31.3.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 87/166


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/576 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2016. június 8.)

a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a végrehajtási helyszínek azonosításához és a végrehajtás minőségéhez kapcsolódó információk befektetési vállalkozások általi éves nyilvánosságra hozatalára vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU irányelv módosításáról szóló, 2014. május 15-i 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 27. cikke (10) bekezdése első albekezdésének b) pontjára,

mivel:

(1)

Alapvetően fontos, hogy a nyilvánosság és a befektetők értékelni tudják egy befektetési vállalkozás végrehajtási gyakorlatának minőségét, és azonosítani tudják a kereskedési volumen szerinti első öt végrehajtási helyszínt, ahol a befektetési vállalkozás az előző évben ügyfélmegbízásokat hajtott végre. Az érdemi összehasonlítás és az első öt helyszínt meghatározó döntés elemzése érdekében a befektetési vállalkozásoknak az egyes pénzügyieszköz-osztályok tekintetében külön-külön kell nyilvánosságra hozniuk az információkat. Ahhoz, hogy a befektetők és a nyilvánosság képesek legyenek a végrehajtási helyszínekre beérkező ügyfélmegbízások folyamának (order flow) teljes körű értékelésére, minden egyes pénzügyieszköz-osztály esetében egyértelműen meg kell tudniuk állapítani, hogy maga a befektetési vállalkozás egyike volt-e az első öt végrehajtási helyszínnek.

(2)

Az ügyfélmegbízások végrehajtásához a befektetési vállalkozások által használt végrehajtási helyszíneken, köztük harmadik országbeli végrehajtási helyszíneken elért végrehajtási minőség mértékének teljes körű értékelése céljából indokolt, hogy a befektetési vállalkozások nyilvánosságra hozzák a kereskedési helyszínek, árjegyzők vagy egyéb likviditásnyújtók, illetve az előzők bármelyike által ellátott funkciókhoz hasonló funkciót ellátó, harmadik országbeli szervezetek tekintetében az e rendeletben előírt információkat.

(3)

A pontos és összehasonlítható információk biztosítása érdekében pénzügyieszköz-osztályokat kell meghatározni a nyilvánosságra hozatal céljából releváns jellemzőik alapján. A pénzügyi eszközök osztályainak elég szűknek kell lenniük ahhoz, hogy felfedjék a megbízás-végrehajtási magatartás osztályok közötti eltéréseit, ugyanakkor elég tágnak kell lenniük annak biztosításához, hogy a befektetési vállalkozások adatszolgáltatási kötelezettsége arányos legyen. A részvényjellegű pénzügyi eszközök osztályának szélessége miatt indokolt ezt az osztályt a likviditás alapján alosztályokra bontani. Mivel a likviditás a végrehajtási magatartást befolyásoló alapvető tényező, és mivel a végrehajtási helyszínek gyakran versenyeznek a leggyakrabban kereskedett értékpapírok folyamáért, indokolt a részvényjellegű eszközöket a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározott árlépésköz-rendszer szerinti likviditásuk alapján osztályozni.

(4)

Amikor a befektetési vállalkozások nyilvánosságra hozzák azon első öt végrehajtási helyszínt, amelyeken ügyfélmegbízásokat hajtanak végre, indokolt, hogy információt tegyenek közzé az egyes végrehajtás helyszíneken végrehajtott megbízások volumenéről és számáról, hogy a befektetők véleményt alkothassanak a vállalkozástól a végrehajtási helyszínhez érkező ügyfélmegbízások folyamáról. Amennyiben a befektetési vállalkozás a pénzügyi eszközök egy vagy több osztálya esetében csak nagyon kis számú megbízást hajt végre, az első öt végrehajtási helyszínre vonatkozó információ nem lenne érdemleges, sem reprezentatív a megbízások végrehajtására vonatkozó szabályok tekintetében. Ezért helyénvaló előírni a befektetési vállalkozások számára, hogy egyértelműen jelöljék meg azokat a pénzügyieszköz-osztályokat, amelyek esetében nagyon kis számú megbízást hajtanak végre.

