellenében vagy szerződés alapján nyújtott szolgáltatások, valamint a jellemzően ilyen áruk előállításával kapcsolatos szolgáltatások;

20.

„hajótulajdonos”: tengerjáró hajó hajólajstrom szerinti tulajdonosa, vagy a hajó üzemeltetéséért felelős bármely egyéb, például a hajót személyzet nélkül bérlő személy;

21.

„technikai segítségnyújtás”: javításhoz, fejlesztéshez, gyártáshoz, összeszereléshez, teszteléshez, karbantartáshoz és minden egyéb műszaki szolgáltatáshoz kapcsolódó műszaki támogatás, amely lehet betanítás, tanácsadás, képzés, munkatapasztalatok vagy készségek átadása, vagy konzultációs szolgáltatások nyújtása, és magában foglalja a támogatás szóbeli formáit is;

22.

„az Unió területe”: a tagállamok területét magában foglaló terület, amelyre a Szerződést alkalmazni kell az abban meghatározott feltételekkel, beleértve a légterüket is;

23.

„pénzátutalás”:

a)

bármely, legalább részben elektronikus úton végrehajtott ügylet, amelynek célja, hogy a pénzösszeget egy pénzforgalmi szolgáltatón keresztül hozzáférhetővé tegye a kedvezményezett számára, függetlenül attól, hogy a fizető fél és a kedvezményezett személye azonos-e vagy sem, és függetlenül attól is, hogy a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója és a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója azonos-e, ideértve az alábbiakat:

i.

a 260/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (13) 2. cikkének 1. pontjában meghatározott átutalások;

ii.

a 260/2012/EU rendelet 2. cikkének 2. pontjában meghatározott beszedések;

iii.

a 2007/64/EK irányelv 4. cikkének 13. pontjában meghatározott belföldi vagy határokon átnyúló készpénzátutalások;

iv.

a fizetési kártyával, elektronikus pénzeszközzel, mobiltelefonnal vagy a hasonló tulajdonságokkal rendelkező, előzetes, illetve utólagos fizetést lehetővé tévő egyéb digitális vagy IT-eszközzel végrehajtott átutalások; valamint

b)

bármely, nem elektronikus úton, így például készpénzben, csekkel vagy készpénz-átutalási megbízással végrehajtott ügylet, amelynek célja, hogy a pénzösszeg hozzáférhetővé váljon a kedvezményezett számára, függetlenül attól, hogy a fizető fél és a kedvezményezett személye azonos-e vagy sem.

24.

„a KNDK legénységével működtetett hajó”:

a)

olyan hajó, amelynek személyzetét:

i.

valamely, a KNDK állampolgárságával rendelkező természetes személy irányítja; vagy

ii.

valamely, a KNDK joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személy, szervezet vagy szerv irányítja;

b)

olyan hajó, amelynek teljes személyzetét a KNDK állampolgárai alkotják.

II. FEJEZET

Kiviteli és behozatali korlátozások

3. cikk

(1)   Tilos:

a)

a II. mellékletben felsorolt árukat és technológiát – beleértve a szoftvereket – közvetlenül vagy közvetve eladni, szolgáltatni, átadni vagy kivinni bármilyen KNDK-beli természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére, vagy a KNDK-ban történő felhasználásra, függetlenül attól, hogy az említett áruk és technológia az Unióból származnak-e, vagy sem;

b)

a III. melléklet szerinti légijármű-tüzelőanyagot közvetlenül vagy közvetve a KNDK-ba eladni, szolgáltatni, átadni vagy kivinni, illetve e tüzelőanyagokat valamely tagállam lobogója alatt hajózó hajó vagy valamely tagállamban lajstromozott légi jármű igénybevételével a KNDK-ba szállítani, függetlenül attól, hogy az adott tüzelőanyag valamely tagállam területéről származik-e vagy sem;

c)

a II. mellékletben felsorolt árukat és technológiákat közvetlenül vagy közvetve a KNDK-ból behozni, megvenni vagy átadni, függetlenül attól, hogy azok a KNDK-ból származnak-e vagy sem;

d)

a IV. mellékletben felsorolt aranyat, titánium- és vanádiumércet, valamint ritkaföldfémeket közvetlenül vagy közvetve a KNDK-ból behozni, megvenni vagy átadni, függetlenül attól, hogy azok a KNDK-ból származnak-e vagy sem;

e)

az V. mellékletben felsorolt szenet, vasat és vasércet közvetlenül vagy közvetve a KNDK-ból behozni, megvenni vagy átadni függetlenül attól, hogy azok a KNDK-ból származnak-e vagy sem;

f)

a VI. mellékletben felsorolt kőolajtermékeket közvetlenül vagy közvetve a KNDK-ból behozni, megvenni vagy átadni függetlenül attól, hogy azok a KNDK-ból származnak-e vagy sem; és

g)

a VII. mellékletben felsorolt rezet, nikkelt, ezüstöt és cinket közvetlenül vagy közvetve a KNDK-ból behozni, megvenni vagy átadni függetlenül attól, hogy azok a KNDK-ból származnak-e vagy sem;

(2)   A II. melléklet I. része tartalmazza az összes olyan terméket, anyagot, felszerelést, árut, technológiát, ideértve szoftvereket is, amelyek a 428/2009/EK tanácsi rendelet (14) I. mellékletének meghatározása szerinti kettős felhasználású termékek vagy technológiák.

A II. melléklet II. része tartalmazza azokat az egyéb termékeket, anyagokat, felszereléseket, árukat és technológiákat, amelyek hozzájárulhatnak a KNDK nukleáris tevékenységekkel, ballisztikus rakétákkal vagy egyéb tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos programjaihoz.

A II. melléklet III. része tartalmazza a ballisztikusrakéta-ágazatban használt egyes kulcsfontosságú alkotóelemeket.

A II. melléklet IV. része tartalmazza a tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos, a 2270 (2016) sz. ENSZ BT-határozat 25. pontja alapján jegyzékbe vett termékeket, anyagokat, felszereléseket, árukat és technológiát.

A II. melléklet V. része tartalmazza a tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos, a 2321 (2016) sz. ENSZ BT-határozat 4. pontja alapján jegyzékbe vett termékeket, anyagokat, felszereléseket, árukat és technológiát.

A III. melléklet tartalmazza az (1) bekezdés b) pontjában említett légijármű-tüzelőanyagot.

A IV. melléklet tartalmazza az (1) bekezdés d) pontjában említett aranyat, titánércet, vanádiumércet és ritkaföldfémeket.

Az V. melléklet tartalmazza az (1) bekezdés e) pontjában említett szenet, vasat és vasércet.

A VI. melléklet tartalmazza az (1) bekezdés f) pontjában említett kőolajtermékeket.

A VII. melléklet tartalmazza az (1) bekezdés g) pontjában említett rezet, nikkelt, ezüstöt és cinket.

(3)   Az (1) bekezdés b) pontjában említett tilalom nem alkalmazandó a légijármű-tüzelőanyagnak a KNDK területén kívül polgári utasszállító légi járművek részére történő eladására vagy szolgáltatásra, amennyiben a tüzelőanyag kizárólag az adott polgári utasszállító légi jármű KNDK-ba történő beutazásához, illetve a származási repülőtérre való visszatéréséhez szükséges.

4. cikk

(1)   A 3. cikk (1) bekezdésének b) pontjától eltérve a tagállamok illetékes hatóságai engedélyezhetik légijármű-tüzelőanyag eladását, szolgáltatását vagy átadását, feltéve, hogy a tagállam megkapta a szankcióbizottság eseti mérlegelésen alapuló előzetes jóváhagyását az adott áru igazoltan alapvető humanitárius szükségletek kielégítése céljából a KNDK-nak történő átadására vonatkozóan, illetve ha szállításuk és felhasználásuk hatékony nyomon követése meghatározott rendelkezések szerint történik.

(2)   A 3. cikk (1) bekezdésének e) pontjától eltérve a tagállamok illetékes hatóságai engedélyezhetik:

a)

a szén behozatalát, vételét vagy átadását, feltéve, hogy a tagállamok illetékes hatóságai megbízható információk alapján megállapították, hogy a rakomány nem a KNDK-ból származik, és a rakományt a KNDK-n keresztül kizárólag a radzsini (Raszon) kikötőből való kivitel céljából szállították, hogy az érintett tagállam előzetesen értesítette a szankcióbizottságot a szóban forgó ügyletekről, továbbá, hogy ezek az ügyletek nem eredményeznek bevételt a KNDK nukleáris tevékenységekkel, ballisztikus rakétákkal vagy egyéb tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos programjai, és az 1718 (2006), az 1874 (2009), a 2087 (2013), a 2094 (2013), a 2270 (2016) vagy a 2321 (2016) sz. ENSZ BT-határozatokban vagy ebben a rendeletben tiltott egyéb tevékenységek számára;

b)

a vasat és vasércet érintő ügyleteket, amelyekről megállapították, hogy kizárólag megélhetési célt szolgálnak és nem eredményeznek bevételt a KNDK nukleáris tevékenységekkel, ballisztikus rakétákkal vagy egyéb tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos programjai, illetve az 1718 (2006), az 1874 (2009), a 2087 (2013), a 2094 (2013), a 2270 (2016) vagy a 2321 (2016) sz. ENSZ BT-határozatban vagy ebben a rendeletben megtiltott egyéb tevékenységek számára; valamint

c)

azon szénügyleteket, amelyekről megállapították, hogy kizárólag megélhetési célt szolgálnak, feltéve, hogy valamennyi alábbi feltétel teljesül:

i.

az ügyletek nem eredményeznek bevételt a KNDK nukleáris vagy ballisztikusrakéta-programjai, illetve az 1718 (2006), az 1874 (2009), a 2087 (2013), a 2094 (2013), a 2270 (2016) vagy a 2321 (2016) sz. ENSZ BT-határozatban megtiltott egyéb tevékenységek számára;

ii.

az ügyletekben nem vesznek részt olyan személyek vagy szervezetek, akik vagy amelyek összefüggésbe hozhatók a KNDK nukleáris vagy ballisztikusrakéta-programjaival, illetve az 1718 (2006), az 1874 (2009), a 2087 (2013), a 2094 (2013), a 2270 (2016) vagy a 2321 (2016) sz. ENSZ BT-határozatban megtiltott egyéb tevékenységekkel, beleértve a XIII. mellékletben felsorolt személyeket, szervezeteket és szerveket, a nevükben vagy utasításuk szerint eljáró személyeket és szervezeteket, közvetlenül vagy közvetve a tulajdonukban lévő vagy ellenőrzésük alatt álló szervezeteket, továbbá a szankciók megkerülésében segítséget nyújtó személyeket vagy szervezeteket; valamint

iii.

a szankcióbizottság nem értesítette a tagállamokat az összesített éves határérték eléréséről.

(3)   Az érintett tagállam értesíti a többi tagállamot és a Bizottságot az (1) és (2) bekezdés szerint megadott bármely engedélyről.

5. cikk

(1)   Tilos bármely áru – kivéve az élelmiszereket és gyógyszereket –, közvetlen vagy közvetett eladása, szolgáltatása, átadása és kivitele a KNDK-ba, amennyiben az exportőrnek tudomása van arról, vagy alapos okkal feltételezi, hogy:

a)

az árut közvetve vagy közvetlenül a KNDK fegyveres erőinek szánják; vagy

b)

az áru kivitele támogathatja vagy fokozhatja egy, a KNDK-n kívüli másik állam fegyveres erőinek operatív képességeit.

(2)   Tilos továbbá az (1) bekezdésben említett áruk KNDK-ból történő behozatala, vétele vagy szállítása, ha az importőrnek vagy a szállítmányozónak tudomása van arról vagy alapos okkal feltételezi, hogy az (1) bekezdés a) vagy b) pontjában foglalt feltételek valamelyike fennáll.

6. cikk

(1)   Az 5. cikktől eltérve, a tagállamok illetékes hatóságai engedélyezhetik valamely áru eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét a KNDK-ba, illetve behozatalát, vételét vagy szállítását a KNDK-ból, amennyiben:

a)

az áru nincs összefüggésben katonai célú termékek előállításával, kifejlesztésével, karbantartásával vagy felhasználásával, illetve katonai személyzet kialakításával vagy fenntartásával, és az illetékes hatóság megállapította, hogy az áru nem járulna hozzá közvetlenül a KNDK fegyveres erői operatív képességeinek fejlesztéséhez, illetve olyan árukivitelhez, amely támogatja vagy fokozza egy, a KNDK-n kívüli harmadik ország fegyveres erőinek operatív képességeit;

b)

a szankcióbizottság megállapította, hogy egy adott szolgáltatási, eladási, vagy átadási ügylet nem ellentétes az 1718 (2006), az 1874 (2009), a 2087 (2013), a 2094 (2013), a 2270 (2016) vagy a 2321 (2016) sz. ENSZ BT-határozatok céljaival; vagy

c)

az illetékes tagállami hatóság meggyőződött arról, hogy az adott tevékenység kizárólag humanitárius vagy megélhetési célokat szolgál, amelynek révén a KNDK-beli személyek, szervezetek vagy szervek számára nem keletkezik jövedelem, és nem kapcsolódik az 1718 (2006), az 1874 (2009), a 2087 (2013), a 2094 (2013), 2270 (2016) és a 2321 (2016) sz. ENSZ BT-határozatok szerinti tilalom alá eső tevékenységhez, feltéve, hogy a tagállam előzetesen értesíti a szankcióbizottságot erről a megállapításáról, és tájékoztatja azt az áruk eltérő célú felhasználásának megakadályozása céljából hozott intézkedésekről.

(2)   Az érintett tagállam az e cikk alapján megadni szándékozott minden engedélyről legkésőbb egy héttel az engedély megadása előtt tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

7. cikk

(1)   Tilos:

a)

az EU közös katonai listáján vagy a II. mellékletben felsorolt árukkal és technológiával kapcsolatos közvetlen vagy közvetett technikai segítségnyújtás és brókertevékenység, valamint az EU közös katonai listáján vagy a II. mellékletben felsorolt áruk beszerzésével, előállításával, karbantartásával és használatával kapcsolatos technikai segítségnyújtás bármilyen KNDK-beli természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére, vagy a KNDK-ban történő felhasználás céljából;

b)

az EU közös katonai listáján vagy a II. mellékletben felsorolt árukkal és technológiával kapcsolatos közvetlen vagy közvetett finanszírozás vagy pénzügyi támogatás nyújtása – beleértve különösen az említett cikkek eladásával, szolgáltatásával, átadásával vagy kivitelével kapcsolatos, vagy az ahhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtásra irányuló támogatásokat, kölcsönöket és exporthitel-biztosítást, továbbá biztosítást és viszontbiztosítást – bármely KNDK-beli természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére, vagy a KNDK-ban történő felhasználás céljából;

c)

az EU közös katonai listáján vagy a II. mellékletben felsorolt árukkal és technológiával kapcsolatos közvetlen vagy közvetett technikai segítségnyújtás, valamint az EU közös katonai listáján vagy a II. mellékletben felsorolt áruk beszerzésével, előállításával, karbantartásával és használatával kapcsolatos technikai segítségnyújtás igénybevétele bármilyen KNDK-beli természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részéről, vagy a KNDK-ban történő felhasználás céljából;

d)

az EU közös katonai listáján vagy a II. mellékletben felsorolt árukkal és technológiával kapcsolatos közvetlen vagy közvetett finanszírozás vagy pénzügyi támogatás igénybevétele – beleértve különösen az említett cikkek eladásával, szolgáltatásával, átadásával vagy kivitelével kapcsolatos, vagy az ahhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtásra irányuló támogatásokat, kölcsönöket és exporthitel-biztosítást – bármely KNDK-beli természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részéről, vagy a KNDK-ban történő felhasználás céljából.

(2)   Az (1) bekezdésben meghatározott tilalmak nem vonatkoznak azon nem harci járművekre, amelyeknek ballisztikai védelemmel történő gyártása vagy erre irányuló anyagokkal történő felszerelése kizárólag az Unió és tagállamai személyzetének védelmi céljait szolgálja a KNDK-ban.

8. cikk

(1)   A 3. cikk (1) bekezdésétől és a 7. cikk (1) bekezdésétől eltérve, a tagállamok illetékes hatóságai az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik a 3. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjában említett termékek és technológia – többek között szoftverek – közvetlen vagy közvetett szolgáltatását, eladását, átadását vagy kivitelét, illetve a 7. cikk (1) bekezdésében említett segítségnyújtást vagy brókertevékenységet, amennyiben az áruk és technológia, a segítségnyújtás vagy a brókertevékenység élelmezési, mezőgazdasági, orvosi vagy egyéb humanitárius célokat szolgálnak.

(2)   A 3. cikk (1) bekezdésének a) pontjától, valamint a 7. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjától eltérve, a tagállamok illetékes hatóságai az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik a fenti pontokban említett ügyleteket, és feltéve, hogy az ENSZ BT a kérelmet jóváhagyta.

(3)   Az érintett tagállam értesíti a többi tagállamot és a Bizottságot a (3) bekezdés alapján az ENSZ Biztonsági Tanácsához benyújtott jóváhagyási kérelmekről.

(4)   Az érintett tagállam az e cikk alapján megadott engedélyekről négy héten belül értesíti a többi tagállamot és a Bizottságot.

9. cikk

(1)   Azon kötelezettségen túl, hogy – a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben (15), az (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben (16), valamint az (EU) 2015/2447 bizottsági végrehajtási rendeletben (17) a belépési és kilépési gyűjtő árunyilatkozatokat és a vám-árunyilatkozatokat érintő rendelkezésekben meghatározottak szerint – az érkezést és az indulást megelőzően az illetékes vámhatóságok számára tájékoztatást kell adni, a (2) bekezdésben említett információkat szolgáltató személynek nyilatkoznia kell arról, hogy az áruk szerepelnek-e az EU közös katonai listáján vagy e rendelet hatálya alá tartoznak-e, illetve amennyiben az áruk kivitele engedélyhez kötött, meg kell adniuk a kiállított kiviteli engedély hatálya alá tartozó árukat és technológiát.

(2)   A további szükséges információkat az adott esetnek megfelelően elektronikus vám-árunyilatkozaton, illetve ilyen nyilatkozat hiányában bármilyen elektronikus vagy írásos formában kell benyújtani.

10. cikk

(1)   Tilos:

a)

közvetlenül vagy közvetve a KNDK-ba eladni, szolgáltatni, átadni vagy kivinni a VIII. mellékletben felsorolt luxuscikkeket;

b)

közvetlenül vagy közvetve a KNDK-ból behozni, megvenni vagy átadni a VIII. mellékletben felsorolt luxuscikkeket, függetlenül attól, hogy azok a KNDK-ból származnak-e vagy sem.

(2)   Az (1) bekezdés b) pontjában foglalt tilalom nem vonatkozik az utazók személyes használati tárgyaira, illetve a nem kereskedelmi természetű, az utazók személyes céljaira szolgáló, az útipoggyászukban található árukra.

(3)   Az (1) bekezdésben említett tilalmak nem alkalmazandók az olyan árukra, amelyek a nemzetközi jog szerint mentességet élvező, a tagállamoknak a KNDK-beli diplomáciai vagy konzuli képviseletei vagy nemzetközi szervezetek hivatalos céljaihoz szükségesek, illetve azok személyzetének személyes használati tárgyaira.

(4)   A tagállamok illetékes hatóságai az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetnek ügyleteket a VIII. melléklet 17. pontjában említett áruk tekintetében, amennyiben az áruk humanitárius célt szolgálnak.

11. cikk

Tilos:

a)

a IX. mellékletben felsorolt arany, nemesfémek és gyémántok közvetett vagy közvetlen eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele – függetlenül attól, hogy az Unióból származnak-e vagy sem – a KNDK kormánya, annak állami szervei, vállalkozásai és ügynökségei, a KNDK Központi Bankja, továbbá bármely olyan személy, szervezet vagy szerv részére, amely az előbbiek nevében vagy utasítása szerint jár el, vagy az előbbiek tulajdonában álló vagy ellenőrzése alá tartozó bármely szervezet vagy szerv részére;

b)

a IX. mellékletben felsorolt arany, nemesfémek és gyémántok közvetett vagy közvetlen behozatala, vétele vagy szállítása – függetlenül attól, hogy ezek a KNDK-ból származnak-e vagy sem – a KNDK kormányától, annak állami szerveitől, vállalkozásaitól és ügynökségeitől, a KNDK Központi Bankjától, továbbá bármely olyan személytől, szervezettől vagy szervtől, amely az előbbiek nevében vagy utasítása szerint jár el, vagy az előbbiek tulajdonában álló vagy ellenőrzése alá tartozó bármely szervezettől vagy szervtől;

c)

az a) és b) pontban említett árukkal kapcsolatos – közvetett vagy közvetlen – technikai segítségnyújtás, brókertevékenység, illetve finanszírozás vagy pénzügyi támogatás a KNDK kormánya, annak állami szervei, vállalkozásai és ügynökségei, a KNDK Központi Bankja, továbbá bármely olyan személy, szervezet vagy szerv részére, amely az előbbiek nevében vagy utasítása szerint jár el, vagy az előbbiek tulajdonában álló vagy ellenőrzése alá tartozó bármely szervezet vagy szerv részére;

12. cikk

Tilos újonnan nyomtatott vagy kibocsátatlan KNDK-bankjegyek és vert pénzérmék akár közvetlenül, akár közvetve történő eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele a KNDK Központi Bankja számára vagy javára.

13. cikk

Tilos a X. mellékletben felsorolt szobrok közvetlenül vagy közvetve a KNDK-ból történő behozatala, vétele vagy átadása, függetlenül attól, hogy ezek a KNDK-ból származnak-e vagy sem.

14. cikk

A 13. cikkben meghatározott tilalomtól eltérve, a tagállamok illetékes hatóságai engedélyezhetik a behozatalt, vételt vagy átadást, feltéve, hogy az érintett tagállam megkapta a szankcióbizottság eseti mérlegelésén alapuló előzetes jóváhagyását.

15. cikk

Tilos közvetlenül vagy közvetve eladni, szolgáltatni, átadni vagy kivinni a KNDK-ba a XI. mellékletben felsorolt helikoptereket és hajókat.

16. cikk

A 15. cikkben meghatározott tilalomtól eltérve, a tagállamok illetékes hatóságai engedélyezhetik az ilyen eladást, szolgáltatást, átadást vagy kivitelt, feltéve, hogy a tagállam megkapta a szankcióbizottság eseti mérlegelésén alapuló előzetes jóváhagyását.

III. FEJEZET

Bizonyos kereskedelmi tevékenységek korlátozása

17. cikk

(1)   Az Unió területen tilos bármilyen kereskedelmi tevékenység formájában befektetést elfogadni vagy jóváhagyni, amennyiben az ilyen befektetést az alábbiak végzik:

a)

a KNDK kormányának természetes vagy jogi személyei, szervezetei vagy szervei;

b)

a Koreai Munkáspárt;

c)

a KNDK állampolgárai;

d)

a KNDK joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személyek, szervezetek vagy szervek;

e)

az a)–d) pontban említett személyek, szervezetek vagy szervek nevében vagy utasítása szerint eljáró természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek; valamint

f)

az a)–d) pontban említett természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek tulajdonában álló vagy ellenőrzése alá tartozó természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek.

(2)   Tilos:

a)

közös vállalkozást létrehozni, vagy abban tulajdonosi érdekeltséget szerezni vagy kiterjeszteni az (1) bekezdésben említett olyan természetes vagy jogi személyekkel, szervezetekkel vagy szervekkel – ideértve annak teljes körű felvásárlását, illetve a részvények vagy a részesedést biztosító egyéb értékpapírok megszerzését is –, amelyek a KNDK nukleáris tevékenységekkel, ballisztikus rakétákkal vagy más tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos tevékenységeihez vagy programjaihoz, vagy bányászati, finomítási és vegyipari, metallurgiai és fémmegmunkálási, valamint űrhajózási vagy a hagyományos fegyverekhez kapcsolódó ágazataihoz kapcsolódó tevékenységet folytatnak;

b)

finanszírozást vagy pénzügyi támogatást nyújtani az (1) bekezdés d)–f) pontjában említett természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek részére, vagy az ilyen természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek finanszírozásának dokumentált céljára;

c)

az e bekezdés a) és b) pontjában említett tevékenységekhez közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó befektetési szolgáltatásokat nyújtani; valamint

d)

közvetlenül vagy közvetve részt venni közös vállalkozásokban vagy bármely más üzleti megállapodásban a XIII. mellékletben felsorolt szervezetekkel, valamint az előbbiek nevében vagy utasítása szerint eljáró természetes vagy jogi személyekkel, szervezetekkel és szervekkel.

18. cikk

(1)   Tilos:

a)

a XII. melléklet A. részében említett, a bányászathoz kapcsolódó járulékos szolgáltatásokat vagy a vegyipari, a bányászati és a finomítási gyártási ágazathoz kapcsolódó járulékos szolgáltatásokat nyújtani közvetlenül vagy közvetett módon bármely KNDK-beli természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére, vagy a KNDK-ban történő felhasználásra; és

b)

a XII. melléklet B. részében említett számítástechnikai vagy azzal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtani közvetlen vagy közvetett módon bármely KNDK-beli természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére, vagy a KNDK-ban történő felhasználásra.

(2)   Az (1) bekezdés b) pontja szerinti tilalom nem alkalmazandó a számítástechnikai és azzal kapcsolatos szolgáltatásokra, amennyiben az ilyen szolgáltatásokat kizárólag a KNDK-ban a nemzetközi jog értelmében mentességet élvező diplomáciai vagy konzuli képviseletek vagy nemzetközi szervezetek általi, hivatalos célokra történő felhasználásra nyújtják.

(3)   Az (1) bekezdés b) pontja szerinti tilalom nem alkalmazandó azokra a számítástechnikai és azzal kapcsolatos szolgáltatásokra, amelyeket közjogi szervek, vagy az Unió vagy a tagállamok részéről közpénzekben részesülő jogi személyek, szervezetek, illetve szervek nyújtanak kizárólag a polgári lakosság szükségleteit közvetlenül kielégítő fejlesztési célokra, vagy a nukleáris leszerelés előmozdítására.

19. cikk

(1)   A 18. cikk (1) bekezdésének a) pontjától eltérve a tagállamok illetékes hatóságai engedélyezhetik a bányászathoz kapcsolódó járulékos szolgáltatások és a vegyipari, a bányászati és a finomítási gyártási ágazathoz kapcsolódó járulékos szolgáltatások nyújtását, amennyiben az ilyen szolgáltatások kizárólagos rendeltetése a polgári lakosság szükségleteit közvetlenül kielégítő fejlesztési célú felhasználás vagy a nukleáris leszerelés előmozdítása.

(2)   A 18. cikk (3) bekezdésének hatálya alá nem tartozó esetekben és a 18. cikk (1) bekezdésének b) pontjától eltérve, a tagállamok illetékes hatóságai engedélyezhetik a számítástechnikai és azzal kapcsolatos szolgáltatások nyújtását, amennyiben azok kizárólagos rendeltetése a polgári lakosság szükségleteit közvetlenül kielégítő fejlesztési célú felhasználás vagy a nukleáris leszerelés előmozdítása.

20. cikk

(1)   Tilos:

a)

ingatlant közvetlenül vagy közvetve bérbe adni vagy más módon rendelkezésre bocsátani a KNDK kormányához tartozó személyek, szervezetek vagy szervek részére a diplomáciai kapcsolatokról szóló, 1961. évi bécsi szerződésben és a konzuli kapcsolatokról szóló, 1963. évi bécsi egyezményben meghatározottak szerinti diplomáciai, illetve konzuli tevékenységektől eltérő célokra;

b)

ingatlant közvetlenül vagy közvetve a KNDK kormányához tartozó személyektől, szervezetektől és szervektől bérelni; és

c)

olyan ingatlan használatához kapcsolódó bármilyen tevékenységben részt venni, amely a KNDK kormányához tartozó személyek, szervezetek vagy szervek tulajdonát képezi, vagy amelyet ilyen személyek, szervezetek vagy szervek bérelnek, illetve amelyet ilyen személyek, szervezetek vagy szervek más módon használni jogosultak, kivéve, ha a szóban forgó tevékenység olyan áruk biztosításának vagy olyan szolgáltatások nyújtásának célját szolgálja, amelyek:

i.

nélkülözhetetlenek az 1961. évi bécsi szerződés és az 1963. évi bécsi egyezmény értelmében vett diplomáciai, illetve konzuli képviseletek működéséhez; valamint

ii.

nem használhatók fel arra, hogy közvetlenül vagy közvetve jövedelmet vagy hasznot termeljenek a KNDK kormánya számára.

(2)   E cikk alkalmazásában az „ingatlan” olyan földterületeket, épületeket és ezek részeit jelenti, amelyek a KNDK területén kívül helyezkednek el.

IV. FEJEZET

Pénzátutalásokra és pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó korlátozások

21. cikk

(1)   Tilos pénzt utalni a KNDK-ba vagy a KNDK-ból.

(2)   A hitelintézetek és pénzügyi intézmények számára tilos tranzakciót kezdeni, illetve tranzakciót folytatni az alábbiakkal:

a)

a KNDK-ban székhellyel rendelkező hitelintézetek és pénzügyi intézmények;

b)

a KNDK-ban székhellyel rendelkező hitelintézeteknek és pénzügyi intézményeknek az 1. cikk hatálya alá tartozó fióktelepei és leányvállalatai;

c)

a KNDK-ban székhellyel rendelkező hitelintézeteknek és pénzügyi intézményeknek az 1. cikk hatályán kívül eső fióktelepei és leányvállalatai;

d)

a KNDK-ban székhellyel nem rendelkező azon hitelintézetek és pénzügyi intézmények, amelyek az 1. cikk hatálya alá tartoznak és a KNDK-ban székhellyel rendelkező személyek, szervezetek vagy szervek ellenőrzése alatt állnak.

e)

azon hitelintézetek és pénzügyi intézmények, amelyek nem rendelkeznek székhellyel a KNDK-ban vagy nem tartoznak az 1. cikk hatálya alá, de a KNDK-ban székhellyel rendelkező személyek, szervezetek vagy szervek ellenőrzése alatt állnak.

(3)   Az (1) és (2) bekezdésben említett tilalmak nem alkalmazandók olyan pénzátutalásokra vagy tranzakciókra, amelyek az adott tagállamnak a nemzetközi joggal összhangban mentességet élvező KNDK-beli diplomáciai vagy konzuli képviselete vagy valamely, a KNDK-ban a nemzetközi joggal összhangban mentességet élvező nemzetközi szervezet hivatalos céljaira szükségesek.

(4)   Az (1) és (2) bekezdésben említett tilalmak nem alkalmazandók az alábbi tranzakciókra, amennyiben azok legfeljebb 15 000 EUR vagy annak megfelelő összegű pénzátutalással járnak:

a)

az élelmiszerekkel, egészségüggyel, orvosi felszerelésekkel kapcsolatos, valamint mezőgazdasági vagy humanitárius célokat szolgáló tranzakciók;

b)

a személyes pénzküldeményekkel kapcsolatos tranzakciók;

c)

az e rendeletben előírt mentességek végrehajtásával kapcsolatos tranzakciók;

d)

az e rendelet által elrendelt tilalom alá nem tartozó, konkrét kereskedelmi szerződéssel kapcsolatos tranzakciók;

e)

a kizárólag az Unió vagy tagállamai által finanszírozott projektek végrehajtásához szükséges tranzakciók, amennyiben azok fejlesztési célkitűzésként közvetlenül a polgári lakosság szükségleteit szolgálják vagy a nukleáris leszerelést mozdítják elő; valamint

f)

a nemzetközi jog szerint immunitást élvező diplomáciai vagy konzuli képviseletekkel vagy nemzetközi szervezetekkel kapcsolatos tranzakciók, amennyiben ezekre a tranzakciókra az adott diplomáciai vagy konzuli képviselet vagy nemzetközi szervezet hivatalos céljaira való felhasználás céljából kerül sor.

22. cikk

(1)   A 21. cikk (1) és (2) bekezdésében foglalt tilalmaktól eltérve, a tagállamok illetékes hatóságai engedélyezhetik a 21. cikk (4) bekezdése a)–f) pontjában említett, 15 000 EUR-t vagy annak megfelelő értéket meghaladó tranzakciókat.

