26.4.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 109/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/716 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2017. április 10.)

az (EU) 2016/1012 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az elismert tenyésztőszervezetek és hibridtenyésztő szervezetek névjegyzékeiben feltüntetendő információk közlésére szolgáló minták tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a fajtatiszta tenyészállatok, hibrid tenyészsertések és szaporítóanyagaik Unión belüli tenyésztésének, kereskedelmének és az Unióba történő beléptetésének tenyésztéstechnikai és származástani feltételeiről, a 652/2014/EU rendelet, a 89/608/EGK és a 90/425/EGK tanácsi rendelet módosításáról, valamint az állattenyésztés tárgyában hozott egyes jogi aktusok módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. június 8-i (EU) 2016/1012 európai parlamenti és tanácsi rendeletre („Állattenyésztési rendelet”) (1) és különösen annak 7. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2016/1012 rendelet 7. cikkének (1) bekezdése értelmében a tagállamok kötelesek névjegyzéket felállítani és naprakészen tartani az illetékes hatóságaik által az említett rendelet 4. cikke (3) bekezdésének megfelelően elismert és legalább egy, az ugyanazon rendelet 8. cikkének (3) bekezdésével összhangban jóváhagyott tenyésztési programot végrehajtó tenyésztőszervezetekről és hibridtenyésztő szervezetekről. Az (EU) 2016/1012 rendelet előírja továbbá azt is, hogy a tagállamoknak közzé kell tenniük e névjegyzéket.

(2)

Az (EU) 2016/1012 rendelet 7. cikkének (2) bekezdése, 19. cikkének (5) bekezdése és II. melléklete 1. része III. fejezetének 2. pontja részletesen meghatározza az elismert tenyésztőszervezetek és hibridtenyésztő szervezetek névjegyzékében feltüntetendő információkat.

(3)

Ezenkívül az (EU) 2016/1012 rendelet 7. cikkének (3) bekezdése értelmében a tagállamoknak az elismert tenyésztőszervezetek és hibridtenyésztő szervezetek névjegyzékében fel kell tüntetniük minden olyan illetékes hatóságot, amely az említett rendelet 38. cikkének megfelelően tenyésztési programot hajt végre.

(4)

Ezért meg kell határozni azokat a mintákat, amelyeket a tagállamoknak az illetékes hatóságaik által az (EU) 2016/1012 rendelet alapján elismert, szarvasmarhafélék, sertésfélék, juhfélék, kecskefélék és lófélék fajtatiszta tenyészállatait tenyésztő tenyésztőszervezetek, illetve a hibridsertést tenyésztő szervezetek névjegyzékbe vétele céljából használniuk kell.

(5)

Figyelembe véve a tagállamoknak a valamely fajta veszélyeztetett fajtaként történő elismerése terén az (EU) 2016/1012 rendelet 2. cikkének 24. pontjában szereplő fogalommeghatározásnak megfelelően betöltött szerepét, a szóban forgó információt fel kell tüntetni az elismert tenyésztőszervezeteknek az említett rendeletben előírt névjegyzékeiben.

(6)

A tenyészállatokkal folytatott kereskedelem és az illetékes hatóságok által végzett hatósági ellenőrzések megkönnyítése érdekében az elismert tenyésztőszervezetekre és hibridtenyésztő szervezetekre vonatkozóan az (EU) 2016/1012 rendelet 7. cikkében előírt névjegyzékben – az említett rendelet 64. cikkének (4) bekezdésében foglalt rendelkezések figyelembevételével – fel kell tüntetni az elismerés megadásának vagy visszavonásának időpontját, illetve az adott tenyésztési program jóváhagyásának, felfüggesztésének vagy visszavonásának időpontját.

