4.7.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 171/113


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/1185 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2017. április 20.)

az 1307/2013/EU és az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a Bizottsághoz eljuttatandó információk és dokumentumok továbbítása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint számos bizottsági rendelet módosításáról és hatályon kívül helyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 67. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 126. és 151. cikkére és 223. cikkének (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1307/2013/EU és az 1308/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezte és felváltotta a 73/2009/EK tanácsi rendeletet (3), illetve az 1234/2007/EK tanácsi rendeletet (4). Az 1307/2013/EU és az 1308/2013/EU rendelet, valamint az azok alapján elfogadott jogi aktusok kötelezettségek széles körét állapítják meg a Bizottsághoz eljuttatandó információk és dokumentumok kapcsán. A említett rendeletek emellett felhatalmazzák a Bizottságot arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat és végrehajtási jogi aktusokat fogadjon el ezen a területen. Annak érdekében, hogy a tagállamok zökkenőmentesen juttathassák el a Bizottságnak az információkat és dokumentumokat, bizonyos szabályokat kell elfogadni ilyen aktusok útján. Ezeknek az aktusoknak fel kell váltaniuk az (EU) 2017/1183 (5) felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel hatályon kívül helyezett 792/2009/EK bizottsági rendeletben (6) foglalt szabályokat.

(2)

Meg kell határozni az (EU) 2017/1183 felhatalmazáson alapuló rendelettel kiegészített 1307/2013/EU és 1308/2013/EU rendeletben előírt értesítési kötelezettségek teljesítéséhez szükséges információk és dokumentumok továbbítására alkalmazandó módszert, valamint az ilyen módszer alóli kivételeket.

(3)

Annak érdekében, hogy a dokumentumok a Bizottság szempontjából érvényesnek minősüljenek, gondoskodni kell arról, hogy a dokumentumok és a kapcsolódó metaadatok hitelessége, sértetlensége és olvashatósága a megőrzésükre előírt teljes időszakban biztosítható legyen.

(4)

A dokumentumokat a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályoknak megfelelően kell kezelni. Ennek érdekében alkalmazni kell az uniós jogszabályokban – elsősorban a 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (7), a 45/2001/EK (8) és az 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (9), valamint a 2002/58/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (10) – meghatározott általános szabályokat, és további rendelkezéseket kell megállapítani a tagállamoknak nyújtott iránymutatás céljából.

(5)

Fontos, hogy a bejelentett információk relevánsak legyenek az érintett piac szempontjából, továbbá pontosak és teljesek legyenek, és a tagállamoknak intézkedéseket kell hozniuk ennek érdekében, ideértve azokat a szükséges intézkedéseket is, amelyek biztosítják, hogy a gazdasági szereplők megfelelő határidőn belül benyújtsák a tagállamnak a kért információkat.

(6)

Az egyszerűsítés és az adminisztratív teher csökkentése érdekében azt az esetet, ha egy tagállam nem küldött értesítést, a Bizottságnak a tagállam által küldött „nullás értesítésként” kell értelmeznie.

(7)

A tagállamok az e rendeletben előírt információkon túl értesítést küldhetnek a piac szempontjából releváns további információkról is. A Bizottságnak az információs rendszer útján rendelkezésre kell bocsátania az ilyen információk továbbításához szükséges űrlapot.

(8)

A mezőgazdasági termékek piacának figyelemmel kíséréséhez, elemzéséhez és kezeléséhez, valamint az 1308/2013/EU rendelet alkalmazásához szükségesek a termékek áraira, a termelésre és a piacra vonatkozó információk. Ezért indokolt az ilyen információk bejelentésére vonatkozó szabályok meghatározása.

(9)

Az értesítési kötelezettségekre vonatkozó szabályokhoz való hozzáférés egyszerűsítése és elősegítése érdekében indokolt belefoglalni ebbe a rendeletbe a jelenleg a 315/2002/EK (11), az 546/2003/EK (12), az 1709/2003/EK (13), a 2336/2003/EK (14), a 2095/2005/EK (15), a 952/2006/EK (16), az 1557/2006/EK (17), az 589/2008/EK (18), a 826/2008/EK (19), az 1249/2008/EK (20), a 436/2009/EK (21), az 1272/2009/EU (22) és a 479/2010/EU (23) bizottsági rendeletben és az 543/2011/EU (24), az 1288/2011/EU (25), az 1333/2011/EU (26) és a 807/2013/EU (27) bizottsági végrehajtási rendeletben foglalt, a tagállamok által a Bizottságnak küldött, a mezőgazdasági piacokat érintő adatokra – különösen az árakra, a termelési adatokra és a mérlegadatokra – vonatkozó értesítéseket szabályozó rendelkezéseket. Az említett értesítési kötelezettségeket az összegyűlt tapasztalatok fényében, valamint a közös agrárpolitika hatékonyabb kezelése érdekében naprakésszé kell tenni.

(10)

Annak érdekében, hogy átfogó kép álljon rendelkezésre a bejelentett áradatokról, és hogy követni lehessen a tendenciákat, indokolt előírni, hogy valamennyi áradatsor legyen meghatározva.

(11)

Azoknak a tagállamoknak, amelyek még nem vezették be az eurót, a hivatalos pénznemükben kell közölniük az árakra vonatkozó információkat.

(12)

A WTO mezőgazdasági megállapodása (28) 18. cikkének (2) bekezdésével összhangban az Uniónak bizonyos bejelentéseket kell tennie a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) felé, ahogyan ezt az 1995. június 30-i G/AG/2 számú WTO dokumentum 4. bekezdése és a WTO exportversenyről szóló, 2015. december 19-i miniszteri határozatának (WT/MIN(15)/45-WT/L/980) melléklete részletesebben ismerteti. Ezen előírások teljesítése érdekében az Unió bizonyos információkat – nevezetesen a belső támogatásra és az exportversenyre vonatkozó információkat – kér a tagállamoktól. Ezért a tagállamok által a Bizottságnak küldendő, ilyen célú értesítésekre vonatkozó rendelkezéseket kell meghatározni.

(13)

A cukorágazatban küldött értesítésekre vonatkozó rendelkezéseket 2017. október 1-jétől indokolt alkalmazni, hogy zökkenőmentes legyen az átmenet a kvótarendszer lezárulta után.

(14)

A 315/2002/EK, a 952/2006/EK, az 589/2008/EK, a 826/2008/EK, az 1249/2008/EK, a 436/2009/EK, az 1272/2009/EU, a 479/2010/EU rendeletet, valamint az 543/2011/EU, az 1333/2011/EU és a 807/2013/EU végrehajtási rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell. Az 546/2003/EK, az 1709/2003/EK, a 2336/2003/EK, a 2095/2005/EK és az 1557/2006/EK rendeletet, továbbá az 1288/2011/EU végrehajtási rendeletet hatályon kívül kell helyezni.

