14.6.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 151/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/978 RENDELETE

(2017. június 9.)

a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III. és V. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található fluopiram, hexaklór-ciklohexán (HCH), alfa-izomer, hexaklór-ciklohexán (HCH), béta-izomer, hexaklór-ciklohexán (HCH), izomerek összesen a gamma-izomerek kivételével, lindán (hexaklór-ciklohexán [HCH], gamma-izomer), nikotin és profenofosz maradékanyag-határértéke tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint a 91/414/EGK irányelv módosításáról szóló, 2005. február 23-i 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 14. cikke (1) bekezdésének a) pontjára, 18. cikke (1) bekezdésének b) pontjára, valamint 49. cikkének (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A fluopiram és a nikotin tekintetében a 396/2005/EK tanácsi rendelet III. mellékletének A. része maradékanyag-határértékeket (a továbbiakban: MRL-ek) állapított meg. A profenofosz, a hexaklór-ciklohexán (HCH), alfa-izomer, a hexaklór-ciklohexán (HCH), béta-izomer, a hexaklór-ciklohexán (HCH), izomerek összesen a gamma-izomerek kivételével, és a lindán (hexaklór-ciklohexán (HCH), gamma-izomer) tekintetében az említett rendelet II. melléklete és III. mellékletének B. része MRL-ek állapított meg.

(2)

A fluopiram vonatkozásában a 270/2012/EU tanácsi rendelet (2) – az MRL-ekre vonatkozó további adatok benyújtásáig – 2013. december 31-ig érvényes, ideiglenes MRL-eket állapított meg. Ezen adatok értékeléséig az 1004/2013/EU tanácsi rendelet (3) meghosszabbította az említett MRL-ek érvényességét, amely 2015. október 19-ig szólt. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: a Hatóság) indokolással ellátott véleménye (4) alapján helyénvaló az ideiglenes MRL-eket a releváns kimutatási határértékre csökkenteni a burgonyafélék, az egyéb termésükért termesztett zöldségek, a kardonna/szúrós articsóka, a szárzeller, az olasz édeskömény, az egyéb levél- vagy szárzöldségek, a gyapotmag, a más olajos mag, a köles, az egyéb gabonafélék, az egyéb, a növény bármely egyéb részéből készített gyógynövényteák, a mag, a fekete kömény és az egyéb cukortermő növények esetében, amelyek egyikére nézve sem nyújtottak be adatokat, valamint az elsődleges növénykultúrából és a vetésforgós kultúrából származó csemegekukorica esetében, amelyre nézve a maradékanyag-vizsgálatok kimutatták, hogy a maradékanyagok szintje nem éri el a kimutatási határértéket.

(3)

A hexaklór-ciklohexán (HCH), alfa-izomer, a hexaklór-ciklohexán (HCH), béta-izomer, a hexaklór-ciklohexán (HCH), izomerek összesen a gamma-izomerek kivételével, és a lindán (hexaklór-ciklohexán (HCH), gamma-izomer) tekintetében a Hatóság ellenőrzési adatokat nyújtott be a Bizottsághoz, amelyek azt mutatják, hogy a vonatkozó MRL vagy kimutatási határérték feletti szinteken már nem fordulnak elő maradékanyagok, és hogy új analitikai módszerek segítségével alacsonyabb kimutatási határértékek érhetők el, ami egyszersmind lehetővé teszi a különbségtételt a hexaklór-ciklohexán (HCH) különböző izomerjei között. Ezért helyénvaló módosítani néhány meglévő MRL-t és kimutatási határértéket a hexaklór-ciklohexán (HCH), alfa-izomer, a hexaklór-ciklohexán (HCH), béta-izomer és a lindán (hexaklór-ciklohexán (HCH), gamma-izomer) tekintében, valamint hatályon kívül helyezni a MRL-eket a hexaklór-ciklohexán (HCH), izomerek összesen a gamma-izomerek kivételével esetében.

(4)

A nikotinra a csipkebogyó, a fűszernövények és ehető virágok, a vadgomba, a tea, a gyógynövényteák és fűszerek vonatkozásában a (EU) 2015/401 tanácsi rendelet (5) – a nikotinnak az érintett termékekben történő természetes előfordulására vagy kialakulására vonatkozó további adatok benyújtásáig és értékeléséig – ideiglenes MRL-eket határozott meg, amelyek 2016. október 19-ig érvényesek. A tudományos adatok nem teszik lehetővé annak egyértelmű megállapítását, hogy a nikotin előfordul-e természetes módon az érintett termékekben, sem pedig a nikotin képződési mechanizmusának pontos megértését. A Hatóság és az élelmiszer-vállalkozók benyújtották az aktuális ellenőrzési adatokat, amelyekből kiderül, hogy a szóban forgó anyag maradékai még előfordulnak az említett termékekben. Ezért helyénvaló folytatni a nikotin szintjeinek ellenőrzését ezekben a termékekben, valamint meghosszabbítani az MRL-ek érvényességét e rendelet közzétételétől számított öt évig.

(5)

A profenofoszra a friss fűszernövények és gyógynövényteák vonatkozásában az 1096/2014/EU tanácsi rendelet (6) – a profenofosznak az érintett termékekben történő előfordulására vonatkozó ellenőrzési adatok benyújtásáig – ideiglenes MRL-eket határozott meg. A Hatóság és az élelmiszer-vállalkozók benyújtották az aktuális ellenőrzési adatokat, amelyekből kiderül, hogy a szóban forgó anyag maradékai még előfordulnak az említett termékekben. Ezért helyénvaló folytatni a profenofosz szintjeinek ellenőrzését ezekben a termékekben, valamint meghosszabbítani az MRL-ek érvényességét e rendelet közzétételétől számított öt évig.

(6)

Az MRL-ekkel kapcsolatos megfelelő módosítások – a Hatóság indokolással ellátott véleményei alapján és a tárgy szempontjából lényeges tényezőket figyelembe véve – megfelelnek a 396/2005/EK rendelet 14. cikkének (2) bekezdésében foglalt követelményeknek.

(7)

A Bizottság a Kereskedelmi Világszervezeten keresztül kikérte az Unió kereskedelmi partnereinek véleményét az új MRL-ekről, és figyelembe vette megállapításaikat.

(8)

A 396/2005/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(9)

A termékek zavartalan forgalmazása, feldolgozása és fogyasztása érdekében e rendelet átmeneti intézkedéseket ír elő azokra a termékekre, amelyeket az MRL-ek módosítását megelőzően állítottak elő, és amelyekkel kapcsolatban igazolt, hogy a fogyasztók magas szintű védelme továbbra is biztosított.

(10)

A módosított MRL-ek érvénybe lépése előtt elegendő időt kell biztosítani arra, hogy a tagállamok, a harmadik országok és az élelmiszer-vállalkozók felkészülhessenek az MRL-ek módosulásából fakadó új követelmények teljesítésére.

(11)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 396/2005/EK rendelet II., III. és V. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

A valamennyi termékben, illetve azok felületén előforduló fluopiram, hexaklór-ciklohexán (HCH), alfa-izomer, hexaklór-ciklohexán (HCH), béta-izomer, hexaklór-ciklohexán (HCH), izomerek összesen a gamma-izomerek kivételével, lindán (hexaklór-ciklohexán (HCH), gamma-izomer), nikotin és profenofosz hatóanyagok tekintetében azon termékekre, amelyeket 2018. január 4. előtt állítottak elő, a 396/2005/EK rendelet továbbra is az e rendeletben szereplő módosítások nélkül alkalmazandó.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2018. január 4-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2017. június 9-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 70., 2005.3.16., 1. o.

