14.6.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 150/7


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/999 RENDELETE

(2017. június 13.)

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XIV. mellékletének módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 58. és 131. cikkére,

mivel:

(1)

Az 1-bróm-propán (n-propil-bromid) anyag esetében az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (2) megfelelően fennállnak az 1B. kategóriájú reprodukciót károsító anyagként történő besorolás kritériumai, ennek megfelelően az említett anyag tekintetében teljesülnek az 1907/2006/EK rendelet XIV. mellékletébe történő felvétel kritériumai is, melyeket a rendelet 57. cikkének c) pontja határoz meg.

(2)

A di-izopentil-ftalát anyag esetében az 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően fennállnak az 1B. kategóriájú reprodukciót károsító anyagként történő besorolás kritériumai, ennek megfelelően az említett anyag tekintetében teljesülnek az 1907/2006/EK rendelet XIV. mellékletébe történő felvétel kritériumai is, melyeket a rendelet 57. cikkének c) pontja határoz meg.

(3)

Az 1,2-benzoldikarbonsav, di-C6-8-elágazó láncú alkilészterek, C7-ben gazdag anyag esetében az 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően fennállnak az 1B. kategóriájú reprodukciót károsító anyagként történő besorolás kritériumai, ennek megfelelően az említett anyag tekintetében teljesülnek 1907/2006/EK rendelet XIV. mellékletébe történő felvétel kritériumai is, melyeket a rendelet 57. cikkének c) pontja határoz meg.

(4)

Az 1,2-benzoldikarbonsav, di-C7-11-elágazó és egyenes láncú alkilészterek anyag esetében az 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően fennállnak az 1B. kategóriájú reprodukciót károsító anyagként történő besorolás kritériumai, ennek megfelelően az említett anyag tekintetében teljesülnek 1907/2006/EK rendelet XIV. mellékletébe történő felvétel kritériumai is, melyeket a rendelet 57. cikkének c) pontja határoz meg.

(5)

Az 1,2-benzoldikarbonsav-dipentilészter, elágazó és egyenes láncú anyag esetében az 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően fennállnak az 1B. kategóriájú reprodukciót károsító anyagként történő besorolás kritériumai, ennek megfelelően az említett anyag tekintetében teljesülnek 1907/2006/EK rendelet XIV. mellékletébe történő felvétel kritériumai is, melyeket a rendelet 57. cikkének c) pontja határoz meg.

(6)

A bisz(2-metoxietil) ftalát anyag esetében az 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően fennállnak az 1B. kategóriájú reprodukciót károsító anyagként történő besorolás kritériumai, ennek megfelelően az említett anyag tekintetében teljesülnek az 1907/2006/EK rendelet XIV. mellékletébe történő felvétel kritériumai is, melyeket a rendelet 57. cikkének c) pontja határoz meg.

(7)

A di-pentil-ftalát anyag esetében az 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően fennállnak az 1B. kategóriájú reprodukciót károsító anyagként történő besorolás kritériumai, ennek megfelelően az említett anyag tekintetében teljesülnek az 1907/2006/EK rendelet XIV. mellékletébe történő felvétel kritériumai is, melyeket a rendelet 57. cikkének c) pontja határoz meg.

(8)

Az n-pentil-izopentil-ftalát anyag esetében az 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően fennállnak az 1B. kategóriájú reprodukciót károsító anyagként történő besorolás kritériumai, ennek megfelelően az említett anyag tekintetében teljesülnek az 1907/2006/EK rendelet XIV. mellékletébe történő felvétel kritériumai is, melyeket a rendelet 57. cikkének c) pontja határoz meg.

(9)

Amennyiben bizonyos százalékban benzo(a)pirént tartalmaz, az antracénolaj anyag esetében az 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően fennállnak az 1B. kategóriájú rákkeltő anyagként történő besorolás kritériumai, ennek megfelelően az említett anyag tekintetében teljesülnek az 1907/2006/EK rendelet XIV. mellékletébe történő felvétel kritériumai is, melyeket a rendelet 57. cikkének a) pontja határoz meg. Az említett anyag az 1907/2006/EK rendelet XIII. mellékletében meghatározott kritériumok alapján perzisztens, bioakkumulatív, mérgező, valamint nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív anyag, ennek megfelelően teljesülnek rá az említett rendelet XIV. mellékletébe történő felvétel kritériumai is, melyeket a rendelet 57. cikkének d) és e) pontja határoz meg.

