4.4.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 90/6


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/630 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2017. április 3.)

az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaida szervezetekkel összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 264. alkalommal történő módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaida szervezetekkel összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló, 2002. május 27-i 881/2002/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (1) bekezdésének a) pontjára és 7a. cikkének (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 881/2002/EK rendelet I. melléklete felsorolja azon személyeket, csoportokat és szervezeteket, amelyekre a rendeletnek megfelelően a pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztása vonatkozik.

(2)

2017. március 29-én az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának szankcióbizottsága úgy határozott, hogy egy bejegyzést módosít az azon személyekre, csoportokra és szervezetekre vonatkozó jegyzékében, akikre vagy amelyekre vonatkozóan a pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztását alkalmazni kell. A 881/2002/EK rendelet I. mellékletét ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 881/2002/EK rendelet I. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2017. április 3-án.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

a Külpolitikai Eszközökért Felelős Szolgálat megbízott vezetője


(1)  HL L 139., 2002.5.29., 9. o.


MELLÉKLET

A 881/2002/EK rendelet I. mellékletének „Természetes személyek” részében a „Radi Abd El Samie Abou El Yazid El Ayashi, (alias Mera'i). Címe: Via Cilea 40, Milánó, Olaszország (lakóhely). Születési ideje: 1972.1.2. Születési helye: El Gharbia (Egyiptom). Egyéb információ: a) Olaszországban van őrizetben, szabadulása 2012.1.6-án esedékes; b) büntetésének letöltése után kiutasítás vonatkozik rá. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.11.12.” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Radi Abd El Samie Abou El Yazid El Ayashi, (alias Mera'i). Címe: Via Cilea 40, Milánó, Olaszország (lakóhely). Születési ideje: 1972.1.2. Születési helye: El Gharbia kormányzóság (Egyiptom). Állampolgársága: a) egyiptomi. A 7d. cikk (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.11.12.”