(2)   Az (1) bekezdésben szereplő, az engedélyre vonatkozó kérelem attól függetlenül alkalmazandó, hogy az átutalásra egyetlen műveletben vagy több, látszólag összetartozó műveletben kerül sor. E rendelet alkalmazásában „a több, látszólag összetartozó művelet” az alábbiakra terjed ki:

a)

a 21. cikk (2) bekezdésének hatálya alá tartozó ugyanazon hitelintézetektől vagy pénzügyi intézményektől vagy azok számára, illetve ugyanazon KNDK-beli személytől, szervezettől vagy szervtől induló vagy azok számára történő egymást követő átutalások láncolata, amelyeket egyetlen pénzátutalási kötelezettséggel kapcsolatosan hajtanak végre, amennyiben az egyes átutalások nem érik el a 15 000 EUR-t, azonban az összesített összegük megfelel az engedélyeztetési feltételeknek; valamint

b)

különböző pénzforgalmi szolgáltatók vagy természetes vagy jogi személyek bevonásával végzett átutalások láncolata, amely egyetlen pénzátutalási kötelezettséghez kapcsolódik.

(3)   A tagállamok értesítik egymást és a Bizottságot az (1) bekezdés alapján megadott összes engedélyről.

(4)   A 21. cikk (1) és (2) bekezdésében foglalt tilalmaktól eltérve, a tagállamok illetékes hatóságai eseti alapon – és feltéve, hogy az érintett tagállam legalább 10 nappal az engedélyezést megelőzően értesíti a többi tagállamot és a Bizottságot – engedélyezhetik a KNDK-val, vagy KNDK-beli állampolgárokkal vagy a KNDK joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személyekkel, szervezetekkel vagy szervekkel szembeni igényt teljesítő kifizetéshez kapcsolódó tranzakciókat; és hasonló természetű olyan tranzakciókat, amelyek nem járulnak hozzá az e határozat által elrendelt tilalom hatálya alá tartozó tevékenységek végzéséhez.

23. cikk

(1)   A hitelintézetek vagy pénzügyi intézmények a 21. cikk (2) bekezdésében említett hitelintézetekkel vagy pénzügyi intézményekkel közösen végzett tevékenységeik során:

a)

alkalmazzák az (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelv (18) 13. és 14. cikke szerint meghozott ügyfél-átvilágítási intézkedéseket;

b)

biztosítják az (EU) 2015/849 irányelv és az (EU) 2015/847 európai parlamenti és tanácsi rendelet (19) szerint kialakított pénzmosás elleni és terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem eljárásainak való megfelelést;

c)

előírják, hogy biztosítsák az (EU) 2015/847 rendeletben előírt, a fizető félre és a kedvezményezettre vonatkozó, a pénzátutalásokat kísérő információkat, és utasítsák el az ügylet végrehajtását, ha az említett információk bármelyike hiányzik vagy hiányos;

d)

az ügyletekről nyilvántartást vezetnek az (EU) 2015/849 irányelv 40. cikke b) pontjának megfelelően;

e)

amennyiben megalapozottan feltételezhető, hogy a pénzeszközök hozzájárulhatnak a KNDK nukleáris tevékenységekkel, ballisztikus rakétákkal vagy egyéb tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos programjaihoz vagy tevékenységeihez (a továbbiakban: a proliferáció-finanszírozás), úgy a 7. cikk (1) bekezdése, illetve a 33. cikk sérelme nélkül azonnal értesítik az (EU) 2015/849 irányelv által meghatározott illetékes pénzügyi információs egységet, vagy az érintett tagállam által megjelölt bármely más illetékes hatóságot;

f)

azonnal jelentést tesznek minden gyanús ügyletről, a megkísérelt ügyleteket is beleértve;

g)

mindaddig nem hajtják végre az olyan ügyleteket, amelyekről megalapozottan feltételezik, hogy proliferáció-finanszírozással kapcsolatosak lehetnek, amíg be nem fejezték a szükséges intézkedések elvégzését a e) pontnak megfelelően, és nem teljesítették a releváns pénzügyi információs egység vagy az illetékes hatóság minden utasítását.

(2)   Az (1) bekezdés alkalmazásában a pénzügyi információs egység vagy a gyanús ügyleteket fogadó és elemző, nemzeti központként működő bármely egyéb illetékes hatóság jelentéseket kap a potenciális proliferáció-finanszírozásról; és kellő időben, közvetlenül vagy közvetve hozzáféréssel rendelkezik azokhoz a pénzügyi, igazgatási és bűnüldözési információkhoz, amelyekre feladatainak megfelelő ellátásához szüksége van, beleértve a gyanús ügyletekkel kapcsolatos jelentések elemzését is.

24. cikk

Hitelintézetek és pénzügyi intézmények számára tilos:

a)

számlát nyitni a 21. cikk (2) bekezdésében említett bármely hitelintézetnél vagy pénzügyi intézménynél;

b)

megfelelő banki kapcsolatot létesíteni a 21. cikk (2) bekezdésében említett bármely hitelintézettel vagy pénzügyi intézménnyel;

c)

képviseleti irodát nyitni, illetve új fióktelepet vagy leányvállalatot létrehozni a KNDK-ban; és

d)

közös vállalkozást létrehozni, vagy abban tulajdonosi érdekeltséget szerezni a 21. cikk (2) bekezdésében említett bármely hitelintézetben vagy pénzügyi intézményben.

25. cikk

(1)   A 24. cikk b) és d) pontjában meghatározott tilalmaktól eltérve, a tagállamok illetékes hatóságai engedélyezhetnek bizonyos tranzakciókat, ha azokat a szankcióbizottság előzetesen jóváhagyta.

(2)   Az érintett tagállam haladéktalanul értesíti a többi tagállamot és a Bizottságot az (1) bekezdés alapján megadott engedélyekről.

26. cikk

A 2270 (2016). sz. ENSZ BT-határozat követelményeinek megfelelően, a hitelintézetek és pénzügyi intézmények legkésőbb 2016. május 31-ig:

a)

megszüntetik a 21. cikk (2) bekezdésében említett bármely hitelintézetnél vagy pénzügyi intézménynél vezetett számlákat;

b)

megszüntetnek bármely megfelelő banki kapcsolatot a 21. cikk (2) bekezdésében említett bármely hitelintézettel vagy pénzügyi intézménnyel;

c)

bezárják a KNDK-beli képviseleti irodáikat, fióktelepeiket és leányvállalataikat;

d)

megszüntetik a 21. cikk (2) bekezdésében említett bármely hitelintézettel vagy pénzügyi intézménnyel közös vállalkozásokat; és

e)

felszámolják a 21. cikk (2) bekezdésében említett bármely hitelintézetben vagy pénzügyi intézményben lévő tulajdonosi érdekeltségeiket.

27. cikk

(1)   A 26. cikk a) és c) pontjától eltérve, a tagállamok illetékes hatóságai engedélyezhetik bizonyos képviseleti irodák, leányvállalatok vagy számlák további működését, feltéve, hogy a szankcióbizottság eseti alapon megállapította, hogy az ilyen irodák, leányvállalatok vagy számlák szükségesek a humanitárius tevékenységekhez vagy a KNDK-beli diplomáciai képviseletek tevékenységeihez, vagy az Egyesült Nemzetek Szervezete, annak szakosított intézményei vagy a kapcsolódó szervezetek tevékenységeihez, vagy azok az 1718 (2006), az 1874 (2009), a 2087 (2013), a 2094 (2013), a 2270 (2016), a 2321 (2016) vagy a 2371 (2017) sz. ENSZ BT-határozat céljaival összeegyeztethető bármely más okból szükségesek.

(2)   Az érintett tagállam haladéktalanul értesíti a többi tagállamot és a Bizottságot az (1) bekezdés alapján megadott engedélyekről.

28. cikk

(1)   A hitelintézetek és pénzügyi intézmények nem nyithatnak számlát KNDK-beli diplomáciai, illetve konzuli képviseletek és azok KNDK-beli személyzete számára.

(2)   A hitelintézetek és pénzügyi intézmények legkésőbb 2017. április 11-én megszüntetik a KNDK-beli diplomáciai, illetve konzuli képviseletek vagy azok KNDK-beli személyzete tulajdonában lévő valamennyi számlát, továbbá minden olyan számlát, amely felett a KNDK diplomáciai, illetve konzuli képviseletei vagy azok KNDK-beli tagjai rendelkeznek.

29. cikk

(1)   A 28. cikk (1) bekezdéstől eltérve, a tagállamok illetékes hatóságai – a KNDK diplomáciai, illetve konzuli képviseletei vagy azok személyzete tagjainak kérésére – engedélyezhetik diplomáciai képviseletenként, konzuli képviseletenként és személyzeti tagonként egy számla megnyitását, feltéve, hogy az adott diplomáciai, illetve konzuli képviselet a szóban forgó tagállamban található, vagy a diplomáciai, illetve konzuli képviselet személyzetének tagja a szóban forgó tagállamhoz van akkreditálva.

(2)   A 28. cikk (2) bekezdésétől eltérve, a tagállamok illetékes hatóságai – a KNDK diplomáciai vagy konzuli képviseletei vagy azok személyzete tagjainak kérésére – engedélyezhetik egy számla megtartását, feltéve, hogy a szóban forgó tagállam megállapította az alábbiakat:

i.

a diplomáciai, illetve konzuli képviselet az említett tagállamban található, vagy annak tagja a szóban forgó tagállamhoz van akkreditálva; valamint

ii.

a diplomáciai, illetve konzuli képviselet vagy annak tagja e tagállamban nem rendelkezik egyéb számlával.

Abban az esetben, ha az diplomáciai, illetve konzuli képviselet vagy KNDK-beli személyzeti tag a szóban forgó tagállamban egynél több számlával rendelkezik, jelezheti, hogy melyik számlát kívánja megtartani.

(3)   A diplomáciai kapcsolatokról szóló, 1961. évi bécsi szerződésre és a konzuli kapcsolatokról szóló, 1963. évi bécsi egyezményre is figyelemmel a tagállamok legkésőbb 2017. március 13-án tájékoztatják a többi tagállamot és a Bizottságot a diplomáciai és konzuli képviseletek hozzájuk akkreditált KNDK-beli személyzeti tagjainak nevéről és azonosító adatairól, valamint ezen információk minden további aktualizálásáról egy héten belül.

(4)   A tagállamok illetékes hatóságai az e tagállam területén működő hitelintézeteket és pénzügyi intézményeket tájékoztathatják a diplomáciai vagy konzuli képviseletek e tagállamhoz vagy bármely más tagállamhoz akkreditált KNDK-beli személyzeti tagjainak személyazonosságáról.

(5)   A tagállamok tájékoztatják a többi tagállamot és a Bizottságot az (1) és a (2) bekezdés alapján megadott minden engedélyről.

30. cikk

Tilos:

a)

engedélyezni, hogy a 21. cikk (2) bekezdésében említett hitelintézet vagy pénzügyi intézmény az Unió területén képviseleti irodát nyisson, illetve fióktelepet vagy leányvállalatot hozzon létre;

b)

a 21. cikk (2) bekezdésében említett hitelintézet vagy pénzügyi intézmény számára vagy nevében olyan megállapodásokat kötni, amelyek célja az Unió területén képviseleti iroda nyitása, illetve fióktelep vagy leányvállalat alapítása;

c)

engedélyezni, hogy a 21. cikk (2) bekezdésében említett hitelintézet vagy pénzügyi intézmény képviseleti irodája, fióktelepe vagy leányvállalata hitelintézeti tevékenységet vagy bármely más, előzetes engedélyhez kötött tevékenységet kezdjen meg vagy folytasson, amennyiben a képviseleti iroda, fióktelep vagy leányvállalat nem működött 2013. február 19-ét megelőzően;

d)

részesedést szerezni vagy kiterjeszteni, vagy bármilyen más tulajdoni érdekeltséget szerezni az 1. cikk hatálya alá tartozó hitelintézetben vagy pénzügyi intézményben a 21. cikk (2) bekezdésében említett hitelintézetek vagy pénzügyi intézmények által; valamint

e)

a 21. cikk (2) bekezdésében említett hitelintézet vagy pénzügyi intézmény képviseleti irodájának, fióktelepét vagy leányvállalatát működtetni, vagy azok működését elősegíteni.

31. cikk

Tilos:

a)

2013. február 19-e után kibocsátott államkötvényeket vagy államilag garantált kötvényeket közvetlenül vagy közvetve eladni vagy megvenni a következő szereplők bármelyike számára vagy bármelyikétől:

i.

a KNDK vagy annak kormánya, állami szervei, vállalkozásai és ügynökségei;

ii.

a KNDK Központi Bankja;

iii.

a 21. cikk (2) bekezdésében említett bármely hitelintézet vagy pénzügyi intézmény;

iv.

az i. vagy ii. pontban említett jogi személyek, szervezetek vagy szervek nevében vagy utasítása szerint eljáró természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek;

v.

az i., ii. vagy iii. pontban említett személy, szervezet vagy szerv tulajdonában lévő vagy általa ellenőrzött jogi személy, szervezet vagy szerv;

b)

az a) pontban említett személyek, szervezetek vagy szervek számára 2013. február 19-e után kibocsátott államkötvényekkel vagy államilag garantált kötvényekkel kapcsolatos brókertevékenységet nyújtani;

c)

az a) pontban említett személyek, szervezetek vagy szerveknek államkötvények vagy államilag garantált kötvények kibocsátásában segíteni brókertevékenység nyújtásával, reklámtevékenységgel vagy az ilyen kötvényekhez kapcsolódó bármely egyéb szolgáltatással.

32. cikk

Tilos finanszírozást vagy pénzügyi támogatást nyújtani a KNDK-val folytatott kereskedelemhez, ideértve exporthitelek, garanciák vagy biztosítások nyújtását az említett kereskedelemben részt vevő természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek számára.

33. cikk

(1)   A 32. cikktől eltérve, a tagállamok illetékes hatóságai engedélyezhetik a KNDK-val folytatott kereskedelem pénzügyi támogatását, feltéve, hogy a tagállam megkapta a szankcióbizottság eseti mérlegelésén alapuló előzetes jóváhagyását.

(2)   Az érintett tagállam tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot az (1) bekezdés alapján megadott engedélyekről.

V. FEJEZET

Pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztása

34. cikk

(1)   A XIII., XV., XVI. és XVII. mellékletben felsorolt személyekhez, szervezetekhez és szervekhez tartozó, azok tulajdonában vagy birtokában lévő, illetve az általuk ellenőrzött valamennyi pénzeszközt és gazdasági erőforrást be kell fagyasztani.

(2)   A XIV. mellékletben felsorolt hajókat le kell foglalni.

(3)   A XIII., XV., XVI. és XVII. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek számára vagy javára semmilyen pénzeszközt vagy gazdasági erőforrást sem közvetve, sem közvetlenül nem szabad rendelkezésre bocsátani.

(4)   A XIII. melléklet tartalmazza a szankcióbizottság vagy az ENSZ BT által az ENSZ BT 1718 (2006) sz. határozata 8. bekezdésének d) pontjával és 2094 (2013) sz. határozata 8. bekezdésével összhangban kijelölt személyeket, szervezeteket és szerveket.

A XIV. melléklet tartalmazza a szankcióbizottság által a 2321 (2016) sz. ENSZ BT-határozat 12. pontja alapján jegyzékbe vett hajókat.

A XV. melléklet tartalmazza azokat a XIII és XIV. mellékletben fel nem sorolt személyeket, szervezeteket és szerveket, amelyeket a Tanács a (KKBP) 2016/849 határozata 27. cikke (1) bekezdésének b) pontja vagy bármely megfelelő későbbi rendelkezés alapján a következőként határozott meg:

a)

felelősek a KNDK nukleáris tevékenységekkel, ballisztikus rakétákkal vagy egyéb tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos programjaiért, beleértve azok támogatását vagy előmozdítását is, illetve a nevükben vagy utasításuk szerint eljáró személyek, szervezetek vagy szervek, vagy – akár törvénytelen módon is – a tulajdonukban lévő vagy általuk – akár törvénytelen módon is – ellenőrzött személyek, szervezetek vagy szervek;

b)

a KNDK nukleáris tevékenységekkel, ballisztikus rakétákkal vagy egyéb tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos programjaihoz esetlegesen hozzájáruló pénzügyi szolgáltatásokat nyújtanak, vagy ilyen célú pénzügyi vagy más eszközöket vagy forrásokat utalnak át az Unió területére, azon keresztül vagy onnan kiindulva, vagy a tagállamok állampolgárai vagy a jogrendjük alá tartozó szervezetek, vagy a területükön található személyek vagy pénzügyi intézmények bevonásával, illetve a nevükben vagy utasításuk szerint eljáró személyek, szervezetek vagy szervek, vagy a tulajdonukban lévő vagy általuk ellenőrzött személyek, szervezetek vagy szervek; vagy

c)

részt vesznek – többek között pénzügyi szolgáltatások nyújtása révén – a KNDK nukleáris tevékenységekkel, ballisztikus rakétákkal vagy egyéb tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos programjaihoz esetlegesen hozzájáruló fegyvereknek és mindennemű kapcsolódó anyagnak, illetve termékeknek, anyagoknak, felszereléseknek, áruknak és technológiának a KNDK-ba vagy a KNDK-ból történő szolgáltatásában.

(5)   A XVI. melléklet tartalmazza a XIII., XIV. vagy a XV. mellékletben felsorolt személyek, szervezetek vagy szervek nevében vagy utasítása szerint dolgozó, a XIII., XIV. vagy a XV. mellékletben nem szereplő személyeket, szervezeteket vagy szerveket, illetve az e rendelet szerinti szankciók megkerüléséhez, illetve az e rendeletben foglalt rendelkezések megsértéséhez segítséget nyújtó személyeket.

(6)   A XVII. melléklet magában foglalja a KNDK kormányának vagy a Koreai Munkáspártnak azon szervezeteit vagy szerveit, a nevükben vagy utasításuk szerint eljáró azon személyeket, szervezeteket vagy szerveket, vagy az előbbiek tulajdonában álló vagy ellenőrzése alá tartozó olyan szervezeteket vagy szerveket, amelyek a KNDK nukleáris vagy ballisztikusrakéta-programjaihoz, vagy az 1718 (2006), az 1874 (2009), a 2087 (2013), a 2094 (2013), a 2270 (2016), a 2321 (2016) vagy a 2371 (2017) sz. ENSZT BT-határozatokban tiltott egyéb tevékenységekhez kapcsolódnak, és amelyek nem tartoznak a XIII., XIV., XV. vagy XVI. melléklet hatálya alá.

(7)   A XV., XVI. ás XVII. mellékletet rendszeresen, legalább 12 havonta felül kell vizsgálni.

(8)   A XIII., XIV., XV., XVI. és XVII. melléklet tartalmazza az érintett természetes vagy jogi személyek, szervezetek és szervek, valamint hajók jegyzékbe vételének okait.

(9)   Az XIII., XIV., XV., XVI. és XVII. melléklet tartalmazza továbbá az érintett természetes vagy jogi személyek, szervezetek és szervek, valamint hajók azonosításához szükséges adatokat, amennyiben azok rendelkezésre állnak. Természetes személyek esetében ilyen adat lehet a név, beleértve az álneveket is, a születési idő és hely, az állampolgárság, az útlevél és a személyazonosító okmány száma, a nem, a cím – amennyiben ismert –, valamint a beosztás vagy a foglalkozás. Jogi személyek, szervezetek és szervek esetében ilyen adat lehet a név, a bejegyzés helye és ideje, a nyilvántartási szám és a székhely.

(10)   Az (1) és (3) bekezdésben szereplő tilalom – amennyiben a XVII. mellékletben felsorolt személyekre, szervezetekre vagy szervekre vonatkozik – nem alkalmazandó, ha a pénzeszközök és gazdasági erőforrások a KNDK ENSZ képviseletének, továbbá az ENSZ szakosított intézményeinél és az ENSZ-hez kapcsolt szerveknél való képviseletének, vagy a KNDK egyéb diplomáciai és konzuli képviseletének a tevékenységeihez szükségesek, vagy ha a tagállam illetékes hatósága megkapta a szankcióbizottság eseti mérlegelésén alapuló előzetes jóváhagyását, amely szerint a pénzeszközök vagy a gazdasági erőforrások humanitárius segítségnyújtáshoz, nukleáris leszereléshez, vagy a 2270 (2016) sz. ENSZ BT-határozat céljaival összeegyeztethető bármilyen más okból szükségesek.

(11)   A (3) bekezdés nem akadályozza az Unió pénzügyi intézményeit vagy hitelintézeteit abban, hogy harmadik felek által átutalt pénzösszegeket írjanak jóvá a felsorolt természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek befagyasztott számláira, amennyiben az ilyen jóváírásokat szintén befagyasztják. A pénzügyi intézmény vagy hitelintézet haladéktalanul értesíti az illetékes hatóságokat az ilyen ügyletekről.

(12)   Feltéve, hogy ezeket a kamatokat, egyéb hozamokat és kifizetéseket az (1) bekezdéssel összhangban befagyasztják, a (3) bekezdés nem alkalmazandó a befagyasztott számlákhoz hozzáadódó:

a)

kamatra vagy egyéb hozamokra; valamint

b)

az olyan szerződések, megállapodások vagy kötelezettségek alapján esedékes kifizetésekre, amelyeket az e cikkben említett személy, szervezetek vagy szerv jegyzékbe vételének időpontját megelőzően kötöttek,

35. cikk

(1)   A 34. cikktől eltérve, az illetékes tagállami hatóságok az általuk megfelelőnek tartott feltételekkel engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását vagy rendelkezésre bocsátását, amennyiben teljesülnek az alábbi feltételek:

a)

miután megállapították, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások a XIII., XV., XVI. vagy XVII. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek és az ilyen természetes személyek eltartott családtagjai alapvető szükségleteinek kielégítéséhez szükségesek – beleértve az élelmiszerek, a lakásbérleti díjak vagy jelzálogkölcsön-részletek, a gyógyszerek és az orvosi ellátás, adók, biztosítási díjak és a közüzemi díjak és kifizetések megfizetését, és a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások kizárólag az alábbi célokat szolgálják:

i.

jogi szolgáltatások nyújtásáért fizetendő észszerű honoráriumok és ezzel kapcsolatban felmerülő költségek megtérítése; vagy

ii.

a befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások szokásos kezelési vagy fenntartási költségei, valamint szolgáltatási díjai; valamint

b)

amennyiben az engedély a XIII. mellékletben felsorolt valamely személyre, szervezetre vagy szervre vonatkozik, a fentiek megállapításáról és az engedélyezésre irányuló szándékáról az érintett tagállam értesítette a szankcióbizottságot, és a szankcióbizottság ezen intézkedés tekintetében az értesítést követő öt munkanapon belül nem emelt kifogást.

(2)   A 34. cikktől eltérve, a tagállamok illetékes hatóságai engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, illetve egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások rendelkezésre bocsátását, annak megállapítása után, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások rendkívüli kiadások fedezéséhez szükségesek, feltéve hogy:

a)

amennyiben az engedély a XIII. mellékletben felsorolt valamely személyre, szervezetre vagy szervre vonatkozik, a fentiek megállapítását a tagállam bejelentette a szankcióbizottságnak, és azt a szankcióbizottság jóváhagyta;

b)

amennyiben az engedély a XV., XVI. vagy XVII. mellékletben felsorolt valamely személyre, szervezetre vagy szervre vonatkozik, az érintett tagállam az engedély kiadása előtt legalább két héttel értesítette a többi tagállamot és a Bizottságot azon indokokról, amelyek alapján úgy ítéli meg, hogy egyedi engedélyt kell adni.

(3)   Az érintett tagállam haladéktalanul értesíti a többi tagállamot és a Bizottságot az (1) és (2) bekezdés szerint megadott bármely engedélyről.

36. cikk

(1)   A 34. cikktől eltérve a tagállamok illetékes hatóságai engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, feltéve, hogy teljesülnek a következő feltételek:

a)

a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások a 34. cikkben említett személy, szervezet vagy szerv jegyzékbe vételének időpontja előtt hozott bírósági, közigazgatási vagy választottbírósági határozat vagy az azon időpont előtt, bírósági, közigazgatási vagy választottbírósági határozattal létesített zálogjog hatálya alá tartoznak;

b)

a pénzeszközöket vagy gazdasági erőforrásokat kizárólag ilyen határozattal biztosított vagy ilyen zálogjoggal érvényesként elismert igények teljesítésére fogják fordítani, az ilyen igényekkel rendelkező személyek jogaira alkalmazandó törvényekben és rendelkezésekben meghatározott korlátokon belül;

c)

a határozat vagy a zálogjog kedvezményezettje nem a XIII., XV., XVI. vagy XVII. mellékletben felsorolt valamely személy, szervezet vagy szerv;

d)

a határozat vagy a zálogjog elismerése nem ellentétes az érintett tagállam közrendjével;

e)

a XIII. mellékletben felsorolt személyek, szervezetek és szervek vonatkozásában fennálló határozatról vagy zálogjogról az érintett tagállam értesítette a szankcióbizottságot.

(2)   A 34. cikktől eltérve, és feltéve, hogy egy kifizetés a XV., XVI. és XVII. mellékletben felsorolt valamely személy, szervezet vagy szerv által kötött olyan szerződés vagy megállapodás, illetve az adott személy, szervezet vagy szerv számára fennálló olyan kötelezettség alapján válik esedékessé, amelyet az adott személynek, szervezetnek vagy szervnek a jegyzékbe vétele előtt kötöttek meg vagy amely ezen időpont előtt keletkezett, a tagállamok illetékes hatóságai az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, amennyiben az érintett illetékes hatóság megállapította, hogy:

a)

a szerződés nem kapcsolódik a 3. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, a 3. cikk (3) bekezdésében vagy a 7. cikkben említett termékekhez, műveletekhez, szolgáltatásokhoz vagy ügyletekhez; valamint

b)

a kifizetést – sem közvetlenül, sem közvetve – nem a XV., XVI. és XVII. mellékletben említett személy, szervezet vagy szerv kapja.

(3)   Az érintett tagállam a (2) bekezdés szerinti minden engedély megadása előtt legalább tíz nappal értesíti a többi tagállamot és a Bizottságot a fentiek megállapításáról, valamint arról, hogy szándékában áll megadni az engedélyt.

37. cikk

A 34. cikk (1) és (3) bekezdése szerinti tilalom nem alkalmazandó a Foreign Trade Bank vagy a Korean National Insurance Company (KNIC) elnevezésű szervezethez tartozó vagy annak rendelkezésére bocsátott pénzeszközök és gazdasági erőforrások vonatkozásában, amennyiben ezeket a pénzeszközöket és gazdasági erőforrásokat kizárólag a KNDK-ban működő diplomáciai vagy konzuli képviseletek hivatalos céljaira, vagy az Egyesült Nemzetek Szervezete által vagy vele együttműködésben végzett humanitárius segítségnyújtási tevékenységek céljaira szánják.

VI. FEJEZET

A közlekedésre és szállításra vonatkozó korlátozások

38. cikk

(1)   A 952/2013/EU rendelet 243–249. cikkében említett, az Unió területén – a repülőtereket, a tengeri kikötőket és a vámszabad területeket is beleértve – található vagy azon áthaladó rakományt, ideértve a személyes poggyászt és a feladott csomagot is, az alábbi esetekben átvizsgálásnak kell alávetni annak biztosítása céljából, hogy a rakomány nem tartalmaz az 1718 (2006), az 1874 (2009), a 2087 (2013), a 2094 (2013), a 2270 (2016), a 2321 (2016) vagy a 2371 (2017) sz. ENSZ BT-határozat, illetve az e rendelet értelmében tiltott termékeket, amennyiben:

a)

a rakomány a KNDK-ból származik;

b)

a rakományt a KNDK-nak szánták;

c)

a rakományt a KNDK vagy annak állampolgárai, illetve a KNDK vagy állampolgárai nevében vagy utasítása szerint eljáró egyének vagy szervezetek, vagy azok tulajdonában álló vagy ellenőrzése alá tartozó szervezetek közvetítették brókertevékenység keretében, vagy más módon elősegítették;

d)

a rakományt a XIII. mellékletben felsorolt személyek, szervezetek vagy szervek brókertevékenység keretében közvetítették, vagy más módon elősegítették;

e)

a rakományt a KNDK lobogója alatt hajózó hajón, vagy a KNDK-ban lajstromozott légi járművön, vagy honosság nélküli hajón vagy légi járművön szállítják.

(2)   Amennyiben az Unió területén belül szállított vagy az Unió területén áthaladó – ideértve a repülőtereket, tengeri kikötőket és vámszabad területeket – szállítmány kívül esik az (1) bekezdés hatályán, átvizsgálásnak kell alávetni, amennyiben megalapozottan feltételezhető, hogy olyan árukat tartalmaznak, amelyek eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét ez a rendelet tiltja, mégpedig az alábbi esetekben:

a)

a rakomány a KNDK-ból származik;

b)

a rakományt a KNDK-nak szánták; vagy

c)

ha a rakományt a KNDK vagy annak állampolgárai, illetve a KNDK vagy állampolgárai nevében eljáró egyének vagy szervezetek közvetítették brókertevékenység keretében, vagy más módon elősegítették;

(3)   Az (1) és (2) bekezdés nem érinti a diplomáciai és konzuli küldeményeknek a diplomáciai kapcsolatokról szóló 1961. évi bécsi egyezmény és a konzuli kapcsolatokról szóló 1963. évi bécsi egyezmény szerinti sérthetetlenségét és védelmét.

(4)   Tilos a KNDK hajók üzemanyaggal való ellátása, ellátmányozása vagy bármely más módon történő kiszolgálása, amennyiben a szolgáltatók – többek között az illetékes vámhatóságoktól kapott, a hatóságokhoz a hajók indulását vagy érkezését megelőzően érkező, a 9. cikk (1) bekezdésében említett információk alapján – olyan információk birtokában vannak, amelyek alapján megalapozottan feltételezhető, hogy a hajók olyan árukat szállítanak, amelyek szolgáltatása, eladása, átadása vagy kivitele e rendelet értelmében tilos, kivéve, ha az ilyen szolgáltatások nyújtása humanitárius okokból szükséges.

39. cikk

(1)   Tilos az Unió területén fekvő kikötőkbe való behajózást biztosítani az alábbi esetekben:

a)

a hajó tulajdonosa vagy üzemeltetője a KNDK, vagy legénységét a KNDK biztosítja;

b)

a hajó a KNDK lobogója alatt hajózik;

c)

megalapozottan feltételezhető, hogy a hajó közvetlenül vagy közvetve egy, a XIII., XV., XVI. vagy XVII. mellékletben felsorolt személy vagy szervezet tulajdonában áll, vagy ellenőrzése alá tartozik;

d)

megalapozottan feltételezhető, hogy a hajó olyan árukat szállít, amelyek szolgáltatását, eladását, átadását és kivitelét e rendelet tiltja;

e)

a hajó nem hajlandó alávetni magát az átvizsgálásnak azt követően, hogy az átvizsgálást a lobogó szerinti állam vagy a lajstromozó állam engedélyezte;

f)

amely honosság nélküli és nem veti alá magát átvizsgálásnak a 38. cikk (1) bekezdésének megfelelően; vagy

g)

amely a XIV. mellékletben szerepel.

(2)   Az (1) bekezdés nem alkalmazandó:

a)

vészhelyzet esetén;

b)

ha a hajó visszatér a kiindulási kikötőjébe;

c)

ha a hajó behajózása a kikötőbe átvizsgálás céljából történik, amennyiben az (1) bekezdés a)–e) pontjának hatálya alá tartozó hajóról van szó.

40. cikk

(1)   A 39. cikk (1) bekezdésében meghatározott tilalomtól eltérve – amennyiben az a)–e) pont hatálya alá tartozó hajóról van szó – a tagállamok illetékes hatóságai engedélyezhetik hajók behajózását a kikötőbe, ha:

a)

a szankcióbizottság előzetesen megállapította, hogy erre humanitárius célokból vagy a 2270 (2016) sz. ENSZ BT-határozat céljaival összeegyeztethető bármely más okból van szükség; vagy

b)

a tagállam előzetesen megállapította, hogy erre humanitárius célokból vagy az e rendelet céljaival összeegyeztethető bármely más okból van szükség.

(2)   A 39. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott tilalomtól eltérve, a tagállamok illetékes hatóságai engedélyezhetik a hajók behajózását a kikötőbe, ha ezt a szankcióbizottság rendelte el.

41. cikk

(1)   Tilos a KNDK által üzemeltetett vagy a KNDK-ból származó bármely légi jármű számára az Unió területén történő felszállás vagy leszállás vagy az Unió területe feletti átrepülés.

(2)   Az (1) bekezdés nem alkalmazandó:

a)

amennyiben a légi jármű átvizsgálás céljából száll le;

b)

kényszerleszállás esetén.