(10)

A szurok, kőszénkátrány, magas hőmérsékletű anyag esetében az 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően fennállnak az 1B. kategóriájú rákkeltő anyagként történő besorolás kritériumai, ennek megfelelően az említett anyag tekintetében teljesülnek az 1907/2006/EK rendelet XIV. mellékletébe történő felvétel kritériumai is, melyeket a rendelet 57. cikkének a) pontja határoz meg. Az említett anyag az 1907/2006/EK rendelet XIII. mellékletében meghatározott kritériumok alapján perzisztens, bioakkumulatív, mérgező, valamint nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív anyag, ennek megfelelően teljesülnek rá az említett rendelet XIV. mellékletébe történő felvétel kritériumai is, melyeket a rendelet 57. cikkének d) és e) pontja határoz meg.

(11)

A 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol, etoxilált anyagcsoport (amelybe jól meghatározott anyagok, valamint ismeretlen vagy változó összetételű, összetett reakcióban keletkezett vagy biológiai eredetű anyagok (UVCB-anyagok), polimerek és homológok tartoznak) olyan anyagok, amelyek bomlásuk révén endokrin károsító tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyek esetében tudományosan igazolható, hogy ezen bomlástermékek valószínűleg súlyos hatást gyakorolnak a környezetre. Mint ilyenek, azonos mértékű aggodalomra adnak okot, mint az 1907/2006/EK rendelet 57. cikkének a)–e) pontjában felsorolt anyagok, ennek megfelelően teljesülnek az említett rendelet XIV. mellékletébe történő felvétel kritériumai is, melyeket a rendelet 57. cikkének f) pontja határoz meg.

(12)

A 4-nonilfenol, elágazó és egyenes láncú, etoxilált anyagcsoport (egyenes és/vagy elágazó alkilláncú, 9 szénatomot tartalmazó anyagok, amelyekben a 4. pozícióban kovalens kötéssel kapcsolódó fenol található, etoxilálva, ide tartoznak UVCB anyagok és jól meghatározott anyagok, polimerek és homológok, beleértve az egyedi izomereket és/vagy azok kombinációját), olyan anyagok, amelyek bomlásuk révén endokrin károsító tulajdonságokkal rendelkeznek, és tudományosan igazolható, hogy ezen bomlástermékek valószínűleg súlyos hatást gyakorolnak a környezetre. Mint ilyenek, azonos mértékű aggodalomra adnak okot, mint az 1907/2006/EK rendelet 57. cikkének a)–e) pontjában felsorolt anyagok, ennek megfelelően tekintetükben teljesülnek az említett rendelet XIV. mellékletébe történő felvétel kritériumai is, melyeket a rendelet 57. cikkének f) pontja határoz meg.

(13)

Ezeket az anyagokat az 1907/2006/EK rendelet 59. cikke alapján azonosították és felvették a jelöltlistára. A fenti anyagoknak az 1907/2006/EK rendelet XIV. mellékletébe történő felvételét az Európai Vegyianyag-ügynökség (a továbbiakban: Ügynökség) 2014. február 6-án (3) és 2015. július 1-jén (4) közzétett ajánlásaiban prioritásként határozta meg, az említett rendelet 58. cikkével összhangban. Ezenfelül a Bizottság számos érdekelttől kapott a társadalmi-gazdasági hatásokra vonatkozó információkat az Ügynökség ötödik ajánlásának nyomán nyújtott beadványokban, vagy az Ügynökség hatodik ajánlásának tervezetére vonatkozó nyilvános konzultációjával párhuzamosan zajló nyilvános konzultáció során. A kapott információk ellenére helyénvaló ezeket az anyagokat felvenni az említett mellékletbe.

