25.4.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 107/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/723 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2017. február 16.)

az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer, a kifizetések elutasítására és visszavonására vonatkozó feltételek, valamint a közvetlen kifizetésekre, a vidékfejlesztési támogatásokra és a kölcsönös megfeleltetésre alkalmazandó közigazgatási szankciók tekintetében történő kiegészítéséről szóló 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1), és különösen annak 77. cikke (7) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) III. címének 3. fejezetében előírt, az éghajlat és a környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtott támogatás („a kizöldítési támogatás”) bevezetését követően szerzett tapasztalatok fényében indokolt egyszerűsíteni a kizöldítési támogatás 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben (3) előírt kiszámítási módjára vonatkozó egyes szabályokat.

(2)

Az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer keretében azon támogatás kiszámítása, amelyre a kedvezményezett jogosult, a terménycsoport fogalmán alapul. Ez a fogalom azonban nem tűnik szükségesnek a kizöldítési támogatás sajátos kontextusában, mivel a kizöldítési támogatást a mezőgazdasági üzem teljes területére kell alapozni. Az egyszerűsítés érdekében ezért a terménycsoport fogalmát meg kell szüntetni a kizöldítési támogatással kapcsolatban.

(3)

A 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 24. és 26. cikke meghatározza a kizöldítési támogatás csökkentésének kiszámítására vonatkozó szabályokat a növénytermesztés diverzifikálására, illetve az ökológiai jelentőségű területekre vonatkozó követelményeknek való meg nem felelés esetén. Az említett számítások magukban foglalják a különbség arányát és egy 50 %-os csökkentési tényezőt. A csökkentések szintjének módosítása nélkül az egyértelműség érdekében indokolt a rendelkezéseket átalakítani, és a különbség arányát, valamint az 50 %-os csökkentési tényezőt egy szorzóval helyettesíteni.

(4)

Annak érdekében, hogy jobb egyensúly alakuljon ki a csökkentések mértéke és az arányos és tisztességes csökkentések megőrzésének szükségessége között, helyénvaló a kizöldítési támogatás csökkentésének enyhítése, amennyiben a növénytermesztés diverzifikálására vonatkozó kötelezettség három különböző növénykultúra termesztését követeli meg.

(5)

Ezért a 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Azon helyzet elkerülése érdekében, hogy a tagállamoknak a 2016-os igénylési évre vonatkozóan a kifizetési időszak alatt kelljen kiigazítaniuk a kifizetések kiszámításának rendszerét, és annak érdekében, hogy a kedvezményezettek számára kiszámítható legyen, hogy mely szabályok alkalmazandók a kifizetések kiszámításakor, e rendelet 2017. október 16-tól alkalmazandó a 2017. január 1-jével kezdődő és az azt követő igénylési évekre vonatkozóan,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet módosítása

A 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 22. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„22. cikk

Általános elvek

E szakasz alkalmazásában, amennyiben egy adott mezőgazdasági területen az éghajlat vagy a környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatok közül többet is alkalmazni kell az 1307/2013/EU rendelet 43. cikkének (2) bekezdésében említettek szerint, azt a területet minden egyes gyakorlatra vonatkozóan külön figyelembe kell venni az éghajlat és a környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtott támogatás (a továbbiakban: „kizöldítési támogatás”) kiszámítása szempontjából.”

2.

A 23. cikk (2) bekezdésének első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   A 28. cikkel összhangban alkalmazandó közigazgatási szankciók sérelme nélkül amennyiben egy alaptámogatás iránti vagy egységes területalapú támogatás iránti egységes kérelemben bejelentett terület meghaladja a megállapított területet, a kizöldítési támogatás kiszámításához a megállapított területet kell használni.”

3.

A 24. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„24. cikk

A kizöldítési támogatás csökkentése a növénytermesztés diverzifikálására vonatkozó követelményeknek való meg nem felelés esetén

(1)   Olyan szántóterület tekintetében, amely esetében az 1307/2013/EU rendelet 44. cikke (1) bekezdésének első albekezdése legalább két különböző növénykultúrát ír elő, és a fő növénykultúra a teljes szántóterület legfeljebb 75 %-át foglalhatja el, azonban a fő növénykultúra megállapított területe a megállapított teljes szántóterület 75 %-ánál nagyobb területet foglal el, a kizöldítési támogatás e rendelet 23. cikkével összhangban történő kiszámításának alapjául szolgáló területet a fő növénykultúrának a megállapított teljes szántóterület 75 %-án felüli kiterjedése kétszeresével kell csökkenteni.

