31.3.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 87/117


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/568 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2016. május 24.)

a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a pénzügyi eszközök szabályozott piacon való kereskedésbe történő bevezetésére vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU irányelv módosításáról szóló, 2014. május 15-i 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 51. cikke (6) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

(1)

Az átruházható értékpapírokat csak akkor lehet szabadon forgathatónak tekinteni, ha a kereskedésbe való bevezetést megelőzően nem léteznek olyan korlátozások, amelyek a tisztességes, rendezett és hatékony piac létrehozását torzító módon akadályozzák ezen értékpapírok átruházását.

(2)

Egy átruházható értékpapírnak a szabályozott piacon való kereskedésbe történő, a 2014/65/EU irányelvben meghatározott bevezetéséhez a 2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) értelmében vett értékpapír esetében elegendő, nyilvánosan rendelkezésre álló információt kell biztosítani annak érdekében, hogy az adott pénzügyi eszköz értékelését lehetővé téve azzal tisztességes, rendezett és hatékony módon lehessen kereskedni. Emellett részvények esetében megfelelő méretű közkézhányadot, az értékpapírosított származtatott ügyletek esetében pedig megfelelő elszámolási és teljesítési eljárásokat kell biztosítani.

(3)

Azokat az átruházható értékpapírokat, amelyek teljesítik a hivatalos tőzsdei jegyzésbe vétel tekintetében támasztott, a 2001/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) szerinti követelményeket, szabadon forgathatónak és tisztességes, rendezett és hatékony módon kereskedhetőnek kell tekinteni.

(4)

Az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások vagy alternatív befektetési alapok által kibocsátott befektetési jegyek szabályozott piacon való kereskedésbe történő bevezetése nem teheti lehetővé a 2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (4) és a 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (5) vonatkozó rendelkezéseinek megkerülését. Ennek érdekében a szabályozott piacot működtető szervezetnek ellenőriznie kell, hogy a kereskedésbe általa bevezetett befektetési jegyek a vonatkozó ágazati szabályozásnak megfelelő kollektív befektetési formából származnak. A tőzsdén kereskedett alapok esetében a szabályozott piacot működtető szervezetnek biztosítania kell, hogy mindenkor a befektetők rendelkezésre álljanak megfelelő visszaváltási mechanizmusok.

(5)

A 2014/65/EU irányelv I. melléklete C. szakaszának 4–10. pontjában említett származtatott eszközök szabályozott piacra történő bevezetése során figyelembe kell venni, elegendő információ áll-e rendelkezésre a származtatott eszköz és az alapul szolgáló eszköz értékeléséhez; fizikai teljesítéssel járó szerződések esetében a megfelelő elszámolási és teljesítési eljárások meglétét is figyelembe kell venni.

(6)

A 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (6) feltételeket állapít annak biztosítása érdekében, hogy a kibocsátási egységek szabadon forgathatók és tisztességes, rendezett és hatékony kereskedésre alkalmasak legyenek. A 2014/65/EU irányelv I. melléklete C. szakaszának 11. pontjában említett, a kibocsátási egységek kereskedelmi rendszeréről szóló 2003/87/EK irányelvvel összhangban lévő kibocsátási egységeket ezért a szabályozott piacra történő bevezetésre jogosultnak kell elismerni, és ebben a rendeletben nem kell további követelményeket megállapítani tekintetükben.

(7)

A szabályozott piacok azon intézkedéseinek, amelyek az uniós jog szerinti kibocsátói kötelezettségek teljesítésének ellenőrzésével és az uniós jog szerint közzétett információkhoz való hozzáférés elősegítésével kapcsolatosak, ki kell terjedniük az 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben (7), valamint a 2003/71/EK irányelvben és a 2004/109/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (8) meghatározott kötelezettségekre, mivel e jogalkotási aktusok tartalmazzák a kibocsátókra a szabályozott piacra történő bevezetést követően vonatkozó alapvető és legfontosabb kötelezettségeket.

(8)

A szabályozott piacoknak ki kell alakítaniuk és a kibocsátók és a nyilvánosság számára hozzáférhetővé kell tenniük azokat az eljárásokat, amelyek az átruházható értékpapírok kibocsátóira az uniós jog szerint vonatkozó kötelezettségek teljesítésének ellenőrzését célozzák. Az ezzel kapcsolatos elveknek biztosítaniuk kell a megfelelőségi ellenőrzések hatékonyságát, a kibocsátókat pedig a szabályozott piacnak tájékoztatnia kell kötelezettségeikről.