(14)

Helyénvaló az Ügynökség 2014. február 6-i és 2015. július 1-jei ajánlásainak megfelelően meghatározni az 1907/2006/EK rendelet 58. cikke (1) bekezdése c) pontjának ii. alpontjában hivatkozott időpontokat. Ezeket az időpontokat az engedélyezés iránti kérelem összeállításához szükséges becsült időt és a különböző anyagokra vonatkozóan rendelkezésre álló, valamint az 1907/2006/EK rendelet 58. cikkének (4) bekezdése szerint folytatott nyilvános konzultáció során kapott információkat figyelembe véve határozták meg. E célból azt is figyelembe kell venni az említett rendelet 58. cikke (3) bekezdésének megfelelően, hogy az Ügynökség az 1907/2006/EK rendelet által előírt határidőn belül hány kérelmet tud feldolgozni.

(15)

Az e rendelet mellékletében felsorolt anyagok egyikének esetében sem indokolt az 1907/2006/EK rendelet 58. cikke (1) bekezdése c) pontjának i. alpontjában említett időpontot az említett rendelet 58. cikke (1) bekezdése c) pontjának ii. alpontjában említett időpontot követő 18 hónapnál későbbi határidőben meghatározni.

(16)

Az 1907/2006/EK rendelet 58. cikke (1) bekezdése e) pontjának az 58. cikk (2) bekezdésével együtt értelmezett rendelkezései előírják, hogy egyes felhasználásokra vagy felhasználási kategóriákra mentesség állapítható meg, amennyiben a kockázatok megfelelő ellenőrzésére az emberi egészség, illetve a környezet védelmét biztosító egyéb uniós jogszabályokban előírt minimumkövetelmények vannak hatályban. A jelenleg rendelkezésre álló információk alapján nem indokolt e rendelkezések alapján mentességet megállapítani.

(17)

A jelenleg rendelkezésre álló információk alapján nem indokolt mentességet megállapítani a termék- és folyamatorientált kutatásra és fejlesztésre.

(18)

A rendelkezésre álló információk alapján nem indokolt továbbá felülvizsgálati időszakot megállapítani egyes alkalmazásokra. Az 1907/2006/EK rendelet 60. cikkének (8) bekezdésével összhangban a felülvizsgálati időszakokat eseti alapon kell meghatározni, többek között az anyag felhasználásból származó kockázatoknak és társadalmi-gazdasági előnyöknek, valamint az engedélyezési kérelem tárgyát képező felhasználásra vonatkozóan benyújtott alternatív anyagok és technológiák vagy bármely helyettesítési terv elemzésének figyelembevételével. Amennyiben nincsenek megfelelő alternatív anyagok vagy technológiák, a felhasználás kockázatait megfelelő és hatékony kockázatkezelési intézkedéssekkel kell korlátozni, és amennyiben a felhasználásból származó előnyök várhatóan jelentősek – mint a gyógyszerek és az orvostechnikai eszközök előállításában való felhasználás esetén –, a felülvizsgálati időszak hosszú lehet.

(19)

Az 1907/2006/EK rendelet XIV. mellékletében hivatkozott lejárati idők után már nem gyártott árucikkek időelőtti elavulásának megelőzése érdekében egyes, az említett mellékletbe felvett anyagoknak (önmagukban vagy keverékekben) rendelkezésre kell állniuk az említett árucikkek javításához szükséges cserealkatrészek gyártásához, amennyiben az említett árucikkek rendeltetésszerű működése nem biztosítható az említett alkatrész hiányában, valamint amennyiben a XIV. mellékletben szereplő egyes anyagok (önmagukban vagy keverékekben) szükségesek az ilyen árucikkek javításához. Ennek érdekében egyszerűbbé kell tenni az ilyen alkatrészek gyártásához és az ilyen árucikkek javításához szükséges, a XIV. mellékletbe felvett anyagok felhasználására vonatkozó engedélyezési kérelmeket. Az ilyen egyszerűsített engedélyezési kérelmekre vonatkozó végrehajtási intézkedések elfogadásának lehetővé tétele érdekében az ilyen felhasználású anyagokra alkalmazandó átmeneti szabályozás hatályát ki kell terjeszteni.