(7)

Ezt a rendeletet az (EU) 2016/1012 rendeletben előírt alkalmazási időponttal összhangban 2018. november 1-jétől kell alkalmazni.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Állattenyésztés-technikai Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az elismert tenyésztőszervezeteknek és hibridtenyésztő szervezeteknek az (EU) 2016/1012 rendelet 7. cikkében előírt névjegyzékeiben feltüntetendő információkat az e rendelet mellékletében foglalt mintáknak megfelelően kell közzétenni.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2018. november 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2017. április 10-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 171., 2016.6.29., 66. o.


MELLÉKLET

I.   Fajtatiszta tenyészállatokra vonatkozó törzskönyveket vezető tenyésztőszervezetek

a)   Szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészállatai

Hivatalos nyelv/

Tagállam

(a tagállam neve beírandó)

Hivatalos nyelv/

Az illetékes hatóságok által az (EU) 2016/1012 rendelet 4. cikke (3) bekezdésének megfelelően elismert, szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészállataira vonatkozó tenyésztési programot végrehajtó tenyésztőszervezetek, valamint az ilyen programot végrehajtó illetékes hatóságok névjegyzéke [az (EU) 2016/1012 rendelet 7. cikkének (1) és (3) bekezdése]

Hivatalos nyelv/

Verzió

(nn.hh.éééé)

1

2

3

4

5

6

Hivatalos nyelv/

Tenyésztőszervezet vagy illetékes hatóság

Hivatalos nyelv/

Tenyésztési program (1)

Hivatalos nyelv/

Felfüggesztés, visszavonás és időbeli korlátozás

Hivatalos nyelv/

A tenyésztőszervezet/illetékes hatóság neve

Elérhetőségek

A tenyésztőszervezet elismerésének időpontja

Hivatalos nyelv/

A jóváhagyott tenyésztési program keretében tenyésztett fajta neve

A tenyésztési program(ok)ra vonatkozó információk internetes elérhetősége (2)

Hivatalos nyelv/

Az egyes jóváhagyott tenyésztési programok földrajzi területe

Hivatalos nyelv/

Eltérések (3)

Hivatalos nyelv/

A tenyésztési program jóváhagyásának időpontja

(nn.hh.éééé)

Hivatalos nyelv/

A tenyésztőszervezetként való elismerés visszavonásának időpontja (4)

A tenyésztési programra vonatkozó jóváhagyás felfüggesztésének vagy visszavonásának időpontja (4)

A tenyésztési programra vonatkozó jóváhagyás érvényességének záró időpontja (4)

Név

Image

Image

Image

Image

www (2)

Az elismerés időpontja: (nn.hh.éééé)

 

 

 

 

 

b)   Sertésfélék fajtatiszta tenyészállatai

Hivatalos nyelv/

Tagállam

(a tagállam neve beírandó)

Hivatalos nyelv/

Az illetékes hatóságok által az (EU) 2016/1012 rendelet 4. cikke (3) bekezdésének megfelelően elismert, sertésfélék fajtatiszta tenyészállataira vonatkozó tenyésztési programot végrehajtó tenyésztőszervezetek, valamint az ilyen programot végrehajtó illetékes hatóságok névjegyzéke [az (EU) 2016/1012 rendelet 7. cikkének (1) és (3) bekezdése]

Hivatalos nyelv/

Verzió

(nn.hh.éééé)

1

2

3

4

5

6

Hivatalos nyelv/

Tenyésztőszervezet vagy illetékes hatóság

Hivatalos nyelv/

Tenyésztési program (5)

Hivatalos nyelv/

Felfüggesztés, visszavonás és időbeli korlátozás

Hivatalos nyelv/

A tenyésztőszervezet/illetékes hatóság neve

Elérhetőségek

A tenyésztőszervezet elismerésének időpontja

Hivatalos nyelv/

A jóváhagyott tenyésztési program keretében tenyésztett fajta neve

A tenyésztési program(ok)ra vonatkozó információk internetes elérhetősége (6)

Hivatalos nyelv/

Az egyes jóváhagyott tenyésztési programok földrajzi területe

Hivatalos nyelv/

Eltérések (7)