(15)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a közvetlen kifizetésekkel foglalkozó bizottság és a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

AZ INFORMÁCIÓS RENDSZER ALAPELVEI ÉS KÖVETELMÉNYEI

1. cikk

A bizottsági információs rendszer és az értesítés módja

(1)   Az információknak és a dokumentumoknak az 1307/2013/EU és az 1308/2013/EU rendeletben és az említett rendeletek alapján elfogadott aktusokban megállapított értesítési kötelezettségek nyomán szükséges továbbítását egy információs technológián alapuló rendszer útján kell megvalósítani, amelyet a Bizottság bocsát a tagállamok rendelkezésére.

Az információkat és a dokumentumokat a következőknek megfelelően kell összeállítani és továbbítani:

a)

az információs rendszerre vonatkozóan meghatározott eljárások;

b)

az (EU) 2017/1183 felhatalmazáson alapuló rendeletben említett kapcsolattartó szerv által biztosított hozzáférési jogok; valamint

c)

az információs rendszerben a felhasználók rendelkezésére bocsátott űrlapok.

(2)   Az (1) bekezdés első albekezdése alóli kivételként a tagállamok postai úton, telefaxon, e-mail útján vagy személyes kézbesítéssel is eljuttathatják a Bizottsághoz a szükséges információkat, amennyiben:

a)

a Bizottság nem bocsátotta rendelkezésre az információs technológián alapuló módszert egy bizonyos értesíti kötelezettség vonatkozásában;

b)

vis maior vagy olyan kivételes körülmények esetén, amelyek lehetetlenné teszik a tagállam számára az (1) bekezdésben említett információs rendszer alkalmazását.

2. cikk

Mindenkori sértetlenség és olvashatóság

A Bizottság által rendelkezésre bocsátott információs rendszert úgy kell kialakítani, hogy védje a továbbított és megőrzött dokumentumok sértetlenségét. Ez különösen a következőket jelenti:

a)

lehetővé kell tennie valamennyi felhasználó egyértelmű azonosítását, és hatékony intézkedéseket kell magába foglalnia a hozzáférési jogok ellenőrzése tekintetében annak érdekében, hogy védelmet biztosítson a dokumentumokhoz, adatállományokhoz és a metaadatokhoz való jogellenes, rosszhiszemű vagy engedély nélküli hozzáféréssel szemben, valamint azok jogellenes, rosszhiszemű vagy engedély nélküli törlésével, megváltoztatásával vagy áthelyezésével szemben;

b)

a behatolásokkal és a környezeti eseményekkel szemben védelmet biztosító fizikai védelmi rendszereket, valamint az esetleges kibertámadások elhárítására szolgáló szoftvervédelmi rendszereket kell magába foglalnia;

c)

meg kell akadályoznia mindenféle engedély nélküli változtatást, és a sértetlenség biztosítására irányuló mechanizmusokat kell tartalmaznia, amelyekkel ellenőrizhető, hogy egy dokumentum módosult-e az idő múlásával;

d)

ellenőrzési nyomvonalat kell megadnia az eljárás valamennyi alapvető fontosságú szakaszára vonatkozóan;

e)

a tárolt adatokat olyan környezetben kell megőriznie, amely mind fizikailag, mind a szoftverek szempontjából biztonságos, a b) pontban foglaltaknak megfelelően;

f)

megbízható formátumkonvertálási és adatmigrációs eljárásokat kell megállapítania annak biztosítására, hogy a dokumentumok az előírt tárolási időszak egésze alatt olvashatók és hozzáférhetők legyenek;

g)

kellően részletes és naprakész működési és műszaki dokumentációt kell tartalmaznia a rendszer működésére és jellemzőire vonatkozóan; ennek a dokumentációnak mindenkor hozzáférhetőnek kell lennie a működési és/vagy műszaki előírásokért felelős szervezeti egységek számára.

3. cikk

A dokumentumok hitelessége

Az e rendeletnek megfelelően, információs rendszer alkalmazásával továbbított vagy tárolt dokumentum akkor ismerhető el hitelesnek, ha a dokumentumot elküldő személy azonosítása megfelelő módon megtörtént, továbbá a dokumentumot e rendelettel összhangban állították össze és továbbították.

4. cikk

A személyes adatok védelme

(1)   E rendelet rendelkezései a 95/46/EK irányelv, a 45/2001/EK rendelet, az 1049/2001/EK rendelet és a 2002/58/EK irányelv, valamint az ezek alapján elfogadott rendelkezések sérelme nélkül alkalmazandók.

(2)   A tagállamok megteszik a szükséges lépéseket a gazdasági szereplőktől kapott adatok bizalmas jellegének védelme érdekében.

(3)   Ha a Bizottságnak bejelentett információk kevesebb mint 3 gazdasági szereplőtől származnak, vagy ha az egyetlen gazdasági szereplőtől származó információk az ilyen bejelentett információk mennyiségének több mint 70 %-át teszik ki, akkor az érintett tagállam az információk bejelentésekor ezt jelzi a Bizottságnak.

(4)   A Bizottság nem tesz közzé információkat olyan módon, amely egy adott gazdasági szereplő azonosítását eredményezheti. Ha ilyen kockázat áll fenn, akkor a Bizottság csak összesített formában teszi közzé az ilyen információkat.

5. cikk

Az értesítés alapesete

Ha az 1. cikkben említett aktusok másként nem rendelkeznek, akkor abban az esetben, ha egy tagállam a határidőig nem juttatta el a Bizottsághoz a kért információkat vagy dokumentumokat (azaz nincs értesítés), úgy kell tekinteni, hogy a tagállam a következőkről értesítette a Bizottságot:

a)

mennyiségi információk esetében nulla érték;

b)

minőségi információk esetében olyan helyzet, amelyben „nincs jelentenivaló”.

II. FEJEZET

ÁRAKRA, TERMELÉSRE, PIACI INFORMÁCIÓKRA VONATKOZÓ ÉRTESÍTÉSEK, ILLETVE NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKBAN ELŐÍRT ÉRTESÍTÉSEK

1. SZAKASZ

Árakra, termelésre és piaci információkra vonatkozó értesítés

6. cikk

Árakra, termelésre és piaci helyzetre vonatkozó értesítés

Az (EU) 2017/1183 felhatalmazáson alapuló rendelet 2. cikkében megállapított értesítési kötelezettség alapján szükséges, árakra vonatkozó információkat tartalmazó értesítést az I. és a II. mellékletnek megfelelően kell elküldeni.