(5)

Annak megelőzése érdekében, hogy a befektetési vállalkozás által végzett tevékenység volumenéről potenciálisan bizalmas piaci információk kerüljenek nyilvánosságra, a végrehajtás volumenét és a végrehajtott megbízások számát abszolút érték helyett a befektetési vállalkozás egy adott pénzügyieszköz-osztályt érintő teljes végrehajtási volumenének és végrehajtott megbízásai teljes számának százalékában kell kifejezni.

(6)

Indokolt előírni a befektetési vállalkozások számára a megbízás-végrehajtási magatartásuk szempontjából releváns információk nyilvánosságra hozatalát. Annak biztosítása érdekében, hogy a befektetési vállalkozások ne legyenek elszámoltathatók olyan megbízás-végrehajtási döntésekért, amelyekért nem felelősek, indokolt, hogy a befektetési vállalkozások az első öt végrehajtási helyszín mindegyike tekintetében közzétegyék az olyan megbízások százalékos arányát, amelyeknél az ügyfelek döntöttek a végrehajtási helyszín megválasztásáról.

(7)

Több olyan tényező is létezik, amely potenciálisan befolyásolhatja a befektetési vállalkozások megbízás-végrehajtási magatartását, így például a befektetési vállalkozások és végrehajtási helyszínek közötti szoros kapcsolatok. E tényezők potenciális lényegessége miatt indokolt előírni, hogy az összes végrehajtási helyszínen elért végrehajtási minőség értékelésekor elemezzék az ilyen tényezőket.

(8)

A különböző megbízástípusok fontos tényezőt jelenthetnek annak magyarázatához, hogy a befektetési vállalkozások hogyan és miért egy adott végrehajtási helyszínen hajtanak végre megbízásokat. Hatással lehetnek arra is, hogy a befektetési vállalkozás hogyan határozza meg végrehajtási stratégiáit, beleértve az intelligens megbízás-továbbító rendszereknek a szóban forgó megbízások sajátos céljainak elérésére irányuló programozását. Ezért indokolt, hogy a jelentésben egyértelműen meg legyenek különböztetve a megbízástípusok különböző kategóriái.

(9)

Az információ megfelelő elemzéséhez a felhasználóknak meg kell tudniuk különböztetni a szakmai ügyfelek megbízásaihoz használt végrehajtási helyszíneket a lakossági ügyfelek megbízásaihoz használt végrehajtási helyszínektől, mivel a befektetési vállalkozások a lakossági ügyfelek, illetve a szakmai ügyfelek esetében jelentősen eltérő módon érik el a lehető legjobb eredményt, ugyanis a befektetési vállalkozásoknak a lakossági ügyfelektől eredő megbízások végrehajtásakor elsősorban az ár- és a költségtényezőt kell értékelniük. Ezért indokolt, hogy az első öt végrehajtási helyszínre vonatkozó információkat a lakossági ügyfelek és a szakmai ügyfelek tekintetében is külön meg kelljen adni, lehetővé téve az ilyen helyszínekre irányuló megbízásfolyam minőségi értékelését.

(10)