(9)

A szabályozott piacoknak minden tagjuk és résztvevőjük számára egyszerű, méltányos és megkülönböztetésmentes hozzáférést biztosító megoldások útján elő kell segíteniük az uniós jog szerinti feltételek alapján közzétett, a tagok és résztvevők számára rendelkezésre álló információkhoz való hozzáférést. Az e tekintetben releváns uniós jog a 2003/71/EK irányelv, a 2004/109/EK irányelv, az 596/2014/EU rendelet és a 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (9). A hozzáférést biztosító megoldásoknak lehetővé kell tenniük a tagok és résztvevők számára, hogy egyenlő feltételekkel férjenek hozzá azokhoz a releváns információkhoz, amelyek a pénzügyi eszközök értékelésére hatással lehetnek.

(10)

A következetesség és a pénzügyi piacok zavartalan működésének biztosítása érdekében az e rendeletben megállapított rendelkezéseket és a 2014/65/EU irányelvet átültető, vonatkozó nemzeti rendelkezéseket azonos időponttól kell alkalmazni.

(11)

Ez a rendelet az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) által a Bizottsághoz benyújtott szabályozástechnikai standardtervezeteken alapul.

(12)

Az ESMA nyilvános konzultációt folytatott az e rendelet alapját képező szabályozástechnikai standardtervezetekről, elemezte az ezekkel összefüggésben felmerülő, esetleges költségeket és hasznot, és kikérte az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (10) 37. cikke alapján létrehozott Értékpapírpiaci Érdekképviseleti Csoport véleményét.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Átruházható értékpapírok – szabad forgathatóság

(1)   Az átruházható értékpapírok szabadon forgathatónak tekintendők, ha egy ügylet felei kereskedhetnek velük, és ezt követően korlátozás nélkül átruházhatják a papírokat, valamint a szóban forgó értékpapírral azonos típusú valamennyi értékpapír helyettesíthető.

(2)   Az átruházási korlátozással rendelkező átruházható értékpapírok csak akkor tekinthetők az (1) bekezdésnek megfelelően szabadon forgathatónak, ha a korlátozás valószínűleg nem zavarja a piacot. A nem teljesen kifizetett átruházható értékpapírok szabadon forgathatónak tekinthetők, ha intézkedések biztosítják, hogy ezen értékpapírok forgatása ne legyen korlátozva, és hogy megfelelő információk kerüljenek közzétételre arról, hogy az értékpapírok nincsenek teljesen kifizetve, valamint ennek a részvényesek számára adódó következményeiről.

2. cikk

Átruházható értékpapírok – tisztességes, rendezett és hatékony kereskedés

(1)   Annak értékelése során, hogy egy átruházható értékpapír alkalmas-e arra, hogy vele tisztességes, rendezett és hatékony módon kereskedjenek, a szabályozott piac figyelembe veszi a 2003/71/EK irányelv alapján összeállítandó információkat vagy az egyéb módon nyilvánosan hozzáférhető információkat, például a következőket:

a)

múltbeli pénzügyi információk;

b)

a kibocsátóval kapcsolatos információk;

c)

üzleti áttekintéssel kapcsolatos információk.

(2)   Annak értékelése során, hogy egy részvény alkalmas-e arra, hogy vele tisztességes, rendezett és hatékony módon kereskedjenek, a szabályozott piac az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően figyelembe veszi a részvények befektetők szerinti megoszlását.

(3)   Annak értékelése során, hogy egy, a 2014/65/EU irányelv 4. cikke (1) bekezdése 44. pontjának c) alpontjában említett átruházható értékpapír alkalmas-e arra, hogy vele tisztességes, rendezett és hatékony módon kereskedjenek, a szabályozott piac – a bevezetendő értékpapír jellegétől függően – figyelembe veszi, hogy teljesülnek-e az alábbi feltételek:

a)

az értékpapír feltételei világosak és egyértelműek, valamint összefüggést hoznak létre az értékpapír árfolyama és alapeszközének árfolyama vagy egyéb értékmérője között;

b)

az alapeszköz árfolyama vagy egyéb értékmérője megbízható és nyilvános rendelkezésre áll;

c)

elegendő információ áll nyilvános rendelkezésre az értékpapír értékelésére;

d)

az értékpapír elszámolási árfolyamát meghatározó megoldásokkal az árfolyam pontosan tükrözi az alapeszköz árfolyamát vagy egyéb értékmérőjét;

e)

ha az értékpapír elszámolása megköveteli vagy lehetővé teszi az alapértékpapír vagy -eszköz teljesítését a készpénzes elszámolás helyett, akkor rendelkezésre állnak az alapeszköz megfelelő elszámolási és teljesítési eljárásai, valamint az alapeszközre vonatkozó lényeges információk beszerzésének megfelelő megoldásai.

