31.3.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 87/148


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/574 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2016. június 7.)

a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az üzleti órák összehangolásának mértékét meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU irányelv módosításáról szóló, 2014. május 15-i 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 50. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

(1)

Az órák összehangolása számos területen közvetlen hatást gyakorol. Mindenekelőtt hozzájárul annak biztosításához, hogy az átláthatóságot szolgáló, kereskedés utáni adatok közvetlenül és megbízható módon beépülhessenek az összesítettadat-szolgáltatásba. Emellett az órák összehangolása kulcsfontosságú a megbízások több kereskedési helyszínen történő egyidejű nyomon követésében és a piaci visszaélések feltárásában is, valamint fokozza az ügyletek és az azok végrehajtásának pillanatában fennálló piaci viszonyok közötti összehasonlítások egyértelműségét.

(2)

A kereskedési helyszínekre minden egyes másodpercben igen nagy számú megbízás érkezhet be, jóval több, mint ahány megbízást ténylegesen végrehajtanak. A megbízások száma – a kereskedési helyszín, a kereskedési helyszín tagjainak, résztvevőinek és ügyfeleinek típusa, valamint a pénzügyi eszközök volatilitása és likviditása függvényében – akár a másodpercenként több ezres nagyságrendet is elérheti. Ezért az egy másodperces időfelbontás nem lenne elégséges a bizonyos típusú kereskedési tevékenységekkel kapcsolatos piacbefolyásolásra irányuló eredményes felügyelet biztosításához. Következésképpen meg kell határozni a jelentendő események dátumának és idejének a kereskedési helyszínek működtetői, tagjai és résztvevői általi rögzítésére vonatkozó minimális időfelbontási követelményeket.

(3)

Az illetékes hatóságok számára biztosítani kell annak lehetőségét, hogy az egyes megbízásokhoz azok teljes életciklusa során kapcsolódó összes eseményt megfelelő időrendben rekonstruálják. A piaci visszaélések több kereskedési helyszínen történő egyidejű és eredményes nyomon követésének lehetővé tétele érdekében az illetékes hatóságok számára biztosítani kell annak lehetőségét, hogy ezeket az eseményeket több kereskedési helyszínre kiterjedően, konszolidált módon rekonstruálhassák. Ezért közös referencia-időpontot és a közös referencia-időponttól való eltérés maximális mértékére vonatkozó szabályokat kell megállapítani annak biztosítása érdekében, hogy a kereskedési helyszínek működtetői, tagjai és résztvevői kivétel nélkül egyazon időforrás alapján és következetes szabványoknak megfelelően rögzítsék a dátumot és az időt. Gondoskodni kell továbbá a pontos időbélyegzésről is, hogy az illetékes hatóságok el tudják különíteni egymástól azokat a különböző jelentendő eseményeket, amelyek ennek hiányában látszólag azonos időpontban következtek volna be.

(4)

Egyes kereskedési modellek esetében azonban nem lényeges vagy nem megvalósítható a fokozott pontosságú rögzítés. A telefonos brókerrendszerek, az olyan jegyzéskérési rendszerek, amelyek esetében a válaszhoz emberi beavatkozásra van szükség, vagy amelyek nem teszik lehetővé az algoritmikus kereskedést, illetve az előre letárgyalt ügyletek kötésére szolgáló rendszerek esetében eltérő óra-összehangolási szabványokat kell alkalmazni. Az ilyen kereskedési rendszert működtető kereskedési helyszínekre nem jellemző, hogy egyetlen másodpercen belül nagyszámú esemény történne, ezért nem szükséges ezen események időbélyegzésének aprólékosabb felbontása, ugyanis kevésbé valószínű, hogy egy időben több esemény következne be. Ezenfelül az ilyen kereskedési helyszíneken végrehajtott ügyletek jóváhagyása adott esetben manuálisan történhet, amihez több időre lehet szükség. Az ilyen kereskedési helyszíneken továbbá természetszerűleg eltelik bizonyos idő az ügylet végrehajtása és annak a kereskedési rendszerben történő rögzítése között, ezért a szigorúbb óra-összehangolási követelmények alkalmazása nem feltétlenül eredményezné azt, hogy a kereskedési helyszín működtetői, tagjai vagy résztvevői által vezetett nyilvántartás teljesebb körű vagy pontosabb lenne.