(2)  A Bizottság 270/2012/EU rendelete (2012. március 26.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található amidoszulfuronra, azoxistrobinra, bentazonra, bixafenre, ciprokonazolra, fluopiramra, imazapikra, malationra, propikonazolra és spinozadra vonatkozóan megengedett szermaradék-határérték tekintetében történő módosításáról (HL L 89., 2012.3.27., 5. o.).

(3)  A Bizottság 1004/2013/EU rendelete (2013. október 15.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található 8-hidroxikinolin, ciprokonazol, ciprodinil, fluopiram, nikotin, pendimetalin, pentiopirád and trifloxistrobin maradékanyag-határértéke tekintetében történő módosításáról (HL L 279., 2013.10.19., 10. o.).

(4)  Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for spirotetramat in various crops (Indokolással ellátott vélemény a spirotetramát különböző termények vonatkozásában megállapított jelenlegi MRL-jeinek módosításáról). EFSA Journal 2016;14(6):4520.

(5)  A Bizottság (EU) 2015/401 rendelete (2015. február 25.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található acetamiprid, kromafenozid, ciazofamid, dikamba, difenokonazol, fenpirazamin, fluazinam, formetanát, nikotin, penkonazol, pimetrozin, piraklosztrobin, tau-fluvalinát és tebukonazol maradékanyag-határértéke tekintetében történő módosításáról (HL L 71., 2015.3.14., 114. o.).

(6)  A Bizottság 1096/2014/EU rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III. és V. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található karbaril, procimidon és profenofosz maradékanyag-határértéke tekintetében történő módosításáról (HL L 300., 2014.10.18., 5. o.).


MELLÉKLET

A 396/2005/EK rendelet II., III. és V. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A II. melléklet a következőképpen módosul:

a)

a profenofoszra vonatkozó oszlop helyébe a következő szöveg lép:

„Növényvédőszer-maradékok és maradékanyag-határértékek (mg/kg)

Kódszám

Olyan csoportok és egyedi termékek, amelyekre MRL-ek alkalmazandók (1)

Profenofosz (F)

(1)

(2)

(3)

0100000

FRISS ÉS FAGYASZTOTT GYÜMÖLCS; FÁN TERMŐ HÉJAS GYÜMÖLCSŰEK

 

0110000

Citrusfélék

0,01 (*1)

0110010

Grapefruitfélék

 

0110020

Narancs

 

0110030

Citrom

 

0110040

Zöld citrom/lime

 

0110050

Mandarin

 

0110990

Egyéb

 

0120000

Fán termő héjas gyümölcsűek

0,02 (*1)

0120010

Mandula

 

0120020

Paradió/brazil dió

 

0120030

Kesu/kesudió

 

0120040

Gesztenye

 

0120050

Kókuszdió

 

0120060

Mogyoró

 

0120070

Ausztráliai mogyoró/makadámdió

 

0120080

Pekándió

 

0120090

Fenyőmag

 

0120100

Pisztácia

 

0120110

Dió

 

0120990

Egyéb

 

0130000

Almatermésűek

0,01 (*1)

0130010

Alma

 

0130020

Körte

 

0130030

Birsalma

 

0130040

Naspolya

 (*2)

0130050

Japán naspolya

 (*2)

0130990

Egyéb

 

0140000

Csonthéjasok

0,01 (*1)

0140010

Sárgabarack/kajszi

 

0140020

Cseresznye

 

0140030

Őszibarack

 

0140040

Szilva

 

0140990

Egyéb

 

0150000

Bogyósgyümölcsűek

0,01 (*1)

0151000

a)

Szőlő

 

0151010

Csemegeszőlő

 

0151020

Borszőlő

 

0152000

b)

Szamóca

 

0153000

c)

Vesszőn termő bogyósgyümölcsűek

 

0153010

Feketeszeder

 

0153020

Hamvas szeder

 

0153030

Málna (piros és sárga)

 

0153990

Egyéb

 

0154000

d)

Egyéb bogyósgyümölcsűek

 

0154010

Fürtös áfonya

 

0154020

Tőzegáfonya

 

0154030

Ribiszke (fekete, piros és fehér)

 

0154040

Köszméte/egres (zöld, piros és sárga)

 

0154050

Csipkebogyó

 (*2)

0154060

Faeper (fekete és fehér)

 (*2)

0154070

Azarólgalagonya/franciagalagonya

 (*2)

0154080

Fekete bodza

 (*2)

0154990

Egyéb

 

0160000

Egyéb gyümölcsök

 

0161000

a)

ehető héjúak

0,01 (*1)

0161010

Datolya

 

0161020

Füge

 

0161030

Étkezési olajbogyó

 

0161040

Kumkvat/japán törpemandarin

 

0161050

Karambola/uborkafa

 (*2)

0161060

Kakiszilva/datolyaszilva

 (*2)

0161070

Jávai szilva/dzsambolán

 (*2)

0161990

Egyéb

 

0162000

b)

kisebbek, nem ehető héjúak

0,01 (*1)

0162010

Kivi (zöld, piros, sárga)

 

0162020

Licsiszilva/kínai ikerszilva

 

0162030

Passiógyümölcs/marakuja

 

0162040

Fügekaktusz

 (*2)

0162050

Csillagalma

 (*2)

0162060

Amerikai datolyaszilva/virginiai szilva

 (*2)

0162990

Egyéb

 

0163000

c)

nagyobbak, nem ehető héjúak

 

0163010

Avokádó

0,01 (*1)

0163020

Banán

0,01 (*1)

0163030

Mangó

0,2

0163040

Papája

0,01 (*1)

0163050

Gránátalma

0,01 (*1)

0163060

Csirimojó/krémalma

 (*2)

0163070

Guáva/guajava

 (*2)

0163080

Ananász

0,01 (*1)

0163090

Kenyérgyümölcs

 (*2)

0163100

Durián

 (*2)

0163110

Tüskés annóna

 (*2)

0163990

Egyéb

0,01 (*1)

0200000

FRISS ÉS FAGYASZTOTT ZÖLDSÉGEK

 

0210000

Gyökér- és gyökgumós zöldségek

0,01 (*1)

0211000

a)

burgonya

 

0212000

b)

trópusi gyökér és gumós zöldségek

 

0212010

Kasszava gyökér/manióka

 

0212020

Édesburgonya/batáta

 

0212030

Jamszgyökér

 

0212040

Nyílgyökér

 (*2)

0212990

Egyéb

 

0213000

c)

egyéb gyökér- és gyökgumós zöldségek, a cukorrépa kivételével

 

0213010

Cékla

 

0213020

Sárgarépa

 

0213030

Gumós zeller

 

0213040

Torma

 

0213050

Csicsóka

 

0213060

Pasztinák/paszternák

 

0213070

Petrezselyemgyökér

 

0213080

Retek

 

0213090

Bakszakáll

 

0213100

Karórépa

 

0213110

Tarlórépa

 

0213990

Egyéb

 

0220000

Hagymafélék

0,02 (*1)

0220010

Fokhagyma

 

0220020

Vöröshagyma

 

0220030

Salotta/mogyoróhagyma

 

0220040

Újhagyma/zöldhagyma és téli sarjadékhagyma

 

0220990

Egyéb

 

0230000

Termésükért termesztett zöldségek

 

0231000

a)

burgonyafélék

 

0231010

Paradicsom

10

0231020

Étkezési paprika

0,01 (*1) (+)

0231030

Padlizsán/tojásgyümölcs

0,01 (*1)

0231040

Okra/bámia

0,01 (*1)

0231990

Egyéb

0,01 (*1)

0232000

b)

kabakosok – ehető héjúak

0,01 (*1)