42. cikk

A 41. cikkben meghatározott tilalomtól eltérve, a tagállamok illetékes hatóságai engedélyezhetik a légi jármű Unió területén történő felszállását vagy leszállását vagy az Unió területe feletti átrepülését, ha az adott illetékes hatóságok előzetesen megállapították, hogy erre humanitárius célokból vagy az e rendelet célkitűzéseivel összeegyeztethető bármely más célból van szükség.

43. cikk

Tilos:

a)

a KNDK-nak, a XIII., XV., XVI. vagy XVII. mellékletben felsorolt személyeknek vagy szervezeteknek, bármely más KNDK-beli szervezetnek, az 1718 (2006), az 1874 (2009), a 2087 (2013), a 2094 (2013). a 2270 (2016), a 2321 (2016) vagy a 2371 (2017) sz. ENSZ BT-határozatok rendelkezéseinek megsértésében érintett bármely más személynek vagy szervezetnek, vagy az ilyen személy és szervezet nevében vagy utasítása szerint eljáró személynek vagy szervezetnek, vagy az előbbiek tulajdonában álló vagy ellenőrzése alá tartozó szervezeteknek hajókat vagy légi járműveket lízingbe vagy bérbe adni, vagy személyzeti szolgáltatásokat nyújtani;

b)

a hajó vagy légi jármű személyzeti szolgáltatásait a KNDK-ból beszerezni;

c)

a KNDK lobogója alatt közlekedő bármilyen hajót birtokolni, lízingbe adni, üzemeltetni, biztosítani, vagy ilyen hajó számára hajóosztályozási vagy azzal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtani;

d)

bármilyen olyan hajót lajstromba venni vagy lajstromban nyilvántartani, amely a KNDK vagy KNDK-beli állampolgárok tulajdona, amelyet a KNDK vagy KNDK-beli állampolgárok ellenőriznek vagy üzemeltetnek, vagy amelyet a 2321 (2016) sz. ENSZ BT-határozat 24. pontja szerint egy másik állam a lajstromból törölt; vagy

e)

biztosítási vagy viszontbiztosítási szolgáltatásokat biztosítani a KNDK tulajdonában lévő, ellenőrzése alatt álló vagy általa üzemeltetett hajók számára.

44. cikk

(1)   A 43. cikk a) pontjában meghatározott tilalomtól eltérve, a tagállamok illetékes hatóságai engedélyezhetik a lízinget, bérbeadást vagy személyzeti szolgáltatások nyújtását, feltéve, hogy a tagállam megkapta a szankcióbizottság eseti mérlegelésén alapuló előzetes jóváhagyását.

(2)   A 43. cikk b) és c) pontjában meghatározott tilalomtól eltérve, a tagállamok illetékes hatóságai engedélyezhetik a KNDK lobogója alatt hajózó bármilyen hajó tulajdonlását, bérbeadását, üzemeltetését vagy ilyen hajó számára hajóosztályozási vagy azzal kapcsolatos szolgáltatások nyújtását, vagy a KNDK vagy KNDK-beli állampolgárok tulajdonában lévő, ellenőrzése alatt álló vagy az előbbiek által üzemeltetett bármilyen hajó lajstromba vételét vagy lajstromban való nyilvántartását, feltéve, hogy a tagállam megkapta a szankcióbizottság eseti mérlegelésén alapuló előzetes jóváhagyását.

(3)   A 43. cikk e) pontjában meghatározott tilalomtól eltérve, a tagállamok illetékes hatóságai engedélyezhetik a biztosítási vagy viszontbiztosítási szolgáltatások nyújtását, feltéve, hogy a szankcióbizottság eseti alapon, előzetesen megállapította, hogy az e tevékenységeket folytató hajók kizárólag humanitárius vagy megélhetési célokra szolgálnak, és ezeket KNDK-beli személyek vagy szervezetek nem fogják jövedelemszerzési célokra felhasználni.

(4)   Az érintett tagállam tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot az (1), (2) és (3) bekezdés szerint megadott bármely engedélyről.

VII. FEJEZET

Általános és záró rendelkezések

45. cikk

Az 1718 (2006), az 1874 (2009), a 2087 (2013), a 2094 (2013), a 2070 (2016), a 2321 (2016), a 2356 (2016) vagy a 2371 (2017) sz. ENSZ BT-határozatban meghatározott tilalmaktól eltérve, a tagállamok illetékes hatóságai engedélyezhetnek bármely tevékenységet, feltéve, hogy a szankcióbizottság eseti alapon megállapította, hogy azok szükségesek a KNDK-ban a KNDK polgári lakosságának a 2321(2016) sz. ENSZ BT-határozat 46. pontja alapján támogatást és segítséget nyújtó nemzetközi, illetve nem kormányzati szervezetek tevékenységének elősegítéséhez.

46. cikk

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy:

a)

módosítsa az I. mellékletet a tagállamok által szolgáltatott információk alapján;

b)

módosítsa a II. melléklet II., III., IV. és V. részét, valamint a VI., VII., IX., X. és XI. mellékletet a szankcióbizottság vagy az ENSZ Biztonsági Tanácsa által megállapítottak alapján, és a frissítse a 2658/87/EGK rendelet I. mellékletében meghatározott Kombinált Nómenklatúrába foglalt nomenklatúra-kódokkal;

c)

módosítsa a VIII. mellékletet – a szankcióbizottság által esetleg kiadott bármely meghatározást vagy iránymutatást figyelembe véve – a benne foglalt áruk jegyzéke pontosításának vagy módosításának céljából, vagy e mellékletnek a 2658/87/EGK rendelet I. mellékletében meghatározott Kombinált Nómenklatúrában foglalt nomenklatúra-kódokkal való frissítésére;

d)

módosítsa a III., IV. és V. mellékletet a szankcióbizottság vagy az ENSZ Biztonsági Tanácsa által tett megállapítások alapján, vagy az e mellékleteket érintően a (KKBP) 2016/849 határozat szerint hozott határozatok alapján;

e)

módosítsa a XII. mellékletet az abban felsorolt szolgáltatások jegyzékének pontosítása vagy kiigazítása céljából, figyelembe véve a tagállamoktól kapott információkat, valamint az ENSZ Statisztikai Bizottsága által esetlegesen kiadott fogalommeghatározásokat vagy iránymutatásokat, illetve a jegyzéknek az árukra és szolgáltatásokra vonatkozó – az ENSZ Statisztikai Bizottsága által összeállított – központi termékosztályozási rendszerből átvett hivatkozási számokkal való kiegészítése céljából.

47. cikk

(1)   Amennyiben az ENSZ Biztonsági Tanácsa jegyzékbe vesz egy természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet, a Tanács ezt a természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet felveszi a XIII. és XIV. mellékletbe.

(2)   Amennyiben a Tanács úgy határoz, hogy egy természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet a 34. cikk (1), (2) vagy (3) bekezdésének a hatálya alá von, ennek megfelelően módosítja a XV., XVI. és XVII. mellékletet.

(3)   A Tanács döntését és a jegyzékbe vétel okait közli – amennyiben a cím ismert, közvetlenül, egyéb esetben értesítés közzététele útján – az (1) és (2) bekezdésben említett természetes vagy jogi személlyel, szervezettel vagy szervvel, lehetővé téve számukra, hogy észrevételeket tegyenek.

(4)   Amennyiben észrevételt tesznek, vagy új érdemi bizonyítékot nyújtanak be, a Tanácsnak felül kell vizsgálnia döntését, és erről értesítenie kell az (1) és (2) bekezdésben említett természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet.

(5)   Amennyiben az Egyesült Nemzetek Szervezete úgy dönt, hogy egy természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet töröl a jegyzékből, illetve módosítja a jegyzékben szereplő természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv azonosító adatait, a Tanács a XIII. és XIV. mellékletet ennek megfelelően módosítja.

48. cikk

A Bizottság és a tagállamok haladéktalanul értesítik egymást az e rendelet alapján hozott intézkedésekről, és átadják egymásnak az e rendelettel összefüggésben rendelkezésükre álló egyéb releváns információkat, különös tekintettel az e rendelet megsértésével, illetve végrehajtásával kapcsolatban felmerülő problémákkal, valamint a nemzeti bíróságok által hozott határozatokkal kapcsolatos információkra.

49. cikk

(1)   A tagállamok kijelölik az e rendeletben említett illetékes hatóságokat, és azokat az I. mellékletben felsorolt honlapokon, vagy azokon keresztül azonosítják.

(2)   A tagállamok e rendelet hatálybalépését követően haladéktalanul értesítik a Bizottságot illetékes hatóságaikról, és tájékoztatják minden későbbi módosításról.

50. cikk

(1)   A tájékoztatásról, a bizalmas kezelésről és a szakmai titoktartásról szóló alkalmazandó szabályok sérelme nélkül a természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek kötelesek:

a)

a lakóhelyük vagy székhelyük szerinti tagállamok illetékes hatóságai részére haladéktalanul megadni minden olyan információt, amely elősegítheti e rendelet betartását, például a 34. cikknek megfelelően befagyasztott számlákra és összegekre vonatkozó információt, és ezt az információt közvetlenül vagy a tagállamok útján haladéktalanul továbbítani a Bizottságnak, valamint;

b)

együttműködni az illetékes hatóságokkal az említett információk ellenőrzése során.

(2)   A közvetlenül a Bizottsághoz beérkezett bármely információt haladéktalanul az érintett tagállamok rendelkezésére kell bocsátani.

(3)   Az e cikkel összhangban nyújtott vagy kapott bármely információ kizárólag arra a célra használható fel, amelyre azt adták vagy kapták.

51. cikk

A Bizottság e rendelet szerinti feladatainak végrehajtása céljából személyes adatokat kezel; e feladatát a 45/2001/EK rendelet rendelkezéseivel összhangban végzi.

52. cikk

Tilos az olyan tevékenységekben való tudatos és szándékos részvétel, amelyek célja vagy hatása az ebben a rendeletben meghatározott tilalmak megkerülése.

53. cikk

(1)   Nem teljesíthetők az olyan szerződésekkel vagy ügyletekkel kapcsolatos, bármilyen formájú igények, amelyek teljesítését az e rendelet alapján előírt intézkedések közvetlenül vagy közvetve, egészben vagy részben érintik, ideértve a kártérítési vagy egyéb hasonló jellegű igényeket, mint például beszámítási követelési igényt vagy a garanciaérvényesítés keretében benyújtott igényt, nevezetesen kötvény, garancia vagy viszontgarancia – különösen pénzügyi garancia vagy pénzügyi viszontgarancia – kifizetésére vagy meghosszabbítására irányuló bármilyen igényt, amennyiben azokat az alábbiak nyújtották be:

a)

a XIII., XV., XVI. vagy XVII. mellékletben foglalt jegyzékekben szereplő személyek, szervezetek vagy szervek vagy a XIV. mellékletben felsorolt hajók tulajdonosai;

b)

bármely más KNDK-beli személy, szervezet vagy szerv, ideértve a KNDK kormányát, annak közhatalmi szerveit, köztestületeit, és ügynökségeit;

c)

az a) és b) pontban említett személyeken, szervezeteken vagy szerveken keresztül, illetve a nevükben eljáró személyek, szervezetek vagy szervek.

(2)   Valamely szerződés vagy ügylet teljesítését az e rendelet által megállapított intézkedések által érintettnek kell tekinteni, ha az igény keletkezése vagy tartalma ezekre az intézkedésekre közvetlenül vagy közvetve visszavezethető.

(3)   Egy igény érvényesítésére vonatkozó bármely eljárás során az igényt érvényesíteni kívánó személyre hárul a bizonyítás terhe arra vonatkozóan, hogy az igény teljesítését nem tiltja az (1) bekezdés.

(4)   Ez a cikk nem érinti az (1) bekezdésben említett személyeknek, szervezeteknek és szerveknek a szerződéses kötelezettségek teljesítése elmaradásának jogszerűségével kapcsolatos bírósági felülvizsgálathoz való jogát, e rendelettel összhangban.

54. cikk

(1)   A pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztása, vagy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások rendelkezésre bocsátásának megtagadása – amennyiben e döntést jóhiszeműen hozták, abban a meggyőződésben, hogy az intézkedés e rendelettel összhangban áll – nem vonja maga után a végrehajtó természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, vagy ezek igazgatóinak vagy alkalmazottainak felelősségét, kivéve ha bizonyítást nyer, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások befagyasztása vagy visszatartása gondatlanság eredménye.

(2)   A személyek vagy szervezetek által a fenti célból végrehajtott intézkedések semmilyen formában nem vonják maguk után e személyek vagy szervezetek felelősségét, amennyiben azok nem tudták vagy nem volt észszerű okuk feltételezni, hogy intézkedésükkel megsértik e rendelet rendelkezéseit.

55. cikk

(1)   A tagállamok megállapítják az e rendelet megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és minden szükséges intézkedést megtesznek azok végrehajtása érdekében. Az előírt szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük.

(2)   A tagállamok e rendelet hatálybalépése után haladéktalanul értesítik a Bizottságot e szabályokról és minden későbbi módosításról.

56. cikk

A 329/2007/EK rendelet hatályát veszti. A hatályon kívül helyezett rendeletre való hivatkozásokat erre a rendeletre való hivatkozásokként kell értelmezni.

57. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2017. augusztus 30-án.

a Tanács részéről

az elnök

M. MAASIKAS


(1)  HL L 141., 2016.5.28., 79. o.

(2)  A Tanács 329/2007/EK rendelete (2007. március 27.) a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről (HL L 88., 2007.3.29., 1. o.).

(3)  A Tanács 2658/87/EGK rendelete (1987. július 23.) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról (HL L 256., 1987.9.7., 1. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 45/2001/EK rendelete (2000. december 18.) a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.).

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelve (1995. október 24.) a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 281., 1995.11.23., 31. o.).

(6)  Az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendelete (2013. június 26.) a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről (HL L 176., 2013.6.27., 1. o.).

(7)  Az Európai Parlament és a Tanács 2013/36/EU irányelve (2013. június 26.) a hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv módosításáról, a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 176., 2013.6.27., 338. o.).

(8)  Az Európai Parlament és a Tanács 2009/138/EK irányelve ( 2009. november 25.) a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról (Szolvencia II) (HL L 335., 2009.12.17., 1. o.).

(9)  Az Európai Parlament és a Tanács 2004/39/EK irányelve (2004. április 21.) a pénzügyi eszközök piacairól, a 85/611/EGK és a 93/6/EGK tanácsi irányelv, és a 2000/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 93/22/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 145., 2004.4.30., 1. o.).

(10)  Az Európai Parlament és a Tanács 2002/92/EK irányelve (2002. december 9.) a biztosítási közvetítésről (HL L 9., 2003.1.15., 3. o.).

(11)  Az Európai Parlament és a Tanács 2007/64/EK irányelve (2007. november 13.) a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról (HL L 319., 2007.12.5., 1. o.).

(12)  Az Európai Parlament és a Tanács 2009/110/EK irányelve (2009. szeptember 16.) az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények tevékenységének megkezdéséről, folytatásáról és prudenciális felügyeletéről (HL L 267., 2009.10.10., 7. o.).

(13)  Az Európai Parlament és a Tanács 260/2012/EU rendelete (2012. március 14.) az euroátutalások és -beszedések technikai és üzleti követelményeinek megállapításáról és a 924/2009/EK rendelet módosításáról (HL L 94., 2012.3.30., 22. o.).

(14)  A Tanács 428/2009/EK rendelete (2009. május 5.) a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról (HL L 134., 2009.5.29., 1. o.).

(15)  Az Európai Parlament és a Tanács 952/2013/EU rendelete (2013. október 9.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról (HL L 269., 2013.10.10., 1. o.).

(16)  A Bizottság (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendelete (2015. július 28.) a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 343., 2015.12.29., 1. o.).

(17)  A Bizottság (EU) 2015/2447 végrehajtási rendelete (2015. november 24.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 343., 2015.12.29., 558. o.).

(18)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/849 irányelve (2015. május 20.) a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (H HL L 141., 2015.6.5., 73. o.).

(19)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/847 rendelete (2015. május 20.) a pénzátutalásokat kísérő adatokról és a 1781/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 141., 2015.6.5., 1. o.).


I. MELLÉKLET

A 2., 4., 6., 8., 14., 16., 19., 22., 25., 27., 29., 33., 34., 35., 36., 37., 40., 42., 44., 45., 49. és 50. cikkben említett illetékes hatóságokra vonatkozó információkat tartalmazó honlapok és az Európai Bizottság értesítésére szolgáló cím

BELGIUM

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGÁRIA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

CSEH KÖZTÁRSASÁG

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DÁNIA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

NÉMETORSZÁG

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ÉSZTORSZÁG

http://www.vm.ee/est/kat_622/

ÍRORSZÁG

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GÖRÖGORSZÁG

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANYOLORSZÁG

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCIAORSZÁG

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

HORVÁTORSZÁG

http://www.mvep.hr/sankcije

OLASZORSZÁG

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CIPRUS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTORSZÁG

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVÁNIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

MAGYARORSZÁG

http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf

MÁLTA

https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx

HOLLANDIA

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSZTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

LENGYELORSZÁG

http://www.msz.gov.pl

PORTUGÁLIA

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROMÁNIA

http://www.mae.ro/node/1548

SZLOVÉNIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SZLOVÁKIA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINNORSZÁG

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVÉDORSZÁG

http://www.ud.se/sanktioner

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Az Európai Bizottság értesítési címe:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 07/99

B-1049 Brussels, Belgium

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu


II. MELLÉKLET

A 3. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és a 7. cikkben említett áruk és technológia

I. RÉSZ

A 428/2009/EK rendelet I. mellékletében foglalt valamennyi áru és technológia.

II. RÉSZ

Egyéb cikkek, anyagok, felszerelések, áruk és technológiák, amelyek hozzájárulhatnak a KNDK nukleáris tevékenységekkel, ballisztikus rakétákkal vagy egyéb tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos programjaihoz.

Ellenkező értelmű megjegyzés hiányában az alábbi „Leírás” oszlopban szereplő hivatkozási számok a kettős felhasználású termékek és technológiák azon leírásaira vonatkoznak, amelyeket a 428/2009/EK rendelet I. melléklete határozott meg.

A „Kapcsolódó termék a 428/2009/EK rendelet I. mellékletéből” elnevezésű oszlopban található hivatkozási szám jelzi, hogy a terméknek a „Leírás” elnevezésű oszlopban megadott tulajdonságai kívül esnek a hivatkozott kettős felhasználású termék leírásában megadott paramétereken.

A ’félidézőjellel’ jelölt fogalmak definícióját a megfelelő részhez fűzött műszaki megjegyzés tartalmazza.

A „normál idézőjelbe” tett kifejezések fogalommeghatározása a 428/2009/EK tanácsi rendelet I. mellékletében található.

ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK

Az e mellékletben szereplő tilalmak tárgya nem kerülhető meg olyan tilalom alá nem tartozó áruk (ideértve a létesítményeket is) kivitelével, amelyek egy vagy több tilalom alá tartozó alkatrészt tartalmaznak, ha a tilalom alá tartozó alkatrész vagy alkatrészek az áruk lényeges elemei és könnyen eltávolíthatók vagy más célra felhasználhatók.

Megjegyzés: Annak eldöntése során, hogy a tilalom alá tartozó alkatrész vagy alkatrészek lényeges elemnek minősíthetők-e, mérlegelni kell a mennyiséget, az értéket és az alkalmazott műszaki know-how-t, valamint azokat az egyéb speciális körülményeket, amelyek a tilalom alá tartozó alkatrészt vagy alkatrészeket a beszerzendő áru lényeges elemévé teszik.

Az e mellékletben megnevezett termékek lehetnek újak és használtak is.

ÁLTALÁNOS TECHNOLÓGIAI MEGJEGYZÉS (ÁTM)

(A C. résszel együtt értelmezendő.)

A B. rész rendelkezéseivel összhangban történik az olyan „technológiák” eladásának, szolgáltatásának, átadásának vagy kivitelének tilalma, amelyek „szükségesek” az azon áruk „fejlesztéséhez”, „előállításához” és „felhasználásához”, melyek eladásának, szolgáltatásának, átadásának vagy kivitelének tilalma az alábbi A. rész (Áruk) rendelkezései szerint történik.

A tilalom alá eső termékek „fejlesztéséhez”, „gyártásához” és „felhasználásához”„szükséges”„technológia” akkor is tilalom hatálya alatt marad, ha az nem tiltott termékekhez is alkalmazható.

A tilalom nem terjed ki a nem tiltott termékek üzembe helyezéséhez, működtetéséhez, karbantartásához (teszteléséhez) és javításához minimálisan szükséges „technológiára”.

A „technológia” átadásának tilalma nem vonatkozik a „nyilvánosan hozzáférhető” információkra, valamint a „tudományos alapkutatásra”, illetve a szabadalmi bejelentésekhez minimálisan szükséges információkra.

A.   ÁRUK

NUKLEÁRIS ANYAGOK, LÉTESÍTMÉNYEK ÉS BERENDEZÉSEK

II.A0.

Áruk

Szám

Leírás

Kapcsolódó termék a 428/2009/EK rendelet I. mellékletéből

II.A0.001.

Üregkatódos lámpák az alábbiak szerint:

a

üregkatódos jódlámpák, tiszta szilíciumból vagy kvarcból készült ablakkal;

b.

üregkatódos uránlámpák.

 

II.A0.002.

Faraday-izolátorok 500 nm – 650 nm hullámhossz-tartományban.

 

II.A0.003.

Optikai rácsok 500 nm – 650 nm hullámhossz tartományban.

 

II.A0.004.

Optikai szálak 500 nm – 650 nm hullámhossz-tartományban, tükröződésgátló réteggel bevonva az 500 nm – 650 nm hullámhossz-tartományban, és 0,4 mm-nél nagyobb, de 2 mm-nél kisebb magátmérővel.

 

II.A0.005.

Atomreaktor-edény alkatrészei és tesztberendezése – a 0A001 alatt meghatározottaktól eltérőek – az alábbiak szerint:

a.

szigetelések;

b.

belső alkatrészek;

c.

felszerelés szigeteléshez, teszteléshez és méréshez.

0A001.

II.A0.006.

A 0A001.j. vagy 1A004.c. alatt meghatározottaktól eltérő radioaktív anyagok és nukleáris eredetű sugárzás észlelésére, azonosítására vagy mennyiségi meghatározására tervezett nukleáris észlelőrendszerek és a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek.

Megjegyzés: A személyi eszközök tekintetében lásd az alábbi I.A1.004 bejegyzést.

0A001.j.

1A004.c.

II.A0.007.

A 0B001.c.6., 2A226 vagy 2B350 alatt meghatározottaktól eltérő, csőmembrános tömítésű, alumíniumötvözetből vagy rozsdamentes (304, 304L vagy 316 L típusú) acélból készített szelepek.

0B001.c.6.

2A226.

2B350.

II.A0.008.

A 6A005.e. alatt meghatározottaktól eltérő, 20 °C-on 10-6 K-1 vagy annál kisebb termikus tágulási koefficienssel rendelkező szubsztrátumokból (pl. olvasztott kvarc vagy zafír) készült lézer tükrök.

Ez a cikk nem vonatkozik a speciálisan csillagászati alkalmazásokra tervezett optikai rendszerekre, kivéve, ha a tükrök olvasztott szilícium-dioxidot tartalmaznak.

0B001.g.5.

6A005.e.

II.A0.009.

A 6A005.e.2. alatt meghatározottaktól eltérő, 20 °C-on 10-6 K-1 vagy annál kisebb termikus tágulási koefficienssel rendelkező szubsztrátumokból (pl. olvasztott kvarc) készült lézerlencsék.

0B001.g.

6A005.e.2.

II.A0.010.

A 2B350.h.1. alatt meghatározottaktól eltérő csövek, csővezetékek, karimák, nikkelből készült vagy nikkellel bevont, vagy 40 súlyszázaléknál több nikkelt tartalmazó nikkelötvözetből készült szerelvények.

2B350.

II.A0.011.

A 0B002.f.2. vagy 2B231. alatt meghatározottaktól eltérő vákuumszivattyúk az alábbiak szerint:

a.

400 l/s vagy ennél nagyobb térfogatáramú turbomolekuláris szivattyúk;

b.

200 m3/h-nál nagyobb szívókapacitású Roots-féle elővákuum-szivattyúk;

c.

csőmembrános tömítésű, száraz üzemű csigakompresszor és csőmembrános tömítésű, száraz üzemű, vákuumos csigaszivattyúk.

0B002.f.2.

2B231.

II.A0.012.

Árnyékolt zárt kamrák radioaktív anyagok manipulációjához, tárolásához és kezeléséhez (forró kamrák).

0B006.

II.A0.013.

A 0C001 alatt meghatározottaktól eltérő „természetes urán” vagy „szegényített urán” vagy tórium, fém, ötvözet, vegyület vagy koncentrátum formájában és bármilyen más anyag, amely fent említettek közül egyet vagy többet tartalmaz.

0C001.

II.A0.014.

Robbantókamrák több mint 2,5 kg TNT-vel ekvivalens abszorpciós kapacitással.

 

BERENDEZÉSEK, RÉSZEGYSÉGEK ÉS ALKATRÉSZEK

II.A1.

Áruk

Szám

Leírás

Kapcsolódó termék a 428/2009/EK rendelet I. mellékletéből

II.A1.001.

Bármilyen mennyiségű, 90 %-osnál nagyobb tisztaságú bisz(2-etilhexil)foszforsav (HDEHP vagy D2HPA) Chemical Abstracts Service indexszám (CAS-szám): [CAS 298-07-7] oldószer.

 

II.A1.002.

95 %-osnál nagyobb tisztaságú fluorgáz CAS-szám: [7782-41-4].

 

II.A1.003.

Gyűrű alakú, 400 mm vagy annál kisebb belső átmérőjű zárak és tömítések a következő anyagok egyikéből:

a.

vinilidén-fluorid kopolimerek, amelyek nyúlás nélkül 75 vagy annál nagyobb százalékban béta kristályszerkezetűek;

b.

fluorozott poliimidek, amelyek legalább 10 tömegszázalékban kombinált fluort tartalmaznak;

c.

fluorozott foszfazán elasztomerek, amelyek legalább 30 tömegszázalékban kombinált fluort tartalmaznak.

d.

poli(klór-trifluor-etilén) (PCTFE, pl.: Kel-F ®);

e.

fluorelasztomerek (pl. Viton ®, Tecnoflon ®);

f.

poli(tetra-fluoretilén) (PTFE).

1A001.

II.A1.004.

Nukleáris eredetű sugárzás észleléséhez használt – az 1A004.c. alatt meghatározottaktól eltérő – személyi eszközök, köztük a személyi doziméterek.

1A004.c.

II.A1.005.

100 g fluor/h-nál nagyobb kapacitású, fluorgyártásra szolgáló – az 1B225. alatt meghatározottaktól eltérő – elektrolíziscellák.

1B225.

II.A1.006.

Az 1A225. vagy az 1B231. alatt meghatározottaktól eltérő, trícium nehézvízből történő kinyerésére vagy nehézvíz előállítására szolgáló, kifejezetten a hidrogén és a víz közötti hidrogénizotóp cserereakció elősegítésére használható platina-, palládium- vagy ródiumbevonatú katalizátorok.

1A225.

1B231.

II.A1.007.

Az 1C002b.4. vagy 1C202.a. alatt meghatározottaktól eltérő, nyers vagy félkész formában lévő alumínium és alumíniumötvözetek, amelyek az alábbi tulajdonságok egyikével rendelkeznek:

a.

293 K (20 °C) hőmérsékleten 460 MPa vagy nagyobb szakítószilárdságra ’képesek’; valamint

b.

298 K (25 °C) hőmérsékleten a szakítószilárdságuk legalább 415 MPa.

a ’képesek’ kifejezés egyaránt vonatkozik a hőkezelés előtti, illetve utáni ötvözetre is.

1C002.b.4.

1C202.a.

II.A1.008.

Valamennyi típusú és formájú, az 1C003.a. alatt meghatározottaktól eltérő, mágneses fém, amelynek „kiindulási relatív permeabilitása” legalább 120 000 , a vastagsága pedig 0,05 mm és 0,1 mm közötti.

A „kiindulási relatív permeabilitás” mérését teljesen kilágyított anyagokon kell végezni.

1C003.a.

II.A1.009.

Az 1C010.a., 1C010.b., 1C210.a. vagy 1C210.b. alatt meghatározottaktól eltérő „szálas és rostos anyagok” vagy prepegek, az alábbiak szerint:

a.

Aramid-’szálas és rostos anyagok’, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők valamelyikével:

1.A.

10 × 106 m-nél nagyobb „fajlagos modulus”; vagy

2.A.

17 × 104 m-nél nagyobb „fajlagos szakítószilárdság”;

b.

Üveg-’szálas és rostos anyagok’, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők egyikével:

1.A.

3,18 × 106 m-nél nagyobb „fajlagos modulus”; vagy

2.A.

76,2 × 103 m-nél nagyobb „fajlagos szakítószilárdság”;

c.

Hőre keményedő gyantával impregnált, az alábbi I.A1.010.a alatt meghatározottaktól eltérő üveg-„szálas vagy rostos anyagokból” készült folytonos „fonalak”, „előfonatok”, „kócok”, vagy „szalagok”, amelyek szélessége nem haladja meg a 15 mm-t (prepregek);

d.

Szén- „szálas vagy rostos anyagok”;

e.

Hőre keményedő gyantával impregnált, szén-„szálas vagy rostos anyagokból” készült folytonos „fonalak”, „előfonatok”, „kócok”, vagy „szalagok”;

f.

Poliakrilnitril (PAN) folytonos „fonalak”, „előfonatok”, „kócok”, vagy „szalagok”;

g.

Para-aramid „zálas vagy rostos anyagok” (Kevlar® és más Kevlar®-szerű).

1C010.a.

1C010.b.

1C210.a.

1C210.b.

II.A1.010.

Gyantával vagy terpentingyantával impregnált szálak (prepregek), fém- vagy szénbevonatú rostok (preformok) vagy „szénszál preformok”, az alábbiak szerint:

a.

A fenti II.A1.009. alatt meghatározott ’szálas vagy rostos anyagokból’ készültek;

b.

Az 1C010.a., az 1C010.b. vagy az 1C010.c. alatt meghatározott, repülőgép-szerkezetek vagy rétegelt lemezek javítására szolgáló, epoxigyanta ’mátrix’-szal impregnált szén-'szálas- vagy rostos anyagok' (prepregek), ahol az egyes lemezek mérete egyenként nem haladja meg az 50 cm × 90 cm-t;

c.

Az 1C010.a., az 1C010.b. vagy az 1C010.c. alatt meghatározott, fenol- vagy epoxigyantával impregnált prepregek, amelyeknél az üvegesedés átmeneti hőmérséklete (Tg) kevesebb, mint 433 K (160 °C), a kezelési hőmérséklet pedig alacsonyabb, mint az üvegesedés átmeneti hőmérséklete.

1C010.

1C210.

II.A1.011.

Az 1C107. alatt meghatározottaktól eltérő, szilícium-karbid erősítésű kerámia kompozit anyagok, amelyek ’rakétákban’ felhasználhatók orrkúpokhoz, visszatérő egységekhez és fúvóka terelőlapokhoz.

1C107.

II.A1.012.

Nem használt.

 

II.A1.013.

Az 1C226. alatt meghatározottaktól eltérő tantál, tantál-karbid, volfrám, volfrám-karbid és ötvözeteik, amelyek rendelkeznek mindkét alábbi jellemzővel:

a.

Olyan alakúak, amelyben henger- vagy gömbszimmetrikus üreg (ideértve a hengercikk-alakú üreget is) van és ennek belső átmérője 50 mm és 300 mm között van; valamint

b.

Tömegük több, mint 5 kg.

1C226.

II.A1.014.

Kobalt, neodímium vagy szamárium ’elemi porai’, illetve ezek ötvözetei vagy keverékei, amelyek legalább 20 tömegszázalékban tartalmaznak kobaltot, neodímiumot vagy szamáriumot, 200 μm-nél kisebb részecskemérettel.

Az ’elemi por’ egy adott elem nagy tisztaságú pora.

 

II.A1.015.

Tiszta tributilfoszfát (TBP) [CAS-szám: 126-73-8] vagy bármilyen keverék, amely több mint 5 tömegszázalék TBP-t tartalmaz.

 

II.A1.016.

Az 1C116. vagy 1C216. alatt meghatározottaktól eltérő martenzites acél.

1.

a ’képes’ fogalom egyaránt vonatkozik a hőkezelés előtti, illetve utáni martenzites acélra is.

2.

A martenzites acélok általában magas nikkel- és nagyon alacsony széntartalmú vasötvözetek, amelyek esetében helyettesítő vagy kiválást elősegítő elemekkel érik el az ötvözet szilárdságát és kiválásos keményedését.

1C116.

