8.7.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 177/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/1227 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2017. március 20.)

az EN 14080 harmonizált szabvány szerinti ragasztott laminált faipari termékek és az EN 15497 harmonizált szabvány szerinti ékcsapos toldású szerkezeti tömör fából készült termékek tűzzel szembeni viselkedés tekintetében, vizsgálat nélkül történő osztályozásának feltételeiről és a 2005/610/EK határozat módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. március 9-i 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 27. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2016/364 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben (2) elfogadásra került egy, az építési termékek tűzzel szembeni viselkedéssel kapcsolatos teljesítményének osztályozását lehetővé tevő rendszer. A ragasztott laminált faipari termékek és az ékcsapos toldású szerkezeti tömör fából készült termékek az említett felhatalmazáson alapuló rendelet hatálya alá eső építési termékek közé tartoznak.

(2)

A 2005/610/EK bizottsági határozat (3) mellékletének 1. táblázatában megállapította az EN 14080 harmonizált szabvány hatálya alá tartozó ragasztott laminált faipari termékek tűzállósági osztályait. E termékek további vizsgálata azonban indokolta a határozatban meghatározott feltételek módosítását.

(3)

A vizsgálatok azt mutatták, hogy az EN 14080 harmonizált szabvány szerinti ragasztott laminált faipari termékek és az EN 15497 harmonizált szabvány szerinti ékcsapos toldású szerkezeti tömör fából készült termékek stabil és kiszámítható tűzállósággal rendelkeznek, amennyiben a faanyag legkisebb átlagos sűrűsége és a legkisebb átlagos vastagság tekintetében megfelelnek bizonyos feltételeknek.

(4)

Ezért úgy kell tekinteni, hogy az EN 14080 harmonizált szabvány szerinti ragasztott laminált faipari termékek és az EN 15497 harmonizált szabvány szerinti ékcsapos toldású szerkezeti tömör fából készült termékek az említett feltételek teljesülése mellett további vizsgálatok nélkül is megfelelnek egy, az (EU) 2016/364 felhatalmazáson alapuló rendeletben a tűzzel szembeni viselkedés tekintetében meghatározott bizonyos osztálynak.

(5)

A jogbiztonság érdekében helyénvaló a 2005/610/EK határozat mellékletének 1. táblázatát törölni és helyette e rendelet mellékletét alkalmazni az EN 14080 harmonizált szabvány szerinti ragasztott laminált faipari termékekre,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Amennyiben a mellékletben meghatározott feltételeknek megfelelnek, az EN 14080 harmonizált szabvány szerinti ragasztott laminált faipari termékeket és az EN 15497 harmonizált szabvány szerinti ékcsapos toldású szerkezeti tömör fából készült termékeket úgy kell tekinteni, hogy vizsgálatok nélkül megfelelnek a mellékletben feltüntetett teljesítményosztályoknak.

2. cikk

Az 2005/610/EK határozat mellékletének 1. táblázatát törölni kell.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2017. március 20-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 88., 2011.4.4., 5. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2016/364 felhatalmazáson alapuló rendelete (2015. július 1.) a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében az építési termékek tűzzel szembeni viselkedés alapján történő osztályzásáról (HL L 68., 2016.3.15., 4. o.).

(3)  A Bizottság 2005/610/EK határozata (2005. augusztus 9.) egyes építkezési termékek tűzállósági osztályainak megállapításáról (HL L 208., 2005.8.11., 21. o.).


MELLÉKLET

Termékek (1)

Minimális átlagos sűrűség (2)

(kg/m3)

Minimális teljes vastagság

(mm)

Osztály (3)

Az EN 14080 harmonizált szabvány szerinti ragasztott laminált faipari termékek és az EN 15497 harmonizált szabvány szerinti ékcsapos toldású szerkezeti tömör fából készült termékek

380

22

D-s2, d0


(1)  A termékszabványokban szereplő minden fafajtára és ragasztóra érvényes.

(2)  Az EN 13238 szabványnak megfelelően előkészítve.

(3)  Az (EU) 2016/364 felhatalmazáson alapuló rendelet mellékletének 1. táblázata szerinti osztály.