Az (EU) 2017/1183 felhatalmazáson alapuló rendelet 2. cikkében megállapított értesítési kötelezettség alapján szükséges, termelésre és piacokra vonatkozó értesítést a III. mellékletnek megfelelően kell elküldeni.

7. cikk

Az információk sértetlensége

(1)   A tagállamok megteszik a szükséges lépéseket annak biztosítása érdekében, hogy az értesítésben szereplő információk az érintett piac tekintetében relevánsak, továbbá pontosak és teljesek legyenek. A tagállamok gondoskodnak róla, hogy a bejelentett mennyiségi adatok következetes statisztikai adatsort alkossanak. Ha egy tagállam okkal feltételezi, hogy az értesítésben szereplő információk esetleg nem relevánsak, nem pontosak vagy nem teljesek, akkor az érintett tagállam ezt az értesítés elküldésekor jelzi a Bizottságnak.

(2)   A tagállamok értesítik a Bizottságot az olyan fontos új információkról, amelyek valószínűleg jelentősen megváltoztatják a már bejelentett információkat.

(3)   A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy az érintett gazdasági szereplők a megfelelő határidőkön belül a tagállamok rendelkezésére bocsássák az előírt információkat. A gazdasági szereplőknek közölniük kell a tagállamokkal az e rendeletben megállapított tájékoztatási követelmények teljesítéséhez szükséges információkat.

8. cikk

További információk

A tagállamok az 1. cikkben említett információs rendszer útján értesíthetik a Bizottságot az I., a II. és a III. mellékletben előírt információkon felüli információkról is, amennyiben az érintett tagállam relevánsnak tartja az adott információt. Az ilyen értesítéseket a Bizottság által a rendszerben rendelkezésre bocsátott űrlap használatával kell elküldeni.

9. cikk

Ármeghatározás

(1)   A tagállamok az e szakaszban az árakra vonatkozóan előírt valamennyi értesítés esetében közlik a megadott árak meghatározásához használt forrást és módszertant. Az ilyen értesítésekben szerepelniük kell a tagállamok által meghatározott reprezentatív piacokra és az azokhoz rendelt súlyozási együtthatókra vonatkozó információknak is.

(2)   A tagállamok értesítik a Bizottságot az (1) bekezdésnek megfelelően közölt információkban bekövetkezett minden változásról.

(3)   A tagállamok biztosítják, hogy a Bizottság – a 4. cikkre is figyelemmel – jogosult legyen közzétenni az általuk a Bizottságnak bejelentett adatokat.

10. cikk

Az árak hivatalos pénznemben való bejelentése

Ha az I., a II. és a III. melléklet másként nem rendelkezik, a tagállamok a saját hivatalos pénznemükben, héa nélküli nettó értéken jelentik be az árinformációkat.

11. cikk

Az árak heti nyomon követése

Ha az I. melléklet másként nem rendelkezik, a tagállamok szerdánként (brüsszeli idő szerint) legkésőbb déli 12 óráig értesítik a Bizottságot az ugyanazon mellékletben említett heti árinformációkról az előző hétre vonatkozóan.

12. cikk

Nem heti árinformációk és a termelés nyomon követése

A tagállamok a meghatározott határidőkön belül értesítik a Bizottságot a következőkről:

a)

az e rendelet II. mellékletében említett, nem heti árinformációk; valamint

b)

az e rendelet III. mellékletében említett, termelésre és piacokra vonatkozó információk.

2. SZAKASZ

Nemzetközi megállapodásokban előírt értesítések

13. cikk

A WTO belső támogatásra vonatkozó adatai

(1)   A tagállamok minden évben október 31-ig értesítik a Bizottságot a mezőgazdasági termelőket szolgáló belső támogatási intézkedésekhez kapcsolódó, előző uniós pénzügyi évi nemzeti költségvetési kiadásokra – ideértve a bevételekről való lemondást is – vonatkozó adatokról. Az értesítésnek tartalmaznia kell az uniós költségvetésből társfinanszírozott intézkedésekre vonatkozó adatokat is, és ki kell térnie a finanszírozás nemzeti és uniós elemeire is. Az értesítésnek nem kell kitérnie a teljes mértékben az Unió költségvetéséből finanszírozott intézkedésekre.

(2)   Az (1) bekezdés alapján benyújtandó adatok a WTO belső támogatásról szóló G/AG/2 számú dokumentumában meghatározott adatok, és azokat az említett dokumentumban megszabott formában kell bejelenteni.

14. cikk

A WTO exportversenyre vonatkozó adatai

(1)   A tagállamok minden évben február 28-ig értesítik a Bizottságot az előző naptári évben az exportversennyel kapcsolatban általuk alkalmazott következő intézkedésekről:

a)

exportfinanszírozási támogatás (exporthitelek, exporthitel-garanciák vagy biztosítási programok);

b)

nemzetközi élelmiszersegély;

c)

mezőgazdasági exporttal foglalkozó állami kereskedelmi vállalatok.

(2)   Az (1) bekezdés alapján benyújtandó adatok a WTO exportversenyről szóló, 2015. december 19-i miniszteri határozatának mellékletében meghatározott adatok, és azokat az említett mellékletben megszabott formában kell bejelenteni.

III. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

15. cikk

Számos rendelet módosítása, átmeneti rendelkezések

1.   A 315/2002/EK rendelet 1. cikkét el kell hagyni;

2.   a 952/2006/EK rendelet 12., 13., 14., 14a., 15a., 20., 21. és 22. cikkét 2017. október 1-jétől el kell hagyni. Ezek a rendelkezések továbbra is alkalmazandók a cukorágazati kvótarendszer kapcsán még elküldendő értesítésekre;

3.   az 589/2008/EK rendelet 31. cikkét el kell hagyni;

4.   a 826/2008/EK rendelet III. mellékletének A. pontját el kell hagyni;

5.   az 1249/2008/EK rendelet 16. cikkének (8) bekezdését, 17. cikkét, 25. cikkének (3) bekezdését, 27. cikkének (1) és (2) bekezdését, 34. cikkének (2) bekezdését és 36. cikkét el kell hagyni;

6.   a 436/2009/EK rendelet 19. cikkét el kell hagyni, kivéve az (1) bekezdés b) pontjának iii. alpontját és a (2) bekezdést, amelyek 2017. július 31-ig továbbra is alkalmazandók;

7.   az 1272/2009/EU rendelet 56. cikkének (3) és (4) bekezdését el kell hagyni;

8.   a 479/2010/EU rendelet 1a., 2. és 3. cikkét el kell hagyni;

9.   az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 98. cikkét el kell hagyni;

10.   az 1333/2011/EU végrehajtási rendelet 11. cikkét el kell hagyni;

11.   a 807/2013/EU végrehajtási rendelet 4. cikkének (2) és (3) bekezdését, valamint 7. cikkét el kell hagyni.

