24.5.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 135/6


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/881 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2017. május 23.)

a nép- és lakásszámlálásról szóló 763/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a minőségjelentésekre vonatkozó előírások és azok szerkezete, valamint az adattovábbítás technikai formátumának tekintetében történő végrehajtásáról, és az 1151/2010/EU rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a nép- és lakásszámlálásról szóló, 2008. július 9-i 763/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 5. cikke (5) bekezdésére és 6. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 763/2008/EK rendelet közös előírásokat határoz meg a tízévente történő, a népességre és lakáskörülményekre vonatkozó átfogó adatszolgáltatáshoz.

(2)

Az (EU) 2017/712 bizottsági rendelet (2) alapján a következő nép- és lakásszámlálás a 2021. referenciaévre vonatkozik majd.

(3)

Az 1151/2010/EU bizottsági rendelet (3) meghatározta a 2011-es referenciaévre vonatkozó nép- és lakásszámlálási adatok minőségéről szóló jelentésekre vonatkozó előírásokat és a jelentés szerkezetét, valamint az adattovábbításhoz megfelelő technikai formátumot.

(4)

A következő, 2021. évi nép- és lakásszámlálás, valamint a Bizottságnak (Eurostat) továbbított adatok minőségének értékelése céljából a minőségi jelentések új előírásainak és szerkezetének, valamint az adatátvitel technikai formátumának meghatározására van szükség.

(5)

A 763/2008/EK rendelet 5. cikkének (5) bekezdése szerint a tagállamok a hitelesített adatokat és a metaadatokat a Bizottság által elfogadandó megfelelő technikai formátumban, elektronikusan továbbítják. Az adatok és metaadatok cseréjével és megosztásával kapcsolatos statisztikai és technikai szabványokra vonatkozó statisztikai adat- és metaadatcsere-szabvány (SDMX) kezdeményezést – amelyen a Census Hub alapul – a Nemzetközi Fizetések Bankja, az Európai Központi Bank, a Bizottság (Eurostat), a Nemzetközi Valutaalap, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD), az ENSZ és a Világbank indította útjára. A hivatalos statisztikák cseréjére vonatkozóan az SDMX és a Census Hub biztosítja a statisztikai, technikai és adatátviteli szabványokat. E szabványokkal összhangban technikai formátumot kell bevezetni.

(6)

Az 1151/2010/EU rendelet előírja a tagállamoknak, hogy a 2011-es referenciaévre vonatkozó nép- és lakásszámlálás adatait 2025. január 1-jéig tárolják. Annak érdekében, hogy a felhasználók össze tudják hasonlítani a két népszámlálás adatait, a 2011. évi népszámlálási adatoknak a 2021. évi adatokkal párhuzamosan 2035. január 1-jéig rendelkezésre kell állniuk.

(7)

Az 1151/2010/EU rendeletet ezért módosítani kell.

(8)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Európai Statisztikai Rendszer Bizottságának a véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

E rendelet meghatározza a tagállamok által a Bizottsághoz (Eurostathoz) továbbított, a 2021-es referenciaévre vonatkozó nép- és lakásszámlálási adatok minőségéről szóló tagállami jelentésre vonatkozó előírásokat és a jelentés szerkezetét, valamint az adattovábbításhoz megfelelő technikai formátumot.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában a 763/2008/EK rendeletben, valamint az (EU) 2017/543 bizottsági végrehajtási rendeletben (4) és az (EU) 2017/712 rendeletben meghatározott fogalommeghatározások és technikai leírások alkalmazandók.

Azokon túlmenően a következő fogalommeghatározások is alkalmazandók:

1.   „statisztikai egység”: a megfigyelés alapegysége, azaz egy természetes személy, egy háztartás, család, lakóegység vagy hagyományos lakás;

2.   „egyedi megszámlálás”: olyan módszer, amely során minden statisztikai egységre vonatkozó információt úgy gyűjtöttek, hogy jellegüket külön-külön lehessen rögzíteni és más jellegekkel kombinálva osztályozni;

3.   „egyidejűség”: a népszámlálás során szerzett információk ugyanarra az időpontra vonatkoznak (referencia-időpont);

4.   „földrajzilag jól meghatározott területen belüli teljeskörűség”: az összes statisztikai egységre benyújtott adat földrajzilag jól meghatározott területen belülről származik. Amikor a statisztikai egységek személyek, a „földrajzilag jól meghatározott területen belüli teljeskörűség” azt jelenti, hogy az összes benyújtott adat azokra a személyekre vonatkozik, akiknek szokásos tartózkodási helye a meghatározott területen belül van (teljes népesség);