(20)

Ezért az 1907/2006/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(21)

Az N,N-dimetil-formamid (DMF) esetében az 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően fennállnak az 1B. kategóriájú reprodukciót károsító anyagként történő besorolás kritériumai, ennek megfelelően az említett anyag tekintetében teljesülnek az 1907/2006/EK rendelet XIV. mellékletébe történő felvétel kritériumai is, melyeket a rendelet 57. cikkének c) pontja határoz meg. A fenti anyagot az 1907/2006/EK rendelet 59. cikke alapján azonosították és vették fel a javasolt anyagok jelöltlistájára, továbbá az említett rendelet mellékletébe történő felvételét az Ügynökség 2014. február 6-án közzétett ajánlásában prioritásként határozta meg az említett rendelet 58. cikkének megfelelően. A DMF lényegi tulajdonságai hasonlítanak az N,N-dimetil-acetamid (DMAC) és az N-metil-2-pirrolidon (NMP) lényegi tulajdonságaihoz, és mindhárom anyag a másik lehetséges alternatív anyagának tekinthető bizonyos fontos felhasználásuk tekintetében. Az NMP az 1907/2006/EK rendelet 69. cikkének megfelelő, folyamatban lévő korlátozási eljárás tárgyát képezi. A három anyag lényegi tulajdonságainak és ipari alkalmazásának hasonlóságaira figyelemmel, valamint a következetes szabályozói megközelítés biztosítása érdekében a Bizottság helyénvalónak ítéli a DMF XIV. mellékletbe való felvételére vonatkozó döntés elhalasztását, amint azt a DMAC esetében tette, figyelembe véve az Ügynökség 2013. január 17-i ajánlását.

(22)

A diazén-1,2-dikarboxamid (C,C′-azodi(formamid)) (ADCA) esetében fennállnak a légzőszervi szenzibilizálóként (Légz. szenz. 1.) történő besorolás kritériumai. Az ADCA lényegi tulajdonságaira és káros hatására vonatkozó valamennyi rendelkezésre álló információ figyelembevételével az Ügynökség megállapította, hogy az olyan anyagnak tekinthető, amelyre vonatkozóan tudományos adatok bizonyítják hogy valószínűleg súlyos hatást gyakorol az emberi egészségre, ami azonos mértékű aggodalomra ad okot, mint az 1907/2006/EK rendelet 57. cikkének a)–e) pontjában felsorolt anyagok, ennek megfelelően tekintetében teljesülnek az említett rendelet XIV. mellékletébe történő felvétel kritériumai is, melyeket a rendelet 57. cikkének f) pontja határoz meg. A fenti anyagot az 1907/2006/EK rendelet 59. cikke alapján azonosították és felvették a javasolt anyagok jelöltlistájára, továbbá az említett rendelet XIV. mellékletébe történő felvételét az Ügynökség 2014. február 6-án közzétett ajánlásában prioritásként határozta meg az említett rendelet 58. cikkének megfelelően. Az ADCA a feldolgozóipar különböző ágainak széles körében, sokrétűen felhasznált anyag, ami várhatóan igen összetett engedélyezési kérelmeket fog eredményezni. A felhasználások széles körére vonatkozó engedélyezési kérelmek kezelésében megszerezett tapasztalat korlátozott voltára tekintettel helyénvaló egyelőre elhalasztani az ADCA XIV. mellékletbe való felvételére vonatkozó döntést.

(23)

Egyes alumínium-szilikát tűzálló kerámiarostok (Al-RCF) és cirkónium-alumínium-szilikát tűzálló kerámiarostok (Zr-RCF) esetében az 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően fennállnak az 1B. kategóriájú rákkeltő anyagként történő besorolás kritériumai, ennek megfelelően az említett anyag tekintetében teljesülnek az 1907/2006/EK rendelet XIV. mellékletébe történő felvétel kritériumai is, melyeket a rendelet 57. cikkének a) pontja határoz meg. A fenti anyagokat az 1907/2006/EK rendelet 59. cikke alapján azonosították és felvették a javasolt anyagok jelöltlistájára, továbbá az említett rendelet mellékletébe történő felvételüket az Ügynökség 2014. február 6-án közzétett ajánlásában prioritásként határozta meg az említett rendelet 58. cikkének megfelelően. Magukat a rostokat igen korlátozott számú ipari üzemben állítják elő, és általában közvetlenül, ugyanazon gyártási folyamat során olyan árucikkekké alakítják át, amelyeket azután sokféle, magas hőmérsékleti szigetelésre szolgáló ipari berendezésben használnak fel, ami a munkavállalók jelentős kitettségét eredményezheti. Ugyanakkor az e rostokból készült árucikkek felhasználása az 1907/2006/EK rendelet értelmében nem képezi engedélyezés tárgyát. A legmegfelelőbb szabályozói megközelítés meghatározása érdekében a Bizottság úgy ítéli meg, hogy egyelőre helyénvaló elhalasztani az Al-RCF-nek és a Zr-RCF-nek az 1907/2006/EK rendelet XIV. mellékletébe való felvételére vonatkozó döntést.