3. cikk

Átruházható értékpapírok – hivatalos tőzsdei jegyzés

A 2001/34/EK irányelvnek megfelelően hivatalosan jegyzett átruházható értékpapír – amennyiben a jegyzést nem függesztették fel – szabadon forgathatónak minősül, és alkalmasnak minősül a tisztességes, rendezett és hatékony kereskedésre.

4. cikk

Kollektív befektetési vállalkozások befektetési jegyei és részvényei

(1)   Amennyiben valamely szabályozott piac kollektív befektetési vállalkozás befektetési jegyét vagy részvényét vezeti be a kereskedésbe, biztosítja, hogy e befektetési jegyek vagy részvények forgalmazása a szabályozott piac tagállamában engedélyezett.

(2)   Annak értékelése során, hogy egy nyílt végű kollektív befektetési vállalkozás befektetési jegyei vagy részvényei alkalmasak-e arra, hogy velük tisztességes, rendezett és hatékony módon kereskedjenek, a szabályozott piac veszi figyelembe a következőket:

a)

a befektetési jegyek vagy részvények befektetők szerinti megoszlása;

b)

léteznek-e megfelelő árjegyzési megoldások, vagy a szervezet alapkezelője gondoskodik-e a befektetési jegyek vagy részvények befektetők általi visszaváltására szolgáló megfelelő alternatív megoldásokról;

c)

tőzsdén kereskedett alapok esetében léteznek-e az árjegyzési megoldásokon túlmenően a befektetési jegyek vagy részvények befektetők általi visszaváltására szolgáló megfelelő alternatív megoldások legalább azokban az esetekben, amikor a jegyek vagy részvények értéke jelentősen eltér a nettó eszközértéktől;

d)

eléggé átlátható-e a befektetési jegyek vagy részvények értéke a befektetők számára a nettó eszközérték rendszeres közzététele révén.

(3)   Annak értékelése során, hogy a zárt végű kollektív befektetési vállalkozás befektetési jegyei vagy részvényei alkalmasak-e arra, hogy velük tisztességes, rendezett és hatékony módon kereskedjenek a szabályozott piac figyelembe veszi a következőket:

a)

a befektetési jegyek vagy részvények befektetők szerinti megoszlása;

b)

eléggé átlátható-e a befektetési jegyek vagy részvények értéke a befektetők számára, vagy az alap befektetési stratégiájáról szóló tájékoztatás közzététele vagy a nettó eszközérték rendszeres közzététele révén.

5. cikk

Származtatott ügyletek

(1)   Annak értékelése során, hogy egy, a 2014/65/EU irányelv I. melléklete C. szakaszának 4–10. pontjában említett pénzügyi eszköz alkalmas-e arra, hogy vele tisztességes, rendezett és hatékony módon kereskedjenek, a szabályozott piac ellenőrzi, hogy teljesültek-e a következő feltételek:

a)

a pénzügyi eszköz létrehozásáról szóló ügylet feltételei világosak és egyértelműek, valamint összefüggést hoznak létre a pénzügyi eszköz árfolyama és alapeszközének árfolyama vagy egyéb értékmérője között;

b)

az alapeszköz árfolyama vagy egyéb értékmérője megbízható és nyilvános rendelkezésre áll;

c)

elegendő információ áll nyilvános rendelkezésre a származtatott ügylet értékelésére;

d)

az ügylet elszámolási árfolyamát meghatározó megoldásokkal az árfolyam pontosan tükrözi az alapeszköz árfolyamát vagy egyéb értékmérőjét;

e)

ha a származtatott ügylet elszámolása előírja vagy biztosítja az alapértékpapír vagy -eszköz teljesítését a készpénzes elszámolás helyett, akkor a piaci résztvevők számára rendelkezésre állnak az alapeszköz megfelelő elszámolási és teljesítési eljárásai, valamint az alapeszközre vonatkozó lényeges információk beszerzésének megfelelő megoldásai.