5.   „kisterületi adatok hozzáférhetősége”: kis területű földrajzi térségekre, valamint statisztikai egységek kis csoportjára vonatkozó adatok hozzáférhetősége;

6.   „meghatározott rendszeresség”: a népszámlálások rendszeres, minden évtized elején való lefolytatása, beleértve a regiszterek folytonosságát is;

7.   „adatforrás”: statisztikai egységekre és/vagy ezekhez kapcsolódó eseményekre vonatkozó adatrekord-készlet, amely egy meghatározott célsokaságra vonatkozó egy vagy több meghatározott jellemző tekintetében a népszámlálási adatok előállításának közvetlen alapját képezi;

8.   „célsokaság”: egy jól meghatározott földrajzi területen a referencia-időszakban adott összes statisztikai egység készlete, amelyek egy vagy több meghatározott jellemző tekintetében válaszokat tud adni. A célsokaság minden egyes érvényes statisztikai egységet pontosan egyszer tartalmaz.

9.   „becsült célsokaság”: a célsokaság tekintetében rendelkezésre álló legjobb becslés. A becsült célsokaság egyenlő a népszámlálás alá eső népesség kiegészítve a nem kellő lefedettséggel és levonva a túlzott lefedettséget;

10.   „népszámlálási sokaság”: statisztikai egységkészlet, amelyet a népszámlálás eredményei ténylegesen leképeznek egy meghatározott célsokaságra vonatkozó egy vagy több meghatározott jellemző tekintetében. A népszámlálási sokaságra vonatkozó adatrekordok a meghatározott célsokaságra vonatkozó adatforrásban rögzített adatrekordok, beleértve az összes rögzített rekordot, de kivéve az összes törölt rekordot. Amennyiben egy adatforrás – módszertani elvek miatt – a becsült célsokaságban a statisztikai egységeknek csak egy mintájából áll, akkor a népszámlálási sokaság a statisztikai egységek kiegészítő készletét tartalmazza a mintában szereplő statisztikai egységeken kívül.

11.   „statisztikai egységek kiegészítő készlete”: statisztikai egységkészlet, amely egy becsült célsokasághoz tartozik, de amely tekintetében az adatforrás az alkalmazott mintavételi módszer miatt nem tartalmaz adatrekordokat;

12.   „lefedettség-értékelés”: a meghatározott célsokaság és népszámlálási sokaság közötti különbséget felmérő tanulmány;

13.   „megszámlálás utáni felmérés”: lefedettség- és tartalomértékelés céljából nem sokkal a számlálás után végzett felmérés;

14.   „nem kellő lefedettség”: az egy meghatározott célsokasághoz tartozó, de az annak megfelelő népszámlálási sokaságba bele nem tartozó összes statisztikai egység készlete;

15.   „túlzott lefedettség”: az egy meghatározott célsokaságra vonatkozó jelentéshez használt népszámlálási sokaságba beleszámított, de az adott célsokaságba nem tartozó összes statisztikai egység készlete;

16.   „rekordimputálás”: egy mesterséges, de valószínű adatrekord hozzárendelése pontosan egy földrajzi területhez, azon a legrészletesebb földrajzi szinten, amelyen a népszámlálási adatokat előállítják, valamint ezen adatrekord imputálása egy adatforrásba;

17.   „rekordtörlés”: egy olyan adatrekord törlése vagy figyelmen kívül hagyása, amelyet rögzítettek egy meghatározott célsokaságról szóló jelentéshez használt, de az adott célsokaság bármely statisztikai egységére érvényes információt nem tartalmazó adatforrásban;

18.   „tételimputálás”: mesterséges, de valószínű információ beillesztése egy adatforrásban már rögzített, de ezen információt nem tartalmazó, vagy valószínűtlennek tartott értéket tartalmazó adatrekordba;

19.   „kérdőíven alapuló adatok”: eredetileg válaszadóktól, egy meghatározott időpontra vonatkozó statisztikai adatok gyűjtése során alkalmazott kérdőívekből nyert adatok;

20.   „rekordok összekapcsolása”: különböző adatforrásokból származó információk egyesítése az egyedi statisztikai egységekre vonatkozó rekordok összehasonlítása, és a megegyező statisztikai egységekre vonatkozó információk egyesítése révén;