A legjobb végrehajtásra vonatkozó jogi kötelezettségeknek való megfelelés érdekében, a befektetési vállalkozások legjobb végrehajtás kritériumainak szakmai ügyfelek részére történő alkalmazása során általában nem ugyanazokat a végrehajtási helyszíneket használják értékpapír-finanszírozási ügyletekhez (a továbbiakban: SFT-k) és egyéb ügyletekhez. Ennek oka az, hogy az SFT-ket finanszírozási forrásként használják azzal a kötelezettségvállalással, hogy a hitelfelvevő egyenértékű értékpapírt térít vissza egy jövőbeli időpontban valamint az SFT-k feltételeit a partnerek általában kétoldalúan határozzák meg a végrehajtás előtt. Ezért a végrehajtási helyszínek SFT-khez történő kiválasztása korlátozottabb, mint egyéb ügyletek esetében, feltéve, ha az az adott, felek által előre meghatározott feltételektől és az érintett pénzügyi eszközök azon végrehajtási helyszíneire vonatkozó egyedi igénytől függ. Ezért indokolt, hogy a befektetési vállalkozások külön jelentésben foglalják össze és hozzák nyilvánosságra a kereskedési volumen szerinti azon első öt végrehajtási helyszínt, ahol SFT-ket hajtottak végre, lehetővé téve az ilyen helyszínekre irányuló megbízásfolyam minőségi értékelését. Emellett az SFT-k specifikus jellege miatt, és mivel nagy méretük valószínűleg torzítaná az ügyféltranzakciók reprezentatívabb csoportját (vagyis azokat, amelyek nem foglalnak magukban SFT-ket), szükséges azokat kizárni az azon első öt végrehajtási helyszínre vonatkozó táblázatokból, amelyeken a befektetési vállalkozások egyéb ügyfélmegbízásokat hajtanak végre.

(11)

Indokolt, hogy a befektetési vállalkozások nyilvánosságra hozzák a vállalkozás által használt összes helyszínen elért végrehajtási minőség értékelését. Ez az információ tiszta képet ad a végrehajtási stratégiákról és az említett helyszíneken elért végrehajtási minőség értékeléséhez használt eszközökről. Emellett ez az információ lehetővé teszi a befektetők számára a befektetési vállalkozások által az említett végrehajtási helyszínek kapcsán végzett nyomon követés hatékonyságának az értékelését.

(12)

Amikor a befektetési vállalkozás konkrétan a költségekhez viszonyítva elemzi az összes végrehajtási helyszínen elért végrehajtási minőséget, indokolt, hogy elvégezze az ezen helyszínekkel a nyújtott vagy kapott kifizetésekre, és a kapott engedményekre, kedvezményekre vagy nem pénzbeli juttatásokra vonatkozóan fennálló megállapodások elemzését is. Ennek az elemzésnek lehetővé kell tennie a nyilvánosság számára annak mérlegelését is, hogy az ilyen megállapodások hogyan hatnak a befektetők költségeire és hogyan felelnek meg a 2014/65/EU irányelv 27. cikke (2) bekezdésének.

(13)

Szintén indokolt meghatározni az ilyen nyilvánosságra hozatalok hatókörét és alapvető jellemzőit, beleértve, hogy a befektetési vállalkozások hogyan használják fel az (EU) 2017/575 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (2) szerinti, a végrehajtási helyszínek által elérhetővé tett, a végrehajtás minőségére vonatkozó adatokat.

(14)

A végrehajtási helyszínekre és a végrehajtás minőségére vonatkozó információkat évente nyilvánosságra kell hozni, és az információknak az előző naptári éven belüli releváns változások bemutatása érdekében minden egyes pénzügyieszköz-osztály tekintetében ki kell terjedniük a megbízás-végrehajtási magatartásra is.

(15)

Nem szabad megakadályozni, hogy a befektetési vállalkozások egy részletesebb, további adatszolgáltatási szintet vezessenek be, feltéve, hogy ebben az esetben a további jelentés kiegészíti, és nem felváltja az e rendelet szerint előírtakat.

(16)

A következetesség és a pénzügyi piacok zavartalan működése érdekében az e rendeletben megállapított rendelkezéseket és a 2014/65/EU irányelvet átültető kapcsolódó nemzeti rendelkezéseket azonos időponttól kell alkalmazni.

(17)

Ez a rendelet az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) által a Bizottsághoz benyújtott szabályozástechnikai standardtervezeteken alapul.