(2)   Olyan szántóterület tekintetében, amelyre az 1307/2013/EU rendelet 44. cikkének (1) bekezdése legalább három különböző növénykultúrát ír elő, míg a fő növénykultúra a teljes szántóterület legfeljebb 75 %-át foglalhatja el, azonban a fő növénykultúra megállapított területe a megállapított teljes szántóterület 75 %-ánál nagyobb területet foglal el, a kizöldítési támogatás e rendelet 23. cikkével összhangban történő kiszámításának alapjául szolgáló területet a fő növénykultúra területének a megállapított teljes szántóterület 75 %-án felüli részével kell csökkenteni.

(3)   Olyan szántóterület tekintetében, amelyre az 1307/2013/EU rendelet 44. cikkének (1) bekezdése legalább három különböző növénykultúrát ír elő, míg a két fő növénykultúra a teljes szántóterület legfeljebb 95 %-át foglalhatja el, azonban a két fő növénykultúra megállapított területe a megállapított teljes szántóterület 95 %-ánál nagyobb területet foglal el, a kizöldítési támogatás e rendelet 23. cikkével összhangban történő kiszámításának alapjául szolgáló területet a két fő növénykultúrának a megállapított teljes szántóterület 95 %-án felüli kiterjedése ötszörösével kell csökkenteni.

(4)   Olyan mezőgazdasági üzemek tekintetében, amelyekre az 1307/2013/EU rendelet 44. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy a fő növénykultúra a fennmaradó szántóterület legfeljebb 75 %-át foglalhatja el, azonban a fő növénykultúra megállapított területe a fennmaradó szántóterület 75 %-ánál nagyobb területet foglal el, a kizöldítési támogatás e rendelet 23. cikkével összhangban történő kiszámításának alapjául szolgáló területet a fő növénykultúra területének a fennmaradó szántóterület 75 %-án felüli részének kétszeresével kell csökkenteni.

(5)   Amennyiben egy kedvezményezettről megállapítást nyer, hogy három éven keresztül nem felelt meg a növénytermesztés e cikk szerinti diverzifikálásának, a kizöldítési támogatás kiszámításának alapjául szolgáló területnek az (1)–(4) bekezdés szerinti, a következő évekre való csökkentésének mértékét meg kell szorozni 2-vel.”

4.

A 26. cikk (2) és (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Amennyiben az előírt ökológiai jelentőségű terület meghaladja a megállapított ökológiai jelentőségű területet figyelembe véve az ökológiai jelentőségű területek 1307/2013/EU rendelet 46. cikkének (3) bekezdése által előírt súlyozását, a kizöldítési támogatás e rendelet 23. cikkével összhangban történő kiszámításának alapjául szolgáló területet a hiányzó ökológiai jelentőségű terület 10-szeresével kell csökkenteni.

Az első albekezdés alkalmazásában a megállapított ökológiai jelentőségű terület nem haladhatja meg a bejelentett ökológiai jelentőségű területek hányadát a teljes bejelentett szántóterületen belül.

(3)   Amennyiben egy kedvezményezettről megállapítást nyer, hogy három éven keresztül nem felelt meg az ökológiai jelentőségű területre vonatkozó e cikk szerinti követelményeknek, a kizöldítési támogatás kiszámításának alapjául szolgáló területnek a (2) bekezdés szerinti, a következő évekre való csökkentésének mértékét meg kell szorozni 2-vel.”

2. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

A rendeletet 2017. október 16-tól kell alkalmazni a kizöldítési támogatással kapcsolatos kérelmekre és a 2017. január 1-jével kezdődő és azt követő igénylési évekre vonatkozó egységes kérelmekre.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2017. február 16-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 549. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 1307/2013/EU rendelete (2013. december 17.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 608. o.).

(3)  A Bizottság 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. március 11.) az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer, a kifizetések elutasítására és visszavonására vonatkozó feltételek, valamint a közvetlen kifizetésekre, a vidékfejlesztési támogatásokra és a kölcsönös megfeleltetésre alkalmazandó közigazgatási szankciók tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 181., 2014.6.20., 48. o.).