16. cikk

Hatályon kívül helyezés

A következő rendeletek hatályukat vesztik:

546/2003/EK rendelet;

1709/2003/EK rendelet;

2336/2003/EK rendelet;

2095/2005/EK rendelet;

1557/2006/EK rendelet;

1288/2011/EU végrehajtási rendelet.

17. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

A II. melléklet 1. pontja és a III. melléklet 2. pontja 2017. október 1-jétől alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2017. április 20-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 608. o.

(2)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(3)  A Tanács 73/2009/EK rendelete (2009. január 19.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 30., 2009.1.31., 16. o.).

(4)  A Tanács 1234/2007/EK rendelete (2007. október 22.) a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) (HL L 299., 2007.11.16., 1. o.).

(5)  A Bizottság (EU) 2017/1183 felhatalmazáson alapuló rendelete (2017. április 20.) az 1307/2013/EU és az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az információk és dokumentumok Bizottsághoz való eljuttatása tekintetében történő kiegészítéséről (lásd e Hivatalos Lap 100. oldalát).

(6)  A Bizottság 792/2009/EK rendelete (2009. augusztus 31.) a közös piacszervezésnek, a közvetlen kifizetések rendszerének, a mezőgazdasági termékek promóciójának, valamint a legkülső régiókra és a kisebb égei-tengeri szigetekre alkalmazandó rendszereknek a végrehajtásával összefüggésben a Bizottsághoz eljuttatandó információk és dokumentumok tagállamok általi továbbítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 228., 2009.9.1., 3. o.)

(7)  Az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelve (1995. október 24.) a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 281., 1995.11.23., 31. o.).

(8)  Az Európai Parlament és a Tanács 45/2001/EK rendelete (2000. december 18.) a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.).

(9)  Az Európai Parlament és a Tanács 1049/2001/EK rendelete (2001. május 30.) az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről (HL L 145., 2001.5.31., 43. o.).

(10)  Az Európai Parlament és a Tanács 2002/58/EK irányelve (2002. július 12.) az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről (Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv) (HL L 201., 2002.7.31., 37. o.).

(11)  A Bizottság 315/2002/EK rendelete (2002. február 20.) a friss vagy hűtött juh vágott testek árának a Közösség reprezentatív piacain történő felméréséről (HL L 50., 2002.2.21., 47. o.).

(12)  A Bizottság 546/2003/EK rendelete (2003. március 27.) a 2771/75/EGK, a 2777/75/EGK és a 2783/75/EGK tanácsi rendeletnek a tojás- és baromfihús-ágazatban történő alkalmazásával kapcsolatos egyes értesítésekről (HL L 81., 2003.3.28., 12. o.).

(13)  A Bizottság 1709/2003/EK rendelete (2003. szeptember 26.) a rizsre vonatkozó termés- és készletnyilatkozatokról (HL L 243., 2003.9.27., 92. o.).

(14)  A Bizottság 2336/2003/EK rendelete (2003. december 30.) a mezőgazdasági eredetű etil-alkohol piacával kapcsolatos egyedi intézkedések megállapításáról szóló 670/2003/EK tanácsi rendelet egyes részletes alkalmazási szabályainak bevezetéséről (HL L 346., 2003.12.31., 19. o.).

(15)  A Bizottság 2095/2005/EK rendelete (2005. december 20.) a dohányra vonatkozó információk közlését illetően a 2075/92/EGK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 335., 2005.12.21., 6. o.)

(16)  A Bizottság 952/2006/EK rendelete (2006. június 29.) a cukor belső piaca és a kvótarendszer irányítása tekintetében a 318/2006/EK tanácsi rendelet alkalmazásának részletes szabályairól (HL L 178., 2006.7.1., 39. o.).

(17)  A Bizottság 1557/2006/EK rendelete (2006. október 18.) az 1952/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak a komlóágazatbeli szerződés-nyilvántartás és adatközlések tekintetében való megállapításáról (HL L 288., 2006.10.19., 18. o.).

(18)  A Bizottság 589/2008/EK rendelete (2008. június 23.) az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a tojás forgalmazása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 163., 2008.6.24., 6. o.).

(19)  A Bizottság 826/2008/EK rendelete (2008. augusztus 20.) egyes mezőgazdasági termékek magántárolásához nyújtható közösségi támogatás odaítélésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról (HL L 223., 2008.8.21., 3. o.).

(20)  A Bizottság 1249/2008/EK rendelete (2008. december 10.) a szarvasmarhák, sertések és juhok közösségi minősítési rendszereinek alkalmazására és e termékek árának bejelentésére vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 337., 2008.12.16., 3. o.).

(21)  A Bizottság 436/2009/EK rendelete (2009. május 26.) a 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a szőlőkataszter, a kötelező bejelentések, a piaci felügyelethez szükséges információgyűjtés, a borászati termékek fuvarozásához szükséges kísérőokmányok, valamint a borágazatban vezetendő nyilvántartás tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 128., 2009.5.27., 15. o.).

(22)  A Bizottság 1272/2009/EU rendelete (2009. december 11.) az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a mezőgazdasági termékek állami intervenció keretében történő felvásárlása és értékesítése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 349., 2009.12.29., 1. o.).

(23)  A Bizottság 479/2010/EU rendelete (2010. június 1.) az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a tej- és tejtermékágazatban a tagállamok által a Bizottságnak küldött értesítések tekintetében történő végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról (HL L 135., 2010.6.2., 26. o.).

(24)  A Bizottság 543/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. június 7.) az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról (HL L 157., 2011.6.15., 1. o.).

(25)  A Bizottság 1288/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. december 9.) a banán nagykereskedelmi árának az egységes közös piacszervezés keretében történő bejelentéséről (HL L 328., 2011.12.10., 42. o.).

(26)  A Bizottság 1333/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. december 19.) a banánra vonatkozó forgalmazási előírások megállapításáról, e forgalmazási előírásoknak való megfelelés ellenőrzéséről és a banánágazatban a tájékoztatásokra vonatkozó követelményekről (HL L 336., 2011.12.20., 23. o.).

(27)  A Bizottság 807/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. augusztus 26.) az egyes szarvasmarhafélék árának reprezentatív uniós piacokon történő felmérése tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról (HL L 228., 2013.8.27., 5. o.).

(28)  A többoldalú kereskedelmi tárgyalások uruguayi fordulója (1986–1994) – 1. melléklet – 1A. melléklet – Megállapodás a mezőgazdaságról (WTO-GATT 1994) WTO – „GATT 1994” (HL L 336., 1994.12.23., 22. o.).