21.   „egyedi azonosító”: adatforrásokban vagy statisztikai egységek bármilyen jegyzékén szereplő adatrekordokban előforduló változó vagy változók halmaza, amelyet arra használnak, hogy

ellenőrizzék, hogy az adatforrás (vagy a statisztikai egységek jegyzéke) egy statisztikai egység tekintetében nem tartalmaz-e egynél több adatrekordot, és/vagy

rekordokat kapcsoljanak össze;

22.   „regiszter”: statisztikai egységekre vonatkozó információkat tároló adattár, amelyet a statisztikai egységeket érintő események során közvetlenül frissítenek;

23.   „regiszteren alapuló adatok”: regiszterben rögzített vagy onnan származó adatok;

24.   „regiszterek összehangolása”: olyan rekordösszekapcsolás, amelynél minden összehangolt adatforrás szerepel regiszterben;

25.   „adatnyerés”: az a folyamat, amelynek során népszámlálási információkat keresnek vissza egy regiszterben szereplő, egyedi statisztikai egységekkel kapcsolatos információkészletből;

26.   „kódolás”: az információnak olyan kódokká történő átalakítása, amelyek egy osztályozási rendszerben osztályokat képviselnek;

27.   „rögzítés”: az a folyamat, melynek során a begyűjtött adatokat további feldolgozásra alkalmas formátumba alakítanak át;

28.   „rekordszerkesztés”: a folyamat, melynek során az adatrekordokat elfogadhatóvá tételük érdekében ellenőrzik és módosítják úgy, hogy ezzel egy időben megőrzik e rekordok fő részeit;

29.   „háztartás generálása”: magánháztartás azonosítása az (EU) 2017/543 végrehajtási rendelet mellékletében, a „Háztartás összetétele” jellemző alatt meghatározott háztartás/lakás fogalmának megfelelően;

30.   „család generálása”: egy család azonosítása azon információ alapján, hogy a személyek ugyanabban a háztartásban élnek-e, azonban úgy, hogy a személyek közötti családi kapcsolatokra vonatkozó információk hiányosak vagy nem állnak rendelkezésre; A „család” kifejezés az (EU) 2017/543 végrehajtási rendelet mellékletében a „Családi állapot” jellemzőben „családmag”-ként van meghatározva.

31.   „egység meghiúsulása”: eredménytelen adatgyűjtés a népszámlálási sokaság egyik statisztikai egységétől;

32.   „a felfedhetőség elleni védelem”: azok a módszerek és eljárások, amelyeket annak érdekében alkalmaznak, hogy minimálisra csökkentsék az egyedi statisztikai egységekre vonatkozó információk nyilvánossá válásának kockázatát, miközben a lehető legtöbb statisztikai információt teszik közzé;

33.   „becslés”: statisztikai értékek és becslések kiszámítása, amely során a rendelkezésre álló adatokra matematikai képletet és/vagy algoritmust alkalmaznak;

34.   „adatszerkezeti meghatározás”: olyan adatkészlettel társított szerkezeti metaadatok, amelyek információt tartalmaznak arról, hogy hogyan rendelődnek a jellemzők egy hiperkocka méreteihez, dimenzióihoz, tulajdonságaihoz, valamint az adatábrázolásra, illetve a kapcsolódó deskriptív metaadatokra vonatkozó bontások és információk.

3. cikk

Metaadatok és minőségi jelentés

A tagállamok, hivatkozással a 2021-es referenciaévre vonatkozó nép- és lakásszámlálásukra, valamint az (EU) 2017/712 rendelet értelmében a Bizottsághoz (Eurostathoz) továbbított adatokra és metaadatokra, 2024. március 31-ig továbbítják a Bizottságnak (Eurostatnak) a háttérinformációkat, továbbá az e rendelet mellékletben meghatározott minőséggel kapcsolatos adatokat és metaadatokat.

4. cikk

Adatforrások

A tagállamok jelentenek minden adatforrást, amelyet a 763/2008/EK rendelet követelményeinek teljesítéséhez használnak fel, különösen a következők érdekében:

a)

megfeleljen a 763/2008/EK rendelet 2. cikkének i. pontjában felsorolt alapvető jellemzőknek;

b)

leképezze a célsokaságot;

c)

megfeleljen az (EU) 2017/543 végrehajtási rendeletben meghatározott technikai leírásoknak; valamint

d)

hozzájáruljon az (EU) 2017/712 rendeletben meghatározott statisztikai adatok programjához továbbítandó adatszolgáltatáshoz.