(24)

A bórsav, a dinátrium tetraborát (vízmentes), a dibór-trioxid és a tetrabór-dinátrium-heptaoxid (hidrát) esetében az 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően fennállnak az 1B. kategóriájú reprodukciót károsító anyagként történő besorolás kritériumai, ennek megfelelően az említett anyagok tekintetében teljesülnek az 1907/2006/EK rendelet XIV. mellékletébe történő felvétel kritériumai is, melyeket a rendelet 57. cikkének c) pontja határoz meg. A fenti anyagokat az 1907/2006/EK rendelet 59. cikke alapján azonosították és felvették a javasolt anyagok jelöltlistájára, továbbá az említett rendelet mellékletébe történő felvételüket az Ügynökség 2015. július 1-jén közzétett ajánlásában prioritásként határozta meg az említett rendelet 58. cikkének megfelelően. Továbbá ezen anyagok a feldolgozóipar különböző ágainak széles körében, sokrétűen felhasznált anyagok, ami várhatóan igen összetett engedélyezési kérelmeket fog eredményezni. A felhasználások széles körére vonatkozó engedélyezési kérelmek kezelésében megszerezett tapasztalat korlátozott voltára tekintettel helyénvaló egyelőre elhalasztani az ezen anyagok XIV. mellékletbe való felvételére vonatkozó döntést.

(25)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az 1907/2006/EK rendelet 133. cikke alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1907/2006/EK rendelet XIV. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2017. június 13-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 396., 2006.12.30., 1. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 2008. december 16-i 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról (HL L 353., 2008.12.31., 1. o.).

(3)  http://echa.europa.eu/documents/10162/13640/5th_a_xiv_recommendation_06feb2014_en.pdf

(4)  http://echa.europa.eu/documents/10162/13640/6th_a_xiv_recommendation_01july2015_en.pdf


MELLÉKLET

Az 1907/2006/EK rendelet XIV. mellékletének táblázata a következőképpen módosul:

1.

A melléklet a következő bejegyzésekkel egészül ki:

 

 

 

Átmeneti intézkedések

 

 

Bejegyzés száma

Anyag

Lényegi tulajdonság az 57. cikk szerint

Kérelem benyújtásának határideje (1)

Lejárati idő (2)

Mentesség (felhasználási kategóriák)

Felülvizsgálati időszak

„32

1-bróm-propán (n-propil-bromid)

EK-szám

:

203-445-0

CAS-szám

:

106-94-5

Reprodukciót károsító anyag

(1B. kategória)

2019. január 4.

2020. július 4.

33.

di-izopentil-ftalát

EK-szám

:

210-088-4

CAS-szám

:

605-50-5

Reprodukciót károsító anyag

(1B. kategória)

2019. január 4.

2020. július 4.

34.

1,2-benzoldikarbonsav, di-C6-8-elágazó láncú alkilészterek, C7-ben gazdag

EK-szám

:

276-158-1

CAS-szám

:

71888-89-6

Reprodukciót károsító anyag

(1B. kategória)

2019. január 4.

2020. július 4.

35.

1,2-benzoldikarbonsav di-C7-11, elágazó- és egyenes láncú alkilészterek

EK-szám

:

271-084-6

CAS-szám

:

68515-42-4

Reprodukciót károsító anyag

(1B. kategória)

2019. január 4.

2020. július 4.

36.

1,2-benzol-dikarbonsav-dipentilészter, elágazó és egyenes láncú

EK-szám

:

284-032-2

CAS-szám

:

84777-06-0

Reprodukciót károsító anyag

(1B. kategória)

2019. január 4.

2020. július 4.

37.

Bisz(2-metoxietil) ftalát

EK-szám

:

204-212-6

CAS-szám

:

117-82-8

Reprodukciót károsító anyag

(1B. kategória)

2019. január 4.