0232010

Uborka

 

0232020

Apró uborka

 

0232030

Cukkini

 

0232990

Egyéb

 

0233000

c)

kabakosok – nem ehető héjúak

0,01 (*1)

0233010

Dinnye

 

0233020

Sütőtök

 

0233030

Görögdinnye

 

0233990

Egyéb

 

0234000

d)

csemegekukorica

0,01 (*1)

0239000

e)

egyéb termésükért termesztett zöldségek

0,01 (*1)

0240000

Káposztafélék (nem tartalmazza a káposztafélék gyökereit és kis levelű terményeit)

0,01 (*1)

0241000

a)

virágukért termesztett káposztafélék

 

0241010

Brokkoli

 

0241020

Karfiol

 

0241990

Egyéb

 

0242000

b)

fejképző káposztafélék

 

0242010

Kelbimbó

 

0242020

Fejeskáposzta

 

0242990

Egyéb

 

0243000

c)

leveles káposzta

 

0243010

Kínai kel/pekingi káposzta/pe-tsai

 

0243020

Kel

 

0243990

Egyéb

 

0244000

d)

karalábé

 

0250000

Levélzöldségek, fűszernövények és ehető virágok

 

0251000

a)

saláta és egyéb salátafélék

0,01 (*1)

0251010

Galambbegysaláta

 

0251020

Fejes salátafélék

 

0251030

Endívia/széles levelű batáviai endívia

 

0251040

Kerti zsázsa/közönséges borbálafű, valamint egyéb csírák és hajtások

 

0251050

Közönséges borbálafű/szárazföldi zsázsa

 (*2)

0251060

Borsmustár/rukkola

 

0251070

Vörös mustár

 (*2)

0251080

Kis levelű termények (a Brassica fajok is)

 

0251990

Egyéb

 

0252000

b)

spenót és hasonló levelek

0,01 (*1)

0252010

Spenótfélék

 

0252020

Kövér porcsin

 (*2)

0252030

Mangold

 

0252990

Egyéb

 

0253000

c)

szőlőlevél és hasonló fajok

 (*2)

0254000

d)

vízitorma

0,01 (*1)

0255000

e)

cikóriasaláta

0,01 (*1)

0256000

f)

fűszernövények és ehető virágok

0,05 (+)

0256010

Turbolya

 

0256020

Metélőhagyma

 

0256030

Zellerlevél

 

0256040

Petrezselyemlevél/metélőpetrezselyem

 

0256050

Zsálya

 (*2)

0256060

Rozmaring

 (*2)

0256070

Kakukkfű

 (*2)

0256080

Bazsalikom, valamint ehető virágok

 (*2)

0256090

Babérlevél

 (*2)

0256100

Tárkony

 (*2)

0256990

Egyéb

 

0260000

Hüvelyes zöldségek

0,01 (*1)

0260010

Bab (hüvelyben)

 

0260020

Bab (hüvely nélkül)

 

0260030

Borsó (hüvelyben)

 

0260040

Borsó (hüvely nélkül)

 

0260050

Lencse

 

0260990

Egyéb

 

0270000

Szárukért termesztett zöldségek

0,01 (*1)

0270010

Spárga

 

0270020

Kardonna/szúrós articsóka

 

0270030

Szárzeller

 

0270040

Olasz édeskömény

 

0270050

Articsóka

 

0270060

Póréhagyma

 

0270070

Rebarbara

 

0270080

Bambuszrügy

 (*2)

0270090

Pálmafa csúcsrügy

 (*2)

0270990

Egyéb

 

0280000

Gombák, mohák és zuzmók

0,01 (*1)

0280010

Termesztett gomba

 

0280020

Vadgomba

 

0280990

Moha és zuzmó

 

0290000

Algák és prokarióta szervezetek

 (*2)

0300000

HÜVELYESEK

0,01 (*1)

0300010

Bab

 

0300020

Lencse

 

0300030

Borsó

 

0300040

Csillagfürt/farkasbab

 

0300990

Egyéb

 

0400000

OLAJOS MAGVAK ÉS OLAJTARTALMÚ GYÜMÖLCSÖK

 

0401000

Olajos magvak

 

0401010

Lenmag

0,02 (*1)

0401020

Földimogyoró/amerikai mogyoró

0,02 (*1)

0401030

Mák

0,02 (*1)

0401040

Szezámmag

0,02 (*1)

0401050

Napraforgómag

0,02 (*1)

0401060

Repcemag

0,02 (*1)

0401070

Szójabab

0,02 (*1)

0401080

Mustármag

0,02 (*1)

0401090

Gyapotmag

3

0401100

Tökmag

0,02 (*1)

0401110

Pórsáfránymag

 (*2)

0401120

Borágó magja

 (*2)

0401130

Gomborkamag

 (*2)

0401140

Kendermag

0,02 (*1)

0401150

Ricinusbab

 (*2)

0401990

Egyéb

0,02 (*1)

0402000

Olajtartalmú gyümölcsök

0,02 (*1)

0402010

Olajbogyó olajkinyerésre

 

0402020

Olajpálma magja

 (*2)

0402030

Afrikai olajpálma gyümölcs

 (*2)

0402040

Kapok

 (*2)

0402990

Egyéb

 

0500000

GABONAFÉLÉK

0,01 (*1)

0500010

Árpa

 

0500020

Hajdina és egyéb álgabonafélék

 

0500030

Kukorica

 

0500040

Köles

 

0500050

Zab

 

0500060

Rizs

 

0500070

Rozs

 

0500080

Cirok

 

0500090

Búza

 

0500990

Egyéb

 

0600000

KÁVÉ, TEA, GYÓGYNÖVÉNYTEA, KAKAÓ ÉS SZENTJÁNOSKENYÉR

 

0610000

Tea

0,05 (*1)

0620000

Kávébab

 (*2)

0630000

Gyógyteafőzet a következőből:

 (*2)

0631000

a)

virág

 (*2)

0631010

Kamilla

 (*2)

0631020

Rozella/szudáni hibiszkusz

 (*2)

0631030

Rózsa

 (*2)

0631040

Jázminvirág/fehér jázmin

 (*2)

0631050

Kislevelű hárs

 (*2)

0631990

Egyéb

 (*2)

0632000

b)

levelek és fűszernövények

 (*2)

0632010

Kerti szamóca

 (*2)

0632020

Vörös fokföldirekettye/rooibos

 (*2)

0632030

Maté

 (*2)

0632990

Egyéb

 (*2)

0633000

c)

gyökér

 (*2)

0633010

Macskagyökér

 (*2)

0633020

Ginszeng

 (*2)

0633990

Egyéb

 (*2)

0639000

d)

a növény bármely más részei

 (*2)

0640000

Kakaóbab

 (*2)

0650000

Szentjánoskenyér

 (*2)

0700000

KOMLÓ

0,05 (*1)

0800000

FŰSZEREK

 (*2)

0810000

Mag

 (*2)

0810010

Ánizsmag

 (*2)

0810020

Fekete kömény

 (*2)

0810030

Zeller

 (*2)

0810040

Koriander/kerti koriander

 (*2)

0810050

Kömény

 (*2)

0810060

Kapor

 (*2)

0810070

Édeskömény

 (*2)

0810080

Görögszéna/lepkeszeg

 (*2)

0810090

Szerecsendió

 (*2)

0810990

Egyéb

 (*2)

0820000

Termés

 (*2)

0820010

Szegfűbors

 (*2)

0820020

Szecsuáni bors

 (*2)

0820030

Kömény

 (*2)

0820040

Kardamom

 (*2)

0820050

Borókabogyó

 (*2)

0820060

Bors-félék (fekete, zöld és fehér)