5. cikk

A releváns információkhoz való hozzáférés

(1)   A tagállamok a Bizottság (Eurostat) kérésére hozzáférést biztosítanak számára az (EU) 2017/712 rendelet értelmében továbbított adatok és metaadatok minőségének értékeléséhez releváns információkhoz.

(2)   Az (1) bekezdés teljesítésekor a tagállamok nem kötelesek a Bizottság (Eurostat) rendelkezésére bocsátani mikro- és a bizalmas adatokat.

6. cikk

Az adatátvitel technikai formátuma

A 2021-es referenciaévre vonatkozó adatok és metaadatok továbbításához alkalmazandó technikai formátum a statisztikai adat- és metaadatcsere-szabvány (Statistical Data and Metadata eXchange – SDMX) formátum, amely a Census Hub- közbeiktatásával kerül alkalmazásra. A tagállamok a Bizottság (Eurostat) által meghatározott adatszerkezeti meghatározásokkal és a kapcsolódó technikai leírásokkal összhangban továbbítják az előírt adatokat. A Bizottság (Eurostat) által kért későbbi adattovábbításhoz a tagállamok 2035. január 1-jéig tárolják az előírt adatokat és metaadatokat.

7. cikk

Az 1151/2010/EU rendelet módosítása

Az 1151/2010/EU rendelet 6. cikkének harmadik mondata helyébe a következő szöveg lép:

„A Bizottság (Eurostat) által kért további adattovábbításhoz a tagállamok 2035. január 1-jéig tárolják az előírt adatokat és metaadatokat. 2025. január 1-jét követően a tagállamok nem kötelesek ezeket az adatokat módosítani vagy felülvizsgálni. Az adatokat módosítani vagy felülvizsgálni szándékozó tagállamok ezen módosítások vagy felülvizsgálatok végrehajtása előtt tájékoztatják a Bizottságot (Eurostat).”

8. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2017. május 23-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 218., 2008.8.13., 14. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2017/712 rendelete (2017. április 20.) a 763/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott nép- és lakásszámlálásokra vonatkozóan a referenciaév, valamint a statisztikai adatok és metaadatok programjának megállapításáról (HL L 105., 2017.4.21., 1. o.).

(3)  A Bizottság 1151/2010/EU rendelete (2010. december 8.) a nép- és lakásszámlálásról szóló 763/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a minőségi jelentésre vonatkozó előírások és annak szerkezete, valamint az adattovábbítás technikai formátumának tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 324., 2010.12.9., 1. o.).

(4)  A Bizottság (EU) 2017/543 végrehajtási rendelete (2017. március 22.) a nép- és lakásszámlálásról szóló 763/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak a jellemzők és bontásuk technikai leírása tekintetében történő megállapításáról (HL L 78., 2017.3.23., 13. o.).


MELLÉKLET

Az adattovábbításra vonatkozó minőségjelentések tartalma és szerkezete

A tagállamokban a 2021-es referenciaévre folytatott nép- és lakásszámlálásokra vonatkozó szöveges és számszerű metaadat-információk szerkezete a következő részekből áll:

1.   ÁTTEKINTÉS

1.1.   Jogi keret

1.2.   Felelős szervezetek

2.   ADATFORRÁSOK

2.1.   Az adatforrások osztályozása a 763/2008/EK rendelet 4. cikkének (1) bekezdése alapján

2.2.   A 2021-es népszámláláshoz használt adatforrások jegyzéke

2.3.   „Adatforrások x Jellemzők” mátrix

2.4.   Az adatforrások megfelelősége: milyen mértékben felelnek meg az alapvető jellemzőknek (a 763/2008/EK rendelet 4. cikkének (4) bekezdése).

2.4.1.   Egyedi megszámlálás

2.4.2.   Egyidejűség;

2.4.3.   Földrajzilag jól meghatározott területen belüli teljeskörűség;

2.4.4.   Kisterületi adatok hozzáférhetősége;

2.4.5.   Meghatározott rendszeresség.

3.   A NÉPSZÁMLÁLÁS ÉLETCIKLUSA

3.1.   Referencia-időpont

Az (EU) 2017/712 bizottsági rendelet 3. cikkével összhangban a tagállamok megadják a referencia időpontot a Bizottságnak (Eurostat).

3.2.   Az adatgyűjtés előkészítése és elvégzése

3.2.1.   Kérdőíven alapuló adatok

kérdőívek kidolgozása és tesztelése (beleértve minden végleges kérdőív másolatát),

címjegyzékek előkészítése, adatfelvétel előkészítése, feltérképezés, nyilvánosság,

adatgyűjtés (beleértve az adatfelvételt is),

jogi kötelezettség információk gyűjtésére, ösztönző eszközök hiteles információszolgáltatáshoz, vagy lehetséges okok hamis információk szolgáltatására.