(18)

Az ESMA nyilvános konzultációt folytatott az e rendelet alapját képező szabályozástechnikai standardtervezetekről, elemezte az ezekkel összefüggésben felmerülő, esetleges költségeket és hasznot, és kikérte az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) 37. cikke alapján létrehozott Értékpapírpiaci Érdekképviseleti Csoport véleményét,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet szabályokat állapít meg a kereskedési helyszíneken, rendszeres internalizálóknál, árjegyzőknél vagy egyéb likviditásnyújtóknál, illetve az előzők bármelyike által ellátott funkcióhoz hasonlót ellátó, harmadik országbeli szervezeteknél végrehajtott ügyfélmegbízások tekintetében a befektetési vállalkozások által éves alapon nyilvánosságra hozandó információk tartalmára és formátumára vonatkozóan.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

a)   „passzív megbízás”: az ajánlati könyvbe bevezetett, likviditást nyújtó megbízás;

b)   „agresszív megbízás”: az ajánlati könyvbe bevezetett, likviditást elvonó megbízás;

c)   „irányított megbízás”: olyan megbízás, amely esetében az ügyfél konkrét végrehajtási helyszínt határozott meg a megbízás végrehajtása előtt.

3. cikk

Az első öt végrehajtási helyszínre és a végrehajtás elért minőségére vonatkozó információk

(1)   A befektetési vállalkozásoknak az I. mellékletben említett pénzügyieszköz-osztályonként minden végrehajtott ügyfélmegbízás tekintetében nyilvánosságra kell hozniuk a kereskedési volumen szerinti első öt végrehajtási helyszínt. A lakossági ügyfelekre vonatkozó információkat a II. melléklet 1. táblázatában meghatározott formátumban, a szakmai ügyfelekre vonatkozó információkat a II. melléklet 2. táblázatában meghatározott formátumban kell nyilvánosságra hozni. A nyilvánosságra hozatal nem terjed ki az értékpapír-finanszírozási ügyletekre, és a következő információkat foglalja magában:

a)

pénzügyieszköz-osztály;

b)

helyszín neve és azonosítója;

c)

az adott végrehajtási helyszínen végrehajtott ügyfélmegbízások volumene, a teljes végrehajtott volumen százalékaként kifejezve;

d)

az adott végrehajtási helyszínen végrehajtott ügyfélmegbízások száma, az összes végrehajtott megbízás százalékaként kifejezve;

e)

a d) pontban említett végrehajtott megbízások közül a passzív megbízások és az agresszív megbízások százalékos aránya;

f)

a d) pontban említett megbízások közül az irányított megbízások százalékos aránya;

g)

annak bejelentése, hogy az előző évben az adott pénzügyieszköz-osztályban kereskedési naponként átlagosan egynél kevesebb kereskedést hajtott-e végre.

(2)   A befektetési vállalkozásoknak az I. mellékletben említett pénzügyieszköz-osztályonként minden, értékpapír-finanszírozási ügyletre vonatkozó, végrehajtott ügyfélmegbízás tekintetében nyilvánosságra kell hozniuk a kereskedési volumen szerinti első öt végrehajtási helyszínt, a II. melléklet 3. táblázatában meghatározott formátumban. A nyilvánosságra hozatal a következő információkat foglalja magában:

a)

az adott végrehajtási helyszínen végrehajtott ügyfélmegbízások volumene, a teljes végrehajtott volumen százalékaként kifejezve;

b)

az adott végrehajtási helyszínen végrehajtott ügyfélmegbízások száma, az összes végrehajtott megbízás százalékaként kifejezve;

c)

annak megerősítése, hogy a befektetési vállalkozás az előző évben az adott pénzügyieszköz-osztályban kereskedési naponként átlagosan egynél kevesebb kereskedést hajtott-e végre.