 (*2)

0820070

Vanília

 (*2)

0820080

Tamarind

 (*2)

0820990

Egyéb

 (*2)

0830000

Kéreg

 (*2)

0830010

Fahéj

 (*2)

0830990

Egyéb

 (*2)

0840000

Gyökér- és rizóma

 (*2)

0840010

Édesgyökér

 (*2)

0840020

Gyömbér

 (*2)

0840030

Kurkuma/indiai sáfrány

 (*2)

0840040

Torma

 (*2)

0840990

Egyéb

 (*2)

0850000

Bimbó

 (*2)

0850010

Szegfűszeg

 (*2)

0850020

Kapribogyó

 (*2)

0850990

Egyéb

 (*2)

0860000

Virágbibe

 (*2)

0860010

Sáfrány

 (*2)

0860990

Egyéb

 (*2)

0870000

Magköpeny

 (*2)

0870010

Szerecsendió-virág/mácisz

 (*2)

0870990

Egyéb

 (*2)

0900000

CUKORTERMŐ NÖVÉNYEK

 (*2)

0900010

Cukorrépagyökér

 (*2)

0900020

Cukornád

 (*2)

0900030

Cikóriagyökér

 (*2)

0900990

Egyéb

 (*2)

1000000

ÁLLATI EREDETŰ TERMÉKEK – SZÁRAZFÖLDI ÁLLATOK

 

1010000

Szövetek a következő állatokból

0,05

1011000

a)

sertés

 

1011010

Izom

 

1011020

Zsírszövet

 

1011030

Máj

 

1011040

Vese

 

1011050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

 

1011990

Egyéb

 

1012000

b)

szarvasmarha

 

1012010

Izom

 

1012020

Zsírszövet

 

1012030

Máj

 

1012040

Vese

 

1012050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

 

1012990

Egyéb

 

1013000

c)

juh

 

1013010

Izom

 

1013020

Zsírszövet

 

1013030

Máj

 

1013040

Vese

 

1013050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

 

1013990

Egyéb

 

1014000

d)

kecske

 

1014010

Izom

 

1014020

Zsírszövet

 

1014030

Máj

 

1014040

Vese

 

1014050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

 

1014990

Egyéb

 

1015000

e)

lófélék

 (*2)

1015010

Izom

 (*2)

1015020

Zsírszövet

 (*2)

1015030

Máj

 (*2)

1015040

Vese

 (*2)

1015050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

 (*2)

1015990

Egyéb

 (*2)

1016000

f)

baromfi

 

1016010

Izom

 

1016020

Zsírszövet

 

1016030

Máj

 

1016040

Vese

 

1016050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

 

1016990

Egyéb

 

1017000

g)

egyéb szárazföldi haszonállatok

 (*2)

1017010

Izom

 (*2)

1017020

Zsírszövet

 (*2)

1017030

Máj

 (*2)

1017040

Vese

 (*2)

1017050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

 (*2)

1017990

Egyéb

 (*2)

1020000

Tej

0,01 (*1)

1020010

Szarvasmarha

 

1020020

Juh

 

1020030

Kecske

 

1020040

 

1020990

Egyéb

 

1030000

Madártojás

0,02 (*1)

1030010

Csirke

 

1030020

Kacsa

 (*2)

1030030

Liba

 (*2)

1030040

Fürj

 (*2)

1030990

Egyéb

 (*2)

1040000

Méz és egyéb méhészeti termékek

 (*2)

1050000

Kétéltűek és hüllők

 (*2)

1060000

Szárazföldi gerinctelen állatok

 (*2)

1070000

Vadon élő szárazföldi gerincesek

 (*2)

b)

a hexaklór-ciklohexán (HCH), alfa-izomerre, a hexaklór-ciklohexán (HCH), béta-izomerre, a lindánra (hexaklór-ciklohexán (HCH), gamma-izomer) és a hexaklór-ciklohexánra (HCH), izomerek összesen a gamma-izomerek kivételével, vonatkozó oszlopok törlésre kerülnek.

2.

A III. melléklet a következőképpen módosul:

a)

az A. részben az fluopiramra és nikotinra vonatkozó oszlopok helyébe a következő szöveg lép:

„Növényvédőszer-maradékok és maradékanyag-határértékek (mg/kg)

Kódszám

Olyan csoportok és egyedi termékek, amelyekre MRL-ek alkalmazandók (2)

Fluopiram (R)

Nikotin

(1)

(2)

(3)

(4)

0100000

FRISS ÉS FAGYASZTOTT GYÜMÖLCS; FÁN TERMŐ HÉJAS GYÜMÖLCSŰEK

 

 

0110000

Citrusfélék

0,01 (*3)

 

0110010

Grapefruitfélék

 

 

0110020

Narancs

 

 

0110030

Citrom

 

 

0110040

Zöld citrom/lime

 

 

0110050

Mandarin

 

 

0110990

Egyéb

 

 

0120000

Fán termő héjas gyümölcsűek

 

 

0120010

Mandula

0,05

 

0120020

Paradió/brazil dió

0,05

 

0120030

Kesu/kesudió

0,05

 

0120040

Gesztenye

0,05

 

0120050

Kókuszdió

0,04

 

0120060

Mogyoró

0,05

 

0120070

Ausztráliai mogyoró/makadámdió

0,05

 

0120080

Pekándió

0,05

 

0120090

Fenyőmag

0,05

 

0120100

Pisztácia

0,05

 

0120110

Dió

0,05

 

0120990

Egyéb

0,05

 

0130000

Almatermésűek

 

 

0130010

Alma

0,6

 

0130020

Körte

0,5

 

0130030

Birsalma

0,5

 

0130040

Naspolya

0,5

 

0130050

Japán naspolya

0,5

 

0130990

Egyéb

0,5

 

0140000

Csonthéjasok

 

 

0140010

Sárgabarack/kajszi

1,5

 

0140020

Cseresznye

1,5

 

0140030

Őszibarack

1,5

 

0140040

Szilva

0,5

 

0140990

Egyéb

0,01 (*3)

 

0150000

Bogyósgyümölcsűek

 

 

0151000

a)

Szőlő

1,5

 

0151010

Csemegeszőlő

 

 

0151020

Borszőlő

 

 

0152000

b)

Szamóca

2

 

0153000

c)

Vesszőn termő bogyósgyümölcsűek

3

 

0153010

Feketeszeder

 

 

0153020

Hamvas szeder

 

 

0153030

Málna (piros és sárga)

 

 

0153990

Egyéb

 

 

0154000

d)

Egyéb bogyósgyümölcsűek

3

 

0154010

Fürtös áfonya

 

 

0154020

Tőzegáfonya

 

 

0154030

Ribiszke (fekete, piros és fehér)

 

 

0154040

Köszméte/egres (zöld, piros és sárga)

 

 

0154050

Csipkebogyó

 

0,3 (+)

0154060

Faeper (fekete és fehér)

 

 

0154070

Azarólgalagonya/franciagalagonya

 

 

0154080

Fekete bodza

 

 

0154990

Egyéb

 

 

0160000

Egyéb gyümölcsök

 

 

0161000

a)

ehető héjúak

0,01 (*3)

 

0161010

Datolya

 

 

0161020

Füge

 

 

0161030

Étkezési olajbogyó

 

 

0161040

Kumkvat/japán törpemandarin

 

 

0161050

Karambola/uborkafa

 

 

0161060

Kakiszilva/datolyaszilva

 

 

0161070

Jávai szilva/dzsambolán

 

 

0161990

Egyéb

 

 

0162000

b)

kisebbek, nem ehető héjúak

0,01 (*3)

