3.6.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 143/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/949 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2017. június 2.)

az 1760/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó szabályoknak a szarvasmarhákat azonosító kód konfigurációja tekintetében történő meghatározásáról és a 911/2004/EK bizottsági rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a szarvasmarhafélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, továbbá a marhahús és marhahústermékek címkézéséről, valamint a 820/97/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2000. július 17-i 1760/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésének c) pontjára,

mivel:

(1)

Az 1760/2000/EK rendelet szabályokat állapít meg a szarvasmarhák azonosítására és nyilvántartására. Annak érdekében, hogy a szarvasmarhafélék mozgása követhető legyen, a rendelet előírja, hogy minden állatot legalább kettő, az említett rendelet I. mellékletében felsorolt azonosító eszközzel kell azonosítani, melyeken fel kell tüntetni ugyanazt az egyedi azonosító kódot. A melléklet azonosító eszközként a hagyományos füljelzőt és az elektronikus füljelzőként kialakított vagy bendőkapszulában elhelyezett vagy befecskendezhető válaszjeladóként kialakított elektronikus azonosítót sorolja fel.

(2)

A 653/2014/EU rendelettel (2) módosított 1760/2000/EK rendelet rendelkezik az azonosító kód konfigurációjára vonatkozó szabályokról, melyeket végrehajtási jogi aktusok útján kell meghatározni.

(3)

A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) által előírt szabványoknak való megfelelést szem előtt tartva a szarvasmarhafélék azonosító kódjának legmegfelelőbb konfigurációja a kétjegyű alfabetikus országkód vagy a háromjegyű numerikus országkód, kiegészítve egy legfeljebb 12 számjegyből álló egyedi kóddal.

(4)

Az azonosító kód e rendeletben meghatározandó konfigurációjának ezenfelül biztosítania kell az egységes piac működését mind a szarvasmarhák, mind pedig a juh- és kecskefélék tekintetében, amennyiben ez utóbbiakra a 21/2004/EK tanácsi rendelettel (3) összhangban az azonosító kód ilyen konfigurációja szükséges, tekintet nélkül arra, hogy az egyes tagállamok milyen azonosító eszközöket vezettek be.

(5)

A 911/2004/EK bizottsági rendelet (4) határozza meg a származási tagállam azonosítására szolgáló kódolt formát az egyes állatokra vonatkozó információkkal együtt, mely adatokat jól látható füljelzőn kell feltüntetni. A rendelet az azonosítására szolgáló kódolt formaként a kétbetűs országkódot jelöli ki, kiegészítve egy legfeljebb 12 számjegyből álló egyedi állatazonosító kóddal.

(6)

A szarvasmarhákat azonosító kód konfigurációjának alkalmazhatónak kell lennie a hagyományos füljelzőn és az elektronikus azonosítókon is, valamint a kódnak interoperábilisnak, a tagállamok között elektronikusan megoszthatónak és minden tagállamban olvashatónak kell lennie. Ennek megfelelően a 911/2004/EK rendeletet módosítani kell, kiegészítve azt az e rendeletben előírandó azonosító kódra történő hivatkozással.

(7)

A 911/2004/EK rendelet 1. cikkének (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy Spanyolország, Írország, Olaszország és Portugália az 1999. december 31-ig született állatok tekintetében, az Egyesült Királyság pedig a 2000. június 30-ig született állatok tekintetében fenntarthatja jelenlegi rendszerét, amely szerint az országkód után a 12 jegyű számkód helyett alfanumerikus kódot használnak. Mivel a szarvasmarhákat azonosító kód e rendeletben meghatározott konfigurációjára vonatkozó szabályok felváltják a 911/2004/EK rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében foglaltakat, e rendeletben ezen eltérésről is rendelkezni kell.

(8)

Az 1760/2000/EK rendelet 5. cikke úgy rendelkezik, hogy a tagállamok illetékes hatóságai számítógépes adatbázist állítanak fel, melyben a tagállami illetékes hatóság rögzíti a szarvasmarhák azonosító kódját. Az említett rendelet 4. cikkének (4) bekezdése emellett meghatározza, hogy a tagállamoknak mely időponttól kezdődően kell biztosítaniuk az elektronikus azonosító – mint a szarvasmarhákat hivatalosan azonosító eszköz – használatát lehetővé tevő infrastruktúra teljeskörű működőképességét. Ennek az infrastruktúrának része a számítógépes adatbázis.