Hivatalos nyelv/

A tenyésztési program jóváhagyásának időpontja

(nn.hh.éééé)

Hivatalos nyelv/

A tenyésztőszervezetként való elismerés visszavonásának időpontja (8)

A tenyésztési programra vonatkozó jóváhagyás felfüggesztésének vagy visszavonásának időpontja (8)

A tenyésztési programra vonatkozó jóváhagyás érvényességének záró időpontja (8)

Név

Image

Image

Image

Image

www (6)

Az elismerés időpontja: (nn.hh.éééé)

 

 

 

 

 

c)   Juhfélék fajtatiszta tenyészállatai

Hivatalos nyelv/

Tagállam

(a tagállam neve beírandó)

Hivatalos nyelv/

Az illetékes hatóságok által az (EU) 2016/1012 rendelet 4. cikke (3) bekezdésének megfelelően elismert, juhfélék fajtatiszta tenyészállataira vonatkozó tenyésztési programot végrehajtó tenyésztőszervezetek, valamint az ilyen programot végrehajtó illetékes hatóságok névjegyzéke [az (EU) 2016/1012 rendelet 7. cikkének (1) és (3) bekezdése]

Hivatalos nyelv/

Verzió

(nn.hh.éééé)

1

2

3

4

5

6

Hivatalos nyelv/

Tenyésztőszervezet vagy illetékes hatóság

Hivatalos nyelv/

Tenyésztési program (9)

Hivatalos nyelv/

Felfüggesztés, visszavonás és időbeli korlátozás

Hivatalos nyelv/

A tenyésztőszervezet/illetékes hatóság neve

Elérhetőségek

A tenyésztőszervezet elismerésének időpontja

Hivatalos nyelv/

A jóváhagyott tenyésztési program keretében tenyésztett fajta neve

A tenyésztési program(ok)ra vonatkozó információk internetes elérhetősége (10)

Hivatalos nyelv/

Az egyes jóváhagyott tenyésztési programok földrajzi területe

Hivatalos nyelv/

Eltérések (11)

Hivatalos nyelv/

A tenyésztési program jóváhagyásának időpontja

(nn.hh.éééé)

Hivatalos nyelv/

A tenyésztőszervezetként való elismerés visszavonásának időpontja (12)

A tenyésztési programra vonatkozó jóváhagyás felfüggesztésének vagy visszavonásának időpontja (12)

A tenyésztési programra vonatkozó jóváhagyás érvényességének záró időpontja (12)

Név

Image

Image

Image

Image

www (10)

Az elismerés időpontja: (nn.hh.éééé)

 

 

 

 

 

d)   Kecskefélék fajtatiszta tenyészállatai

Hivatalos nyelv/

Tagállam

(a tagállam neve beírandó)

Hivatalos nyelv/

Az illetékes hatóságok által az (EU) 2016/1012 rendelet 4. cikke (3) bekezdésének megfelelően elismert, kecskefélék fajtatiszta tenyészállataira vonatkozó tenyésztési programot végrehajtó tenyésztőszervezetek, valamint az ilyen programot végrehajtó illetékes hatóságok névjegyzéke [az (EU) 2016/1012 rendelet 7. cikkének (1) és (3) bekezdése]

Hivatalos nyelv/

Verzió

(nn.hh.éééé)

1

2

3

4

5

6

Hivatalos nyelv/

Tenyésztőszervezet vagy illetékes hatóság

Hivatalos nyelv/

Tenyésztési program (13)

Hivatalos nyelv/

Felfüggesztés, visszavonás és időbeli korlátozás

Hivatalos nyelv/

A tenyésztőszervezet/illetékes hatóság neve

Elérhetőségek

A tenyésztőszervezet elismerésének időpontja

Hivatalos nyelv/

A jóváhagyott tenyésztési program keretében tenyésztett fajta neve

A tenyésztési program(ok)ra vonatkozó információk internetes elérhetősége (14)