1C216.

II.A1.017.

A következő fémek, fémporok és anyagok:

a.

Az 1C117. alatt meghatározottaktól eltérő, 500μm (mikrométer) vagy annál kisebb átmérőjű, egységesen gömbölyű vagy atomizált részecskékből álló volfrám és volfrámötvözetek 97 vagy annál nagyobb tömegszázalék volfrámtartalommal;

b.

Az 1C117. alatt meghatározottaktól eltérő, 500μm vagy annál kisebb átmérőjű, egységesen gömbölyű vagy atomizált részecskékből álló molibdén és molibdénötvözetek 97 vagy annál nagyobb tömegszázalék molibdéntartalommal;

c.

Az 1C226. alatt meghatározottaktól eltérő, alábbi anyagösszetételű szilárd volfrámanyagok:

1.

volfrám és legalább 97 tömegszázalék volfrámot tartalmazó ötvözetek;

2.

Rézzel infiltrált, 80 vagy annál nagyobb tömegszázalék volfrámot tartalmazó volfrám; vagy

3.

legalább 80 tömegszázalék volfrámot tartalmazó volfrám-ezüst ötvözet.

1C117.

1C226.

II.A1.018.

A következő vegyi összetételű, az 1C003. alatt meghatározottaktól eltérő puha mágnesötvözetek:

a.

30 % és 60 % közötti vastartalom; valamint

b.

40 % és 60 % közötti kobalttartalom.

1C003.

II.A1.019.

Nem használt.

 

II.A1.020.

Villamos kisülésű gépekben (EDM) való felhasználásra tervezett vagy arra alkalmasnak minősített, a 0C004. vagy az 1C107.a. alatt meghatározottaktól eltérő grafit.

0C004.

1C107.a.

II.A1.021.

Az alábbi tulajdonságok bármelyikével rendelkező, lap vagy lemez formájú acélötvözetek:

a.

Acélötvözetek, amelyek 293 K (20 °C) hőmérsékleten legalább 1 200 MPa szakítószilárdságra ’képesek’; vagy

b.

Nitrogénnel stabilizált duplex rozsdamentes acél.

Megjegyzés: a ’képesek’ kifejezés egyaránt vonatkozik a hőkezelés előtti, illetve utáni ötvözetre is.

Műszaki megjegyzés: A ’nitrogénnel stabilizált duplex rozsdamentes acél’ ferrit és ausztenit acél szemcsékből álló kétfázisú mikrostruktúrával rendelkezik, mely mikrostruktúrát nitrogén hozzáadásával stabilizálják.

1C116.

1C216.

II.A1.022.

Szén-szén kompozit anyag.

1A002.b.1.

II.A1.023.

Legalább 60 tömegszázalék nikkelt tartalmazó nyers vagy félkész nikkelötvözetek.

1C002.c.1.a.

II.A1.024.

Lap vagy lemez formájú titánötvözetek, amelyek 293 K (20 °C) hőmérsékleten 900 MPa vagy nagyobb szakítószilárdságra ’képesek’.

Megjegyzés: a ’képesek’ kifejezés egyaránt vonatkozik a hőkezelés előtti, illetve utáni ötvözetre is.

1C002.b.3.

II.A1.025.

Az 1C002 és 1C202 alatt meghatározottaktól eltérő titánötvözetek

1C002.

1C202.

II.A1.026.

Az 1C011., 1C111. és 1C234. alatt meghatározottaktól eltérő cirkónium vagy cirkóniumötvözetek

1C011.

1C111.

1C234.

II.A1.027.

A katonai listán szereplő 1C239 alatt meghatározottaktól eltérő robbanóanyagok, vagy ilyen robbanóanyagokat legalább 2 tömegszázalékban tartalmazó, 1,5 g/cm3-t meghaladó kristálysűrűségű és 5 000  m/s-t meghaladó detonációs sebességű anyagok vagy keverékek

1C239.

ANYAGFELDOLGOZÁS

II.A2.

Áruk

Szám

Leírás

Kapcsolódó termék a 428/2009/EK rendelet I. mellékletéből

II.A2.001.

A 2B116. alatt meghatározottaktól eltérő rázóvizsgálati rendszerek, berendezések és azok alkatrészei:

a.

Digitális szabályozóval rendelkező, visszacsatolást vagy zárthurkú technikát alkalmazó rázóvizsgálati rendszerek, amelyek képesek valamely rendszert 0,1g rms-nek megfelelő vagy azt meghaladó effektív gyorsulással a 0,1 Hz és 2 kHz közötti teljes tartományban rázni, és ’csupasz asztalon’ mérve képesek 50 kN-nak megfelelő vagy azt meghaladó erő közlésére;

b.

Az a. alatt meghatározott rázóvizsgálati rendszerekkel történő felhasználásra tervezett digitális szabályozók, a kifejezetten az 5 kHz-et meghaladó ’valós idejű szabályozási sávszélességre’ tervezett rázóvizsgálati ’szoftverekkel’;

A ’valós idejű szabályozási sávszélesség’ azt a maximális sebességet jelenti, amellyel a szabályozó mintavételezés, adatfeldolgozás és vezérlőjel-továbbítás teljes ciklusait képes végrehajtani.

c.

Az a. pontban meghatározott rázóvizsgálati rendszerekben használható rázóberendezések (rázóegységek) kapcsolódó erősítővel vagy anélkül, amelyek ’csupasz asztalon’ mérve képesek 50 kN-nak megfelelő vagy azt meghaladó erő közlésére;

d.

Az a. pontban meghatározott rázóvizsgálati rendszerekben használható teszt darab tartószerkezetek és elektronikus egységek, amelyeket arra terveztek, hogy a többszörös rázóegységeket olyan rendszerben kombinálják, amely ’csupasz asztalon’ mérve képes 50 kN-nak megfelelő vagy azt meghaladó effektív kombinált erő közlésére.

a ’csupasz asztal’ tartozékok vagy rögzítők nélküli sima asztalt vagy felületet jelent.

2B116.

II.A2.002.

A 2B001. vagy 2B201. alatt meghatározottaktól eltérő szerszámgépek és azok bármely kombinációja fémek, kerámiák, vagy ’kompozitok’ eltávolítására (vagy vágására), amelyek a gyártó műszaki specifikációja szerint ’számjegyvezérlés’ céljából elektronikus eszközökkel felszerelhetők, és az ISO 230/2 (1988) (1) vagy az annak megfelelő nemzeti szabvány szerint mért pozicionálási pontosságuk bármely lineáris tengely mentén 30 μm-rel egyenlő vagy annál kisebb (jobb).

2B001.

2B201

II.A2.002a.

Kifejezetten a fentebb a 2B001, a 2B201 vagy az I.A2.002 alatt meghatározott szerszámgépekhez tervezett alkatrészek és számjegyvezérlők.

 

II.A2.003.

Kiegyensúlyozó gépek és kapcsolódó berendezések, az alábbiak szerint:

a.

Fogorvosi vagy egyéb gyógyászati berendezésekhez tervezett vagy módosított kiegyensúlyozó gépek, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével:

1.

nem képesek 3 kg-nál nagyobb tömegű rotorok/szerelvények kiegyensúlyozására;

2.

képesek 12 500 ford./percnél nagyobb fordulatszámon rotorokat/szerelvényeket kiegyensúlyozni;

3.

képesek a kiegyensúlyozatlanságot két vagy több síkban kijavítani; valamint

4.

képesek a rotort annak tömegére vonatkoztatott 0,2 g × mm/kg mértékű fajlagos megmaradó kiegyensúlyozatlansági hibáig kiegyensúlyozni;

b.

A fenti a. pontban meghatározott gépek használatára tervezett vagy módosított ’kijelzőfejek’.

A ’kijelzőfejeket’ sokszor kiegyensúlyozó műszerként ismerik.

2B119.

II.A2.004.

A 2B225. alatt meghatározottaktól eltérő távirányítású manipulátorok, amelyek alkalmasak radiokémiai elválasztási műveleteknél és forró kamrákban végzett távirányítású tevékenységre, és amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők valamelyikével:

a.

Képesek benyúlni 0,3 m vagy nagyobb falvastagságú forró kamrába (falon keresztüli művelet); vagy

b.

Képesek átnyúlni 0,3 m vagy annál vastagabb kamrafalú forró kamrába a tetőn keresztül („át a fal felett” művelet).

A távmanipulátorok az emberi műveletet viszik át egy távoli karra és végszerelvényre. Ezek lehetnek „mester/szolga” típusúak, és működhetnek botkormánnyal vagy billentyűzettel.

2B225.

II.A2.005.

400 °C feletti üzemelésre alkalmas szabályozott atmoszférájú hőkezelő kemencék vagy oxidáló kemencék.

Ez a cikk nem vonatkozik a görgősoros vagy kocsis alagútmedencékre, a szállítószalagos alagútkemencékre, a toló típusú kemencékre vagy a kocsis kemencékre, amelyeket kimondottan üveggyártásra, asztalikerámia és építőkerámia gyártására terveztek.

2B226.

2B227.

II.A2.006.

Nem használt.

 

II.A2.007.

A 2B230 alatt meghatározottaktól eltérő ’nyomás távadók’, amelyek képesek a 0–200 kPa nyomástartomány bármely pontján az abszolút nyomás mérésére, és rendelkeznek mindkét alábbi jellemzővel:

a.

’Urán-hexafluorid (UF6) által okozott korróziónak ellenálló anyagból’ készült, vagy azzal védett nyomásérzékelő elemek; valamint

b.

Rendelkeznek az alábbi jellemzők egyikével:

1.

200 kPa alatti teljes mérési skála, és a teljes skálára vetítve ± 1 %-nál nagyobb ’pontosság’; vagy

2.

200 kPa vagy afeletti mérési skála, és 2 kPa-nál nagyobb ’pontosság’.

A 2B230. alkalmazásában a ’pontosság’ magában foglalja a nem-linearitást, a hiszterézist és a környezeti hőmérsékleten való ismételhetőséget.

2B230.

II.A2.008.

Folyadék/folyadék extrakciós berendezések (keverő-ülepítők, pulzációs oszlopok, tányéros tornyok, extrakciós centrifugák); továbbá az ilyen berendezésekhez tervezett folyadékelosztók, gőzelosztók vagy folyadékgyűjtők, ahol a feldolgozott vegyszerrel (vegyszerekkel) közvetlenül érintkező valamennyi felület az alábbi anyagok bármelyikéből készült:

a.

Tömegük szerint 25 %-nál több nikkelt és 20 %-nál több krómot tartalmazó ’ötvözetek’;

b.

Fluort tartalmazó polimerek;

c.

Üveg (beleértve a vitrit vagy zománc bevonatot, vagy az üvegbélést);

d.

Grafit vagy ’széngrafit’;

e.

Nikkel vagy 40 súlyszázaléknál több nikkelt tartalmazó ötvözetek;

f.

Tantál vagy tantálötvözetek;

g.

Titán vagy titánötvözetek;

h.

Cirkónium vagy cirkóniumötvözetek; vagy

i.

Rozsdamentes acél.

A ’széngrafit’ amorf szén és grafit olyan keveréke, amelynek a grafittartalma legalább 8 tömegszázalék.

2B350.e.

II.A2.009.

A 2B350d alatt meghatározottaktól eltérő ipari berendezések és alkatrészek, az alábbiak szerint:

0,05 m2-nél nagyobb, de 30 m2-nél kisebb hőátadó felülettel rendelkező hőcserélők vagy kondenzátorok; továbbá az ilyen hőcserélőkhöz vagy kondenzátorokhoz tervezett csövek, lemezek, tekercsek vagy blokkok (magok), ha a folyadékkal (folyadékokkal) közvetlenül érintkező valamennyi felület az alábbi anyagok bármelyikéből készült:

a.

Tömegük szerint 25 %-nál több nikkelt és 20 %-nál több krómot tartalmazó ötvözetek;

b.

Fluort tartalmazó polimerek;

c.

Üveg (beleértve a vitrit vagy zománc bevonatot, vagy az üvegbélést);

d.

Grafit vagy ’széngrafit’;

e.

Nikkel vagy 40 súlyszázaléknál több nikkelt tartalmazó ötvözetek;

f.

Tantál vagy tantálötvözetek;

g.

Titán vagy titánötvözetek;

h.

Cirkónium vagy cirkóniumötvözetek;

i.

Szilíciumkarbid;

j.

Titánkarbid; vagy

k.

Rozsdamentes acél.

Ez a cikk nem vonatkozik a járműhűtőkre.

A tömítésekhez és szigetelésekhez, valamint az egyéb zárófunkciókhoz felhasznált anyagok nem határozzák meg a hőcserélő ellenőrzési státuszát.

2B350.d.

II.A2.010.

A 2B350.i alatt meghatározottaktól eltérő, maró hatású folyadékokhoz használható többszörös tömítésű szivattyúk és tömítés nélküli szivattyúk, az ilyen szivattyúkhoz tervezett házak (szivattyúházak), előformált szivattyúbélések, keverőlapátok, rotorok vagy sugárszivattyú fúvókák, amelyekben a feldolgozott vegyszerrel (vegyszerekkel) közvetlenül érintkező valamennyi felület a következő anyagok bármelyikéből készült:

a.

Tömegük szerint 25 %-nál több nikkelt és 20 %-nál több krómot tartalmazó ötvözetek;

b.

Kerámiák;

c.

Ferroszilícium;

d.

Fluort tartalmazó polimerek;

e.

Üveg (beleértve a vitrit vagy zománc bevonatot, vagy az üvegbélést);

f.

Grafit vagy ’széngrafit’;

g.

Nikkel vagy 40 súlyszázaléknál több nikkelt tartalmazó ötvözetek;

h.

Tantál vagy tantálötvözetek;

i.

Titán vagy titánötvözetek;

j.

Cirkónium vagy cirkóniumötvözetek;

k.

Nióbium (kolumbium) vagy nióbium ötvözetek;

l.

Rozsdamentes acél;

m.

Alumíniumötvözet; vagy

n.

Gumi.

A tömítésekhez és szigetelésekhez, valamint az egyéb zárófunkciókhoz felhasznált anyagok nem határozzák meg a szivattyú ellenőrzési státuszát. A ’gumi’ kifejezés magában foglal mindenfajta természetes és szintetikus gumit.

2B350.i.

II.A2.011.

A 2B352.c. alatt meghatározottaktól eltérő ’centrifugális szeparátorok’, amelyek aeroszolképződés nélkül képesek folyamatos elválasztásra, és az alábbi anyagokból készültek:

a.

Tömegük szerint 25 %-nál több nikkelt és 20 %-nál több krómot tartalmazó ötvözetek;

b.

Fluort tartalmazó polimerek;

c.

Üveg (beleértve a vitrit vagy zománc bevonatot, vagy az üvegbélést);

d.

Nikkel vagy 40 súlyszázaléknál több nikkelt tartalmazó ötvözetek;

e.

Tantál vagy tantálötvözetek;

f.

Titán vagy titánötvözetek; vagy

g.

Cirkónium vagy cirkóniumötvözetek.

A ’centrifugális szeparátorok’ magukban foglalják a dekantereket is.

2B352.c.

II.A2.012.

A 2B352.d. alatt meghatározottaktól eltérő nikkel vagy 40 tömegszázaléknál több nikkelt tartalmazó ötvözetből készült, szinterezett fémszűrők.

2B352.d.

II.A2.013.

A 2B009., a 2B109. vagy a 2B209. alatt meghatározottaktól eltérő centrifugális vagy megfolyatásos formázógépek, és a kifejezetten e gépek számára tervezett alkatrészek.

E tétel alkalmazásában a centrifugális és a megfolyatásos formázás funkcióját kombináló gépeket megfolyatásos formázógépeknek kell tekinteni.

2B009.

2B109.

2B209.

II.A2.014.

A 2B350. vagy 2B352. alatt meghatározottaktól eltérő felszerelése és reagensek az alábbiak szerint:

a.

Kórokozó ’mikroorganizmusok’ vagy vírusok kultiválására tenyésztésére vagy méreganyag-termelésre alkalmas fermentorok, aeroszolok felszabadítása nélkül, legalább 10 l összkapacitással;

b.

Keverőszerkezetek a fenti a. bekezdésben említett fermentorokhoz;

A fermentorokhoz tartoznak a bioreaktorok, a kemosztátok és a folyamatos áramú rendszerek is.

c.

Laboratóriumi berendezések az alábbiak szerint:

1.

Polimeráz láncreakció (PCR) berendezés;

2.

Genetikai szekvenálási felszerelés;

3.

Genetikai szintetizálók;

4.

Elektroporációs berendezés;

5.

A fenti I.A2.014.c. 1–4. szám alatt említett felszerelésekhez kapcsolódó különleges reagensek;

d.

Ipari vagy laboratóriumi biológiában folyamatos szűréshez használt szűrők, mikroszűrők, nanoszűrők vagy ultraszűrők, kivéve az orvosi célokra vagy tiszta víz előállításának céljára speciálisan kialakított vagy módosított, valamint az EU, illetve az ENSZ által hivatalosan támogatott projektek keretében használandó szűrőket;

e.

Ultracentrifugák, valamint ezekhez való rotorok és adapterek;

f.

Fagyasztva szárító berendezés.

2B350.

2B352.

II.A2.015.

A 2B005., 2B105. vagy 3B001.d. alatt meghatározottaktól eltérő, a fémborítások leválasztására szolgáló alábbi felszerelés és ennek speciálisan kialakított alkatrészei és tartozékai:

a.

Berendezés gőzfázisból történő kémiai rétegelőállításhoz (CVD);

b.

Berendezés gőzfázisból történő fizikai rétegelőállításhoz (PVD);

c.

Induktív vagy ellenállásos fűtéssel leválasztó gyártóberendezések.

2B005.

2B105.

3B001.d.

II.A2.016.

0,5 m3-nél (500 liter) nagyobb teljes belső (geometrikus) térfogatú, keverővel ellátott vagy keverő nélküli nyitott tartályok vagy konténerek, ahol a feldolgozott vagy a bennük levő vegyszerrel (vegyszerekkel) közvetlenül érintkező valamennyi felület az alábbi anyagok bármelyikéből készült:

a.

Tömegük szerint 25 %-nál több nikkelt és 20 %-nál több krómot tartalmazó ötvözetek;

b.

Fluort tartalmazó polimerek;

c.

Üveg (beleértve a vitrit vagy zománc bevonatot, vagy az üvegbélést);

d.

Nikkel vagy 40 súlyszázaléknál több nikkelt tartalmazó ötvözetek;

e.

Tantál vagy tantálötvözetek;

f.

Titán vagy titánötvözetek;

g.

Cirkónium vagy cirkóniumötvözetek;

h.

Nióbium (kolumbium) vagy nióbium ötvözetek;

i.

Rozsdamentes acél;

j.

Faanyag; vagy

k

Gumi.

A ’gumi’ kifejezés magában foglal mindenfajta természetes és szintetikus gumit.

2B350.

ELEKTRONIKA

II.A3.

Áruk

Szám

Leírás

Kapcsolódó termék a 428/2009/EK rendelet I. mellékletéből

II.A3.001.

A 0B001.j.5. vagy a 3A227. alatt meghatározottaktól eltérő nagyfeszültségű, egyenáramú tápegységek, amelyek az alábbi mindkét jellemzővel rendelkeznek:

a.

Képesek 8 óra időtartamon át folyamatosan 10 kV vagy annál nagyobb feszültség előállítására, 5 kW vagy annál nagyobb kimenő teljesítménnyel, sweepinggel vagy a nélkül; valamint

b.

Áramerősség- vagy feszültségstabilitásuk négy óra időtartam alatt jobb mint 0,1 %.

0B001.j.5.

3A227.

II.A3.002.

A 0B002.g. vagy a 3A233. alatt meghatározottaktól eltérő tömegspektrométerek, amelyek képesek 200 atomtömeg-egységnyi vagy annál nagyobb tömegű ionok mérésére, és felbontóképességük jobb, mint 2 rész a 200-ban, valamint a hozzájuk tartozó ionforrások, az alábbiak szerint:

a.

Induktív csatolású plazma-tömegspektrométerek (ICP/MS);

b.

Parázsfénykisüléses tömegspektrométerek (GDMS);

c.

Hőionizációs tömegspektrométerek (TIMS);

d.

Elektronbombázásos tömegspektrométerek, amelyek forráskamrája ’UF6 (urán-hexafluorid) korrodáló hatásának ellenálló anyagból’ készült, vagy azzal bélelték vagy vonták be;

e.

Molekulasugár-tömegspektrométerek, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők valamelyikével:

1.

Forráskamrájuk rozsdamentes acélból vagy molibdénből készült, illetve azzal bélelték vagy vonták be, és hidegcsapdával rendelkeznek, amely képes 193 K-re (– 80 °C) vagy annál alacsonyabb hőmérsékletre hűteni; vagy

2.

Forráskamrájuk UF6-nak (urán-hexafluoridnak) ellenálló anyagból készült, vagy azzal bélelték vagy vonták be;

f.

Aktinidákhoz vagy aktinida-fluoridokhoz tervezett mikrofluorozó ionforrással ellátott tömegspektrométerek.

0B002.g.

3A233.

II.A3.003.

A 0B001.b.13. vagy a 3A225. alatt meghatározottaktól eltérő, az alább felsorolt valamennyi tulajdonsággal rendelkező frekvenciaváltók vagy generátorok, valamint a kifejezetten azokhoz tervezett alkatrészek és szoftverek:

a.

Többfázisú kimenet, amely képes 40 W vagy annál nagyobb teljesítmény leadására;

b.

Képesek a 600-tól 2 000  Hz-ig terjedő frekvenciatartományban üzemelni; és

c.

a frekvenciastabilitás jobb (kisebb), mint 0,1 %.

1.

A frekvenciaváltók konverter, inverter, generátor, elektronikus tesztberendezés, AC tápegység, változtatható sebességű motormeghajtó vagy változtatható frekvenciájú meghajtó néven is ismertek.

2.

Az e cikk tekintetében meghatározott funkciók az alábbi néven forgalmazott egyes berendezések esetében is teljesülhetnek: elektronikus tesztberendezés, AC tápegység, változtatható sebességű motormeghajtó vagy változtatható frekvenciájú meghajtó.

0B001.b.13.

3A225.

II.A3.004.

Fémek vagy ötvözetek elemi összetevőinek az anyag kémiai lebontásával nem járó indikatív tesztelésére vagy kvantitatív elemzésére tervezett, spektrométerek és diffraktométerek.

 

SZENZOROK ÉS LÉZEREK

II.A6.

Áruk

Szám

Leírás

Kapcsolódó termék a 428/2009/EK rendelet I. mellékletéből

II.A6.001.

Ittrium-alumínium-gránát (YAG) rudak

 

II.A6.002.

A 6A002. vagy a 6A004.b. alatt meghatározottaktól eltérő optikai berendezések és alkatrészek, az alábbiak szerint:

Infravörös optikák a 9–17 μm közötti hullámhossz-tartományban és azok alkatrészei, beleértve a kadmium-tellurid (CdTe) alkatrészeket is.

6A002.

6A004.b.

II.A6.003.

A 6A004.a., 6A005.e. vagy 6A005.f. alatt meghatározottaktól eltérő hullámfront korrektorrendszerek 4 mm-nél nagyobb átmérőjű lézersugárral való használatra, és a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek, többek között irányítórendszerek, fázisfront érzékelők és ’deformálható tükrök’, beleértve a bimorf tükröket is.

6A004.a.

6A005.e.

6A005.f.

II.A6.004.

A 0B001.g.5., 6A005.a.6. és/vagy 6A205.a. alatt meghatározottaktól eltérő argonion-’lézerek’, amelyek átlagos kimenő teljesítménye legalább 5 W.

0B001.g.5.

6A005.a.6.

6A205.a.

II.A6.005.

A 0B001.g.5., 0B001.h.6. vagy 6A005.b. alatt meghatározottaktól eltérő félvezető ’lézerek’ és azok alkatrészei, az alábbiak szerint:

a.

Egyedi félvezető ’lézerek’, amelyek kimeneti teljesítménye egyenként meghaladja a 200 mW-ot, 100-nál nagyobb számban;

b.

Félvezető ’lézer’-tömbök, amelyek kimeneti teljesítménye meghaladja a 20 W-ot.

1.

A félvezető ’lézereket’ a közhasználatban ’lézer’ diódáknak nevezik.

2.

Ez a szám nem vonatkozik az 1,2–2,0 μm hullámhossz-tartományba eső ’lézer’-diódákra.

0B001.g.5.

0B001.h.6.

6A005.b.

II.A6.006.

A 0B001.h.6. vagy 6A005.b alatt meghatározottaktól eltérő hangolható félvezető ’lézerek’ és hangolható félvezető ’lézer’-tömbök, amelyek hullámhossza 9 és 17 μm közötti, valamint olyan félvezető ’lézer’-tömbök, amelyek legalább egy ilyen hullámhosszú hangolható félvezető ’ézer’-tömböt tartalmaznak.

A félvezető ’lézereket’ a közhasználatban ’lézer’ diódáknak nevezik.

0B001.h.6.

6A005.b.

II.A6.007.

A 0B001.g.5., 0B001.h.6. vagy 6A005.c.1. alatt meghatározottaktól eltérő ’hangolható’ szilárdtest ’lézerek’ és a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek, az alábbiak szerint:

a.

Titán-zafír lézerek;

b.

Alexandrit lézerek.

0B001.g.5.

0B001.h.6.

6A005.c.1.

II.A6.008.

A 6A005.c.2.b. alatt meghatározottaktól eltérő neodímiumadalékos (nem üveg) ’lézerek’, amelyek kimenő hullámhossza meghaladja az 1,0 μm -t, de nem haladja meg az 1,1 μm -t és kimenő energiája meghaladja az 10 J/impulzus értéket.

6A005.c.2.b.

II.A6.009.

Akusztikai-optikai alkatrészek, az alábbiak szerint:

a.

Képállító csövek és félvezető képalkotó eszközök, amelyek impulzusismétlődési frekvenciája legalább 1 kHz;

b.

Impulzusismétlődési-frekvencia tápok;

c.

Pockels-cellák.

6A203.b.4.

II.A6.010.

A 6A203.c. alatt meghatározottaktól eltérő, sugárzásálló kamerák vagy azok lencséi, amelyeket kifejezetten sugárzásállónak terveztek vagy minősítettek, és amelyek üzemi károsodás nélkül képesek 5 × 103 Gy (szilícium) (5 × 106 rad [szilícium]) sugárzásnak ellenállni.

A Gy (szilícium) mértékegység árnyékolatlan szilícium minta Joule per kilogrammban megadott energiaelnyelésére vonatkozik, ha azt ionizáló sugárzásnak teszik ki.

6A203.c.

II.A6.011.

A 0B001.g.5., 6A005. és/vagy 6A205.c. alatt meghatározottaktól eltérő hangolható, impulzusüzemű festéklézer-erősítők és oszcillátorok, amelyek rendelkeznek a következő jellemzők mindegyikével:

a.

300 és 800 nm közötti hullámhosszon üzemelnek;

b.

10 W-nál nagyobb, de 30 W-nál kisebb átlagos kimenő teljesítményűek;

c.

Ismétlési frekvenciájuk nagyobb mint 1 kHz; valamint

d.

Impulzusszélességük kisebb mint 100 ns.

Ez a termék nem foglalja magában az egyfrekvenciás oszcillátorokat.

0B001.g.5.

6A005.

6A205.c.

II.A6.012.

A 0B001.h.6., 6A005.d. vagy 6A205.d. alatt meghatározottaktól eltérő pulzációs szén-dioxid-’lézerek’, amelyek rendelkeznek a következő jellemzők mindegyikével:

a.

9 és 11 μm közötti hullámhosszon üzemelnek;

b.

Ismétlési frekvenciájuk nagyobb mint 250 Hz;

c.

100 W-nál nagyobb, de 500 W-nál kisebb átlagos kimenő teljesítményűek; valamint

d.

Impulzusszélességük kisebb mint 200 ns.

0B001.h.6.

6A005.d.

6A205.d.

II.A6.013.

A 6A005 vagy 6A205 alatt meghatározottaktól eltérő lézerek

6A005.

6A205.

NAVIGÁCIÓ ÉS REPÜLÉSI ELEKTRONIKA

II.A7.

Áruk

Szám

Leírás

Kapcsolódó termék a 428/2009/EK rendelet I. mellékletéből

II.A7.001.

Inerciális navigációs rendszerek, valamint a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek, az alábbiak szerint:

a.

Inerciális navigációs rendszerek, amelyeket a Wassenaari Megállapodás valamely részes államának polgári hatóságai ’polgári légi járműveken’ történő használatra minősítettek, valamint a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek, az alábbiak szerint:

1.

’Repülőeszközök’, földi járművek, vízi járművek (felszíni vagy víz alatti), ’űrrepülőgépek’ irányítására, vezérlésére és szabályozására tervezett inerciális navigációs rendszerek (INS) (csuklós és leszíjazott) és inerciális berendezések és a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek, amelyek rendelkeznek a következő jellemzők bármelyikével:

a.

Normál beállítás esetén az (inerciamentes) navigálási hiba 0,8 tengeri mérföld/óra ’cirkuláris hibavalószínűség’ (CEP) vagy kevesebb (jobb); vagy

b.

10 g fölötti lineáris gyorsulásra határozták meg.

2.

a Globális Navigációs Műholdrendszerekbe (GNSS) vagy az ’Adatalapú referencia navigációba’ („DBRN”) beágyazott Hibrid Inerciális Navigációs Rendszerek a helyzethez, vezérléshez vagy irányításhoz, amelynél normál beállítás után, a GNSS vagy ’DBRN’ maximum négy percre történő elvesztése esetén az INS navigációs helyzetpontosság kisebb (jobb) mint 10 m ’cirkuláris hibavalószínűség’ (CEP);

3.

Az irányszög, az irány vagy az északi irány meghatározásához használt inerciális berendezések, illetve a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek, amelyek rendelkeznek a következő tulajdonságok bármelyikével:

a.

Az irányszög, irány vagy északi iránynak a 45. szélességi fokon 6 szögperc négyzetes középértékkel (rms) egyenlő, vagy annál nagyobb pontossággal való meghatározásához tervezték; vagy

b.

Üzemen kívül legalább 1 msec ideig tartó, legalább 900 g-s ütésállósági szintre tervezték.

b.

Kifejezetten polgári térképezési célra tervezett, inerciális berendezéseket tartalmazó teodolitrendszerek, amelyeket az irányszögnek, az iránynak vagy az északi iránynak a 45. szélességi fokon 6 szögperc négyzetes középérték (rms) vagy annál nagyobb pontossággal való meghatározásához terveztek, valamint a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek.

c.

A 7A001. vagy a 7A101. alatt leírt gyorsulásmérőket alkalmazó inerciális vagy más berendezések, ha ezeket a gyorsulásmérőket kifejezetten MWD (Measurement While Drilling – mérés fúrás közben) érzékelőként történő felhasználásra fejlesztették ki vagy tervezték, fúrt kutak üzemeltetéséhez kapcsolódó felhasználás céljából.

Az a.1. és a.2. alatti paramétereket a következő környezeti feltételekkel kell alkalmazni:

1.

Mindhárom egymásra merőleges tengely esetében a bemeneti véletlenszerű vibráció 7,7 g négyzetes középérték (rms) teljes magnitúdóval az első félórában és a tengelyenkénti másfél órás teljes tesztidőtartam során, ha a véletlenszerű vibráció megfelel a következőknek:

a

0,04 g2/Hz értékű állandó spektrális (PSD) teljesítménysűrűség a 15–1 000  Hz frekvenciatartományban; valamint és

b.

a PDS az 1 000 -től 2 000  Hz-ig terjedő frekvenciatartományban, a frekvencia függvényében 0,04 g2/Hz-ről 0,01 g2/Hz-re csökken;

2.

A legyezési és orsózási sebesség legalább + 2,62 radián/s (150 deg/s); vagy

3.

A fenti 1. vagy 2. pontnak megfelelő nemzeti szabvány szerint.

1.

Az a.2. olyan rendszerekre utal, amelyekben egy INS és más független navigációs segédeszközök vannak beépítve egyetlen (beágyazott) egységben a javított teljesítmény elérése érdekében.

2.

’Cirkuláris hibavalószínűség’ (CEP) – Egy kör alakú normál eloszlásban annak a körnek a sugara, amelybe az elvégzett egyedi mérések 50 %-a esik, vagy annak a körnek a sugara, amelyben 50 % az előfordulás valószínűsége.

7A001.

7A003.

7A101.

7A103.

LÉGTÉR ÉS HAJTÓRENDSZEREK

II.A9.

Áruk

Szám

Leírás

Kapcsolódó termék a 428/2009/EK rendelet I. mellékletéből

II.A9.001

Robbanócsavarok.