(2)   E cikk (1) bekezdésének b) pontja nem alkalmazandó a 2014/65/EU irányelv I. melléklete C. részének 5., 6., 7. és 10. pontjában említett pénzügyi eszközökre, amennyiben teljesülnek a következő feltételek:

a)

a pénzügyi eszközt létrehozó szerződés valószínűleg eszközt ad a piac számára az alapeszköz árfolyamának vagy egyéb értékmérőjének közzétételére vagy értékelésére, ha az árfolyam vagy egyéb értékmérő másként nem áll nyilvános rendelkezésre;

b)

a szabályozott piac biztosítja, hogy léteznek megfelelő felügyeleti megoldások az ilyen pénzügyi eszközök kereskedésének és elszámolásának felügyeletére;

c)

a szabályozott piac biztosítja, hogy a pénzügyi eszközök ügyleti feltételei megfelelő elszámolást és teljesítést eredményeznek, akár fizikai teljesítés, akár készpénzes elszámolás révén, a pénzügyi eszköz szerződési és egyéb feltételeinek megfelelően.

6. cikk

Kibocsátási egységek

A 2014/65/EU irányelv I. melléklete C. szakaszának 11. pontjában említett, a 2003/87/EK irányelv követelményeivel összhangban lévő kibocsátási egységek további követelmények nélkül jogosultak a szabályozott piacon való kereskedésbe történő bevezetésre.

7. cikk

A kibocsátói kötelezettségek ellenőrzése

(1)   A szabályozott piac elfogadja és honlapján közzéteszi azokat az eljárásokat, amelyek révén ellenőrzi, hogy az átruházható értékpapírok kibocsátói teljesítik-e az uniós jog szerinti kötelezettségeiket.

(2)   A szabályozott piac biztosítja az (1) bekezdésben említett kötelezettségek teljesítésének hatékony, a vizsgált kötelezettség jellegének megfelelő ellenőrzését, figyelembe véve az érintett illetékes hatóságok által elvégzett felügyeleti feladatokat.

(3)   A szabályozott piac biztosítja, hogy az (1) bekezdésben említett eljárások ismertessék:

a)

a szabályozott piac által az (1) bekezdésben meghatározott eredmény elérése érdekében alkalmazott folyamatokat;

b)

hogyan igazolhatja a legmegfelelőbb módon a kibocsátó a szabályozott piac számára az (1) bekezdésben említett kötelezettségek teljesítését.

(4)   A szabályozott piac biztosítja, hogy a kibocsátó saját kérésére és átruházható értékpapírjának a kereskedésbe való bevezetésekor tudomást szerezzen az (1) bekezdésben említett kötelezettségekről.

8. cikk

Az információkhoz való hozzáférés elősegítése

A szabályozott piac könnyen hozzáférhető, díjmentesen igénybe vehető és a honlapján közzétett megoldásokat működtet tagjai vagy résztvevői uniós jog szerint közzétett információkhoz való hozzáférésének elősegítésére.

9. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet a 2014/65/EU irányelv 93. cikke (1) bekezdésének második albekezdésében megjelölt időponttól kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. május 24-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 173., 2014.6.12., 349. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 2003. november 4-i 2003/71/EK irányelve az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2001/34/EK irányelv módosításáról (HL L 345., 2003.12.31., 64. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2001. május 28-i 2001/34/EK irányelve az értékpapírok hivatalos tőzsdei jegyzésre történő bevezetéséről és az ilyen értékpapírokról közzéteendő információkról (HL L 184., 2001.7.6., 1. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 2009. július 13-i 2009/65/EK irányelve az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról (HL L 302., 2009.11.17., 32. o.).

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 2011. június 8-i 2011/61/EU irányelve az alternatívbefektetésialap-kezelőkről, valamint a 2003/41/EK és a 2009/65/EK irányelv, továbbá az 1060/2009/EK és az 1095/2010/EU rendelet módosításáról (HL L 174., 2011.7.1., 1. o.).

(6)  Az Európai Parlament és a Tanács 2003. október 13-i 2003/87/EK irányelve az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról (HL L 275., 2003.10.25., 32. o.).

(7)  Az Európai Parlament és a Tanács 2014. április 16-i 596/2014/EU rendelete a piaci visszaélésekről (piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124/EK, a 2003/125/EK és a 2004/72/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 173., 2014.6.12., 1. o.).

(8)  Az Európai Parlament és a Tanács 2004. december 15-i 2004/109/EK irányelve a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információkra vonatkozó átláthatósági követelmények harmonizációjáról és a 2001/34/EK irányelv módosításáról (HL L 390., 2004.12.31., 38. o.).

(9)  Az Európai Parlament és a Tanács 600/2014/EU rendelete (2014. május 15.) a pénzügyi eszközök piacairól és a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 173., 2014.6.12., 84. o.).

(10)  Az Európai Parlament és a Tanács 1095/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 84. o.).