Hivatalos nyelv/

Az egyes jóváhagyott tenyésztési programok földrajzi területe

Hivatalos nyelv/

Eltérések (15)

Hivatalos nyelv/

A tenyésztési program jóváhagyásának időpontja

(nn.hh.éééé)

Hivatalos nyelv/

A tenyésztőszervezetként való elismerés visszavonásának időpontja (16)

A tenyésztési programra vonatkozó jóváhagyás felfüggesztésének vagy visszavonásának időpontja (16)

A tenyésztési programra vonatkozó jóváhagyás érvényességének záró időpontja (16)

Név

Image

Image

Image

Image

www (14)

Az elismerés időpontja: (nn.hh.éééé)

 

 

 

 

 

e)   Lófélék fajtatiszta tenyészállatai

Hivatalos nyelv/

Tagállam

(a tagállam neve beírandó)

Hivatalos nyelv/

Az illetékes hatóságok által az (EU) 2016/1012 rendelet 4. cikke (3) bekezdésének megfelelően elismert, lófélék fajtatiszta tenyészállataira vonatkozó tenyésztési programot végrehajtó tenyésztőszervezetek, valamint az ilyen programot végrehajtó illetékes hatóságok névjegyzéke [az (EU) 2016/1012 rendelet 7. cikkének (1) és (3) bekezdése]

Hivatalos nyelv/

Verzió

(nn.hh.éééé)

1

2

3

4

5

6

7

Hivatalos nyelv/

Tenyésztőszervezet vagy illetékes hatóság

Hivatalos nyelv/

Tenyésztési program (17)

Hivatalos nyelv/

Felfüggesztés, visszavonás és időbeli korlátozás

Hivatalos nyelv/

A tenyésztőszervezet/illetékes hatóság neve

Elérhetőségek

A tenyésztőszervezet elismerésének időpontja

Hivatalos nyelv/

A jóváhagyott tenyésztési program keretében tenyésztett fajta neve

A tenyésztési program(ok)ra vonatkozó információk internetes elérhetősége (18)

Hivatalos nyelv/

Az egyes jóváhagyott tenyésztési programok földrajzi területe

Hivatalos nyelv/

Eltérések (19)

Hivatalos nyelv/

A tenyésztési program jóváhagyásának időpontja

(nn.hh.éééé)

Hivatalos nyelv/

A fajta eredő törzskönyve (20)

A tenyésztőszervezet/illetékes hatóság neve

Elérhetőségek

Hivatalos nyelv/

A tenyésztőszervezetként való elismerés visszavonásának időpontja (21)

A tenyésztési programra vonatkozó jóváhagyás felfüggesztésének vagy visszavonásának időpontja (21)

A tenyésztési programra vonatkozó jóváhagyás érvényességének záró időpontja (21)

Név

Image

Image

Image

Image

www (18)

Az egész élettartamra szóló általános lóazonosító szám (UELN) (18)  (22) -

Az elismerés időpontja: (nn.hh.éééé)

 

 

 

 

Név

Image

Image

Image

Image

www (18)

Az egész élettartamra szóló általános lóazonosító szám (UELN) (18)  (22) -

 

II.   Hibrid tenyészsertésekre vonatkozó tenyésztési nyilvántartásokat vezető hibridtenyésztő szervezetek

Hivatalos nyelv/

Tagállam

(a tagállam neve beírandó)

Hivatalos nyelv/

Az illetékes hatóságok által az (EU) 2016/1012 rendelet 4. cikke (3) bekezdésének megfelelően elismert, hibrid tenyészsertésekre (23) vonatkozó tenyésztési programot végrehajtó hibridtenyésztő szervezetek névjegyzéke [az (EU) 2016/1012 rendelet 7. cikkének (1) bekezdése]

Hivatalos nyelv/

Verzió

(nn.hh.éééé)

1

2

3

4

5

6

7

Hivatalos nyelv/

Hibridtenyésztő szervezet

Hivatalos nyelv/Tenyésztési program (24)