 

0162010

Kivi (zöld, piros, sárga)

 

 

0162020

Licsiszilva/kínai ikerszilva

 

 

0162030

Passiógyümölcs/marakuja

 

 

0162040

Fügekaktusz

 

 

0162050

Csillagalma

 

 

0162060

Amerikai datolyaszilva/virginiai szilva

 

 

0162990

Egyéb

 

 

0163000

c)

nagyobbak, nem ehető héjúak

 

 

0163010

Avokádó

0,01 (*3)

 

0163020

Banán

0,8

 

0163030

Mangó

0,01 (*3)

 

0163040

Papája

0,01 (*3)

 

0163050

Gránátalma

0,01 (*3)

 

0163060

Csirimojó/krémalma

0,01 (*3)

 

0163070

Guáva/guajava

0,01 (*3)

 

0163080

Ananász

0,01 (*3)

 

0163090

Kenyérgyümölcs

0,01 (*3)

 

0163100

Durián

0,01 (*3)

 

0163110

Tüskés annóna

0,01 (*3)

 

0163990

Egyéb

0,01 (*3)

 

0200000

FRISS ÉS FAGYASZTOTT ZÖLDSÉGEK

 

 

0210000

Gyökér- és gyökgumós zöldségek

 

 

0211000

a)

burgonya

0,1

 

0212000

b)

trópusi gyökér és gumós zöldségek

0,1

 

0212010

Kasszava gyökér/manióka

 

 

0212020

Édesburgonya/batáta

 

 

0212030

Jamszgyökér

 

 

0212040

Nyílgyökér

 

 

0212990

Egyéb

 

 

0213000

c)

egyéb gyökér- és gyökgumós zöldségek, a cukorrépa kivételével

 

 

0213010

Cékla

0,3

 

0213020

Sárgarépa

0,4

 

0213030

Gumós zeller

0,3

 

0213040

Torma

0,3

 

0213050

Csicsóka

0,3

 

0213060

Pasztinák/paszternák

0,3

 

0213070

Petrezselyemgyökér

0,3

 

0213080

Retek

0,3

 

0213090

Bakszakáll

0,3

 

0213100

Karórépa

0,3

 

0213110

Tarlórépa

0,3

 

0213990

Egyéb

0,3

 

0220000

Hagymafélék

 

 

0220010

Fokhagyma

0,1

 

0220020

Vöröshagyma

0,1

 

0220030

Salotta/mogyoróhagyma

0,1

 

0220040

Újhagyma/zöldhagyma és téli sarjadékhagyma

2

 

0220990

Egyéb

0,1

 

0230000

Termésükért termesztett zöldségek

 

 

0231000

a)

burgonyafélék

 

 

0231010

Paradicsom

0,9

 

0231020

Étkezési paprika

2

 

0231030

Padlizsán/tojásgyümölcs

0,9

 

0231040

Okra/bámia

0,01 (*3)

 

0231990

Egyéb

0,01  (*3)

 

0232000

b)

kabakosok – ehető héjúak

0,5

 

0232010

Uborka

 

 

0232020

Apró uborka

 

 

0232030

Cukkini

 

 

0232990

Egyéb

 

 

0233000

c)

kabakosok – nem ehető héjúak

0,4

 

0233010

Dinnye

 

 

0233020

Sütőtök

 

 

0233030

Görögdinnye

 

 

0233990

Egyéb

 

 

0234000

d)

csemegekukorica

0,01  (*3)

 

0239000

e)

egyéb termésükért termesztett zöldségek

0,01  (*3)

 

0240000

Káposztafélék (nem tartalmazza a káposztafélék gyökereit és kis levelű terményeit)

 

 

0241000

a)

virágukért termesztett káposztafélék

 

 

0241010

Brokkoli

0,3

 

0241020

Karfiol

0,2

 

0241990

Egyéb

0,2

 

0242000

b)

fejképző káposztafélék

0,3

 

0242010

Kelbimbó

 

 

0242020

Fejeskáposzta

 

 

0242990

Egyéb

 

 

0243000

c)

leveles káposzta

 

 

0243010

Kínai kel/pekingi káposzta/pe-tsai

0,7

 

0243020

Kel

0,1

 

0243990

Egyéb

0,1

 

0244000

d)

karalábé

0,1

 

0250000

Levélzöldségek, fűszernövények és ehető virágok

 

 

0251000

a)

saláta és egyéb salátafélék

 

 

0251010

Galambbegysaláta

15

 

0251020

Fejes salátafélék

15

 

0251030

Endívia/széles levelű batáviai endívia

1,5

 

0251040

Kerti zsázsa/közönséges borbálafű, valamint egyéb csírák és hajtások

15

 

0251050

Közönséges borbálafű/szárazföldi zsázsa

15

 

0251060

Borsmustár/rukkola

15

 

0251070

Vörös mustár

15

 

0251080

Kis levelű termények (a Brassica fajok is)

15

 

0251990

Egyéb

15

 

0252000

b)

spenót és hasonló levelek

0,2

 

0252010

Spenótfélék

 

 

0252020

Kövér porcsin

 

 

0252030

Mangold

 

 

0252990

Egyéb

 

 

0253000

c)

szőlőlevél és hasonló fajok

0,01 (*3)

 

0254000

d)

vízitorma

0,1

 

0255000

e)

cikóriasaláta

0,3

 

0256000

f)

fűszernövények és ehető virágok

8

0,4 (+)

0256010

Turbolya

 

 

0256020

Metélőhagyma

 

 

0256030

Zellerlevél

 

 

0256040

Petrezselyemlevél/metélőpetrezselyem

 

 

0256050

Zsálya

 

 

0256060

Rozmaring

 

 

0256070

Kakukkfű

 

 

0256080

Bazsalikom, valamint ehető virágok

 

 

0256090

Babérlevél

 

 

0256100

Tárkony

 

 

0256990

Egyéb

 

 

0260000

Hüvelyes zöldségek

 

 

0260010

Bab (hüvelyben)

1

 

0260020

Bab (hüvely nélkül)

0,2

 

0260030

Borsó (hüvelyben)

1,5

 

0260040

Borsó (hüvely nélkül)

0,2

 

0260050

Lencse

0,2

 

0260990

Egyéb

0,9

 

0270000

Szárukért termesztett zöldségek

 

 

0270010

Spárga

0,01 (*3)

 

0270020

Kardonna/szúrós articsóka

0,01  (*3)

 

0270030

Szárzeller

0,01  (*3)

 

0270040

Olasz édeskömény

0,01  (*3)

 

0270050

Articsóka

0,5

 

0270060

Póréhagyma

0,7

 

0270070

Rebarbara

0,01 (*3)

 

0270080

Bambuszrügy

0,01 (*3)

 

0270090

Pálmafa csúcsrügy

0,01 (*3)

 

0270990

Egyéb

0,01  (*3)

 

0280000

Gombák, mohák és zuzmók

0,01 (*3)

 

0280010

Termesztett gomba

 

 

0280020

Vadgomba

 

0,04 (+)

0280990

Moha és zuzmó

 

 

0290000

Algák és prokarióta szervezetek

0,01 (*3)

 

0300000

HÜVELYESEK

0,4

 

0300010

Bab

 

 

0300020

Lencse

 

 

0300030

Borsó

 

 

0300040

Csillagfürt/farkasbab

 

 

0300990

Egyéb

 

 

0400000

OLAJOS MAGVAK ÉS OLAJTARTALMÚ GYÜMÖLCSÖK

 

 

0401000

Olajos magvak

 

 

0401010

Lenmag

0,3

 

0401020

Földimogyoró/amerikai mogyoró

0,03

 