2020. július 4.

38.

Dipentil-ftalát

EK-szám

:

205-017-9

CAS-szám

:

131-18-0

Reprodukciót károsító anyag

(1B. kategória)

2019. január 4.

2020. július 4.

39.

n-pentil-izopentil-ftalát

EK-szám

:

CAS-szám

:

776297-69-9

Reprodukciót károsító anyag

(1B. kategória)

2019. január 4.

2020. július 4.

40.

antracénolaj

EK-szám

:

292-602-7

CAS-szám

:

90640-80-5

Rákkeltő

(1B. kategória)***, PBT, vPvB

2019. április 4.

2020. október 4.

41.

szurok, kőszénkátrány, magas hőmérsékletű

EK-szám

:

266-028-2

CAS-szám

:

65996-93-2

Rákkeltő

(1B. kategória), PBT, vPvB

2019. április 4.

2020. október 4.

42.

4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol, etoxilált

(idetartoznak jól meghatározott anyagok és UVCB anyagok, polimerek és homológok)

EK-szám

:

CAS-szám

:

Endokrin károsító tulajdonságok (57. cikk f) pont – környezet)

2019. július 4.

2021. január 4.

43.

4-nonilfenol, elágazó és egyenes láncú, etoxilált

(egyenes és/vagy elágazó alkilláncú, 9 szénatomot tartalmazó anyagok, amelyekben a 4. pozícióban kovalens kötéssel kapcsolódó fenol található, etoxilálva, ide tartoznak UVCB anyagok és jól meghatározott anyagok, polimerek és homológok, beleértve az egyedi izomereket és/vagy azok kombinációját)

EK-szám

:

CAS-szám

:

Endokrin károsító tulajdonságok (57. cikk f) pont – környezet)

2019. július 4.

2021. január 4.

—”

2.

A szöveg a „Kérelem benyújtásának határideje” oszlopában jelzett időpont mellett a „(*)” jellel egészül ki a következő számú bejegyzések tekintetében: 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30 és 31.

3.

A szöveg a „Lejárati idő” oszlopában jelzett időpont mellett a „(**)” jellel egészül ki a következő számú bejegyzések tekintetében: 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30 és 31.

4.

A táblázat után a szöveg a következő megjegyzésekkel egészül ki:

„(*)

2019. szeptember 1-je az anyagnak azon árucikkek javításához szükséges alkatrészek gyártásában való felhasználására, amelyek gyártása az anyagra vonatkozó bejegyzésben lejárati időként megjelölt időpont előtt abbamaradt vagy abba fog maradni, amennyiben az anyagot azon árucikkek gyártásában használták, és az említett árucikkek rendeltetésszerű működése nem biztosítható az említett alkatrészek hiányában, valamint az anyagnak az ilyen árucikkek javításához (önmagában vagy készítményben) való felhasználására, amennyiben az említett anyagot önmagában vagy készítményben felhasználták az említett árucikkek gyártásához, és az utóbbiak nem javíthatók másként, csak az említett anyag felhasználásával.

(**)

2021. március 1-je az anyagnak azon árucikkek javításához szükséges alkatrészek gyártásában való felhasználására, amelyek gyártása az anyagra vonatkozó bejegyzésben lejárati időként megjelölt időpont előtt abbamaradt vagy abba fog maradni, amennyiben az anyagot azon árucikkek gyártásában használták, és az említett árucikkek rendeltetésszerű működése nem biztosítható az említett alkatrészek hiányában, valamint az anyagnak az ilyen árucikkek javításához (önmagában vagy készítményben) való felhasználására, amennyiben az említett anyagot felhasználták az említett árucikkek gyártásához, és az utóbbiak nem javíthatók másként, csak az említett anyag felhasználásával.

(***)

Nem felel meg a rákkeltő anyagként való azonosítás kritériumának, amennyiben benzo(a)pirén (EINECS-szám 200-028-5) tartalma kevesebb mint 0,005 tömegszázalék.”


(1)  Az 58. cikk (1) bekezdése c) pontjának ii. alpontjában szereplő adat.

(2)  Az 58. cikke (1) bekezdése c) pontjának i. alpontjában szereplő adat.