Hivatalos nyelv/

Felfüggesztés, visszavonás és időbeli korlátozás

Hivatalos nyelv/

A hibridtenyésztő szervezet neve

Elérhetőségek

A hibridtenyésztő szervezet elismerésének időpontja

Hivatalos nyelv/

A jóváhagyott tenyésztési program(ok) keretében tenyésztett fajta (fajták), vonal(ak), illetve keresztezés(ek) neve

A tenyésztési program(ok)ra vonatkozó információk internetes elérhetősége (25)

Hivatalos nyelv/

Az egyes végrehajtott tenyésztési programok földrajzi területe

Hivatalos nyelv/

A tenyésztési program jóváhagyásának időpontja(nn.hh.éééé)

Hivatalos nyelv/

A hibridtenyésztő szervezetként való elismerés visszavonásának időpontja (26)

A tenyésztési programra vonatkozó jóváhagyás felfüggesztésének vagy visszavonásának időpontja (26)

A tenyésztési programra vonatkozó jóváhagyás érvényességének záró időpontja (26)

A fajta vagy a fajtatiszta vonal neve

A keresztezés neve

Név

Image

Image

Image

Image

www (25)

Az elismerés időpontja: (nn.hh.éééé)

 

 

 

 

 


(1)  Az adott tenyésztőszervezet által végrehajtott minden egyes tenyésztési program vonatkozásában ki kell tölteni a táblázat minden egyes sorát.

(2)  Amennyiben van ilyen.

(3)  Adott esetben tüntesse fel az alábbi eltérések valamelyikét:

„1”

új fajta kitenyésztése [az (EU) 2016/1012 rendelet 19. cikkének (1) bekezdése];

„2”

fajtarekonstrukció [az (EU) 2016/1012 rendelet 19. cikkének (2) bekezdése];

„3”

a melléktörzskönyvi részben nyilvántartott állatok ivadékainak felvétele a főtörzskönyvi részbe [az (EU) 2016/1012 rendelet II. melléklete 1. része III. fejezetének 2. pontja];

„4”

az (EU) 2016/1012 rendelet 2. cikkének 24. pontjában meghatározott veszélyeztetett fajta vonatkozásában végrehajtott tenyésztési program esetében.

(4)  Az adott esetnek megfelelően írja be a következő információkat:

„A

nn.hh.éééé” a tenyésztőszervezetként való elismerés visszavonásának időpontja esetében [az (EU) 2016/1012 rendelet 7. cikkének (4) bekezdése];

„B

nn.hh.éééé” a tenyésztési programra vonatkozó jóváhagyás felfüggesztésének időpontja esetében [az (EU) 2016/1012 rendelet 7. cikkének (4) bekezdése];

„C

nn.hh.éééé” a tenyésztési programra vonatkozó jóváhagyás visszavonásának időpontja esetében [az (EU) 2016/1012 rendelet 7. cikkének (4) bekezdése];

„D

nn.hh.éééé” a tenyésztési programra vonatkozó jóváhagyás érvényességének záró időpontja esetében.

(5)  Az adott tenyésztőszervezet által végrehajtott minden egyes tenyésztési program vonatkozásában ki kell tölteni a táblázat minden egyes sorát.

(6)  Amennyiben van ilyen.

(7)  Adott esetben tüntesse fel az alábbi eltérések valamelyikét:

„1”

új fajta kitenyésztése [az (EU) 2016/1012 rendelet 19. cikkének (1) bekezdése];

„2”

fajtarekonstrukció [az (EU) 2016/1012 rendelet 19. cikkének (2) bekezdése];

„3”

a melléktörzskönyvi részben nyilvántartott állatok ivadékainak felvétele a főtörzskönyvi részbe [az (EU) 2016/1012 rendelet II. melléklete 1. része III. fejezetének 2. pontja];

„4”

az (EU) 2016/1012 rendelet 2. cikkének 24. pontjában meghatározott veszélyeztetett fajta vonatkozásában végrehajtott tenyésztési program esetében.