0401030

Mák

0,3

 

0401040

Szezámmag

0,3

 

0401050

Napraforgómag

0,3

 

0401060

Repcemag

1

 

0401070

Szójabab

0,2

 

0401080

Mustármag

0,3

 

0401090

Gyapotmag

0,02  (*3)

 

0401100

Tökmag

0,3

 

0401110

Pórsáfránymag

0,3

 

0401120

Borágó magja

0,3

 

0401130

Gomborkamag

0,3

 

0401140

Kendermag

0,3

 

0401150

Ricinusbab

0,3

 

0401990

Egyéb

0,02  (*3)

 

0402000

Olajtartalmú gyümölcsök

0,02  (*3)

 

0402010

Olajbogyó olajkinyerésre

 

 

0402020

Olajpálma magja

 

 

0402030

Afrikai olajpálma gyümölcs

 

 

0402040

Kapok

 

 

0402990

Egyéb

 

 

0500000

GABONAFÉLÉK

 

 

0500010

Árpa

0,2

 

0500020

Hajdina és egyéb álgabonafélék

0,2

 

0500030

Kukorica

0,02

 

0500040

Köles

0,01  (*3)

 

0500050

Zab

0,2

 

0500060

Rizs

0,01 (*3)

 

0500070

Rozs

0,8

 

0500080

Cirok

1,5

 

0500090

Búza

0,8

 

0500990

Egyéb

0,01  (*3)

 

0600000

KÁVÉ, TEA, GYÓGYNÖVÉNYTEA, KAKAÓ ÉS SZENTJÁNOSKENYÉR

 

 

0610000

Tea

0,05 (*3)

0,6 (+)

0620000

Kávébab

0,05 (*3)

 

0630000

Gyógyteafőzet a következőből:

 

0,5 (+)

0631000

a)

virág

0,1

 

0631010

Kamilla

 

 

0631020

Rozella/szudáni hibiszkusz

 

 

0631030

Rózsa

 

 

0631040

Jázminvirág/fehér jázmin

 

 

0631050

Kislevelű hárs

 

 

0631990

Egyéb

 

 

0632000

b)

levelek és fűszernövények

0,1

 

0632010

Kerti szamóca

 

 

0632020

Vörös fokföldirekettye/rooibos

 

 

0632030

Maté

 

 

0632990

Egyéb

 

 

0633000

c)

gyökér

2,5

 

0633010

Macskagyökér

 

 

0633020

Ginszeng

 

 

0633990

Egyéb

 

 

0639000

d)

a növény bármely más részei

0,05  (*3)

 

0640000

Kakaóbab

0,05 (*3)

 

0650000

Szentjánoskenyér

0,05 (*3)

 

0700000

KOMLÓ

3

 

0800000

FŰSZEREK

 

(+)

0810000

Mag

0,05  (*3)

0,3

0810010

Ánizsmag

 

 

0810020

Fekete kömény

 

 

0810030

Zeller

 

 

0810040

Koriander/kerti koriander

 

 

0810050

Kömény

 

 

0810060

Kapor

 

 

0810070

Édeskömény

 

 

0810080

Görögszéna/lepkeszeg

 

 

0810090

Szerecsendió

 

 

0810990

Egyéb

 

 

0820000

Termés

0,05  (*3)

0,3

0820010

Szegfűbors

 

 

0820020

Szecsuáni bors

 

 

0820030

Kömény

 

 

0820040

Kardamom

 

 

0820050

Borókabogyó

 

 

0820060

Bors-félék (fekete, zöld és fehér)

 

 

0820070

Vanília

 

 

0820080

Tamarind

 

 

0820990

Egyéb

 

 

0830000

Kéreg

0,05 (*3)

4

0830010

Fahéj

 

 

0830990

Egyéb

 

 

0840000

Gyökér- és rizóma

 

4

0840010

Édesgyökér

0,3

 

0840020

Gyömbér

0,3

 

0840030

Kurkuma/indiai sáfrány

0,3

 

0840040

Torma

(+)

 

0840990

Egyéb

0,3

 

0850000

Bimbó

0,05 (*3)

4

0850010

Szegfűszeg

 

 

0850020

Kapribogyó

 

 

0850990

Egyéb

 

 

0860000

Virágbibe

0,05 (*3)

4

0860010

Sáfrány

 

 

0860990

Egyéb

 

 

0870000

Magköpeny

0,05 (*3)

4

0870010

Szerecsendió-virág/mácisz

 

 

0870990

Egyéb

 

 

0900000

CUKORTERMŐ NÖVÉNYEK

 

 

0900010

Cukorrépagyökér

0,1

 

0900020

Cukornád

0,01  (*3)

 

0900030

Cikóriagyökér

0,1

 

0900990

Egyéb

0,01  (*3)

 

1000000

ÁLLATI EREDETŰ TERMÉKEK – SZÁRAZFÖLDI ÁLLATOK

 

 

1010000

Szövetek a következő állatokból

 

 

1011000

a)

sertés

 

 

1011010

Izom

0,8

 

1011020

Zsírszövet

0,5

 

1011030

Máj

5

 

1011040

Vese

0,8

 

1011050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

0,7

 

1011990

Egyéb

0,02 (*3)

 

1012000

b)

szarvasmarha

 

 

1012010

Izom

0,8

 

1012020

Zsírszövet

0,5

 

1012030

Máj

5

 

1012040

Vese

0,8

 

1012050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

0,7

 

1012990

Egyéb

0,02 (*3)

 

1013000

c)

juh

 

 

1013010

Izom

0,8

 

1013020

Zsírszövet

0,5

 

1013030

Máj

5

 

1013040

Vese

0,8

 

1013050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

0,7

 

1013990

Egyéb

0,02 (*3)

 

1014000

d)

kecske

 

 

1014010

Izom

0,8

 

1014020

Zsírszövet

0,5

 

1014030

Máj

5

 

1014040

Vese

0,8

 

1014050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

0,7

 

1014990

Egyéb

0,02 (*3)

 

1015000

e)

lófélék

 

 

1015010

Izom

0,8

 

1015020

Zsírszövet

0,5

 

1015030

Máj

0,7

 

1015040

Vese

0,7

 

1015050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

0,7

 

1015990

Egyéb

0,02 (*3)

 

1016000

f)

baromfi

 

 

1016010

Izom

0,5

 

1016020

Zsírszövet

0,2

 

1016030

Máj

2

 

1016040

Vese

2

 

1016050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

2

 

1016990

Egyéb

0,02 (*3)

 

1017000

g)

egyéb szárazföldi haszonállatok

 

 

1017010

Izom

0,8

 

1017020

Zsírszövet

0,5

 

1017030

Máj

0,7

 

1017040

Vese

0,7

 

1017050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

0,7

 

1017990

Egyéb

0,02 (*3)

 

1020000

Tej

0,6

 

1020010

Szarvasmarha

 

 

1020020

Juh

 

 

1020030

Kecske

 

 

1020040

 

 

1020990

Egyéb

 

 

1030000

Madártojás

1

 

1030010

Csirke

 

 

1030020

Kacsa

 

 

1030030

Liba

 

 

1030040

Fürj

 

 

1030990

Egyéb

 

 

1040000

Méz és egyéb méhészeti termékek

0,05 (*3)

 

1050000

Kétéltűek és hüllők

0,02 (*3)

 

1060000

Szárazföldi gerinctelen állatok

0,02 (*3)

 

1070000

Vadon élő szárazföldi gerincesek

0,02 (*3)

 

b)

a B. rész a következőképpen módosul:

i.