3.2.2.   Regiszteren alapuló adatok

új regiszterek létrehozása a 2011-es évtől (adott esetben),

a már létező regiszterek átdolgozása a 2011-es évtől (beleértve a regiszterek tartalmának megváltoztatását, a népszámlálási sokaság kiigazítását, a meghatározások és/vagy technikai leírások kiigazítását) (adott esetben),

a regiszterek karbantartása (minden regiszter esetében, amelyet használnak a 2021-es népszámláláshoz), beleértve a következőket:

a regiszter tartalma (statisztikai egységek és a statisztikai egységekre vonatkozó információ, bármilyen rekordszerkesztés és/vagy tétel- és rekordimputálás a regiszterben),

adminisztratív kötelezettségek,

jogi kötelezettség információk nyilvántartásba vétele, ösztönző eszközök hiteles információszolgáltatáshoz, és lehetséges okok hamis információk szolgáltatására

jelentési késedelmek, különösen jogi/hivatalos késedelmek, adatbejegyzési késedelmek, késedelmes jelentés,

bejegyzés elmulasztására, bejegyzés törlésének mellőzésére, többszörös bejegyzésre vonatkozó értékelés és engedélyezés,

bármely nagyobb regiszter-felülvizsgálat vagy adatrekord-frissítést, amely érinti a 2021-es népszámlálási adatokat, a regiszter-felülvizsgálatok rendszerességét,

használat, beleértve a „regiszter nem népszámlálási, statisztikai célú használatát” és a „regiszter nem népszámlálási, nem statisztikai (pl. adminisztratív) célú használatát”,

a regiszterek összehangolása és összekapcsolása (ideértve a rekordkapcsoláshoz használt egyedi azonosító(k)at),

adatnyerés.

3.2.3.   Mintavétellel gyűjtött adatok

Azokra a jellemzőkre vonatkozóan, amelyekre mintavétellel gyűjtöttek információt, a metaadatok a következő egyéb leírásokat tartalmazzák:

mintavételi terv,

a becslésekhez, modellekhez vagy imputálásokhoz használt módszertan,

lehetséges részrehajlás a becslésben az alkalmazott módszertan miatt,

a standard hiba kiszámítására alkalmazott képletek és algoritmusok.

3.2.4.   Kombinált módszerekkel gyűjtött adatok (egynél több adatforráson alapuló adatok)

Azokra a jellemzőkre vonatkozóan, amelyekre kombinált módszerekkel gyűjtöttek információt, a metaadatok a következőket is tartalmazzák:

a módszerek leírása (az adatforrások típusai és hogy hogyan kombinálták a különböző forrásokból származó információkat, az alkalmazott különböző források és módszerek hogyan egészítették ki és támogatták egymást, és adott esetben a népesség melyik részét melyik forrás fedte le),

és a kombinált módszerek alkalmazására vonatkozó egyéb minőségi kérdések.

3.3.   Feldolgozás és értékelés

3.3.1.   Adatfeldolgozás (idetartozik a rögzítés, kódolás, a változó(k) azonosítása, rekordszerkesztés, rekordimputálás, rekordtörlés, becslés, rekordkapcsolás ezen belül a rekordkapcsoláshoz használt változó(k) azonosítását, a háztartás és család generálását, az egység meghiúsulásának megállapítását vagy korlátozását célzó intézkedések;

3.3.2.   A lefedettség-értékelési tevékenységek, a válaszadás-hiány kezelésének módja, megszámlálás utáni felmérés(ek) (adott esetben), végső adathitelesítés: a nem kellő lefedettség és a túlzott lefedettség kiértékelése, beleértve a nem kellő lefedettségre és a túlzott lefedettségére vonatkozó becslések minőségére vonatkozó információkat.

3.4.   Közzététel (közzétételi csatornák, statisztikai bizalmasság biztosítása, ebbe beleértve a felfedhetőség elleni védelmet)

3.5.   Költséghatékonyságot biztosító intézkedések

4.   AZ ADATMINŐSÉG ÉRTÉKELÉSE

4.1.   Összehasonlíthatóság

A tagállamoknak jelentést kell készíteniük az egyes előírt fogalmaktól és meghatározástól való bármilyen tagállami eltérésről vagy gyakorlatról, amely hátrányosan befolyásolhatja az adatok uniós szintű összehasonlíthatóságát.