(8)  Az adott esetnek megfelelően írja be a következő információkat:

„A

nn.hh.éééé” a tenyésztőszervezetként való elismerés visszavonásának időpontja esetében [az (EU) 2016/1012 rendelet 7. cikkének (4) bekezdése];

„B

nn.hh.éééé” a tenyésztési programra vonatkozó jóváhagyás felfüggesztésének időpontja esetében [az (EU) 2016/1012 rendelet 7. cikkének (4) bekezdése];

„C

nn.hh.éééé” a tenyésztési programra vonatkozó jóváhagyás visszavonásának időpontja esetében [az (EU) 2016/1012 rendelet 7. cikkének (4) bekezdése];

„D

nn.hh.éééé” a tenyésztési programra vonatkozó jóváhagyás érvényességének záró időpontja esetében.

(9)  Az adott tenyésztőszervezet által végrehajtott minden egyes tenyésztési program vonatkozásában ki kell tölteni a táblázat minden egyes sorát.

(10)  Amennyiben van ilyen.

(11)  Adott esetben tüntesse fel az alábbi eltérések valamelyikét:

„1”

új fajta kitenyésztése [az (EU) 2016/1012 rendelet 19. cikkének (1) bekezdése];

„2”

fajtarekonstrukció [az (EU) 2016/1012 rendelet 19. cikkének (2) bekezdése];

„3”

a melléktörzskönyvi részben nyilvántartott állatok ivadékainak felvétele a főtörzskönyvi részbe [az (EU) 2016/1012 rendelet II. melléklete 1. része III. fejezetének 2. pontja];

„4”

az (EU) 2016/1012 rendelet 2. cikkének 24. pontjában meghatározott veszélyeztetett fajta vonatkozásában végrehajtott tenyésztési program esetében.

(12)  Az adott esetnek megfelelően írja be a következő információkat:

„A

nn.hh.éééé” a tenyésztőszervezetként való elismerés visszavonásának időpontja esetében [az (EU) 2016/1012 rendelet 7. cikkének (4) bekezdése];

„B

nn.hh.éééé” a tenyésztési programra vonatkozó jóváhagyás felfüggesztésének időpontja esetében [az (EU) 2016/1012 rendelet 7. cikkének (4) bekezdése];

„C

nn.hh.éééé” a tenyésztési programra vonatkozó jóváhagyás visszavonásának időpontja esetében [az (EU) 2016/1012 rendelet 7. cikkének (4) bekezdése];

„D

nn.hh.éééé” a tenyésztési programra vonatkozó jóváhagyás érvényességének záró időpontja esetében.

(13)  Az adott tenyésztőszervezet által végrehajtott minden egyes tenyésztési program vonatkozásában ki kell tölteni a táblázat minden egyes sorát.

(14)  Amennyiben van ilyen.

(15)  Adott esetben tüntesse fel az alábbi eltérések valamelyikét:

„1”

új fajta kitenyésztése [az (EU) 2016/1012 rendelet 19. cikkének (1) bekezdése];

„2”

fajtarekonstrukció [az (EU) 2016/1012 rendelet 19. cikkének (2) bekezdése];

„3”

a melléktörzskönyvi részben nyilvántartott állatok ivadékainak felvétele a főtörzskönyvi részbe [az (EU) 2016/1012 rendelet II. melléklete 1. része III. fejezetének 2. pontja];

„4”

az (EU) 2016/1012 rendelet 2. cikkének 24. pontjában meghatározott veszélyeztetett fajta vonatkozásában végrehajtott tenyésztési program esetében.