 

II.A9.002

’Légijárművek’ vagy ’levegőnél könnyebb járművek’ hajtásához tervezett vagy átalakított (például axiális dugattyús vagy forgódugattyús típusú) belsőégésű motorok és kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek.

 

II.A9.003

A 9A115 alatt meghatározottaktól eltérő teherautók, amelyek egynél több hajtott tengellyel és 5 tonnát meghaladó raksúllyal rendelkeznek.

Ez a termék magában foglalja a lapos pótkocsit, a félpótkocsit és más pótkocsikat.

9A115.

B.   SZOFTVER

Szám

Leírás

Kapcsolódó termék a 428/2009/EK rendelet I. mellékletéből

II.B.001.

Az A. részben (Áruk) felsorolt cikkek fejlesztéséhez, előállításához vagy felhasználásához szükséges szoftver.

 

C.   TECHNOLÓGIA

Szám

Leírás Cikkek, anyagok, felszerelések, áruk és technológiák

Kapcsolódó termék a 428/2009/EK rendelet I. mellékletéből

II.C.001.

Az A. részben (Áruk) felsorolt cikkek fejlesztéséhez, előállításához vagy felhasználásához szükséges technológia.

 

III. RÉSZ

A ballisztikusrakéta-ágazatban használt egyes kulcsfontosságú alkotóelemek.

MAGYARÁZÓ MEGJEGYZÉS

A nómenklatúra kódok a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében meghatározott Kombinált Nómenklatúrában és annak I. mellékletében meghatározottak szerinti kódok, amelyek e rendelet közzétételének időpontjában érvényesek és amelyeket értelemszerűen az azt követő jogszabályok módosítanak.

7601

Megmunkálatlan alumínium

7602

Alumíniumhulladék és -törmelék

7603

Alumíniumpor és -pehely

7604

Alumíniumrúd és -profil

7605

Alumíniumhuzal

7606

Alumíniumlap, -lemez és -szalag, ha vastagsága meghaladja a 0,2 mm-t:

7608

Alumíniumcső

7609

Alumínium csőszerelvény (pl. csatlakozókarmantyú, könyökdarab, csőtoldat)

7614

Sodort huzal, kábel, fonott szalag és hasonló alumíniumból, az elektromos szigetelésű kivételével

IV. RÉSZ

A 2270 (2016) sz. ENSZ BT-határozat (25) bekezdése szerint érzékeny áruknak minősített és jegyzékbe vett tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos cikkek, anyagok, felszerelések, áruk és technológiák.

MAGYARÁZÓ MEGJEGYZÉS

A nómenklatúra kódok a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében meghatározott Kombinált Nómenklatúrában és annak I. mellékletében meghatározottak szerinti kódok, amelyek e rendelet közzétételének időpontjában érvényesek és amelyeket értelemszerűen az azt követő jogszabályok módosítanak.

a)   Nukleáris és/vagy rakéták – felhasználható cikkek

(1)   Gyűrűmágnesek

Állandó mágneses anyagok, amelyek rendelkeznek mindkét alábbi jellemzővel:

i.

Gyűrű alakú mágnes, a külső és a belső átmerő közötti arány kisebb vagy egyenlő mint 1,6:1; valamint

ii.

Az alábbi mágneses anyagok bármelyikéből készült: alumínium-nikkel-kobalt, ferritek, szamárium-kobalt, vagy neodímium-vas-bór.

 

ex 8505 11 00

 

ex 8505 19 10

 

ex 8505 19 90

 

ex 8505 90 90

(2)   Martenzites acél

Martenzites acél, amely rendelkezik mindkét alábbi jellemzővel:

i.

293 K (20 °C) hőmérsékleten 1 500 MPa vagy nagyobb szakítószilárdságra ’képesek’;

ii.

Cső vagy rúd formájában, legalább 75 mm külső átmérővel rendelkeznek.

 

ex 7304 49 10

 

ex 7304 51 81

 

ex 7304 51 89

 

ex 7304 59 92

 

ex 7304 59 93

 

ex 7304 59 99

(3)   Mágneses ötvözetanyagok lemez vagy szalag formában, amelyek rendelkeznek mindkét alábbi jellemzővel:

a)

Legfeljebb 0,05 mm vastagság; vagy legfeljebb 25 mm magasság, és

b)

Az alábbi mágneses ötvözetanyagok bármelyikéből készült: vas-króm-kobalt, vas-kobalt-vanádium, vas-króm-kobalt-vanádium, vagy vas-króm.

 

ex 7326 19 10

 

ex 7326 19 90

 

ex 7326 90 92

 

ex 7326 90 94

 

ex 7326 90 96

 

ex 7326 90 98

(4)   Frekvenciaváltók (konverter, illetve inverter néven is ismertek)

A II. mellékletben a 0B001.b.13. és a 3A225. bejegyzésben meghatározottaktól eltérő frekvenciaváltók, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével, és a kifejezetten azokhoz tervezett szoftverek:

i.

Többfázisú frekvenciakimenet;

ii.

Képesek 40 W vagy annál nagyobb teljesítmény leadására; valamint

iii.

Képesek bárhol (egy vagy több adott ponton) a 600Hz és 2 000 Hz közötti frekvenciatartományban üzemelni.

Műszaki megjegyzések:

(1)

A frekvenciaváltók konverter, illetve inverter néven is ismertek.

(2)

A fent meghatározott funkciók az alábbi néven szereplő vagy forgalmazott egyes berendezések esetében is teljesülhetnek: elektronikus tesztberendezés, AC tápegység, változtatható sebességű motormeghajtó vagy változtatható frekvenciájú meghajtó.

 

ex 8504 40 84

 

ex 8504 40 88

 

ex 8504 40 90

 

ex 8537 10 95

 

ex 8537 10 98

 

ex 8537 20 91

 

ex 8537 20 99

(5)   Nagy szilárdságú alumíniumötvözet

Alumíniumötvözetek, amelyek rendelkeznek mindkét alábbi jellemzővel:

i.

293 K (20 °C) hőmérsékleten 415 MPa vagy nagyobb szakítószilárdságra ’képesek’; és

ii.

Cső vagy rúd formájában, legalább 75 mm külső átmérővel rendelkeznek.

Műszaki megjegyzés:

A ’képesek’ kifejezés egyaránt vonatkozik a hőkezelés előtti, illetve utáni alumíniumötvözetre is.

 

ex 7601 20 80

 

ex 7604 29 10

 

ex 7608 20 20

 

ex 7608 20 81

 

ex 7608 20 89

(6)   Rostos vagy szálas anyagok

’Rostos és szálas anyagok’ és prepregek az alábbiak szerint:

i.

Szén-, aramid- vagy üveg-’szálas és rostos anyagok’, amelyek rendelkeznek az alábbi két jellemzővel:

(1)

’fajlagos modulusuk’ nagyobb, mint 3,18 × 106 m; valamint

(2)

’fajlagos szakítószilárdságuk’ nagyobb mint 76,2 × 103 m;

ii.

Prepegek: Hőre keményedő gyantával impregnált, a fenti a) pontban ellenőrzött szén-, aramid- vagy üveg-’szálas vagy rostos anyagokból’ készült folytonos ’fonalak’, ’előfonatok’, ’kócok’, vagy ’szalagok’, amelyek szélessége nem haladja meg a 30 mm-t.

 

ex 5402 11 00

 

ex 5402 19 00

 

ex 5402 31 00

 

ex 5402 32 00

 

ex 5404 90 90

 

ex 5407 10 00

 

ex 5407 20 90

 

ex 5407 41 00

 

ex 5407 42 00

 

ex 5407 43 00

 

ex 5407 44 00

 

ex 5501 10 00

 

ex 5501 90 00

 

ex 5503 11 00

 

ex 5503 19 00

 

ex 5503 20 00

 

ex 5503 90 00

 

ex 5506 10 00

 

ex 5506 90 00

 

ex 5509 11 00

 

ex 5509 12 00

 

ex 5604 90 10

 

ex 5607 50 11

 

ex 5607 50 19

 

ex 5607 50 30

 

ex 5607 50 90

 

ex 5609 00 00

 

ex 5902 10 10

 

ex 5902 10 90

 

ex 5902 20 90

 

ex 5902 90 10

 

ex 5902 90 90

 

ex 5903 10 10

 

ex 5903 10 90

 

ex 5903 20 10

 

ex 5903 20 90

 

ex 5903 90 10

 

ex 5903 90 91

 

ex 5903 90 99

 

ex 6815 10 10

 

ex 6815 99 00

 

ex 7019 12 00

 

ex 7019 19 10

 

ex 7019 19 90

 

ex 7019 51 00

 

ex 7019 59 00

 

ex 7019 90 00

(7)   Száltekercselő gépek és kapcsolódó berendezések

Száltekercselő gépek és kapcsolódó berendezések, az alábbiak szerint:

i.

Száltekercselő gépek, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével:

(1)

A pozicionáló, hurkoló és tekercselő mozgásokat két vagy több tengely mentén koordinálják vagy programozzák;

(2)

Kifejezetten ’szálas és rostos anyagokból’ készülő kompozit szerkezetek és rétegelt termékek készítésére tervezték; valamint

(3)

Képesek legalább 75 mm vagy nagyobb átmérőjű hengeres csövek tekercselésére;

ii.

A fenti a) pontban meghatározott szálsodró gépeket koordináló és programozó vezérlők;

iii.

Tüskék a fenti a) pontban meghatározott száltekercselő gépekhez.

 

ex 8419 89 30

 

ex 8419 89 98

 

ex 8419 90 85

 

ex 8444 00 10

 

ex 8444 00 90

 

ex 8446 10 00

 

ex 8446 21 00

 

ex 8446 29 00

 

ex 8446 30 00

 

ex 8447 11 00

 

ex 8447 12 00

 

ex 8447 20 20

 

ex 8447 20 80

 

ex 8447 90 00

 

ex 8448 19 00

 

ex 8448 20 00

 

ex 8448 39 00

 

ex 8448 42 00

 

ex 8448 49 00

 

ex 8448 59 00

 

ex 8479 89 97

 

ex 8479 90 20

 

ex 8479 90 70

 

ex 8537 10 10

 

ex 8537 10 91

 

ex 8537 10 95

 

ex 8537 10 98

 

ex 8538 10 00

 

ex 9022 12 00

 

ex 9022 19 00

 

ex 9022 90 00

 

ex 9031 80 80

 

ex 9031 90 00

(8)   Megfolyatásos formázógépek

Az INFCIRC/254/Rev.9/Part2 és S/2014/253 pontban foglaltak szerint.

 

ex 8463 90 00

 

ex 8466 94 00

(9)   Lézeres hegesztőgép

 

ex 8515 80 10

 

ex 8515 80 90

 

ex 8515 90 00

(10)   4- és 5-tengelyes CNC szerszámgépek

 

ex 8457 10 10

 

ex 8457 10 90

 

ex 8457 20 00

 

ex 8457 30 10

 

ex 8457 30 90

 

ex 8458 11 20

 

ex 8458 11 41

 

ex 8458 11 49

 

ex 8458 11 80

 

ex 8458 19 00

 

ex 8458 91 20

 

ex 8458 91 80

 

ex 8459 10 00

 

ex 8459 21 00

 

ex 8459 31 00

 

ex 8459 41 00

 

ex 8459 51 00

 

ex 8459 61 10

 

ex 8459 61 90

 

ex 8460 12 00

 

ex 8460 22 00

 

ex 8460 23 00

 

ex 8460 24 00

 

ex 8460 31 00

 

ex 8460 40 10

 

ex 8460 90 00

 

ex 8461 20 00

 

ex 8461 30 10

 

ex 8461 40 11

 

ex 8461 40 31

 

ex 8461 40 71

 

ex 8461 40 90

 

ex 8461 90 00

 

ex 8464 20 11

 

ex 8464 20 19

 

ex 8464 20 80

 

ex 8464 90 00

(11)   Plazmavágó berendezések

 

ex 8556 40 00

 

ex 8515 31 00

 

ex 8515 39 90

 

ex 8515 80 10

 

ex 8515 80 90

 

ex 8515 90 00

(12)   Fémhidridek, például cirkónium-hidrid

ex 2850 00 20

b)   Vegyi-/biológiai fegyver – használható cikkek

(1)

További vegyi anyagok, amelyek alkalmasak vegyi harcanyagok előállítására:

Árumegnevezés

 

KN-kód

Nátrium fém (7440-23-5)

 

2805 11 00

Kén-trioxid (7446-11-9)

ex

2811 29 10

Alumínum-klorid (7446-70-0)

 

2827 32 00

Kálium-bromid (7758-02-3)

 

2827 51 00

Nátrium-bromid (7647-15-6)

 

2827 51 00

Diklórmetán (75–09-2)

 

2903 12 00

Izopropil-bromid (75-26-3)

ex

2903 39 19

Izopropil-éter (108-20-3)

ex

2909 19 90

Monoizopropilamin (75-31-0)

ex

2921 19 99

Trimetilamin (75-50-3)

ex

2921 11 00

Tributilamin (102-82-9)

ex

2921 19 99

Trietil-amin (121-44-8)

ex

2921 19 99

N,N-dimetil-anilin (121-69-7)

ex

2921 42 00

Piridin (110-86-1)

ex

2933 31 00

(2)

Reaktoredények, reaktorok, keverők, hőcserélők, kondenzátorok, szivattyúk, szelepek, tárolótartályok, konténerek, gyűjtőtartályok, és desztilláló vagy abszorpciós oszlopok, amelyek megfelelnek az S/2006/853 és S/2006/853/corr.1-ben meghatározott teljesítményre vonatkozó paramétereknek.

Egyszeres tömítésű szivattyúk, amelyeknél a gyártó által meghatározott maximális térfogatáram nagyobb mint 0,6 m3/h, az ilyen szivattyúkhoz tervezett házak (szivattyúházak), előformált szivattyúbélések, keverőlapátok, rotorok vagy sugárszivattyú fúvókák, amelyekben a feldolgozott vegyszerrel (vegyszerekkel) közvetlenül érintkező valamennyi felület a következő anyagok bármelyikéből készült:

a.

nikkel vagy 40 tömegszázaléknál több nikkelt tartalmazó ötvözetek;

b.

25 tömegszázaléknál több nikkelt és 20 tömegszázaléknál több krómot tartalmazó ötvözetek;

c.

fluort tartalmazó polimerek (35 tömegszázaléknál több fluort tartalmazó polimerikus vagy elasztomerikus anyagok);

d.

üveg vagy üvegbélés (beleértve a vitrit, vagy zománc bevonatot);

e.

grafit vagy szén-grafit;

f.

tantál vagy tantálötvözet;

g.

titán vagy titánötvözet;

h.

cirkónium vagy cirkóniumötvözet;

i.

kerámia;

j.

ferroszilícium (magas szilíciumtartalmú szilícium-vas ötvözetek); vagy

k.

nióbium (kolumbium) vagy nióbium ötvözetek;

ex 3925 10 00

ex 3925 90 80

ex 3926 90 92

ex 3926 90 97

ex 4009 21 00

ex 4009 22 00

ex 4009 41 00

ex 4009 42 00

ex 4016 93 00

ex 6909 11 00

ex 6909 12 00

ex 6909 19 00

ex 6909 90 00

ex 6914 90 00

ex 7020 00 10

ex 7020 00 30

ex 7020 00 80

ex 7304 41 00

ex 7304 49 93

ex 7304 49 95

ex 7304 49 99

ex 7304 51 81

ex 7304 51 89

ex 7304 59 92

ex 7304 59 93

ex 7304 59 99

ex 7306 40 20

ex 7306 40 80

ex 7306 50 20

ex 7306 50 80

ex 7306 69 10

ex 7306 69 90

ex 7306 90 00

ex 7309 00 10

ex 7309 00 30

ex 7309 00 51

ex 7309 00 59

ex 7309 00 90

ex 7310 10 00

ex 7310 29 10

ex 7310 29 90

ex 7311 00 00

ex 7326 90 92

ex 7326 90 94

ex 7326 90 96

ex 7326 90 98

ex 7507 11 00

ex 7507 12 00

ex 7507 20 00

ex 7508 90 00

ex 8103 90 90

ex 8108 90 50

ex 8108 90 60

ex 8108 90 90

ex 8109 90 00

ex 8112 99 30

ex 8401 20 00

ex 8401 40 00

ex 8401 10 00

ex 8412 90 20

ex 8413 50 40

ex 8413 60 39

ex 8413 60 61

ex 8413 60 69

ex 8413 60 70

ex 8413 60 80

ex 8413 70 21

ex 8413 70 29

ex 8413 70 45

ex 8413 70 51

ex 8413 70 59

ex 8413 70 65

ex 8413 70 75

ex 8413 70 81

ex 8413 70 89

ex 8413 81 00

ex 8413 82 00

ex 8413 91 00

ex 8414 10 25

ex 8414 10 81

ex 8414 10 89

ex 8414 40 10

ex 8414 40 90

ex 8414 59 15

ex 8414 59 25

ex 8414 59 23

ex 8414 59 95

ex 8414 80 11

ex 8418 99 10

ex 8414 80 19

ex 8414 80 59

ex 8414 80 73

ex 8414 80 75

ex 8414 80 78

ex 8414 80 80

ex 8414 90 00

ex 8417 80 30

ex 8417 80 50

ex 8417 80 70

ex 8418 69 00

ex 8419 40 00

ex 8419 50 00

ex 8419 89 10

ex 8419 89 30

ex 8419 89 98

ex 8419 90 85

ex 8477 80 93

ex 8477 80 99

ex 8479 82 00

ex 8479 89 97

ex 8479 90 70

(3)

A P3 vagy P4 (BSL3, BSL4, L3, L4) biztonsági szintű létesítményekben alkalmazható, hagyományos vagy turbulenses légáramlású szabályozott légterű kamra, valamint ventilátorral egybeépített HEPA-szűrős berendezés.

 

ex 8414 51 00

 

ex 8414 59 00

 

ex 8414 60 00

 

ex 8414 80 80

 

ex 8421 39 15

 

ex 8421 39 25

 

ex 8479 89 97

V. RÉSZ

A 2321 (2016). sz. ENSZ BT-határozat (4) bekezdése szerint érzékeny áruknak minősített és jegyzékbe vett tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos cikkek, anyagok, felszerelések, áruk és technológiák.

MAGYARÁZÓ MEGJEGYZÉS

A ’Kapcsolódó termék a 428/2009/EK tanácsi rendelet I. mellékletéből vagy ezen rendelet II. mellékletének II. részéből (áruk és technológia)’ elnevezésű oszlopban található hivatkozási szám jelzi, hogy a terméknek a ’Leírás’ elnevezésű oszlopban megadott tulajdonságai kívül esnek a hivatkozott kettős felhasználású termék leírásában megadott paramétereken.

Nukleáris és/vagy rakéták – felhasználható cikkek

Leírás

Kapcsolódó termék a 428/2009/EK rendelet I. mellékletéből vagy az e rendelet II. mellékletének II. részéből

Izocianátok (TDI (toluol-diizocianát), MDI (metilén-difenil-diizocianát), IPDI (izoforon-diizocianát), HNDMI vagy HDI (hexametilén-diizocianát) és DDI (dimeril-diizocianát)) és gyártóberendezések.

 

Ammónium-nitrát vegytiszta vagy fázis-stabilizált (PSAN) változatban.

 

Nem destruktív kísérleti kamrák legalább 1m kritikus belső mérettel.

 

Turbószivattyúk folyékony vagy hibrid rakétahajtóművekhez.

9A006

Polimer anyagok (hidroxi-végződésű poliéter (HTPE), Hidroxi-végződésű kaprolaktám-éter (HTCE), polipropilén-glikol (PPG), polidietilén-glikol-adipát (PGA) és polietilén-glikol (PEG)).

 

Rakétavédelmi rendszerek telítésére, megzavarására vagy elkerülésére szolgáló, ellentevékenység céljára használt alrendszerek és áthatolást segítő eszközök (pl. zavaróberendezések, zavarótöltetek, csalik).

 

Mangánfémből készült forrasztó fólia.

 

Hidraulikus présgép.

 

Hőkezelő kemencék — >850 C fok hőmérsékletű és oldalainak hosssza 1 m-nél nagyobb.

II.A2.005, 2B226, 2B227

Villamos kisülésű gépek (EDM).

2B001.d

Dörzshegesztőgép.

 

Rakéta- és személyzet nélküli légijármű-rendszerek aerodinamikai és termodinamikai elemzésének modellezésére szolgáló modellező és tervező szoftverek.

 

Nagysebességű képkamerák, az orvosi képalkotó-rendszerekhez használt kamerák kivételével.

6A003.a.2

Tehergépkocsi-alváz legalább 6 tengellyel

9A115 és II.A9.003

Vegyi-/biológiai fegyver – használható cikkek

Leírás

Kapcsolódó termék a 428/2009/EK rendelet I. mellékletéből vagy a II. melléklet II. részéből

1.

Legalább 2,5 méter névleges szélességű, padlóra szerelt (walk-in-style) füstszekrények.

2B352.

2.

Legalább 4 l rotorkapacitású, biológiai anyagokkal kapcsolatban használható szakaszos üzemű centrifugák.

II.A2.014.e., 2B350, 2B352

3.

Biológiai eredetű anyagokhoz felhasználható fermentorok 10–20 L (0,01–0,02 köbméter) belső térfogattal.

2B352 és II.A2.014.a.


(1)  A pozícionálási pontosságot ISO 230/2 (1997) szerint mérő gyártóknak konzultálniuk kell a letelepedési helyük szerinti tagállam illetékes hatóságával.


III. MELLÉKLET

A 3. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett légijármű-tüzelőanyag

MAGYARÁZÓ MEGJEGYZÉS

A nómenklatúra kódok a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében meghatározott Kombinált Nómenklatúrában és annak I. mellékletében meghatározottak szerinti kódok, amelyek e rendelet közzétételének időpontjában érvényesek és amelyeket értelemszerűen az azt követő jogszabályok módosítanak.

Kód

Leírás

2710 12 31 -től 2710 12 59 -ig

Benzin

2710 12 70

Nafta típusú sugárhajtómű üzemanyag

2710 19 21

Kerozin típusú sugárhajtómű és turbina üzemanyag

2710 19 25

Kerozin típusú rakéta-hajtóanyag


IV. MELLÉKLET

A 3. cikk (1) bekezdésének d) pontjában említett arany, titánérc, vanádiumérc és ritkaföldfémeket tartalmazó ásványok

MAGYARÁZÓ MEGJEGYZÉS

A nómenklatúra kódok a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében meghatározott Kombinált Nómenklatúrában és annak I. mellékletében meghatározottak szerinti kódok, amelyek e rendelet közzétételének időpontjában érvényesek és amelyeket értelemszerűen az azt követő jogszabályok módosítanak.

Kód

Leírás

ex ex 2530 90 00

Ritkaföldfémek ércei

ex ex 26 12

Kizárólag vagy elsősorban urán és tórium kivonásához használt monazitok és más ércek

ex ex 2614 00 00

Titánérc

ex ex 2615 90 00

Vanádiumérc

2616 90 00 10

Aranyérc, dúsított is


V. MELLÉKLET

A 3. cikk (1) bekezdésének e) pontjában említett szén, vas és vasérc

MAGYARÁZÓ MEGJEGYZÉS

A nómenklatúra kódok a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében meghatározott Kombinált Nómenklatúrában és annak I. mellékletében meghatározottak szerinti kódok, amelyek e rendelet közzétételének időpontjában érvényesek és amelyeket értelemszerűen az azt követő jogszabályok módosítanak.

Kód

Leírás

ex ex 26 01

Vasérc

2701

Kőszén; brikett, tojásbrikett és kőszénből előállított hasonló szilárd tüzelőanyag

2702

Barnaszén, brikettezve is, a zsett kivételével

2703

Tőzeg (tőzegalom), brikettezve is

2704 00 10

Koksz és félkoksz kőszénből, barnaszénből vagy tőzegből, brikettezve is; retortaszén

7201

Nyersvas és tükörvas, buga, tuskó, tömb vagy más elsődleges formában

7202

Ferroötvözet

7203

Vasércből közvetlen fémkiválasztással nyert vastartalmú termék és más szivacsos vastartalmú termék tömb, pellet vagy hasonló formában; legalább 99,94 tömegszázalék tisztaságú vas tömb, pellet vagy hasonló formában

7204 10 00

Öntöttvas-törmelék és -hulladék

ex ex 7204 30 00

Ónozott vas- vagy acéltörmelék és -hulladék

ex ex 7204 41

Más törmelék és hulladék: Esztergaforgács, gyaluforgács, forgácsapríték, marási hulladék, fűrészpor, reszelék, kovácsolási és csákolási hulladék, összepréselve is

ex ex 7204 49

Más törmelék és hulladék: Más

ex ex 7204 50 00

Más törmelék és hulladék: Ingot újraolvasztott hulladékból

ex ex 7205 10 00

Szemcse

ex ex 7205 29 00

Por: nem ötvözött acélból

ex ex 7206 10 00

Ingot

ex ex 7206 90 00

Más

ex ex 72 07

Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból

ex ex 72 08

Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül

ex ex 72 09

Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül

ex ex 72 10

Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, plattírozva, lemezelve vagy bevonva

ex ex 72 11

Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül

ex ex 72 12

Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, plattírozva, lemezelve vagy bevonva

ex ex 72 14

Más rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kovácsolva, melegen hengerelve, melegen húzva vagy -extrudálva, hengerlés után csavarva is, de tovább nem megmunkálva

ex ex 72 15

Más rúd vasból vagy ötvözetlen acélból

ex ex 72 16

Szögvas, idomvas és szelvény vasból és ötvözetlen acélból

ex ex 72 17

Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból


VI. MELLÉKLET

A 3. cikk (1) bekezdésének f) pontjában említett kőolajtermékek

MAGYARÁZÓ MEGJEGYZÉS

A nómenklatúra kódok a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében meghatározott Kombinált Nómenklatúrában és annak I. mellékletében meghatározottak szerinti kódok, amelyek e rendelet közzétételének időpontjában érvényesek és amelyeket értelemszerűen az azt követő jogszabályok módosítanak.

 

2707

Kőszénkátrány magas hőfokon történő lepárlásából nyert olaj és más termék; hasonló termékek, amelyekben az aromás alkotórészek tömege meghaladja a nem aromás alkotórészek tömegét

 

2709

Nyers kőolaj és bitumenes ásványokból előállított nyersolaj

 

2710

Kőolaj és bitumenes ásványokból előállított olaj, a nyers kivételével; másutt nem említett olyan készítmény, amely legkevesebb 70 tömegszázalékban kőolajat vagy bitumenes ásványokból előállított olajat tartalmaz, és amelynek ez az olaj a lényeges alkotórésze; olajhulladék

 

2711

Földgáz és gáz-halmazállapotú más szénhidrogén

 

2712 10

Vazelin

 

2712 20

Paraffinviasz 0,75 tömegszázaléknál kisebb olajtartalommal

ex

2712 90

Más

 

2713

Ásványolajkoksz, ásványolaj-bitumen és kőolaj vagy bitumenes ásványból előállított olaj más maradéka

ex

2714

Természetes bitumen és aszfalt; bitumenes vagy olajpala és kátrányos homok; aszfaltit és aszfaltkő

ex

2715

Természetes aszfaltot, természetes bitument, ásványolaj-bitument, ásványi kátrányt vagy ásványi kátrányszurkot tartalmazó bitumenes keverék (pl. bitumenes masztix, lepárlási maradvány)

 

 

Kőolajat vagy bitumenes ásványokból nyert olajat tartalmazó készítmények

 

3403 11

– –

Textil, bőr, szőrme és más anyagok kezelésére használt készítmények

 

3403 19

– –

Más

 

 

Más

ex

3403 91

– –

Textil, bőr, szőrme és más anyagok kezelésére használt készítmények

ex

3403 99

– –

Más

 

 

– – – – –

Túlnyomórészt szerves vegyületekből álló, máshol nem említett vegyipari termékek vagy készítmények

ex

3824 99 92

– – – – – –

Folyékony formában 20 °C-on

ex

3824 99 93

– – – – – –

Más

ex

3824 99 96

– – – – –

Más

 

3826 00 10

Zsírsav-monoalkil-észter (FAMAE) legalább 96,5 térfogatszázalék észter-tartalommal

 

3826 00 90

Más


VII. MELLÉKLET

A 3. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett réz, nikkel, ezüst és cink

MAGYARÁZÓ MEGJEGYZÉS

A nómenklatúra kódok a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében meghatározott Kombinált Nómenklatúrában és annak I. mellékletében meghatározottak szerinti kódok, amelyek e rendelet közzétételének időpontjában érvényesek és amelyeket értelemszerűen az azt követő jogszabályok módosítanak.

Réz

 

2603

Rézérc, dúsított is

 

74

Réz és ebből készült áruk

 

8536 90 95 30

Érintkezőszegecsek:

rézből

ezüst-nikkel ötvözettel (AgNi10) vagy összesen 11,2 (± 1,0) tömegszázalék ón-oxidot és indium-oxidot tartalmazó ezüsttel lemezelve

0,3 mm (– 0/+ 0 015 mm) lemezvastagsággal

ex

8538 90 99

Kizárólag vagy elsősorban a 8535 , a 8536 vagy a 8537 vtsz. alá tartozó készülékek réz alkatrészei

 

8544 11

Réz tekercselőhuzal

 

 

Más elektromos rézvezeték legfeljebb 1 000  V feszültséghez:

ex

8544 42

– –

Csatlakozókkal szerelt

ex

8544 49

– –

Más

 

 

Más elektromos vezeték, 1 000  V-ot meghaladó feszültséghez:

 

8544 60 10

– –

Rézvezetővel

Nikkel

 

2604

Nikkelérc, dúsított is

 

 

Vasötvözetek:

 

7202 60

Ferronikkel

 

 

Huzal rozsdamentes acélból:

 

7223 00 11

– –

Legalább 28, de legfeljebb 31 tömegszázalék nikkeltartalommal és legalább 20, de legfeljebb 22 tömegszázalék krómtartalommal

 

75

Nikkel és ebből készült áruk

 

8105 90 00 10

Kobaltötvözetből készült rúd vagy huzal, amely:

35 (± 2) tömegszázalék kobaltot,

25 (± 1) tömegszázalék nikkelt,

19 (± 1) tömegszázalék krómot és

7 (± 2) tömegszázalék vasat

tartalmaz, és megfelel a repülőgép- és űrrepülőgép-iparban használatos AMS 5842 anyagspecifikációnak

Ezüst

 

2616 10

Ezüstérc, dúsított is

Cink

 

2608

Cinkérc, dúsított is

 

79

Cink és ebből készült áruk


VIII. MELLÉKLET

A 10. cikkben említett luxuscikkek

MAGYARÁZÓ MEGJEGYZÉS

A nómenklatúra kódok a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében meghatározott Kombinált Nómenklatúrában és annak I. mellékletében meghatározottak szerinti kódok, amelyek e rendelet közzétételének időpontjában érvényesek és amelyeket értelemszerűen az azt követő jogszabályok módosítanak.