I. MELLÉKLET

A 11. cikkben említett, árakra vonatkozó heti értesítésekhez kapcsolódó követelmények

1.   Gabonafélék

Az értesítés tartalma: reprezentatív piaci árak az uniós piac szempontjából relevánsnak tekintett minden egyes gabonafélére és gabonaminőségi osztályra vonatkozóan, egy tonna termékre megadva.

Érintett tagállamok: valamennyi tagállam.

Egyéb: az áraknak figyelembe kell venniük az egyes termékek vonatkozásában különösen a minőségi tulajdonságokat, az árjegyzés helyét és a forgalmazási szakaszt.

2.   Rizs

Az értesítés tartalma: reprezentatív piaci árak az uniós piac szempontjából relevánsnak tekintett minden egyes rizsfajtára vonatkozóan, egy tonna termékre megadva.

Érintett tagállamok: rizstermelő tagállamok.

Egyéb: az áraknak figyelembe kell venniük az egyes termékek vonatkozásában különösen a feldolgozási szakaszt, az árjegyzés helyét és a forgalmazási szakaszt.

3.   Olívaolaj

Az értesítés tartalma: a főbb reprezentatív piacokon feljegyzett átlagos árak és nemzeti átlagárak az 1308/2013/EU rendelet VII. mellékletének VIII. részében felsorolt olívaolaj-kategóriák esetében, 100 kg termékre vetítve.

Érintett tagállamok: az október 1-jétől szeptember 30-ig tartó éves időszakban több mint 20 000 tonna olívaolajat termelő tagállamok.

Egyéb: az áraknak az ömlesztett olívaolajnak a szűz olívaolaj esetében sajtolóüzemi, más kategóriák esetében gyártelepi árát kell tükrözniük. A reprezentatív piacoknak legalább az érintett termék nemzeti termelésének 70 %-át kell képviselniük.

4.   Gyümölcs- és zöldségfélék

Az értesítés tartalma: egyetlen súlyozott átlagár az 543/2011/EU végrehajtási rendelet XV. mellékletének A. részében felsorolt, az említett rendelet I. mellékletének A. részében meghatározott általános forgalmazási előírás hatálya alá tartozó gyümölcs- és zöldségfajtákra vonatkozóan vagy termékspecifikus forgalmazási előírás hatálya alá tartozó termékek esetében az I. osztályra vonatkozóan, nettó 100 kilogramm termékre vetítve.

Érintett tagállamok: az 543/2011/EU végrehajtási rendelet XV. mellékletében megadott tagállamok, amennyiben rendelkezésre állnak adatok.

Egyéb: az árakat válogatott, csomagolt és adott esetben raklapra rakott, a csomagolóüzemből kiszállított termékre kell megadni.

5.   Banán

Az értesítés tartalma: a 0803 90 10 KN-kód alá tartozó sárga banán 100 kg termékre vetített nagykereskedelmi ára.

Érintett tagállamok: valamennyi olyan tagállam, amely naptári évenként több mint 50 000 tonna sárga banánt forgalmaz.

Egyéb: az árakról a származási országok csoportjai szerint kell értesítést küldeni.

6.   Hús

Az értesítés tartalma: a szarvasmarhák, a sertések és a juhok hasított testének, valamint bizonyos élő szarvasmarháknak, borjaknak és malacoknak az ára, tekintettel a szarvasmarhák, a sertések és a juhok hasított testének osztályozására és a piaci árak 1308/2013/EU rendelet alapján történő, uniós szabályoknak megfelelő bejelentésére.

Érintett tagállamok: valamennyi tagállam.

Egyéb: ha az érintett tagállam illetékes hatóságának véleménye szerint a hasított testek vagy az élő állatok száma túl alacsony az értesítéshez, akkor az érintett tagállam dönthet úgy, hogy a szóban forgó időszakra felfüggeszti az ilyen hasított testek vagy élő állatok árának feljegyzését, és ebben az esetben értesítenie kell a Bizottságot a döntésének okáról.

7.   Tej és tejtermékek

Az értesítés tartalma: a tejsavópor, a sovány tejpor, a teljes tejpor, a vaj és a kereskedelmi sajtok 100 kg termékre vetített ára.

Érintett tagállamok: azok a tagállamok, amelyek nemzeti termelése legalább 2 %-át teszi ki az uniós termelésnek, vagy kereskedelmi sajtok esetében az adott sajttípus legalább 4 %-át teszi ki a teljes nemzeti sajttermelésnek.

Egyéb: a gyártótól vásárolt termékekre vonatkozó, minden más költségtől (szállítás, rakodás, kezelés, tárolás, raklapok, biztosítás stb.) mentes, három hónapon belüli szállításra vonatkozó szerződéseken alapuló árakat kell megadni.

8.   Tojás

Az értesítés tartalma: a ketreces tartásból származó A. osztályú tojás 100 kg termékre vetített nagykereskedelmi ára (az L és az M kategória átlaga).

Érintett tagállamok: valamennyi tagállam.

Egyéb: az áraknak a csomagolóüzemben lévő termékre kell vonatkozniuk. Ha a ketreces tartás már nem reprezentatív, az érintett tagállamnak az alternatív rendszerben tartott tojótyúkoktól származó A. osztályú tojás 100 kg-ra vetített nagykereskedelmi áráról kell értesítést küldeniük.

9.   Baromfihús

Az értesítés tartalma: az A. osztályú egész csirke („65 %-os csirke”) 100 kg termékre vetített átlagos nagykereskedelmi ára.

Érintett tagállamok: valamennyi tagállam.

Egyéb: a vágóüzemekben lévő árukra vonatkozó vagy a reprezentatív piacokon feljegyzett árakat kell megadni. Ha a piacszerkezet szempontjából jelentősek a csirke más kiszerelései vagy bizonyos darabjai, akkor az érintett tagállam az A. osztályú egész csirke („65 %-os csirke”) átlagos nagykereskedelmi ára mellett értesítést küldhet a csirke egy másik kiszerelésének vagy A. minőségű egyéb darabjainak 100 kg termékre vetített nagykereskedelmi áráról is, megadva, hogy az ár milyen típusú kiszerelésre vagy darabokra vonatkozik.


II. MELLÉKLET

A 12. cikk a) pontjában említett, árakra vonatkozó nem heti értesítésekhez kapcsolódó követelmények

1.   Cukor

Az értesítés tartalma

a)

a következő cukorárak súlyozott átlaga egy tonna cukorra vetítve, valamint a megfelelő teljes mennyiségek és a súlyozott szórások:

i.

az előző hónapra vonatkozóan az eladási ár;

ii.

a folyó hónapra vonatkozóan a szerződések vagy más ügyletek keretében előre jelzett eladási ár;

b)

a cukorrépa súlyozott átlagára az előző gazdasági évben, egy tonna cukorrépára vetítve, valamint a megfelelő teljes mennyiségek.