(5)

Az illetékes hatóságoknak fel kell térképezniük, hogy a kereskedési helyszínek, illetve azok tagjai vagy résztvevői hogyan biztosítják az egyeztetett világidőre (UTC) való visszavezethetőségüket. Erre azért van szükség, mert a különböző rendszerek igen összetettek, és több alternatív módszer áll rendelkezésre az UTC-vel való összehangolásra. Mivel az órák pontatlanságát számos különböző tényező okozhatja, helyénvaló meghatározni az UTC-től való maximális megengedett eltérés mértékét is.

(6)

A következetesség és a pénzügyi piacok zavartalan működése érdekében az e rendeletben megállapított rendelkezéseket és a 2014/65/EU irányelvet átültető kapcsolódó nemzeti rendelkezéseket azonos időponttól kell alkalmazni.

(7)

Ez a rendelet az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) által a Bizottsághoz benyújtott szabályozástechnikai standardtervezeteken alapul.

(8)

Az ESMA nyilvános konzultációt folytatott az e rendelet alapját képező szabályozástechnikai standardtervezetekről, elemezte az ezekkel összefüggésben felmerülő, esetleges költségeket és hasznot, és kikérte az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 37. cikke alapján létrehozott Értékpapírpiaci Érdekképviseleti Csoport véleményét,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Referenciaidő

A kereskedési helyszínek működtetői, valamint tagjai vagy résztvevői a Nemzetközi Mérésügyi Irodának az időméréshez kapcsolódó tevékenységekről szóló legutóbbi éves jelentésében felsorolt időzóna-központok által kibocsátott és fenntartott egyeztetett világidőhöz (UTC) igazítják a jelentendő események dátumának és idejének rögzítésére használt üzleti óráikat. A kereskedési helyszínek működtetői, valamint tagjai vagy résztvevői valamely műholdas rendszer által szórt UTC szerint is összehangolhatják a jelentendő események dátumának és idejének rögzítésére használt üzleti óráikat, amennyiben az UTC-től való eltérést figyelembe veszik, és az időbélyegzőt annak megfelelően kiigazítják.

2. cikk

A kereskedési helyszínek működtetőitől elvárt pontossági szint

(1)   A kereskedési helyszínek működtetői biztosítják, hogy üzleti óráik az egyes kereskedési rendszereik átjárók közötti késleltetése („gateway to gateway latency”) szerint megfelelnek a melléklet 1. táblázatában meghatározott pontossági szinteknek.

Az átjárók közötti késleltetés azt az időtartamot jelenti, amely attól az időponttól, amikor egy üzenet beérkezik a kereskedési helyszín rendszerének egy külső átjárójába, a megbízásbenyújtási protokollon keresztüli továbbküldésen, a kereskedési helyszín megbízáspárosító rendszere („matching engine”) általi feldolgozásán, majd visszaküldésén keresztül egészen addig tart, amíg az átjáró megküldi a vonatkozó igazolást.

(2)   Az (1) bekezdéstől eltérve azon kereskedési helyszínek működtetői, amelyek telefonos brókerrendszert vagy olyan jegyzéskérési rendszert működtetnek, amely esetében a válaszhoz emberi beavatkozásra van szükség, vagy amely nem teszi lehetővé az algoritmikus kereskedést, illetve amely a 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) 4. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerint előre letárgyalt ügyleteket formalizál, biztosítják, hogy üzleti óráik legfeljebb egy másodperccel térjenek el az e rendelet 1. cikkében említett UTC-től. A kereskedési helyszín működtetője biztosítja, hogy az időpontokat legalább egy másodperces pontossággal rögzítsék.

(3)   A több típusú kereskedési rendszert alkalmazó kereskedési helyszínek működtetői biztosítják, hogy mindegyik rendszer az (1) és (2) bekezdés szerint az adott rendszerre irányadó pontossági szintnek megfelelően működjön.