1.   Fajtatiszta ló

 

0101 21 00

Fajtatiszta tenyészállat

ex

0101 29 90

Más

2.   Kaviár és kaviárpótló

 

1604 31 00

Kaviár

 

1604 32 00

Kaviárpótló

3.   Szarvasgomba és az abból készült termékek

 

0709 59 50

Szarvasgomba

ex

0710 80 69

Más

ex

0711 59 00

Más

ex

0712 39 00

Más

ex

2001 90 97

Más

 

2003 90 10

Szarvasgomba

ex

2103 90 90

Más

ex

2104 10 00

Leves és erőleves és ezek előállítására szolgáló készítmény

ex

2104 20 00

Homogenizált, összetett élelmiszer-készítmény

ex

2106 00 00

Másutt nem említett élelmiszer-készítmény

4.   Jó minőségű borok (beleértve a pezsgőborokat), szesz és szeszes italok

 

2204 10 11

Pezsgő (champagne)

 

2204 10 91

Asti spumante

ex

2204 10 93

Más

ex

2204 10 94

Oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel (OFJ) ellátott borok

ex

2204 10 96

Más fajtaborok

ex

2204 10 98

Más

ex

2204 21 00

Legfeljebb 2 literes palackban (tartályban)

ex

2204 29 00

Más

ex

2205 00 00

Vermut és friss szőlőből készült más bor növényekkel vagy aromatikus anyagokkal ízesítve

ex

2206 00 00

Más erjesztett ital (pl.: almabor, körtebor, mézbor); erjesztett italok keverékei és erjesztett italok és alkoholmentes italok máshol nem említett keverékei

ex

2207 10 00

Nem denaturált etil-alkohol legalább 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal

ex

2208 00 00

Nem denaturált etil-alkohol, kevesebb mint 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal; szesz, likőr és más szeszes ital

5.   Jó minőségű szivarok és kis alakú szivarok (cigarillos)

ex

2402 10 00

Szivar, mindkét végén levágott végű szivar (manillaszivar) és kis alakú szivar (cigarillos) dohánytöltettel

ex

2402 90 00

Más

6.   Luxusparfümök, toalettvizek és kozmetikai termékek, beleértve szépségápoló készítményeket és sminkeket

ex

3303 00 00

Parfümök és toalettvizek

ex

3304 00 00

Szépségápoló készítmények vagy sminkek és bőrápoló készítmények (a gyógyszerek kivételével), beleértve a napbarnító- vagy napvédő készítményeket; manikűr- és pedikűrkészítmények

ex

3305 00 00

Hajápoló szerek

ex

3307 00 00

Borotválkozás előtti, borotválkozó vagy borotválkozás utáni készítmények, dezodorok, fürdőhöz való készítmények, szőrtelenítők és másutt nem említett illatszerek, szépség- vagy testápolószerek; helyiségszagtalanítók, illatosított vagy fertőtlenítő tulajdonságúak is

ex

6704 00 00

Paróka, álszakáll, szemöldök és szempilla, hamis copf és hasonló áru emberhajból vagy állati szőrből vagy textilanyagból; máshol nem említett áru emberhajból

7.   Jó minőségű bőr, nyergesáruk és utazási cikkek, kézitáskák és hasonló cikkek

ex

4201 00 00

Nyerges- és szíjgyártóáru (beleértve az istrángot, hámot, pórázt, térdvédőt, szájkosarat, nyeregtakarót, nyeregtáskát, kutyakabátot és hasonlót is) bármilyen anyagból, bármilyen állat számára

ex

4202 00 00

Bőrönd, koffer, piperedoboz, diplomatatáska, aktatáska, iskolatáska, szemüveg-, látcső-, fényképezőgéptok, hangszertáska, fegyvertok, pisztolytáska és hasonló tartó és tok; útitáska, hőszigetelt táska élelmiszerhez vagy italhoz, piperetáska, hátizsák, kézitáska, bevásárlótáska, levéltárca, pénztárca, térképtáska, cigarettatárca, dohányzacskó, szerszámtáska és -tok, sporttáska, palacktok, ékszertartó, púderdoboz, evőeszköztartó és hasonló tartó és tok természetes vagy mesterséges bőrből, műanyag lapokból, textilből, vulkánfiberből vagy papírkartonból, vagy teljesen vagy nagy részben ilyen anyagokkal vagy papírral beborítva is

ex

4205 00 90

Más

ex

9605 00 00

Utazási készlet testápoláshoz, varráshoz vagy cipő- vagy ruhatisztításhoz

8.   Jó minőségű ruházat, ruházati tartozékok és cipők (anyaguktól függetlenül)

ex

4203 00 00

Ruházati cikkek és ruházati tartozékok természetes vagy mesterséges bőrből

ex

4303 00 00

Ruházati cikk, ruházati tartozék és más szőrmeáru

ex

6101 00 00

Férfi- vagy fiúfelsőkabát, -autóskabát, -pelerin, -köpeny, -anorák (beleértve a sízubbonyt is), -viharkabát, -széldzseki és hasonló áruk kötött vagy hurkolt anyagból, a 6103 vtsz. alá tartozó áruk kivételével

ex

6102 00 00

Női vagy leányka-felsőkabát, -autóskabát, -pelerin, -köpeny, -anorák (beleértve a sízubbonyt is), -viharkabát, -széldzseki és hasonló áruk kötött vagy hurkolt anyagból, a 6104 vtsz. alá tartozó áruk kivételével

ex

6103 00 00

Férfi- vagy fiúöltöny, -ruhaegyüttes, -zakó, -blézer, -hosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall), -bricsesznadrág és -sortnadrág (a fürdőruha kivételével) kötött vagy hurkolt anyagból

ex

6104 00 00

Női vagy leánykakosztüm, -ruhaegyüttes, -ujjas, -blézer, -ruha, -szoknya, -nadrágszoknya, -hosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall), -bricsesznadrág és -sortnadrág (a fürdőruha kivételével) kötött vagy hurkolt anyagból

ex

6105 00 00

Férfi- vagy fiúing kötött vagy hurkolt anyagból

ex

6106 00 00

Női vagy leánykablúz, -ing és -ingblúz kötött vagy hurkolt anyagból

ex

6107 00 00

Férfi- vagy fiúalsónadrág, -rövidnadrág, -hálóing, -pizsama, -fürdőköpeny, -háziköntös és hasonló áru kötött vagy hurkolt anyagból

ex

6108 00 00

Női vagy leánykakombiné, -alsószoknya, -rövidnadrág, -alsónadrág, -hálóing, -pizsama, -hálóköntös, -fürdőköpeny, -háziköntös és hasonló áruk kötött vagy hurkolt anyagból

ex

6109 00 00

T-ing, atléta és más alsó trikóing kötött vagy hurkolt anyagból

ex

6110 00 00

Ujjas mellény, pulóver, kardigán, mellény és hasonló áru kötött vagy hurkolt anyagból

ex

6111 00 00

Csecsemőruha és tartozékai kötött vagy hurkolt anyagból

ex

6112 11 00

Pamutból

ex

6112 12 00

Szintetikus szálból

ex

6112 19 00

Más textilanyagból

 

6112 20 00

Síöltöny

 

6112 31 00

Szintetikus szálból

 

6112 39 00

Más textilanyagból

 

6112 41 00

Szintetikus szálból

 

6112 49 00

Más textilanyagból

ex

6113 00 10

Az 5906 vtsz. alá tartozó kötött vagy hurkolt anyagból

ex

6113 00 90

Más

ex

6114 00 00

Más ruha kötött vagy hurkolt anyagból

ex

6115 00 00

Harisnyanadrág, harisnya, zokni és más harisnyaáru, beleértve a kalibrált kompressziós harisnyaárut (pl. a visszeres lábra való harisnyát) és a talp nélküli harisnyát, kötött vagy hurkolt anyagból

ex

6116 00 00

Kötött vagy horgolt kesztyű, ujjatlan és egyujjas kesztyű is

ex

6117 00 00

Más konfekcionált ruházati kellékek és tartozékok kötött vagy hurkolt anyagból; ruhák, ruházati kellékek és tartozékok kötött vagy hurkolt részei

ex

6201 00 00

Férfi- vagy fiú felsőkabát, -autóskabát, -pelerin, -köpeny, -anorák (beleértve a sízubbonyt is), -viharkabát, -széldzseki és hasonló áruk, a 6203 vtsz. alá tartozók kivételével

ex

6202 00 00

Női vagy leányka-felsőkabát, -autóskabát, -pelerin, -köpeny, -anorák (beleértve a sízubbonyt is), -viharkabát, -széldzseki és hasonló áruk, a 6204 vtsz. alá tartozók kivételével

ex

6203 00 00

Férfi- vagy fiúöltöny, -ruhaegyüttes, -zakó, -blézer, -hosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall), -bricsesznadrág és -sortnadrág (a fürdőruha kivételével)

ex

6204 00 00

Női vagy leánykakosztüm, -ruhaegyüttes, -ujjas, -blézer, -ruha, -szoknya, -nadrágszoknya, -hosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall), -bricsesznadrág és -sortnadrág (a fürdőruha kivételével)

ex

6205 00 00

Férfi- vagy fiúing

ex

6206 00 00

Női vagy leánykablúz, -ing és -ingblúz

ex

6207 00 00

Férfi- vagy fiúatléta és más -alsóing, -alsónadrág, -rövidnadrág, -hálóing, -pizsama, -fürdőköpeny, -háziköntös és hasonló áru

ex

6208 00 00

Női vagy leányka-atlétaing és más -alsóing, -kombiné, -alsószoknya, -rövidnadrág, -alsónadrág, -hálóing, -pizsama, -hálóköntös, -fürdőköpeny, -háziköntös és hasonló áru

ex

6209 00 00

Csecsemőruha és tartozékai

ex

6210 10 00

Az 5602 és az 5603 vtsz. alá tartozó szövetekből

 

6210 20 00

A 6201 11 –6201 19  alszámok alá tartozó típusú más ruházat

 

6210 30 00

A 6202 11 –6202 19  alszámok alá tartozó típusú más ruházat

ex

6210 40 00

Más férfi- és fiúruha

ex

6210 50 00

Más női és leánykaruha

 

6211 11 00

Férfi- és fiú

 

6211 12 00

Női és leányka

 

6211 20 00

Síöltöny

ex

6211 32 00

Pamutból

ex

6211 33 00

Műszálból

ex

6211 39 00

Más textilanyagból

ex

6211 42 00

Pamutból

ex

6211 43 00

Műszálból

ex

6211 49 00

Más textilanyagból

ex

6212 00 00

Melltartó, csípőszorító, fűző, nadrágtartó, harisnyatartó, zoknitartó és hasonló áru és ezek részei, kötött vagy hurkolt anyagból is

ex

6213 00 00

Zsebkendő

ex

6214 00 00

Kendő, sál, nyaksál, mantilla, fátyol és hasonló

ex

6215 00 00

Nyakkendő, csokornyakkendő és kravátli

ex

6216 00 00

Kesztyű, ujjatlan és egyujjas kesztyű is

ex

6217 00 00

Más konfekcionált ruházati kellékek és tartozékok; ruhák vagy ruházati kellékek és tartozékok részei, a 6212 vtsz. alá tartozók kivételével

ex

6401 00 00

Vízhatlan lábbeli gumi- vagy műanyag külső talppal és felsőrésszel, ha a felsőrész a talphoz sem tűzéssel, szegecseléssel, szögeléssel, csavarozással vagy hasonló eljárással nincs hozzáerősítve vagy összeállítva

ex

6402 20 00

Lábbeli, pántból vagy szíjból álló felsőrésze a talphoz szegeccsel erősítve

ex

6402 91 00

Bokát takaró

ex

6402 99 00

Más

ex

6403 19 00

Más

ex

6403 20 00

Lábbeli bőr külső talppal, a lábfej és a nagylábujj körül bőrpántból készült felsőrésszel

ex

6403 40 00

Más lábbeli beépített védő fém cipőorral

ex

6403 51 00

Bokát takaró

ex

6403 59 00

Más

ex

6403 91 00

Bokát takaró

ex

6403 99 00

Más

ex

6404 19 10

Papucs és más házicipő

ex

6404 20 00

Lábbeli bőr- vagy mesterséges bőr külső talppal

ex

6405 00 00

Más lábbeli

ex

6504 00 00

Bármilyen anyagú szalagból fonással vagy más módon összeállított kalap és más fejfedő, bélelve vagy díszítve is

ex

6505 00 10

Szőrmenemezből vagy gyapjú- és szőrmenemezből a 6501 00 00  vámtarifaszám alá tartozó kalaptestből, kalaptompból vagy nemezkorongból előállítva

ex

6505 00 30

Ellenzős sapka

ex

6505 00 90

Más

ex

6506 99 00

Más anyagból

ex

6601 91 00

Teleszkópos nyéllel

ex

6601 99 00

Más

ex

6602 00 00

Sétapálca, botszék, sétabot, ostor, lovaglókorbács és hasonló

ex

9619 00 81

Csecsemőpelenka és pelenkabetét

9.   473 EUR-nál (1) magasabbra értékelt szőnyeg és faliszőnyeg, kéziszövésű is

ex

5701 00 00

Csomózott szőnyeg és más textil padlóborító, konfekcionálva is

ex

5702 10 00

„Kelim”, „Schumack”, „Karamanie” és hasonló kézi szövésű szőnyeg

ex

5702 20 00

Padlóborító kókuszdiórostból (kókuszrost)

ex

5702 31 80

Más

ex

5702 32 00

Műszálas textilanyagból

ex

5702 39 00

Más textilanyagból

ex

5702 41 90

Más

ex

5702 42 00

Műszálas textilanyagból

ex

5702 50 00

Más, nem bolyhos szerkezetű szőnyeg, nem konfekcionálva

ex

5702 91 00

Gyapjúból vagy finom állati szőrből

ex

5702 92 00

Műszálas textilanyagból

ex

5702 99 00

Más textilanyagból

ex

5703 00 00

Tűzött szőnyeg és más textil padlóborító, konfekcionálva is

ex

5704 00 00

Szőnyeg és más textil padlóborító nemezből, nem tűzve vagy nem pelyhesítve, konfekcionálva is

ex

5705 00 00

Más szőnyeg és más textil padlóborító, konfekcionálva is

ex

5805 00 00

Kézi szövésű faliszőnyeg, kárpit, mint pl. Gobelin, Flanders, Aubusson, Beauvais és hasonló fajták, valamint tűvarrással (pl. pontöltéssel és keresztöltéssel) előállított faliszőnyeg, kárpit, konfekcionálva is

10.   Gyöngyök, drágakövek és féldrágakövek, gyöngyből készült cikkek, ékszer, arany- és ezüstművesáruk

 

7101 00 00

Természetes vagy tenyésztett gyöngy, megmunkálva vagy osztályozva is, de nem felfűzve, foglalat vagy szerelés nélkül; természetes vagy tenyésztett gyöngy, a szállítás megkönnyítésére ideiglenesen felfűzve

 

7102 00 00

Gyémánt, megmunkálva is, de foglalat vagy szerelés nélkül

 

7103 00 00

Drágakő (a gyémánt kivételével) és féldrágakő, megmunkálva vagy osztályozva is, de nem felfűzve, foglalat vagy szerelés nélkül; osztályozatlan drágakő (a gyémánt kivételével) és féldrágakő, a szállítás megkönnyítésére ideiglenesen felfűzve

 

7104 20 00

Más, megmunkálatlan vagy egyszerűen fűrészelt vagy durván alakított

 

7104 90 00

Más

 

7105 00 00

Természetes vagy szintetikus drágakőpor vagy féldrágakőpor

 

7106 00 00

Ezüst (beleértve az arannyal vagy platinával bevontat is), megmunkálatlanul vagy félgyártmány vagy por alakban

 

7107 00 00

Ezüsttel plattírozott nem nemesfém és ebből készült félgyártmány

 

7108 00 00

Arany (beleértve a platinával bevont aranyat is), megmunkálatlanul vagy félgyártmány vagy por alakban

 

7109 00 00

Arannyal plattírozott ezüst vagy nem nemesfém, félgyártmány, tovább nem megmunkálva

 

7110 11 00

Megmunkálatlanul vagy por alakban

 

7110 19 00

Más

 

7110 21 00

Megmunkálatlanul vagy por alakban

 

7110 29 00

Más

 

7110 31 00

Megmunkálatlanul vagy por alakban

 

7110 39 00

Más

 

7110 41 00

Megmunkálatlanul vagy por alakban

 

7110 49 00

Más

 

7111 00 00

Platinával plattírozott arany, ezüst vagy nem nemesfém és ebből készült félgyártmány

 

7113 00 00

Ékszer és részei nemesfémből vagy nemesfémmel plattírozott fémből

 

7114 00 00

Arany- vagy ezüstművesáru, és ennek részei nemesfémből vagy nemesfémmel plattírozott fémből

 

7115 00 00

Más áru nemesfémből vagy nemesfémmel plattírozott fémből

 

7116 00 00

Természetes vagy tenyésztett gyöngyből, drágakőből vagy féldrágakőből (természetes, szintetikus vagy rekonstruált) készült áru

11.   Érme és bankjegy, ha nem törvényes fizetőeszköz

ex

4907 00 30

Bankjegy

 

7118 10 00

Érme (az aranyérme kivételével), ha nem törvényes fizetőeszköz

ex

7118 90 00

Más

12.   Evőeszközök nemesfémből vagy nemesfémmel bevonva vagy plattírozva

 

7114 00 00

Arany- vagy ezüstművesáru, és ennek részei nemesfémből vagy nemesfémmel plattírozott fémből

 

7115 00 00

Más áru nemesfémből vagy nemesfémmel plattírozott fémből

ex

8214 00 00

Máshol nem említett késművesáru (pl. hajnyíró gép, mészárosbárd vagy konyhai bárd, aprító- és darabolókés, papírvágó kés); manikűr- vagy pedikűrkészlet és felszerelés (körömreszelő is)

ex

8215 00 00

Kanál, villa, merőkanál, szűrőkanál, tortalapát, halkés, vajkés, cukorfogó és hasonló konyhai vagy asztali eszköz

ex

9307 00 00

Kard, tőr, szurony, lándzsa és hasonló fegyver, és ezek alkatrésze, és hüvelye és tartója is

13.   95 EUR-nál (2) magasabbra értékelt asztali áru porcelánból, kínai porcelánból, kőagyagáru, cserépáru vagy finomkerámia

ex

6911 00 00

Asztali, konyhai, más háztartási higiéniai és tisztálkodási áru, porcelánból vagy kínai porcelánból

ex

6912 00 23

Kőagyag áru

ex

6912 00 25

Cserépáru vagy finomkerámia

ex

6912 00 83

Kőagyag áru

ex

6912 00 85

Cserépáru vagy finomkerámia

ex

6914 10 00

Porcelánból vagy kínai porcelánból

ex

6914 90 00

Más

14.   Ólomkristályból készült cikkek

ex

7009 91 00

Nem keretezett

ex

7009 92 00

Keretezett

ex

7010 00 00

Üvegballonok (fonatos is), üvegpalackok, flaskák, lombikok, konzervüvegek, üvegedények, fiolák, ampullák és más hasonló üvegtartályok áru szállítására vagy csomagolására; befőző üvegek; dugasz, fedő és más lezáró üvegből

 

7013 22 00

Ólomkristályból

 

7013 33 00

Ólomkristályból

 

7013 41 00

Ólomkristályból

 

7013 91 00

Ólomkristályból

ex

7018 10 00

Üveggyöngy, gyöngyutánzat, drágakő- vagy féldrágakő-utánzat és hasonló apró üvegáru

ex

7018 90 00

Más

ex

7020 00 80

Más

ex

9405 10 50

Üvegből

ex

9405 20 50

Üvegből

ex

9405 50 00

Nem elektromos lámpa és világító-felszerelés

ex

9405 91 00

Üvegből

15.   Nagy értékű elektronikai háztartási cikkek

ex

8414 51 00

Asztali, padlóra állítható, falra, ablakra, mennyezetre vagy tetőre szerelhető ventilátor, beépített elektromotorral, legfeljebb 125 W teljesítménnyel

ex

8414 59 00

Más

ex

8414 60 00

Kürtő (légelszívó), legfeljebb 120 cm nagyságú vízszintes nyílásmérettel

ex

8415 10 00

Ablakra vagy falra szerelhető kompakt készülék vagy szétválasztott rendszer

ex

8418 10 00

Kombinált hűtő-fagyasztó gép, külön külső ajtókkal

ex

8418 21 00

Kompresszoros típusú

ex

8418 29 00

Más

ex

8418 30 00

Fagyasztóláda, legfeljebb 800 liter űrtartalommal

ex

8418 40 00

Fagyasztószekrény, legfeljebb 900 liter űrtartalommal

ex

8419 81 00

Forró ital készítésére vagy étel főzésére vagy melegítésére

ex

8422 11 00

Háztartási

ex

8423 10 00

Személymérleg, csecsemőmérleg is; háztartási mérleg

ex

8443 12 00

Irodai típusú ofszetnyomó gép ívadagolóval (a lapok oldalhosszúsága összehajtás nélkül az egyik oldalon legfeljebb 22 cm, és a másik oldalon legfeljebb 36 cm)

ex

8443 31 00

A nyomtatási, másolási vagy faxtovábbítási funkciókból legalább kettővel rendelkező, automatikus adatfeldolgozó géphez vagy hálózathoz való kapcsolódásra alkalmas készülék

ex

8443 32 00

Más, automatikus adatfeldolgozó géphez vagy hálózathoz való kapcsolódásra alkalmas készülék

ex

8443 39 00

Más

ex

8450 11 00

Teljesen automata

ex

8450 12 00

Más gép, beépített centrifugális szárítóval

ex

8450 19 00

Más

ex

8451 21 00

Legfeljebb 10 kg szárazruha-kapacitású gép

ex

8452 10 00

Háztartási varrógép

ex

8470 10 00

Külső elektromos áramforrás nélkül működő elektronikus számológép és számoló funkcióval ellátott zsebméretű adatrögzítő, előhívó és megjelenítőgép

ex

8470 21 00

Nyomtatószerkezettel

ex

8470 29 00

Más

ex

8470 30 00

Más számológép

ex

8471 00 00

Automatikus adatfeldolgozó gép és egységei; mágneses vagy optikai leolvasó, adatátíró gép a kódolt adat adathordozóra történő átírására és máshol nem említett gép ilyen adatok feldolgozásához

ex

8472 90 40

Szövegszerkesztő gépek

ex

8472 90 90

Más

ex

8479 60 00

Párologtató léghűtő

ex

8508 11 00

Legfeljebb 1 500  W teljesítményű és legfeljebb 20 literes porzsákkal vagy más tartálykapacitással rendelkező

ex

8508 19 00

Más

ex

8508 60 00

Más porszívók

ex

8509 40 00

Élelmiszerőrlő és -keverő; gyümölcs- vagy zöldséglékivonó

ex

8509 80 00

Más készülék

ex

8516 31 00

Hajszárító

ex

8516 50 00

Mikrohullámú sütő

ex

8516 60 10

Tűzhely (legalább egy sütővel és egy főzőlappal)

ex

8516 71 00

Kávé- vagy teafőző

ex

8516 72 00

Kenyérpirító

ex

8516 79 00

Más

ex

8517 11 00

Zsinór nélküli telefonkagylóval ellátott vezetékes távbeszélő

ex

8517 12 00

Mobiltelefon-hálózatokhoz vagy más vezeték nélküli hálózatokhoz való távbeszélők

ex

8517 18 00

Más

ex

8517 61 00

Bázisállomások

ex

8517 62 00

Hang, képek vagy más adatok vételére, átalakítására és továbbítására vagy helyreállítására szolgáló gépek, beleértve a kapcsoló- és útvonalválasztó berendezéseket

ex

8517 69 00

Más

ex

8526 91 00

Rádiónavigációs segédkészülék

ex

8529 10 31

Műholdas adás vételére

ex

8529 10 39

Más

ex

8529 10 65

Rádió- vagy televízióadás belső vevőantennája, a beépített típusokkal együtt

ex

8529 10 69

Más

ex

8531 10 00

Betörést vagy tüzet jelző riasztókészülék és hasonló

ex

8543 70 10

Elektronikus fordítógép vagy szótár

ex

8543 70 30

Antennaerősítő

ex

8543 70 50

Napozóágyak, napozólámpák és hasonló, napozáshoz használt felszerelések

ex

8543 70 90

Más

 

9504 50 00

Videojáték-konzol és -gép, a 9504 30  alszám alá tartozó kivételével

 

9504 90 80

Más

16.   Nagy értékű elektromos/elektronikus vagy optikai hang- és képfelvevő és -lejátszó berendezés

ex

8519 00 00

Hangfelvevő- vagy hanglejátszó készülék

ex

8521 00 00

Videofelvevő vagy -lejátszó készülék, videotunerrel egybeépítve is

ex

8525 80 30

Digitális fényképezőgép

ex

8525 80 91

Kizárólag a televíziós kamera által továbbított hang és kép felvételére képes

ex

8525 80 99

Más

ex

8527 00 00

Rádióműsor-vevőkészülék, hangfelvevő vagy -lejátszó készülékkel vagy órával kombinálva is, közös házban

ex

8528 71 00

Videokijelzőt vagy képernyőt kialakítása miatt nem tartalmazó

ex

8528 72 00

Más, színes

ex

9006 00 00

Fényképezőgép (a mozgófényképészeti kivételével); fényképészeti villanófény-készülék és villanókörte, a 8539 vámtarifaszám alá tartozó kisülési cső kivételével

ex

9007 00 00

Mozgóképfelvevő (kamera) és -vetítő, hangfelvevő vagy hanglejátszó készülékkel vagy anélkül

17.   Személyek szárazföldi, légi vagy vízi úton történő szállítására használt luxusjárművek, beleértve a drótkötélpályát, székes felvonót, sífelvonót; drótkötélpályához való hajtó mechanizmust is, valamint ezek tartozékai és pótalkatrészei

ex

4011 10 00

Személygépkocsihoz (beleértve a mikrobuszt és a versenyautót is)

ex

4011 20 00

Autóbuszhoz vagy tehergépjárműhöz

ex

4011 30 00

Repülőgéphez

ex

4011 40 00

Motorkerékpárhoz

ex

4011 90 00

Más

ex

7009 10 00

Visszapillantó tükör járműhöz

ex

8407 00 00

Szikragyújtású, belső égésű, dugattyús vagy forgódugattyús motor

ex

8408 00 00

Kompressziós gyújtású, belső égésű, dugattyús motor (dízel-, vagy féldízel)

ex

8409 00 00

Kizárólag vagy elsősorban a 8407 vagy 8408 vtsz. alá tartozó motor alkatrésze

ex

8411 00 00

Sugárhajtású gázturbina, légcsavaros gázturbina és más gázturbina

 

8428 60 00

Ellentömeges drótkötélpálya, székes felvonó, sífelvonó; hajtó mechanizmus drótkötélpályához

ex

8431 39 00

Az ellentömeges drótkötélpálya, székes felvonó, sífelvonó; hajtó mechanizmus drótkötélpálya alkatrészei és tartozékai

ex

8483 00 00

Közlőműtengely (vezérműtengely és forgattyús tengely is) és a forgattyú; csapágyház és csúszócsapágy; fogaskerék és fogaskerekes hajtómű; golyó- vagy görgőbetétes mozgató csavarszerkezet; fogaskerekes és más állítható sebességváltó,nyomatékváltó is; lendkerék és szíjtárcsa, ékszíjtárcsa is; tengelykapcsoló és tengelykötés (univerzális kötés is)

ex

8511 00 00

Elektromos gyújtó- vagy indítókészülék szikragyújtású vagy kompressziós gyújtású, belső égésű motorhoz (pl. gyújtómágnes, mágnesdinamó, gyújtótekercs, gyújtógyertya és izzófej, indítómotor); generátor (pl. dinamó és alternátor) és az ilyen motorhoz használt árammegszakító

ex

8512 20 00

Más világító- vagy jelzőkészülék

ex

8512 30 10

Gépjárműhöz használt riasztóberendezés

ex

8512 30 90

Más

ex

8512 40 00

Ablaktörlő, jegesedésgátló és páramentesítő készülék

ex

8544 30 00

Gyújtóhuzalkészlet és más, járművön, repülőgépen vagy hajón használt huzalkészlet

ex

8603 00 00

Önjáró vasúti vagy villamos-motorkocsi, személy-, poggyász- és teherszállító motorkocsi, a 8604  vtsz. alá tartozó kivételével

ex

8605 00 00

Személyszállító vasúti vagy villamosvasúti, nem önjáró kocsi; csomagszállító (poggyász-) kocsi, postakocsi és más különleges célra szolgáló vasúti vagy villamosvasúti, nem önjáró kocsi (a 8604 vtsz. alá tartozó kivételével)

ex

8607 00 00

Vasúti mozdony vagy villamos-motorkocsi vagy sínhez kötött más jármű alkatrészei

ex

8702 00 00

Gépjármű, a vezetőt is beleértve 10 vagy annál több személy szállítására

ex

8703 00 00

Gépkocsi és más gépjármű, elsősorban személyszállításra tervezett (a 8702 vtsz. alá tartozó kivételével), beleértve a kombi típusú gépkocsit és a versenyautót, valamint az 1 782 EUR-t (3) meghaladó értékű motoros szánokat is

ex

8706 00 00

A 8701 –8705  vtsz. alá tartozó gépjármű alváza, motorral felszerelve

ex

8707 00 00

A 8701 –8705 vtsz. alá tartozó gépjármű karosszériája (vezetőfülke is)

ex

8708 00 00

A 8701 –8705  vtsz. alá tartozó gépjármű alkatrésze és tartozéka

ex

8711 00 00

Motorkerékpár (beleértve a segédmotoros kerékpárt [moped] is), és kerékpár segéd motorral felszerelve, oldalkocsival is; oldalkocsi

ex

8712 00 00

Kerékpár (áruszállításra szolgáló tricikli is), motor nélkül

ex

8714 00 00

A 8711 –8713  vtsz. alá tartozó járművek alkatrésze és tartozéka

ex

8716 10 00

Pótkocsi (utánfutó) és félpótkocsi lakás vagy kempingezés céljára

ex

8716 40 00

Más pótkocsi és félpótkocsi

ex

8716 90 00

Alkatrész

ex

8801 00 00

Léggömb és kormányozható léghajó; vitorlázórepülő, sárkányrepülő és más nem motoros légi jármű

ex

8802 11 00

Legfeljebb 2 000  kg öntömegű

ex

8802 12 00

2 000  kg-ot meghaladó öntömegű

ex

8802 20 00

Legfeljebb 2 000  kg öntömegű repülőgép és más légi jármű

ex

8802 30 00

2 000  kg-ot meghaladó, de legfeljebb 15 000  kg öntömegű repülőgép és más légi jármű

ex

8802 40 00

15 000  kg-ot meghaladó öntömegű repülőgép és más légi jármű

ex

8803 10 00

Légcsavar és rotor és ezek része

ex

8803 20 00

Futómű és alkatrészei

ex

8803 30 00

Más repülőgép– vagy helikopter-alkatrész

ex

8803 90 10

Sárkányrepülőhöz

ex

8803 90 90

Más

ex

8805 10 00

Légi jármű indítószerkezete és alkatrészei fedélzeti leszállásfékező készülék vagy hasonló fékezőszerkezet és ezek alkatrésze

ex

8901 10 00

Tengeri személyszállító hajó, kirándulóhajó és hasonló vízi jármű, elsősorban személyszállításra; mindenféle komphajó

ex

8901 90 00

Más vízi jármű, áruszállításra, valamint áru- és személyszállításra egyaránt használatos más vízi jármű

ex

8903 00 00

Jacht és sport- vagy szórakozási célú más hajó; evezőscsónak és kenu

18.   Luxus órák és kisórák, és ezek alkatrészei

 

9101 00 00

Karóra, zsebóra és más óra, beleértve a stopperórát is, nemesfémből vagy nemesfémmel plattírozott fémből készült tokkal

ex

9102 00 00

Karóra, zsebóra és más óra, beleértve a stopperórát is, a 9101 vtsz. alá tartozó kivételével

ex

9103 00 00

Óra kisóraszerkezettel, a 9104 vtsz. alá tartozó kivételével

ex

9104 00 00

Műszerfalba beépítésre alkalmas és hasonló típusú óra gépjárműhöz, légi-, űr- vagy vízi járműhöz

ex

9105 00 00

Más óra

ex

9108 00 00

Kisóraszerkezet, teljes (komplett) és összeszerelt

ex

9109 00 00

Óraszerkezet, teljes (komplett) és összeszerelt

ex

9110 00 00

Komplett kisóraszerkezet vagy óraszerkezet, nem összeszerelve vagy részben összeszerelve (szerkezetkészlet); nem teljes kisóraszerkezet vagy óraszerkezet összeszerelve; nyers kisóraszerkezet vagy óraszerkezet

ex

9111 00 00

Tok kisóraszerkezethez és ennek alkatrészei

ex

9112 00 00

Tok órához és hasonló tok ebbe az árucsoportba tartozó más áruhoz, és ezek alkatrészei

ex

9113 00 00

Szíj, szalag és karkötő karórához, és ezek alkatrésze

ex

9114 00 00

Más óraalkatrész

19.   Jó minőségű hangszerek

ex

9201 00 00

Zongora, automata is; csemballó és más húros hangszer billentyűs szerkezettel

ex

9202 00 00

Más húros hangszer (pl. gitár, hegedű, hárfa)

ex

9205 00 00

Fúvós hangszerek (pl. manuális orgona, tangóharmonika, klarinét, trombita, duda), a kintorna és a verkli kivételével

ex

9206 00 00

Ütőhangszer (pl. dob, xilofon, cintányér, kasztanyetta, maraka)

ex

9207 00 00

Hangszer, amelyben a hangot elektromos úton keltik vagy erősítik (pl. orgona, gitár, tangóharmonika)

20.   Művészeti tárgyak, gyűjteménydarabok és régiségek

 

9700 00 00

Művészeti tárgyak, gyűjteménydarabok és régiségek

21.   Sportokhoz, ideértve a síelést, golfozást, búvárkodást és a vízi sportokat is, használatos cikkek és felszerelések

ex

4015 19 00

Más

ex

4015 90 00

Más

ex

6210 40 00

Más férfi- és fiúruha

ex

6210 50 00

Más női és leánykaruha

 

6211 11 00

Férfi- és fiú

 

6211 12 00

Női és leányka

 

6211 20 00

Síöltöny

ex

6216 00 00

Kesztyű, ujjatlan és egyujjas kesztyű is

 

6402 12 00

Sícipő, síbakancs, sífutócipő és hódeszkacipő

ex

6402 19 00

Más

 

6403 12 00

Sícipő, síbakancs, sífutócipő és hódeszkacipő

 

6403 19 00

Más

 

6404 11 00

Sportcipő; teniszcipő, kosárlabdacipő, tornacipő, edzőcipő és hasonló

 

6404 19 90

Más

ex

9004 90 00

Más

ex

9020 00 00

Más légzőkészülék és gázálarc, a mechanikus részekkel és cserélhető szűrőkkel nem rendelkező védőálarc kivételével

 

9506 11 00

Sítalp

 

9506 12 00

Síkötés (sítalprögzítő)

 

9506 19 00

Más

 

9506 21 00

Széllovas

 

9506 29 00

Más

 

9506 31 00

Golfütő, komplett

 

9506 32 00

Labda

 

9506 39 00

Más

 

9506 40 00

Asztalitenisz-felszerelés

 

9506 51 00

Teniszütő, húrral ellátva is

 

9506 59 00

Más

 

9506 61 00

Teniszlabda

 

9506 69 10

Krikett- és pólólabda

 

9506 69 90

Más

 

9506 70

Jégkorcsolya és görkorcsolya, beleértve a korcsolyával felszerelt cipőt is

 

9506 91

Tornatermi, atlétikai, valamint általános fizikai gyakorlathoz használt felszerelés

 

9506 99 10

Krikett- és pólófelszerelés, a labdák kivételével

 

9506 99 90

Más

 

9507 00 00

Horgászbot, halhorog és más horgászfelszerelés; merítőháló, lepkeháló és hasonló; csalimadár (a 9208 vagy a 9705 vtsz. alá tartozó kivételével) és hasonló vadászati vagy lövészeti felszerelés

22.   Billiárdhoz, automatikus bowlinghoz, kaszinójátékhoz és pénzérmével vagy bankjeggyel működő játékhoz használatos cikkek és felszerelések

 

9504 20 00

Biliárd mindenféle felszerelése és tartozéka

 

9504 30 00

Pénzérmével, bankjeggyel, bankkártyával, zsetonnal vagy bármely más fizetőeszközzel működő más játék, az automata tekepálya-felszerelés kivételével

 

9504 40 00

Kártya

 

9504 50 00

Videojáték-konzol és -gép, a 9504 30  alszám alá tartozó kivételével

 

9504 90 80

Más


(1)  2016. november 30-án megközelítőleg 500 USD-nak felelt meg (2321 (2016) sz. ENSZ BT-határozat)

(2)  2016. november 30-án megközelítőleg 100 USD-nak felelt meg (2321 (2016) sz. ENSZ BT-határozat)

(3)  2016. március 2-án megközelítőleg 2 000 USD-nak felelt meg (2270 (2016) sz. ENSZ BT-határozat)


IX. MELLÉKLET

A 11. cikkben említett arany, nemesfémek és gyémánt jegyzéke

MAGYARÁZÓ MEGJEGYZÉS

A nómenklatúra kódok a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében meghatározott Kombinált Nómenklatúrában és annak I. mellékletében meghatározottak szerinti kódok, amelyek e rendelet közzétételének időpontjában érvényesek és amelyeket értelemszerűen az azt követő jogszabályok módosítanak.