Érintett tagállamok

a)

a cukorárak esetében valamennyi olyan tagállam, ahol több mint 10 000 tonna cukrot állítanak elő cukorrépából vagy nyerscukorból;

b)

a cukorrépaárak esetében valamennyi olyan tagállam, ahol cukorrépát termelnek.

Az értesítés időszaka

a)

a cukorárak esetében minden hónap végéig;

b)

a cukorrépaárak esetében minden év június 30-ig.

Egyéb

Az árakat a Bizottság által közzétett módszertannak megfelelően kell meghatározni, és azoknak a következőkre kell vonatkozniuk:

a)

az 1308/2013/EU rendelet III. mellékletének B.II. pontjában meghatározott szabványos minőségű ömlesztett fehér cukor gyártelepi, a cukorgyártó vállalkozásoktól és finomítóktól begyűjtött ára;

b)

az 1308/2013/EU rendelet III. mellékletének B.I. pontjában meghatározott szabványos minőségű cukorrépa ára, amelyet a cukorgyártó vállalkozások fizetnek a termelőknek. A cukorrépát ugyanahhoz a gazdasági évhez kell hozzárendelni, mint a belőle kivont cukrot.

2.   Lenrost

Az értesítés tartalma: a hosszú lenrost főbb reprezentatív piacain az előző hónapban feljegyzett, egy tonna termékre vetített átlagos gyártelepi árak.

Érintett tagállamok: valamennyi olyan tagállam, ahol 1 000 hektárt meghaladó, rostlennel betelepített területen termelnek hosszú lenrostot.

Az értesítés időszaka: minden hónap 25. napjáig az előző hónapra vonatkozóan.

3.   Bor

Az értesítés tartalma: az 1308/2013/EU rendelet VII. melléklete II. részének 1. pontjában említett borok kapcsán:

a)

az előző havi, egy hektoliter borra vetített árak összefoglalása, megadva az érintett mennyiségeket; vagy

b)

2017. július 31-ig azok a nyilvánosan elérhető információforrások, amelyeket hitelesnek tekintenek az árak feljegyzése szempontjából.

Érintett tagállamok: azok a tagállamok, amelyek elmúlt öt éves bortermelésének átlaga meghaladta a teljes uniós bortermelés 5 %-át.

Az értesítés időszaka: minden hónap 15. napjáig az előző hónapra vonatkozóan.

Egyéb: a csomagolás nélküli termékre a termelő telephelyén felszámított árakat kell megadni. Az a) és a b) pontban említett információk esetében az érintett tagállamoknak ki kell választaniuk a nyolc leginkább reprezentatív, figyelemmel kísérendő piacot, amelyek között szerepelnie kell legalább két olyan piacnak, ahol oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott bort értékesítenek.

4.   Tej és tejtermékek

a)   Tej

Az értesítés tartalma: a nyers tej ára, valamint a folyó hónapban teljesített szállítások becsült ára, a valós zsír- és fehérjetartalom 100 kg-jára vetítve.

Érintett tagállamok: valamennyi tagállam.

Az értesítés időszaka: minden hónap végéig az előző hónapra vonatkozóan.

Egyéb: az első olyan vásárlók által fizetett árat kell megadni, akik vagy amelyek a tagállam területén telepedtek le.

b)   Tejtermékek

Az értesítés tartalma: az I. melléklet 7. pontjában említett kereskedelmi sajtokon kívüli sajtok 100 kg termékre vetített árai.

Érintett tagállamok: valamennyi tagállam a nemzeti piac szempontjából releváns sajtfajták tekintetében.

Az értesítés időszaka: minden hónap 15. napjáig az előző hónapra vonatkozóan.

Egyéb: a gyártótól vásárolt sajtra vonatkozó, minden más költségtől (szállítás, rakodás, kezelés, tárolás, raklapok, biztosítás stb.) mentes, három hónapon belüli szállításra vonatkozó szerződéseken alapuló árakat kell megadni.


III. MELLÉKLET

A 12. cikk b) pontjában említett, termelési és piaci információkra vonatkozó értesítésekhez kapcsolódó követelmények

1.   Rizs

Az értesítés tartalma: a 1308/2013/EU rendelet II. melléklete I. részének 2. és 3. pontjában említett minden egyes rizstípusra vonatkozóan:

a)

beültetett terület, terméshozam, hántolatlanrizs-termés a betakarítás évében, valamint hántolás utáni hozam;

b)

minden év augusztus 31. napján a termelőknél és a rizshántoló üzemeknél lévő rizskészletek (hántolt egyenértékben megadva), az Európai Unióban termelt és az importált rizs szerinti bontásban.

Az értesítés időszaka: minden évben január 15-ig az előző évre vonatkozóan.

Érintett tagállamok

a)

a hántolatlan rizs termelése esetében valamennyi rizstermelő tagállam;

b)

a rizskészletek esetében valamennyi rizstermelő tagállam és a rizshántoló üzemekkel rendelkező tagállamok.

2.   Cukor

A.   A cukorrépa termőterülete

Az értesítés tartalma: a cukorrépa termőterülete a folyó gazdasági évben, valamint a következő gazdasági évre vonatkozó becslés.

Az értesítés időszaka: minden évben május 31-éig.

Érintett tagállamok: valamennyi olyan tagállam, ahol az adott évben több mint 1 000 ha volt beültetve cukorrépával.

Egyéb: a számadatokat hektárra vetítve kell megadni, a cukortermelésre szánt területek és a bioetanol-termelésre szánt területek szerinti bontásban.

B.   Cukor- és bioetanol-termelés

Az értesítés tartalma: az egyes vállalkozások által az előző gazdasági évben megtermelt cukor és bioetanol mennyisége, valamint az egyes vállalkozások által a folyó gazdasági évben megtermelt cukorra vonatkozó becslés.

Az értesítés időszaka: minden évben november 30-ig az előző gazdasági évi termelésre vonatkozóan, és minden évben március 31-ig (Guadeloupe és Martinique francia megyék esetében június 30-ig) a folyó gazdasági évi termelésre vonatkozóan.

Érintett tagállamok: valamennyi olyan tagállam, ahol több mint 10 000 tonna cukrot termelnek.