3. cikk

A kereskedési helyszínek tagjaitól vagy résztvevőitől elvárt pontossági szint

(1)   A kereskedési helyszínek tagjai vagy résztvevői biztosítják, hogy a jelentendő események idejének rögzítésére használt üzleti óráik megfelelnek a melléklet 2. táblázatában meghatározott pontossági szintnek.

(2)   A több típusú kereskedési tevékenységet végző kereskedési helyszínek tagjai vagy résztvevői biztosítják, hogy a jelentendő események rögzítésére használt rendszerek a melléklet 2. táblázatában meghatározott követelmények szerint az adott kereskedési tevékenységre alkalmazandó pontossági szintnek megfelelően működjenek.

4. cikk

A maximális megengedett eltérés mértékére vonatkozó követelmények teljesítése

A kereskedési helyszínek működtetői, valamint tagjai vagy résztvevői kidolgoznak egy rendszert az UTC-re való visszavezethetőség biztosítására. Az említett szereplőknek a rendszer kialakításának, működésének és technikai előírásainak dokumentálása révén képesnek kell lenniük az UTC-re való visszavezethetőség bizonyítására. Képesnek kell lenniük továbbá annak a konkrét pontnak az azonosítására, amelyen az időbélyegző alkalmazásra kerül, valamint annak bizonyítására, hogy a rendszer azon pontja, amelyen az időbélyegzőt alkalmazzák, folyamatosan következetes marad. Legalább évente egyszer felülvizsgálatot kell végezni annak megállapítása érdekében, hogy a visszavezethetőségi rendszer megfelel-e ennek a rendeletnek.

5. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2018. január 3-tól kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. június 7-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 173., 2014.6.12., 349. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 1095/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 84. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 600/2014/EU (2014. május 15.) rendelete a pénzügyi eszközök piacairól és a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 173., 2014.6.12., 84. o.).


MELLÉKLET

1. táblázat

A kereskedési helyszínek működtetőitől elvárt pontossági szint

A kereskedési rendszer átjárók közötti késleltetési ideje

Maximális eltérés az UTC-től

Az időbélyegző felbontása

> 1 milliszekundum

1 milliszekundum

1 milliszekundum vagy ennél nagyobb felbontás

≤ 1 milliszekundum

100 mikroszekundum

1 mikroszekundum vagy ennél nagyobb felbontás


2. táblázat

A kereskedési helyszínek tagjaitól vagy résztvevőitől elvárt pontossági szint

Kereskedési tevékenység típusa

Leírás

Maximális eltérés az UTC-től

Az időbélyegző felbontása

Nagy sebességű algoritmikus kereskedési technika alkalmazásával végzett tevékenység

Nagy sebességű algoritmikus kereskedési technika

100 mikroszekundum

1 mikroszekundum vagy ennél nagyobb felbontás

Telefonos brókerrendszer alkalmazásával végzett tevékenység

Az (EU) 2017/583 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (1) 5. cikkének (5) bekezdésében meghatározott telefonos brókerrendszerek

1 szekundum

1 szekundum vagy ennél nagyobb felbontás

Olyan jegyzéskérési rendszer alkalmazásával végzett tevékenység, amely esetében a válaszhoz emberi beavatkozásra van szükség, vagy amely nem teszi lehetővé az algoritmikus kereskedést

Az (EU) 2017/583 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 5. cikkének (4) bekezdésében meghatározott jegyzéskérési rendszerek

1 szekundum

1 szekundum vagy ennél nagyobb felbontás

Előre letárgyalt ügyletek kötésére szolgáló rendszer alkalmazásával végzett tevékenység

A 600/2014/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti előre letárgyalt ügyletek

1 szekundum

1 szekundum vagy ennél nagyobb felbontás

Bármely más kereskedési tevékenység

Az e táblázat által le nem fedett minden egyéb kereskedési tevékenység

1 milliszekundum

1 milliszekundum vagy ennél nagyobb felbontás


(1)  A Bizottság (EU) 2017/583 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. július 14.) a pénzügyi eszközök piacairól szóló 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kötvényekkel, strukturált pénzügyi termékekkel, kibocsátási egységekkel és származtatott termékekkel kapcsolatos, kereskedési helyszínekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó átláthatósági követelményeket meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (lásd e Hivatalos Lap 229. oldalát.)