(3)   A befektetési vállalkozásoknak minden egyes pénzügyieszköz-osztály tekintetében nyilvánosságra kell hozniuk az azokon a végrehajtási helyszíneken elért végrehajtási minőség részletes nyomon követéséből levont következtetéseik és elemzéseik összefoglalását, amelyeken az előző évben az összes ügyfélmegbízást végrehajtották. Az információnak magában kell foglalnia a következőket:

a)

a végrehajtás minőségének értékelése során a vállalkozás által az olyan végrehajtási tényezőknek tulajdonított relatív fontosság magyarázata, mint például az ár, a költségek, a gyorsaság, a végrehajtás valószínűsége vagy bármely más megfontolás, akár minőségi tényező;

b)

a megbízások végrehajtásához használt minden végrehajtási helyszín tekintetében a szoros kapcsolatok, összeférhetetlenségek és közös tulajdonlás ismertetése;

c)

a végrehajtási helyszínekkel a nyújtott vagy kapott kifizetésekre, a kapott engedményekre, kedvezményekre vagy nem pénzbeli juttatásokra vonatkozóan kötött specifikus megállapodások ismertetése;

d)

azon tényezők magyarázata, amelyek a vállalkozás végrehajtási politikájában felsorolt végrehajtási helyszínek listájának módosításához vezettek, ha volt ilyen módosítás;

e)

annak magyarázata, hogy a megbízás-végrehajtás hogyan változik az ügyfél-kategóriák szerint, amennyiben a vállalkozás eltérően kezeli az ügyfél-kategóriákat, és amennyiben ez hatással lehet a megbízás-végrehajtási szabályaikra;

f)

annak ismertetése, hogy más kritériumok elsőbbséget kaptak-e a közvetlen ár- és költségmegfontolásokkal szemben a lakossági ügyfélmegbízások végrehajtásakor, és ezek az egyéb kritériumok a teljes ellenértéket figyelembe véve miként voltak elengedhetetlenek az ügyfél számára a lehető legjobb eredmény eléréséhez;

g)

annak ismertetése, hogy a befektetési vállalkozás hogyan használta fel a végrehajtás minőségével kapcsolatos adatokat és eszközöket, beleértve az (EU) 2017/575 felhatalmazáson alapuló rendelet alapján közzétett adatokat;

h)

amennyiben alkalmazandó, annak ismertetése, hogy a befektetési vállalkozás hogyan használta fel a 2014/65/EU irányelv 65. cikke alapján létrehozott valamely összesítettadat-szolgáltatótól származó adatokat.

4. cikk

Formátum

A befektetési vállalkozásoknak a 3. cikk (1) bekezdése és a 3. cikk (2) bekezdése szerint előírt információkat weboldalukon, a II. mellékletben meghatározott táblák kitöltésével, a nyilvánosság által letölthető, géppel olvasható elektronikus formátumban kell nyilvánosságra hozniuk, a 3. cikk (3) bekezdése szerint előírt információkat pedig a nyilvánosság által letölthető elektronikus formátumban kell nyilvánosságra hozniuk a weboldalukon.

5. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet 2018. január 3-tól kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. június 8-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 173., 2014.6.12., 349. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2017/575 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. június 8.) a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a végrehajtási helyszínek által az ügyletek végrehajtásának minőségére vonatkozóan közzéteendő adatokat meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (lásd e Hivatalos Lap 152. oldalát).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 1095/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 84. o.).


I. MELLÉKLET

A pénzügyi eszközök osztályai

a)

Részvényjellegű eszközök – Részvények és letéti igazolások

i.

5. és 6. árlépésköz szerinti likviditási sáv (napi 2 000 kereskedéstől)

ii.

3. és 4. árlépésköz szerinti likviditási sáv (napi 80–1 999 kereskedés között)

iii.

1. és 2. árlépésköz szerinti likviditási sáv (napi 0–79 kereskedés között)

b)

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

i.

Kötvények

ii.

Pénzpiaci eszközök

c)

Származtatott kamatügyletek

i.