Egyéb

a)

a „megtermelt cukor” a következők teljes mennyiségét jelenti, az alábbiak szerint a fehér cukor tonnájában kifejezve:

i.

fehér cukor, tekintet nélkül a minőségi különbségekre;

ii.

nyers cukor, az 1308/2013/EU rendelet III. mellékletének B.III. pontjával összhangban meghatározott hozam alapján;

iii.

invertcukor a tömege alapján;

iv.

legalább 70 %-os tisztaságú, cukorrépából készült szacharózszirup vagy invertcukorszirup, a kivonható cukortartalom vagy a valós hozam alapján;

v.

legalább 75 %-os tisztaságú, cukornádból készült szacharózszirup vagy invertcukorszirup, a cukortartalom alapján;

b)

a megtermelt cukorba nem értendő bele az a) pontban említett valamely termékből kinyert vagy az aktív feldolgozási rendszer keretében termelt fehér cukor;

c)

a valamely adott gazdasági évben vetett cukorrépából kivont cukrot a következő gazdasági évhez kell hozzárendelni. A tagállamok azonban dönthetnek úgy, hogy a valamely gazdasági év őszén vetett cukorrépából kivont cukrot ugyanahhoz a gazdasági évhez rendelik hozzá; ebben az esetben legkésőbb 2017. október 1-jén értesítik a Bizottságot erről a döntésükről;

d)

a cukorra vonatkozó számadatokat havi bontásban kell megadni, és azoknak a folyó gazdasági év tekintetében meg kell felelniük februárig az előzetes számadatoknak, a gazdasági év további hónapjában pedig a becsléseknek;

e)

a megtermelt bioetanol mennyiségébe csak az a) pontban említett valamely termékből kinyert bioetanol értendő bele, és azt hektoliterben kell megadni.

C.   Izoglükóz-termelés

Az értesítés tartalma

a)

az egyes termelők által szállított, saját termelésű izoglükóz mennyisége az előző gazdasági évben;

b)

az egyes termelők által szállított, saját termelésű izoglükóz mennyisége az előző hónapban.

Az értesítés időszaka: minden évben november 30-ig az előző gazdasági évre vonatkozóan, és minden hónap 25. napjáig az előző hónapra vonatkozóan.

Érintett tagállamok: valamennyi olyan tagállam, ahol izoglükózt termelnek.

Egyéb: a „megtermelt izoglükóz” olyan, glükózból vagy polimerjeiből nyert termék teljes mennyiségét jelenti, amely szárazanyagra számítva legalább 41 tömegszázalék fruktózt tartalmaz; szárazanyag-tonnában kell megadni, tekintet nélkül a 41 %-os küszöb feletti tényleges fruktóztartalomra. Az éves termelési adatokat havi bontásban kell megadni.

D.   Cukor- és izoglükózkészletek

Az értesítés tartalma

a)

az egyes hónapok végén a cukorgyártó vállalkozások és finomítók által tárolt megtermelt cukor mennyisége;

b)

az előző gazdasági év végén az izoglükóz-termelők által tárolt megtermelt izoglükóz mennyisége.

Az értesítés időszaka: a cukor esetében minden hónap végéig a szóban forgó előző hónapra vonatkozóan, az izoglükóz esetében pedig november 30-ig.

Érintett tagállamok

a)

a cukor esetében valamennyi olyan tagállam, ahol cukorgyártó vállalkozások vagy finomítók találhatók, és a megtermelt cukor mennyisége meghaladja a 10 000 tonnát;

b)

az izoglükóz esetében valamennyi olyan tagállam, ahol izoglükózt termelnek.

Egyéb: a számadatoknak a szabad forgalom keretében az Unió területén tárolt termékekre, illetve a B. és C. pont meghatározása szerinti megtermelt cukorra és izoglükózra kell vonatkozniuk.

A cukor esetében:

a számadatoknak a vállalkozás vagy a finomító tulajdonában lévő vagy opciós utalvány tárgyát képező mennyiségekre kell vonatkozniuk;

a július, augusztus és szeptember hónap végén raktárban lévő mennyiségre vonatkozóan meg kell adni a következő gazdasági évre történő cukorgyártásból eredő mennyiségeket;

ha a tárolásra nem a Bizottságnak értesítést küldő tagállamban kerül sor, akkor az értesítést küldő tagállam az értesítés Bizottságnak történő elküldését követő hónap végéig tájékoztatja az érintett tagállamot az annak területén tárolt mennyiségekről és a raktárak helyéről.

Az izoglükóz esetében a mennyiségeknek a termelő tulajdonában lévő mennyiségeknek kell lenniük.

3.   Rostnövények

Az értesítés tartalma

a)

a rostlen termőterülete a folyó gazdasági évben, valamint a következő gazdasági évre vonatkozó becslés, hektárban megadva;

b)

hosszú lenrost termelése az előző gazdasági évben, valamint a folyó gazdasági évre vonatkozó becslés, tonnában megadva;

c)

gyapottal betelepített terület az előző termesztési évben, valamint a folyó termesztési évre vonatkozó becslés, hektárban megadva;

d)

tisztítatlan gyapot termelése az előző termesztési évben, valamint a folyó termesztési évre vonatkozó becslés, tonnában megadva;

e)

a tisztítatlan gyapot gyapottermelők számára kifizetett átlagára az előző termesztési év kapcsán, egy tonna termékre vetítve.

Az értesítés időszaka

a)

a rostlen termőterülete kapcsán minden évben július 31-ig;

b)

a hosszú lenrost termelése kapcsán minden évben október 31-ig;

c), d) és e)

a gyapot esetében minden évben október 15-ig.

Érintett tagállamok

a) és b):

a len esetében valamennyi olyan tagállam, ahol 1 000 hektárt meghaladó, rostlennel beültetett területen termelnek hosszú lenrostot;

c), d) és e):

a gyapot esetében valamennyi olyan tagállam, ahol legalább 1 000 hektáron vetettek gyapotot.

4.   Komló

Az értesítés tartalma : a termelésre vonatkozó következő információk összesített formában, valamint a b)–d) pontokban említett információk esetében keserű és aromás komlófajták szerinti bontásban:

a)

a komlótermelők száma;

b)

a komlóval betelepített terület hektárban;

c)

a tonnában kifejezett mennyiség és az átlagos termelői ár, a tőzsdén kívüli határidős ügylet keretében, illetve ilyen ügylet nélkül eladott egy kilogramm komlóra vetítve;

d)

alfasavtermelés tonnában és átlagos alfasavtartalom (százalékban).

Az értesítés időszaka: a komló betakarítását követő évben április 30-ig.

Érintett tagállamok: azok a tagállamok, amelyekben az előző évben több mint 200 hektárt telepítettek be komlóval.