a hexaklór-ciklohexán (HCH), alfa-izomerre, a hexaklór-ciklohexán (HCH), béta-izomerre, a lindánra (hexaklór-ciklohexán (HCH), gamma-izomer) és a hexaklór-ciklohexánra (HCH), izomerek összesen a gamma-izomerek kivételével, vonatkozó oszlopok törlésre kerülnek;

ii.

a profenofoszra vonatkozó oszlop helyébe a következő szöveg lép:

„Növényvédőszer-maradékok és maradékanyag-határértékek (mg/kg)

Kódszám

Olyan csoportok és egyedi termékek, amelyekre MRL-ek alkalmazandók (3)

Profenofosz (F)

(1)

(2)

(3)

0130040

Naspolya

0,01 (*4)

0130050

Japán naspolya

0,01 (*4)

0154050

Csipkebogyó

0,01 (*4)

0154060

Faeper (fekete és fehér)

0,01 (*4)

0154070

Azarólgalagonya/franciagalagonya

0,01 (*4)

0154080

Fekete bodza

0,01 (*4)

0161050

Karambola/uborkafa

0,01 (*4)

0161060

Kakiszilva/datolyaszilva

0,01 (*4)

0161070

Jávai szilva/dzsambolán

0,01 (*4)

0162040

Fügekaktusz

0,01 (*4)

0162050

Csillagalma

0,01 (*4)

0162060

Amerikai datolyaszilva/virginiai szilva

0,01 (*4)

0163060

Csirimojó/krémalma

0,01 (*4)

0163070

Guáva/guajava

0,01 (*4)

0163090

Kenyérgyümölcs

0,01 (*4)

0163100

Durián

0,01 (*4)

0163110

Tüskés annóna

0,01 (*4)

0212040

Nyílgyökér

0,01 (*4)

0251050

Közönséges borbálafű/szárazföldi zsázsa

0,01 (*4)

0251070

Vörös mustár

0,01 (*4)

0252020

Kövér porcsin

0,01 (*4)

0253000

c)

szőlőlevél és hasonló fajok

0,01 (*4)

0256050

Zsálya

0,05 (+)

0256060

Rozmaring

0,05 (+)

0256070

Kakukkfű

0,05 (+)

0256080

Bazsalikom, valamint ehető virágok

0,05 (+)

0256090

Babérlevél

0,05 (+)

0256100

Tárkony

0,05 (+)

0270080

Bambuszrügy

0,01 (*4)

0270090

Pálmafa csúcsrügy

0,01 (*4)

0290000

Algák és prokarióta szervezetek

0,01 (*4)

0401110

Pórsáfránymag

0,02 (*4)

0401120

Borágó magja

0,02 (*4)

0401130

Gomborkamag

0,02 (*4)

0401150

Ricinusbab

0,02 (*4)

0402020

Olajpálma magja

0,02 (*4)

0402030

Afrikai olajpálma gyümölcs

0,02 (*4)

0402040

Kapok

0,02 (*4)

0620000

Kávébab

0,05 (*4)

0630000

Gyógyteafőzet a következőből:

 

0631000

a)

virág

 

0631010

Kamilla

0,05 (*4)

0631020

Rozella/szudáni hibiszkusz

0,05 (*4)

0631030

Rózsa

0,1 (+)

0631040

Jázminvirág/fehér jázmin

0,05 (*4)

0631050

Kislevelű hárs

0,05 (*4)

0631990

Egyéb

0,05 (*4)

0632000

b)

levelek és fűszernövények

0,05 (*4)

0632010

Kerti szamóca

0,05 (*4)

0632020

Vörös fokföldirekettye/rooibos

0,05 (*4)

0632030

Maté

0,05 (*4)

0632990

Egyéb

0,05 (*4)

0633000

c)

gyökér

0,05 (*4)

0633010

Macskagyökér

0,05 (*4)

0633020

Ginszeng

0,05 (*4)

0633990

Egyéb

0,05 (*4)

0639000

d)

a növény bármely más részei

0,05 (*4)

0640000

Kakaóbab

0,05 (*4)

0650000

Szentjánoskenyér

0,05 (*4)

0800000

FŰSZEREK

 

0810000

Mag

0,05  (*4)

0810010

Ánizsmag

0,05 (*4)

0810020

Fekete kömény

0,05 (*4)

0810030

Zeller

0,05 (*4)

0810040

Koriander/kerti koriander

0,05  (*4)

0810050

Kömény

0,05  (*4)

0810060

Kapor

0,05 (*4)

0810070

Édeskömény

0,05  (*4)

0810080

Görögszéna/lepkeszeg

0,05 (*4)

0810090

Szerecsendió

0,05 (*4)

0810990

Egyéb

0,05 (*4)

0820000

Termés

0,07  (*4)

0820010

Szegfűbors

0,07  (*4)

0820020

Szecsuáni bors

0,07  (*4)

0820030

Kömény

0,07  (*4)

0820040

Kardamom

0,07  (*4)

0820050

Borókabogyó

0,07  (*4)

0820060

Bors-félék (fekete, zöld és fehér)

0,07  (*4)

0820070

Vanília

0,07  (*4)

0820080

Tamarind

0,07  (*4)

0820990

Egyéb

0,07  (*4)

0830000

Kéreg

0,05 (*4)

0830010

Fahéj

0,05 (*4)

0830990

Egyéb

0,05 (*4)

0840000

Gyökér- és rizóma

 

0840010

Édesgyökér

0,05 (*4)

0840020

Gyömbér

0,05 (*4)

0840030

Kurkuma/indiai sáfrány

0,05 (*4)

0840040

Torma

(+)

0840990

Egyéb

0,05 (*4)

0850000

Bimbó

0,05 (*4)

0850010

Szegfűszeg

0,05 (*4)

0850020

Kapribogyó

0,05 (*4)

0850990

Egyéb

0,05 (*4)

0860000

Virágbibe

0,05 (*4)

0860010

Sáfrány

0,05 (*4)

0860990

Egyéb

0,05 (*4)

0870000

Magköpeny

0,05 (*4)

0870010

Szerecsendió-virág/mácisz

0,05 (*4)

0870990

Egyéb

0,05 (*4)

0900000

CUKORTERMŐ NÖVÉNYEK

0,01 (*4)

0900010

Cukorrépagyökér

0,01 (*4)

0900020

Cukornád

0,01 (*4)

0900030

Cikóriagyökér

0,01 (*4)

0900990

Egyéb

0,01 (*4)

1015000

e)

lófélék

0,05

1015010

Izom

0,05

1015020

Zsírszövet

0,05

1015030

Máj

0,05

1015040

Vese

0,05

1015050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

0,05

1015990

Egyéb

0,05

1017000

g)

egyéb szárazföldi haszonállatok

0,05

1017010

Izom

0,05

1017020

Zsírszövet

0,05

1017030

Máj

0,05

1017040

Vese

0,05

1017050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

0,05

1017990

Egyéb

0,05

1030020

Kacsa

0,02 (*4)

1030030

Liba

0,02 (*4)

1030040

Fürj

0,02 (*4)

1030990

Egyéb

0,02 (*4)

1040000

Méz és egyéb méhészeti termékek

0,05 (*4)

1050000

Kétéltűek és hüllők

0,01 (*4)

1060000

Szárazföldi gerinctelen állatok

0,01 (*4)

1070000

Vadon élő szárazföldi gerincesek

0,01 (*4)

3.

Az V. melléklet a hexaklór-ciklohexán (HCH), alfa-izomerre, a hexaklór-ciklohexán (HCH), béta-izomerre és a lindánra (hexaklór-ciklohexán (HCH), gamma-izomer) vonatkozó alábbi oszlopokkal egészül ki.