(9)

A hagyományos füljelzőről az elektronikus azonosítókra való áttérés zökkenőmentességének előmozdítása érdekében arra az időszakra, amíg a tagállam nem tudja biztosítani az elektronikus azonosító használatához szükséges infrastruktúra teljeskörű működőképességét, helyénvaló ideiglenes intézkedéseket meghatározni a szarvasmarhákat azonosító kód számítógépes adatbázisban való rögzítésére vonatkozóan.

(10)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A rendelet tárgya és hatálya

Ez a rendelet meghatározza a szarvasmarhákat azonosító kód konfigurációjára vonatkozó szabályokat, az 1760/2000/EK rendelet 4. cikke (3) bekezdésének c) pontjában előírtak szerint.

2. cikk

A szarvasmarhákat azonosító kód konfigurációja

A szarvasmarhákat azonosító kódot az alábbi módon kell feltüntetni az azonosító eszközökön:

a)

az azonosító kód első eleme annak a tagállamnak az országkódja, ahol az azonosító eszközt első alkalommal felhelyezték, formája pedig a mellékletben felsorolt kétjegyű alfabetikus kód vagy háromjegyű numerikus kód;

b)

az azonosító kód második eleme egy legfeljebb 12 számjegyből álló egyedi állatazonosító kód; ugyanakkor Spanyolország, Írország, Olaszország és Portugália az 1999. december 31-ig született állatok tekintetében, az Egyesült Királyság pedig a 2000. június 30-ig született állatok tekintetében fenntarthatja jelenlegi rendszerét, amely szerint az országkód után a 12 jegyű számkód helyett alfanumerikus kódot használ.

3. cikk

Számítógépes adatbázis

A tagállami illetékes hatóság az 1760/2000/EK rendelet 5. cikkében előírt számítógépes adatbázisban a szarvasmarhák azonosító kódját az e rendelet 2. cikkének a) pontjában meghatározott kétjegyű alfabetikus kód, vagy háromjegyű numerikus kód formájában rögzítheti, függetlenül az azonosító eszközön feltüntetett országkódtól, amennyiben a szarvasmarha nyomonkövethetősége teljes mértékben garantált.

4. cikk

A 911/2004/EK rendelet módosításai

A 911/2004/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

Az 1. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   A füljelzőn lévő azonosító kódot alkotó karakterek formátumát az (EU) 2017/949 bizottsági végrehajtási rendelet (*1) 2. cikke határozza meg.

(*1)  A Bizottság 2017. június 2-i (EU) 2017/949 végrehajtási rendelete az 1760/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó szabályoknak a szarvasmarhákat azonosító kód konfigurációja tekintetében történő meghatározásáról és a 911/2004/EK bizottsági rendelet módosításáról (HL L 143., 2017.6.3., 1. o.).”"

2.

Az I. mellékletet el kell hagyni.

5. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2017. június 2-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 204., 2000.8.11., 1. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 653/2014/EU rendelete (2014. május 15.) az 1760/2000/EK rendeletnek a szarvasmarhafélék elektronikus azonosítása és a marhahús-címkézés tekintetében történő módosításáról (HL L 189., 2014.6.27., 33. o.).

(3)  A Tanács 21/2004/EK rendelete (2003. december 17.) a juh- és kecskefélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet, továbbá a 92/102/EGK és a 64/432/EGK irányelv módosításáról (HL L 5., 2004.1.9., 8. o.).

(4)  A Bizottság 911/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a füljelzők, marhalevelek és állomány-nyilvántartások tekintetében az 1760/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról (HL L 163., 2004.4.30., 65. o.).


MELLÉKLET

A 2. cikkben hivatkozott országkódok:

Tagállam

Kétjegyű alfabetikus kód

Háromjegyű numerikus kód

Belgium

BE

056

Bulgária

BG

100

Cseh Köztársaság

CZ

203

Dánia

DK

208

Németország

DE

276

Észtország

EE

233

Írország

IE

372

Görögország

EL

300

Spanyolország

ES

724

Franciaország

FR

250

Horvátország

HR

191

Olaszország

IT

380

Ciprus

CY

196

Lettország

LV

428

Litvánia

LT

440

Luxemburg

LU

442

Magyarország

HU

348

Málta

MT

470

Hollandia

NL

528

Ausztria

AT

040

Lengyelország

PL

616

Portugália

PT

620

Románia

RO

642

Szlovénia

SI

705

Szlovákia

SK

703

Finnország

FI

246

Svédország

SE

752

Egyesült Királyság

UK

826