Az (EU) 2017/543 bizottsági végrehajtási rendelet mellékletében szereplő fogalommeghatározás pontosabb megközelítése érdekében a „Jelenlegi gazdasági aktivitás” jellemzőre vonatkozóan a tagállamok jelentik az adatok kiigazítására használt becslési módszereket. A tagállamok a jelentésben kitérnek arra, hogy a felhasznált adatforrások és a becslési módszerek milyen mértékben térnek el az említett rendeletben szereplő „Jelenlegi gazdasági aktivitás” meghatározásától.

4.2.   Időszerűség és időbeli pontosság

A következő információkat országos szinten kell szolgáltatni:

a Bizottsághoz (Eurostathoz) történt adattovábbítás időpontja(i), hiperkockákra bontva,

a továbbított adatok nagyobb felülvizsgálatának/felülvizsgálatainak időpontja(i), hiperkockákra bontva,

a metaadatok továbbításának időpontja(i).

A 2024. április 1-jén vagy azután végzett nagyobb felülvizsgálatok esetében a tagállamok a minden nagyobb felülvizsgálatot követő egy héten belül külön-külön jelentik az időponto(ka)t a Bizottságnak (Eurostatnak).

4.3.   Koherencia

A tagállamok jelentik az (EU) 2017/712 bizottsági rendeletben meghatározott különböző adatkészletekben továbbított adatok közötti jelentős eltéréseket.

4.4.   Lefedettség és pontosság

A lefedettség jelölésére a következő abszolút értékeket kell megadni a személyek tagállami szintű számlálására és nemek és tág korcsoportok szerinti bontásban az (EU) 2017/543 bizottsági végrehajtási rendeletben szereplő meghatározás szerint:

a)

népszámlálási sokaság;

b)

az összes rekordimputálás száma;

c)

az összes rekordtörlés száma;

d)

a nem kellő lefedettség (becslés);

e)

a túlzott lefedettség (becslés);

f)

becsült célsokaság.

A pontosság értékeléséhez a következő abszolút értékeket kell megadni a személyek tagállami szintű számlálására és nemek és tág korcsoportok szerinti bontásban az (EU) 2017/543 bizottsági végrehajtási rendeletben szereplő meghatározás szerint:

a)

népszámlálási sokaság;

b)

a jellemzőre vonatkozó, hagyományos népszámlálásból származó, megfigyelt adatrekordok száma;

c)

a jellemzőre vonatkozó, adminisztratív regiszterekből származó, megfigyelt adatrekordok száma;

d)

a jellemzőre vonatkozó, mintavételes felmérésekből származó, megfigyelt adatrekordok száma;

e)

a jellemzőre vonatkozó, különféle adatforrásból származó, megfigyelt adatrekordok száma;

f)

a jellemzőre vonatkozó statisztikai egységek kiegészítő készlete (a minták esetében);

g)

a jellemzőre vonatkozó imputált megfigyelések száma;

h)

a jellemzőre vonatkozó hiányos rekordok száma.

A pontosság értékeléséhez szükséges fenti abszolút értékeket az alábbi népszámlálási jellemzőkre vonatkozóan kell megadni:

a)

Jogi értelemben vett családi állapot (LMS);

b)

Családi állás (FST);

c)

Háztartási állás (HST);

d)

Jelenlegi gazdasági aktivitás (CAS)

e)

Foglalkozás (OCC);

f)

Nemzetgazdasági ág (IND);

g)

Foglalkozási viszony (SIE);

h)

A munkahely települése (LPW);

i)

Iskolai végzettség (EDU);

j)

Születési hely/ország (POB);

k)

Állampolgárság (COC);

l)

Az országba való érkezés éve 2010 után (YAT);

m)

Az országba való érkezés éve 1980 után (YAT);

n)

Szokásos lakóhely a népszámlálás időpontját egy évvel megelőzően (ROY);

o)

Lakhatási formák (HAR).

4.5.   Teljesség

A tagállamok jelentést tesznek az adatoknak a 763/2008/EK rendelet követelményei tekintetében történő teljességéről. A tagállamok magyarázatokat adnak a nép- és lakásszámlálás olyan jellemzőire vagy azok bontásaira, amelyekre vonatkozóan nem szolgáltattak adatokat.

4.6.   Relevancia

Az alábbiakra vonatkozó információkat uniós szinten kell megadni:

a)

a felhasználók igényeinek meghatározására és kielégítésére irányuló intézkedések;

b)

az adatnyerés mértékének nyomon követése.