„Növényvédőszer-maradékok és maradékanyag-határértékek (mg/kg)

Kódszám

Olyan csoportok és egyedi termékek, amelyekre MRL-ek alkalmazandók (4)

Hexaklór-ciklohexán (HCH), alfa-izomer (F)

Hexaklór-ciklohexán (HCH), béta-izomer (F)

Lindán (hexaklór-ciklohexán (HCH), gamma-izomer) (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0100000

FRISS ÉS FAGYASZTOTT GYÜMÖLCS; FÁN TERMŐ HÉJAS GYÜMÖLCSŰEK

0,01  (*5)

0,01  (*5)

0,01 (*5)

0110000

Citrusfélék

 

 

 

0110010

Grapefruitfélék

 

 

 

0110020

Narancs

 

 

 

0110030

Citrom

 

 

 

0110040

Zöld citrom/lime

 

 

 

0110050

Mandarin

 

 

 

0110990

Egyéb

 

 

 

0120000

Fán termő héjas gyümölcsűek

 

 

 

0120010

Mandula

 

 

 

0120020

Paradió/brazil dió

 

 

 

0120030

Kesu/kesudió

 

 

 

0120040

Gesztenye

 

 

 

0120050

Kókuszdió

 

 

 

0120060

Mogyoró

 

 

 

0120070

Ausztráliai mogyoró/makadámdió

 

 

 

0120080

Pekándió

 

 

 

0120090

Fenyőmag

 

 

 

0120100

Pisztácia

 

 

 

0120110

Dió

 

 

 

0120990

Egyéb

 

 

 

0130000

Almatermésűek

 

 

 

0130010

Alma

 

 

 

0130020

Körte

 

 

 

0130030

Birsalma

 

 

 

0130040

Naspolya

 

 

 

0130050

Japán naspolya

 

 

 

0130990

Egyéb

 

 

 

0140000

Csonthéjasok

 

 

 

0140010

Sárgabarack/kajszi

 

 

 

0140020

Cseresznye

 

 

 

0140030

Őszibarack

 

 

 

0140040

Szilva

 

 

 

0140990

Egyéb

 

 

 

0150000

Bogyósgyümölcsűek

 

 

 

0151000

a)

Szőlő

 

 

 

0151010

Csemegeszőlő

 

 

 

0151020

Borszőlő

 

 

 

0152000

b)

Szamóca

 

 

 

0153000

c)

Vesszőn termő bogyósgyümölcsűek

 

 

 

0153010

Feketeszeder

 

 

 

0153020

Hamvas szeder

 

 

 

0153030

Málna (piros és sárga)

 

 

 

0153990

Egyéb

 

 

 

0154000

d)

Egyéb bogyósgyümölcsűek

 

 

 

0154010

Fürtös áfonya

 

 

 

0154020

Tőzegáfonya

 

 

 

0154030

Ribiszke (fekete, piros és fehér)

 

 

 

0154040

Köszméte/egres (zöld, piros és sárga)

 

 

 

0154050

Csipkebogyó

 

 

 

0154060

Faeper (fekete és fehér)

 

 

 

0154070

Azarólgalagonya/franciagalagonya

 

 

 

0154080

Fekete bodza

 

 

 

0154990

Egyéb

 

 

 

0160000

Egyéb gyümölcsök

 

 

 

0161000

a)

ehető héjúak

 

 

 

0161010

Datolya

 

 

 

0161020

Füge

 

 

 

0161030

Étkezési olajbogyó

 

 

 

0161040

Kumkvat/japán törpemandarin

 

 

 

0161050

Karambola/uborkafa

 

 

 

0161060

Kakiszilva/datolyaszilva

 

 

 

0161070

Jávai szilva/dzsambolán

 

 

 

0161990

Egyéb

 

 

 

0162000

b)

kisebbek, nem ehető héjúak

 

 

 

0162010

Kivi (zöld, piros, sárga)

 

 

 

0162020

Licsiszilva/kínai ikerszilva

 

 

 

0162030

Passiógyümölcs/marakuja

 

 

 

0162040

Fügekaktusz

 

 

 

0162050

Csillagalma

 

 

 

0162060

Amerikai datolyaszilva/virginiai szilva

 

 

 

0162990

Egyéb

 

 

 

0163000

c)

nagyobbak, nem ehető héjúak

 

 

 

0163010

Avokádó

 

 

 

0163020

Banán

 

 

 

0163030

Mangó

 

 

 

0163040

Papája

 

 

 

0163050

Gránátalma

 

 

 

0163060

Csirimojó/krémalma

 

 

 

0163070

Guáva/guajava

 

 

 

0163080

Ananász

 

 

 

0163090

Kenyérgyümölcs

 

 

 

0163100

Durián

 

 

 

0163110

Tüskés annóna

 

 

 

0163990

Egyéb

 

 

 

0200000

FRISS ÉS FAGYASZTOTT ZÖLDSÉGEK

0,01  (*5)

0,01  (*5)

0,01 (*5)

0210000

Gyökér- és gyökgumós zöldségek

 

 

 

0211000

a)

burgonya

 

 

 

0212000

b)

trópusi gyökér és gumós zöldségek

 

 

 

0212010

Kasszava gyökér/manióka

 

 

 

0212020

Édesburgonya/batáta

 

 

 

0212030

Jamszgyökér

 

 

 

0212040

Nyílgyökér

 

 

 

0212990

Egyéb

 

 

 

0213000

c)

egyéb gyökér- és gyökgumós zöldségek, a cukorrépa kivételével

 

 

 

0213010

Cékla

 

 

 

0213020

Sárgarépa

 

 

 

0213030

Gumós zeller

 

 

 

0213040

Torma

 

 

 

0213050

Csicsóka

 

 

 

0213060

Pasztinák/paszternák

 

 

 

0213070

Petrezselyemgyökér

 

 

 

0213080

Retek

 

 

 

0213090

Bakszakáll

 

 

 

0213100

Karórépa

 

 

 

0213110

Tarlórépa

 

 

 

0213990

Egyéb

 

 

 

0220000

Hagymafélék

 

 

 

0220010

Fokhagyma

 

 

 

0220020

Vöröshagyma

 

 

 

0220030

Salotta/mogyoróhagyma

 

 

 

0220040

Újhagyma/zöldhagyma és téli sarjadékhagyma

 

 

 

0220990

Egyéb

 

 

 

0230000

Termésükért termesztett zöldségek

 

 

 

0231000

a)

burgonyafélék

 

 

 

0231010

Paradicsom

 

 

 

0231020

Étkezési paprika

 

 

 

0231030

Padlizsán/tojásgyümölcs

 

 

 

0231040

Okra/bámia

 

 

 

0231990

Egyéb

 

 

 

0232000

b)

kabakosok – ehető héjúak

 

 

 

0232010

Uborka

 

 

 

0232020

Apró uborka

 

 

 

0232030

Cukkini

 

 

 

0232990

Egyéb

 

 

 

0233000

c)

kabakosok – nem ehető héjúak

 

 

 

0233010

Dinnye

 

 

 

0233020

Sütőtök

 

 

 

0233030

Görögdinnye

 

 

 

0233990

Egyéb

 

 

 

0234000

d)

csemegekukorica

 

 

 

0239000

e)

egyéb termésükért termesztett zöldségek

 

 

 

0240000

Káposztafélék (nem tartalmazza a káposztafélék gyökereit és kis levelű terményeit)

 

 

 

0241000

a)

virágukért termesztett káposztafélék

 

 

 

0241010

Brokkoli

 

 

 

0241020

Karfiol

 

 

 

0241990

Egyéb

 

 

 

0242000

b)

fejképző káposztafélék