HR-kód

Árumegnevezés

7102

Gyémánt, megmunkálva is, de foglalat vagy szerelés nélkül

7106

Ezüst (beleértve az arannyal vagy platinával bevontat is), megmunkálatlanul vagy félgyártmány vagy por alakban

7108

Arany (beleértve a platinával bevont aranyat is), megmunkálatlanul vagy félgyártmány vagy por alakban

7109

Arannyal plattírozott ezüst vagy nem nemesfém, félgyártmány, tovább nem megmunkálva

7110

Platina megmunkálatlanul vagy félgyártmány vagy por alakban

7111

Platinával plattírozott arany, ezüst vagy nem nemesfém és ebből készült félgyártmány

ex ex 7112

Nemesfém vagy nemesfémmel plattírozott fém törmeléke és hulladéka; más nemesfémet vagy nemesfémvegyületet tartalmazó törmelék és hulladék, elsősorban nemesfém visszanyeréséhez


X. MELLÉKLET

A 13. cikkben említett szobrok

MAGYARÁZÓ MEGJEGYZÉS

A nómenklatúra kódok a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében meghatározott Kombinált Nómenklatúrában és annak I. mellékletében meghatározottak szerinti kódok, amelyek e rendelet közzétételének időpontjában érvényesek és amelyeket értelemszerűen az azt követő jogszabályok módosítanak.

ex

4420 10

Kis szobor és más díszműáru fából

 

 

Kis szobor és más díszműáru kőből

ex

6802 91

– –

Márvány, travertin (szürke márvány) és alabástrom

ex

6802 92

– –

Más mészkő

ex

6802 93

– –

Gránit

ex

6802 99

– –

Más kő

ex

6809 90

Kis szobor és más díszműáru gipszből vagy gipsz alapanyagú készítményből

ex

6810 99

Kis szobor és más díszműáru cementből, betonból vagy műkőből, megerősítve is

ex

6913

Szobrocska és más dísztárgy kerámiából kerámiából

 

 

Arany- és ezüstműves áruk

 

 

Nemesfémből, nemesfémmel bevonva vagy plattírozva is

ex

7114 11

– –

Szobrocska ezüstből, más nemesfémmel bevonva vagy plattírozva is

ex

7114 19

– –

Szobrocska más nemesfémből, nemesfémmel bevonva vagy plattírozva is

ex

7114 20

Szobrocska és más dísztárgy nem nemesfémből nemesfémmel plattírozva

 

 

Szobrocska és más dísztárgy nem nemesfémből

ex

8306 21

– –

Nemesfém bevonatú kis szobor és más dísztárgy

ex

8306 29

– –

Más kis szobor és dísztárgy

ex

9505

Ünnepi, farsangi vagy más szórakoztató kis szobor és más dísztárgy

ex

9602

Megmunkált növényi vagy ásványi eredetű, faragásra alkalmas anyagból készült kis szobor

ex

9703

Eredeti szobrok és szobrászművészeti alkotás, bármilyen anyagból


XI. MELLÉKLET

A 15. cikkben említett helikopterek és hajók

MAGYARÁZÓ MEGJEGYZÉS

A nómenklatúra kódok a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében meghatározott Kombinált Nómenklatúrában és annak I. mellékletében meghatározottak szerinti kódok, amelyek e rendelet közzétételének időpontjában érvényesek és amelyeket értelemszerűen az azt követő jogszabályok módosítanak.

Helikopter

8802 11

Legfeljebb 2 000  kg öntömegű

8802 12

2 000  kg-ot meghaladó öntömegű

Hajó

8901

Tengeri személyszállító hajó, kirándulóhajó, komphajó, teherszállító hajó, dereglye és személy- vagy áruszállításra alkalmas hasonló vízi jármű

8902

Halászhajó; halászati terméket feldolgozó vagy ezek tartósítására, üzemi feldolgozására szolgáló hajó és más vízi jármű

8903

Jacht és sport- vagy szórakozási célú más hajó; evezőscsónak és kenu

8904

Vontató- és tolóhajó

8906

Más hajó, a hadihajó és mentőcsónak is, az evezős csónak kivételével

8907 10

Felfújható tutaj


XII. MELLÉKLET

A 18. cikkben említett szolgáltatások

MEGJEGYZÉSEK

1

A központi termékosztályozás (CPC) szerinti kódok az ENSZ Statisztikai Bizottsága által elfogadottak szerint vannak feltüntetve (Statistical Papers, M sorozat, 77. sz., Provisional Central Product Classification, 1991.).

2.

A tilalom csak a CPC-kódok alább leírt részeire vonatkoznak.

A. rész:

A bányászathoz, valamint a vegyipari, bányászati és finomítási gyártási ágazathoz kapcsolódó járulékos szolgáltatások:

Szolgáltatás leírása

Besorolás szerinti CPC-kód

Alagútfúrás, takaróréteg eltávolítása, bányatulajdon és bányászati területek egyéb módon történő feltárása és előkészítése a kőolaj- és földgázkitermelés kivételével.

CPC 5115

Olyan geológiai, geofizikai, geokémiai és egyéb tudományos tanácsadási szolgáltatások, amelyek az ásványi lelőhelyek, a kőolaj-, a földgáz és a rétegvíz helyének a föld- és kőzetképződmények és -struktúrák jellemzőinek tanulmányozása alapján végzett meghatározásához kapcsolódnak. Ide tartoznak a következő szolgáltatások: a felszín alatti földmérések eredményeinek elemzése, a földminta- és magvizsgálat, valamint az ásványkincsek feltárására és kitermelésére vonatkozó tanácsadás.

CPC 86751

A felszín alatti talajképződményekre vonatkozó, különböző, többek között szeizmográfiai, gravimetriás, magnetométeres és más felszín alatti földmérési módszereket alkalmazó adatgyűjtési szolgáltatások.

CPC 86752

A föld felszíne egy darabjának alakzatára, elhelyezkedésére és/vagy határvonalaira vonatkozó, különböző – többek között iránymérési, fotogrammetriai és hidrográfiai földmérési – módszereket alkalmazó, térképkészítés alapjául szolgáló adatgyűjtési szolgáltatások.

CPC 86753

Kőolaj- és földgázmezőkön végzett, díjazás ellenében vagy szerződés alapján nyújtott szolgáltatási tevékenységek, ideértve a következőket: fúrás és újrafúrás; ütőfúrás; fúrótorony építése, javítása és leszerelése; olaj- és gázkutak belsejének cementezése; kútszivattyúzás, valamint mélyfúrólyuk betömése és elhagyása.

CPC 8830

Koksz gyártása – kokszégetők üzemeltetése elsősorban koksz és félkoksz kőszénből és barnaszénből történő előállítása, illetve retortaszén és maradványtermékek, például kőszénkátrány vagy szurok előállítása céljából;

Koksz brikettezése;

Finomított kőolajtermékek gyártása – folyékony vagy gáznemű tüzelőanyagok (pl. etán, bután vagy propán), a lámpaolajok, a kenőolajok- vagy zsírok és más termékek nyers kőolajból vagy bitumenes ásványokból vagy ezek frakcionált termékeiből történő előállítása;

Olyan termékek gyártása vagy extrahálása, mint a vazelin, a paraffinviasz és más kőolajviaszok, valamint olyan maradványtermékeké, mint a petrolkoksz és az ásványolaj-bitumen;

Nukleáris üzemanyag gyártása – uránfém kinyerése uránszurokércből vagy más uránércekből;

Természetes uránt vagy természetes uránvegyületet tartalmazó ötvözetek, diszperziók vagy keverékek gyártása;

Dúsított urán és dúsított uránvegyületek, plutónium és plutóniumvegyületek, illetve az ilyen vegyületeket tartalmazó ötvözetek, diszperziók és keverékek gyártása;

U 235-re kimerített urán és uránvegyületek, tórium és tóriumvegyületek, illetve az ilyen vegyületeket tartalmazó ötvözetek, diszperziók és keverékek gyártása;

Egyéb radioaktív elemek, izotópok vagy vegyületek gyártása; valamint

Nem besugárzott fűtőanyagelemek gyártása atomreaktorokban való felhasználásra.

CPC 8845

Vegyi alapanyagok gyártása a műtrágya és a nitrogénvegyületek kivételével;

Műtrágya és nitrogénvegyületek gyártása;

Műanyag-alapanyag gyártása és műanyag gyártása szintetikus gumiból;

Növényvédő szerek és más mezőgazdasági vegyi termékek gyártása;

Festék, bevonóanyag és hasonló anyagok, nyomdafesték és ragasztószerek gyártása;

Gyógynövénytermékek gyártása;

Szappanok, mosó-, tisztító- és fényezőszerek gyártása, illatszerek és testápolási cikkek gyártása, valamint

Műszál gyártása.

CPC 8846

Fémalapanyag gyártása díjazás ellenében vagy szerződés alapján a vegyipari, bányászati vagy finomítási ágazatban.

CPC 8851

Fémfeldolgozási termék gyártása díjazás ellenében vagy szerződés alapján, a gépek és gépi berendezések kivételével, a vegyipari, bányászati vagy finomítási ágazatban.

CPC 8852

Gép és gépi berendezés gyártása díjazás ellenében vagy szerződés alapján a vegyipari, bányászati vagy finomítási ágazatban.

CPC 8853

Irodai, számviteli és számítástechnikai felszerelés gyártása díjazás ellenében vagy szerződés alapján a vegyipari, bányászati vagy finomítási ágazatban.

CPC 8854

Elektromos gép és berendezés gyártása díjazás ellenében vagy szerződés alapján a vegyiparban, a bányászatban vagy a finomítási ágazatban.

CPC 8855

Gépjárművek, pótkocsik és félpótkocsik gyártása díjazás ellenében vagy szerződés alapján a vegyiparban, a bányászatban vagy a finomítási ágazatban.

CPC 8858

Egyéb szállítóeszközök gyártása díjazás ellenében vagy szerződés alapján a vegyiparban, a bányászatban vagy a finomítási ágazatban.

CPC 8859

Fémfeldolgozási termék javítása díjazás ellenében vagy szerződés alapján, a gépek és gépi berendezések kivételével, a vegyiparban, a bányászatban vagy a finomítási ágazatban.

CPC 8861

Gép és gépi berendezés javítása díjazás ellenében vagy szerződés alapján a vegyiparban, a bányászatban vagy a finomítási ágazatban.

CPC 8862

Irodai, számviteli és számítástechnikai felszerelés javítása díjazás ellenében vagy szerződés alapján a vegyiparban, a bányászatban vagy a finomítási ágazatban.

CPC 8863

Elektromos gép és gépi berendezés javítása díjazás ellenében vagy szerződés alapján a vegyiparban, a bányászatban vagy a finomítási ágazatban.

CPC 8864

Gépjárművek, pótkocsik és félpótkocsik javítása díjazás ellenében vagy szerződés alapján a vegyiparban, a bányászatban vagy a finomítási ágazatban.

CPC 8867

Egyéb szállítóeszközök javítása díjazás ellenében vagy szerződés alapján a vegyiparban, a bányászatban vagy a finomítási ágazatban.

CPC 8868

B. rész:

Számítástechnikai és azzal kapcsolatos szolgáltatások (CPC: 84)

Szolgáltatás leírása

Besorolás szerinti CPC-kód

Hardverinstallálással kapcsolatos tanácsadás;

Szoftvertelepítési szolgáltatások;

Adatfeldolgozási szolgáltatások;

Adatbázis szolgáltatások;

Irodai gépek és berendezések, többek között számítógépek, karbantartása és javítása;

Adat-előkészítési szolgáltatások;

Az alkalmazottaknak vagy az ügyfeleknek nyújtott képzési szolgáltatások.

CPC 84


XIII. MELLÉKLET

A 34. cikk (1) és (3) bekezdésében említett személyek, szervezetek és szervek jegyzéke

a)   Természetes személyek

 

Név

Névváltozat

Azonosító adatok

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma

Indokolás

1.

Yun Ho-jin

Yun Ho-chin

Születési idő: 1944.10.13.

2009.7.16.

a Namchongang Trading Corporation igazgatója; az urániumdúsítási programhoz szükséges termékek importját felügyeli.

2.

Ri Je-Son

Ri Che Son

Születési idő: 1938

2009.7.16.

2014 áprilisa óta ő az atomenergia-ágazatért felelős miniszter. A General Bureau of Atomic Energy (GBAE), azaz a KNDK nukleáris programját irányító központi ügynökség korábbi igazgatója; számos nukleáris törekvést támogat, köztük a Yongbyon Nuclear Research Centre és a Namchongang Trading Corporation GBAE általi irányítását.

3.

Hwang Sok-hwa

 

 

2009.7.16.

A General Bureau of Atomic Energy (GBAE) igazgatója; részt vesz a KNDK nukleáris programjában; a GBAE Tudományos Orientációs Hivatalának vezetőjeként szolgált a Közös Nukleáris Kutatóintézet Tudományos Bizottságában.

4.

Ri Hong-sop

 

Születési idő: 1940

2009.7.16.

A Yongbyon Nuclear Research Centre volt igazgatója, aki felügyelte a fegyverminőségű plutónium előállításában részt vevő három kulcsfontosságú létesítményt: a hasadóanyag-előállító létesítményt, a nukleáris reaktort, és az újrafeldolgozó üzemet.

5.

Han Yu-ro

 

 

2009.7.16.

a Korea Ryongaksan General Trading Corporation igazgatója; részt vesz a KNDK ballisztikusrakéta-programjában.

6.

Paek Chang-Ho

Pak Chang-Ho;

Paek Ch'ang-Ho

Születési idő: 1964.6.18.

Születési hely: Keszong, KNDK

Útlevélszám: 381420754

Az útlevél kiállításának dátuma: 2011.12.7.

Az útlevél lejárati ideje: 2016.12.7.

2013.1.22.

Magas rangú tisztviselő, a Koreai Űrtechnológiai Bizottság műholdvezérlő-központjának vezetője.

7.

Chang Myong- Chin

Jang Myong-Jin

Születési idő: 1968.2.19.

Születési idő: 1965 vagy 1966.

2013.1.22.

A szohei műholdfellövő állomás igazgatója és a fellövőközpont vezetője, ahonnan 2012. április 13-án és december 12-én műhold fellövésére került sor.

8.

Ra Ky'ong-Su

Ra Kyung-Su

Chang, Myong Ho

Születési idő: 1954.6.4.

Útlevélszám: 645120196

2013.1.22.

Ra Ky'ong-Su a Tanchon Commercial Bank (TCB) tisztviselője. Ebben a minőségében tranzakciókat segített elő a TCB javára. A szankcióbizottság 2009 áprilisában vette jegyzékbe a Tanchon Commercial Bankot, amely a KNDK legfőbb pénzügyi szervezete a hagyományos fegyverek, a ballisztikus rakéták, valamint az ilyen fegyverek összeszerelésével és gyártásával kapcsolatos áruk eladása terén.

9.

Kim Kwang-il

 

Születési idő: 1969.9.1.

Útlevélszám: PS381420397

2013.1.22.

Kim Kwang-il a Tanchon Commercial Bank (TCB) tisztviselője. Ebben a minőségében tranzakciókat segített elő a TCB és a Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) javára. A szankcióbizottság 2009 áprilisában vette jegyzékbe a Tanchon Commercial Bankot, amely a KNDK legfőbb pénzügyi szervezete a hagyományos fegyverek, a ballisztikus rakéták, valamint az ilyen fegyverek összeszerelésével és gyártásával kapcsolatos áruk eladása terén. A szankcióbizottság 2009 áprilisában vette jegyzékbe a KOMID-ot, amely a KNDK első számú fegyverkereskedője és a ballisztikus rakétákkal és hagyományos fegyverekkel kapcsolatos áruk és felszerelések legfőbb exportőre.

10.

Yo'n Cho'ng Nam

 

 

2013.3.7.

A Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) főképviselője. A szankcióbizottság 2009 áprilisában vette jegyzékbe a KOMID-ot, amely a KNDK első számú fegyverkereskedője és a ballisztikus rakétákkal és hagyományos fegyverekkel kapcsolatos áruk és felszerelések legfőbb exportőre.

11.

Ko Ch'o'l-Chae

 

 

2013.3.7.

A Korea Mining Development Trading Corporation, KOMID helyettes főképviselője. A szankcióbizottság 2009 áprilisában vette jegyzékbe a KOMID-ot, amely a KNDK első számú fegyverkereskedője és a ballisztikus rakétákkal és hagyományos fegyverekkel kapcsolatos áruk és felszerelések legfőbb exportőre.

12.

Mun Cho'ng- Ch'o'l

 

 

2013.3.7.

Mun Cho'ng-Ch'o'l a TCB tisztviselője. Ebben a minőségében tranzakciókat segített elő a TCB javára. A szankcióbizottság 2009 áprilisában vette jegyzékbe a Tanchon Commercial Bankot, amely a KNDK legfőbb pénzügyi szervezete a hagyományos fegyverek, ballisztikus rakéták, valamint az ilyen fegyverek összeszerelésével és gyártásával kapcsolatos áruk eladása terén.

13.

Choe Chun-Sik

Choe Chun Sik;

Ch'oe Ch'un Sik

Születési idő: 1954.10.12.

Állampolgárság: észak-koreai

2016.3.2.

Choe Chun-Sik a Second Academy of Natural Sciences–(SANS) igazgatója, a KNDK nagyhatótávolságúrakéta-programjának vezetője volt.

14.

Choe Song Il

 

Állampolgárság: észak-koreai

Útlevélszám: 472320665

Lejárat dátuma: 2017.9.26.

Útlevélszám: 563120356

2016.3.2.

A Tanchon Commercial Bank képviselője. A Tanchon Commercial Bank képviselőjeként szolgált Vietnamban.

15.

Hyon Kwang II

Hyon Gwang Il

Születési idő 1961.5.27.

Állampolgárság: észak-koreai

2016.3.2.

Hyon Kwang II a National Aerospace Development Administration Tudományos Fejlesztési Osztályának igazgatója.

16.

Jang Bom Su

Jang Pom Su, Jang Hyon U

Születési idő 1957.4.15., 1958.2.22.

Állampolgárság: észak-koreai

Útlevélszám: 836110034 (diplomata-útlevél)

Az útlevél lejárati ideje: 2020.1.1.

2016.3.2.

A Tanchon Commercial Bank képviselője Szíriában.

17.

Jang Yong Son

 

Születési idő: 1957.2.20.

Állampolgárság: észak-koreai

2016.3.2.

A Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) képviselője. A KOMID képviselőjeként szolgált Iránban.

18.

Jon Myong Guk

Cho 'n Myo 'ng-kuk; Jon Yong Sang

Születési idő: 1976.10.18., 1976.8.25.

Állampolgárság: észak-koreai

Útlevélszám: 4721202031

Az útlevél lejárati ideje: 2017.2.21.

Útlevélszám: 836110035 (diplomata-útlevél)

Az útlevél lejárati ideje: 2020.1.1.

2016.3.2.

A Tanchon Commercial Bank képviselője Szíriában.

19.

Kang Mun Kil

Jiang Wen-ji

Állampolgárság: észak-koreai

Útlevélszám: PS472330208

Az útlevél lejárati ideje: 2017.7.4.

2016.3.2.

Kang Mun Kil nukleáris beszerzési tevékenységeket végzett a Namchongang, más néven Namhung képviselőjeként.

20.

Kang Ryong

 

Születési idő: 1969.8.21.

Állampolgárság: észak-koreai

2016.3.2.

A Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) képviselője Szíriában.

21.

Kim Jung Jong

Kim Chung Chong

Születési idő: 1966.11.7.

Állampolgárság: észak-koreai

Útlevélszám: 199421147

Az útlevél lejárati ideje: 2014.12.29.

Útlevélszám: 381110042

Az útlevél lejárati ideje: 2016.1.25.

Útlevélszám: 563210184

Az útlevél lejárati ideje: 2018.6.18.

2016.3.2.

A Tanchon Commercial Bank képviselője. A Tanchon Commercial Bank képviselőjeként szolgált Vietnamban.

22.

Kim Kyu

 

Születési idő: 1968.7.30.

Állampolgárság: észak-koreai

2016.3.2.

A Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) külügyi tisztviselője.

23.

Kim Tong My'ong

Kim Chin-So'k; Kim Tong-Myong; Kim Jin-Sok; Kim, Hyok-Chol

Születési idő: 1964

Állampolgárság: észak-koreai

2016.3.2.

Kim Tong My'ong a Tanchon Commercial Bank elnöke, és legalább 2002 óta különféle tisztségeket tölt be a banknál. Az Amroggang ügyeinek irányításában is részt vett.

24.

Kim Yong Chol

 

Születési idő: 1962.2.18.

Állampolgárság: észak-koreai

2016.3.2.

A Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) képviselője. A Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) képviselőjeként szolgált Iránban.

25.

Ko Tae Hun

Kim Myong Gi

Születési idő: 1972.5.25.

Állampolgárság: észak-koreai

Útlevélszám: 563120630

Az útlevél lejárati ideje: 2018.3.20.

2016.3.2.

A Tanchon Commercial Bank képviselője.

26.

Ri Man Gon

 

Születési idő: 1945.10.29.

Állampolgárság: észak-koreai

Útlevélszám: P0381230469

Az útlevél lejárati ideje: 2016.4.6.

2016.3.2.

Ri Man Gon a Munitions Industry Department ( Hadianyag-ipari Minisztérium ) minisztere.

27.

Ryu Jin

 

Születési idő: 1965.8.7.

Állampolgárság: észak-koreai

Útlevélszám: 563410081

2016.3.2.

A KOMID képviselője Szíriában.

28.

Yu Chol U

 

Állampolgárság: észak-koreai

2016.3.2.

Yu Chol U a Nemzeti Űrtechnológia-fejlesztési Hivatal (National Aerospace Development Administration) igazgatója.

29.

Pak Chun Il

 

Születési idő: 1954.7.28.

Állampolgárság: észak-koreai

Útlevélszám: 563410091

2016.11.30.

Pak Chun Il KNDK egyiptomi nagyköveteként teljesített szolgálatot; támogatást nyújt a KOMID-nak, amely jegyzékbe vett szervezet Korea Kumryong Trading Corporation (Koreai Kumrjong Kereskedelmi Vállalat) néven).

30.

Kim Song Chol

Kim Hak Song

Születési idő: 1968.3.26.

Születési idő: 1970.10.15.

Állampolgárság: észak-koreai

Útlevélszám: 381420565

Útlevélszám: 654120219

2016.11.30.

Kim Song Chol a KOMID tisztviselőjeként üzleti tevékenységet folytatott Szudánban a KOMID javára, amely jegyzékbe vett szervezet.

31.

Son Jong Hyok

Son Min

Születési idő: 1980.5.20.

Állampolgárság: észak-koreai

2016.11.30.

Son Jong Hyok a KOMID tisztviselőjeként üzleti tevékenységet folytatott Szudánban a KOMID javára, amely jegyzékbe vett szervezet.

32.

Kim Se Gon

 

Születési idő: 1969.11.13.

Állampolgárság: észak-koreai

Útlevélszám: PD472310104

2016.11.30.

Kim Se Gon az Atomenergia-ipari Minisztérium nevében dolgozik, amely jegyzékbe vett szervezet.

33.

Ri Won Ho

 

Születési idő: 1964.7.17.

Állampolgárság: észak-koreai

Útlevélszám: 381310014

2016.11.30.

Ri Won Ho a KNDK Állambiztonsági Minisztériumának Szíriában állomásoztatott, a KOMID-ot – amely jegyzékbe vett szervezet – támogató tisztviselője.

34.

Jo Yong Chol

Cho Yong Chol

Születési idő: 1973.9.30.

Állampolgárság: KNDK

2016.11.30.

Jo Yong Chol a KNDK Állambiztonsági Minisztériumának Szíriában állomásoztatott, a KOMID-ot – amely jegyzékbe vett szervezet – támogató tisztviselője.

35.

Kim Chol Sam

 

Születési idő: 1971.3.11.

Állampolgárság: észak-koreai

2016.11.30.

Kim Chol Sam a Daedong Credit Bank (DCB) – amely jegyzékbe vett szervezet – képviselője, aki a DCB Finance Limited részéről közreműködött banki ügyletek lebonyolításában. A DCB külföldi képviselőjeként feltételezhetően elősegítette tranzakciók lebonyolítását több százezer dollár értékben, és vélhetően több millió dollárt kezelt KNDK-hoz köthető olyan számlákon, amelyek potenciálisan nukleáris/rakétaprogramokhoz kapcsolódnak.

36.

Kim Sok Chol

 

Születési idő: 1955.5.8.

Állampolgárság: észak-koreai

Útlevélszám: 472310082

2016.11.30.

Kim Sok Chol a KNDK mianmari (burmai) nagyköveteként teljesített szolgálatot. A KOMID (jegyzékbe vett szervezet) közvetítőjeként tevékenykedik. Tevékenységéért díjazásban részesült a KOMID-tól, továbbá találkozókat szervez a KOMID nevében, többek között a KOMID és Mianmar (Burma) védelmi ügyekben érintett képviselői között pénzügyi vonatkozású kérdések megvitatása céljából.

37.

Chang Chang Ha

Jang Chang Ha

Születési idő: 1964.1.10.

Állampolgárság: észak-koreai

2016.11.30.

Chang Chang Ha a Second Academy of Natural Sciences (SANS) – amely jegyzékbe vett szervezet – elnöke.

38.

Cho Chun Ryong

Jo Chun Ryong

Születési idő: 1960.4.4.

Állampolgárság: KNDK

2016.11.30.

Cho Chun Ryong a Második Gazdasági Bizottság (Second Economic Committee) – amely jegyzékbe vett szervezet – elnöke.

39.

Son Mun San

 

Születési idő: 1951.1.23.

Állampolgárság: észak-koreai

2016.11.30.

Son Mun San az Általános Atomenergia-ügyi Hivatal (General Bureau of Atomic Energy, GBAE) – amely jegyzékbe vett szervezet – külügyi hivatalának főigazgatója.

40.

Cho Il U

Cho Il Woo

Születési idő: 1945.5.10.

Születési hely: Musan, North Hamgyo'ng tartomány, KNDK

Állampolgárság: észak-koreai

Útlevélszám: 736410010

2017.6.2.

A Reconnaissance General Bureau ötödik osztályának igazgatója. Értesülések szerint Cho felel a tengerentúli kémtevékenységekért és a KNDK számára végzett külföldi hírszerzési adatgyűjtésért.

41.

Cho Yon Chun

Jo Yon Jun

Születési idő: 1937.9.28.

Állampolgárság: észak-koreai

2017.6.2.

A Szervezési és Irányítási Hivatal igazgatóhelyettese. Ez a hivatal meghatározó szerepet játszik a Koreai Munkáspárton és a KNDK hadseregén belüli kulcspozíciókba való kinevezésekben.

42.

Choe Hwi

 

Születési idő: 1954 vagy 1955.

Neme: férfi

Állampolgárság: KNDK

Címe: KNDK

2017.6.2.

A Koreai Munkáspárt Propagandáért és Mozgósításért Felelős Hivatalának (Propaganda and Agitation Department) első igazgatóhelyettese. Ez a hivatal felügyeli a teljes KNDK-beli médiát, és a kormány arra használja, hogy általa ellenőrzése alatt tartsa a közvéleményt.

43.

Jo Yong-Won

Cho Yongwon

Születési idő: 1957.10.24.

Neme: férfi

Állampolgárság: észak-koreai

Címe: KNDK

2017.6.2.

A Koreai Munkáspárt Szervezési és Irányítási Hivatalának (Organization and Guidance Department) igazgatóhelyettese. Ez a hivatal meghatározó szerepet játszik a Koreai Munkáspárton és a KNDK hadseregén belüli kulcspozíciókba való kinevezésekben.

44.

Kim Chol Nam

 

Születési idő: 1970.2.19.

Állampolgárság: észak-koreai

Útlevélszám: 563120238

Címe: KNDK

2017.6.2.

A Korea Kumsan Trading Corporation elnöke. Ez a vállalat beszerzéseket végez a General Bureau of Atomic Energy számára, és arra szolgál, hogy rajta keresztül pénzt juttassanak a KNDK-ba.

45.

Kim Kyong Ok

 

Születési idő: 1937 vagy 1938.

Állampolgárság: észak-koreai

Címe: Phenjan, KNDK

2017.6.2.

A Szervezési és Irányítási Hivatal (Organization and Guidance Department) igazgatóhelyettese. Ez a hivatal meghatározó szerepet játszik a Koreai Munkáspárton és a KNDK hadseregén belüli kulcspozíciókba való kinevezésekben.

46.

Kim Tong-Ho

 

Születési idő: 1969.8.18.

Neme: férfi

Állampolgárság: észak-koreai

Útlevélszám: 745310111

Címe: Vietnam.

2017.6.2.

A Tanchon Commercial Bank képviselője Vietnamban. A Tanchon Commercial Bank a KNDK legfőbb pénzügyi szervezete a fegyverekkel és a rakétákkal kapcsolatos eladások terén.

47.

Min Byong Chol

Min Pyo'ng-ch'o'l;

Min Byong-chol;

Min Byong Chun

Születési idő: 1948.8.10.

Neme: férfi

Állampolgárság: észak-koreai

Címe: KNDK

2017.6.2.