5.   Olívaolaj

Az értesítés tartalma

a)

a végleges termelésre, a teljes hazai fogyasztásra (a feldolgozóipari fogyasztást is beleértve), valamint a zárókészletekre vonatkozó adatok az október 1-jétől szeptember 30-ig tartó előző éves időszak tekintetében;

b)

a havi termelésre vonatkozó becslés, valamint az összes termelésre, a teljes hazai fogyasztásra (a feldolgozóipari fogyasztást is beleértve), valamint a zárókészletekre vonatkozó adatok az október 1-jétől szeptember 30-ig tartó folyó éves időszak tekintetében.

Az értesítés időszaka

a)

az előző éves időszakra vonatkozóan minden évben október 31-ig;

b)

a folyó éves időszakra vonatkozóan október 31-ig, novembertől júniusig pedig minden hónap 15. napjáig.

Érintett tagállamok: olívaolajat termelő tagállamok.

6.   Banán

Az értesítés tartalma

a)

a termelő régióban forgalmazott zöld banán 100 kg termékre vetített átlagos eladási ára a helyi piacokon, valamint a kapcsolódó mennyiségek;

b)

a termelő régión kívül forgalmazott zöld banán 100 kg termékre vetített átlagos eladási ára, valamint a kapcsolódó mennyiségek.

Az értesítés időszaka

minden évben június 15-ig a január 1-jétől április 30-ig tartó előző időszak tekintetében;

minden évben október 15-ig a május 1-jétől augusztus 31-ig tartó előző időszak tekintetében;

minden évben február 15-ig a szeptember 1-jétől december 31-ig tartó előző időszak tekintetében.

Érintett tagállamok: Azok a tagállamok, amelyekben található termelő régió, vagyis:

a)

a Kanári-szigetek;

b)

Guadeloupe;

c)

Martinique;

d)

Madeira és az Azori-szigetek;

e)

Kréta és Lakónia;

f)

Ciprus.

Egyéb: az Unión belül, a termelő régión kívül forgalmazott zöld banán árát az első kirakodási kikötőbe szállított (nem kirakodott) banánra vonatkozóan kell megadni.

7.   Dohány

Az értesítés tartalma: a nyersdohány valamennyi típusára vonatkozóan:

i.

a termelők száma;

ii.

a terület kiterjedése hektárban;

iii.

a leszállított mennyiség tonnában;

iv.

a termelőknek fizetett, egy kg termékre vetített átlagos ár adók és más illetékek nélkül.

Az értesítés időszaka: a betakarítás évét követő évben július 31-ig.

Érintett tagállamok: azok a tagállamok, amelyekben az előző betakarításig több mint 3 000 hektárt telepítettek be dohánnyal.

Egyéb: a nyersdohány típusai a következők:

I. csoport

:

mesterséges hővel szárított dohány: szárítókamrában, szabályozott levegőkeringetésnek, hőmérsékletnek és páratartalomnak kitéve szárított dohány, különösen a Virginia;

II. csoport

:

természetes úton szárított világos dohány: levegőn, fedett helyen szárított dohány, amelyet nem hagynak fermentálódni, különösen a Burley és a Maryland;

III. csoport

:

természetes úton szárított sötét dohány: levegőn, fedett helyen szárított dohány, amelyet értékesítés előtt hagynak természetes úton fermentálódni, különösen a Badischer Geudertheimer, a Fermented Burley, a Havana, a Mocny Skroniowski, a Nostrano del Brenta és a Pulawski;

IV. csoport

:

füstöléssel szárított dohány: tűzzel szárított dohány, különösen a Kentucky és a Salento;

V. csoport

:

napon szárított dohány: napon szárított, más néven keleti dohány, különösen a Basmas, a Katerini és a Kaba-Koulak.

8.   Borászati termék

Az értesítés tartalma

a)

a tagállam területén a folyó borászati évben előállított borászati termékek (ideértve a borkészítésre szolgáló és az egyéb szőlőmustot) termelésére vonatkozó becslés;

b)

a 436/2009/EK rendelet 9. cikkében említett termelési jelentések végleges eredménye, valamint az ilyen jelentésekkel le nem fedett termelésre vonatkozó becslés;

c)

a 436/2009/EK rendelet 11. cikkében említett, az előző borászati évben július 31-én rendelkezésre álló készletjelentések összefoglalása;

d)

az előző borászati év zárómérlege, amely tartalmaz minden, a rendelkezésre álló eszközökre (nyitókészlet, termelés, import), a felhasználásra (emberi fogyasztás vagy ipari felhasználás, átalakítás, export és veszteségek) és a zárókészletre vonatkozó információt.

Az értesítés időszaka

a)

termelésre vonatkozó becslések: minden évben szeptember 30-ig;

b)

a termelési jelentések végleges eredménye: minden évben március 15-ig;

c)

a készletjelentések összefoglalása: minden évben október 31-ig;

d)

zárómérleg: minden évben január 15-ig.

Érintett tagállamok: azok a tagállamok, amelyek az 1308/2013/EU rendelet 145. cikke (1) bekezdésének megfelelően naprakész szőlőkatasztert vezetnek.

9.   Tej és tejtermékek

Az értesítés tartalma: a nyers tehéntej teljes mennyisége, a valós tejzsírtartalom kilogrammjában megadva.

Az értesítés időszaka: minden hónap 25. napjáig.

Érintett tagállamok: valamennyi tagállam.

Egyéb : a mennyiség a tagállam területén letelepedett első vásárlónak az előző hónapban szállított tejre vonatkozik. Ennek a követelménynek a teljesítése érdekében a tagállamok biztosítják, hogy a területükön letelepedett valamennyi első vásárló időben és kellő pontossággal bejelentse az illetékes nemzeti hatóságnak, hogy az egyes hónapokban mennyi nyers tehéntej érkezett hozzá.

10.   Tojás

Az értesítés tartalma: a tojástermelési helyek száma az 589/2008/EK rendelet II. mellékletében említett baromfitartási módok szerinti bontásban, beleértve a létesítmény maximális kapacitását (az egy időben a létesítményben tartott tojótyúkok száma) is.

Az értesítés időszaka: minden évben április 1-jéig.

Érintett tagállamok: valamennyi tagállam.

11.   Etil-alkohol

Az értesítés tartalma: a mezőgazdasági eredetű alkohol kapcsán, a tiszta alkohol hektoliterére vetítve:

a)

erjesztés és desztilláció útján történő termelés, az alkohol előállítására szolgáló mezőgazdasági nyersanyag szerinti bontásban;

b)

az alkoholtermelőktől vagy -importőröktől feldolgozásra vagy csomagolásra szállított mennyiség, felhasználási kategóriánkénti bontásban (élelmiszerek és italok, üzemanyag, ipari/egyéb).

Az értesítés időszaka: minden évben március 1-jéig az előző naptári évre vonatkozóan.

Érintett tagállamok: valamennyi tagállam.