(16)  Az adott esetnek megfelelően írja be a következő információkat:

„A

nn.hh.éééé” a tenyésztőszervezetként való elismerés visszavonásának időpontja esetében [az (EU) 2016/1012 rendelet 7. cikkének (4) bekezdése];

„B

nn.hh.éééé” a tenyésztési programra vonatkozó jóváhagyás felfüggesztésének időpontja esetében [az (EU) 2016/1012 rendelet 7. cikkének (4) bekezdése];

„C

nn.hh.éééé” a tenyésztési programra vonatkozó jóváhagyás visszavonásának időpontja esetében [az (EU) 2016/1012 rendelet 7. cikkének (4) bekezdése];

„D

nn.hh.éééé” a tenyésztési programra vonatkozó jóváhagyás érvényességének záró időpontja esetében.

(17)  Az adott tenyésztőszervezet által végrehajtott minden egyes tenyésztési program vonatkozásában ki kell tölteni a táblázat minden egyes sorát.

(18)  Amennyiben van ilyen.

(19)  Adott esetben tüntesse fel az alábbi eltérések valamelyikét:

„1”

új fajta kitenyésztése [az (EU) 2016/1012 rendelet 19. cikkének (1) bekezdése];

„2”

fajtarekonstrukció [az (EU) 2016/1012 rendelet 19. cikkének (2) bekezdése];

„3”

az (EU) 2016/1012 rendelet 2. cikkének 24. pontjában meghatározott veszélyeztetett fajta vonatkozásában végrehajtott tenyésztési program esetében;

„4”

a mesterséges termékenyítés céljából történő spermagyűjtés és/vagy az embrió-előállítás céljából történő petesejtgyűjtés vagy az embrióátültetés céljából történő embriógyűjtés tilalma vagy korlátozása (az (EU) 2016/1012 rendelet 21. cikkének (2) bekezdése).

(20)  Tüntesse fel, ha a törzskönyvet az 1. oszlopban szereplő tenyésztőszervezettől/illetékes hatóságtól eltérő tenyésztőszervezet/illetékes hatóság vezeti!

(21)  Az adott esetnek megfelelően írja be a következő információkat:

„A

nn.hh.éééé” a tenyésztőszervezetként való elismerés visszavonásának időpontja esetében [az (EU) 2016/1012 rendelet 7. cikkének (4) bekezdése];

„B

nn.hh.éééé” a tenyésztési programra vonatkozó jóváhagyás felfüggesztésének időpontja esetében [az (EU) 2016/1012 rendelet 7. cikkének (4) bekezdése];

„C

nn.hh.éééé” a tenyésztési programra vonatkozó jóváhagyás visszavonásának időpontja esetében [az (EU) 2016/1012 rendelet 7. cikkének (4) bekezdése];

„D

nn.hh.éééé” a tenyésztési programra vonatkozó jóváhagyás érvényességének záró időpontja esetében.

(22)  Írja be a megfelelő 3 jegyű országkódot és 3 jegyű adatbáziskódot!

(23)  Az (EU) 2016/1012 rendelet 2. cikkének 10. pontjában szereplő fogalommeghatározás szerint.

(24)  Az adott hibridtenyésztő szervezet által végrehajtott minden egyes tenyésztési program vonatkozásában ki kell tölteni a táblázat minden egyes sorát.

(25)  Amennyiben van ilyen.

(26)  Az adott esetnek megfelelően írja be a következő információkat:

„A

nn.hh.éééé” a hibridtenyésztő szervezetként való elismerés visszavonásának időpontja esetében [az (EU) 2016/1012 rendelet 7. cikkének (4) bekezdése];

„B

nn.hh.éééé” a tenyésztési programra vonatkozó jóváhagyás felfüggesztésének időpontja esetében [az (EU) 2016/1012 rendelet 7. cikkének (4) bekezdése];

„C

nn.hh.éééé” a tenyésztési programra vonatkozó jóváhagyás visszavonásának időpontja esetében [az (EU) 2016/1012 rendelet 7. cikkének (4) bekezdése];

„D

nn.hh.éééé” a tenyésztési programra vonatkozó jóváhagyás érvényességének záró időpontja esetében.