A Koreai Munkáspárt Szervezési és Irányítási Hivatalának (Organization and Guidance Department) munkatársa. Ez a hivatal meghatározó szerepet játszik a Koreai Munkáspárton és a KNDK hadseregén belüli kulcspozíciókba való kinevezésekben.

48.

Paek Se Bong

 

Születési idő: 1938.3.21.

Állampolgárság: észak-koreai

2017.6.2.

Paek Se Bong a Second Economic Committee (Második Gazdasági Bizottság) korábbi elnöke, a National Defense Commission (Nemzeti Védelmi Bizottság) volt tagja és a Munitions Industry Department (Hadianyag-ipari Hivatal – MID) korábbi igazgatóhelyettese.

49.

Pak Han Se

Kang Myong Chol

Állampolgárság: észak-koreai

Útlevélszám: 290410121

Címe: KNDK

2017.6.2.

A Second Economic Committee (Második Gazdasági Bizottság) alelnöke. A Second Economic Committee felügyeli a KNDK-beli ballisztikusrakéta-gyártást és irányítja a Korea Mining Development Corporation (Koreai Bányászatfejlesztési Vállalat) tevékenységeit, amely a KNDK első számú fegyverkereskedője, valamint a ballisztikus rakétákhoz és a hagyományos fegyverekhez kapcsolódó termékek és felszerelések legfőbb exportőre.

50.

Pak To Chun

Pak Do Chun

Születési idő: 1944.3.9.

Állampolgárság: észak-koreai

2017.6.2.

Pak To Chun a Munitions Industry Department (Hadianyag-ipari Hivatal – MID) korábbi titkára, jelenleg pedig tanácsadóként dolgozik nukleáris és rakétaprogramokhoz kapcsolódó ügyekben. Az Államügyi Bizottság korábbi tagja, továbbá a Koreai Munkáspárt Politikai Osztályának tagja.

51.

Ri Jae Il

Ri Chae-Il

Születési idő: 1934

Állampolgárság: észak-koreai

2017.6.2.

A Koreai Munkáspárt Propagandáért és Mozgósításért Felelős Hivatalának igazgatóhelyettese. Ez a hivatal felügyeli a teljes KNDK-beli médiát, és a kormány arra használja, hogy általa ellenőrzése alatt tartsa a közvéleményt.

52.

Ri Su Yong

 

Születési idő: 1968.6.25.

Neme: férfi

Állampolgárság: észak-koreai

Útlevélszám: 654310175

Címe: Kuba

2017.6.2.

A Korea Ryonbong General Corporation tisztviselője, a KNDK védelmi ipari beszerzéseire szakosodott és segíti Phenjan katonai vonatkozású eladásait. Beszerzéseivel valószínűleg a KNDK vegyifegyver-programját is támogatja.

53.

Ri Yong Mu

 

Születési idő: 1925.1.25.

Állampolgárság: észak-koreai

2017.6.2.

Ri Yong Mu az Államügyi Bizottság alelnöke. Ez a bizottság irányítja és szervezi a KNDK katonai, védelmi és biztonsági vonatkozású ügyeit, a beszerzéseket és a vásárlásokat is beleértve.

54.

Choe Chun Yong

Ch'oe Ch'un-yong

Neme: férfi

Állampolgárság: észak-koreai

Útlevélszám: 65441078

2017.8.5.

Az észak-koreai hadsereggel kapcsolatban álló és a Korea Kwangson Banking Corporationnel szoros kapcsolatot fenntartó Ilsim International Bank képviselője. Az Ilsim International Bank megkísérelte kikerülni az Egyesült Nemzetek Szervezete által kivetett szankciókat.

55.

Han Jang Su

Chang-Su Han

Születési idő: 1969.11.8.

Neme: férfi

Születési hely: Phenjan

Állampolgárság: észak-koreai

Útlevélszám: 745420176

Az útlevél lejárati ideje: 2020.10.19.

2017.8.5.

A Foreign Trade Bank főképviselője.

56.

Jang Song Chol

 

Születési idő: 1967.3.12.

Állampolgárság: észak-koreai

2017.8.5.

A Korea Mining Development Corporation (KOMID) külföldi képviselője.

57.

Jang Sung Nam

 

Születési idő: 1970.7.14.

Neme: férfi

Állampolgárság: észak-koreai

Útlevélszám: 563120368 az útlevél kiállításának dátuma: 2013.3.22.

Az útlevél lejárati ideje: 2018.3.22.

Címe: KNDK

2017.8.5.

A Tangun Trading Corporation egyik külföldi fiókvállalatának vezetője, amely szervezet elsősorban a KNDK védelmi célú kutatási és fejlesztési programjaihoz szükséges nyersanyagok és technológiák beszerzéséért felelős.

58.

Jo Chol Song

Cho Ch'o'l-so'ng

Születési idő: 1984.9.25.

Neme: férfi

Állampolgárság: észak-koreai

Útlevélszám: 654320502

Az útlevél lejárati ideje: 2019.9.16.

2017.8.5.

A Korea Kwangson Banking Corporation helyettes képviselője. A szervezet pénzügyi szolgáltatásokat nyújt a Tanchon Commercial Bank és a Korea Kyoksin Trading javára, mely utóbbi a Korea Ryonbong General Corporation egyik leányvállalata.

59.

Kang Chol Su

 

Születési idő: 1969.2.13.

Állampolgárság: észak-koreai

Útlevélszám: 472234895

2017.8.5.

A Korea Ryonbong General Corporation tisztviselője, amely szervezet a KNDK védelmi ipari beszerzéseire szakosodott és segíti az ország katonai vonatkozású külföldi értékesítéseit. Beszerzéseivel valószínűleg a KNDK vegyifegyver-programját is támogatja.

60.

Kim Mun Chol

Kim Mun-ch'o'l

Születési idő: 1957.3.25.

Állampolgárság: észak-koreai

2017.8.5.

A Korea United Development Bank képviselője.

61.

Kim Nam Ung

 

Állampolgárság: észak-koreai

Útlevélszám: 654110043

2017.8.5.

Az észak-koreai hadsereggel kapcsolatban álló és a Korea Kwangson Banking Corporationnel szoros kapcsolatot fenntartó Ilsim International Bank képviselője. Az Ilsim International Bank megkísérelte kikerülni az Egyesült Nemzetek Szervezete által kivetett szankciókat.

62.

Pak Il Kyu

Pak Il-Gyu

Neme: férfi

Állampolgárság: észak-koreai

Útlevélszám: 563120235

2017.8.5.

A Korea Ryonbong General Corporation tisztviselője, amely szervezet a KNDK védelmi ipari beszerzéseire szakosodott és segíti Phenjan katonai vonatkozású értékesítéseit. Beszerzéseivel valószínűleg a KNDK vegyifegyver-programját is támogatja.

b)   Jogi személyek, szervezetek és szervek

 

Elnevezés

Egyéb ismert elnevezés

Cím:

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma

Egyéb információ

1.

Korea Mining Development Trading Corporation

CHANGGWANG SINYONG CORPORATION; EXTERNAL TECHNOLOGY GENERAL CORPORATION; DPRKN MINING DEVELOPMENT TRADING COOPERATION; „KOMID”

Central District, Phenjan, KNDK

2009.4.24.

A legfontosabb fegyverkereskedő, valamint a ballisztikus rakétákhoz és hagyományos fegyverekhez kapcsolódó áruk és felszerelések fő exportőre.

2.

Korea Ryonbong General Corporation

KOREA YONBONG GENERAL CORPORATION;

LYON-GAKSAN GENERAL TRADING CORPORATION

Pot'onggang District, Phenjan, KNDK; Rakwon-dong,

Pothonggang District, Phenjan, KNDK

2009.4.24.

Védelmi konglomerátum, amely a KNDK védelmi ipara számára történő beszerzésekre, valamint az ország katonai vonatkozású eladásainak támogatására specializálódott.

3.

Tanchon Commercial Bank

CHANGGWANG CREDIT BANK; KOREA CHANGGWANG CREDIT BANK

Saemul 1- Dong

Pyongchon District, Phenjan, KNDK

2009.4.24.

A KNDK egyik fő pénzügyi intézete a konvencionális fegyverek, ballisztikus rakéták, és e fegyverek gyártásával és összeszerelésével kapcsolatok áruk eladása terén.

4.

Namchongang Trading Corporation

NCG; NAMCHONGANG TRADING;NAM CHON GANG CORPORATION; NOMCHONGANG TRADING CO.; NAM CHONG GAN TRADING CORPORATION; Namhung Trading Corporation; Korea Daeryonggang Trading Corporation; Korea Tearyonggang Trading Corporation

Phenjan, KNDK

Sengujadong 11-2/ (vagy Kwangbok-dong), Mangyongdae kerület, Phenjan, KNDK

Telefonszámok: +850 -18111, 18222 (8573-es mellék) Faxszám: +850-2-381-4687

2009.7.16.

A Namchongang a KNDK-nak a General Bureau of Atomic Energy (GBAE) ellenőrzése alatt álló kereskedelmi vállalata. A Namchongang részt vett a KNDK egyik nukleáris létesítményében azonosított, Japánból származó vákuumszivattyúk beszerzésében, valamint a nukleáris programhoz kapcsolódó felszereléseknek egy német magánszemélyhez kötődő beszerzésében. Az 1990-es évek végétől kezdve részt vett továbbá a kifejezetten az urándúsítási program céljára alkalmas alumíniumcsövek és egyéb eszközök vásárlásában. Képviselője egy volt diplomata, aki a KNDK-t képviselte a jongbjoni nukleáris létesítményeknek a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) által 2007-ben végzett ellenőrzése során. A Namchongangnak a tömegpusztító fegyverek elterjedésével kapcsolatos tevékenységei súlyos aggodalomra adnak okot, tekintettel a KNDK-nak a tömegpusztító fegyverek elterjedésével kapcsolatos múltbeli tevékenységére.

5.

Hong Kong Electronics

HONG KONG ELECTRONICS KISH CO

Sanaee St., Kish Island, Irán.

2009.7.16.

A Tanchon Commercial Bank és a KOMID tulajdonában van vagy azok ellenőrzik, illetve azok nevében jár el vagy szándékozik eljárni. A Hong Kong Electronics a Tanchon Commercial Bank és a KOMID (a szankcióbizottság 2009 áprilisában mindkettőt jegyzékbe vette) nevében 2007 óta több millió dollárnyi, a tömegpusztító fegyverek elterjedéséhez kapcsolódó pénzeszközt utalt át. A Hong Kong Electronics a KOMID nevében elősegítette a pénzeszközöknek Iránból a KNDK-ba való továbbítását.

6.

Korea Hyoksin Trading Corporation

KOREA HYOKSIN EXPORT AND IMPORT CORPORATION

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, KNDK

2009.7.16.

A Korea Ryonbong General Corporation (amelyet a szankcióbizottság 2009 áprilisában jegyzékbe vett) ellenőrzése alatt álló, phenjani székhelyű KNDK-beli vállalat, amely részt vesz a tömegpusztító fegyverek kifejlesztésében.

7.

General Bureau of Atomic Energy (GBAE)

General Department of Atomic Energy (GDAE)

Haeudong, Pyongchen District, Phenjan, KNDK

2009.7.16.

A GBAE felel a KNDK nukleáris programjáért, amely magában foglalja Jongbjoni Nukleáris Kutatóközpontot és annak az 5 MWe (25 MWt) teljesítményű, plutóniumot előállító kutatóreaktorát, valamint az üzemanyaggyártó és az újrafeldolgozó létesítményeket.

A GBAE részt vett a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséggel folytatott, nukleáris programmal foglalkozó találkozókon és megbeszéléseken. A GBAE a KNDK-nak a nukleáris programokat – beleértve a Jongbjoni Nukleáris Kutatóközpont üzemeltetését is – felügyelő legfőbb kormányügynöksége.

8.

Korean Tangun Trading Corporation

 

Phenjan, KNDK

2009.7.16.

A Korea Tangun Trading Corporation a KNDK Második Természettudományi Akadémiájának az ellenőrzése alatt áll, és elsősorban a KNDK védelmi célú kutatási és fejlesztési programjaihoz szükséges nyersanyagok és technológiák beszerzéséért felel, beleértve többek között a tömegpusztító fegyverekre és azok hordozóeszközeire vonatkozó programokat és beszerzéseket, a vonatkozó többoldalú ellenőrzési rendszerek hatálya alá tartozó vagy azok által tiltott anyagokat is ideértve.

9.

Korean Committee for Space Technology (Koreai Űrtechnológiai Bizottság)

DPRK Committee for Space Technology (a KNDK Űrtechnológiai Bizottsága);

Department of Space Technology of the DPRK (a KNDK Űrtechnológiai Minisztériuma); Committee for Space Technology (Űrtechnológiai Bizottság); KCST

Phenjan, KNDK

2013.1.22.

A Koreai Űrtechnológiai Bizottság (KCST) szervezte meg a műholdvezérlő-központon keresztül a KNDK által 2012. április 13-án és 2012. december 12-én a szohei fellövőállomásról végrehajtott műhold-fellövéseket.

10.

Bank of East Land

Dongbang Bank;

Tongbang U'Nhaeng;

Tongbang Bank

P.O.32, BEL Building, Jonseung-Dung, Moranbong Körzet, Phenjan, KNDK.

2013.1.22.

A Bank of East Land a KNDK egyik pénzügyi intézménye, amely fegyverekkel kapcsolatos tranzakciókat tesz lehetővé – és egyéb támogatást biztosít – a fegyvergyártással és -exporttal foglalkozó Green Pine Associated Corporation (Green Pine) számára. A Bank of East Land aktívan együttműködött a Green Pine-nal, hogy a szankciókat megkerülve bonyolíthassanak pénzátutalásokat. 2007-ben és 2008-ban lehetővé tett olyan tranzakciókat, amelyek a Green Pine és iráni pénzügyi intézmények – többek között a Melli Bank és a Sepah Bank – részvételével zajlottak. A Biztonsági Tanács az 1747 (2007) határozattal vette jegyzékbe a Sepah Bankot, mivel az támogatást nyújtott Irán ballisztikusrakéta-programjához. A Green Pine-t a szankcióbizottság 2012 áprilisában vette jegyzékbe.

11.

Korea Kumryong Trading Corporation

 

 

2013.1.22.

A Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) álneveként használják beszerzési tevékenységek végzése céljából. A szankcióbizottság 2009 áprilisában vette jegyzékbe a KOMID-ot, amely a KNDK első számú fegyverkereskedője és a ballisztikus rakétákkal és hagyományos fegyverekkel kapcsolatos áruk és felszerelések legfőbb exportőre.

12.

Tosong Technology Trading Corporation

 

Phenjan, KNDK

2013.1.22.

A Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) a Tosong Technology Trading Corporation anyavállalata. A szankcióbizottság 2009 áprilisában vette jegyzékbe a KOMID-ot, amely a KNDK első számú fegyverkereskedője és a ballisztikus rakétákkal és hagyományos fegyverekkel kapcsolatos áruk és felszerelések legfőbb exportőre.

13.

Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation

Chosun Yunha Machinery Joint Operation Company; Korea Ryenha Machinery J/V Corporation; Ryonha Machinery Joint Venture Corporation; Ryonha Machinery Corporation; Ryonha Machinery;

Ryonha Machine Tool; Ryonha Machine Tool Corporation; Ryonha Machinery Corp; Ryonhwa Machinery Joint Venture Corporation; Ryonhwa Machinery JV; Huichon Ryonha Machinery General Plant; Unsan; Unsan Solid Tools; és Millim Technology Company

Tongan-dong, Central District, Phenjan, KNDK; Mangungdae-gu, Phenjan, KNDK; Mangyongdae District, Phenjan, KNDK.

E-mail-címek: ryonha@silibank.com; sjc117@hotmail.com; és millim@silibank.com

Telefonszám: 8502-18111; 8502-18111-8642; és 850 2 18111-3818642

Fax: 8502-381-4410

2013.1.22.

A Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation anyavállalata a Korea Ryonbong General Corporation. A Korea Ryonbong General Corporation egy védelmi konglomerátum, amelynek fő tevékenységi körébe a KNDK védelmi iparágai részére történő beszerzések és az ország katonai jellegű eladásainak támogatása tartoznak; a vállalatot a szankcióbizottság 2009 áprilisában vette jegyzékbe.

14.

Leader (Hong Kong) International

Leader International Trading Limited; Leader (Hong Kong) International Trading Limited

LM-873, RM B, 14/F,

Wah Hen Commercial Centre, 383 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong, Kína.

2013.1.22.

A LEADER International (hongkongi cégjegyzékszáma: 1177053) szállításokat tesz lehetővé a Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) számára. A szankcióbizottság 2009 áprilisában vette jegyzékbe a KOMID-ot, amely a KNDK első számú fegyverkereskedője és a ballisztikus rakétákkal és hagyományos fegyverekkel kapcsolatos áruk és felszerelések legfőbb exportőre.

15.

Green Pine Associated Corporation

Cho'ngsong United Trading Company; Chongsong Yonhap; Ch'o'ngsong Yo'nhap; Chosun Chawo'n Kaebal T'uja Hoesa; Jindallae; Ku'm- haeryong Company LTD; Natural Resources Development and Investment Corporation; Saeingp'il Company; National Resources Development and Investment Corporation; Saeng Pil Trading Corporation

c/o Reconnaissance General Bureau Headquarters, Hyongjesan Guyok, Phenjan, KNDK

Nungrado, Phenjan, KNDK

Rakrang No. 1 Rakrang District Pyongyang Korea, Chilgol-1

dong, Mangyongdae kerület, Phenjan, KNDK

Telefonszám: +850-2-18111 (8327-es mellék)

Faxszám: +850-2-3814685 és +850-2-3813372

E-mail-címek:

pac@silibank.com és kndic@co.chesin.com

2012.5.2.

A Green Pine Associated Corporation vette át a Koreai Bányászatfejlesztési Kereskedelmi Vállalat (Korea Mining Development Trading

Corporation, KOMID) több tevékenységét. A szankcióbizottság 2009 áprilisában vette jegyzékbe a KOMID-ot, amely a KNDK első számú fegyverkereskedője és a ballisztikus rakétákkal és hagyományos fegyverekkel kapcsolatos áruk és felszerelések legfőbb exportőre.

A Green Pine exportálja továbbá a KNDK-ból a fegyverek és az azokhoz kapcsolódó anyagok közel felét.

A Green Pine a fegyverek és azokhoz kapcsolódó anyagok KNDK-ból való exportja miatt került szankciók hatálya alá. A Green Pine tengeri katonai járművek és fegyverzetek, például tengeralattjárók, katonai hajók és rakétarendszerek gyártására szakosodott, és torpedókat exportált, valamint technikai segítségnyújtást biztosított iráni védelmi vállalatoknak.

16.

Amroggang Development Banking Corporation

Amroggang Development Bank;

Amnokkang Development Bank

Tongan-dong, Phenjan, KNDK

2012.5.2.

A 2006-ban létrehozott Amroggang a Tancson Kereskedelmi Bankhoz kapcsolódik, és a Tancson tisztviselői irányítják. A Tancson szerepet játszik a KOMID ballisztikusrakéta-eladásainak finanszírozásában, valamint részt vett a KOMID által az iráni Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) részére küldött ballisztikus rakétákkal kapcsolatos ügyletekben is. A szankcióbizottság 2009 áprilisában vette jegyzékbe a Tancson Kereskedelmi Bankot, amely a KNDK legfőbb pénzügyi szervezete a hagyományos fegyverek, ballisztikus rakéták, valamint az ilyen fegyverek összeszerelésével és gyártásával kapcsolatos áruk eladása terén. A szankcióbizottság 2009 áprilisában vette jegyzékbe a KOMID-ot, amely a KNDK első számú fegyverkereskedője és a ballisztikus rakétákkal és hagyományos fegyverekkel kapcsolatos áruk és felszerelések legfőbb exportőre. A Biztonsági Tanács az 1737 (2006) határozattal vette jegyzékbe az SHIG-t, mivel e szervezet érintett volt Irán ballisztikus rakétákkal kapcsolatos programjában.

17.

Korea Heungjin Trading Company (Koreai Hungdzsin Kereskedelmi Vállalat)

Hunjin Trading Co.; Korea Henjin Trading Co.; Korea Hengjin Trading Company

Phenjan, KNDK

2012.5.2.

A Korea Heungjin Trading Company-t (Koreai Hungdzsin Kereskedelmi Vállalat) a KOMID kereskedelmi célokra használja. Feltehetően rakétákkal kapcsolatos termékeket szállított az iráni Shahid Hemmat Industrial Group-nak. A vállalat kapcsolatban áll a KOMID-dal, mégpedig annak beszerzési hivatalával. A Hungdzsin a rakéták tervezéséhez felhasználható alkalmazásokkal ellátott, fejlett digitális irányítóműszer beszerzésére használták fel. A szankcióbizottság 2009 áprilisában vette jegyzékbe a KOMID-ot, amely a KNDK első számú fegyverkereskedője és a ballisztikus rakétákkal és hagyományos fegyverekkel kapcsolatos áruk és felszerelések legfőbb exportőre. A Biztonsági Tanács az 1737 (2006) határozattal vette jegyzékbe az SHIG-t, mivel e szervezet érintett volt Irán ballisztikus rakétákkal kapcsolatos programjában.

18.

Second Academy of Natural Sciences

2nd Academy of Natural Sciences; Che 2 Chayon Kwahakwon; Academy of Natural Sciences; Chayon Kwahak-Won; National Defense Academy;

Kukpang Kwahak-Won; Second Academy of Natural Sciences Research Institute; Sansri

Phenjan, KNDK

2013.3.7.

A Second Academy of Natural Sciences (Második Természettudományi Akadémia) felel a KNDK fejlett fegyverrendszereivel kapcsolatos kutatásokért és fejlesztésekért, ideértve a rakétákat és valószínűleg a nukleáris fegyvereket is. Számos alárendelt szervezetet – többek között a Korea Tangun Trading Corporation-t – alkalmaz olyan technológiák, felszerelések és információk külföldről való beszerzésére, amelyeket a KNDK rakétaprogramjában és valószínűsíthetően a nukleárisfegyver-programban használnak fel. A szankcióbizottság 2009 júliusában vette jegyzékbe a Tangun Trading Corporation-t, mely szervezet elsősorban a KNDK védelmi célú kutatási és fejlesztési programjaihoz szükséges nyersanyagok és technológiák beszerzéséért felelős, beleértve többek között a tömegpusztító fegyverekre és azok hordozóeszközeire vonatkozó programokat és beszerzéseket, a vonatkozó többoldalú ellenőrzési rendszerek hatálya alá tartozó vagy azok által tiltott anyagokat is ideértve.

19.

Korea Complex Equipment Import Corporation

 

Rakwon-dong, Pothonggang District, Phenjan, KNDK

2013.3.7.

A Korea Complex Equipment Import Corporation anyavállalata a Korea Ryonbong General Corporation. A Korea Ryonbong General Corporation egy védelmi konglomerátum, amelynek fő tevékenységi körébe a KNDK védelmi iparágai részére történő beszerzések és az ország katonai jellegű eladásainak támogatása tartoznak; a vállalatot a szankcióbizottság 2009 áprilisában vette jegyzékbe.

20.

Ocean Maritime Management Company, Limited (OMM)

OMM

PO BOX 120. Phenjan, KNDK

Dongheung-dong Changgwang Street, Chung-Ku, PO Box 125, Phenjan, KNDK

2014.7.28.

Ocean Maritime Management Company, Limited (IMO-szám: 1790183) a Chong Chon Gang nevű teherszállító hajó üzemeltetője. 2013 júliusában kulcsszerepet töltött be egy titkos fegyverszállítmány és azokhoz kapcsolódó anyagok Kubából a KNDK-ba történő eljuttatásának a megszervezésében. Ezzel az Ocean Maritime Management Company, Limited olyan tevékenységekhez járult hozzá, amelyeket az ENSZ BT vonatkozó határozatai – nevezetesen az 1874 (2009) sz. ENSZ BT-határozat által módosított, fegyverembargót elrendelő 1718 (2006) sz. ENSZ BT-határozat – tiltanak, illetve segítséget nyújtott a szóban forgó határozatok által bevezetett intézkedések kijátszásához.

Az Ocean Maritime Management Company, Limited a következő hajók (név, IMO-szám) üzemeltetője/kezelője:

 

 

 

 

a)

Chol Ryong 8606173

Ryong Gun Bong

 

2016.3.2.

 

b)

Chong Bong 8909575

Greenlight, Blue Nouvelle

 

2016.3.2.

 

c)

Chong Rim 2 8916293

 

 

2016.3.2.

 

d)

Hoe Ryong 9041552

 

 

2016.3.2.

 

e)

Hu Chang 8330815

O Un Chong Nyon

 

2016.3.2.

 

f)

Hui Chon 8405270

Hwang Gum San 2

 

2016.3.2.

 

g)

Ji Hye San 8018900

Hyok Sin 2

 

2016.3.2.

 

h)

Kang Gye 8829593

Pi Ryu Gang

 

2016.3.2.

 

i)

Mi Rim 8713471

 

 

2016.3.2.

 

j)

Mi Rim 2 9361407

 

 

2016.3.2.

 

k)

O Rang 8829555

Po Thong Gang

 

2016.3.2.

 

l)

Ra Nam 2 8625545

 

 

2016.3.2.

 

m)

Ra Nam 3 9314650

 

 

2016.3.2.

 

n)

Ryo Myong 8987333

 

 

2016.3.2.

 

o)

Ryong Rim 8018912

Jon Jin 2

 

2016.3.2.

 

p)

Se Pho 8819017

Rak Won 2

 

2016.3.2.

 

q)

Songjin 8133530

Jang Ja San Chong Nyon Ho

 

2016.3.2.

 

r)

South Hill 2 8412467

 

 

2016.3.2.

 

s)

Tan Chon 7640378

Ryon Gang 2

 

2016.3.2.

 

t)

Thae Pyong San 9009085

Petrel 1

 

2016.3.2.

 

u)

Tong Hung San 7937317

Chong Chon Gang

 

2016.3.2.

 

v)

Tong Hung 8661575

 

 

2016.3.2.

 

21.

Academy of National Defense Science

 

Phenjan, KNDK

2016.3.2.

Az Academy of National Defense Science (Nemzetvédelmi Tudományok Akadémiája) részt vesz a KNDK arra irányuló törekvéseiben, hogy továbbfejlessze ballisztikus rakétákkal és nukleáris fegyverekkel kapcsolatos programját.

22.

Chong-chongang Shipping Company

Chong Chon Gang Shipping Co. Ltd.

Cím: 817 Haeun, Donghung-dong, Central District, Phenjan, KNDK; Alternatív cím: 817, Haeum, Tonghun-dong, Chung-gu, Phenjan, KNDK; IMO-szám: 5342883

2016.3.2.

A Chongchongang Shipping Company saját hajójával, a Chong Chon Ganggal 2013 júliusában megkísérelt közvetlenül a KNDK-ba bejuttatni egy hagyományos fegyverekből álló tiltott szállítmányt.

23.

Daedong Credit Bank (DCB)

DCB; Taedong Credit Bank

Cím: Suite 401, Potonggang Hotel, Ansan-Dong, Pyongchon District, Phenjan, KNDK; Alternatív cím: Ansan-dong, Botonggang Hotel, Pongchon, Phenjan, KNDK; SWIFT: DCBK KKPY

2016.3.2.

A Daedong Credit Bank pénzügyi szolgáltatásokat nyújt a Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) és a Tanchon Commercial Bank számára. 2007 óta a DCB több millió dollár értékben több száz pénzügyi műveletet segített elő a KOMID és a Tanchon Commercial Bank nevében. Egyes esetekben a DCB megtévesztő pénzügyi gyakorlatok alkalmazásával tudatosan segítette elő a tranzakciókat.

24.

Hesong Trading Company

 

Phenjan, KNDK

2016.3.2.

A Hesong Trading Company anyavállalata a Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID).

25.

Korea Kwangson Banking Corporation (KKBC)

KKBC

Jungson-dong, Sungri Street, Central District,, Phenjan, KNDK

2016.3.2.

A KKBC pénzügyi szolgáltatásokat nyújt a Tanchon Commercial Bank és a Korea Ryonbong General Corporation fennhatósága alatt működő Korea Hyoksin Trading Corporation számára. A Tanchon Commercial Bank a KKBC segítségével feltehetően több millió dollár értékben teljesített többek között a Korea Mining Development Corporation eszközeivel kapcsolatos pénzátutalásokat.

26.

Korea Kwangsong Trading Corporation

 

Rakwon-dong, Pothonggang District, Phenjan, KNDK

2016.3.2.

A Korea Kwangsong Trading Corporation anyavállalata a Korea Ryonbong General Corporation.

27.

Ministry of Atomic Energy Industry

MAEI

Haeun-2-dong, Pyongchon District, Phenjan, KNDK

2016.3.2.

A Ministry of Atomic Energy Industry-t (Atomenergia-ipari Minisztériumot) 2013-ban hozták létre a KNDK atomenergia-iparának modernizálása céljából, a nukleáris anyagok gyártásának növelése, minőségük javítása, valamint a KNDK független nukleáris iparának továbbfejlesztése érdekében. E minőségében a MAEI a KNDK atomfegyver-fejlesztési programjának egyik legfontosabb szereplője, az ország atomfegyverprogramjának napi irányításáért felelős szervezet, amely alá más nukleáris ipari szervezetek tartoznak. A minisztérium alá tartozik a nukleáris programban érintett több szervezet és kutatóközpont, valamint két bizottság: az izotópok alkalmazásával foglalkozó bizottság és az atomenergiaügyi bizottság. A MAEI igazgatja továbbá a yongbyuni nukleáris kutatóközpontot, amely a KNDK egyetlen ismert plutóniumot előállító létesítménye. Továbbá a szakértői csoport 2015. évi jelentése szerint 2014. április 9-én Ri Je-sont, a GBAE korábbi igazgatóját nevezték ki a MAEI vezetőjévé, akit az 1718 (2006) sz. határozat alapján létrehozott bizottság 2009-ben vett jegyzékbe a nukleáris vonatkozású programokban való részvétel vagy azok támogatása miatt.

28.

Munitions Industry Department

Military Supplies Industry Department

Phenjan, KNDK

2016.3.2.

A Munitions Industry Department (Hadianyag-ipari Minisztérium) részt vesz a KNDK rakétaprogramja kulcsfontosságú elemeinek végrehajtásában. Az MID feladata a KNDK ballisztikusrakéta-fejlesztésének felügyelete, beleérte a Taepo Dong-2-t is. Az MID felügyeli a KNDK fegyvergyártási és kutatás-fejlesztési programjait, beleértve a KNDK ballisztikusrakéta-programját is. A Munitions Industry Department alá tartozik a Second Economic Committee (Második Gazdasági Bizottság) és a Second Academy of Natural Sciences (Második Természettudományi Akadémia), amelyeket 2010 augusztusában vettek jegyzékbe. Az elmúlt években az MID a KN08 mobil platformról indítható interkontinentális ballisztikus rakéta kifejlesztésén dolgozott.

29.

National Aerospace Development Administration

NADA

KNDK

2016.3.2.

A NADA részt vesz a KNDK űrkutatási és űrtechnológiai tevékenységében, többek között műholdak kilövésében és hordozórakéták fejlesztésében.

30.

Office 39

Office #39; Office No. 39; Bureau 39; Central Committee Bureau 39; Third Floor; Division 39

KNDK

2016.3.2.

A KNDK kormányzati szervezete.

31.

Reconnaissance General Bureau

Chongch'al Ch'ongguk; KPA Unit 586; RGB

Hyongjesan-Guyok, Phenjan, KNDK Alternatív cím: Nungrado, Phenjan, KNDK

2016.3.2.

A Reconnaissance General Bureau a KNDK legjelentősebb hírszerző szervezete, amely 2009 elején jött létre a Koreai Munkáspárt, az Operations Department (Műveleti Főosztály) és a 35. Hivatal meglévő hírszerző egységeinek, illetve a Koreai Néphadsereg Reconnaissance Bureau hírszerző irodájának egyesüléséből. Az RGB hagyományos fegyverekkel kereskedik; irányítása alá tartozik a hagyományos fegyvereket gyártó KNDK-beli Green Pine Associated Corporation.

32.

Second Economic Committee

 

Kangdong, KNDK

2016.3.2.

A Second Economic Committee (Második Gazdasági Bizottság) a KNDK rakétaprogramjának központi elemeivel foglalkozik. A Second Economic Committee felügyeli a KNDK-ban a ballisztikus rakéták gyártását és irányítja a KOMID tevékenységeit.

33.

Korea United Development Bank

 

Phenjan, KNDK

2016.11.30.

SWIFT/BIC: KUDBKPPY; A Korea United Development Bank a KNDK gazdasága pénzügyi szolgáltatások ágazatában működő szervezet.

34.

Ilsim Inter