Kereskedési helyszínen a kereskedésbe bevezetett határidős tőzsdei ügyletek és opciós ügyletek

ii.

Swapügyletek, tőzsdén kívüli határidős ügyletek és egyéb származtatott kamatügyletek

d)

Hitelderivatívák

i.

Kereskedési helyszínen a kereskedésbe bevezetett határidős tőzsdei ügyletek és opciós ügyletek

ii.

Egyéb hitelderivatívák

e)

Származtatott devizaügyletek

i.

Kereskedési helyszínen a kereskedésbe bevezetett határidős tőzsdei ügyletek és opciós ügyletek

ii.

Swapügyletek, tőzsdén kívüli határidős ügyletek és egyéb származtatott devizaügyletek

f)

Strukturált pénzügyi eszközök

g)

Származtatott részvényügyletek

i.

Kereskedési helyszínen a kereskedésbe bevezetett opciós ügyletek és határidős tőzsdei ügyletek

ii.

Swapügyletek és egyéb származtatott részvényügyletek

h)

Értékpapírosított derivatívák

i.

Opciós utalványok és certifikát-derivatívák

ii.

Egyéb értékpapírosított derivatívák

i)

Árualapú származtatott ügyletek és kibocsátáskereskedelmi derivatívák

i.

Kereskedési helyszínen a kereskedésbe bevezetett opciós ügyletek és határidős tőzsdei ügyletek

ii.

Egyéb árualapú származtatott ügyletek és kibocsátáskereskedelmi derivatívák

j)

Különbözeti ügyletek

k)

Tőzsdén forgalmazott termékek (tőzsdén kereskedett alapok, tőzsdén kereskedett kötvények és tőzsdén kereskedett áruk)

l)

Kibocsátási egységek

m)

Egyéb eszközök


II. MELLÉKLET

1. táblázat

Eszközosztály

 

Annak bejelentése, hogy az előző évben kereskedési naponként átlagosan < 1 kereskedés volt-e

I/N

A kereskedési volumen szerint rangsorolt első öt végrehajtási helyszín (csökkenő sorrendben)

A kereskedett volumennek a teljes volumenhez viszonyított százalékos aránya az adott osztályban

A végrehajtott megbízásoknak az összes megbízáshoz viszonyított százalékos aránya az adott osztályban

Passzív megbízások százalékos aránya

Agresszív megbízások százalékos aránya

Irányított megbízások százalékos aránya

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)

 

 

 

 

 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)

 

 

 

 

 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)

 

 

 

 

 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)

 

 

 

 

 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)

 

 

 

 

 


2. táblázat

Eszközosztály

 

Annak bejelentése, hogy az előző évben kereskedési naponként átlagosan < 1 kereskedés volt-e

I/N

A kereskedési volumen szerint rangsorolt első öt végrehajtási helyszín (csökkenő sorrendben)

A kereskedett volumennek a teljes volumenhez viszonyított százalékos aránya az adott osztályban

A végrehajtott megbízásoknak az összes megbízáshoz viszonyított százalékos aránya az adott osztályban

Passzív megbízások százalékos aránya

Agresszív megbízások százalékos aránya

Irányított megbízások százalékos aránya

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)

 

 

 

 

 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)

 

 

 

 

 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)

 

 

 

 

 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)

 

 

 

 

 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)

 

 

 

 

 


3. táblázat

Eszközosztály

 

Annak bejelentése, hogy az előző évben kereskedési naponként átlagosan < 1 kereskedés volt-e

I/N

A volumen szerint rangsorolt első öt helyszín (csökkenő sorrendben)

A végrehajtott volumennek a teljes volumenhez viszonyított százalékos aránya az adott osztályban

A végrehajtott megbízásoknak az összes megbízáshoz viszonyított százalékos aránya az adott osztályban

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)

 

 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)

 

 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)

 

 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)

 

 

Név és helyszínazonosító (MIC vagy LEI)